W pogoni za szyciem - inspired by Ania ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK AMIGURUMI - DIY - DARMOWY WZÓR PATTERN IN ENGLISH

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 01.12.2020
Added: 26.01.2021
Size: 3.33 Мб

Strona główna SZYCIE SZYDEŁKO MALOWANIE DOM ENGLISH O MNIE KONTAKT
ponie d zia łe k, 1 1 g ru dnia 2 017
ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK AMIGURUMI - DIY - DARMOWY WZÓR / P ATTERN IN
ENGLISH
Anio łe k n a s z d ełk u c h od ził za mn ą o d d łu ższ e go c za su - j e d nak n ie mo gła m zn ale źć d armo wego w zo ru n a t a ki a n io łe k, k tó r by
mi s ię p od ob ał. T ro ch ę s ię w ah ała m, c z je st s e n s p ró b ow ać s a me mu s tw orz ! w zó r, a le p omD la ła m, ż e r a z s ię ż j e i s p ró b uję ,
w ię c z a b ra ła m się z a w Pś la n ie i t w orz e n ie : ) T e ra z j u ż w ie m, ż e s ię u d ało i p ow sta ł On - A nio łe k Św ią te czn - k tó r mn ie u rz e kł
ca łk ow ic ie . 
 
 
W p og oni z a s zy cie m -
i n sp ir e d b y A nia
i mandags
T PUD]HPVZHWHUZP
VNLm
wGDQLXGOD0RMHJRT atQDWe
urodziny. Ale kolor uwielbiam
Powiem W am, że wP
F]ł mnie ja
nic innego do tej porV]bko nie
zrobię kolejnego - zapraszam do
ld i
W pogoni za szFLHP W pogoni za szFLHP
684 polubienia684 polubienia
Polub tę stronę WOLMZLDd
Obserwuj nas przez email :)
Email address...
► ► 2020 (19)
► ► 2019 (28)
Flere jensenasta@gmail.com K

 
/B el ow o u wil l f in d a n E n glis h v er sio n i n v io let/
M ate ria ł potrz e b ne d o w k on an ia A nio łk a
1. Włó czk i w k o lo ra ch :
- b ia ła ( u mn ie D ro p s L o ve Y o u # 7 - k o lo r 0 1 )
- e cri ( Sh eep je s Ca to n a - k o lo r 1 30)
- k o lo r c ie lis t (Ga zza l B ab Co tto n – k o lo r 4 5)
- b eżo w (Sh eep je s Ca to n a - k o lo r 2 57)
- j a sn brą z ( Ga zza l B ab Co tto n – k o lo r 2 4)
- z ło t ko rd on ek ( Y a rn A rt Ca me llia - k o lo r 4 30)
2 . Sz d ełk a:
- 2 ,5 mm na c a ło ść w zo ru
- 1 ,5 mm do z ro b ie n ia a u re oli
3 . W p ełn ie n ie a n ta le rg ic zn e
4. B ezp ie czn e o czk a - 6 mm
5 . Ig ła d o h aft o w an ia - z d użP oczk ie m
6. D ru t i t a śma d o z ro b ie n ia s te la ża
/ E N GL ISH: o u wil l n eed : c ro ch et 2,5 ; c ro ch et 1,5 ; s a fet eHs - 6 mm; n eed le; w ir e an d ta pe to ma ke th e fr a me/
 
► ► 2018 (47)
▼ ▼ 2017 (9)
▼ ▼ gru (7)
KOMIN Z WEŁNY MER YNOSA
SZOPKA BOŻONARODZENIOW A - AMIGUR
PODUCHA SZOP PRACZ - DIY
CZAPKA SMERFETKA DZIECIĘCA - DIY
ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK AMIGURUMI - DIY
DARMOWY WZÓR ...
DOMEK DO SPANIA DLA MAŁEGO ODKR YW
MIKOŁAJKOWY KONKURS - LOSOW ANIE J
GRUDNIA
► ► lis (2)
SURYKATKA - AMIGURUMI -
WZÓR - DIY - MEERKA T FRE
IN ENGLISH
Wreszcie jest :) Obiecanm
na surNDWN 0R3HW asze
też o takiej marzą :) Zapra
korzVWDQLD   You will find...
ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK AMIG
DIY - DARMOWY WZÓR / P A
ENGLISH
Aniołek na szGHNXFKRG]i
od dłuższego czasu - jedna
mogłam znaleźć darmoweg
na taki aniołek, którE mi się podobał...
LALKA AMIGURUMI - CIAŁKO
DARMOWY WZÓR - DIY
Do tej porZV]stkie lalki
zrobiłam powstałQDED]Le
którPR3HFLH]QDOH1WXWa
ukrZDPMHGQDN3HPDU]y
...
PUCIO - AMIGURUMI - DARM
WZÓR
W odpowiedzi na prośbVp
mój wzór na Pucia (wiem,
niektórFKOLF]ł się czas, w
już dzisiaj) - jeśli ktoś ma
SZNURKOWA PUFA NA SZYD
Na początek idzie sznurkow
robiona na szGHNX 0LDł
szFLXDZszło jak zwNOe
wszVWNLHJRSRWURFKXDOH
chE.
UBRANKA DLA LALKI - ZEST
- DARMOWY WZÓR
Udało się :) P ierwsza część
dla Lalki już gotowa :) Kto
zapraszam do oglądania i k
ze wzorów. Muszę...
MIŚ AMIGURUMI - DARMOWY
DIY
Sierpień zapowiada się mie
MISIA :) Część moich misiów
już jakiś czas temu, ale cią
mogła się doczekać opisani
CZAPKA SZYDEŁKOW A WZÓ
Dzisiaj wzór na szGHNRZ
zrobiłam już kilka, bo musz
prz]QDZ]yUEDUG]RPLVi
spodobał i szENRVLUREL
komuś z Was t...
MARYJA NA SZYDEŁKU - AM
W ostatnim czasie w naszy
dużo się dzieje - bZD te
trudne momentPDPQa
już wFKRG]LP na prostą.
tr...
LALKA AMIGURUMI W WERS
CZARNO-ŻÓŁTEJ
TPUD]HPGRSDGRPQLHo
w]ZDQLH']LNLRJURPQH
Miała powstać na prezent l
stOXT ima Burtona - czOLt
zupełnie ni...
Popularne posty

Oznacze n ia :
P – p ółs łu pek
o. - o czk o
/ E N GL ISH: Si gn s:
c h - c h ain
s c - s in gle cro ch et (U SA )
sl s t - s lip s ti tc h
in c - i n crea se - ma ke 2 s in gle cro ch et in o n e sti tc h
dec - d ec rea se - ma ke 2 s in gle cro ch et togeth er/
P OD ST A W A A N IOŁ KA / A N GEL B A SE /
w ło czk a w k o lo rz e b eżo w P / bei ge a rn /
1 ) W ma gic zn pie rś c ie ń – 6 P ( 6 o .)
2 ) 2 P w k a żd e n astę p ne o . o krą że n ia – p ow tó rz 6 r a z (1 2 o .)
3 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 1 o . – p ow tó rz 6 r a z (1 8 o .)
4 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 2 o . – p ow tó rz 6 r a z (2 4 o .)
5 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 3 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 0 o .)
6 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 4 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 6 o .)
7 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 5 o . – p ow tó rz 6 r a z (4 2 o .)
8 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 6 o . – p ow tó rz 6 r a z (4 8 o .)
9 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 7 o . – p ow tó rz 6 r a z (5 4 o .)
 / E N GL ISH:
1) i n ma gic r in g – 6 s c ( 6 )
2) i n c x 6 ( 1 2)
3) ( in c; 1 s c ) x 6 ( 1 8)
4) ( in c; 2 s c ) x 6 ( 2 4)
5) ( in c; 3 s c ) x 6 ( 3 0)
6) ( in c; 4 s c ) x 6 ( 3 6)
7) ( in c; 5 s c ) x 6 ( 4 2)
8) ( in c; 6 s c ) x 6 ( 4 8)
9) ( in c; 7 s c ) x 6 ( 5 4)/
 
Szuk aj na tP

 
CIA ŁO AN IOŁ KA / A N GEL B O DY /
zmi eń k o lo r w łó czk i n a e cri / ec ru a rn /
1 0) 1 P w k a żd e n astę p ne 5 4 o . – w kłu wan e t l ko w t l ną p ęte lk ę P z p op rz e d nie go r z ę d u ( 5 4 o .)
1 1-1 4) 1 P w k a żd e n astę p ne 5 4 o . ( 5 4 o .)
1 5) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 7 o . – p ow tó rz 6 r a z (4 8 o .)
1 6-1 9) 1 P w k a żd e n astę p ne 4 8 o . ( 4 8 o .)
* w t P mi ejs c u w art o d od ać j u ż s te la ż d o A nio łk a - p ow in ie n mi eć w p od sta w ie okrą g ś re d nic beżo w ej p od sta w (u mn ie o k. 7
c m) ; n a w s oko ść o k. 1 6 c m (c a ł Anio łe k ma mn ie j w ię ce j 1 7 c m) - ja z ro b iła m trz dru t od pod sta w sc h od zą ce s ię w je d en
głó wn - w art o o w in ąć d ru t t a śmą ; mo żn a za czą ć p ow oli d od aw ać w p ełn ie n ie w okó ł ste la ża
2 0) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 6 o . – p ow tó rz 6 r a z (4 2 o .)
2 1-2 4) 1 P w k a żd e n astę p ne 4 2 o . ( 4 2 o .)
2 5) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 5 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 6 o .)
2 6-2 9) 1 P w k a żd e n astę p ne 3 6 o . ( 3 6 o .)
3 0) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 4 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 0 o .)
3 1-3 4) 1 P w k a żd e n astę p ne 3 0 o . ( 3 0 o .)
* u zu p ełn ić w p ełn ie n ie
 3 5) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 3 o . – p ow tó rz 6 r a z (2 4 o .)
3 6-3 9) 1 P w k a żd e n astę p ne 2 4 o . ( 2 4 o .)
4 0) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 2 o . – p ow tó rz 6 r a z (1 8 o .)
4 1-4 4) 1 P w k a żd e n astę p ne 1 8 o . ( 1 8 o .)
* u zu p ełn ić w p ełn ie n ie  
45) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 1 o . – p ow tó rz 6 r a z (1 2 o .)
/ 10) 5 4 s c - o n l in th e back l o op o f th e pre vio us r o w
11-1 4) 5 4 s c ( 5 4)
15) ( d ec ; 7 s c ) x 6 ( 4 8)
16-1 9) 4 8 s c ( 4 8)
in th is p la ce o u sh oul d a d d a f r a me of A ngel - I prep are fa rme:
b ase: w heel - d ia meter 7 c m; h ei gh t - 1 6 c m ( A ngel h ei gh t - 1 7 c m)
20) ( d ec ; 6 s c ) x 6 ( 4 2)
21-2 4) 4 2 s c ( 4 2)
25) ( d ec ; 5 s c ) x 6 ( 3 6)

26-2 9) 3 6 s c ( 3 6)
30) ( d ec ; 4 s c ) x 6 ( 3 0)
3 1-3 4)3 0 s c ( 3 0)
35) ( d ec ; 3 s c ) x 6 ( 2 4)
36-3 9) 2 4 s c ( 2 4)
40) ( d ec ; 2 s c ) x 6 ( 1 8)
41-4 4) 1 8 s c ( 1 8)
45) ( d ec ; 1 s c ) x 6 ( 1 2)
 
 
GŁ OW A A N IOŁ KA / A N GEL H EA D /
zmi eń k o lo r w łó czk i n a k o lo r c ia ła / b od a rn /
4 6) 1 P w k a żd e n astę p ne 1 2 o . – w kłu wan e t l ko w t l ną p ęte lk ę P z p op rz e d nie go r z ę d u ( 1 2 o .)
4 7) 2 P w k a żd e n astę p ne o . o krą że n ia – p ow tó rz 1 2 r a z (2 4 o .)
* u zu p ełn ij w p ełn ie n ie - u p ew nij s ię , ż e n a w s oko śc i s z i j e st w ło żo n e o d pow ie d nio d użo w p ełn ie n ia - z a p ob ie gn ie t o o p ad an iu
g ło w

48) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 3 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 0 o .)
4 9) 1 P w n astę p ne 2 o .; ( 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 4 o . – p ow tó rz 5 r a z) ; 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 2 o . ( 3 6 o .)
5 0) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 5 o . – p ow tó rz 6 r a z (4 2)
5 1-5 9) 1 P w k a żd e n astę p ne 4 2 o . ( 4 2 o .)
* mi ęd z rz ę d ami 5 3, a 5 4 z a mo cu j b ezp ie czn e o czk a ( o d le gło ść mi ęd z oczk a mi 8 -9 p ółs łu pkó w ) - p on iż e j w h aft u j n os i b uzię
60) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 5 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 6 o .)
6 1) 1 P w n astę p ne 2 o .; ( p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 4 o . – p ow tó rz 5 r a z) ; p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 2 o . ( 3 0
o .)
* u zu p ełn ij w p ełn ie n ie
62) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 3 o . – p ow tó rz 6 r a z (2 4 o .)
6 3) 1 P w n astę p ne 1 o .; ( p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 2 o . – p ow tó rz 5 r a z) ; p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 1 o . ( 1 8
o .)
6 4) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 1 o . – p ow tó rz 6 r a z (1 2 o .)
6 5) p rz e ró b r a ze m 2 P – p ow tó rz 6 r a z (6 o .)
z a ko ń cz r o b ótk ę
/ 46) 1 2 s c - o n l in th e back l o op o f th e pre vio us r o w ( 1 2)
4 7) i n c x 1 2 ( 2 4)
48) ( in c; 3 s c ) x 6 ( 3 0)
49) 2 s c ; ( in c; 4 s c ) x 5 ; i n c; 2 s c ( 3 6)
50) ( in c; 5 s c ) x 6 ( 4 2)
51-5 9) 4 2 s c ( 4 2)
b etw een r o w s 5 3 a n d 5 4 p ut sa fet eHs ; m ake nose an d mo uth /
60) ( d ec ; 5 s c ) x 6 ( 3 6)
61) 2 s c ; ( d ec ; 4 s c ) x 5 ; d ec ; 2 s c ( 3 0)
62) ( d ec ; 3 s c ) x 6 ( 2 4)
63) 1 s c ; ( d ec ; 2 s c ) x 5 ; d ec ; 1 s c ( 1 8)
64) ( d ec ; 1 s c ) x 6 ( 1 2)
65) d ec x 6 ( 6 )/

RĘC E AN IOŁ KA - w k on aj 2 r a z / AN GEL HA NDS x 2 /
k o lo r c ia ła / b od a rn /
1 ) w ma gic zn pie rś c ie ń – 4 P ( 4 o .)
2 ) 2 P w k a żd e n astę p ne o . o krą że n ia – p ow tó rz 4 r a z (8 o .)
3 -5 ) 1 P w k a żd e n astę p ne 8 o . ( 8 o .)
* z mi eń k o lo r n a e cri
6 ) 1 P w k a żd e n astę p ne 8 o . – w kłu wan e t l ko w t l ną p ęte lk ę P z p op rz e d nie go r z ę d u ( 8 o .)
7 -1 9) 1 P w k a żd e n astę p ne 8 o . ( 8 o .)
/ 1) i n ma gic r in g - 4 sc ( 4 )
2) i n c x 4 ( 8 )
3 -5 ) 8 s c ( 8 ) - c h an ge co lo ur - ec ru a rn
6 ) 8 s c - o n l in th e back l o op o f th e prev io us r o w ( 8 )
7 -1 9) 8 s c ( 8 )/
S K RZY D ŁA A N IOŁ KA – w k on aj 2 r a z / AN GEL W IN GS x 2 /
k o lo r: b ia ł połą czo n ze z ło tą n it k ą / w hite arn w ith a g o ld th rea d /
1) 1 5 o . ła ńcu sz k a – o d w ró ć r o b ótk ę
2 ) 1 o . ła ńcu sz k a ( n ie j e st t ra kto w an e j a k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 1 4 o .; 1 o . ś c is łe w n astę p ne o . ( 1 5 o .) – o d w ró ć r o b ótk ę
3 ) 1 o . ła ńcu sz k a (n ie je st tra kto w an e ja k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 2 o . (p ie rw sz z n ic h w kłu wan w o sta tn i P p op rz e d nie go
rz ę d u – a n ie w o . ś c is łe ); 2 P w n astę p ne o .; 1 P w k a żd e n astę p ne 1 1 o .; 3 o . ła ńcu sz k a ( 1 8 o .) – o d w ró ć r o b ótk ę
4) 1 o . ła ńcu sz k a ( n ie j e st t ra kto w an e j a k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 1 4 o . ( 3 p ie rw sz e P . w 3 o . ła ńcu sz k a z p op rz e d nie go r z ę d u); 2
P w n astę p ne o .; 1 P. w n astę p ne 2 o .; o . śc is łe w n astę p ne o . (w kłu wan e w o sta tn i P p op rz e d nie go rz ę d u) (1 9 o .) – o d w ró ć
ro b ótk ę
5 ) 1 o . ła ńcu sz k a (n ie je st tra kto w an e ja k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 2 o . (p ie rw sz z n ic h w kłu wan w o sta tn i P p op rz e d nie go
rz ę d u – a n ie w o . ś c is łe ); 2 P w n astę p ne o .; 1 P w k a żd e n astę p ne 1 5 o .; 3 o . ła ńcu sz k a ( 2 2 o .) – o d w ró ć r o b ótk ę

6) 1 o . ła ńcu sz k a ( n ie j e st t ra kto w an e j a k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 1 8 o . ( 3 p ie rw sz e P . w 3 o . ła ńcu sz k a z p op rz e d nie go r z ę d u); 2
P w n astę p ne o .; 1 P. w n astę p ne 2 o .; o . śc is łe w n astę p ne o . (w kłu wan e w o sta tn i P p op rz e d nie go rz ę d u) (2 3 o .) – o d w ró ć
ro b ótk ę
7 ) 1 o . ła ńcu sz k a (n ie je st tra kto w an e ja k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 2 o . (p ie rw sz z n ic h w kłu wan w o sta tn i P p op rz e d nie go
rz ę d u – a n ie w o . ś c is łe ); 2 P w n astę p ne o .; 1 P w k a żd e n astę p ne 1 9 o .; 3 o . ła ńcu sz k a ( 2 6 o .) – o d w ró ć r o b ótk ę
8) 1 o . ła ńcu sz k a ( n ie j e st t ra kto w an e j a k P ); 1 P w k a żd e n astę p ne 2 2 o . ( 3 p ie rw sz e P . w 3 o . ła ńcu sz k a z p op rz e d nie go r z ę d u); 2
P w n astę p ne o .; 1 P. w n astę p ne 2 o .; o . śc is łe w n astę p ne o . (w kłu wan e w o sta tn i P p op rz e d nie go rz ę d u) (2 7 o .) – z a ko ń cz
ro b ótk ę
/ 1) 1 5 c h ( 1 5) - tur n
2) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 1 4 s c ; 1 s l s t (1 5) - tur n
3) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 2 s c ( f ir st sc p ut in l a st sc o f th e prev io us r o w - n ot in th e sl s t) ; i n c; 1 1 s c ; 3 c h ( 1 8) - tur n
4) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 1 4 s c ( f ir st 3 s c p ut in th e 3 c h o f th e prev io us r o w ); i n c; 2 s c ; 1 s l s t (1 9) - tur n
5) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 2 s c ( f ir st sc p ut in l a st sc o f th e prev io us r o w - n ot in th e sl s t) ; i n c; 1 5 s c ; 3 c h ( 2 2) - tur n
6) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 1 8 s c ( f ir st 3 s c p ut in th e 3 c h o f th e prev io us r o w ); i n c; 2 s c ; 1 s l s t (2 3) - tur n
7) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 2 s c ( f ir st sc p ut in l a st sc o f th e prev io us r o w - n ot in th e sl s t) ; i n c; 1 9 s c ; 3 c h ( 2 6) - tur n
8) 1 c h ( it is n ot co un t as s c ); 2 2 s c ( f ir st 3 s c p ut in th e 3 c h o f th e prev io us r o w ); i n c; 2 s c ; 1 s l s t (2 7) - en d/

* w mi ejs c u w id oczn m n a z d ję ciu p ołą cz s k rz d ła z e s o b ą - d w oma o czk a mi ś c is łPi - d la le p sz e go e fe ktu mo że sz j e sz c ze o b ro b ić
p ółs łu pka mi s k rz d ła d ooko ła
1 - w mi ejs c a ch o zn aczo n c h n ie b ie sk ą s trz a łk ą z a mi ast P - w k on aj o . ś c is łe ( n a 3 o . ła ńcu sz k a o d s k rz d eł - d oln a c zę ść k a żd ego
sk rz d ła);
2 - w mi ejs c a ch o zn aczo n c h f io le to w ą s trz a łk ą - w k on aj 3 P w j e d no o .
/p ut the win gs to geth er b 2 s l s t - f o r a b etter ef fec t, o u ca n ma ke sc a ro un d th e win gs; b lue arro w - o u sh oul d ma ke a s l s t
n ot a s c ; v io let arro w - ma ke 3 s c i n o n e lo op /
WŁ OSY A N IOŁ KA - B A ZA / A GN EL HA IR /
ko lo r - j a sn brą zo w / lig h t bro w n a rn /
1) w ma gic zn pie rś c ie ń – 6 P ( 6 o .)
2 ) 2 P w k a żd e n astę p ne o . o krą że n ia – p ow tó rz 6 r a z (1 2 o .)
3 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 1 o . – p ow tó rz 6 r a z (1 8 o .)
4 ) 1 P w n astę p ne 1 o .; ( 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 2 o . – p ow tó rz 5 r a z) ; 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 1 o . ( 2 4 o .)
5 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 3 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 0 o .)
6 ) 1 P w n astę p ne 2 o .; ( 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 4 o . – p ow tó rz 5 r a z) ; 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 2 o . ( 3 6 o .)
7 ) 2 P w n astę p ne o .; 1 P w n astę p ne 5 o . – p ow tó rz 6 r a z (4 2)
8 -1 5) 1 P w k a żd e n astę p ne 4 2 o . ( 4 2 o .)
1 6) p rz e ró b r a ze m 2 P ; 1 P w n astę p ne 5 o . – p ow tó rz 6 r a z (3 6 o .)
/ 1) i n ma gic r in g - 6 s c ( 6 )
2) i n c x 6 ( 1 2)
3) ( in c; 1 s c ) x 6 ( 1 8)
4) 1 s c ; ( in c; 2 s c ) x 5 ; i n c; 1 s c ( 2 4)
5) ( in c; 3 s c ) x 6 ( 3 0)
6) 2 s c ; ( in c; 4 s c ) x 5 ; i n c; 2 s c ( 3 6)
7 ) ( in c; 5 s c ) x 6 ( 4 2)
8-1 5) 4 2 s c ( 4 2)
1 6) ( d ec ; 5 sc ) x 6 ( 3 6)/

WŁOSY R OZ PU SZ C ZON E / HAIR /
k o lo r j a sn brą zo w / lig h t bro w n a rn /
* z w łó czk i p rz g otu j k a w ałk i d łu go śc i o k. 2 3-2 4 c m ka żd (mo gą b ! d łu ższ e lu b k ró ts z e w z a le żn ośc i o d te go , ja kie j d łu go śc i
c h ce sz mi eć w ło s Anio łk a)
/fr o m the a rn , p rep are so me piec es a b out 23-2 4 c m len gh t of ea ch ( ma be lo n ger o r s h orter d ep endin g o n th e len gth o f h air
o u wan t to h ave an a n gel /

1) o zn acz ś ro d ek w ło só w n it k ą , t a k ż e b ró w no u mi esz c za ć w ło s na g ło wie A nio łk a
/ma rk th e cen ter o f th e hair w ith th e th rea d/
2) o d c zu b ka g ło w blis k o s ie b ie d od aw aj k o le jn e p asma w ło só w - n aw le cz n a ig łę d o h aft u p oje d n cze p asmo - w kłu j p on iż e j n it k i
o zn acza ją ce j ś ro d ek - p ote m je sz c ze r a z d ooko ła , t a k ż e b pow sta ła p ęte lk a
/ fr o m the to p o f th e hea d c lo se to ea ch o th er, a d d o ur h air - ta ke a s in gle ban d o n o ur n eed le - p ier ce it bel ow th e cen ter
ma rk - th en o n ce mo re aro un d i t - th e lo op s h oul d b e fo rmed /

3) p ow tó rz t ę c zn ność w zd łu ż g ło w aż d ojd zie sz z a ś ro d ek b az gło wy
/rep eat step 2 a lo n g o ur h ea d un til o u acro ss th e cen ter o f th e hea d b ase/

4) p on iż e j ś ro d ka g ło w - w lin ii p ozio me j z a mo cu j k il k a p asm wło só w - t a k j a k t o j e st w id oczn e n a z d ję ciu
/ b el ow th e cen ter o f th e hea d - a tta ch a f ew p iec es o f h air i n a h oriz o n ta l l in e - a s s h ow n i n th e pic tur e/
5) t e ra z k a żd e p asmo w ło só w z a mo cu j ig łą w okó ł dołu b az wło só w - p rz e cią ga ją c t a k j a k w okó ł śro d ka g ło w pod w ójn ą p ęte lk ą -
z a czn ij o d t u g ło w - o d p asm wło só w d od an c h n a k o ń cu p ozio mo
/ea ch p iec e o f th e hair s ew a ro un d th e botto m of th e hair b ase - ex actl th e sa me as a b ove - w ith a d oub le lo op - s ta rt fr o m the
back o f th e hea d - w ith o ur h oriz o n ta ll piec es/
6) k o n tn uuj mo co w an ie d o p rz o d u g ło w - p rz e łó ż k a żd e p asmo w ło só w n a p rz e ciw ną s tro n ę - w t e n s p osó b mo co w an ie w ło só w
n a ś ro d ku g ło w zo sta n ie s c h ow an e p od p asma mi w ło só w
/co n ti nue fo r w hole hea d/

 A U REOL A / A UR EO LE /
- w k on w an a s z d ełk ie m 1,5 mm ze z ło te j n it k i
1 ) 8 0 o . ła ńcu sz k a – p ołą cz o . ś c is łP w o krą g ( b ęd zie p rz e ra b ia n a n a o krą gło ( 8 0 o .)
2 -4 ) 1 P w k a żd e n astę p ne 8 0 o . ( 8 0 o .)
5 ) o . ś c is łP łączP osta tn i r z ą d P z p ie rw sz P rz ę d em łańcu sz k a – p ow sta n ie t u b a ( 8 0 o .)
/ cro ch et 1,5 mm - g o ld a rn 1 ) 8 0 c h - s l s t to ma ke a c ir c le (8 0)
2-4 ) 8 0 s c ( 8 0)
5) c o n nec t la st ro w w ith th e fir st b sl s t - a tub e wil l b e crea ted ( 8 0) /

W YK OŃ CZEN IE I D ET ALE AN IOŁ KA / F IN ISHIN G AN D DET AIL S O F T HE AN GEL /
1) w k oń cze n ie su kie n ki A nio łk a - n aw le cz p od w ójn ie z ło tą n ić n a ig łę d o h aft u - h aft e m krz P k ow P wh aft u j w k oń cze n ie
s u kie n ki
* n a r z ę d ach 2 -3 o d d ołu s u kie n ki - p oje d n cz krz P k n a w s oko ść d w óch P ; s z e ro ko ść j e d nego P
* n a 6 r z ę d zie o d d ołu s u kie n ki - p oje d n cz krz P k n a w s oko ść i s z e ro ko ść j e d nego P
/ o u ca n ma ke a s in gle go ld c ro ss - b ig o n th e 2-3 r o w s f r o m the botto m of th e an gel 's d res s a n d s ma ll - o n th e 6 r o w f r o m the
botto m/
2) w ło s Anio łk a - w art o ro zd zie lić p osz c ze gó ln e p asma w łó czk i n a p oje d n cze n it k i - w te d wło s Anio łk a sta n ą się b ard zie j
n atu ra ln e
/a n gel 's h air - i t' s w orth s ep ara ti ng i n d iv id ual p iec e of th e a rn th en a n gel 's h air w il l b ec ome more natur al/

I go to w e :) M nie ro zp ie ra d uma , ż e u d ało mi s ię w c a ło śc i s tw orz ! s w ój w zó r n a A nio łk a, c h ocia ż p rz z nam łatw o n ie b o - a
o p is a n ie w sz s tk ie go t o p ra ca p ra w ie t a k s a mo d uża , j a k w d zie rg a n ie t e go A nio łk a : )
/ o ur A ngel i s r ea d :) - en jo it/

Etk ie t: an ge l p atte rn , a n io ł , b aw ełn a , b lo gu ją ca ma ma , c ro ch et , d armo wy , D IY , f r e e p atte rn in e n glis h , k ro k p o k ro ku , p atte rn , p is a n ie b lo ga , s z d ełk o ,
św ię ta , t u to ria l , w pogo n iz a sz c ie m , w zó r
Z ap ra sz a m do k o rz s ta n ia z e w zo ru - w r aża m zg o d ę n a w k orz s tw an ie w zo ru w c e la ch h ob b s tc zn c h - z p od an ie m źró d ła
w zo ru - je śli k to ś c h cia łb wk orz s tw ać w zó r w c e la ch sp rz e d ażo w c h p ro sz ę o b ezp ośre d ni k o n ta kt z e mn ą p rz e z b lo ga lu b
fa n p age n a f a ce b ook'u .
a n ia
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
22 komentarze:
arD5 11 grudnia 2017 20:20
świetnie rozpisane :) na pewno skorzVWDP G]LNXM)
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 11 grudnia 2017 20:39
Bardzo dziękuję :) i bardzo chętnie zobaczę efekt końcow)
Doris :) 12 grudnia 2017 16:35
T o jest cudne!!!
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 12 grudnia 2017 16:59
Dziękuję :)
Kinga Żak :) 10 maja 2018 13:39
Jest piękn=DWU] tJRGQLH,K omunia Córci... dzisiaj zaczQDP$QLREG]LHQLyV+RVWLXIIIRE sQHNVSDMDNQDMGX3HM!
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 11 maja 2018 18:07
Powodzenia! Na pewno sie uda! I ciekawa jestem bardzo efektu :)

Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Unknown 4 września 2018 16:01
PięknDQLRHNFKba się skuszę i spróbuję zrobić
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 13 września 2018 21:23
Chętnie obejrzę efekt ;)
Unknown 10 listopada 2018 14:48
CudownDQLRHN'DZQRWDNLHJRV]XNDDP']LNL.
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 10 listopada 2018 21:04
Bardzo się cieszę :) zachęcam do korzVWDQLD]HZ]RUX)
F aithandangels 31 grudnia 2018 20:44
Hello is there are video tutorial in english that can be used?
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 1 stF]QLD0
UnfortunatelQRW,Iou will have some questions please write to me I will trWRKHOSou. Good luck!
Anonimowy 14 listopada 2019 19:16
CzPMHVWVWHOD3"=F]HJRMHVW]URELRQ?
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 17 listopada 2019 18:26
Ja robiłam z drutu - do s cienkiego ale na tOH żeb trzPD formę i owijałam go taśmą - raz zwN klejącą, a raz
izolacMQZ]DOH3QR'FLRGWHJRFRPLDDPSRGUN)
Pozdrawiam
Kathy 17 listopada 2019 07:00
She is such a charming little angel ��
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 17 listopada 2019 18:26
Thank RX)
Unknown 4 stF]QLD4
Jestem pełna podziwu. Aniolek jest przepiękn ,przecudny,Na pewno będę chciała spróbować,tONR nie wiem cz będę aż tak
zdolna.WszVWNLHJRGREUHJRQD1RZ R ok żF]LVHUGHF]QLHSR]GUDZLDP.
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 14 stF]QLD3

NowszSRVt StarszSRVt Strona główna
SubskrEXM Komentarze do posta (Atom)
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
Odpowiedzi
Odpowiedz
W ORJXMVL

Powiadamiaj mnie
Skomentuj jako: jensenasta@
OpublikujOpublikuj PodglądPodgląd
Wpisz komentarz.
Na pewno się uda :) całość jest dość prosta :) jedQLH skrzGD są trochę bardziej pokomplikowane i włos ale jakb co
chętnie służę pomocą :) powodzenia
Caitlin 13 listopada 2020 04:17
I'm having difficult understanding the process fir the wings, RXU pictures the ends look nice and rounded in mine the look jagged,
and rough. What am I doing wrong?
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 14 listopada 2020 23:49
I'm not sure. Do RXKDYHSKRWRRGWKHP"0Dbe when I see them I will help Ru
Anonimowy 30 listopada 2020 17:43
Bardzo mi się przGD opis wNRQDQLD skrzGH Długo szukałam i m'O że jeszcze w tP roku wNRU]stam. Dzięki i pozdrawiam.
Beata
Odpowiedz
wpogonizaszFLHm 30 listopada 2020 18:27
Bardzo się cieszę :) powodzenia
MotZP rosty. Obsługiwane przez usługę Blogger .