Labrador DMS

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 12.09.2020
Added: 12.01.2021
Size: 1.18 Мб

Page 1 Лабрадор (2)
(8) Иволга (9)
À???§Œ?ÎΌΧÉ\kk\gÎÎ|*Îå\\\]]]_g__¬_¬¬í¬{{{{{""""‚‚‚0000à ïï§ï§Ý§§§§+tk\k\\\|||Î|ååg\]]g___À¬¬¬¬¬¬¬{{{{{{ï"àà00••00 ??ï?§§§§ÎΧYgkk\›åg|||å\|?\]]]_g__ð__¬¬í¬¬{{{{{{"à0à0w••• ?í?§?§Ý§§§Ý~?O\gÎÎÎå\\\|Î?\]]¸___À¬¬¬¬¬¬_¬í{{"{{ï‚ààà0•ww ð??í§§Ý*ݧ*Y©k\|ÎÎg\\åÎÎgÝÉ]]]g_À¬_À¬{¬¬í¬{{{"ÿ""{"©‚à+0• ???ð??Î?ÎΧ©t||||||\Igg|g0É]]g___À¬¬¬¬{¬{{í{ï"""ï"Ý"ÿ©"àw ???í?ŒÀŒ||Œ§©Y|ÎÎÎåI\ååå?àS]]]g_À¬¬¬¬{¬{í¬{{{"ÿ{"Ý{Ý"‚ÿàà ð?ï?ðð?§?|Î?§YÎåŒÎÎå\å|Î?ÝS]]g___¬¬¬_{{{¬{ï{ÿ"""ÿ{ï{ïï"ÿà ???í?Àg?í§Ý*©Y*ÎÎ*ÎŒåå|*ÎÝɵ]_g__]_¬¬{{{í{{{{{ï""‚"{ï"ÿ"© ?¬í??ðÀ?§ÝΩY!ŒÎÎÎ|åIåŒÎ§?É]]g_]]___¬{{{{{ï"ÿ{"{ÿ{{ï""©‚" ?í{?ð¬À?ïÝÿYY!\åååáqqåáŒ*{É]]g]µµÉü]{{{{{ï{{{{ï{{"{ÿ""""© í{ï{ÝÝÿ©ÿ©©ÿY!\IéI|ŒÎÎÎ*t?É]]]µSÉɵ{{{{{{{{ï{{{{{‚{{‚"ÿ"" {??ïÝïÝÝÝÿ©YYw§ååŒáqŒŒ*`*gk]]]µüɤ_{{{{{{{{{{{{"""{ÿ"‚"ÿ" {{í{íïïïïÝY+Y!YŒ*`ÎŒááÎÎÎ|µ]]]ÉS¤_¬{{{{{{{{{"{""‚‚"""ÿ"‚à "ÿ{íÝÝÿïÝ©©YYY!|*~**ÎÎÎÎáå\]]SSµ]_{{{{{{{{{{{{{{¬__]?]kÉ] "{"{ïÝ"©ïÝ©YYw!ÎÎt**ÎÎáÎÎŒkgµÉ___{¬{¬{{{{{¬{{{""‚"{_À¬]\\ {"ï{{ÝÝ©©©ÝY!!!©ÎÎÎ*ÎÎÎŒÎÎk_µ_¬¬{¬_{{{{{{{{{"""‚""ÿÝ{?À¸] ¬{{¬ÝÝ"ààYàw••!Ýå||ÎÎÎΉÎ\\_]_¬¬¬¬{¬¬{{{{{{{""‚‚à‚‚àÿÝï?À {{{{"ÿ"à0à+ÿï\¸?|qqqqááÎÎü]__¬¬¬¬{¬¬{¬{{{{{""‚"àà0ààà+ÿÿ© {{{{ÿ""+àÀg\\?ð¸Î|ŒŒáŒÎ—ŒS_À¬¬¬_¬¬¬¬{¬{¬{{{""‚‚à‚000ààY0Y {ï{"""‚àà?¸\gíÀ¸?ÎÎÎŒá‰ÎÎ\_¬__¬¬¬¬¬{{{{{¬{{¬""‚‚"ààà0w•ww {{{{‚ààÝ‚gÿÀ¸?ÀkÀ§áቌá‰Îå_¬]É_{_¬_{{{{¬{{{¬_"""‚‚àà‚wà0w {""ï""ÿÝ+\ÝÝ|¸g¸\§ŒÎ*‰‰Î*|_¬]]_____{¬{{{{"{""{"ï"‚‚à0à0w0 "{""""ÿ{?{©ÿï|O¸\ŒÎ‰‰****gÀ¬¬¬__¬¬¬¬{{"{{{{{{{""""‚‚àà000 ‚"""Ý]_ÿïÝï©©ÿÉkÉÎ**Γ**YÀ¬¬¬_¬]__¬_{{{{{{{{{""""‚"©"©àww {{{{{ïݬ©Ý{Ýÿ+íÉOÝ~`‰—Î*w¬À¬__]]¬__¬¬{{{¬{"{"{{{¬‚""‚Ý"+0 _{{{{{{?ï"ï?ÿ++gk©*Îq‰*©•¬¬¬¬__¬¬¬¬{{{¬{{{{{{{{{{‚‚"©"©"+ "¬{"{ÿ"‚àà+ÿ++Y©Ý*ŒŒŒ*©ww¬¬¬¬__¬{¬{{{{"{{{¬"""{"{‚"""àà©+ {{{{{Ý"ÿÝ{ÿ"ÿ+à+ÿ©§*§Yww•{_¬¬___¬¬{{{{{_¬{{{{{{¬ÿ{{"©"ÿÿ‚ {{{{{{ï¬{ÝÝÿ+àY©©Y!!•••••¬¬{¬___¬¬¬{¬¬{{{{{_¬¬¬_¬_ï"""©"© ""{{{{¬"{"ÿ"àààw0w•••••••{_¬__¬¬¬¬¬{{{{__¬¬¬{í_¬ï""‚‚‚‚©‚ {"""{{{¬{ï{©‚+0•w•w••••••{_¬{{¬_¬___]É]¸]]ï{¬]_{{‚‚‚‚‚‚‚‚ """"{"{‚{¬Ý"©©à0wwY••••••Ý_¬¬__¬{_]ÉÉÉÉkkÉɵµ]_{ï"‚"""‚‚‚ {"{¬{{{_]]{ï"‚+00www!!•••{_¬¬{¬_]¤ÉÉ\kkɵ]\]]]É{""‚"‚‚‚‚‚ {""""¬{‚{"Ý"ÿ+à0w•Y!!!!••{_¬{¬_]ÉSÉÉÉÉ]_í{{{_¬{""""‚‚‚‚‚‚ "{{{"{¬¬{Ý"‚+‚à0ww0tt!•••¬¬¬{_¤üüüSSɸ¬¬{ï{ÿ"‚""‚"{ï{"©‚à {{{{{{{¬{{ÿ""+à00wYY~!•••]¬¬¬µSÉ]µÉÉ]__¬¬{{""¬{"""""ï"‚©‚ {{{"{"{{"{""©‚àà0w0YY!•••µ¬¬_µ]__]µµ]_{{{{{ÿ"""""‚"ÿ"‚©"‚ {{{{{{{"{{ï"‚àà0wwww!••••µ{¬__]__]µµ_¬{{{ï""""‚‚‚"ÿ"‚©‚©© {{{{{{{""""""+àà00ww!!•••]¬¬_]__¬]]]{¬{{ï"{""""‚‚"‚‚©‚©‚à {{{{{¬{{{{{""‚à00•w!ÿ§*0à_¬¬¬___¬___¬{¬{{ï{"‚"‚‚‚"‚©"©àYà {{{{¬_¬¬¬{{"""àà0w•!t*§©©_{¬¬__{__]_{{{{{"""‚{‚‚‚‚‚‚+àààw ¬{¬_¬¬{Ý""‚{{Ý‚à00wwtt!!{¬¬¬{__¬____{¬{{{ï{"ï"‚‚‚‚‚+‚+Y0w ¬{""‚"]{{{Ý{""©à0•w!w!••{¬¬{¬_¬{___¬¬{{"{{ÿ"""‚‚à‚à‚+ààY0 ""_{"{_{{{{""‚"ààw••!•••{{¬¬¬_{{__¬_¬{{{{{"""ÿ"‚‚©‚+àà+Yà _¬{‚"‚""{{{ï{"+àà0••••••{¬¬¬{_¬___{_¬{{{"{""""‚àà{‚ààà0à+ ""]‚"{"{{{{{Ý"‚©‚àw•••••{¬{{¬_¬__¬__¬{{{ï{"‚‚"‚‚_©à‚à00íÝ {{µ"{{{¬{ï"""ÿ"‚©0w••w••{{¬¬___¬_¬__¬{{{{{{""‚¬]ÿ‚àà‚ï]Àà {"É"{¬{{{"{]]à‚©àY•w•!••{{¬{{¬¬__¬¬{{{¬¬{{{ï"¬µÝà©_µS_ÿà0 ¬{¬_{{¬{{_S_üµà‚©‚w•w•!•?{{{¬_¬_¬¬_¬{{¬¬_{¬{ïü_À]]‚wà_¬0‚ {{{É{{{¬ÉÉ{ï{ɵíàÿ0••!!!ð{¬¬¬__¬___¬¬{{{¬¬{ï]SSɬààà©‚ð_à _{{Éï{ÉÉ_"""""í_]©Y••!!!?{¬¬{____¬¬{¬¬{_¬{¬¬ÀüÉÀ‚"‚à‚©àï_ _¬{ü_µÉ{]{?{{ï"à©À‚w•Yt•{¬¬{¬________¬{{¬{ÿ{_ü\{àÿ‚"ÿ‚àà" {{‚_ÉüSï¬{{{{Ý"©"àÀà•wY!?{¬{____¬]__{¬{{{¬¬{ï]ü]0‚{‚{í"‚‚ {__"‚Éü¬í{¬¬""ÿ"‚+àgàYt!í{{¬¬¬_¬_]_¬{{{¬¬¬"ïÝ{]ü¬‚Ý‚"ÿï"à "{"{"{üü]{{{{ï"Ýï©©‚¸+t!í¬¬¬¬¬¬]É]_¬{{{{{"{ÿ__‚OSà‚‚"ï"í‚ ¬{{{{"üü¸¬{ï""ÿÿ©©©Y©ÀY!?¬¬¬{_¬_]ÉS{{{{{{ÿ"¬]‚ï{üð{‚{ïï‚‚ "¬{""¬ü]{ÿ{{{Ý""ÿ+©àÿÿY!í¬¬¬¬{___{µµ{{{{{_µ]ÿ"{ÿÉg"ïÝ{ÿ‚à {{{{"µµï{ÿ_¬_¬{íÝÿ©ÿ©©Ytð¬¬_¬¬¬¬_¬"ɬ{{{¬µÀ{{‚ï"íÉï"ÿààYà µ"{{¬Éï"¬{{{{ï{Ý‚©+©©Y©t?¬¬{_{_¬¬¬¬¬µ{_¬{]{í"ÿ"ÿ‚É]àÿà0àï Sü_]S¬{]¬{ï{{{{íÝÿÿ©+©©tï?¬_¬{___¬{{_?_À_SÀ{"¬"{‚kk0‚Yïí? {üüÉ_"{""{¬{{{í¬í{ÿ©©+©+ï]É_{¬__¬¬¬{íÀ]_k_{ÿ"À"ÝÀ]É•00©+í ¬Sk]""{µ]]µ]¬í¬{í{ï©©ÿÿïÀÉ]{¬{___¬{¬¬¬k¸µ{ï"ï{{ÿµÀk•w0ww+ O_{{_]¤__]]___{?¬í{ïï¬ïïÉ]_¬¬____¬¬{{íÉ_í?¬ÿ"{+_¸k‚•w•••ï ÉÀ_¬{__¬_]]]µ¬ð__À¬ð?ðí{S¬_¬¬¬__¬{{¬_]íÉgð{©ïà{SÀðww•w••! ¸____¬__]_{À____]]¸]]ÉÉ\µ¬¬¬¬¬__¬¬{]_¬]¬ð¬"ï{¬SkgY0•0•!•• ]__]¬¬_¬µ{{{¬_]_í{]]\k\g\{{¬{¬¬__{__{]{ï_¬ÿ{ÿ_ü¸ÿàww•!••• É__{¬{{¬_{{¬_____¬]Sµ¸ík]{¬{¬___{µüüü]_]?"‚Ý{üO?0w•••www• ___{_{"µ{{¬¬¬_¬_¬]]Éü¸\µgí¬{____ɵ{{{{_¬¬‚ààÿüÉ©0w•wÀí?+! ¬__{]"]{_¬{{¬_¬{{¬]µü|\µ¸¬{]SüSü]__{¬_¬{_"ààÉüSíï©••àÿ©w• {{¬"¤__{{{{{{{__¬{{]üW\Éüɵ]_]µ]]]¬{¬¬¬ï¬ï"kSWüOµg•!!!••• {__]{¬{¬{{{{¬¬¬___¬_ü¸¸{üüÉS]_]]]______¬¬ÀüSSÉÀÝYw••••••• ɵ]{{{{"{{{¬{¬{¬¬¬¬]SÀðÝüüüü__]]____]__ÿÉSkk¸ÿ0•••w©w••©À {"{{{"{{{{¬¬¬_¬¬¬_íkW|Àí¬Éüü{]]]üÉüɵµ‚µüÀWïYw•w•••••••0Ý ¬{{{{¬{{¬¬¬{{{{_¬¬{ÉKðí]¬ïµü¬¤Éü]]µ_¬¬{SkÉïYàà0•••••••••• {{"{{{{{{{{¬_¬___¬]é¸\í_]{gµÉµ]]]_µ¬{"üɸ\à©©à••••••••••• {{{{{{{{{¬__¬___{¬SW|¸¬¬_¬_k]_]__¬¬"{kkgWíà©àww•••••••••• {{{{{{¬{¬¬{{{¬{{"ÉkWðW__¬¬_S__]_g{ï_üüðWíÝ‚à•à••••••••••• {{{{{{{{¬{¬{¬{{{{ü¸W|]À]]¬{ü____Wï¬üü¸Éí+‚0000•••w••••••• {{¬{¬{{{{{{{{{{{]O\¸¸À¬]_{¬üí_\¸üµÀµÉWÀ©‚‚à00•••••••••"]É
10 20 30 40 50
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 2 Лабрадор (3)
(9) Иволга (10)
00à •00 ••• •ww +0• "àw ÿàà "ÿà ÿ"© ©‚" ""© ÿ"" "ÿ" "‚à kÉ] ]\\ À¸] ï?À ÿÿ© Y0Y •ww à0w 0w0 000 àww "+0 ©"+ à©+ ÿÿ‚ ©"© ‚©‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ©‚à ‚©‚ ©"‚ ‚©© ©‚à àYà ààw Y0w àY0 +Yà 0à+ 0íÝ ]Àà ÿà0 ¬0‚ ð_à àï_ àà" "‚‚ ï"à "í‚ ï‚‚ ÿ‚à àYà 0àï ïí? ©+í ww+ ••ï ••! !•• ••• ww• ?+! ©w• ••• ••• •©À •0Ý ••• ••• ••• ••• ••• "]É
ï¬{"ï{{Ý{"ï"ÿ{íΉÎ|\ÎááŒááåååKåååK\]¬{íå|Î|\]µ¤É¬•"{¬¬ ©ÝÿÝ{ï{ï"Ý"Ý{ï?ÎΉÎ|\ŒááÎá|åáåéåå\\\_""ðå|Œå]]]¤_0"{gg ‚ÿ‚"ÿ{ï""ÿ"ÿ{í¸Î‰Î—ÎSÎáÎÎŒáá||A\KI\W\Ý•0©ÎŒg\]]_›{{_gg 0©©à+ÿ"ÀÉ{©"ÿÝkÎŒ‰ÎÎ\ŒŒ|ááÎŒŒáå\\Kååkg©w!YŒå\\g¬_{¬›\\ à+àwà݂ɵÀ""""\ΉÎèÎÎkÎááÎÎÎŒá|å\|||å||g++ÎÎ\\›g›{{¬|å à0w0àï"ɵµ]kíÝ\*Îè***ÉÎáÎÎÎÎŒŒ|åå|ÎÎ|?Œå\|Χå\\›µg???Î 0Y0w+ÿïkµ]k]]g\*‰Î‰ÎÎO|áÎÎÎŒáŒáå\|Î?À?íŒI\ÎÎå\µkµ\›?|| w0w0+©Ý]Ég]]]üüÎÎÎèÎÎIå|ŒáÎŒáÎŒ|ååÎ?¬{ïg|åŒÎå\\µk\\|Œ| ‚+àà©‚Ýí]]k]?_üŒÎèá*ÎŒ\ŒÎΉÎጌ|åågÝà00íÎÎŒåå\\\kk\åå| ©‚‚©ÿ"©"?ÉÉɵ?üŒ*Η*ÎÎOÎΉΗŒŒ*Î|åå"0‚àwt*Î|å\\g\\åå|Œ "ÿïÝ"ÿ{Ýÿ¬_í{?üÎ*‰‰Î‰ÎO\**èΉÎt!Î|å?0Ý+Y*ÎÎåå\\g\k\å|Œ ÿÝ"ïÝï{ï{{ï"{?k*ÎÎŒ‰ÎáŒüÎ*‰èÎÎt!ÝŒåå?§ÎÎÎÎ|åå\\\µk\å|Œ ÿ"ï{ïÝ"ï{?{íï{åÎŒqááŒá*O\*è*èÎt!§ÎŒq|ŒŒÎÎÎ|å\å\›\µ\å|| "ï{Ý"ÿÝ"ï{ÿ{{íå*áŒáá‰áÎ\é~*èΉ~!ÎÎ*|á|ÎÎÎÎÎåå\g\]\kå|| ï©"ïïÝ"ÿÝï"ÿÿ?|*|IÎ*‰Œá\É*ÎèÎÎ*!~*Îqå|Î**§ÎŒååg]]]å\Χ ]]kÀ{ÿÝÿ"ÿ"ÿ"íÎÎŒé|**‰Î|SÎÎááá*!*ÎÎŒåÎ|©*§ÎŒå|g¬]\|ÎYY g¸g¸gÝï"ÿÝï"ÿ裏ŒŒk~**Î*S|Î**‰Î*ÎÎÎŒå§\+YYÎ|å|gÝ]å|Îw" ?Àðð?íÝÝÝ"ÿÝ"íÎ**Y?É**ÎÎ|O*ΉÎ**ÎÎŒååŒgSü©©|åg?"›\|?à" ÿÿï?í?íïïÝï"ÿï?§§ÎÎÎkÎÎŒÎO§Î‰Î*t~ÎŒÎÎK?Sü"Y||???\å|?{{ 0Yÿï?ð??í{Ýï"í|||ååå|kŒŒÎ\ÉÎ**t!t***tÎð]ü‚Y|???Ý›å|?{{ •w©ð¸gÀð?Àï{Ýí?Œ?ÎŒáŒåkÎŒŒüÎΓtt~Î**t!?Àü0w|ŒÝÝ?ååg?ݬ 0+!ÿÀíÝgÀ]]ïï?§Ý~*ÎŒŒåÉå§*ÉÉÎáÎ**Γ*~tάü•!*?©Ý?g|???g ©ïàYïgð©+©ïÝÿíÎÎ**ÎŒáŒÎå|§ÎüÀŒŒ‰Îè“““~Îåü!Yt©+Ý?gg???› wwwww0Y©©"Ý"Ý?|Î*ΌΌÎÎ*\|YÉO~Ήáq‰““*Î\ü!~tYÝ+??????\ •w••w•00+‚Ýÿ"ð|ÎÎÎÎ*§Î‰Î~\?Àü§**ŒáŒ—ŒŒÎIOt~t+ÝÝ??g???k ww••w000à©"Ýï?ÎŒ|Œá*§ÎÎ*+ÝOïüüÉ||Œ`*ŒáŒ\É~Î**ÝÝ?????gk àww•wwà0à‚ÿïÝí?ÎŒŒŒÎ~t*Î*0\]©ÝÎ|ÉOOkŒÝÎ\S*ÎÎÎÎÎÎ?¬?ÝgÉ ©‚000ww0à+ÿÝ{g|*ŒŒáÎ`~*ÎY!àü\*Î***Î|ÉOk¸üw~ÎŒŒÎÎÎ???|k ààà©©àà0à©"gü\?ŒŒŒŒ‰ÎÎŒÎtY!¸üŒÎ*‰ÎáÎÎ*Àµü©Y*|ŒÎ*Î??Ý?\ ‚ààà‚©ààà‚¬É]_?|ÎÎ*ÎÎÎÎÎ**Ý+Éü***‰ÎÎ*Ý!¬üµ+©Î|ÎÎÝ??Ýg] ‚+‚+à‚+‚+©]SµÉ?ŒÎΧ*ttt§**§©íü¸~tÎÎ~*~!0SüÀY?ŒÎ§+??ݬ] à‚‚‚‚+‚‚‚{ɵ]]ï§Î§*Yt!!©~!!©+Sü©!Χt`~Y•_Oüµ+??Ý+¬¬"?] ‚‚à"©à‚©"ݵÉ_É]YÎÎ*YÝY•ww•••0ÉüS¬í§YY*ÝY•µÉSÉï"0""{"{g ©"ÿÿ"©‚"ÿï_]Éük|ÝÎΧÝY•••••••¬ÉSüüSµíÿ§?!ÝÉɵÉ]¬µµ_à{] à©ï"©©‚©ï""ÀÉüS\g§ÎÎ*0•••••••••!Y?gSüüɵ"à"]k]SüüÉü¬"] ‚à+ÿ"©©"ÿ"í]µOkgk*Î*+!•••••••wYt~Î*!+\üSSüüSÉÉÉÉüɵÉ{_ à‚ÿ©©+‚ÿ"ï{{ðSO¸\Ý*YY!Y!w00••!!~*Î*ttt?ÉOSSSSOSSüüÉOÉ{ à©©ÿ©©©"ÿ{{í¬SÉ\ðY©t!Y+YYww•!!Y***Î`***Ý|]g¬¬__]üSÉÉÉS ííàÿÿ©‚©"í{{ÀSɸÝww!!©*Yw•••!!*Î*ÎΉÎÎÎ*kw•0""••0]Éüüµ Y0+àYà+‚‚{ï{¬SSgï!•!ݧ0••‚ï+t!t**ÎÎÎÎÎ**O•••à"0•••à"µS 0wYYàwà©"ï{í_SS¸íw•YÝ©©0"{¬gYtt*ÎÎŒÎÎÎÎ*É•••0"0••0"0à_ w•wwYw‚‚"ÿ{¬_SS\À+•ïí¬¬{¬Éµg§ÎÎÎÎ|å|||ŒÎÉww•0"0••0"0à{ 0w•wwà©‚ÿ‚"ð]Süé¸{©ÿ"í]íµÉü]©§*§ÎÎÎÎÎÎΧüwà00"0•w"""0" wwYw00à‚"‚"{_ÉüÉ\í?{À_g]Süü¬+©+~Ý*ÎÎÎ*0wÉ0•àà""""{{"0Ý wwàw00‚à‚‚‚{_µÉ¸?í?À]\ÉÉOSS¬À{YwY+Î*ÝY+•{Ý••0"{{{"{ÝÝ+ àYwY•0àà‚‚‚ÿ_]ÀïÀg\k\|¸\gg¬g]?+•!!++Y!000]•••à{00"?ÝÝ+ Y©Yà+0Y0à‚‚{¬¸]ggÀð|?|À|\k¸ggï"+••wYw0++0]••••"00+ÝYY* àYàY©ï+ààà"ï¬]]ÀÀ?í?ÿÿí§ÀåggÀíÝï?••wwYÝÝ+µ••••00+Ý+YtY +ÿ©àww0++à‚ï{µµ_ÉÉÉW¸í©ÿ?ð|¸ðííï{{wàw0+Y•]"•••0w+ÝÝÎ+~ ‚ààà©wwà‚à"{_µÉü]OµÉS]ÿw!ïÝðí?©ïÝÝ{Ýàw0+0ൕ•••0Ýݧ?ÎÝ +ààààà0à©©"ÿ_¤µüÉ]SÉÉɵ{•0ïY©ÿÀ?¬{{_ÝàwY+wk_•••w+ÝÎ?Î* ‚ààààààà©‚©{]É]¬µ_ÉÉÉüÉÉÀ©Yw+ííÿÿ{ík?YY!Y!_ü•w•!+ÝÎÎÝY íàààà‚+àà‚‚{_ɤ]]]_üüüü_ü_•!ï¸Yÿ0íÝ|íïÝÝÝY+ü{ww0ÝÎÎ?Ý~ ïÿ‚0àà‚àààïï_ɤ]{_µ]üüüSÉSí]\0YÝY?í¸SSO¸À©w_üàÝÝÝÎ?§*+ ààà0w0àà‚‚"{_ɤÉü{]µÉÉSÉÉ\ÉO{!YtY§?|W\\gÀw0àügÝ?Î?§Ý©© ‚©‚ààààà‚‚ïוּµ]]¤¬_"ÿÿí¸¸]Oµí+!!ÝíŒ|íÝÿ••w•ÉSà+ï?Ýݧ? ©©‚àà‚+‚©ÿ{{¬µµÉ¤É_{‚0wÿð¸¸k_ü©!!YŒ?ÿ•••••••ïÉÉÿ"©ww©? ‚©à0àY‚©‚©{ÀÀ]µµÉSµ_©{ððÀ§ðüµüÀ!!t©|ÿ•••••••0¸OüüSµÉ{© YàYYàà©‚©‚ï¬_]ÉÉÉüO]Àüü¸ðYÿüüü]!!!ÿ\0•••••ÝkWkÉWÉÉ_\É© +ww0‚©íÿ©‚ÿ?_\SüSüÉÉ]üü_\•0üÉÉüí!tÝŒw••••wÉüSüSSkOɵ{Ý ðww•ww©ïà©‚ï]]ÉüüüüðÉÉSÉ]•ïüÉÉÉ|!Y§§w!••‚ü_àg{wwOÉS]•Ý ïw•w•w©À©àÿï_¸ÉSüüüÉí]µµÿ!gOÉWOÀ!t§©Y0•"üí•0_++YïÉÉü_© YY0•Yï©]ïàÿg¸]kSüüüüO]\ïYÿÀkµSSð!t§©ÝYÝÉ{¬w¬Ý+ÝYw?µüü¤ ÝÝÿY©ïïÀðÿÝÀµ]µÉüüüüÉOSWg|ðíÝï§!!!~§?ݬ0•àÝ"w0+ÝÝ?¸ÉSü ©ðïÿÝïí]\gï]OµSüSSSSWkÉk\¸|Y©~ttt!YÝ?0•••••0ï?Àg\kOSÉÉ wg©?ÿ?àY©À¸¸ÉÉ_üüüüSSSkWWÉW*`~`~Y~Y©?0•••{kOSOÉÉék\OOW w©À+?_ÿYàÿ]]]üµÀ_¸ééWÉWkWOé§*ÎÎ`t+YY©0Ý]OüüSKW\¸WOOéOO w?ï¬ÿÝ]ÿ©]üO¬ïkSW|ŒŒŒ|Séé|f*§**!!!•©]üüOAAK|匌¸\OSOéO •w0í?ÿ©Ýÿ]ü_µÉ]\À§§*ÿ*¸WåÎ***t!!0íÉSOSéZKfŒíÎð\SOÉkï©? !••w0ÝíÀïkµÀµ]íÀïYYt~t*|ŒÎ*~t!!?OüSéAZáŒÎ¸WåSüSÀÝÿ+••í •••!••à?ÿð]Éï?µk©Yt`*t!~***~!ÿÉüOéWZKŒå\WWk]¬ÿw+ݧÝ!•] •••••••w+g]\]ü]gÉÀ*§`!!!~``+güW\ZK|Œ§åKWkgà•••!+ݧÝ+©S ÿY•••••••+ÿ?ɵígü匉~!!!!~§éOk|\å|ðå\¸O]©!••••!©§Ý§0ÉS ¬ww©ÿY•w+ÿ?ÿgïï?O¸Œ*t!!!ÿWO¸WOÀððð\Oü]©Yw!w!••w©Ý§©ÉüÉ •!YYÿ©YÿYY©+íÝïïO\Œ§tYÿkOå\éS¸ÉkµüOgwYÝYw!!••••wÝÝ?üüS !0Y©ÿÿíÎY©©t\?ïïkS|§ÀéüSK||\kkÀ\Og+!Y©+Y!!•!••••+©SüSO ••w©Ý§ÎÀ©Yw©ïðíÝkSOÉOÉé||¸gÉ|OOÉ©w!!!Y*!••!!••••0küSéf ••••Y|ÀïÿY+í]\ÉSSOkkkW\¸g\ékSWÎYYY!•!YÝ!••!w!•••_üS'fK ‚{ÀkSWWåküüS\å\Wé\\éåg\å\\kSå*!t!!!••YÝ!•••!!••"üO§fáK SOOOOéÉɸSOÉÎå\OkWkåSékkåg|À*!!!!!!••Y+•••••••ÝüÉWf‰Z|
60 70 80 90 100 110
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 3 Лабрадор (4)
(10) Иволга (11)
{¬¬ {gg _gg ›\\ ¬|å ??Î ?|| |Œ| åå| å|Œ å|Œ å|Œ å|| å|| \Χ ÎYY Îw" ?à" ?{{ ?{{ ?ݬ ??g ??› ??\ ??k ?gk ÝgÉ ?|k Ý?\ Ýg] ݬ] "?] "{g à{] ¬"] É{_ OÉ{ ÉÉS üüµ "µS 0à_ 0à{ "0" "0Ý ÝÝ+ ÝÝ+ YY* YtY Î+~ ?ÎÝ ?Î* ÎÝY ?Ý~ §*+ Ý©© ݧ? w©? É{© \É© µ{Ý ]•Ý ü_© üü¤ ÉSü SÉÉ OOW éOO OéO ï©? ••í !•] +©S 0ÉS ÉüÉ üüS üSO Séf 'fK fáK ‰Z|
{¬¬µ›?"?gg›¬¬›k›å\\\ååk]]É]]µÉSÉÉüÉÉÉÉkkÉÉ\kOükååÎŒå|å g¬gµ¬{"Ýg\g"¬›\\gå\gåÉ\\µµ]µµSüÉüüÉSüüÉkSüS\g|||Î*Î|å\ gg›µ"{""g\g+Ýg\\gågå\k\]]]]]µÉÉkµ]\µüüSÉüüÉ||åÎŒÎ*åáå| \囵""""?gå?ÝÎg\|?g|\k\]]g_µÉµ]ggg]ÉÉ›\kÉkå||ÎÎÎÎ|áå|Œ \\kk¬{Ý{gåg??Ý?åÉågg\\\]]_µµ]gg_gg›\µ\›å›åå|||||åá|áÎ| ÎåÉ\???¬ååÎÎÎÝÎ?\kgg|\]g]gg_g¬gg_g›]››\›åågåååå||Œ||Î| Î?Sk????|\|ÎgÎggg\\¬gg]]g_¬¬g__›_››]µk\g\\ååågÎ|||qåÎÎ ÎÎO\g||||ååååå|ggg\\ggµµµg¬___›_]]ÉÉÉÉ\\›å\å\å|ååååŒÎÎ Œ|kgð|åá||åIå||gg??\]\ÉÉ›]_____››¤ÉÉÉk\kkIå\åå\|ååÎÎ*Î Î|Ég?|ååŒÎååÎÎ|gå?w]ÉÉɤ]g____]]]ÉSÉÉ›\k\g|\å\åå|åÎÎ** §gÉ_gð?ååŒÎÝ~Ý|åg?0›Éɵɵ___gg_g]ÉÉü›µO\ååå\åååååå|||Î |É]ï"{í\kkÉOkg|Ék?ggÉɵµ]gg??¬¬gµ]µ]µÉ›\\\å\å\å|||åII\ \O?"{]µ_gg?g?Ý?ÝgSg?]µµµ]g¬?????g¬g›É\g|åå\\gåå|åÉ\||\ \O\g]""{¬g]g""Ý?Ý?kÉ_]]ggg¬?ï§ï?¬¬¬]É\gÎ|å\å\I||k\|||\ å嬬¬{¬¬{¬›¤{00+??+?ü]gg]g??§Ý§??¬küµ¬ÎÎ|å\\ÉüOOSS\||I ggg_{{¬{""{_›"•0ÝÝÝ+¬Ég]gg¬§Ý§§Ý?S]¬g\ågIå\ååå\IkOå\Ik µg¬{"à{"0•••{¬à•++YÝ"É]\gg??ݧÝÀSÀÝÀ?gÉkO|\å||||å|åkO\ ¤¬""0"""•••••"]‚00YÝÝgS]g??¸ïÝkOÝÝ?g¬g\ÉS\\ååIk|||\å\\ ›"{"{¬{à••••••{¤{0ÝÝ?¬µ]í_ï_üü\+*§?gg]|kOO\IÉSOS\ÎÎÎÎO ›"{¬¬¬""•••••••]ÉÝ+Ýݬ¬µ¬À?SÉ?***§?g\µ¬||\\|ÎåkIåŒÎÎÎÎ ›0Ý??{à0•••••••"É]00+{¬_]ï_ü?§***ÝÎ?_k\k\|\\\\||å\|ÎÎÎ gYÝÎÝ"à••••••••0¬]g+"{_¬Éï]ü?§Î*©*ï?¬µk||\]Éüü\|ååIå|| gY*ÝÝ+"à••0••••0Ý?Égݬ¬¬]_\ügå|ŒÝ§ï?_]kÀ?Ý\\OÉŒ\IåÉOÎ\ \ÝΧ+0""0•00••wÝ?ÝOÉ››]]gµküÀÀ||íí?¬µ_]\ÀkSÉ|IkkåkOS|* \ÎÎ?Ýw•••••••0{?|Î\Sµ_¬¬]kµüÉïí???¬_µ¬{ÿgÎY!Y§§+ÎÎkå** å?g\{000•wà"{"g||+Ý\É›{{ïÝ©ÉS"ÀÀÀ¬__µ{?¬§Œ|§?\t~*****Î g¬g]¬{{"""_{à0?\|t!ݵÉ{¬??ÿÉSÀg¸¬¬__]{¬å\IgkOŒ*ÎÎ**ÎÎÎ ?í¬{"{¬¬¬{"à"ÝÝ~!!!YgÉ]¬í?ï\SÉg]À_¬_]¬µüSüSüå~ÎŒI\|Îå| í{¬"•0""+à"??Ý*Ytt!YÝɤµgïï?kÉÉ_¬_µµ¤]?à?|åÎ!***|IIkåI {À_‚•••000??+*****YY?]µÉ]??ððg¸SüÉÉüSµ_\_ïÝ?©***áOÉOI\ í¬_"••••0+ÝYt~***Ý*YÝ›¤¤]ÀÀÀŒ?íí¬À_]ÉüÉ{?\SOå*Î**qIOåk ?_g{•••à0Ý??Y*~*Ý*ÝÝ?_µ]__gð?§§?ï{¬¬¬_\ü_!~t*ÎΉÎ*ÎÎÎÎ ¬g]{••••0Ý?Î|ÎÎÎÝÝÎÝݬ›]_??ïïÝÿÝ{{{¬_Ý+?üg©*ÎÎÎÎ*ΉÎÎÎ ¬À¸¬à•••0?ÎÎåqÎÎÎÎÎ???__¬{íݧݩÝÝ{{¬_?+ݸü\|ÎŒáÎÎè**** À?gÀ{à0•wÝÎ|å|Î|å|ÎÎÝ{_›¬?¬§ï?ïÝ"{{__g?Ý]ü§ŒáŒŒáÎ**“** ¬?í{{00w0Î|ååŒÎŒŒÎÎgݬ__¬?ÿݧ?ïï"{{_¤ïYÝ]üY*ŒáÎáŒÎ“t*å íí{"0•0ÝÎÎ|ååÎÎÎÎáÎÎ?¬_›¬{ÝÝݧï{{{{_¤+0À]É\t*Î**~*|ÉSO ¬{í"0wÝÎ?ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ|Î?¬___?ïÝÿÝÝïÝ{¬_]++g]gü?~©§\ÉüSS\¸ Oí??Ý?Î?ÎÎ*ÎÎÎÎ*ÎÎÎÎ?g››¬¬ïÝÝÿÝ©Ý{___Ý!wY¬üüüüüüüOWKKå ÉSÀ©+ÝÝ00ݧÎÎÎ*Î*ÎÎÎÝg›__¬ïÝÝ*Ý©Ý?¬ÀggÝY+kɵµÉÉÉk|§**‰ OÉOgÝÝYww++++§Î*ÎÎ*Î?g›_¬??ï§Ý**Ýí?¬g\gÎ?É_ɵO\¸ð|á‰è“ ÀkOkg|¬{ÝÝ0••w*Î**ÎÎ?g__¬??íݧ§Ý§??¬g\gÎg]µSµW\|KŒ“~“* ?ígOO?|Ýgg]_{"Ý+*ÎÎåg¬__¬gg§§§*§§§?À]g??¸ÉO]O¸KŒ~~~“è* ï?ï?üSÀ|§ÝÝ?{_¬©ÝÎ|Î?g_¬¬?§Ý§§§*§§?g\g?\SOÉkWå©~****Î* Ý??ÝïOÉ?|Œ!•••••Ý||å\››_gïݧ§*§*§§?g]]\SS\À\]Ý`Ý*ÎŒ|kO §?ïÝÝ?kSðé©!wwwYÝÎÎgkS›_g?©ÿ§§Î*§Î?g]OüWð¸O]ïígkSSWgðW Ý?§Ý++Ý\ɸ?*§Ý©YÝÎYY?››]gÀÿ*§§§§§§?WüüO\SkÉüüüüOWååOSA §Ý§ÝYY+?É\À§ÎÎÎÎÎÎÎ!0g›_¬?Ýÿ§§§§§ÀSüéZK\¸ÉüüOgðΧΉ**Πݧ?ÝÝYw+ÉkÀ\ŒŒ|||ÎgÝw››g?gï*§ŒŒ§¸üé቉θS\¸g¸¬§t~§Î‰** §Î?§Ý+!YÀSg¸åÎ\ågggg?g›]]À?ÎðÎÀSO|‰**‰Œ||í+!•••!~Î|gg¸ §???ÝÝÝÝÝÉÉ\¸§§Ék\g\›\›]kgðð|OO匰‰ŒáÎŒ\¸¬í¬¸ÉOÉkkOÉWk ÝÝ??????ÝOÉkÉW¸å\SÉ›g›g]¬í\SSWŒŒ*ŒáŒÎŒŒÀ?ï?ïÿ+w!•!!YYà Ý0Ý???g?ÝgÉÉSOÀWfÎOO]g]ÉüüüOå§AKW§*ÎŒåÝ?à•Yg\]+••w\S\g ?!0¬???©0•_SÉOÀKŒŒ¸üüüüüüO¸í§åí§|Χ|Œ\••w?¸éOkSkOS_!!! ?w+ݬÝÝ+•••¬ÉÉW|ÎKOSSüSSWÉÉKÎíðÀíð§íðÀ0©\ðåSSÉ\k\g!!!~ ?+0??"+à0•••ÉÉÉW§¸¸Œ|¸I¸\WSðð¸ïíðÀÀg\ÉOOÎÎå|?ÀgSSWÿ!~“ gÝÝ?¬"0••••àÉüSWÀ|OWAKWOOµÿ0©gOOOééWéå᧧*tt~§Î~ÎOS©t“ gÝ?¬›"w••••µSɵWŒ¸W\¸W\åg?©íÉWå|ŒŒŒf|áŒY!!!Y*~*Œ‰~OW~* ¬Ý?]]Ý••••]ü]kWW|W]ü¸ïïggð]SɸWKK|ŒŒŒ©!••••!t!!tÎŒ*ÉÀ` ?Ý?]\{w•àµüüɸ¸À|ðSüSÉÉSüüüüSSSSüO©~ð?w••••YYtttt`*\ü§ ?ïÝggÉüüüüüO\\ð\WÉk\\¸\WéOÉOéOOOWÉSüüüS]ÀðíÝ©YY!©|WSOW ïïïgÉSüÉSüÉW\Œ§WSÉWk\\|åK|‰ŒåKWAOOO\¸\éWOüSOOWWWWKåŒÖŒ _¸]¸OɵÉüüOWåíW\ÉüÉOOK጗ŒŒáfá||||K¸éOWå||K|Kåጌ‰°Œq\ ü¤ÉWµµÉüüOKKðOüSk¸g¸g||ŒŒ‰fIéAAAAååå|Œ|åKWAIAéZጉÎK\• üµ]µSÉüüSZååWåΧ*§§©~Y*§Î§©©~YY§Œ¸\KKAOk\åŒ`~YÎå\\k|!! ]üüSÉüüSW¸Oí©tt~“*Îåå*Y§?§©Y©~©YYw!YÿÀ?!!!!ttttttt~~`§ \Oüüüüüé§S©!t~~~~~~*Î|Œ§Îï©©ÿÿ©!!wYY©§?!!t~tt*~~““‰‰Î* ðküüüSA§Sï`§*~`*`t``t`|ŒÀÝÿ©~©©!à!wYY§åt`*“**“~“*è—Γ~ WüüSSbÎWÀt`**§*‰*‰Î**t*À|§©©©*©YY•wY©Îå~*****~Ηèè*““~ üüüOAfŒÉ•!~*Ή‰**“**“~*Î|ðíÿ©ÿÿYYwwY©§Î~****““áè*“““~“ üüüAqŒ'?•!t`*‰*~~~~~tt*Î|?í§ï§§§ïYwYÿ§Î**t~``áá~““““““ üOK቉|Ε•!t*Γ““~~~tt“ÎŒðÎðŒÎððïïàYÿ§Î`t`§§qΓ~“““°“* é\WŒ‰‰åÎY!!t*‰**““~“~~*Î|§?©©§Œðÿïïàÿ*Î~*ÎåI*““““°“è** WKAK°áq|Î*tt*Ή““““`~`*Îåÿ§Y~*§©ÿÿÿ‚YÿÎÎ|WI*““““è““è** ZŒAf‰IááÎ*“*‰á‰*““““***Œq*ÎwY§ÿ`+YàYYÿ§åWI*““““°“““*ÎÎ OfWáKáΉ‰““‰‰ŒÎ*“****“Îáá*å§!ttYY••w੧å錓“°èèèÎŒŒ||å fé¸WáŒ`*‰‰°‰Î‰‰****ÎåWጌΌW|ÀÿYYàY‚Y©ÿ|I“““°è茌áIkk\ AŒéKŒ‰*‰°‰*°‰ÎŒáá\KKá‰**q§Y©§|W¸•w‚ÿàÿ©§Œ**““èŒáŒqåå\Œ f'S¸§Î***`~~ÎKKfÎ艓“““*|*ï©*§§Œ\©0©ÿÿY§Œ*‰“èáΗŒŒ|åII f§WSWŒÎ§ÿ§ŒAWáå*“““““““Îå*Ý©§ŒŒ§íåðàÿ0©§ŒÎè‰ááèÎÎáÎqåå
110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 4 Лабрадор (5)
(11) Иволга (12)
å|å |å\ áå| å|Œ áÎ| |Î| åÎÎ ŒÎÎ Î*Î Î** ||Î II\ ||\ ||\ ||I \Ik kO\ å\\ ÎÎO ÎÎÎ ÎÎÎ å|| OÎ\ S|* å** **Î ÎÎÎ Îå| kåI OI\ Oåk ÎÎÎ ÎÎÎ *** “** t*å ÉSO S\¸ KKå **‰ ‰è“ ~“* “è* *Î* |kO gðW OSA **Î ‰** gg¸ ÉWk YYà S\g !!! !!~ !~“ ©t“ W~* ÉÀ` \ü§ SOW ŒÖŒ Œq\ K\• |!! ~`§ ‰Î* Γ~ ““~ “~“ “““ °“* è** è** *ÎÎ ||å kk\ å\Œ åII qåå
Éü\\üÉOOOO?\üüüüÉå|\?OÉå\|å]]\ÉO_WÉÉ\ɵÉkɵkÉkkkkO|W\k OSgåÉI\g|ÉkSk\g\Éü\|å?å\ååg\]\]]ÉOÉ\]ÉWµµkµÉÉkÉkOk|\kO |\||å|\|åkSSgÎ?§?\k|IÉÎ+Œ\?\]]\SÉkµ]WkµkµkµkÉÉkµO\\kå\ |||å|å|||åüÉå?ÎÎgkk\\OÎÎ|\|]gkSµkWµ¸µµµµµkµÉkɵÉW\\O\\ |åå|å\å\\ÉSOS?kOgÝÎgåIg?I?ggÉɵkɵ]]µkµµ\µkkÉkkÉ\\I\gI åå|||IIkÉSÉ\Og\Ig?OSISOI\åkkÉ]\µµk]Àɵµµ]kkÉÉkÉOå\kkO\ qåŒåå||åå\|küS|ÎÎgSSIkIOgk\É_¸]kɵ]¬ÉµÉµkµkÉkkOkåIkékW ÎÎÎŒÎÎ|Î|qÎŒ\|*ÎÎ|å\Iå\kO\O{¸]]µÉµ]ÀÉɵkµkkµÉkOåkWk\OÉ ***ÎÎÎÎÎ*****~ÎåII\åÎ\kO|É_ð]]\µÉµ]_ÉÉɵ\µkkÉké|\IO\Sé *~*ÎÎÎÎå|***t*åIOOIå\ÉOg\gí¬g]]µÉµ]_Ékµ\]kkkkO\Œå\é\\É Î~Î|ÎÎŒåOOåÎÎO?\Sk|gO\|åSÀ?¬]]µkÉ]]]µ]k]µ\kkkOååŒå\OkW \|åå|åå|\I\|\g*kkågOkÎ|\\??À]¸µµµ]Àµµ]k]\µkkkOåkÎÎ\\OO \å\|åkå\IOOΧÎgkg]\\OŒ|å|?Àg]]µÉ]_µÉɸµ]k\kkkOåOΧÎ|ék IÉI\kIIIkIOÝ*ÝÎ|É?t*åÎå\åg¬g]kµµ]]ü¬É]]\µ\kkkO|\Îååå\W kÉOSOÎÎÉOS\*ÝÎkk?*ÎÝ~åé\\ÀÀ]\µ]µ]S]ðµ]\]k\\kÉé|Œ\å||W\ IOÉOOåÝIIk|Œ\\OÝÎåIII\|I??gµ¸]]\Éɸ¬Wµ\kk\kkÉɧÎ||å|é\ |ÉOk\\Î||||O\ÝO|åOIåI|å\|Àgµ_]µÉÉ]]À]W]kk\\kS\\À|Àð|ÉW \|\SSSOå?kkÎÎÎOO\IIkå\|ÎÀ¬À]_¸µÉÉɸÀ¸k\W\W]\ü??\+Y\OÉW Ék\\åg?\\gŒÎÎÎ|\gk\IkI\ggÀÀ]À]Sµ\]ÀÀ¸\\\kk\\SÀ¸kWSW\kS ÎÎŒÎΌΌ||åÎ*§|SOOIkIk|gg¬g]_SOµ]¸Àð¸\\\\W¸kO\W¸åå\\OW ÎåIÎÎŒÎÎÎÎÎŒÎåéO§\||k|?]ÀÀ]_küµ]\ÀÀðg\\\¸\\kWK\\å\K¸O\ ?\áÎ**ŒIåII\\\kO?Î|?\??\{¬_Éüµµ¸µ¸gÀÀ\\¸|\WS¸|KIååWOé\ IIÎÎ*ÎÎ*ÎÎÎÎÎ||S?Œg?g?g]?_ÉüÉ]W]]¸¸ÀÀ|\¸¸kk\\SOOOIWéWW ÎŒÎ*ÎÎ**ÎÎ|ÎÎ?Àgï??¸gg¸]g]üµ]¸]]¸]¸ÀðÀ¸\OW¸ÉO\kéIk\é\\ ****åŒÎÎåÎ|å?íÝÿÀ\kkk\ÉÉ_Sµ_¸_]\ÉÀÀíí\SSW|kkÉY*kkIåékk Î***\ΧÝݧ??¸]\]\\k¸]k]güÉ__¸]k¸üS\ÉSO\¸¸\¸Og~§å\I\\OW qÎΧ?||\\\\\\kågåg?]kgµüµ]ð]]]\kSkWWI||\\\¸S?*|\å\\kOO åI\I\Œ|Œ|åååkkéé\k\ggÉüü_{¬]OSSɸ|¸|íŒÀ¸\\\S§kI|\åOOOÉ \åIOSå|Œ\II\\II\\\åküSOÉ{ï¬ÉSOÉSüüSOOOOk\\\SY||qqååÉéW åååÎ|O|åI\\IIkåå\åµS\\ÉÉÝ"ÀWW常¸¸ÀðÀ||\ÉÉkSY`**Î*ÎOÉO Oåå|ŒIÎ\IOOIk|I|\SüOk|\O]k\WK¸¸¸¸K¸|Œ|¸¸¸kÉS§§~***~SW\ |IIåIO§Okå\ŒÎ§|küüüüüüüS\¸W¸¸¸¸¸f¸|fð|å¸\WÉÉ?åg**~§OWW å|åIkO©ggtY~*küüüÉüü]\WåWµðÀ]¸¸¸Àff|Œ|¸¸WWSétÝÎOÉ`ÎéWO Î|IkIé常íÿ?OOÉ\ÉOÉ\WW\\ð"ð_¸¸¸Àf¸Zf|f¸KWWS\~*©ŒkÝðWSW Î|||\|K\Wk\\WÉSSOW\Œ||éüï{__W]¸¸ffZåf|å\WOS¸*`ÎkO\\\W\ OOSSW|ŒÀ¸\WÉO\Ý?|åKSKåISÝ{__\¸¸¸ffKKåf¸WWOSå|*åIkO\\¸¸ \\WåŒKKZåI|Œ¸kWWåå匌ÉÎS{¬¬]W¸\¸ffKK¸Kf\WOSWá§åå\I\\K\ kWåÎ*ŒÎÎÎŒá\I\å|áå|ŒÎ\åS{_¬]\¸¸¸ffKåfå¸\WOOé\éI|IéI\\\ ***‰‰*“`**“**ÎÎŒ||||\Ikg{¬¬]WW\¸¾|f¸|¸åKWWOé\\\å\|\éOÉ Î‰‰****“~~*‰ÎÎ***ÝÝ*ÎÎ|Œ{{_]W\¸|Œ¾KåŒffåWéSkKIkIéåkSk¸ *‰‰Î°““`t~ÎÎÎ***YݧÎΧ*Ýï¬_µ\W\ð¾ŒK¸Œðå¸WWS¸|åŒåå|kSÉO ““Îè*“~~~*****§ÎY*Î|Î~*§?¬]µ\W¸|Œ§fðKÖf¸WWS¸|§Œå?|OÉgk “**Î***?gÀ?\k\\§*ÎÎÎÎ**§?¬_]W\\¸À§ZS¸§Œf\WOg§`åOO|?k]S §ÎŒŒ\SüO\OW¸¸\WO?§Î***§?g]]\k\W||\¸§§‰ÖŒKWWå?kåÎ**?OWk O\fåIAåŒ|\WAIZKOS©t~\SSOÉk\kW¸k\Wï*§‰f*få\\ɸg****|SÉ] ÎÖ|ZKŒ‰áŒŒ**‰ÎÎáSSkküOÀí?¸]\ÉOWK¸*Ö§°Œ*Œ¸WSü©I*áq\WOW¸ å\KÎ~*ŒáŒÎÎÎÎΉÎOW\\\\À?í¬]]\]¸WKŒ§Ö§Ö*ðOÉOO`ŒÎŒ*|\W\À *tt*~*Î*ÎŒááá‰**Œå?Î~*?éµ__]W¸\¸KWf§**WW¸¸WOÀ§**`Ý\Og¸ *~*Ý~©Œå\||qŒÎ**`Îå***|ü¬_]]]¸\|ð§K¸*W¸ð|¸WkOüSkk|ÀWWS \ÉüüüüüüüüWŒ§**Îá*Îá|åIS_{]µ]¸\¸ð*§fWKŒÀåKOð*****Œ\WWü \Àïà0ÿíÀÀ_]¸ðå|ŒŒ**Iå\kg_¬µ_]¸¸¸ÀWWðåW¸fåKWÀ*Ή***ÝO¸k ©íå\µk\k\OüüüO]µÉÎtÎOk\\]{___¸¸¸WZJ§`WŒåå\é|“Ή‰*Î`S¸¸ |Ωt!!!*Î\SWSüüW¸É©?O\\ü]í]À¸¸¸å¸Œ|¾§W|KåZOð*‰Œ‰‰Î~üO\ t~~“*“~**~Z|§À¸]\¸¸©\gS\O_¸_À¸ZZ¸|fŒíZ|Kå\OŒ`‰á‰Î**SOÉ ~“~*—‰Î`~ŒIΩ\ÀkWSO]\WKK¸À¸À¸WW\ZKOAZWŒKKKOð*‰‰*‰*~SÉü ““*è*‰*ÎK|ZåŒ\\ÉgOüüSWWO¸{]¸]\\ZWAKŒŒéåK\¸Sð*‰ŒèÎ**SkÉ *è°°°‰ÎÎÎÀ\I\kïw0Àɸ|åKWWWWOÉOW\Kf|ð§ZfåK¸S¸*ΗΉ“~SÉÉ °‰*‰‰Î~YgO\kÉO\\S¸åéOé\é?{_]kÉOWW¸Œ¾§KK|¸|W||‰Œ‰‰**OÉ\ `“`‰Œå\ÉOüüüSüÉ\ŒŒO\?\*ÎÀ{__]\WWOWWÀ§KKŒ||\¸**—‰‰“*Oɸ §|\OéA¸fIéSüüüO\§|IååI|§]{]_]]W\\¸¸éíŒK§ŒÀ¸O§Î‰Œ***ÉW\ ¸À*§åWOéK|ΧÎ\SSOS\\|\OS_{¤À]\W¸¸f§íO|Œ§íÀ\å§ááq‰**ÉW¸ |KWå|§©ŒÎåŒÎ|§kOO\IIÉå\kg{_]k\\¸|ð§¸\WWíðWO|*Îqé|§*éW¸ §©~`**§Îtt**IÀéSOg|\kO?ïÉSSOOɸWWOéWWWSOÉÀ¸À**ŒåSW|\\W t`*ΓÎé*`§`*|?OÉüÀgågÀÉüS¸ÀWWWWW|§*~t~|¸ÉüOÀ~?WŒÎ\ékW| YÎáΉΌÎ***~*KO¸kÉkkkSSZÀ¸¸\]W\KfÎÖ***§ŒJ\Sü\\Oåå|åå\W **ŒáÎ**á*t!`ŒIf\íSüOOå||¸À_]WkKWfÖ**“**§§í¸OüüOkIéI\kW ~t*áá**á*!t~KቌkOé|ŒŒKå\__µµW¸Wf§‰‰‰*‰**ðå?ÉüSkOék\WO ~~“áÎÎ**ΧÝWOáŒåIk||ÎÎŒŒÉ__µµW¸WÖ*‰‹*°Œ`§|åÀOkSOSkågÉW `“Ή“*è**\üüW*Î*ÎŒÎåkIå|k__µµW\ZŒÖ‰“‹§*`§|¸\üåå\SSO¸éW *‰q““““‰|OSSk§§**ÎOkWOŒÎ]_¬µÉOWéfÖÖ“*‰*§Î¸¸OWÎ||AÉWk\W *èΓ“““ŒKOüük¸\\OO|Î|ŒÎ|]__µÉ\WWfÖŒ*ÖÖ§§Œ¸\\Œ\|Œ|SkWWK **Î*“ΓåWk§§\OOSŒ§å||ÎŒ¸]__Wk¸O\KK¾*Ö*Î|||Zå|IkIk\kðO\ **§**`*kSS©**ÎŒÎΉΌIŒŒgµ__µk¸SWKfKÖŒ§f|f¸WåéOéééÉW\OW *Î|§ïÀSüüüŒŒÎ**‰èèè***¸¸]_¸µW\üéA¸ZŒ¾Œ|f|KK|ŒåéO\§|WO\ *ŒÎ\SüüOå\kÎ\Î艗艓*Okµ]]]\]WÉK¸KáfŒff||Kå\\\IOIOá\éW |åOüOk\åÎ*Î?SáÎèèè“*SW]OÉ]]W¸kWZ|fffffåŒKåKéIOIå匌|S\ åOÉg|O\|ÎååOOΉ‰‰“§SW]ÉSµ¸]\\¸O¸fŒfŒŒffŒZ|Ké\IéIåá*ŒOW \IkIOIÎ|åååOÎΉ‰*ŒOµkÉ?Ék]\k\¸W¸ð§ÖŒÖŒfŒf|KOI|IéIåŒåOW kIkkIåå|å|q|ÎŒÎÎKÉkO|§*kk¸k\WÀÀW§ŒÖÖ§§ŒÖŒfåIé||IOéAŒO\ Ik\Igåå|||||ÎŒ|\kOk§Îá*åk]kW\¸|\À§Ö§°*ÖÖÎŒKOIkIåáq|ŒS\
170 180 190 200 210
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 5 Лабрадор (6)
(12) Иволга (13)
W\k \kO kå\ O\\ \gI kO\ ékW \OÉ \Sé \\É OkW \OO |ék å\W |W\ |é\ |ÉW OÉW \kS \OW ¸O\ Oé\ éWW é\\ ékk \OW kOO OOÉ ÉéW OÉO SW\ OWW éWO WSW \W\ \¸¸ \K\ \\\ éOÉ Sk¸ SÉO Égk k]S OWk SÉ] OW¸ W\À Og¸ WWS WWü O¸k S¸¸ üO\ SOÉ SÉü SkÉ SÉÉ OÉ\ Oɸ ÉW\ ÉW¸ éW¸ \\W kW| å\W \kW \WO gÉW ¸éW k\W WWK ðO\ \OW WO\ \éW |S\ ŒOW åOW ŒO\ ŒS\
OS\|\W\\\|§|O\g|W|WO\åµkÉOµµïtgkk\åI\OÉS]¸µkµSÉüü]ÉÉ]ü OO\åå\\K\À|kO\åOåï|ïݧg?kÉSüüðÎg||\å|\OÉüµgkÉÉSüSüµµ\ü éék\\åå\ååk|SkÉSŒ?SOÉ\|?üÀ?\üS\|\Yåk\åÉOküüµkµµüµüSÉ]k \\OOkå\K\kgïSÉOSí\ðïïÀïOÉ????Süg\ï©å\||kOµü]]SµgÉüS_ÉÀ å\ékkå\\\S¸¬OÉOOÎ\í\g©¸üg\OSÉ\üS|?\å\k\\kOSÉ]Éüɵkü]SÉ åkkÉWåk\åOk|\OOg?|\µOOüü|?kkg¬ÀüÉïgkk\\å?Oü]g¬µÉÉÉüüÉS |\éOk\é\\k\WåÀΧ¸\ggüÉü?É?É\\ÉgÉüü]\\\?Î|ïSSµíSµÉµÉüüÉ åkOkWkk|éOéék||KkÉO{üSÝ?\\?I|\Ogüüük¸?å|ŒÎåSkµü]gkµÀüü \\OkkWå|Oé\kWŒ\|Χg\Éü©Î\\§?kkg|gOüüSk¸ååŒÎOWµSµSµk\]É k\OÉé\ågk\|OO¸\**Y§g]ü?|\éÝå§?Œ||?güüüÉ|Î|§åO¸SSÉSÉÉg\ OÉOkO\g¸O\kSð¸gŒ\W\\ðüg\\O§|\ÉOågÎå?ÀüüüWÝÀÝåSÉgÀgü¸_ð Ékékkå|\\kSÉ?+Wk\\\|?\Sðå\©å|åÎkå|åÝt+åSüü¸íwÀüükgSµgk WÉSS\¸¸\OSOSOíÝO\\\\|ÀÉÉðÝ+ÎŒŒ||\\\Œ?ÎÝÎkOüüÉïïÉOÉSkgk kSkW?|OSSkkkOµï?gWWW\À¸üSÀ\ÝÝÎÎåk\å§*§§*??\üüü¸\üí{¬Éµ S\¸\¸SÉOkOåÝïSðÉOW\Wé\?\ü]\?|*ÎÎ|||*ΧÎÎΧ§?küü¸Ék{ï{ü üð\\O\WÉS\Î~ÎgSWk\\OkK§©SSÀg?g|gÎ?ÎŒ|ÎÎÎ**?ÎÀµÉÉ\]]¬"_ üðÀ|WÉOSïY*Χ\S\å\\Îå\|ÝÀü]ÉÉSüSÉÀ§*ݧ~Y©?\Éüü\¸Sµ\É{ï OSSW¸ké?**ΧÉSéO?å?\|\|Ok]S]SüüüSük]\g\OüüOSÉOÉ]ÀɵÉü] SO\¸|å\|II|ÉO\\O\åIg›S\Ékgü]]üüüüS]µOüüSÉkSÉÉÉSOµ¸SµÉO ¸|K¸å¸|åIåkO\\Éå\|\gÉS\gg¬]ü_üüüüÉÉÉSSSSµµ]OSÉOüüɵ\]É |¸\|¸||å§kSé|å?g\\g?güOÀ?SÉÉü]üüüüüÉÉSüüüSüSÉSüüüO¸µÀ] K¸å|å||ðOüé¸|\É\¬]\kÉSÉkSSüµüµµüüüüüüüüüüüüSS\¸]¸Ég\ÉÀ \¸||Àå\\Sµ]ÀgkkOSÉk]]]µÉÉSSɵü]\ÉOSSÉkÉSWkkW¸ð¸WSWWk\É WW¸å¸\ÉüSüüüüüɵµÉÉüüüSüüüüüÉÉüÀ]kÉ\¸¸¸]常¸\\ékWW\©~É éɸ\¸üüSSüÉSüüüüüüüSÉüüüüüüüü]üµÀÀg?ð¬?Œ¬ggÎ??å\OW!ttk WO¸]üSSkµ¸µÉÉÉÉSüüüüSüüüüüÉSüɵüÀg]k\ŒåÉO\å?å|||Î~t*tü W\WSÉW]kOkk\kOSÉküüüüüüüüÉÉk]O]üü¬g\\?\\kk\|\g\§***`+ü éOWgÀO¸Og\åkOk|gküüüüük]\?íï{ggküS¸??gkkåkk\k\|*Ýt~ÎÎk W\¸¸\O\k\éOOIIÉ\küüüÉð]\?\\kO\¬\ÉüüÉ]\É\gågÉSå|§Îå?§\¸ \¸|¸Wü\\\éI\I\å\üüüÉ?]üO\å|\\kå\kSüüɬ?¬Ok\ÉkÎgå§|\?ɧ ¸¸¸\\S\\\Iååkå?Oüüµ\?\åÉék??|\k\\\ÉüüüµÀg\kÉ|Ý|å?§ÝÉ?Î \\¸W\SW|\KI\I¸¸üüüÉ?\I\ISOåkÎ?kågg\gÉüüüÀ\Sk?Î\IÎÝ\kÝ| ¸¸¸\\Ééå|å|\W\ÉüüÉ?ÎÎ||\\kW\g?ÀkkÉS\\µÉSO_ðgå?åk??S??I ||¸\WWWå\|ÎOɸOüS¸?åå||g?¸\kOOüÉÉOkk¬ÉkÉkOSÉ\¸kågk\kÉ? ¸¸å\\WÉ\ðÉÉO|güÉS©Î\\å|ï]À?¸??É\O\k?gï\gSµk]É\ÀÀkg\\¸\ \|¸¸\WOíÝ©W\\küS?ï!|\|kgÝÀ\¸ÉïkkküÉS\?§Ý¸S]üÉOü\?g|\?\ \|¸åkWÉt§§k\|ÉüÉïÎ!?kå\\\\\?ÉÀkÝ©¸OÉkk\k\SɵSüüSg?g|?? Wå¸\\WÉ©§ï|ÉgOüÉ\\§?kk\\kk\kÉÿÉðÝ|\Sg?å\?üSO]ÉüOÉg??|g OkÀg\WO|\|]k¸üü¸|IkÉOüågÉO\?©]OݸÉg|S\g\kSÉOOgüüSüÉ\g\ SOSOkWWå??íÉ\üü§|YåOük\ÀÝk\SSg]ï\kOOk\\kSkkkk]\üSSÉSüS SµkÉ\¸\?++|O\üüíå§åkO\å\gk\küÉ||\gg||gkOkÉOÉÉ\gÉSOSSOÉ ÉÉSO\¸kOk\WéåüÉŒI|ISOkkk\?åí\üð|åg|å?ïg\kkkgg|Œ?gOSüüü SSÉWg\¸\kkS\åS]åI|Î\\k\åk¸É|güÀk\\åkÉOOgkOSÉkå\||?Œ?g¸ kOü¸ÀW\Ég¸\éåS¸|\Œå|kŒ?|§åk¸Éük|g|\gSÉÀkÀkÉOgåå|*Î\ågå \SWg|\Wå\å|I|Sk¸|ååå\å|\\kgSükg\??kOSkgïgO|\gÀŒ|?|\IOS ¸¸\\¸\ék|á||åSü¸|åW\|\\gÀ?ðü\?åÉO\\\?¬gOOOSÉkkk|§?|å\\ Àðg¸|¸OåIWKI\Oüü|åÝg\¸k?YðüW?kåå|åå¸\\¸Skå\åkk\O¸|§**§ ¸µSSk\Så\qIéIåküSÀ?ï?í{í\üS|YðÉg\kW\k]O\ð|?Œ\\\ð\姧ÎÎ SOSüSOO\I\åå§åÝSkSüüüüüSSügðgÉWOOSÉ\¸S\|||||åÀ||¸éå*ÎŒ üSSOk¸WO\*~*~\¸?üí¬À?í]üük|¸¸¸\\k\WOü\¸\Kå||||kåå|匧` Wk\W¸|kSüŒ~*|kSYµSÀ\ÉOüS¸ÀWWOÉWOOÉÉSÉéOOWIké\IW\KååKåá ¸WW\\¸Wg\\|IåOSÉ\ÉWg\S¸\ÉSOO¸?ïï+w?ɧ§§Y§k|ÎååÉSSOWååK W|W\W¸\ÿw\|k\\SkükÉWkWO\§t!!!!?§!!É\!tt*åÉOå|Χk\éké\K \K|OO鸸?Yðg¸g\S\¸küSÀ!!ttttttkY!+OÝt~“***ŒÎÎ|\|Ok*ååÎ WO\Œ|WOOOO\gg\OKåÀ©ïOüÿ!tttt!Ý\!!¸gtt~~~~*ŒååéÎ|I§t**Œ ÉOOZK|Œð¸kééWéIWAWk\ÀOS¸§*ttY\ïYÀÉÿ!!tt~~*Î\Œå§IŒ*“**Œ OOW¸¸éWOOK|ðÎ`§Î****ÎÎÀOOé\\OOkSüÉ\\]¸|§*?åÎÎ*\éŒÎ““*‰ SO¸¸f\éé\¸kO\|I§tttt~||?]ÉɵÉÉkgï?|ðgkÉkå*~**|åÎ*““‰‰* k\WŒ¸KWW\\ÝíO\å|~*Œ*t*å\gå||Œ§§*tåkkOgg~t~“*“*`~““*‰Î“ ¸W|¾Œ¸éW\+å\?OåååIqåååŒÝåŒÝå?Îå*tÎ|ÝSå|~~~“**“`““*—Œ‰“ \¸f||WW\!?å|IOåkå|ŒIåI||O|~éI\\Î*|åÎO\åÎ`““*“““““°‰*** ¸\å¸Z\K¸©?åIéé|\\Î\é?ŒÎÎ\Œ§\kIå?ŒÎÎågI|*§~“*“““““°“*** WWZWK|Àåå§gåå|k|?\k§§||ååkI||||qI*|åååÎÎ|*~“*“““°°*“*‰ ¸¸|fåfΧ|Œ§I\ååÝÎ*t*I\|åååÎkO|?©Œ*ÎkIgÎ\Î*`*°“““°°°*°‰ W\ZåŒfŒÎIååqI\\ΧÝ*Î||å||??S?tÎ?I\|\|\gÎåå|**““““è*“*Î W\fŒÖ*ŒŒWO|||ÎÎŒ|å|*Ý*|Îå§kkt~ÎÝå\åå\\gO\Î|ÎΉ*“°‰“*‰Î W¸fŒKJ§|KÎå|ååå||Œåwt*ŒÀ§k?§**Œ|§?ÎIg\å\gÎg\|åΰ*è**‰Î K¸å¸f*ÖŒ\\I\IåI|I\§|©~Î\Wé¸Î§å|åÎ?Îégk\gåÉIågÎ*““*‰°ÎÎ \W|fŒ§|§k\OIIIååå§*|Îå\\OOSSüSOOWÝ*IgŒÉIgg\\Œ|ÎŒáá‰*Î* å\|ÀŒ§ŒíSéI\å||Œ||å\éOOÉg|??|åŒ?|å|é?|\ÉåIIå\\|ååÎÎÎ*§ |WW\¸¸ïíSéå\|§§åOüüüÉg+?§éå]éOOI\\å|gOgI\\Îgk\g\|?Îð\O WüüüüüSk¸\\WSSüüüSå?Îå\ååk\|ÎÎIO\\|§ÝÎå?éå|ékå\ÉSSÉ\Œ§ ¸W\¸¸kOSüüOOSüük?Î|I|\åkIgkŒ``ÎIIO|§Œ*|\\Î\å|\kå\åå|ÎÎ ¸OSÀíŒÀÀðW\\OÉå|I||||ÎÎÎ|||kå~~“Î|å~Î\|Iå\I\åÎÎŒåIÎ**Î \OWÀK|O¸W\ð|\Iåå||||ÎŒŒŒŒåÎÎÎ|**~å*Îé**åå\ÉåIåŒ**‰‰‰Î‰ WW¸Îf§ŒKfW|KI\\|å\åå|Œ\å\\å|Î*Œ‰~ΧÎÎÎ*á\ÎŒ\IŒÎ**‰‰Œ‰Œ \é|f|Ö§KåÎŒkOkå\|å|å\\I\éI\IqΓÎÎ|é|ŒåÎ**ÎÎ~åIå*áŒá‰‰Î ¸WW¸§**fÎWkOåO§Œéå|q|Œ|||IIŒ***“ÎŒkSOOq**ÎIÎ*ŒáÎ|åጌΠZ¸ŒZAÀ*ÎŒ|W\WW\\éé\å***Œ|‰Î*****ÎΉ*|åŒÎ‰*IÎÎ~Î|*ÎI|*§ \¸Œ§§fWKf|KW|IK|\|éI*Ή*‰Î““*““*‰**Ή**Î*“***ÎOéŒ|Χ§O
220 230 240 250 260 270
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 6 Лабрадор (7)
(13) Иволга (14)
É]ü µ\ü É]k _ÉÀ ]SÉ üÉS üüÉ Àüü \]É Ég\ ¸_ð µgk kgk ¬Éµ ï{ü ¬"_ É{ï Éü] µÉO \]É µÀ] \ÉÀ k\É ©~É ttk *tü `+ü ÎÎk §\¸ ?ɧ É?Î kÝ| ??I kÉ? \¸\ \?\ |?? ?|g \g\ SüS SOÉ üüü ?g¸ ågå IOS å\\ **§ §ÎÎ *ÎŒ Œ§` Kåá ååK é\K ååÎ **Œ **Œ “*‰ ‰‰* ‰Î“ Œ‰“ *** *** “*‰ *°‰ “*Î *‰Î *‰Î °ÎÎ *Î* Î*§ ð\O \Œ§ |ÎÎ **Î ‰Î‰ Œ‰Œ ‰‰Î ŒŒÎ |*§ §§O
íÉ]S¤üµSÝ_Oµ\¬ïüÉSüü¤¤¤›¤¤Éü_]S]_ɤü?ÀåOOSO]OSk_\\g?ðk ¬Éµ]SÉüÉíÀÉ\_gÝÉÉÀ¬Éµ]ɤ_µ]]É?µÉÉ_ÉüÀð\ÉÉ\É\gkµüSµkðgµ gSÉ]ɵüµ¬?Ék?À¬güÀg_ɵÉü{]µ¬ÀµgOÉ]]S]?\kOOÉO¬¸í_OSS?ÀO À]O]ɵü]gð\Éï]É?üÀkgÉk]ü¬S¬í¬kÀÉÉɸµOðgÉkkgɸµ]\?]\À\] µµk]]\µk¬À]\í]¸{ü]µÉµµ¬üÀµÀígü¬OSÉ_]ü\gü¸k\\\_OO]Og]ïÀ _¸µ\]]?É?gkkg¬]ÀµS¬O]O¬Sµk\¬]üÀüü]\gSgOü]Og¸µÉS]ÀO_O?g SÉk]\µÀS_g]kÉ]O_]¸]ÀÉÉgSü]kÀÉÉÝ\üµ\µS]üO¸SÀðkü\kðk\k¸À ükgµµµÉk\Àg\µü]SS]SÉSµgÉüg]]\Éí©üÉïÉÉÉ\Ogk|?]\_k|k\kSg µ\]]ɵS]ð]\]]µÉüOÉÉÉkÀ]Éüg]¸_ÉgïüügOµüµk¸kå\¸k\k\À\kkg gÀ]ÀSüS_?Sk]kSüS]ÉüSg]gÉü¬]]\ÉÀgüü¸kOü\\g|À?À\É\¸åkO?] kg¬ÉÉüüS?Og¸]SS¬ð]É\]]?Sü_\kgÉ_ÉüügÉÉü¸k|ÀW\\k\¸µÀÉÉ¸É µüügg]ÉüÀgg]\]üµ]|k\]S_Sügkg]üÉÉüük¸gü?\À?ÉS¸¸ggµ¸¸OµÉ gÉüÉ?ÀkSµµgÀg_üük??ï¬üµüü]\ÀÀµükÉüO?\SÀ|kíO\k\kO¸g]k\\ ]küS¬\\üOÉSÀ]]OÉÉ?]ÝÀÉüüSµ\µkÀük\üµÀküggÉ?gW¸\WÉÉð¸À\g S]S]ÉggÉ]gÉÉɵ_ük]¸ï]¸]SµÉ¬¸]gü¸µü\gkü¸gÉïÀÀå¸íÉW\ÉgÀO ükÉgSg¸kg¬\S_Süüµ]¬?g¬g_S]gÀggüg\SµÀ\\SÉÉíÀ?ðÀíÉ\\WO\W S_k]É]]k]ÀgɵSüüüµ¸]kí]]kg_]gkü¸¬ÉSï\ÀµS\ðgí|kµüÀW¸\W\ ?µüµ¸{\\Éü?]gS_µSgÉkg¬]ÉÉ]Àµ¸µüµíÉS¬\?\¸]kïg]Süü\\¸É¸] ]¬üÉ_í\]ÉÉg]Àüµüüµ_]Ýð¬SÉÀ]\_Éü?gÉS??\\]gÀgÉïüOÉÀg¸¸\¸ É_?SɸµgSü_\ÝSµÉüüü_?_ÉüüÉÀk?üüï\\ü?íÉ\?ÀÉðkïS_¸í¸k\WÉ Éɬ¬µ]OgükÉ?ïÉ]µüüü{?íüüüÉ?Ýgüü?]güÀ?¸Ý?kk¸_©SÀ?ð?\WÀO ÉÉÉí]É]gÉ\µgÀü]üü]ɸ¬_üüüµSkSüüïkkÉí\?ÿð¸ï\SSüÀÀÀï|\\¸ _µÉ]_ÉɬÉÉí?kü]Sü]kµ¬ÉüüüSüüüµüïkW\ð?íï\]íÀSµ]íg\ÿgÀ¸\ gÀ¬k_üÉg¸S?{Éü??µ]SggüüüüSµüüÉü]O\µ\ï|gSïÀðkµÿïÀWÝ?g\É k]À_¬ÉS]\]gÝüü{]íSü_ÀüüüSSSSÉ]OÉííS\ÿÀO¸?ÀíÉS?í?kí?ÀgW ?\É_À¬ü_É\µïSS¬¸güüüüüüSSSÉÉk¬É\ïïüí§ðgíðÀ\]¸\í¸?\kíÀg §Î?O]"É_O_É?ɵï]ïSüüüüüSüÉÉü]\ÉÀíïSÿï?|Àí|S\µ\À¸ÀïÀgÀ\ Î*tÎüÀɵÉgk¬É\?k]ÉüüO]ÉüÉkkɸµÉðÀ?kï§ï]?\g\]üð\¸Éÿ?¸g\ å*tt\]_µµµg{O_gg]üüü_ÉüÉɵ]O]\k?µÀÀ?ígÀíïí]µO¬ÀgÀð?Àkk |~~t§ÉïÉ]¸µ?S?]]üüüüüSSSµkµkk\?kÀïÀïgSSɸ?ÿÉOgW¸\\í?¸] Ît~t?ÉàÉ]]\¬SÉgµSÉüüüü]À_É]gÀ?g\gݸݬ]Éí\¸ÿS_ïïÿ|íÿ§gg Î`t*¸ÝïÉ]\gïSÉ]ÉÉkS]gSµÉ]Sɵ¸g?\¸ïíÝðkïííðïOÀÿ©§ðÿïí¸k Î**\ŒYïµ_k\?ü]]üÉ]Ék_kgÉOµµµÉÀ?À]ÀÝí\Éï¸kðÀOÀígÀ\À|OW_ ÎÎ|KÝ©¸_gÉÀgüÉÉggSµµµÉ]ɬk]?k¬µ¬S\ï_Ég\?¸\ðOÝ\ÿgkï¸OÉk ÿÝ\Ý~¸g?]S??ü{]k]kÉOÉüSµOÉS]gïSÝɬÉÀµgíï|ðÀ]íÀÀkÿgüüüü g\k¸k\ï{ÉÉg?S]O]\]gµµü_Süüü]Ýgµ+ük?_Sðggíg\À?|gÀÉüüüSü küSOSüï?O]ggµÉÉ?¬k]üüü_SÉüɸÀÉ©ïS_{Sµ?\ï?ÀÉ\ð?gÉüü]ÉSü Î??ÀíOü‚É]¸g\S]¬gɵüüSµOÉügÉÉ?í]É]íükïgÀgµkµgk¸SÉ]ÉÉüü kkkkkkügÉ\k]kü?_]ügÉüÉÉgïɬÀ+©?µüÉkü_¸gÀÀüüüSSüSµWÉSSÉ OÉÉ\\kW_O]É\µ¬?\Ék]üüÉ]?µÉ\?ï?íSk{OS?g?gµüüüüüüükOµOüS OOOOWWɸkÉggSµg]É]SüügggÀüµï?]?O¬?_?]kÀ]üüüüüüüüWÉOOSS SüSSSOWÉ]ÉÀgSÉ{gÉ?SÉü_?ɵÉÀÝ?_?µïµí]SSÉüüüüüüSOSÉÉWÉÉS \\WéÉOSÉ\Og¬S]?¬k?]Éüµ\ÉÉí????Ý\{µkÉ]üüSüüüüSWÉÉW\k\¸W å¸gÎŒÎÀéSÉggü¬¬g\µSüü]]ÉS{?©??{µ]S]µµüüÉüÉ\µ¸W\WWÉW¸_S OÉk||*ÎÉk]¸_S{?]µgÉÉü_¸üü?{\¬]?kÉ]_]üüÉð¸gkWÀ]WWÉɸÀÉü Sé\OIŒÎ]gÀ]gɬ]]µ¬µüü]]ü¬Ýg{Ý{S___ɵüüOÀgðS\ÉWOɸk¸]üü ||\I|||O]Àµ]]g¬µÉµüüɵ_µ?Ý]µ_SgÀÀ_gSüüO\gÀü¸É¸gW¸S_SüÉ ÎÎÎŒŒŒ|É]Àk__¬\g]µüüü]kgÝ_µ¬Sgí?_ÉÉüÉSW\ÀÀSWÉk¸À]O¸üµµ áŒÎÎÎÎå\?gµ]_?_]ɵüÉɵ]{µÉ¬ÉÉ??ðSÉÉOk¸\ÀÀðSµOW]À\¸Éüɵ **ጌ“*å?k_k_g_S]üüüµ_Süü_ü_]?í]ü\ÀÀðÀÀð¸SSOWµ\À\µÉɵµ §`~“~``Î?µ{É_]gS_üüü_ɵÉ_É_?µ¬_\k¸]ÀÀÀí\üüSS]\_¸µWSüɤ IWå*““`§g\?É]k]µ]üüµ]É_É_]¬_üµ]ɸð¸¸W¸ðÉüOSW_¸¸ÉOSüüüü WKåKKŒ*ŒÀÀ{µÉ]]g]ü]_üÉ]ü]]{kÉÉ_¸k¸¸¸ðÀðÉüS]ɵÉüüüüüüüü |åWKååK|?¬Àµü_µ¬Éµ¬SüÉ]É]]\_µÉíO¸ðÿíÀ¸µü]ÉSÉÉüüüüüüüüü ŒÎ§Îåå\¸?_Àµü]]íü¬Sµü__É_]À¬SW]Oíïðð¸¸üüÉÉÉüüüüüüüüüüü ÎAWŒŒ|Œgð]_ÉÉ]µÀü¬Éüü_]]¸ÀÀ¸üSÀ]¸ÿ¸ð¸]üµµµµüüüüüüüüüüü *§ŒåŒ|§\]]Àü]]gÉü]üüµ]É]_íÀWkÀï\¸ÿð\ÉÀO]µÉSüüüüüüüüüüü “`**Œ|¸\É]_ü_É_]S_ÉS¤µÉÀíï\]ïíÉüÀ¸ïW¸ÀÉÉÉüüüüüüüüüüüüü “*ÎÎÎ|O]kÉÉS¬ÉÉɬµÉÉɵÉ]ð{ÉWÿOü\íïÿWÀÀSÉüüüüüüüüüüüüüü ***å\WSÀµküÉ]k_µ_S]]]É]¸_íSµÉüÉïÀð\\ðµOüüüüüüüüüüüüüüü *“ÎÎ|Okµ_ÉS_g]À_µü]]]_ð_¸µµÀÀíí𸸸ÀWÉÉüüüüüüüüüüüüüüü °`Ît\SÀ\µÉü_¸]µÀµ]]µµ]Àí¬Éð]ííð¸ð¸\¸]SSüüüüüüüüüüüüüüü *`~§OWg]¸S]À]_µ]É_µ]É]_¸íOíWíÿÿïíW¸ÉWÉÉüüüüüüüüüüüüüüü *`téS§¸µ]SÀ_¸µµÉµ]¤µ_]¸ðÀÉïððfðÿ¸ÉWO]üÉüüüüüüüüüüüüüüü *~ÎüWt\kÀÉgÉ]]µ_]µÉµ]_¸ï_ÀÿïðíïíWÀɸÉÉüüüüüüüüüüüüüüüü **OS*©\S_O?]¸Éɤµ¤µ_ɸðï¸ÿíÀðïðÀÀíüÉüSüüüüüüüüüüüüüüÉü *§üÎt*\SÀÉíÀ]üÉÉÉü¤_ü¸íð_ÿï¸ïçðïÀWWüüSüüüüüüüüüüüüüüSü *ÉOt``\ük]gÀ_üüɤ]ɵSíÿ0SÿÿÀíÀ︵É]ÉüÉüüüüüüüüüüüüüüüü |ü§~“~\üOÉÀ]gSS]¤]]ÉSíðïüÿ︸ÿÿÀWWÉüÉSüüüüüüüüüüüüüüüü ü|t““~\µk]Àg]]üµµ]µÉÀ¸ðàüÿ¸ïï¸ïíÉW]OÉÉüüüüüüüüüüüüüüüü |*“`“t\¸SgµÀ]]ÉÉü]¤É︕¸ü‚ðï©W︸ÉW]OSüüüüüüüüüüüüüüüü Î**`*ðO]É_¸À]SüüüµµSïí_ÉO©ïYíf¸ðÀ¸W¸Sµüüüüüüüüüüüüüüüü Î*§WSSÉɵ¸É¬Àüüüü¤]ÉÿïíkÉÿÿ©Jð¸À¸µ¸ÀSµüüüüüüüüüüüüüüüü ΧOSOOWµµ_WÀíÉüüüÉ]Éí"Àü_ÿkÀïÀ¸ïÀɸW]Éüüüüüüüüüüüüüüüü ÎðSOOOÉ\S¬µ]{ɵÉüü_Éïí]üíÉüWï¸ï¸¸É]À¸Éüüüüüüµüüüüüüüüü Î?SOOOO]OÀÉkíSSÉüü]O‚µWSíÀWÀJðÿ¸WWW¸¸Éüüüüüü]üüüüüüüüü ŒíüOOS?¸µ]üÉÉüüÉüü]S‚WSüï©À\ðJÿW¸WOïÀ]üüüüüü]üüüüüüSüü §\SOSå`¸OÀüÉS]üɵüµÉÿÀí_ÀíÀS¸çÿ¸ÀðWÿïðüüüüüü¤üüüüüüSüü OüOS\`*å\_üµÉ_üüÉüüÉï‚Àï\íÀOï§À¾¸ðéíðÀSüüüSüüÉüüüüüüüü SOO|`““\¸¬ü]]¬SüÉüüÉï‚À¸OÀW¸ðð*¸ð§WfíÀSüüüüüüÉüüüüÉÉSü
270 280 290 300 310 320
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 7 Лабрадор
(14) Иволга
?ðk ðgµ ?ÀO À\] ]ïÀ O?g k¸À kSg kkg O?] É¸É OµÉ k\\ À\g gÀO O\W \W\ ɸ] ¸\¸ \WÉ WÀO \\¸ À¸\ g\É ÀgW íÀg gÀ\ ¸g\ Àkk ?¸] §gg í¸k OW_ OÉk üüü üSü ÉSü Éüü SSÉ OüS OSS ÉÉS \¸W ¸_S ÀÉü ]üü SüÉ üµµ üɵ ɵµ üɤ üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üÉü üSü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü Süü Süü üüü ÉSü
üSüüüüÉ_ÉÉɸ]ÀÀµW]{í]ðü ük]SÉÉS]µOÉSµWÀ{SÀÿïÀ{_ É]Sµ]É]üüSµ¸SS]ðÀ_í{À‚í \Sɬ]S]üüüɵ]_µÉ]_Àï_Àà µÉÉ_kµ]üüüS]ÉWSɵÉÀ_ðïÀ ÉÉO]üÀÉüüüSµ_ÉüüÉ]üí¸{ï ÉSµ]ü¬]SµüÉüïÀµµWüüÉ]ÿï \]\µü¬ÀSÀüÉ]¸µ_À{_WÉü¸‚ g]k]ü]_S]üW¸_Àð¬Àï¬Àüü] gÉkµüüµWÉüÉ_]íµíïïµ]üüü \ɵÉüüSµüWS]ííÉÿ]]]]ü]_ ɵÉ]SüµµÉµÉüð]]‚ÀWÉWSµÀ ÉgSµµüW]µWÉS_WÉí_íÀ_kü_ ÉÀk_íɵ\É_ÉÀÀ]µï¸{ðï¸S¸ üðµO_WSü_¸¸µÀ_ðÀµíÿÿµÉµ O\ð¸ÉÉüüO]ÉÀµüµÿí_Àík¸S É]ðÉWíOÉüÉSíÉüü{À¸É¸¬]ü O¸?SÉÉ]]üÉSÉSüüOï]WµWW] ÀÉí\WüüüÉÀ¸¬µÉ_ɵÉÀWµÉ] É\ïíµS]À]k]¸µWÉ\ÀÀð{ÀÀ\ SɸÀ\]WÀÀðíï]]_µÿ_ííï{É SW]WWÀð]WÉ]µÀ]Wíï¸_ïíïð Éɸ¸\]ïíÿ¬¸ÿS{É]‚ÿÿÿððÀ OµÀ\ɸÀ_íïðï_ÀÉOðïÿ‚ðÀÀ ]\À¸]¸Àµ\À]¸ð]W]]¸ÿÿàÿW WÀ_ɸµíÿÿÉí_kÀ¬µÀðÀ¸ï©ÿ ]?Éüü_í‚í]¸OÀµïÀµÀÉWO_¸ ¬¸SüüÀ_ïÿ¸O]_µ¸_]ÀW¸WO¸ \üüÉü]ÉÀð_ïð\í_íOïï\Wð© Éü\]Sðɵ_¸íÿ‚ïÀ¸µÀÿ¸¸ð¸ Süµ]ü]]ü¸]Wàðð¸¸W¸JïJÿÿ \üSÉÉSïÉÉÀÉWÿÀ‚ïí¸íçíàW ÉüSµðü__ÉÀðÉÉ]¸ïÀïWí©Y¸ üüSÀ{ü]ðÉ_ÀWÉíWS¸ï\ðçïJ üSµ]_kS{ðOÀ_¸ðµüððÿðïð¸ üü__S_OÀÿÉÉ\í_WÉÀÀ¸ÀÀÀ‚ üüµ]üüü]ÿ_SµÀ¸]W¸íïWSO¸ üüS_Süüüííküí]WµðÀçWÀÀW Süü]SüüüüÀ]OOɸÉíÀð¸WðW ÉüüWÉüüüüɵOÉ]¸Sɸ¸¸¸¸À SSüüüÉSµüüüüɸ_SO¸ÀWÀð© SÉSüüWSWüüüüüÀíSWü]WWïJ µ¸]ÉüüWµWüüüSÉíµÀSüðÉçÀ OSW]¸ÉW¸]WÉüüü\¸µWÉ]¸íð OüüüüOÉW¸µWüüüS]ÀÉ\W¸À¸ WµÉÉüüüÉ\WµOüüWS¸ð]¸kðí µ]µÉSSSɸµWküü_S]¸Àð¸Sí ÉɵµÉÉSµ]¸µküü]Oµ]SÉíW¸ µÉɵɵSµ¸]¸ÉüüµÉS¬]OWÀÀ µÉü¤ÉÉÉɵµ]üüSµSÉO]íµWÀ ¤¤SÉÉÉSSÉÉÉüüÉ]üS]ü]ÀÀ_ üüüü¤ÉüÉÉÉüüüSWÉüüS]]_É üüüüüüüüüSüüüSÉSüüüüüüü üüüüüüüüüüüüSüSüSüüüüüü üüüüüüüüüüüüüSüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSS üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSS üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüü]Éüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüÉ_µüüüüüüüüüüüüüüüüü üüü{_]üüüüüüüSSüÉWµ]¸_À üüÉ{{_üüü¤ÉɤµÉÀÀíïïíð] üüü]¬{µ]]]__¬]íïÀÿ©ÿí]µ üüü_{"{]¬{{_{ð¸_ííí¸_\S üüüü_]_]__µ_¸]Wí_ÀÿÀSÉü üüS¤]_"{__]_]Àï‚ÿ‚\ÉWÀ{ üüµ]µ{‚"¬]ɵ¸‚à‚ÿí_¸ð{ï üü]{¤_‚{{µ]¸àà‚•ð_ï]ÉÀí üü_¬_¤‚"à{ÉÀ‚‚w{_Oü•ÉÀÀ üü]¤_µ¬‚{ïµàï‚]¸güü•k¸K üü]Éü_ÉÉ{ÿ_À{ïɵ‚ïà︸f üü_¤¤É_kµÿ_ÿ‚ÿàµS¸¸¸¸f¸ üü]]¤É_¬]‚µÿ‚‚ààïïïð¸ð§ üü]]]]]µïà\ð¬àààà0Yï§ÿ§ üü¤S]_É{àï]íÀàÿïïïw•ïí¸ üüÉ]ü{]àÿ]µï]ðï]WW¸|Y©í üüü_ɬ{{¬{]{Oµ]ɵ¸íïÿÿÀ
330 340 350
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 8 Лабрадор (9)
(15) Иволга (16)
{{{{{{¬{¬¬{{{¬{{"ÉkWðW__¬¬_S__]_g{ï_üüðWíÝ‚à•à••••••••••• {{{{{{{{¬{¬{¬{{{{ü¸W|]À]]¬{ü____Wï¬üü¸Éí+‚0000•••w••••••• {{¬{¬{{{{{{{{{{{]O\¸¸À¬]_{¬üí_\¸üµÀµÉWÀ©‚‚à00•••••••••"]É {{¬¬{¬{¬{{{{{{{{ÉO¸¸¸{¬]]¬{ü?¸¬¬]ü]OO]ÿ©àw•w••••••Ý]]ÉüüO ¬{__{{{_{{{{¬{{{SSðÀÀ¬]{É{{üígÀí_SOÉOÀÉ]À__À_¸µüüüüüSµµ¸\ {¬{{{¬{¬{{{{¬{{_ÉOðíï{]_µ{¬Sðk\]OµµSÉÉüüSüüüüüSWSOOÉ\¸\\S ¬{¬_{{¬_¬¬{¬{¬"]ÉW|ÿ]µ_¬]_¸É\üÉ_µÉ]\µSüSOkÀ¸¸\WÀéSZ¸OOåWå í{í¬¬¬¬{{{¬{{{"]OWðÿÿ"{ðµÉ_]ÉSÉSüɵ_ð_]g__W¸ÉZOSKZWKfå᧧ À¸¸¸íð{{{{{{_{{µÉSðð_ÉOɵÉSµÀÉÉÉɸ\ð]ÉðÉOS¬OWɸ¸\¸fKZŒKKŒ \W\¸¸ð]]]_]__¬{]ÉO¸¸O¸µWÉSSSÉɸµ_À_\¸¸ïk\]WÉW¸ÉO¸||bSfåOŒ ]O]\¸¸¸À_¬{{""{ÉüS\íWkWg]¸ÉSüüüüSSOO\ÉkWWW\À¸gÀWÉåíÎ|WÀ¸å üüɸWKZ¸¬{{{{µüüOüÉÀï\_SüüüW¸\WWÉWÉOSW¸\¸\WüSSüü]üü¸`|¸§À ï_ÉÉO¸|\¸_ï"ÉOWW]ü]¸ÿüüüüWÀð|¸¸À¸O\]\\\¸ÉWüüWk\É\ÉüS§À|¸O ]ɵSÉÀ\WðÉ]ÉO]WÉüü¸¸ÀüüüüÀWZKWWOW|\W¸ÀkÉWSük\ÀÉSÉWOɧ|¸K\ _µÉüµ]SW¸ÀOÉSÉ\üüOíkSüüSWW鸌¸¸í|¸¸¸ÉOÉ\]üSWOkkðÀÉSOO]WSü ¬Éüü¬S]OWíkSOSÉOÀÀ\WÉO¸ÿ§KÀŒ¸éüÉÉk]]ï0•0à©À]k\µWgðÉSWOSÉO _Éü]{ÉüSÉKÿkSWW¸fWZOkíŒWW\¸WOµíï‚ààààà©©ÿ©Àïà•w©ÀWSSÉÉíww Süü¬¬¬SÉW\¸gÀåŒZAAOO¸å§ÿðíÀO¬"ï"ÿ‚+‚+à+©©ÿ?©Y0w••00•••••• üüü{¬]_üSk|¸|§ZWf\¸Àÿ~§ZðSµ¬{ïïÝ"©"ÿ‚©àÿ©íïÿàYwàw•••••••• üS{µS]]gSü¸kðå¸ÀŒWWk¸§ÎWÉ_¬¬{"{‚‚"ÿ"©©ÿ+ÿï©Y0wY+©ï+•••••• ÉÀÉÉWÉÉðÀÉWü\fWWÎZ\Wü©ð]𬬬{ï"‚‚ÿÝÿ‚Ý©+©ÿYàÿðí?ðÀÿ+••••• kµ¸ÀW¸ðWWk¸gÖ|Œ*f\ðWü©ÀÀ¬¬{{{""‚‚"ÿ{©ïÿàÿàw©ÿ¸?ðð+Yw••••• ]¸ÉW¸\ZŒ|fŒféŒ`f¸S¸k]ÿ¬_¬{{{{""‚à‚‚Ý‚Ý©+Y+©ïÿÀï©©Ywàw•••• Sɸ¸WK§f\fŒAS'Œ¸Süüüð{í__{{{{"‚àà‚àÝ‚ÿ©àïïÿà©Yÿí+àw•••••• \ÉüSÀ¸ŒK¸WffWSüüüü\]¬í{]¬{{{{¬__{àà‚©ÿÿ©©©©+0w•••w••••••• I|ŒðŒÎKWðOW¸ðŒ§§íð¸¬í{ïµ_{í]WÉSSüü]‚ï¬ÿ©à©©0w••••!••••••• “*‰‰ÖÖÀ¸ÉOW\\¸ð?íðí?_{_]¸À¸Z¸ZOSSÉSÉ{‚ÿàà©àY••••w•••••••• °‰‰‰*ŒKðð¸µ]Àï{ï"ï{{_í{í]Wfç¾ðWSSSɵɬàà0à+0•w•w••••••••• è°—§Z¸¸Éµ¬{{"{"ï{{{שּׁ_]SüüA`tïüSÉɵ]Éï0‚Y0ÿ+w•w••••••••• “°Œ¸ï\O__›"]_¬"""ï"{ð_]µüüüüS•!©\OÉ]]]É©•w•••••••w••••••Ý Œf|íWÉ{_]_"__]‚‚"{í{µ]]_SüüüüÉ‚••{S]]_]]à•••w••!••••••••• K§\É]¬__›]{"{_""{"{{À_µµ]\üüüSSµð•ÝÉ_¸µOí••w••••••••••••• ©|ü_{__›_]]¬_É{"ÿ{¬À]SÉS\gðÉüü]_]kïkOÉüÉí••••0••••••••••• W\{{{¬¬{_]É]_µ{_{{¬{]SµÉ\¬ÀÉüÉÉSSµí??à©YwY•0wwà•••••••!ww kÿ"{¬¬¬]É]_¬{?{{Ý{¬_üüÉÉg?ÿ?{00""0w•!+g??gà©ÿ0Y••w©ÝY?Ýÿÿ ]ÿ"{¬{__{_¬]¬{"""{]üüµµµüÉÉÀ"••••0ð?kÉÀíÝÀk©•ww••••w++ÿ§© µ"¬{{¬_¬_{"{"""""µSÉÉÉS]]SÉüüüÉ]]kÉWÉOüü]ÿ‚µÀ••••••••!+©© É{{{{_¬{{{¬_{Ý{"µSÉS]]??ÀÉ]Éüµ]]Ýàà++©ígküÉí¬g0•••••••w!Y S_¬{{_{¬_¬_{"{"]üüüÉgÿ©?kÉÉíS_•••••••!!••‚¬µµ_À+••••••••• ü_{{{{¬¬¬¬_Ý{à]üüüÉÀ++©\]küüµg•••••w0Yàà00•••Ý]µ0•••••••• ü_¬{{{_¬¬_¬""_üüüüÀ?©YÿÀÀSüüüÉÿ••••0ààw0•0àw•••w••••••••• É__ÿ{¬__{¬{"¬SüüÉÉ\©YY©ígüüSkWÉï•••wà0à00ww••••••••••wàwï SS_{{¬{{¬¬{{Éüüü]¸wYYY+gküüOµ]ÉSgw••à‚àw••0àw•••••••{kÉüü Sü_{{__¬¬¬{]üüüSÀYYY!Y©W_üüWkÉOÉÉà••Ý"à00‚0••••••••íüO\WI Àü]ï{]À_{_¬Éüüükï+tYYYïkküOÉÉOÉW]•••"àà0•0••ww•••{ÉüüOWZK _g]¬{]¬_¬_¬üüüÉÀÝYwYYYÀSSüSWÉOkµÀ0••àààà00••w••0µOÉOWåZbÎ í_O]{¬¬¬{_]üüÉkïÿYYYY©\üüüWÉÉÉk¸¬ÿ••‚0à‚àww0w•"SüÉSÉWŒŒáÖ _À__í¬¬¬¬]SüÉkí©+YYwïÀÉüüüüÉWµW_ðï••ààà•à0••‚güÉkSüOWK§ÖŒ g_g_¬{{¬¬µüɵÀ©©YYYÝgSüüüüüÉÉkÉ]©ÿ•w‚à0à0•‚µSS¸\OüéW¸W\ŒK ¬À_À{{¬_{Sü_Éÿ+Ywÿ+g]üüüüüɵSµÉÉí‚•à‚àà0àÀüS\KWé¸ÀWW¸ð¸__ ¬í¬{{¬¬_{üü]\Ý©YYï]SüüüüüüSµÉüµÀ_••?‚•àíÉO¸\\À|ððK¸í¸WkÉO _¬¬_¬¬_À{]ÉO]ï©Y+]µüüüüüÉüüüü_¬¬í•à{í]ÉOOðkð¸À¸ÀðK\åZ\ð¸k _¬ð¬_¬{µµSüɸï+©©\Süüüüüüüɬÿݵ©í•ÉÉ\_OOWï\\SSZ|ŒŒKfŒ‰§ðO µ]]]?¬¬Süüü]gÿ©ïµ]üüüüüüüÉ{íµµí+•_]SɵgSÀ\SðWå|WÎ*ŒŒ‰*fáO ‚À¬__¬]üüüµµí©íkOüüüüüüüüSÉɵ©0+©É¸\À]WÉÀüá`kW*|éå|‰*‰‰ZZ ]]g¬À?]üüüüÉÝí\ÉüüüüüÉí_k_\¬ï©ÿ•µO]g]ï]WO駌AOZΧ‰ÎŒ‰‰‰|á Ý_kµ_¬?]üüü]¸]¸Süüüüü]¬{]ð¬‚\0•©ük_ð]SSkSA‰ŒZZIAbå¸AŒááfÎ ]À?k]À_µüüü]µküüS]üüüüüSɵ\k+••kµ{ÀSSé¸WüAAéASÂAÂÂK‰Œ‰áf‰ kð\ÀíüüS_]ÉSüüüüüÿÀOµÉSüɵgw••?µíðS|ŒKOÀSZbWééS‰'‰‰'Ö*Ö gkÉ]\üüüµµüüüüüüüÉï]‚à_µµíw••wÀ?µ¬\|ZKéKS'§ÖéAéÂá—'‰áffKK kW\À]üüüüüüüüüüüüüüüü‚00íà!!!wÀüüɸ\éÀé¸O‰ZASŒ°*‰—'°fŒ¸Sü ð_É]güüüüüüüµ]üüüüüüüüü_?!!wwïSWüSí\\O\fZKZéŒÖ*°‰U'*bå\0• SWµÀ¬µ]]üüüüS]_üüüüü]SµÝ+w0Àð\éKüüðSSOW\WAZ|Ö|ÖŒ‰‰ŒPŒŒ!!! \À]í_ï"‚ÉüüüüüÉ_üO]k{¬ÝÝà0?üOOASOü_OµWOSKOAZé¸ZAKŒ‰**!!•• é\¬Éüüüüµ_üüüüü]Éüɬí?ï+©í¸\OOSOOüSüOµ¸¸Sü¸KSéOWŒÖá*~tw!! OWíÉüüüüüüüüüüüüüüS_¬ÿ©ÝíkOSSSOSWÉSüüSOɸW¸SW\Kf|ŒZ*t!!!! W¸g]ÉüüüüüüüüüüS_µ_¬à+ïÀgOOOSüOSéOWWüSSüSWÉOWffŒ*Kf*!!!YY Kg_Éïüüüüüü]Sµ_Sµ‚"00¬\\WWWOSSSOSOSSWWOSSOOOKá‰á“Œ§ttwt!t É]íµÉ¬_]üüü_Éüü_{?00"küüüOkï""ïÀ_ðð]OOSÉÉüS\ÖŒ°‰‰*YYt!!!Y Éí_µSÉÉÀÉüüS_Oü]É"0"{g]kÀ¬{{{{{{¬{{{ÿ"ÿ"‚µÉ|W§“°‰§§ðYtt!* +ïSüÉ_üµÉSɬÉüüü]àà{¬¬¬¬¬_¬{{{{¬{¬¬{ÿï{ï‚ÉW\SŒ‰°ÎÎïÎð©©!| ï¬Sɵüü]¸]ÉSüüüüï"ݬ_¬_]]_¬{{{{{¬{"{{{‚{¬ü龌å“*Œ§§Ý*©~~Î À_SSSüüÉÉSüüüüü]wÝ{¬¬____µ{{{{{{{{_{{ï"ïÀü¸Î‰á“Î*©ÿ©ÿ*©tt gOSɵÉüðÉüüüüü_Ý0{¬¬_¬__µÉ_{{¬{{{{_{{""‚]SŒ‰—‰**ÿYYYtt!!! ðüÉSSµ]µüüüüüüÿ•0{?]__]µµÉ_{{{{¬¬{{"ÿ""àkW|—á~*©Y+Yw!!!!! ïOküüSüüüüüüüüà•{_{¬_]]]]]¬{{¬{{]""{{""‚ÉWff°*©+Yw!•!•!!! í¸É_í¬üSüüüüüS0w{¬{{¬¬_g__¬{{_¬¬{{¬{ÿ{‚íOé*b*§++Yww!!!!!! OOkíà]SüüüüüüO0à{¬{¬¬_]µ]g_{¬_¬{{{{{{ÿàÉOfŒá*©+à0àYw!!!!! Œ|*?àÉOüüüüüüµ•{{¬¬{¬_]¸]]_{{{¬¬{{{"{ÿ‚üOá°Œ`+à0ww0Yw!!Yÿ ““`§ÝüÉüüüüüü]0{{¬{¬{]g]k¸µSüS]{"{{{ÿ‚]SK‰áŒ©ÿàà00•Yí§©©~
10 20 30 40 50
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 9 Лабрадор (10)
(16) Иволга (17)
••• ••• "]É üüO µ¸\ \\S åWå ᧧ KKŒ åOŒ À¸å ¸§À |¸O ¸K\ WSü SÉO íww ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••Ý ••• ••• ••• !ww Ýÿÿ ÿ§© +©© w!Y ••• ••• ••• àwï Éüü \WI WZK ZbÎ ŒáÖ §ÖŒ \ŒK ¸__ kÉO ð¸k §ðO fáO ‰ZZ ‰|á áfÎ áf‰ Ö*Ö fKK ¸Sü \0• !!! !•• w!! !!! !YY t!t !!Y t!* ©!| ~~Î ©tt !!! !!! !!! !!! !!! !Yÿ ©©~
••••Y|ÀïÿY+í]\ÉSSOkkkW\¸g\ékSWÎYYY!•!YÝ!••!w!•••_üS'fK ‚{ÀkSWWåküüS\å\Wé\\éåg\å\\kSå*!t!!!••YÝ!•••!!••"üO§fáK SOOOOéÉɸSOÉÎå\OkWkåSékkåg|À*!!!!!!••Y+•••••••ÝüÉWf‰Z| \\WéWÉW\SÉ]O¸?Àå\\ÉW\ké\Oµ¸ÀÝ!!!!!•••wY••••••{üSk¸ŒŒAZ ¸¸éOOkSüSÉÉ]ÉSOSO\\k\gÀ]ÉkµÉÉÉí0!••••ww•••••µSWÉW¸WOüW SWéWüüüüü]µ\É]ɸ]É\ɵS_]O]µÉO]SÉ_{0••!0••"íÉÉ\ÉÀOSSWðt åWWOüüüüüüüS]O]\ÉOÉÉüü¸Éük\SµSÉSÉSSÉ]¸]ÉSüüÉW\WO|\SíY* fAåOüSÀÉ\SüüÉSüSOÉkSɸµg¸\OüW]SSSÉÉüüɵSüüSWOWkŒ|Zð*** åΧŒSüüÉO¸éSS]OüSküüü]OW¸|\WüüüÉSüÉ]üüÉÉÉW¸Sé§å¸§Î§ÎÎÎ Öá*ŒOüüSKK|\\W常\\ɸkkWkðÀW\Éüü]Éüüµüüü\fAKWŒWÀ!`§ÎÎÎ Îå§åOW\OOA|åWŒŒ|ÎŒÎ|å|¸Àåé\ðg\üüɵÉüÉOOfÎ'áŒf§Ý!•!§ÎÎÎ ðåWW\\W\K|å¸|Î*Y~~©tÿ§©Î§**\|åküüÉüüOéf*áŒfKYYY!•!*§ÎÎ WWåkOkÀ©~Yt!YtYtYÿY•••••!!!!ÎŒÎSÉÉSSAΉቧ?••Y+Y!!ݧΧ ÀÉ\ï0•!!!!!!twwYw©0••••••••••©ÎWASSZŒááΧ!•••!+Y!!*§Œ§ üï••!•••!wY!ww!!w©à•••••••••••§ŒKåŒÖWZŒ*•••••!Ytt~*ÎÎÎ "•!•••!!!!!•!!!!wY+•••••••••••©‰qéAW?YY©!••••!Y~~`§ÎÎÎ •••!•!!•••!•!!!ww0à••••••••••••§|K?w•YY*Y••!wY**t~ÎÎÎÎ ••••!••!•••••!w!wY+•••••••••••••!•••!Y*ÝYYwwY~~~**§Î§Î ••••••!••••!!w!w!0ï••••••••••••••••!Y+~*YYtYYY+***ÎÎÎÎ ••••••••••!•w!!wwYï••••••••••••!!!©ÝY**Î~!!!!t*§***Χ* ••••••••••••!•!!wwï0•••••••••••Y++YYtY~Î~t!!!Y©ÎÎ**Î*© •••••••••••!•!•wwwÝÝ•••••••••www!!!!!!t~*t!!YY©ÎÎ****§ ••••••••••••!•!•wY©¸••••••••••••!!!•!!tt“Î*!!t~ÎŒ**Χ* •••wY•Y!•••!•w•w!w+gà••••••••••••!!•!!~*‰*t!tt*Îá**Î*Î •••íÝ•!••!••!!w!•wYð?••••••••••••!!!!!~**ttttt~èq**Χ* ••ÝÉ0•!!!!•!•!!w!wYg?••••••••••••!!!!!t**tttt~“*q**Î** •"üg••!!•!!w!•!•!wYÀÀw••••••••••!!!!!!t***“*~“““èÎ**Χ ÝS\0•••!YwY§!•!!!!Y?É••••••••••!!!tY!!t*Îè*`“““*è**§*§ üü{w••••©ðYw•!•!!wYïÉ••••••••••!!!tY!!t*—Î*“~““èèÎ*§§§ É]ÉSÀ?\¸ÀgÉÀ••••!!Y©¸•••••••••!Y!!tY!!t‰á‰è*““è*“‰Î§§Î "+à?üSÉÀ¬]ÉüSà•!!w©ÿ§ïY•••••••!!!!~Y!!~‰q**““è—““*§§Î§ •••!©©!!!••ÝSÉY•!YY¸ÀKð§!•••••!!!!~~!!t‰q*““*èè°°‰*§§§ !!•©YY!!Y!•••ÉÉ‚!©YkðüüK©!!!!!!!!!t*!!t*q°““°°““*Î`§Î§ !•!!Y©§§ÿ§!•••gSàwï]küSüít!!!!!!tŒŒÎ§!!‰qÎ**‰q‰Î‰‰*§§* w!!!!!!tYY!•!Y•É]ík\ü_µüW§tY©ÀWkWKbåŒ!t‰Iá*~`Îq'ÎÎ`§§* Ytwíw!!!Y!!••Y+©üSÉk_•àüü¸¸OO¸¸ff‰Ké§!t‰qá`!?éSÎ*‰~*§Y Ý?ÿkµw+w!!!!!•!•]üÉï_••¬ü¸\fíåZŒ§*ÎWttt‰ŒÖÿOüA*t*Î~Ý*t !•{üW?ÿíY!!!ww••wÝY©À••{üSéZOSüOW¸f|!!~*ŒŒéS¸§t“ÎÎ~**Y ••\SS¸g§ÝYYw!w•••••wÀ0•ÉüSWSSOOéKðåY!!ÿŒféüüÎ`~“*Î*ÝÝ* •‚üüéðÎÝÿYY!!•••••!!ð+•üüSS¸ÿ!!ÝÉ\ïw©ÀWWOOüW+Γ`*Î*§*| 0Oü¸|Î?Kg§Y©Y•••••!!ÿwïüSSOÉɧ!tïgkOÉW¸ð|¸SS§**“*ΧÝÿW ÉüO§¸Y!©§Ý!ww•••••!w©ÀüSÉSOðO¸WWW¸¸é¸ðÀKAWüS§*``*Î*©¸W OWÀ\ÿ••!•!!ww••••••ÿOOWOS¸¸¸OKfåá|fOðféKWOSW§*“~“Ω§SÎ f¸À¸•••!•••••••••0gSfθOOé§\**Ή§*fOOSOWOW\ít**~`*YWå‰ á|¸0•••••••à0•wïµOW§á§KKZKAÎÖááfåéüSOO\?*Y~~*`“`*~ÿSÖ§ ÖKY••••••©\¸\WÉOWWŒ*§ŒéfŒÖ|OSSSSOW|©!!tt**```~~t~`\ZÎ* Œ\••••!w¸OWOK¸§ffáf§*féAfåS\gg?Ý!!!!tt~`*****~~ttÀé§`* §Wï•••ï¸WWWOf*fáZ*ÎWŒŒŒSS¸©tt!!tttttttt~“*****~!íO|~*§ \W]µ\µWéSSWá°‰qÖÎŒWÉWÉÉÀY!!!!ttt!ttttt~~*****§*¸S\`*§§ ¸_ðÀ¸WÉSé팉*ቧK¸©•••Y!!!!!!!ttttttttt“**``*ÝK|*t`§§* ÉWüS¸ŒfíÀ¸é§áKŒOÿ•••••Ý!!!!!!t~`ttttttt~**~*+KŒ*tt*§** \W¸í\f¸ZÀðOÎKZ\Y•Y••••w!!!!!!t!t~tttt~t~**~~Œ|*~t~`*** íí|¸¸KAŒÖŒWfKWY•!+Y••••!!!!!!!ttt~`~~~t~**~YW*~`tt`**` ÂOf|ÀZ¸Œ*åK¸O©!!wYY••••!!!!!wÀ¸§**`t!!~*§*t|Î`**tt~*** ¸f\¸ÎO錉Ké\©•!•!wð]OkÀ©ïíÀkµ¸\ɸð|\OüOKÎf¸å~****`**** f¸ð§ðSO১Y!!w!ÿkO¸ígWSSÉÉðg\]OOOÉ|?ÀéKð|Œ~~***`**°°‰ ¸WÀ§©SSÎ**Y©tw•_SW¸ðÀ\WÀïÀ¸\©!••!!`Î*tÎSZΧt~*©*‰‰‰‰è‰ §KŒÖ©kSŒ°*~!•ïSSWÀ¸W\ííKÀW?!!!!!tt`*‰‰t*ééé|Y©*ŒŒ‰èPPP ŒŒ§?!]\f*§|gOü\ÀOÉ\\\\í§|*!!!!!tt~“*‰á‰`*|KIåΧŒáN‰P‰è ZWÉí•]WKŒWkÉSÀ\gíí?ðk¸åÀt!t!!!!t~“‰“‰á—‰**~Y§ÎÎáf‰‰è—™ OÉg••gSKKS¸SW\©Y!YYtY¸íå~t!!!!tt`“°“è቉Î****§Œf‰™——™™ •••••àüéOÉW¸O§!Y~YtY~ÿɸ|!t!!tt~“““*‰‰Œ—‰****§ŒŒf™—¾™f ••••••OüüOOZ|!!tY~Y~§~ïOWttttt~““°“è艗á‰Î*``*Œfáf™™fU •!••••0\ɸ|í!•!!!!Y~~©t\\t~“~~`“““°“°*°°‰‰**~*Œfff™fff !••!•!••k¸fYÀ§Ýt!!!t©~tíŒ~`**`~~““è““è““*‰‰*~*Œffffff™ !!!!!Y!•k|Î**ŒÖÎï!••!YtðŒ~“**`t~““è“““°““*‰`**ŒfKfffff !!!•!!YYOOÖá‰ÎåWåí•••!!©\~“~Î\Î~““°““““““*‰`**§|fff¸f™ Yï§Y•tïY?SOSS鸸WW?••••!kt`ÎüW\`“““““““““****§§Œff¸fff §*?¸|\©~YY©©YàÀSé¸W¸©àY•\t~S\S|*“““è“è°““*‰*`§§Œf¸f¸ff §Y*ŒŒ§YYttYÿ§§!0ÉSWO¸¸\w?`~SkWKŒ~“è°“°““““*ÎWK§§|f¸¸ff §~§*§§©`ÿttY§ï!•wSOWé\O•©~~¸WŒ\O|~**‰‰‰~`ŒáK|Z¸J|¸ffff *tt§§ÿ*©t!!tÿ§ïYwïɸOéÉÀ•!YÉ\AKOéOW\¸|åáIOOk\OA|ðf¸¸ff tY~Ytt!!!•!!!Y©Y!w¸üWSWO]\OWWÎt`Îå\|Ý*ŒåŒ**`~§å\|À¸¸f¸ !!!!!!!•!!••!!!!!!•í\OSSSüSkŒ~“““~~“Œ~tt~*á*`“~~§À¸¸¸f !!••!!••••••!!•••!!••0?ÀÀ?Yt~“““““““*kt~~°N“~““t*§|¸¸¸ !•!!•••••••••••••••••!•wYYt~““““““““~IÎt“èá“““*`*Œð¸¸¸ !!!•!••••••••••••••••!!?©|t“““~“““““~ÎW~`“è*“°‰*áåJ¸¸¸ !!•!••••••••••••••••••!?ÿå§~““~~“‰qqá*IŒ~“°“`~*Aå*~𸸠§w!••••••••••••••••!•!!Y§?|~“~~~“è““°Îqé'áŒÎ|kS|~*`©|¸ ©©Yíw•••••••••••••••!!!~§§|~““`““*““““*qKááIá*~tt~`~ð¸
60 70 80 90 100 110
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 10 Лабрадор (11)
(17) Иволга (18)
'fK fáK ‰Z| ŒAZ OüW Wðt íY* *** ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ §ÎÎ §Î§ §Œ§ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎΠΧΠÎÎΠΧ* Î*© **§ Χ* Î*ΠΧ* Î** *Χ §*§ §§§ §§Î §Î§ §§§ §Î§ §§* §§* *§Y Ý*t **Y ÝÝ* §*| ÝÿW ©¸W §SÎ Wå‰ SÖ§ ZÎ* §`* ~*§ *§§ §§* §** *** **` *** *** °°‰ ‰è‰ PPP P‰è è—™ —™™ ¾™f ™fU fff ff™ fff ¸f™ fff ¸ff ¸ff fff ¸ff ¸f¸ ¸¸f ¸¸¸ ¸¸¸ ¸¸¸ 𸸠©|¸ ~ð¸
AŒéKŒ‰*‰°‰*°‰ÎŒáá\KKá‰**q§Y©§|W¸•w‚ÿàÿ©§Œ**““èŒáŒqåå\Œ f'S¸§Î***`~~ÎKKfÎ艓“““*|*ï©*§§Œ\©0©ÿÿY§Œ*‰“èáΗŒŒ|åII f§WSWŒÎ§ÿ§ŒAWáå*“““““““Îå*Ý©§ŒŒ§íåðàÿ0©§ŒÎè‰ááèÎÎáÎqåå ðŒ\À¸WW\OO\SA|`“*°è°°““*Iíÿ~©Î§©`ÿ|]wY©Î|‰á‰“èá—ŒááŒÎå kOOS¸\¸W|ŒáÎ**“°èèè°““*~åÎïÀÿJ©~YYwÀÉ‚YÎ匉—*èè*‰áIIáÎ ~ÎKÉSüAÎ*Î**‰è“è°°èèè“`tŒð??§§©YY0•w\W琉ÎÎáè*°‰ááΗŒÎ *§f¸||§*Ή‰°èè“è“èèèèè*~|Îï§ïÿYw0•w0àÉÉí|qáqŒááII**‰Î§ **ŒÎð§***Ή*“è“°èèè°è—á*Œ?íÿ©©Y••••••àOgÎqqqqIáIå“**|O ‰ÎÎŒŒ§**!*Œ“~°è“èè“°°èè*|?ÿ+YYw•••••••à¸å\å*ÎÎŒå~“*I\? ***Œ?§§*t*Î~““è°èèè°èè°Î|§ÿ©©Yw••••••wYÿŒåáÎΧ*~§|\Œ*k “~ÎŒÎÀ§****““°èèèè—èèèèÎŒ?ÿÿ©©Yw••••••Y§?ÎÎŒ§§g\åå\*ðü *`ÎŒ?Œ§*Î*°*°*èèèèèèè““~|ðÿÿð?Y•••••wY©\|§åå¸Àå||åÎÝOk **Î|?ïÝ*Ή*èΉ——Îèèè°“~!Œ?ï+©ÿww••••••ÿOW]ðð\\\ÀåŒ*å\© **Î?ï"Yt**èÎè—Œ——èèèèÎ**|ïïY©YY•••••‚À]ð?¸kWåå\ŒÎÎÎgíå *~ÎÀ"à0t“*‰‰ÎèÎq—Îè‰Îááå|§ïÿ©Y•••Ý¸\\¸ððÀïÝ|åIIkg?íÎÎ* *t*?"‚àt““°è艗qá—ΗáqáŒ|Îïÿ©§Î¸WÀíïÿY©©~©§|Œåkg¸ík§ÎÎ *~*?"‚+t““““°èèqqáqqqqááåΧð§§ÿ`Y!!!w!©§?§Y©§|Îw+©Î§*Œ Î**Ý"‚àY““““““°qqèΗ‰*èÎá|ð§©tt!!!©©ÿï琉?§!t*!YkÝ``Îå Χ*ï"à0**°“““““èqèèèèè*è|Χ©Y!t!t!JÿJÿ§§ŒÎY!!tt+å~Î*** ~ÎÎÝÝààÝ**èèè“è°è—è*“èè*ŒÎÿ©~tt!tt©§ï§ÿ§|Ý!!!t*ÝtÎ!tt~ *`Î?ï"+*Œ—è°*èèèèè——èèèÎŒÎÿÿ©YYttY`YJÿ§*ð§!t*Ή~**t~~* *ÎΧ{©à§Œá—‰èèNá—q——è“°‰Œíÿ©©~YttJY~©Jÿ§§Ý~ÎÎ***Î*~**~ §*å?ïÝàY*°èè‰èqè“—qNè°è‰|§ÿ©Y©Y©tYt•t©*§§*§Î‰èΰ‰*~**Î Î`Î\ïï0w~*èΗ—qN‰—áN—‰èÎ|§ÿ©©©ttYtwtYJÿ§?©§‰‰*è*‰Î‰ÎÎ* Î`Î\Éïà!~èÎèè—áq—‰q—á—‰Œá§ÿ©YY•©Y•!wY©§ÎðY*Î*‰Î‰*‰ÎŒÎ* Î**åÉkÿY*ÎèÎèÎNáá—ááá—ÎŒŒíÿ©tw!w••••wYÿí?©t*ΉèΰΌŒ** ***ÉWÀÝ+*èèèèèèáá—áqáqጌ§ÿYYt••••••••Y§|§t***ÎÎ*ŒáÎ*Î *§?SðÝ©``*è°èè*—qá—qqŒáŒ|§©©YYYt••••••!§ÎÝt***‰‰*ŒŒŒÎá Î*É?íÿYÝt“è°èèè—q—ŒqááŒá|§ÿÿÿ*ÿY©••••••©§**Î**ÎÎÎŒŒŒqå *\Àíï©©*t“è°èèèNN*èqqáÎáå?ïÿ§ÿ~Ytw••••!YÎ**ÎÎááŒÎÎŒŒŒ* §O*𧩩Yt“è°°“èNqèèqqááá|í§§ÿ§ÿ*©§Y•••!t?§ÎÎŒ|ŒŒå|ÎÎÎÎ å¸ÝÎí©~tt‰è“°èèèN—èáqáá||íï©©§J+~Y©©!w!Y§ÎÎŒ|á|||Œå|ÎÎ WŒ*Î?§+!!*‰‰‰è“è°“è—qÎáŒ|§ÿ©Y§ÿ~!ttw!YY©§ÎÎŒáåŒÎ?|||ÎÎ k|§§§íΧ`**ÎIAáè““èèqŒá||íïÿ©§©tt!!!Y©~ÝÎÎÎŒ|Œ|Î||å|Î* É|*§§ŒÀΧ?\ŒŒÎ‰èè°è“qqŒŒ|íïÿ©ÿÿÿ©Yw!Yÿݧ?§ÎÎ|á|Œ|åå|Î* O姧Œ¸AOOŒ~*Ηèè—è—“‰q‰Î|íÿ©àYYtwYYY©§§§§ÎÎŒá|ÎÎÎ||ÎÎ* O¸||Wü\Œ©**‰‰—è“è—NèèqÎÎŒí©+YY•Y!YYY~Ý*ݧ*ÎÎÎÎÎ*ÎÎ|Î** KW\KOOí§*`**—è°°èè—q‰á‰Î|ïÿ‚à©©§©YY`©*Y§§§ÎÎÎÎ**ÎÎÎÎ** ||¸SSO|Î**“““““°è“è—èáÎ||íÝÿ©©w•!YYY©`YYÝÎÎÎÎ****ÎÎ*** K*ÿ§|Ok§*```““““è“°èÎŒáŒ|?ÿ‚àYww!!!ttYYY*§ÎΉ********* Œ*ÎÎïÿ©***“““““è*°*“‰ááååíÿàYà©`©t!ttt~~*§*Î*****“**** Œ*Î?§ÿ*Ý*****‰*ÎèÎè*‰ÎÎŒ|ðï©©~*******`“``~“`“``“`~~`“` f~ÎÎÿ©Ý§****ÎÎŒ—ΗÎ**°“~`*ï*````~``~““`~~~t~~~~`~~~~~~ Î`§§©©§Î§***ÎÎΉ‰*“““~~~~`“```~~~~t~~~~~~~t~~~~`~tt~~~ ***Ý*©Î§****ÎÎΉ*““~~“““““```~~t~~~~t~~~tttttt~“~~tt~~ ~*Y*©Ý§§§Î****è°°“`“““““““~~~~~~`~~~~~ttttttttt~~~t~tt **t*+*§§**`““è°°°““““è“°“`~~~~`“““`~~ttt!!!t!!t~“~~ttt *©tY©*ŒÎ`~“““°°°““““°èè““~~~~~““““~~~ttt!!!!!tt~““~“~~ §~!Y*§*“~`““°°““““°èèè°“~~~~~`““““~~ttt!!!!!!tt~““““~~ *©!t`**``°è艰°““°èèèè“`~~~~~`“`“~~~~tt!!!!!!!t“““““`~ Ý*tt**““è———èè““°èèèè°`~~~~~~“““~~~~tt!!!!!!!!t~““““~~ ~*~**““°—NN‰è‰°“°è—è°“tt~~~~“`“``~~tttt!!!!!!!t~““““~t ****““°èNN™‰PP°“èè—è“`~t~~~“`“““~~~~tt!t!!!!!!t~“~“~~t **°°°°è—™á—‰‰‰°°èèè°“`~t~~~““““““~~tttt!!!!!!!tt`“~~~t ‰‰‰°“è——áU‰‰‰P“°èNè““~~~t~““““““~“~~tt!!!!!!!!t~“~~~~t ‰—‰“èè—™D቉‰““èN—è“`“~~~~““`“~~“`“~~t!!!!!!!tt~`~~~~t èNèPèèNfb™‰‰‰“°è—è°““~~`~`“~“~~~~“““ttt!!!!!!tt~~~~ttt ™'èèè—™áD‰‰á““°èNèè““~~~““““`~~~““°““t!!!!!!!tt~`~~ttt UDèèè—™DK‰¾á“°èèèè°““~`““““~~~~`“èè““~t!!!!!!tt~~~tttt áNPè——f'U‰‰á““°èè—è°““““““`“~t~“è——è““t!!!!!!tt~`~ttt! U™èè—™Ub™‰fá`°°èNèè°““°*“```~~`~è—N—““~t!tt!!tt~~~t~tt U‰èè™UáU‰‰á‰“°°—U—èPP°*°“*****Ö‰*NU—°“~ttttt!tt~`~t~tt f——èNáU™‰™á‰“°°'Ná—è艰*ÖŒfå¸WééK'q—°“~~tt~tttt~“ttt~~ U‰è—™Uá—‰™áP°°èbáN—Nቓ‰á¸¸ðWWWWSO×°“~t~~tt!tt“~~ttt` f——™Uᙉ™Œ'°“°PÂUNáN—*PáZZ\SÉWSüüüSU°“~t~~~ttt`“`t~ttt ™—™NU™—™‰™b°“èá''áNU‰‰f'éSWÀkÀSSSüü‰“~t~~tt!t~°“~~t!t f™—á™—™á‰f'°“°KDáUá቉féüü¸WüSüWWüüÂ'°“t~~tttt~“““ttt! ™N™—™—™‰fáD°°°b'''áU™áZOSS¸¸üüü¸OÉüüÃá`tt~tttt~“““~tt! f™á™—á—Œ™á'P“PÂ'UáUáá—ÖŒWéSðÀZððüµ]üÂá~t``~ttt~““““tt! á™N—™—™‰fá'P°PÂUáááN™‰°§ÖWSSf¾¸OWWSOWŒ~~~~~ttt`““““~t! f™™™á™—Œ™f'P°èÂUá™—á——°“`ÎéüüüüüüSSAá“t~““~ttt`°“““~t! f™áU™Uá™fá'°è‰Âá™—‰———‰°“`*ŒqAZf§‰Î‰*~~“““~ttt`““““~t! fáfUáá™fáfD°‰‰Âf—‰——‰—‰°“`~~~~``*°*“~~~“““~ttt~““““~t! ¸fDfUUfáff'°è‰Âf¾—‰‰è‰è°““~ttt~““*“~~~“““`~~t~“““““~tt ZKfKáfáffZD°‰‰O™‰‰èèè‰è‰°“~tt~~`““~~~`““““~~~“““““~~t! ¸¸KfKDfZKfZP‰™AŒŒèè°°“°è°““~t~~“~~~“““““““““““““““~~tt ¸KZZZKfZfZD‰‰áA¾—‰è°°““°°è“““““~~“““““““°°“““““““~~tt! ¸¸KZZZZfZKK‰‰áAfŒ—èè“““““““““°““`“““““““°““““““““tttt! Z¸ZZZZf¸¸¸DÖP'Wf‰—èè°“““““““è“““““““°“°°““““““““`ttttt ¸K¸ZW¸Z¸Zff—‰'ZfŒ—èèè°““““““°°““°““°°°è°““““““““~tt~tt
110 120 130 140 150 160
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 11 Лабрадор (12)
(18) Иволга (19)
å\Œ åII qåå ŒÎå IáÎ —ŒÎ ‰Î§ *|O I\? Œ*k *ðü ÝOk å\© gíå ÎÎ* §ÎÎ §*Œ `Îå *** tt~ ~~* **~ **Î ÎÎ* ŒÎ* Œ** Î*Î ŒÎá Œqå ŒŒ* ÎÎÎ |ÎÎ |ÎÎ |Î* |Î* ÎÎ* Î** Î** *** *** *** `“` ~~~ ~~~ t~~ ~tt ttt “~~ “~~ “`~ “~~ “~t ~~t ~~t ~~t ~~t ttt ttt ttt tt! ~tt ~tt t~~ tt` ttt t!t tt! tt! tt! ~t! ~t! ~t! ~t! ~tt ~t! ~tt tt! tt! ttt ~tt
\IkIOIÎ|åååOÎΉ‰*ŒOµkÉ?Ék]\k\¸W¸ð§ÖŒÖŒfŒf|KOI|IéIåŒåOW kIkkIåå|å|q|ÎŒÎÎKÉkO|§*kk¸k\WÀÀW§ŒÖÖ§§ŒÖŒfåIé||IOéAŒO\ Ik\Igåå|||||ÎŒ|\kOk§Îá*åk]kW\¸|\À§Ö§°*ÖÖÎŒKOIkIåáq|ŒS\ ||||kI\I\å\\||\\O\ΌጓåÉ\W\¸|WÀW§§°*§°*ÖÎKéIIå§ÎŒŒÎOW IÉ\\|§*||å\å¸\kO|ŒáŒŒqÎ|Ok\WK¸¸|Wí*§*°‰**ÖIOIK|ÀÎ|KåOO §ÎÎåg§§Œ|å\\kOO||qqÎÎqå|OW\\¸¸|ð|§*‰°Ö°*§*áKŒåk|**ÎåéO AO?ïÀ|ðÎÀ¸kOOOŒŒáIIIáåååOW\¸¸¸||§*Ö‰§Œ°*‰*§‰Î|ééååååWW k\WWå|åk\|Î?å匌‰*II\åŒåSé\¸å¸f|Ö*Ö°Öf°*‰*fÎŒÀkéååqKWW WW\|ŒŒÎ***Îá|ΉΌŒŒI\qå|SW\¸¸¸||ŒÖ‰ÖÖf§°*‰ŒKå¸?éåqååWW SÉ|`***Ή‰Œáá||ŒåI\I\\IŒü\\¸||ŒfŒ¾*‰Öf*‹ÖŒKIégðOŒáŒŒKk \Œ*`**ΉŒáÎŒåOIåIIåI\I\|ü\\¸|ðŒ|Œf*Ö§K¾§ÖfWIO|OÎ*‰Î‰WW !ÎÎÎÎÎÎΉ‰ŒŒÎIå\II\\IkIåS\\¸ðŒðfŒf§‰Ö匾Œ|K\OéŒ~ŒŒ‰ÎIé |IÎÎáŒ*Î*ÎI\|åI|ŒåI\\Ié\O]W|§ÖÎfffŒÖ§KfŒÀWåO錌ŒÂqq‰KA |*ÎΧ§*Î*Îqkååå\IIk|å|||É\ɸ§Œðf¸Kf*ÖåŒ|fWåIŒ*áIŒá‰`åA *ÎÎ**tÎŒÎÎጌéOIéOOIO||åÉ\WK§f§ZffŒ§§fŒf|KK姌á**á‰*KW **ŒÎÎ**ÎáqŒáIåIqIåÎ\II\åɸɸ֌ÿOð¾f*Öf||få|ŒáΉ‰Œá\åI\ *~|Œ*ÎΗጉŒÎ‰ááÎŒŒII\\§O¸k|ðŒJéÖŒfÖ§Œff|fጉ‰‰ááÎIW\K ÎttŒåáÎÎ*“°Î°Œ‰ÎÎŒáå|Χ§é\k¸ŒŒÖWí֌֧ff|ŒåfŒÎÎÎŒŒåéé\K +tt~ÎŒqáááá‰Î‰Î‰‰ÎŒåŒ|qéÉO_WŒ§ÖWÖŒ‰Ö*áKf§f|áIIŒOéIIÀåW ****ÎÎ*‰áŒ—ΉΉÎÎÎΧŒ||åkɸµ|*áé猋‰§ÖfŒÖŒKå\éé\ééK\Î\ **Î*ŒÎÎΓ‰Î‰**|Œ**g匌|Œk\µ¸¸*Kð§Ö*‹*ÖŒŒ§§Ké\I\å\Ikéå\ Îá**Œ‰Îè**‰*Îå?ÎÎåqŒÎÎÎÎkgµ|Z*K\J§*“*Ö§Ö§*åéékIéIåéIåI ÎÎ*ÎÎ*“*‰*‰*姌|Œå|||ÎÎÎÉÀµ¸\*fOJ§‰*°ÎÖ§§*|AéIOé\kIå\\ Î**‰Î°*“‰*‰|ÎŒ§ŒåååIáÎÎ*S?_kW§§S秉“*`Œ§ç*åIk\å\åIIkIK ***Î**‰“*ÎÎ*ŒÎåIå|ååŒÎÎ*S{µ_O§*S§*§““~|**§|ééé\IOékI\å ŒÎ***““***ŒÎŒqåÎŒ||åŒÎ‰~SïÉíOŒ§WJ*“```f*§§fIÉIéOOOII\K ÎÎÎááጌÎÎåáåÎŒ|||||***tO¬ÉïOð§WJ**``~Œ‰Ö§|åéåé\ÎåéOO\ áqIá—ŒŒ|ÎጌŒŒŒ||å||“ΰtÉ?\ïWÀ¸À§“*```Œ**§fI\kÎÎI|\IOK ŒŒ****‰*ÎÎÎŒŒÎÎåå|åÎ*‰*téÀ|À¸À\秓*```‰**‰|éé\ÎåIåO|å\ *Î**““ΉÎÎΉÎÎÎ|ååå|*Γ*\\À?ðfZ§‹*`“`“Ή*§|OOå\ŒÎåï\éK ÎŒ*“*Ή*ÎŒ‰Î‰*ŒåååååΉÎ*å¸ððíAÀΧ““Î`*ŒÎ§Ö|Iå?|Îå¸?SO\ *Î*`Îá*ΉΌ‰ÎÎŒåååååÎŒŒ*\\ðð§WÀÖÖ“*‰~**ΉÎ|\\|åI?\OSåŒ *Î*Îá*‰***ŒŒÎŒ|||||ŒáŒÎ`åWÀ§ÿWÀ§*`**`**ጧåOIIåå|\Iå|å *ÎÎ*ΉΉÎÎŒ‰Î|á|ŒŒŒáŒŒÎ*å\ð§ÿéð§‹`‰§~*“*°*\O\k\\\ååååŒ ÎÎ*Î***ΉŒ‰ŒŒá|ŒŒŒŒŒŒŒŒ‰å¸ð§ïWŒ*`*¾f`“****KkåkIååIkI\å **ÎÎ*Ή‰Î‰ÎÎŒ|ŒŒŒÎÎΉŒáÎå¸ðí*éí*JÖáÎ`*°°“*\Œ\\Œ\O|éIIW **Ή‰‰èΉÎΉŒáŒŒŒ‰‰‰Î‰Î*\|ð§ÿW§*`Œf°**°*`*åÎ\IåII|I\åI *“*‰*è*°è*‰*ÎŒŒŒ‰*‰Î°‰**I|ð§§å§*§ÖfŒ**°“~*KŒIŒÎ\|IkII\ ***°°°°°*‰*ΉŒŒÎ‰*“èè*è*IÀ𧧧§`Î*f‰Œ““``ÎIkéOOI|\Aå|Œ *°*““*°*°‰Î‰ŒŒÎ‰Î°*°**‰*IÀΧ§ÿ**§*á*ÖŒ‰“~Œå|IOOII\I||Œ ***“““*è‰Î‰ÎÎÎÎ*‰*‰*°èè*Iðí§§****§f*‰*ŒŒ*§ééåÉå\I\KŒI| ““““~~“*ΉΉÎÎ*~*è*°*èÎ*I?ð§Î*§**§‰“*“`K§§§ð|O||KIåŒåf “`“`“`~“`“‰ŒÎ*~~“Ή*“è‰*Ið𧧧§***f“““““á§å\J?Oé\AÎÎK| ``~~~~~~~~~~“*Î**°“““**Îé希§§*`§‰‰`“°“`*Œ‰ŒÉðÝ\O\Œáá| tt~~~~t~~t~~~`“‰°“““““““*§ŒŒ§****‰*““““““‰ŒÎ*|k¸ð|Œ|fŒ ttttt~~tttttttt`“°“““““`“`***Œ**Ö**“““““`Ή‰Î*ÎåO\Œ‰*Î t!ttt~~~~ttttttt~“è°“““~~````“**Œ`°““““*“‰*‰Î**Îå\åÎ|Î tt!ttt~~~~ttttttt“°è°°““~t~``“*‰Œ“*“““““`Œ‰Î‰á**ŒåŒå|| t!!!ttt~~~~ttt!ttt“èè°è°““~`““*“Œ°“““““*“‰‰‰‰Î—Î***ÎÎå tt!t!tttt~~ttt!ttt~°èèèèè“`“““°°‰““““““““Ή‰Îè*Ή**‰*| ttt!!t!tttttttt!!tt“è—è—èè““““°‰°°*°“““““‰*°°*°“*è**“Î ttttt!!!!t!t!t!t!tt~`°————°““““èèPP°°“““*‰*‰*èΓ“Ή**Î tttt!!!!!!!!!!t!tttt~“°N——è““““èèè°°è°““*‰‰‰‰°è*“*Ή‰Œ tt!t!!!!!!!!!!!!ttttt~“è—èè““““èèèèP°°°“°‰‰Îè***èΉ‰ŒŒ ttttt!!!!!!!!!!ttttt~~“è—èè““°°èè——è°P°°*‰*‰*‰*°Î‰‰Î‰Œ tt!ttttt!!!!!!t!ttttt~“è——è““°°°———èèPè°°‰°**°*‰**ΉÎÎ t!tt~~~tt!!t!!!t!tttt~“°Nèè°“è°°———è—è—°°‰*****‰Î*‰Î*Œ !!tt~`~tt!!!t!t!ttttt~~°'èèè“è°°è———è——è°°°è‰*‰Î‰Î‰ÎΉ !tt“““~tt!!!tttttttttt~°Dèè°“°è°è——èèè——èè°°è—Î**‰‰Î‰Î !tt“°“~~ttt!t!ttttttt~~“'èèè“°èèè———èèèNèè谰艉*°Î°Î‰ tt“èè“~`~ttttt!ttttttt~~Uèèè““èèè———èèèèNè—èèèè‰**°**Î t`°——°`**Î*“`ttttt~tt~~~D—èè““èèè—N——è°———èèèè艉*‰**Œ ~“°—áŒfWAZ|Œ**ttttt~t~~tD—èè°°èèèè———èèè—N—èè———‰*‰*ÎÎ ~““ábbéOSWZÀf**tt!t~~t~táNèè°°èè°è———èèè—èèèèè——‰*‰Î*Î “““áÂSüSOSüSZfŒ§tttt~~tt‰Uè—è°è°èè———èè———èè—èèè—*Î*ÎÎ `““'OSW¸¸_SWüSfK*ttt~~`~‰Dè—°°èèèèèN———è—N—èè—èè—Î*Î*Œ ~“‰ASü¾OO¸SfWüSéZ`t~`“~~°'——°èèèèèè—————————————‰ÎÎÎÎ| t`‰OSüðZüüü¾OOObZ‰“““`“~“Ãè—°èèèèèè————————————áÎÎÎÎÎå t~ŒSWWWï¸Zí¸Séf‰*“~~``~``'—N“èèèèèèè———èè———è—á‰ÎÎ**Î| !~‰OOWWZfðZüSf‰‰`t~~tt~~~UNN“èèèèèèè———èè—Nèèá‰ÎÎ**§ÎŒ !!`áSüSSüüüüb*“~ttttttt~~áU—°èèèèèèèè——èèèNèè—ŒÎÎÎ**§Œ !!!`‰‰‰fKZf§`~t!!!!!!tt~~™Uè°èèèèèèèèèèè—è———áÎÎÎΧ§§å !!!!~““~~ttt!!!!!!!!!!t~~‰U‰èèèèèèèèèèèè藗藉ΉÎΧ*?K !!!!t~~~ttt!!!!!!!!!!tt~~‰á°è—èèèè——èèèè—èè—‰ÎÎÎΧ§Àå\ !!!!!tttt!!!!!!t!!!!!!t~~‰á“—è—èèè——èè———èè—Œ‰*Î*Îg?§? !!!!!!!t!!!!!ttt!!!!!tt~tq‰°è——èèèèèèNN——藉Ό‰*§§*~§Î !!!!!!!!!!!!tttt!!!!!ttt~b*°è——èèèè————èèN—§‰ÎÎŒ***©*Œ !!!!!t!!!!!ttttt!!!!ttt~`A`°——èèèèèè———èèN‰‰§ÎÎ*Œ|**§Œ !!!!!tt!t!!ttt!!!!!!tt~~‰Â`è———èèè———NèèèèŒÎ§ÎŒÎ*ŒŒ*§Î t!!!tttt!tttt!!!!!!tt~~“ŒÂ`N———èèèN—N———艉ÎÎÎÎΧ*ÎŒÎÎ
170 180 190 200 210
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 12 Лабрадор (13)
(19) Иволга (20)
åOW ŒO\ ŒS\ ÎOW åOO åéO åWW KWW åWW ŒKk ‰WW ÎIé ‰KA `åA *KW åI\ W\K é\K ÀåW \Î\ éå\ IåI å\\ kIK I\å I\K OO\ IOK |å\ \éK SO\ SåŒ å|å ååŒ I\å IIW \åI II\ å|Œ ||Œ ŒI| Œåf ÎK| áá| |fŒ ‰*Î Î|Î å|| ÎÎå ‰*| *“Î **Î ‰‰Œ ‰ŒŒ ΉŒ ‰ÎÎ Î*Œ ÎΉ ΉΠ°Î‰ **Î **Œ *ÎÎ Î*Î *ÎÎ Î*Œ ÎÎ| ÎÎå *Î| §ÎŒ *§Œ §§å *?K Àå\ ?§? ~§Î ©*Œ *§Œ *§Î ŒÎÎ
¸WW¸§**fÎWkOåO§Œéå|q|Œ|||IIŒ***“ÎŒkSOOq**ÎIÎ*ŒáÎ|åጌΠZ¸ŒZAÀ*ÎŒ|W\WW\\éé\å***Œ|‰Î*****ÎΉ*|åŒÎ‰*IÎÎ~Î|*ÎI|*§ \¸Œ§§fWKf|KW|IK|\|éI*Ή*‰Î““*““*‰**Ή**Î*“***ÎOéŒ|Χ§O KKKÖ§*§áZå|WΌΧéÎ\é|*‰**‰áè**Ή‰“*°Îáå|ÎÎŒ*~ÎékéOååOü \K¸Œ‰**Ö錌ZΓttéKÝåΉ቉á‰Î—Îá—**èÎ*ÎåI|\å*t~+¸åkOSSS ¸å匧§‰§AŒféI§**IåÎ|åጉ“*“~***“““è*°á|*Î\I|\OSOSüüO\Î \¸K|§ŒWáåÎåIŒååÎ|*Œá|Œ‰áåŒÎá|ÎÎ*“““è*ÎŒŒ*tÝOüüéWÉ\|Î** \K\|ïWWåŒÎK|å|OåIÎ*Œá“ååIIŒ|qåIáΓ“èè*IéÎÎ\üüWkIKåáŒ*Î \\SW\SkW|~||IqŒ|KŒáIŒÎ\OéIåáqIIŒIŒèè°*ŒÝ§\küüW*åIááá‰Î \WO\\OWÀkt§¸Œå||§|ffáŒ|**ŒOáÎ*Γèè“èè“tgOSüü\*“*‰‰áq‰* \OW¸ðéSíO©?§|\Œ*ÎåáŒ|ÎÎ|§|IåÎÎè*“““è*~åüüüå`*è“°èèáN‰‰ \WWKŒ¸åŒO¸\AéAŒ|IåKIII*|ÎIåIáqè““““`ÎOüüŒ§**“““°èè‰á*Î WKK|Œ§§fAé|§*ÎIZIqIå\I§“ÎqŒáΉ*““~*OüüÉ©*Œ*èΰ““èèè—*— WWWŒfÖŒKéSKÀ§*åIKåŒåÎqqá*******`ÎküüüOg****èèèè““èèá°‰ WWKfŒŒ§fS\©ŒWááIŒKåŒIŒKIÎÎÎåIkOS]Œ§?gÉüS\§~*—*è*“è°—‰Œ Z\K|ŒÖ*|OÀÎ\KIZqŒ§q*|åqqqIKOW|Î*Î||ݧ~~©\SüÎ*‰èèè°èááá W¸KffÎ*åSKIAKK§ŒåqåŒÝ~ŒŒÎÎIåååååIåÎ*|ÎÎ|YY\üŒ*è*“°è—ጠW|W|Œ§*fSAåáŒÎ|Iq|q\Œ|`*“*ÎIIŒåéIIåÎO\|Œ*§Î?üŒ*““°èŒáá å|WKÖ§`ŒéK‰qáqáåqåáÎKII|ŒáÎ*Î|\kååOIÎ*ÎÎŒåO\åü|*“°è‰qá |åWZΧ`ŒZIá‰*áÎáá|Œq\KåKåÎÎá\AWIåkÎÎ*IOIåOI|ŒüOŒ*°èÎqŒ K¸WA|ŒJÎIb‰`~~“*á|áqIIéIåŒáá|ŒÎ**~~“*Îå?|å|ÎåüO|*èŒááá ðKZOKW*ÎKbŒ*““‰áIqqåå§*|IáÎááŒ*ÎáÎÎÎá*åS\||kük§**ááááå KWAf|K|ŒKIfáqqqè***ΧÎåI|**ΉÎÎ*ŒŒ|IŒq|\\*\ü|ÎΉ‰‰áqåá KWA§W||åKKŒqááŒ*“““ááIIIåጌŒÎá*“*Îá****|?Sk*ÎÎèÎŒáááK \WZåSKK|Zå||áåÎè“““èÎŒåIIåå||Œ\*ÎŒ“t~~~g|\üÎÎ*èΉ‰ááåq KWKKüO\KWWKåKéå*‰Î“*“~åIIIåq|ÝåOIå|ÎåÎ~ÎOkSÎΓ*቉ááKá W¸|áéüZéOéSéOéáÎ*‰Î°“*åŒåI\\åqå||IéOI**tÎ?ü~““qáΉŒáq| WŒKKáKåéSSOéIå|áÎΉ**~éÎÎÎIII|||qI|?~**t§|\~*áá*‰Œááåå ZåÂá‰áŒ¾SSOW|qIKIÎÎ**tÎIÎ~*Î|åIååÎ~*****ÎÉÎ*qÎ`*ÎáŒáå\ åKጉ—ááISAI||åqIΉ**~t~~`***ÎII|*Î**Î*YÎSÝÎÎ*ΉΗŒ|Wü áå቉‰—Œ'AIKŒ\ÎŒ|áΓ*t~``~**ÎÎÎ|*****ÎÝ*ÝOgÎÎÎÎΉΌWü? å቉èè—áqKK|å|ŒŒÎéá*~~**~“**ÎÎ*Î**ÎÎÎÎÎÝ~\SÎÎÎááΧWSŒŒ qŒ‰‰‰°è‰áq\§\ÀåIÎŒI`~~**““**ÎÎ***‰**Î*+*ÝŒ\\|å*Œ*KüÎŒŒ Kf*°è°èèá|éIkIIIÎ*Îtt~*`~“*è‰Î‰*“ΉΧ~tÝÎÎŒŒIq**Kü§ŒŒá IŒ‰°°“°“‰KåÉåé\|*~~t~``*“““èΉ**“‰ŒÎ§YY*ÎŒÎÎÎŒ`åü¸*ŒáÎ If**°°°‰‰áÀ©§\|IÎttt~`~““““艉‰‰ÎáΧ*Ý|ÝÎŒ|*ÎÎŒS|~Œ‰ÎΠ錉‰‰‰‰°°åÉ\!**Î*ttt~`~*““°è‰‰‰Œ‰**Ît*¬kíÀŒÎÎ|ük~Ή‰ÎŒ éfŒ‰Î‰‰—ÎåWO¸ÎÎÎÎ~tt~`t~“““°è‰*‰ŒÎÎÎt©§OS¸¸OSÉüΧ‰‰*‰á éKŒÖ‰‰Œ‰*OOSOΉÎÎ~~t~~``“““°èŒ°ÎŒÎÎ*+*Yå|ŒŒ?SS¸§Î*‰*‰á Of§|ÖŒ‰*AOSSŒ*ÎÎè*~t~*~`*“““‰‰ÎÎá§~~Ý*§|ŒqÎŒOüÝΧ*‰*—Œ A|Kff‰*fOéWW*Î*è*“~~~~`*‰““‰‰Î‰ÎŒ*tY**§~*áÎ*SkÝŒ***‰á‰ \åðŒŒ§ŒKAAWÎ**‰**““~~*t`Î*“‰Î‰*ÎÎÝ~*§§t**qÎÎS?§Î*~*‰áÎ Aé¸ÎfÎŒKAKAÎ`*‰**““~~*t*‰°“*á‰ÎÎÎ*Î?Î*§*ÎŒ|Îk§ÎΧ~“*ጠð¸W¸ŒÖŒKOOA§~*‰*‰*““~*~*ÎŒŒáŒÎŒÎݧ?*~~*Îáá||Œ©*Χ~~°—á |\KŒŒÖŒfKZ|Î~‰Î‰Î‰*~`***Œ—ጌŒå§*§Î*Yt*Îጌå|*ÝÎ*~`“‰Œ WWåf§ŒÖKfŒŒŒ*ΉΉΓt***ΉÎÎÎŒå|§§Î§Ýt~*|ŒŒŒáå|ÎΧ~“**á ïíŒåŒŒ‰fÎŒŒ**‰Î‰Î“~t`*ΉΉáÎÎqÝŒÎΧ**Î*ŒáŒŒ||ÎŒŒÎ`“*‰á \OKŒÖÖ*°*‰‰*Ή‰Î“*tt“*ÎÎ*ÎÎŒáΩŒÎΧ~§ÎŒŒŒáÎŒÎ**ŒÎ“ΉŒŒ É|Kf|fÖ‰f*ŒŒ‰*****`“***Î*ÎÎÎŒ~ÎŒÎÎÎ*ÎÎŒŒ‰ŒŒ|Œ§YŒÎ§‰Œ‰Œ WKÖŒfKÖ“*‰Œ***Î**Î~“*“***ÎÎá**|ÎÎŒÎÎt~ŒŒÎááŒå§~ŒÎ*‰ŒŒŒ K匌‰Öáf**Œ!`ÎÎ**Γ*°*Î**ÎŒ**Î|ŒÎŒÎ~!tÎŒ‰‰á|ŒÎtΧÎÎቌ ZfŒ‰****ቌt`ŒŒÎ**~*°`*ΉÎΓ*ÎáŒÎŒÎY!~*Œ‰ÎÎŒÎ*§ÎÎΉŒŒá á|ÎŒááÖ‰“*Î*ÎŒÎÎ**`*‰“ΉŒáÎ`*ŒŒŒŒ?ÎY~ΧÎÎÎŒŒŒ|ÎÎÎ**ŒÎá |KéfáK¾—‰fK*ŒŒŒÎ**~‰‰*‰Œáá**ÎŒá|ÎÎÎYÝÎÎÎÎ|áq|Î*Œ§*‰ŒŒá KéOSÂbá—‰á|*ÎÎŒÎ*`~*‰ÎŒ‰Îá~§Îå|§Ý\ŒÝ*ÎŒåq|ÎÎ*ݧΧ**ΌΠZAKKÖŒ‰°‰Œá`Œ‰ŒÎ*~~‰Î‰ŒŒŒŒtYÿ§?|~Î|§ŒÎ|ÎÎÎÎ**ŒÎÎÎ**°Îå KŒÖŒŒ‰‰*‰áå~*Î*Î*~`*‰*ŒáŒÎí?¸kéŒ*ÝŒ|Î!*ÎÎÎÎÎÎÎÝÎÎ***°Œ 姌á‰áŒ°‰áá~**Î**~`‰ÎÎÎŒ||O\?é|ŒååÎ*Y*ÎÎÎ*ÎΌΧÎÎ*“**— AZå°Œ§*Œ*áÎ~*****~*ÎΉÎÎŒ|Wí©Káq|Χ§§Î?|***ÎÎÎΧÎ**“*‰ AKKŒŒ‰ZOZK|~*ÎÎ****ΉÎ*ÎÎå¸|•AåÎ*Î*|Î?ÎŒ*Î**ÎÎΧÎ*`Γ* ééåÖá§éKÖáá~§Î*ÎÎ*Î*ÎŒÎΧåWïYÿK|Îá*|ÎÎΧÎÎ*****§ÎÎ~W`* KKfáK‰AO§áq~ÎÎÎÎÎÎÎ**ÎÎÎ**ÉKtÿ**ÎŒ`ÎŒÎ*Î*Î*****§Î*§Œ** KKጉ§áŒ‰Iq`§ÎÎ*******Î*§ÎÎWÀ!t§§Œ§ÎÎ*ÎŒ*Î*Î****Î*Î*** IKfŒ—ΰ*Œ‰åt*§ÎÎ*`*****ÎÎÎÎÎåkY!***ÎÎŒŒ‰*ÎÎ*****Î****° WKááá°““°áq~**ÎÎ***`***ÎÎÎÎΧ§kg©§§§ÎŒŒ“*Î**Î***Î`Î**Î é匌—°*“è‰á~*ÎÎÎ******ŒÎÎÎÎŒé\ï?k|§`**Œ**Î*Î****Î`᧰Œ éfŒ‰‰*è°è—á**ÎÎÎ******ÎÎå*§§?éOkíÀ\§`Î*“*ÎÎ*ÎÎ**‰`á*`~ éŒáááè°°°è‰Î*ÎÎΧ*t`*Î*Îk+*ÎŒJï¸S]ÿÉíÎ*`**ÎÎÎ****“‰``t KfŒ‰*“°°è‰‰**ÎÎÎ*~*ÎÎÎΧk*ΧåŒ|íŒWS¸O§§~**ÎÎ****“Î*“~` WŒŒŒèè°èáNÎ*ÎÎ*Î***ÎÎ*ÎÎ|?§**ŒŒåð§|WWW*`*§ŒŒŒáΉá‰*`*f O𧉉°°°èáŒ*ÎÎ*Î**ÎΉ§ÎŒÎ¸***Î|åfÎÖKðSŒ**ááቧ‰Ö‰fŒ‰Œb \WWŒ‰*“*°áK`ÎŒ°è*“Î*ΧÎΧÉ~***áfKf§KŒZAfZb¾Œ‰**Öf‰fÖAf O¸OSAIKf|¸Wݧ‰°è“‰Î**ÎΉ*¸g***§áåKáKfKAfÂ'‰‰‰Ö‹Ö™Œ‹f'Ö é¸|ŒŒ‰ÎÎ|áéS¸‰“°°Î**§ÎΧ§©OÝ***ÎááfKAZZff™Œ™á‹*ÖÖÖ*Öf§ éKå‰Î‰‰‰*áÎ*Γ‰Œ*Œ*~*Œ§*Î~\À*§Î**‰Î*ŒZKŒ¾Œ™Œf‰‹*```猧 WKŒŒK—‰‰°èÎ***åüSŒ*Y§ÎÎΧ§ðSÿ*Î*‰ÎΉ§|å秾Œ¾ÖÖ*`t!J*J` AåfŒ—*°‰ááá*Î*§?SÉïY*§Î§Î?ÿÉÀ§Î‰Î*‰ÎÎŒå|çŒf¾Ö§ç~!!ÿJJ§ AKfŒ‰‰èèቌ**Χ§§kOkkWÀ§ÿ§Y?O*Î***‰Î*ŒWüZÿJŒfÖ*~•ï¸k§Ö éIfI‰èè°q‰I**ÎΧ§*ÿYÝ?kÉüOðÀü*Î***Ή`\¸OSíçKfŒÖ`Y\ü𧌠AKKZá°èèáááÎ**ŒáŒ*Î**ŒÎ§í|OÉü*Î**ÎÎΧéÀííðKKfÖÖ§J!•Yf‰
220 230 240 250 260 270
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 13 Лабрадор (14)
(20) Иволга (21)
ŒŒÎ |*§ §§O åOü SSS O\Î Î** Œ*Î á‰Î q‰* N‰‰ á*Î —*— á°‰ —‰Œ ááá —áŒ Œáá ‰qá ÎqŒ ááá ááå qåá ááK áåq áKá áq| áåå áå\ |Wü Wü? SŒŒ ÎŒŒ ŒŒá ŒáÎ ‰ÎÎ ‰ÎŒ *‰á *‰á *—Œ ‰á‰ ‰áÎ *ጠ°—á “‰Œ **á *‰á ‰ŒŒ Œ‰Œ ŒŒŒ ቌ ŒŒá ŒÎá ŒŒá ΌΠ°Îå *°Œ **— “*‰ Γ* W`* Œ** *** **° **Î §°Œ *`~ ``t “~` `*f ‰Œb ÖAf f'Ö Öf§ 猧 *J` JJ§ k§Ö 𧌠Yf‰
§\SOSå`¸OÀüÉS]üɵüµÉÿÀí_ÀíÀS¸çÿ¸ÀðWÿïðüüüüüü¤üüüüüüSüü OüOS\`*å\_üµÉ_üüÉüüÉï‚Àï\íÀOï§À¾¸ðéíðÀSüüüSüüÉüüüüüüüü SOO|`““\¸¬ü]]¬SüÉüüÉï‚À¸OÀW¸ðð*¸ð§WfíÀSüüüüüüÉüüüüÉÉSü OOÎ~““~IÀµü¬]ÀSüµüSÉíí¸WÉíZ¸Y~~KðíWÀ¸ðSüüüüüüµüüüüSüüü KÎ*““““OÀS]_ɬÉüüüÉÉï¸]W¸ðf\ÿK¸f¾¸WðÀðÉüüüüüü]üüüüÉüüü ÎŒ*“““åS¬É_É]¬ÉüSS]ÀíɵW¸ÀZ¸JW§Œfð¸íÀðÀüüüüüü]üüüüSüüü ÎŒ‰`“åOS¸_]ɬ_µµÉÉ]¸{WW]ÀðW¾§Ö*KðÀZðí¸íSüüüüü]SüüüÉüüS ŒŒÎ~*Oüð¸¬Éµ¬_µµÉµÀ¸íSüÀW¸WíÖff§fÖWZ§¸íÉüüüSüS]üüüüüüS ÎŒ|¸SüZÎWíɵ]{É_µÉí_¸À¸]ðí¸KŒÖ*‹Z¾W§ÎçÀ\üüÉWÉSWSüüSÉüü ŒŒOɧ*‰ŒK¬Éµµ_W_ÉSíðÀ¸À¸ðí¸À¾Ö**ZfÂç~§f¸üüɵ¸SÉ_üüüüüü ÎÎŒSÿ*á‰KÀÉ]µ_]]Sü]ïð¸ïðÀí¸¸f**‰*fSÖ~ŒÀÀüüÉOOÉÉíüüüüüü èÎÎÎO*á‰K_SµÉ¬__ÉüÉð]ÀÀïWWWW|**‰“§Z¾`ÖŒ¸OüüµS]ɸüüüüüü ΉΓ|\‰‰å¸ÉÉS___µSɵÀ]¸©WÀÀOç§`‰**fZÖ§ç¸WüüSSɸÉSüüüüü Œ‰‰**S*‰|¸µÉµµÀ_]Éü]ÿS_︸¸Wíð~ŒŒð§A¾Œ§¸ÀüüüWWW_\üüüüü ቉°`K剌\µÉµÉµ_µÉüÉðɸíÀ\Wíïð*§§K‹Kff羸OüÉW‚_WÀüüüüS qááá°Îü‰ŒW]]É_]_É]üµÉ¸_ðW¸OW¸fŒŒÖ§ŒfZÖWç¸ðüüWWÀWíüüüüü ጉ—áŒé‰‰\\]ü_]µÉµÉSÉðWíÀÀOWí|¾Ö§*f¾K¸fí¾ÀWüWSS]ðüüüSü Œá‰áè—á—‰ÎO]üµïÉüɵÉ]¸É¸JðWSð¾¸ÖÖ*f§\fŒÀ§¾ðOSÉWü¸üüüüü ÎΉèèè°è—‰O]ÉS_]ÉüüÉÉWÉOçð¸ü¸ÀWJKÀf¸éŒ§¸Œ§¸WüüSS_]üüüü ÎÎè°èèèè°*I\µ]ɵµüüɵ]WO¸f¸WOðWÀ§¸Z¸ÖŒ©W`t§ðOüOÉOðÉüüü Ή‰è°èèè**Îɵ]µ_µüüüÉ]WÉ\¸¸WS]Wfçf¾§¾§JWït§§¸Oü¸S]¸üüü á|Œèèè°èIð~\]]É]]]ÉÉü]]S¸ü¸ÀOOWéÀ¸f*§fðí¸Y~Œ¸füüÉ\¸Éüü Kqqá—°°°\O]k\É]É]ðÉÉɵ]S]SW縸¸¸ZZAðZÖ¸§íW©§JðWüüWɸWü ååáI—°“*ŒSüO]É__É_µÉÉÉÉS]ÉWðÀ¸WðK¸A§ŒfWð§fÀÀ¸ÿðOSS¸¸_S qáŒq‰*§\üükÿ¸]µµÉµ_É]SµµÉÉOWÀÀW¸§§O¸§JW¸ïí¸¸í©ï|üüW¸Wµ |ŒŒŒÎWüSkOåÎ|¸S_ÉÉ_ÉS]SɵWÉW¸ððéJ¸Œ¸OÀíðð¸éÿ§í*|SüSSO_ Œ||OüWÎ**Œ\**\µµµü]_É_µÉüüSü¸¸\WJKð`Œ¸K|ÀZí§À¸fJ¸üSüWW |OüÉÎ*Œ—Χ\‰Î*ɵ]ü¤µµ¤µÉSÉÉüS¸¸WÀÀZ*§§¸ÀZWJÿŒ¾¸Öð¸üSüO üSÎ**‰—Œ‰§\*°`É_]S]É_ÉüüÉÉ_üüW¸WWðZ§Ö~KKf§fŒÖ¸|í¸§WéWü gÎΉ艗ŒÎ\KÎáÎ\µ]ÉÉ_]_ÉÉÉüµüüüS¸SW¸¸íŒZf‰§ÖŒç~t~`JíWWW |åŒè‰—ŒŒ|üWŒqÎg]]µÉÉ__µü]ɵüüSO¸¸SZZ¸¸KÖΰ*‰**ÎÖ§Ö*§Z\ åqÎ*èáŒSSå\?§§]k_µµÉ_µ]ÉÉÉüÉÉSµWÀW¸f¸¸¸¸`“‰¾™á“°*fí`§¸ áåΓ‰‰\é§ÎŒSO\\g_µ]µÉ__¬Éüü]SOɸ¸OWé¾ðð¸|fቓ°‰**Ö*§*§ |áÎΗŒSÎŒáÎÎ***Œ]µ]]µS¤]]Éü]µ]]µSüSSWWðíf¾Œ'U‰*—‰f*ŒÖí ÎáΉ‰*kÎááÎ*èèÎÎ|]_µ]SÉ_]µSÉ]ÉüSüSWÉWéSZðfK¾áf‰****‰fÖ ŒáÎÎ*Îåáááèè*èÎΧɵ]ɵüü_]µÉ__ÉðÀOµWWWOOAçéZK'Z—‰““`KZ á|Γ‰á‰‰áÎè“°èèÎÎÎü]ɵÉüɵÉSÉ]ɸ]ðWOOüSSS¾ÖAÂZŒZቌá‹Î ŒáΓ**á“Η““°“èÎÎ*åSµµüüüµÉÉüÉÀ]¸W\é¸íÉSOWçZZZZbKbáfበŒáΓ“‰á‰—á““°“èáÎÎÝOɵÉüü]ü]Sü¬ðµOΉŒåÀWüO¾KfKfWbÖKÂbb Œá‰*“቉áè°°““*áÎÎ*Îɵ¤ÉüµÉ]µÉüÉüüÎ*°K¸Œí¸ÀOOKfféWKáf™ ŒáΓ“‰°èèè°°°èÎÎÎÎÎ~OµÉÉüü¤µ]ÉS_Sg“èèqKðfÀÀZSéÂf|WéÖ*K Îá‰*ÎÎè*“è“èèèÎÎÎ*Î*|µÉ¤üɵS__ü_S§“è—èKfðZKðOéSSÂKZK¸W ‰áÎ~Ήèè*è““*ÎÎÎ****YOµ]üüµ]ÉðüüüÀ*èè—‰ff𸸧ZéüüSÂWéÀ ÎŒÎ`áΗ蓓““èÎÎ****“*W\OÉüSÉɵÉüSÀðf‰°‰Œ¸íKAWÖÖŒKASÂZO ÎŒåÝŒ‰èè“““*ÎÎÎÎ*Î***ŒáqZ|kÉ]ÉíüüSSWWWÀWSéðÀéWZfÖåéOOé Œá|\`*°*“**ÎÎÎÎÎÎ*ŒIbZ——á'åSɵÀSSüSÉ]SS¸_SOí¸¸WAWfZWOS ‰ŒÎéÎ**°‰q‰‰ÎÎŒÎÎÎ*‰——è—UqIZOÉÉ]üÉüüüÉÉüüÉS\ðSW¸W¸WðWW Œ‰*á|**‰ŒqÎÎÎÎáÎÎÎ**°‰‰èNN—áåɵ¸ÉüüÉ]µ]ð]WOSí\¸WÀWWO¸É ‰‰Î*áÎ`§áqáΗáΉÎèÎ**“K‰N—‰‰ðOS]SS__]_]ÉɵÀ]W𸸸ÀZSS¸ ‰Îè‰*Œí~fqÎ*“***èÎ***“ÎáP°|O]Éü]ÉüÉüüüɵ]ÀµWµÉOS¸À\ÀéS Ή*Î*ŒWt§I‰“°èèè““““***W|OüÉÉSüÉðüÉS]¤µ]µ]__ÀÉüW¸OW¸Àð Î*‰á“Îåð`áá“—‰è***Îè***k]µüüÉÉüü_SSÉɤÉüɵ_µ¸üµ_¸_ÀÀ¸\ ÎÎÎΓ*ÎI~Î'Ή‰Îè‰*è*Î**k]]Sü¤Süüɸü¤µÉ¤ÉüÉ_À]SÀWSÉWµW\ Œ*á‰*“‰K`§ŒŒáŒ‰°**Î*Î**kÉ]]SÉSüüÉ_üÉÉɤµÉüüÉüµ]]]ɵÀSS Î`qΉ**Iÿ*K匌匉ΉÎÎÎ`\ɵkµüüüÉɵ]üü¤É¤µÉÉÉü]µW]¸ÉÉ_¸ §~ÎÎ***|À©q|ÎŒáŒÎ‰Î‰Î°Î|kS]]ÉüüSµSðüüü¤µ¤É¤S]SüÉ]]µüüü áåÎ*~~~*ð*å|ÎŒ|ΉΉ‰‰è᧧ÉɵÀ]ɵµWÀSSÉü¤ÉüüSüµÉµðSÉOÉS ÎÎŒá*Î~!!t||ÎÎŒÎÎŒá—艗*gkÉÉü_\ɵµÀÉ]üüüÉÉü]Oü__SüüÉWµ ΉáÎ**Î\¸ðå|§ÎŒŒ*á—‰*N‰~O]¤]ÉS{SSÀ\W¸üüü¤W\Àµü_À__¸SÉS —*Η`~ÎKéS\ŒÎ§ŒÎÎÎÎ**ÎÎ~É]S_¤üÉð¬ÿµÀÉüüSÉÀ¸É]Oɵ\W_À]É á*‰Œ“~KKKWWÎ*ÎÎΧ*ÎÎÎÎ|ÝkÉɤµÉüüüµ¸¸Süüµü¸ÀüµµÉµÉÉSÉüO á‰Î*`ééåZS§*ݧÎÎÎ**ÎÎèÎ*Î\ÉÉ]ü¸üüüüÀÉÉSWíW]]µ¸üSWÉOüü\ ‰Î*ÎéOKWO§Œ**ÎŒŒ|Îΰ°°è*ÎÝåÉ]\ÉüüÉüí\Sí_OÉ__¸]Éü]¸W]Ok Î*|SWKA駧ÎΧΌÎΌΓ“èèèÎqg\åSküS]üðð©ÉüüÉ]_¸_À¸WÀ]Wüü ŒKWŒŒfŒ*ΧÎÎÎÎ|ÎΉ“*èèèÎIII|||µÉSµÉZíOSSÉÉ]¸_À¸]OüOW¸ü |§*ÎfÎŒ\KÎÎÎ**`***ÎNè°èèqqqååOÉüµÉ_üüWüÉɤW]ÀWÀ\WµüO¸¸ t*ffÖ|ŒŒŒ§ÎÎÎŒ|Î*Ή‰èèè*áŒá\ÉɵS¤_üüµ_üÉÉɵ_À¸É¸\WüOÀK `Œ'ŒŒ§J§Î§ÎÎÎÎÎÎÎΉ—N——‰*||g]Sµ¤ÉÉüSïÉüɤ]µÉ\ÀW¸¸¸k¸í¾ áéŒ*¾|J~§§ÎΧÎÎÎÎΉ‰‰—°~Î帬]üµµÉüüíÉ]ÉSÉSÉÉ]\WWW¸\OéZ 'f`~§§!Y§ÎÎΧÎÎÎÎÎÎ*——*“Î|___üSµÉüWµµÉµÉSüµÉÀ¸ÀWíéSW\f åÖ`**Yt*§ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ*“ÎÎ**ÎYg__üɵüSµüüS¤µÉSSµ]Àµ¸¸WSüOb Ö**`~t`§§§ŒÎÎ|Χ*Ή‰ÎèÎ**§]¬]ÉüüüµSüüüÉɵÉüÉWÀWWW\¸Oüå *§****§Î*Χ§§§*ÎÎŒ‰Î°“**Î?ɵ]µÉüOµüSüüüSÉÉüSkð]OWZ¸¸SZ §§****Î***ŒÎÎÎ|ÎΉÎè°*ÎŒÎ?]]µ]üüÀkSɵ]¸SüÉÉS_kíWOWK¸W\ *`******`ÎÎŒÎÎŒÎÎΰ*““ŒŒ*?µ]µµüW¸\gÀÉüɸüÉÉSɸ]ðWW¸KWZ *§Î***Î``*ÎÎΧ|ŒÎ‰Î°è“ÎŒ*?µ]µµü¸¸]WÀSüüSWSSɸ]¸\ÀéWW¸W *§Î**Î****ÎŒ?ŒÎÎÎΉ‰‰***~?\]]Éü¸\O§§KSüüOÉgÀ]?]¸WW\O¸W *ÎÎ***Î***Œ?ÎÎÎÎΉ‰Îè*ÎÎ~?]]]SüÀSO*°áKééSSWOüW¸kK¸ZWKK ****~****~ŒÎ§|ŒÎŒÎΉΉÎ*+|]]_üü¸éI‰èqU™ZSOɵ\üüWOíéWŒÎ ~****ÎÎ**~ŒÎïŒ||ŒÎ‰Î‰Î***?]_]üS***è—èq™SüSÉWµOS\W\WåZ*
270 280 290 300 310 320
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 14 Лабрадор
(21) Иволга
Süü üüü ÉSü üüü üüü üüü üüS üüS Éüü üüü üüü üüü üüü üüü üüS üüü üSü üüü üüü üüü üüü Éüü ¸Wü ¸_S ¸Wµ SO_ üWW SüO éWü WWW §Z\ `§¸ §*§ ŒÖí ‰fÖ `KZ á‹Î fበÂbb áf™ Ö*K K¸W WéÀ ÂZO OOé WOS ðWW O¸É SS¸ ÀéS ¸Àð À¸\ µW\ ÀSS É_¸ üüü OÉS ÉWµ SÉS À]É ÉüO üü\ ]Ok Wüü W¸ü O¸¸ OÀK ¸í¾ OéZ W\f üOb Oüå ¸SZ ¸W\ KWZ W¸W O¸W WKK WŒÎ åZ*
üü¤S]_É{àï]íÀàÿïïïw•ïí¸ üüÉ]ü{]àÿ]µï]ðï]WW¸|Y©í üüü_ɬ{{¬{]{Oµ]ɵ¸íïÿÿÀ üüü]µ]µ__]µ¬É¬]µ¸ÀïÿYíí Éüüµµ___É]¤]É{""¬{ÿ‚ïÉO Süü¤µµÉSSÉ]_]_{_"{{àÀSÀ üüüɵµÉÉ_S]í]]_{{__ﵸ? SüüɵÉSSüSµ]_]É""ï{À{íï SSüü]__À{í]_]__ÿ_¬]_ÀÀð SÉüü_]__ï{]_ï{í]_¸üíð¸ï ü]üü__À_í]üÀà]É]í{Éïÿ\À üSSü_À{ï‚]µ{ÿü¸É]0¸¸ÀÀ¸ üüüü]]ÀÀ__íàïÉ]OÉÉÀÿkðO üÉüüÉ_W‚]í‚àï_g_©íïðW¸W Éüüü_ü]_ÿ_ï{‚W]ïÿ_WÀ¸WO ÉüüüµSÉð¬‚킸üµàÀ¸üï]SÉ SSüüü]üɸÿíµüüüÉï]üüW]W üÉüüü]Sü\ï¸À¸gÀÀgüüOÿ¸] üÉüüü]É]¸É¸íW¸]kÀð]ï¸kµ üüüüüü¬WÀ_\Síð¸S¸À¸í¸ïð üüüüüü_ÀÉɸɸÀ]Sïð?íWï_ üüüüüüS_ð]\_ÉÀWÉÀ]‚À]ðï üüüüüüüSSð]OµíÉðµÉï]\í] üüüüüüüS]Éï_S_¸ïµÉÿµ¸ÉW üüüüüüüüɵµÿµÉ{kÉ]©WÀ¬\ Oüüüüüüüüüü_À]Àï_ð¬É]À{ µüüüüüüüüüüS¬¬___]OüÉð_ ÉSüüüüüüüüüµµ]_]É]SüüÉ] üÉüüüüüüüüü]]SɤÉÉOüµ‚à ÉWüüüüüüüüü]À]üüü_µ{‚À_ ¸\WüüüüüüüÉí¬¬µüüíÉÉ]_S ZðWWWɵ¸üÉ_{ïÀµüɬµÉ]]¸ ¾Z¸ð¸¸W_üü¬íÀµüüðÉü]ɵ¸ §ŒÖå¸çíðSµÀ\í¸Àk]WµWOÉW *Z§J§§ððð¸ðY©WWíkÉWWðíW fŒŒÖŒçíÀíð|ÀíÀÀÀ_íW¸ðíí áWAŒ¾¸¸ïððÿï]O¸ÀWWW¾¸WZ ‰‰‰f§Wÿ©íÀ\O¸ÀZðWíÀðf|Ö 'Œ‰ÖŒíÀO¸¸OWWíðSfíçZÀÖ§ ŒKÖ*§ÿ§\¾\W©çJÀZ¸Wf\çŒt \ðŒ§ðWÿ§çWJ¸í¸éZéOZÿf¸© §fK¸¸ZðÖðW¸JÿéðJfðJ§í*Y ŒK§Œ¾fK¾¸WfWZ¸íKÀç|§§~§ ¸ÖAfÖÖçJ\é¸fïKJtYï¸`t~O éf¾ŒZfZWíKWW¾W§ÿ§¾§tŒ\Ö WAKÖÖfOíJðífÀZÀ¾ð§§§WÎŒ SWZZÖŒZOÀí¸üüüÀ¸WðÖíÀ*Ö SSZé§íç\éSO¸ÀWíð¸J`\í` OüüSZZ§ðZ¸í猸¸ð§¸ç*ð§ð SWSSÂWWOðwt*Œ¾fçÖW§`Yð§ ÀOWSSÂéZðKJݧ§ð§§fðfWWW ¸¸WWOOSSZW¸¸Z§ÿÖ¸¾fWAW\ ]¸¸|fŒ§¾KZAZOífWfffW§Jf WW\Z¸¸fZKÖÖÖ¸íSZf§éf`~§ ÉÉWOüSOSfŒfŒŒðK¸ÖféfŒ¾Z WWµWÉWWWK¾§|~ŒfffW¸á‰á¾ ü_WOW¸¸Zf¸Oí`f‰§WSZÖf¾á ÉSɵüüðfZÖWüçfÖ§KWðŒ*Œ* ÉÉüü]üSfZKðA¸ŒZ*¸AÖ|Ö*W \¸ÉüOÉSOZðZðKÿZfåOfÖÖ§Z ÉÀ_OüSüO¸Œf¸WÖÎZWOfÖŒ§S ÀÉÀ]SµüüüW¸OfW©¸WSZKÖ¸¾ ÀÉüÉOðOüüOWSfZ¸ÿ¸Sð\çWK ¸WWküÀ]SüS¸ObKÉÀðSíOðOf SW¸Wü¸¸SüSOSA¸WWÀ𸸸Œ¸ WOWWSW¸OüüWOWSüüW¸ÿKfÖZ WWéWZO¸¸üüAWSWOüKWð¸ff‰ fðOZÀWWðWSSZWOüZ¸fSðKKf ZÖŒKOWWÀWWO鸸SfáfSÀWff á¾áfKS¸KW¸¸SSZOffKfSí¸O 'ጉfW§fAZfOSSSfáZfA¸©¸ ‰‰—q§á‰è—ááfOAübf'ZåfS𠉉è‰áNNNN‰¾ÂAÂS'‰f'áÖW\ Œèè°“°è——èáZZASbf‰'ÖábZ K‰“—°°èèè°°KÂAAb§ZPábW ŒZ°°è°°°°°°“‹áDZZ錋‰b¾ WZ቗°““°“°°°“§bW¸WŒ'Uf é|qUN‰““KÖ“°¾f‰bSéWZéበ~*‰qN—“°áÂb™KfÖfSüAO¸Â‰ Ηá—N—qU'Z'§áfííïðïÀÉSŒ
330 340 350
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 15 Лабрадор (16)
(22) Иволга (23)
OOkíà]SüüüüüüO0à{¬{¬¬_]µ]g_{¬_¬{{{{{{ÿàÉOfŒá*©+à0àYw!!!!! Œ|*?àÉOüüüüüüµ•{{¬¬{¬_]¸]]_{{{¬¬{{{"{ÿ‚üOá°Œ`+à0ww0Yw!!Yÿ ““`§ÝüÉüüüüüü]0{{¬{¬{]g]k¸µSüS]{"{{{ÿ‚]SK‰áŒ©ÿàà00•Yí§©©~ 艰ÎíüÉüüüüüü{à{{{?{À]\\íÉüüOWOü{"ï{{ïSSKf‰*ÿ©©à+àw•©?§©ÿ ‰—‰ÝÀüüüüüüüü•{{{{{]kµ¸\gSüO¸ð¸üS{{{ÿ]OSKf*§©‚ààà•w•w§ï©! —á`ŒÉSüüüüüü_à{Ý{¬_k\gk]íüü¸Œ|¸WüS"{‚ÉSW‰'*ÿ©©©©‚+0•w+ÿ©! **“\ÉSüüüüüü‚"{{{{¬g¬]gg?üüð|ÀðgOÉÉï"SSKŒáÖÝ+ààà0Y0•!Yw!• **ΧÉSüüüüü]à"Ý{"{À_gÀ¬À?üü¸ÀÀ¬ï]SɵÀÉüZ‰‰Œïïï?ÀíàYww!•!! K\¸¸Süüüüüü‚‚‚""_üÉ]µð?¬ïüüW¸¬ð_{íÉS]À\Wf*Œÿ©ÿïðïY0•!••!• SüüSOüüüüü¸ð_¸µSÉüüSüü]í{ÉüWKÀ¬¬¬¬ï]S\_ÀŒ§ðÿÿ+©©Y0Yw•••!! áASOSOSüüWŒåf\éWÉüüüüüüµïüOSŒ\{í{ï{ïÉÉ\¸¸ð|©+àYà0©YYYYw!w “áOSS\ÉüWŒÖáfáKéWSSÉWüüüµü]O§¸Oü]É]©ÉüW\À¸k©à©‚+wYwYwYYww °‰ŒOk¸SÉgééWZŒ§‹ÀZ\OSWüüüÉWÀŒ\ɸµüüSÉÉü¸\Oð\À?©©+YwYY•!•! ‰*Î\íµS{ïí{íÀ]WµWÉOWWWüüüÉS¸Œ§?]üSµ]É\¸|ŒðSÀð¸É¸àwYwYY•!• “`t©í]í"{{{""‚©Ý??¸kW¸WSSüSWŒ§¬‚Süµïï_WífÎðOW\í\ÉYwww!!!! ݸÉÉ]¬""¬¬""{"{{{¬¬?À\OüüüÉOÖ§ð¬¬SÉ‚ÿÝüéðAWÀÉSSÀÀ]•YtYw!• üüüüüüüµ{{"Ý{Ý{{?_Àg¬À¬\ÉOWKŒŒ]{"_üÉ‚àüüK§*g¸S]üÀgÝww!!!! SÉÉSSSüüSµ{"ݬ{¬¬¬¬¬¬]¸g_\\ÀŒðüü_‚¬üÉÿOÉZ*`©Y{k]üï¸ï!w!!í À*`ÖKWW\Süµµ]?{?¬?_gggk]¸g\O¸éüSüS]_É]kOK‰§©Y•É?¬SíÉ\¸¸|\ \SüüOOOOWÉüO]]g¬?{?]k_gÀg_]küüüSSüüS¸SíkðÎ*©©wg¬•µÉŒ|À¸kå AKŒÖ||ð\ÉWOüüüüüüÉggÀÀg\]OüOÀÝÿïÀÉSSSµSÀÎÖ©Yà0{]wàkÉ\\¸k¸ ‰‰‰ÎÀÀ]µ]µÉÉOÉÉüüüüüüɵµüük©Î?{ï"ÿ¬\OSÉüÀŒ+YààïS•0ÿÉí••0W “—á‰|¬]µµµÉÉÉüS\\üSSSÉSüSÀݸg{ï"{ÿï"à0•?üOÀïYààÉ0ÿ0íww••k è‰è*Œ¬¬{{]¬{Ý"ïí¸|O\ÉOüSkí¸¸]ï"{ï{"ÿÿÝÿ‚¬üOkg©0Éïà0À0•w•í ‰—‰‰À¬{{{{{{{{{ð]ð|ÀŒï|éíå\k]{{"{"ÿ"ÿ{ïÝ‚µSééɸ_g0w_©w©0w NU—fÀ?{{{{{{{{ï{ïíð?ðÎŒ|§W\]]ï"Ý{ï""ÿ{ÿ"©ÿüüK\O\\0ïí¬w0•• Uá‰`g{{{{{{{"{{{{í{í{ÀÀ|À¸]g]ï{{ÿ"ÿ"ÿïÝï"àSS*§küWÀà0À•••• —™*t\{_{{{{{{{ÿ{¬{{ï¬ÀÀg¸gg¸]{ï"{ï"ÿÝï"©‚+¸üJ§§k\Éð0ð+w•• 'Œ~Ykí_{{{{{"¬]¬{{ï{¬À¬À_ÀÀ]\¬Ý{í{ï"ï"‚ÿÿ"¬S*§©©ðÀÀÿ+ïíw• 匧§k{{{{{{¬Sü]"ï{{?¬¬À¬í¬\µ]kí]]í{ÿ"©Ý©"Ý©Sÿ§©©YYð©YÿÀíw *~~ÿk{{{{{{µüÉü"{{¬{í¬]]?¬ggµk]_ɬí"ï"ï"ÝïàOí§+í©©YYYYÿ?ð ~t!*k{{{"{ÉüSÉü{¬¬{?¬_À{??_ðÉÉÉÉOggïï"ÿÝïÝ"g¸©©ÿ+YYY+!wïÀ *§t?]{{{ÉSSüüÉɬ¬{¬{?µÉ]À_k]ÉÉÉÉS_µï"ïÝÝ{ÿï©É©©YYYY+YYw!Y éf§\ï{{üSµµÉÉɵ¬{{_µÉS]g]kÀ¬ÉÉOÉ]ÀíÝïï"ïÝÝÝ‚©k©YY+YYY!www *§ÎW{{_ɵÉSüÉü]¬¬]]_\]]]É]gkÉS]_í{{ÿ{Ýÿ{ïÝÿ©©Ý]ïwYYYYwwtw ZKfW]µµµüüü]Éü_{¬_¬_µ]]]SµÉµ]µíï{{í{ïÝ"ÿ{ÿÝ"©‚íSÉ!Y§©YYw+ ŒZðüÉɵµÉ]üÉSS{¬{¬¬ÉSµ]ÉÉɵ¸Éð{{{í{ï{ÿÝÝÝÝ"ÿ‚+àíükYÿÿYwYY Œ|ÀSɵ_]ÉÉÉÉüÉ{{__]µ]µµÉµ]?¬k{í{?{ï"ïÝÝï"Ý©‚©‚©"üüJ+©YYYw |*kɵ¬]SÉSÉüS]¬À]_]g_kÉ]í¬g¸µ?{{{í{ïÝ{ÿ{Ýÿ"ÿ"Ý©íüS©©YYYww *ÎÉÉS¬ÉS]ÉÉÉS]__]À__g]¬¬{kÉ]Éí{í{{ï{ÿïÝÿ‚"ÿÝïÿÝüüïY++YYYY Î`¸ü]¬_{{]üSÉÉ_¬¬_g]µí]¬ÀÉ]\ɬ{{{í{ïÝ{Ý"ÿÿ{ïïàµOà©YYYYwYY KÿÀü]¬{{{¬ÉÉÉ]¬¬¬]]g_]µµ]ÉɵÉí{{í{{ï{ÿïÝï{ÝÝ"©Sï+YYàïíYYw IŒ+Oµ{{{{_]É_{¬í__¬]]Sµ_kÉ]kÉ{í{{¬í{í{ÿ"ÿïï‚ÝüÀ+©YYYÿï++Y IŒ§\É{{{_¬{{{{{¬{_]µ_]gµÉÉkµÉí{{í¬¬ï{{ïÝ"à"]ük©Y+©+©Ýí+Yw å**|É{¬¬{{{{{{{í¬__g]À_µ\µÉkO{{í¬{í¬í?{í]ÉÉɵð©ïïÿÝÿÿYYwY ŒÎ*©É¬¬{{{{{{{¬¬¬¬_]__]µÉÉk]É{¬¬{¬À¬¬{g¬ï"ààà?ï©ÀíÝ©YYww• *ÎŒ+É{{{{{{¬¬¬{¬{¬_]ÉSɵɵÀ]Éï¬{ð¬¬{íï{ïÝ{gï"]]ÿÝ©ïÝ0wwww “**~µÝ{{{{_{{{¬{¬¬_]]µ?]k]\µk{í{¬¬¬À¬"ÿ{_íÝ"gíàÿ©àígï+©íÿ `**tg{{{{{{{{{¬¬¬¬_]¬µµµ]]]µ]í{¬À¬ð_{ï{íï?"?¬‚kOÉ\SSO\]ÿY “*“tÀï{{{¬{{{{¬¬{_]_ÀÉ]]kÉkkÀ_\µ]¬¬{í{{{©]Ýï©kSÉÉSOÉOï©Y0 *“`~?{{¬¬{{{{{¬¬¬µ___]ÉɵµµÉ¬]ÉkµÀ{í{]íÝ{?ÿݬÉÉSÉÉÉÉ?©ï00 “*~~?í{{{{{{{{{¬¬__¬_ÉÉÉÉÉÉO]k]k]g{{g¬{{ï"{g_]\\\g?ÿ©+Y+Y ```~?{{¬{{{{{{¬¬¬_{_Éɵ]kÉSÉÉ]Éɸ]À{_ï{ï{¬µ¬?¬g]ÝÝÿ©Ý+ÿ©Y ~*~~?í{{{{{{{{{¬{{_ɵ]]µµ_É]ü]OÀ]g_¬ï{{¬_g{_g"g]ÿÿ©©©©ÿ©© ***`?{í{{¬{__{¬{À¬__]]µ]kÉÉÉü¸µ_\_¬ð{{À¬""{Ý"ïgÝ©¬©©Ý©ÿ©© `*`~?í{{_¬_¬{{¬{¬¬__SÉ_]µ]kÉɬ]¸]À¬{í¬¬ï"ÝÝ{ï_gïïï©ÝÝïÝ©© *`*tŒ{í]_¬{{{{{¬¬ð_]µ_]]µ\]kÉ_¸__¬{{{{ï"{ï{?¬g?ÿ{ÿÝÝ©Ý©©© **`tÎ{¬{¬{{{{{¬{¬¬¬_]_]]Àµ]µµÀ__À{ï¬{"ï{Ý{ï¬"íïÝÝÝ©ÝÝ©©©© *Î*`|í{{{{{{{{{{_{¬À_µ]]g__\É{]À{{{{{Ý{"Ý{{?ÿ?ÝÝ©©?ÿÝ©Ý©© ***`|{{í{{{{{{{¬¬ï¬]_]_g_]À]Éí]{¬{{{"""Ý"?"ï{?ïÝïïÝÿ©©©ÿ© ***~|í{{{{{{{{{{¬{_]____À_]]ɬ_¬{{{{{ï{"ÿ"Ý{?ïÝïÝÝÿ©Ýݧ?Ý *`Î*å{{{{{{{{{{¬¬¬_]¬¬_À_]g]µï{{ï{{{{{ÝÝ"ÿÝïÝïÝÝÝ©Ýݧÿ©ÿÿ *ÎŒ*|{{{{{{{{{{¬_{__¬{_¬_]_]µ{{{{{{{ï{Ý{{Ý?ÝÝ?ïÝÿ?ð?Ý?Œ§Ý *áÎÎ?{{{{{{{{{{{{¬_]__¬_]]kµ_í{{{{{{¬{í?í﬩ÿÝïïÝ?g?í§ÝÝ© ŒÎΧg{{{{{{{{{¬{¬¬]]]¬_]]]]S]_¬{{í¬¬{í{À¬{©ïÝÿÝïÝ?ðïÝÝÝÿ© *~~Y\{{ï{{{{{{{¬{¬__]__]]]kÉ]]À¬{¬{{¬{í{ÝÝ?OSkÿ©ï?ÝÝ©ÿ©©ÿ **+tgï{{{{{{{{{¬{__]µ¬__]]µµ]__{¬¬í¬{í{ÝïÝ]OÉOOïÝïïÝÝ©ÿ©Ý åqŒÎ?_"{ï{{{{"{¬{]_______µÉ]À_í{¬{{{{{{ïï"¸OWéOkïÝÝÝïÝÝÿ+ ŒÎ|Î?É{{{{{{{{{¬_¬_¬]]µ¬]]µ_¬¬{¬¬í{{í{?í{ÝÀOWWWWW©?íï©ÿ+© `**~kÉ{{{"{{{{¬_¬¬¬__]_¬_]µÀ¬{í¬{{{{{?{{ïÝïSWWWKWðïÝÿÿ©ÿ| “*`Yü_{¬{{{{{{_{¬{¬__]¬__]]¬{¬]¸_À¬ï{í{ïÝÝÝSWWKKWWïÿÿÝÀåð “~t?É]{"{{{{{{{{{¬¬____µ_]]¬í_µÉ\]kµµ_ÿÿïïïSWZKKWWW©ÿ?ÀŒ? ``t\É_{{{{{{{{{{¬¬¬]_]_]]µµ¬{À]WSSOW¸¸É\ðÝÿSWWKKKZWOÿïŒÀ§ ``tSµ¬"{{{{¬{{¬_›¬]›___µµÉµ{_{µÉWWÉWO\ðÀ\¸íWOWKKåK\W¸§?\ÿ *`tOµ¬{{{{_¬¬{¬¬{__]__]]µÉ]¬¬¬ðµSÉWWWW¸ï¸¸ÀgO\K¸KKKKéݧïÝ ``?S]]¬"{_¬{{¬{¬__]__]_]µµ_¬¬¬¬¬ÀW\\\OK\§|¸¸WW¸åK¸KåWðÿÿ§ *t\É]µµ¬__{¬¬¬¬__]_____]]]_¬¬¬{ð¬]W\¸K\W¸íŒ¸íW\¸K¸K¸Z¸©ÿ§ ~~Éɵ]µ_¬{¬{{¬¬¬___¬]__]]]]]___¬¬{\O\¸|ZW¾ð|¸ð\K¸¸fKKW+©ï *ÝSµµµ]_¬{{¬¬{___¬]]]]]µ]µµÉµµµ]_ðïµéW|KWKððf¸W¸WAWK¸W©Ýÿ §\Sµµµ]_{{{¬{¬¬_]µµµµÉÉÉɵµ]µµµµµÉ]í_O\ÀåZÀf¸W¸W¸¸¸K\WÿíÝ
10 20 30 40 50
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 16 Лабрадор (17)
(23) Иволга (24)
!!! !Yÿ ©©~ §©ÿ ï©! ÿ©! w!• •!! •!• •!! w!w Yww !•! •!• !!! w!• !!! !!í ¸|\ ¸kå ¸k¸ •0W ••k w•í ©0w 0•• ••• w•• íw• Àíw ÿ?ð wïÀ w!Y www wtw Yw+ wYY YYw Yww YYY wYY YYw ++Y +Yw YwY ww• www ©íÿ ]ÿY ©Y0 ï00 Y+Y ÿ©Y ÿ©© ÿ©© Ý©© ©©© ©©© Ý©© ©ÿ© §?Ý ©ÿÿ Œ§Ý ÝÝ© Ýÿ© ©©ÿ ÿ©Ý Ýÿ+ ÿ+© ©ÿ| Àåð ÀŒ? ŒÀ§ ?\ÿ §ïÝ ÿÿ§ ©ÿ§ +©ï ©Ýÿ ÿíÝ
!!•!••••••••••••••••••!?ÿå§~““~~“‰qqá*IŒ~“°“`~*Aå*~𸸠§w!••••••••••••••••!•!!Y§?|~“~~~“è““°Îqé'áŒÎ|kS|~*`©|¸ ©©Yíw•••••••••••••••!!!~§§|~““`““*““““*qKááIá*~tt~`~𸠧ÿYwÿw0w••••••!••••••!!Y§Îg~**“`*“““““*qOAá‰Î`“tttt~ÿ| !!!!!0!•••••••w++••••!!§**å`**“*“*“““~qS§`“Îè“*~t!t~~§ ••••••••••••••••!!•!!!w§ÿ§§|*Î***“*°*áS*“**è‰è*~t!!t`* !••••••••••••••••••!ðÿY~Î*§|*******ÎI\Î***“è‰**“tt!t~* ••w!•+w•••••••••••••!ÝŒÿŒ§©åÎ`*****ÎI*“*°““*ΰè*~t!t~* !!•!!•wÿ•••••••••••••!ÿΧ§Œ||~~**ÎŒqΓ***“**è*****tt~* !Y+!•••©Y•••••••••••••!ÿÎÀ|||å****è***“*““*è***`~*~t`* w!!!!!!w!••••••••••••••ï§?||¸\|***“*“““~~`*****tt~*`** YYw!!!!!••••••••••••••••?Àå¸åk|***““““~t~`***“~t!t`*** !•!!!!••••••••••••••••••!§ðå\Wk`*°“*“`tt~~***~~Ytt~*** !!!!!!!••••••••••••••••••!§ŒÀ\|`*è*°*“~~~“***t!tt~~“*‰ •YY!!•••••••••••••••••••••©|Œk§*°èè**“*~`****!!!!tt~“* ©k+!!•••••••••••••••••••••!Œå\\“*°°°èÎ*““***~!••!!~“~* \ÿ!!!!!••••••••••••••••••••!§\å*°°èè**è*“**‰*!••!!t~~“ \•!!!!!!••••••••••••••••••••!À|*°°è**è***“*‰*!!!!!~“t“ ÀY•••!•!••••••••••••••!••••••!Œ‰“°°*“*******‰*!!!t~~““ Z\SWw••••••••••••••••••••••••!§‰“°“““*“*“*艓**ttt~““* ÀåW]••••••••••••••••••••••••••~‰èè“““*“*“è°°°***~~~“`“ *åðw••••••••••••••••••••••••••!*èè““°““““q—°°‰‰*~~~““* ÀK§••••••••••••••••••••••!!•••!*èè“è*““‰—‰——°*‰Î*“~““* \|ÿ••••••••••••••••••••••!Yw!•!~èèè°°*“èè—‰—‰‰*Ή***** ÉfY•••••••••••••••••••••••!*Y•!t*èè艉°è“°*—*****“~`** \ÀΕ••••••••••••••••••••••!ÿ§w•!*°°°°°°°è*èÎ*****ttt~* +Oɸ©••••••••••••••!•••••!!tÿÿ!!Œ°*è‰è*èè°*“****~ttt~* •0OW]?•••••••••••••••••••••!!©Ýt**°‰èè—è°è**‰***~t!tt` ••à]ðSw•••à{w••••••••••!•!••!!ð©**‰è‰è°èè***Î***“ttt~* •w•?ݬ¸0©]OÉï••••••••••••Yw••!ÿÿYŒ—‰è°è°*““““*°á°~t~~* ÝgÀ©¸•É]ÉÀ0¬]•••‚í]Ég•••••••••!g©§‰è‰‰‰è“*°*““*è‰*t~“* Ýÿ?©]àÀüSà••_\ð]k¬ÿ•••••••••••!ð|*°è‰°°‰*°*““*“““““~“* w!!!àÀ¬_üɵ_•{]]ï••••••••w•••!!©ÀŒ‰è‰è‰‰°‰***“““*°““‰‰ !wwYYÀÝÿgkµð¬•••••••••!w•••••••©§Î‰‰èè艉*èΉ***è“°*—Î ww!!!wÿïY+ï]ÿw••!••••!!w!•••••!Y©§§—‰—‰*‰‰Î‰Î‰*——*““‰á !!+Y!!!wYYwYg]©!!!!•!!!•www•••!!Y©Î‰‰N‰*‰**‰‰Î艰“““‰° !Y!!!!!!•!•••Yÿ!!•!!••••!!ïwwYw!wíÿ*‰‰Œ**‰*‰‰—*°*“““‰‰ ©Y!!!!!••••!••!!!••!••••••!••!w!!©|Œ‰è°‰è*艗蓓“‰á“*“ +Yww!!••••!!•!!t+!!••••••••!!!Y里À§á‰‰°‰*‰‰‰*“**è*“*~ YYww!!••!••!•!!!!!••!!•••••!0!ÿ§|©YðK—°è—*°‰è*°°—‰*‰*“ wYw!••!•••••!•!•!!•••••!•Ý0wY!§ÿ|å|t§Œè*‰***°‰°*““*°‰* YYY•!!!•!!•!!!!•!•••••!!wY!•!+?©\|AÎ~ቓè**°*è*°*“è*** Y0!w!!!!!•!!!••!!!•••!!!YY©!•••!ðåAŒ©‰—*°*°*°*°*““*°** Yw•!!•!•!!!!!!!••••••••!!©Y•••0!!KåŒíΉP‰°°‰*—*“““*‰** 0•!••!••!•Y©!!!•!!!••••!!!w•••w!!ÿåŒÎ*á*á°‰°°è*°*è‰*** ww•••••••!•!!•!!•••••••••!w••••!•!ÎåÎ!Œ‰—‰—‰‰‰‰Îè*‰*** ww•••wwYw!••!•••!!!•!•!!••!©Y•!!!!`Œ|!Ή—‰—‰‰‰‰—ÎèÎ**` w•ww0•!•!••••••!!!w!wwww••••!YYw!w!*Ît݉ᗉ‰*‰*‰‰****` wàw••!w!!!!!•!!!!!!!••!!••!••••!!!!tÎt~á“቉**‰*‰**“** ww•w•w!wÿ|ÀY!•!••!••••!•••!w••••!•!!Y!t**‰‰**‰‰“*“**“~ www••!wwYtwt!!•!!••••••••••!Y?!••!!!!!!~Œ‰*“‰‰**°**““` wwww•••!!!!!!!!!•!•••••••••••!Ý!•!!!!!!t*********“***“ +wYwwwYY!!!!!!!!!!••••••••••••••!!Y~w!!!~***Î********* ©YY0++©YYY!!!!!!!•!!••••••••••••!!!*ŒY!tt***Γ******** ©©+YYÿYYw!!•!!•••!•••••••!!!!!••!ÝYtŒI*©t*****“***`“** Y+YYà©YYY!!!•!•!!••••••••!!YY!!••!!t~K|`!~*```***“*~~* ++Y0Y0YYww!•!••••••••••••!!!§ÎÝ!••••!~\Œ!t~~`*****~`** ©Y0Y0wwYYY©?À?©wYw!!•••!!!!!tt?ï!••••!tYt!~t`*`**`**** Y+Y+Y+ÿ©+Yw•!©+!•!••••••!•!!Y~Yt!•••••!t!tt~~***`*“**Î ÿ©ÿÿ©©ÿ©Y!•!!Yÿ!!!!!•!••••!!*Y*!!!••!•!~Ytt~`*`**`**Î* ÿ©ÿ©Y+©ÿÿ+©©ÿ©ïÿ!!!!t©§©t!!!t~§YY!!!!!•!!!t~``******** ÿ©©©ðgð??ï©ww!t+Îÿÿ§©J*§©!tYttt!t!tY!!!•!!!`*~`*****`* ©Ý\g\À?ðïÝYYY©©©íí§í§§ŒŒY!!t©Îg~!!!!!••!•!!!``*`**~~`~ ©ígÀ?ïÀð??¸\||ð?¸O|¸\å\ZKÀïYttt©!!!!!•!•!••!~**`*~~~~` ï?\¸¸k¸\¸]\gíÝÿÿðSW\ðíÎð?ÎW¸å§~©t!!!!••••!•!t***~`~t~* ÀÀ\\]ÿYÿïÝw•Yï©YYwwwYY©©ttÝÎŒW\|©t!!!!•••!!!!**`*~~~** ©©©+ÿÿÀï©©Ýí?©Y©©tYY!!!!!!!!!!Àk|*Yt!!!•!!!!!t***~`~** ©YY©?ð?íkÉï©Ý§íÝ*Ýݧ!tY!tt!!!!!!!t~Yt!!!!!!t!!`**~~ÎÎ~ ©Ýð?§©ï?ÿ©©©Yw!YÝ©t!!!!!Ý|ŒÝt!!!!!!!~Y!!©!t!!!~*§`‰‰“* ¸\§ÿ©+Y©©©Y+©§§+~Y©tt!!!!t~Ytt!!!!!!!*Yt\ÿtt!!t*ΉŒ*Î* §Ý©©ÿ©ïÿ§Ý©©©©©©ÿ©~©Ytt!!!!t!!!!!!!!!tYY§ått!!!*‰Œ°*`* ÿ§Ýÿ©ÿ+©ï§ÀÎ?©~!Y©©*§|Ýtt!!!!!!!t!tt!t~~~ÎÎ!t!!*Î*~`** ݧ©©©©ð??©À©§©YY里t©*§Îttt!!!!tt!ttt~~tt***tt!!*`*§** §Ýÿ©ïíï©Y©í§|ÿYÿŒ\¸g©YtÝÎt!t!!!!t!tttt~tttÎ*`t!!*Ή*`~ §ï§©©+§©+í?ïÝ©©*©Ý?+ð\wYݧ!!!!!tttttttttt!t|*tt!tŒ§`~Y ?Œÿ©©ðÝ©íg©\¸+Yÿ©©Y??Éð©À|ŒgðYt!!!ttttt*~~!t`tt!!~~tt` §ÿ©ÿð?Yï?ÿݸ{?ï©©ŒgðÀð§||Œ|||¸©ttttt~*~~*Yt!!tt!!tY~** Ýÿ§í?|ÿÎÿí?ÉðgðÀ§??©ïgðÿ§©Œé\||\ðYtt!~*ÎY~ttttt!!!tt*Î ï©©Ý|WÝ©©Ý¸kg]ð©§Ý§+!•Y+Y©tY*Y§Àé¸t*ttt~~t!!!!t!!t!~§* ©ÿŒ?§ÿ©Ý?ÀA\å\k]\¸]¸gÀ+ÝY!Y§Ywtw!©k©~+`Yt!!!!tYt!t!Y§*
60 70 80 90 100 110
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 17 Лабрадор (18)
(24) Иволга (25)
𸸠©|¸ ~ð¸ ~ÿ| ~~§ t`* t~* t~* t~* t`* `** *** *** “*‰ ~“* “~* ~~“ “t“ ~““ ““* “`“ ““* ““* *** `** t~* t~* tt` t~* ~~* ~“* ~“* “‰‰ *—Î “‰á “‰° “‰‰ “*“ “*~ ‰*“ °‰* *** °** ‰** *** *** **` **` “** *“~ ““` **“ *** *** “** ~~* `** *** **Î *Î* *** *`* ~`~ ~~` t~* ~** ~** ÎÎ~ ‰“* *Î* *`* `** §** *`~ `~Y tt` ~** t*Î ~§* Y§*
¸¸KZZZZfZKK‰‰áAfŒ—èè“““““““““°““`“““““““°““““““““tttt! Z¸ZZZZf¸¸¸DÖP'Wf‰—èè°“““““““è“““““““°“°°““““““““`ttttt ¸K¸ZW¸Z¸Zff—‰'ZfŒ—èèè°““““““°°““°““°°°è°““““““““~tt~tt \¸\WZZZ¸¸¸f‰‰'K¸Œ‰èèè°°°“““°°“°°°““°°°è°““““““““`t~~“~ ¸¸Z\Z¸Z¸¸ffP‰ZK|¾Œèèè°è°°°°è°°°°°““°èè°“““““““““““““`“ ð\\Z¸\¸¸¸f¾‰‰Z¸ÀðŒ‰èèè“°°°°°°°°‰*“*°°°°““°““““““““““““ ©Œ¸¸¸Z¸¸¸ð™°‰Z¸ÀðÖ‰‰èèè°°““°è*‰‰***“°°°èè°“““~““““““““ *ÿ¸¸¸¸¸¸¸¾Ö°fK¸ððŒŒ‰èè°°°““è°‰§Ö§***“°°“°“““```~~`““““ *©§\¸¸¸¸À¾‰‰¾K¸ðíðŒ‰——èè°°°‰§§Ö§§Ö**““““°““°‰**Ö‰‰“““~ **Y|¸¸¸¸À¾‰‰f¸¸íððŒf‰‰‰‰‰°‰Î秧ŒÖí§*°““**¾fáá'Kfáá቉* **~ÿ\¸¸À𾉗ð¸Àíí𾌌‰‰‰‰‰ÖÖ§Öð¾ðÖ§****ŒbAAZKffZ™á'bbb ***tK¸¸ÀðfPŒ§¸Àííð|ÀfŒ¾Œ‰Öð§íðððŒð§‰ÖÎfAWffffbZbbá™™fb Î**~Œ¸ÀÀ¾¾‰§ÿÀ¬ïïððfff|¾ðððððððŒð§Ö§Œ¾éWf¾f¾¾™fU™™‰™—¾ ***``\¸ðfÖŒ~©Àíïÿíðð|ÀfððííðððÀð𧌾fKéWf¸ZfZ™™f'™Öfá™ *§*`tW|𾉉~YÀ{ÿïïíðÀÀÀÀðððððððð팾ŒK¸SZÀððÀfZfZÃbfð¾Ö ‰**`~K|ÀÖá*`Yðïÿ‚ïííððÀÀÀÀíðÀíðïíÀŒÖKÀS¸WüüüAZfÂZAéüüS ***`~W|f‰‰*ttïï"ÿÿ{ííðÀÀÀððíðððÿíÀ¾§å\OOSüüüüOfAéOüüüü ****~IffŒ`*ttÿïÿ‚ïï{ððÀÀÀð¬íððíïíÀŒ§¾éOüüüüüüüZOSüüüüü ****`ZáŒ~`*~tYïÿÿÿ{ííððÀÀÀíííí{ïðÀðÖŒ\üüüüüüüüWüüüüüüü *Î*~ÎAŒ`~`*ttYïï"ÿÿïíðÀÀ_ÀíííïÿíÀÀ¾íf¸SüüÉðSüüWüüüíð\© ***`*§*t~**~~Yïïÿÿï{ííðÀÀÀð{ï{ÿ︸ÀðfðéSüüüüüüÉüüSWW¸W *‰**`******`~tïïïÿïïíððÀÀ_Àíÿï‚ÿÀÀ¾¸ÖðW\SüüüüüSüWSWOSS ***`*****““~~~ÿï{íïíí?ÀÀÀÀíð{í{í¸ðíç|¾|¸OSüüüüOüWOSüé§ ‰**`****“~`“*~©ïïíííííðððÀðÀïíÿï\ðÖÎÖ**|¸É]\üüüüSüü¸¸Œ ****~***“~““*`Yïï{ððððïíÀðÀÀíïÿí¸ð§fÖ*`K¸WSWkOSüüµÀ¸¸Ö “**`~***~~“***tÿïïí¬ÀÀÀðÀððÀÀïÿð¸í§Öå**çÀ\k\WWWüÉWµW¸Œ ***``***`*“***t©ïïííÀÀÀÀÀðððíÿð]¸ð§***§Œ¸kWW\WÉSÉWWµÀí **“`~*********~Yÿïïí¬ðÀÀÀðíÀW‚íÀ\K§§*`*í¸]WW\ZWWWOW¸¸ð **************~YÿÿïííðÀÀÀíÀÀ_©í¸¸À§f***J¸\WOO\¸S¸éOO\À **“`*`**ÎÎ***`~~ÿÿÿïí¬Àðí_ÀÀí‚ðÀÀÖ§**J§|À¸W¸ððüSOííKZ| *********ÎÎ***~~©ÿ©{íðÀíÀÀííÿïÀ\¸|ŒÖJ`§f¸¸ÿÀSüW\OüOíŒK *‰***`**~*****~~©ÿ‚ï{í¬ð¬ÀÀ¸{í_¸¸ŒÖ§§çŒWððOüSOOWWWSSfÎ ‰*°*********`*~~Yÿÿ‚íííðððÀ_íí¸¸¸À§J§ŒWðWüOAéOééAAéSü¸ ‰°Î*****`***`~`~©ÿÿÿÿ{ðí¬ðÀÀ¸À¸\Z¸ŒŒf¸ŒSSbZááጌfááqAO ‰‰‰‰§*******~~*~Y©ÿ"ÿï{ðððð_¸¸¸ðWZKZåfSSOÂq‰°““*“*‰‰áK ‰*‰Î****~***`*`~Y©ÿÿÿÿíííð¬À¸¸\¸ŒŒfŒfSSOÂááUq—N‰‰—á—Œ' *‰Î***§§*******Y~+ÿÿ"ï{ííððÀÀ¸À¸W¸féOéAZZZ'Œ‰‰‰‰‰‰‰á—Œ “*‰***`******`*~Y©ÿïÿÿïíí¬ðÀÀ¸¸¸¸W¸¾Œfff¸ZWAAÂbbÂb'á—‰ `Χ**~****Î**~~~YYíïï{ÿ{íððÀÀÀ¸¸¸ZZ¸¸f¸ZKKKZZZZZZáá—‰‰ *Î**`*~*`***`~*~Y~ïï{ïïïïðÀÀÀÀ¸À¸¸¸KKK¸K¸fKfZKfZKff‰è° *****`~******~~~~+ÿí{ï{{ï{ðÀÀÀ¸¸Àf¸¸K¸ffáfáfááKZfŒ‰‰°° *Î***`*******~~~Y~ÿíï{íïïíÀÀÀÀ¸Àf¸¸fffffffŒ‰fffZfŒ‰‰°“ **************~~~Y©ï{í{{í{ðÀ¸ÀÀ|ÀffÀffŒ¾Œ‰Ö‰Œ™áKfÖ‰°°“ *************~~~Y~Yí{í{íïíðÀÀÀfÀfðÀŒfŒÖŒ°**‰‰Œ™áfÖ‰‰°“ **§§***~******`~~~Yÿï{ð{{ííðÀÀððððŒ¾¾Ö§**“**‰‰ŒáfŒ‰°°“ **§***`*******Y~~YYÿï{ð{íííðÀðfðÖÖÖÖ§*“`“``°‰‰‰áᾉ°°“ ***§***~*****Y*~Y~Yÿ{í¬{ð{ïððÀŒŒ¾§§*““~~~~`“‰‰‰áfŒ‰è““ **§*§**~**~~Y~Y~~YYïï{{À{ðíïðÀf¾ÎÖ‰‰*“``~t`“‰‰‰Œáá‰è““ `**§***`***YtY*Y~Y©ï{{ð{ð{í{íðŒŒ¾‰°*““~ttt`“°è‰‰™Œ‰è““ `*§*§***§*`~YY`Y~wï{"{{À{_íííð𾌉*‰““ttt~`“‰‰‰‰Œf—è°“ ***§**§****YY`©~YY{ï"{ð¬ðð¬{ííðŒÖ*‰°“`~~~~““è°‰‰Œ—‰è““ ***§*§**§*+~~Y~Y+ïï"{{ð¬ð¬¬ðííð§§Ö*“““~~~“““°‰°‰‰f—èè“ “**§§*§**Ý`~Y~Y©ÿï"{ï{í¬À¬ð{{ííðÖ**““`~~~`“°°°‰°Œá—è°° ***Χ*****`YtY©©ï"ï{{ï{À¬À¬ð{ïðÖ§§““~`~~~“““°è°*—á‰èè“ ***Î******Y*YY+ï"ÿ{{í{{ð¬ð¬{{ïðð§**“``~~~~“°°°°°Œ™—è°“ ***Î******~YY©©"ÿ{{{¬{í¬ð¬ð¬í{íÖ§§°*“`~~~“““°°°*‰á——è“ ***§**§***YtY+"ÿ{{{À{{ðí¬ð_¬{ðððÖ§°“`~~~~~“°°°“°‰——è°“ ***§*§*§**~tY‚‚"ï{{{¬ð{¬ð¬¬ð{ííí***“““~~~~“°è“““‰á——è“ ****§*§***YY‚‚"{{{í¬¬ð¬íð_À_{ðíí§‰*““~`~~~“è°“““‰—‰èè“ ***§*Î**§*YY‚{ï{{{¬ð_Àð{ð¬_ððíííÖ**“““~~~~“°è“~“°áèèè“ ***§§****~Yà‚"{{{¬ð¬ÀÀð¬íðÀ_¬ðíí§‰**““~`~““è°“““°á—èè° ~~*§*§***©Y‚ÿ{ï{¬ð¬À_ÀÀíð¬¬ÀðÀðíŒÖ°“““~~~““°°““““‰Nèè° ~**`**§*§YY"ï{{{ð¬ðÀÀÀÀí¬ððð_ðððÖ**““`“~“““°°°`““‰Nèè° **~******YYï{{{í¬ðÀ_ÀÀÀððíÀ_ÀðððŒ‰*°“““`““`“è““““‰áèè° §*~©**©*Ý~à{í{ð¬ð¬ÀÀÀÀÀÀíÀÀðÀÀððÖ§°*““`“`~`°°““““°——è° *tt`*©`**©Yï{{í¬ðÀÀÀÀÀÀððððÀÀÀððÖ‰***““~~~““°““`““‰‰è° `tt~©`*©~©à{{ííðÀÀÀÀÀ¸ÀÀððÀÀÀÀððÖ§°*““~“~~“““““``“‰—‰° `t~ÿ`**~~©àïï{ð¬ðÀÀÀÀÀ¸ÀðÀÀðÀðððÖ‰*°“““`~`“““““``“‰Œ‰° **Ý*~**+~©+ï{íððÀÀÀÀÀ¸¸ÀÀÀðÀðÀð§Ö*°*““““~`“““““`“`P—‰° *~*©*§`~`©©ÿí{ðÀðÀÀÀ¸ÀÀÀÀðÀÀðÀ¾ðÖÖ*“°°““`“~““““`“`*Œ‰‰ ~*Y`***~©Yÿï{íðððÀÀÀÀÀÀ¸ÀðððððÀðÖ**°è“““```““““`““*—‰‰ ~~~Y**§t`©ÿï{íðððÀðÀÀÀÀÀÀððððððÖ§§‰‰P“““`~`““““~“`*‰Œ° *Yt*Ý`*Y©©ÿ{íííððððÀðÀÀÀÀÀðíððððíÖ‰°““““`~“`““``~~°Œ—* *t`§*~`~`©ïíííðððððððÀÀÀÀððð¾ð¾íÖ§‰*““““~`~“““~~~~*‰ŒP `~§§**Ý`©©ï{íðíðíððððÀðÀðÀ¾íÖððð𧧰“““`~“~“““~~~~“Ή‰ `***Y~~§*+ííðíííððððððÀðÀÀíçÖíÖð¾ÎÖ‰*“““~`“`“~~~~~“‰‰‰ **§`~Yt*©ÿíðííííÖðíððððððð¾í§Ö§§ð¾Ö‰“““~~~`“`“~~`~“*‰‰ ***~Y~t*©ïð¬íííÖðÖðÖðððððÀÀÖ§ç§Ö֌։“““~~“~`“`~~~`“°‰° Î**~YtY`©ííðíðð§ÖíÖíð¾ðððð¾Ö§ç**§ÖÖ*°““~`~~~“~~~`““*‰° *~*YY~~*ÿííÀÀð§ÖÎÖ§¾ÖíÖðð¾ÀÀ§*‹**°‰‰°“““t~~“~`“~~““°‰°
110 120 130 140 150 160
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 18 Лабрадор (19)
(25) Иволга (26)
tt! ttt ~tt ~“~ “`“ “““ “““ “““ ““~ ‰‰* bbb ™fb ™—¾ fá™ ð¾Ö üüS üüü üüü üüü ð\© W¸W OSS üé§ ¸¸Œ ¸¸Ö W¸Œ µÀí ¸¸ð O\À KZ| íŒK SfÎ Sü¸ qAO ‰áK —Œ' á—Œ á—‰ —‰‰ ‰è° ‰°° ‰°“ °°“ ‰°“ °°“ °°“ è““ è““ è““ è°“ è““ èè“ è°° èè“ è°“ —è“ è°“ —è“ èè“ èè“ èè° èè° èè° èè° —è° ‰è° —‰° Œ‰° —‰° Œ‰‰ —‰‰ ‰Œ° Œ—* ‰ŒP Ή‰ ‰‰‰ *‰‰ °‰° *‰° °‰°
!!!!!t!!!!!ttttt!!!!ttt~`A`°——èèèèèè———èèN‰‰§ÎÎ*Œ|**§Œ !!!!!tt!t!!ttt!!!!!!tt~~‰Â`è———èèè———NèèèèŒÎ§ÎŒÎ*ŒŒ*§Î t!!!tttt!tttt!!!!!!tt~~“ŒÂ`N———èèèN—N———艉ÎÎÎÎΧ*ÎŒÎÎ ~t!!!t~tttt!!!!!!tttt~~“áK“—è—èèè————èU°“°ŒŒÎ§*§Î§**ÎŒ ~tt!tt~~tt!t!!!!ttt~~~~“bf“——èèè——NN—U°““°ÎÎΧΧΧ**§Œ ~~t!tt`“ttt!!!!ttt~~~`“èOf°—è—èè——NNN‰`“`*‰Î§§**§*`*ÎÎ “~t!!t“~tt!!t!tt~~~~~““—SÖ‰—è—è—NN—U‰““f**Χ***Î*Î~*ÎÎ ~~t!tt““t!!!tt~~“`“~““°—S§èèè—èNN—D‰““°åŒ**`~***ÎÎ`*Î* ~tt!tt“`tt!ttt~““““`““°NO“èèèèèNNU““““°‰*f|Î``~~*Î***§ `tt!tt“~ttttt~`“““~“““°qÂ`PèèèèND‰“““°°*“**Î********Χ Œ“t!tt~~tttt~~““~~~“““°UO“èèèèèDU`°“““°““*ΉÎ*ÎÎŒŒ***§ Ãá*!!tt~tttt~““~~tt~~“‰'°Pèè—èÓ“*`““““*‰‰ÎÎΉ*ŒŒ**** U'át!!t~tttt~“~~tttt~“‰UÂá°èè—Nf““*“““*“‰‰§ÎÎ*ÎÎÎŒ**ÎÎ UU't!!ttttt~““~ttttt~“‰áÃ'“èè—U‰“`*“`“°*‰*‰ÎÎ*ΉΌ*Î*Î ™™Ât!!!tttt~“~~ttttt`°á™á°èè—U°*`“`““**‰*‰Î‰Î*ΉÎ**Χ ™‰bt!!!!tt~`“~~tt~~~“P—ffb‰èè—N‰“*““``*“‰*‰*ÎÎ*‰ÎÎ*ÎÎÎ b‰K~!!!tttt`“~~~`tt`“‰‰áffÃPè——‰`““```*“*“‰*Ή***Î*Î*Î AKÖtt!tttt~““~“~~t~““è‰åfŒ'—èè—*““*“~`*“**‰*‰Î***Î*Î*§ ¸K*tttttttt““~~~~~~“°‰*KŒ¾¾N—‰‰***“```‰~*“*‰Î****Î*§*Î Àá~ttttttt~“`~~~~~““°‰°åfŒÖŒ‰‰‰““`“*``‰`*`°Î°****Î**§* A§~tt~~tttt~“~““`““““‰*åfÎÖ§‰‰°**“`*“`‰`“`*°**“**Î**** ¾*“tt~tttt~“““~“““““°‰‰|fÖΉÖÖ*****‰*`‰*`“*“*“`**§*`*` *Î*~t“tttt~““““°“~“““°ŒfŒŒÖ§‰**°*‰*°*`§*““****“***§*§§ Ö**~~~tttt““““““~“`““*ŒfŒÖΧ‰‰*°*“*°**‰““**°*“**§§§Ö§Ö §`**`*ttt~~“““~~~““`“°‰fŒÖΉΉ*‰“*“*““Œ“*“***§‰§ÎÖÖÎÖŒ Ö`**~*ttt~`*`~~~“~“““°ÎŒ¾ŒÖ§‰°‰*`*““``°“*“*‰§Ö§Œ¾ÖÖÖÖÖ Î``*`tttt~`“~~~““““““°°fŒÖÎ*‰*‰°““~“``“**“§ŒÖÖŒ¾Œ¾ÖÖÖÎ §**``tttt~“~``~`“““““°“ŒŒŒÖ*‰‰°*°*~`“`““°*‰ÖÖÖŒ¾ŒÖÖ§fA §*§~~*t~tt````~~“~“““°“ጌ‰*‰°*°““~“`~*“***ÖÖŒ¾Œ¾ŒÖ§ÖK Œ§Œ`~§!ttt~`~tt~~~~““°“ŒŒŒÖ*‰‰°““*`“~~‰“*“‰ŒÖŒÖŒÖÖ§ÖÖ§ Ö*~~ttYttt`“~t~`~~““°°“ŒŒÖ‰*‰‰*“““`“`~‰`*“§‰ŒÖÖÖ§Ö§Ö§ç ŒÎ*~~~*~**~`t~~~~~~““““‰ŒŒ‰*°Œ°“*`*“`~‰““*‰ŒÖÖÖÖ§Öç*Ö§ ÖfÖÎ`~*tt~~tt~~~~~“““““*ŒÖ‰*‰‰*“*““```*“*“§‰ÖÖÖ§§ç*§ç§ OfKf°**~Î*~ttt~`~~~““““`ጧ°*‰*““~~``~““*“‰ŒÖ§‹§‹*§§‹§ ÂSKááŒ*‰Î*ttt~`“~~~“~““`‰Œ‰*°Î°`“~“`~~‰~““*Ö§‹§**J*J§* SüüÂ'N—á*ttt~~“`~~``~““`*Œ‰*§‰*``~`~~`*```§‰ç***J**§*J áÂÂéÂqá`tt~~`“““~~~`~““`“‰‰*‰‰*“`~*`*`§``**§***J~JJ*J* ‰áqq‰°ttttt~~““`~~~““““`“*°****§*§****§*§*§*J*J**J*ÿ*J è°°°“ttttt~~“““~~~~`““““““**°*‰******§*§‹§§§§§*§JÿJJÿ* ““““~tttt~~~~““~~~~`“““``““°‰°°******§‹§*§*‹§*§§§J§§ÿJ “““~~ttttt~~““~~~t~~““`~“~“““°°°*****`**‹*Ö§*§‹§§ç§ïJï “““~tttttt~~““~~t~~““““~`~“““°°°*°**‹**‹***‹*‹**§*§*§§ “““~tttttt~“““~t~~~`““~`~“`““““°°*******“*“******‹*§J§ ““~~ttttt~“““`~~~~`““““~“~``“““““*°“*“““*°*“““*“****§* ““~~tt!t~~~““~~~~~~“““``~~`““““`““°*°*°‰“°°“*“**“*“**‹ ““~~tttt~~“““~~`~““““““`“~``““~``““°*“““°°°°“““°*“*“** `~~ttttt~`““~`~~“`“°““““~~`~“““~~`““°°°°°°°°““°“““““*° “ttttttt~““““~`“`““°““““““~“~“““~~`““°““°“°°°“““°°*““* `~tttttt““““~`“~~““°“““““~~~“~““`~~“““è°°°°“°°““““““““ “~ttt!t~““““~`~~“““è“““°“““~~““““`~~“““è°“°“°°““““°°““ “~ttttt~“““~~~~~““°°““““““~~~`““““~~“““°°°“°°°°“°“““““ “~ttt!t~““~~~~~~““““““““°““~~~~““““~`“““°°°““°““““““““ “~ttttt~““~t~~~`“““°“““““““`~~~~““““~`“““°°°“°““““““““ “~ttttt~“`~~~~~~`“““““`““““`~~~~~“““`~“`““°“““““““““““ “ttttt~““`~~~~~~“““““`~~““““~~~~~~“““~~`“““°““““““““`“ “tttt~~“““~~~~~~“`“““~~~““““~~t~~~“““`~~““““““““““““““ “~ttt~~““~~~~~~~`“~“`~~~`“““~tt~~~~““~~~~““““““““““`““ “~ttt~““““~`~~~~~~“``~~~““““~~tt~~““““~t~~““““““““““““ “~ttt~““““~~~~t~~~`~~~~~““““~tttt~``““`~~~~“““““`“`“~“ “`ttt~““““`~~~~t~~~~~~~~““““~tttt~~““““~~~~`““““~`“`“~ “`tttt~“““~~~~t~~~~~~~~~““““~ttttt~`““““~t~~““““~“`“~“ ““tttt~~`~~~~~t~t~~~~~~~“““``~ttt~~`““““~~~~“““““~`~“~ ““~tttt~~~~~tttttt~~~~~`““““~~tttt~~“““““t~~`“““`~~“~“ ““~ttttt~~~tttttttt~~~~~`““`~~tttt~`“““““~t~“““““~~``~ “““ttttt~~~tttttttttt~~`“~“~~tttt~~~“““““~~~~““““~~~`“ ““~~tttttt~tttttttttt~~~~`~`~tttt~~““““““`~~~““““~~`““ °““~ttttt~~~~tttttttttt~~~“~~tttt~~`““““““~~~““““~~~“` °“~~~tttttt~~ttttttttt~~~~~~ttttt~`“““““““~~t~“““~~~~“ °““ttttttt~~~tttttttt~t~~`“~~ttttt`“““““““`~t~“““~~~~` ““““t~~ttttttttttttttt~~```~~tttt~“`“““““““~tt“`“~tt~~ °““~~~tttt~~ttttttttt~~```“~ttttt~~““““““““~t~~“~~ttt~ °““~~~ttttttt~~ttttttt~``“`~tttt~`“““““““““~t~~“`~ttt~ °°“~ttttttttt~~~ttt~t~`““`~~tttt~~“““““““““~tt~“`~ttt~ °““~~~~~ttttt~~~ttt~~~`““~`~tttt~“`““““““““`tt~`~`~tt~ °°““~~~~~ttt~~`~t~~~~`“`“`~~ttt~~`“““““““““`tt~``~~~~~ °*““““~```~~~“~ttt~~~`““`~~~t~~~~““`““““““““tt~~~~~~t~ °°“““`“~~~~`“`~~tt~~``“``~~tt~~~““~“`“`“““““~t~``~~~~~ °°“““``~~~t~``~ttt~~~“`~~~tt~~~“`““~“``“““““~t~`~~~~`~ ‰““““““``~t~“~~tttt~~“~~~ttt~~“~“~`“``“~“““““t~``~~~~~ °°““““““~~~~~~tt~t~~`~“tttttt“~““~““````“““““~~`~~~``“
170 180 190 200 210
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 19 Лабрадор (20)
(26) Иволга (27)
*§Œ *§Î ŒÎÎ *ÎŒ *§Œ *ÎÎ *ÎÎ *Î* **§ *Χ **§ *** *ÎÎ Î*Î *Χ ÎÎÎ Î*Î Î*§ §*Î *§* *** `*` *§§ Ö§Ö ÎÖŒ ÖÖÖ ÖÖÎ §fA §ÖK ÖÖ§ Ö§ç *Ö§ §ç§ §‹§ J§* §*J *J* ÿ*J Jÿ* §ÿJ ïJï *§§ §J§ *§* **‹ “** “*° ““* “““ °““ “““ “““ “““ “““ “`“ “““ `““ “““ “~“ `“~ “~“ ~“~ “~“ ``~ ~`“ `““ ~“` ~~“ ~~` t~~ tt~ tt~ tt~ tt~ ~~~ ~t~ ~~~ ~`~ ~~~ ``“
AKfŒ‰‰èèቌ**Χ§§kOkkWÀ§ÿ§Y?O*Î***‰Î*ŒWüZÿJŒfÖ*~•ï¸k§Ö éIfI‰èè°q‰I**ÎΧ§*ÿYÝ?kÉüOðÀü*Î***Ή`\¸OSíçKfŒÖ`Y\ü𧌠AKKZá°èèáááÎ**ŒáŒ*Î**ŒÎ§í|OÉü*Î**ÎÎΧéÀííðKKfÖÖ§J!•Yf‰ AKáተ°èè‰á‰*Îáተ‰°*Î|ÎŒ?ÿSü*****ÎÎ|WÀçï¸Af¾§ÖÖ§!•`á* Kጌ‰°°°°*áá‰áq቉°°*“ÎŒ|Œ§ðü§***Î**k\¸ÀðWZ¾Ö¾áf*~!¾á* åKq‰*°è°°‰ááÎáÂ቉°“°ÎŒÎŒÎÎïWŒ~**ÎÎŒ\\W¸WW§Ytt`ZÖ**¾á§ Káጰ°*“*‰qŒZOAÖŒ‰°°ÎÎ|ŒÎΧ|íü§t*Χå\\WÀW§wÿÀY•§Ö*ç‰á‰ IIŒá*‰‰N‰‰ŒåŒ?§ÎΧ§*§Œ|ÎÎΧÉïüZJ*§§\¸¸W|ð©ð]ðWÿwf*“Öáf Ifá—‰*‰*‰ŒIå~§*§§ÎΧ*ÎÎΧΧåSSOOÿ§Œ¸¸\W¸À\O¸¸\OYf*“f‰á Aáጉ*'‰*ŒWk~§§§ÎÎ?§§§ÎÎ?ΧÝ|kí¸S¸¸¸¸¸\¸KOSÉÀ¸¸\ÖÖ‹‰‰á é'f‰**‰‰“ÎKW*§§ÎÎ?Î?§Î?ÎÎΧΧ?\ð?SSZ¸¸W¸¸OWÉW\ðfÖ*“*“á ŒéqŒŒá‰‰*Îá\|*§§§Î?§ÝÎŒÎΧΧÎ*+ݸï\üZWOÀ\WWSÉW§§J~`““á Ω*°Œ‰*°**ÎW*ݧÎÎ?§§§§ÎðÎÎ**§§§*©W¬ïAOWð¸Àðíí§|©!!t~`Œ W§fŒ§‰‰*“*Î\`*§ÎíΧݧÝÎÎΧ§**Î**Ý\O_íWOðððð|fJY••!!t`‰ Z|ŒffΉ‰**§\*ÿ§??Χݧ§ÎðÎÎ****§*θ¸W¸fO\ï§ï~t!!••••!`f 匧Œ§**```§é©ÿ?í§§§§Ý§?Îð§§****©åK¸¸ZZ¸Oçÿ~!!!•••••!~Z ååðfÎfŒ****O~ï§Ý§Ý§?§§§ÎΧ§*~*ÿŒ\¸KfŒWZÀð§§t!!!••©•!~á K|fŒŒÖ****§é~ÿï§Ý*ÝΧ§ÎÎ?§**§¸\Z¸KKfffS§Œ‰á*`!••í©!!`f åÖðÖ§*****ŒéYÿ§ÝÝ©*?Îݧ§§*ŒWéKK¸WKZKfÖOW*Œ——**tYÿ¬]íÿÿ 匌ŒÖ****§ÎéYÿÝÝ*ÝݧÝ*ÿ§ŒZZK|f¸KZZZZáfÖO퉗Nè“tÿÀàYÀ¸\ 姌Kf*Œ“ÎÖÎé©~©*©Ý§Ý*ÿÎfKKZZffKKZZZáff¾ÎéJ—‰°`ttÿgÀí§í \åfŒfÖ***ÎÖWÎJÿ§§§?ÎíŒfKZKZZffKáZZZKfáŒçWð§P‰*`~~t¸é¸g K|f|¸Œ*“**ŒKZðŒŒ¾Œ¾Œ¾fKZKZZZŒfffZKZááf™ÖðéJ°Œ‰*```t¸Sï ¸K¸|fÖ**`ÎŒf|¾Œ¾Œ¾¾ŒfKZKZZZZ¾áKfZfáffáfŒ*Of*“ŒŒ*““`*S¸ ¸f|¾Wá*§“*ŒKZ𾌾¾ŒÖfZKZZZfZŒff™áfá'áfá™`Wf*```“““*§Àü ¸|fðA¾‰“~`ÎféKAKKåZffbKZZZáA™fá¾fá™fáfá¾*ZK`“`““`““Œ*\ WK¸ŒfŒ**“*ÎŒWŒ¸ð¸ÿÿ§`ŒZKbZfbf¾f‰f™‰Ö'Ká¾ÖKW`““`“““‰Œ*Y KéKÖf‰““`*ŒŒZOéOOOOO|J§ÖfZ'Zᾌ™‰‰™‰¾bK¾ÖÀ¸Ö``““*°ŒÖÝ* ¸å¸Œ¾§°**‰§fKŒ*§*ç§fOSW¸§§ŒZZfÖÖ‰ÖÖÖff§íK¸fWf```*ðf§*§ Z¸fáΰ°*°Î‰áKÖÖ¾¾ŒÖ§K¸fWSOÀ§*ÖŒ‰ÖÖ‰‰ÖåKWWW§~ïŒÀg_¸WWðJ WKåf‰*°“°‰*ŒbÖÖŒÖÖÖÖKKf¸ffWOWŒ*Ö§°Ö¾‰ÖfZÖWWWOéWZ¸ðï|ZW ZKf‰Î°*“““‰áጌ¾ÖÖŒÖKfKfKffŒKAW§*Ö‰Ö‰‰fU¾féSOOOSüüWf¾ÿ KKጉ*°‰‰*‰ŒáŒÖÖ֌־ffffKfáf¾ÖféÀ`§Ö‰Öáቧ*`~~~§f¸|SSZ Zfáጉ*‰“°‰ááŒÖÖÖÖÖŒfKfKKKfff¾ÖçKKç*Ö‰f™™‰‰°*‹°ÖŒf©©WS Wåጉ*‰á““Œ'fÖ֌֌ÖffffffKfff¾ŒÖ*çKÀ§fጉ‰°*°*°ÖÖá*+©ð AKጉÎ*‰*“‰qáŒÖÖÖÖÖfKfffKZfffŒ¾ÖÖ*JŒW§Œ™‰‰‹°““°‰‰Z~*§Ý WKfŒ‰á‰‰“**ŒfÖÖÎÖÖŒffffffZKfŒ¾ŒÖÖÖ*J§ZÖ§Œ¾‰*‹°*‰Öá**ݧ WKŒŒŒŒ‰“*“*‰ŒŒÖÖŒ¾ŒKfffffZff¾Œ¾ÖÖ§‹*J*fÖÖfŒ‹°*°‰‰f*Ý*§ ÀŒŒŒÖ‰‰*““**ŒÖÖÎÖŒf¸fffffZKfŒ¾ŒÖÖÖ*ç‹*ÖŒfÖÖ§“‹“‰ÖŒ§*§§ ©J*ŒŒŒ*‰``“*áΧ֌֌fŒffffKKf¾Œ¾ÖÖ§ç*ç§Ö™Œ¾fŒÖ*‰§‰f*§§Î §ÿÿÿ***~~``‰Œf§Ö§ÖfŒ¾ŒffffKfŒf¾ŒÖ秋*Ö¾f¾ÖŒ¾ŒfÖÖÖŒ§§*§ ïÿïJÿJ§*`~``*§*§ÖÖŒ¾ŒfffffKff¾Œ¾Ö§‹§çÖÖfÖÖÖç*‹*ÖÖŒ*§*Î ÿJÿÿÿÿÿJ§*`**‰§§ÖÖŒŒ¾Œffff¸ffŒf¾Ö§ç§Ö§Ö¾¾¾Ö§°§ÖÖÖŒ§*§Î 秧ïïÿJÿJ§*ÿ`§*§*ÖŒÖÖŒfffffKff¾ŒÖÖ§§ÖÖ¾Œ¾ŒÖÖÖÖ‰ÖŒŒ*ÿÎÎ **ÿJÿïÿÿÿJïJ****§§ÖÎÖÖŒfffffffŒ¾ÖÖ§Ö¾fŒ¾Œ¾ÖÖ§ÖÖŒf§§ÎÎ? *JJ§ÿJÿïÿÿÿïï§J`*§ÖÖξfffffffŒf¾ÖŒÖÖŒffff¾ŒÖÖÖÖ¾f§§?íð ***JJÿïÿïÿïÿïÿç*§§ÖξŒffffffff¾ŒÖÖÖξfffŒŒÖÖÖÖŒfŒ§Î§ÎÎ °*‹J*ÿçïÿïÿïÿïï§**§ÖŒfŒffffff¾ŒÖÖ§ÖÖÖŒfff֧֌־᧧§í§§ “***JJÿÿïïïïïïïï裏֌¾ffff¸ffŒ¾Ö§§çÖ§‹§*§ÖξÖÖŒf*§?ΧΠ“*“JJJÿJÿïïïïïïïï§J§ÖŒŒŒffffŒ¾§§*J§KfŒ¾ŒKff֌֌Œ§í§§Îí “````©J©ÿïïïïïïïï裏§ÖŒ¾ŒffŒ¾Ö§‹JfZfÖÖ§ÖfŒ¾Œ™ŒŒ§ÝΧ§§Î `“``JJJÿJÿïÿïïïïïï裏§ÖŒ¾Œ¾ŒÖ§J§fff¾ŒÖ§ŒfŒÖÖŒŒÖ*§§§§*§ “```~J©Jÿïÿïïïïïïïïí§§ÖŒÖŒŒÖ§§fZfŒff¾ŒŒf|Œ¾ÎÖÖÎÿ§§Ý**§ “~`~``JJ©ÿJïïïïïïïïï裏ÖÎÖfÖ§fZŒffffŒff|ffŒÖÖΧ*Ýÿ*ݧ* ““`~~`JYJJ©Jïïïïïïïïïï*§ÖÖŒ§Œ¸ŒfŒf¾|ff|fŒfŒÖ§Î*ݧ§Ý*§§ “````~`JJ©Jÿïïïïïïïïïï§*§§ÖðŒffŒ¾ŒŒf||f|fŒÖÎΧ§Ý§§Ý*Ý* “““`````©JÿJÿïïïïïïïïïïJ*§Ö§Œfð¾íŒfÀ|f|fŒ¾ÎÖ§*ݧ§Ý*ÿ*§ “““`````JÿJÿJÿïïïïïïïïïÿ*§§ÖðŒ¾ŒŒ¾||f||fŒŒÖΧݧ§Ý§ÿÿ©§ ““““```*`J§JÿçÿïÿïïïïïíïJ§§ðŒ¸ååÀŒ|fÀ|fÀŒÖΧ§*§§íïÿ©*Ý “““““`“`J`§J§ïçïïïïïïïïïÿ§§¾Œ§ÿÿ*©§||f|ŒŒŒÖ§§Ý§?§ï©©©* `“““““`“`*J§§çïïçÿïïïïíí裏Îí©©ÿÿÿÿ|f|f|Œ¾Œ§§§§Îïï©~©* “`““““““**J*JJïçïïï§ïïïíí§§ð§ïïÝÿÿ§|ðŒ|fŒŒŒ§§*§?§ÿ©©©© ~~“~“““`“`*JJÿ§çïççïçïïííï§ÎÿÿïݩݧðŒŒf|ŒðŒ§§Ý§Îïÿ©~Y* `~`“`““““*`*JJJ§ïççÖ§fíííí§í*YÿÝÿ*ïŒÖ||Œð§§§íÝ~+©ÿ ~~~~“`““““*‹JJÿJ¾f‰‰‰Œåíííí§ÿ©~Y*©*|íÎfðŒðÎï?§§?§§©©`ÿ ``~“`“`“““*§*JJïçZè°°“*Œíííï*©~+©*©ŒŒ§|ÖŒŒ§§§§ï§§ï©`©© “~~~~““`““““*J§JJ։谰“*ðííí©`©~*©*ŒðÎfðÎí§§ïÝ*§Ý§*©`© ““``“““`“““*`*JJ§ç‰èè°“*íííðÿ~Y`©*ÿŒíÖðŒðŒ§Ý*©©ÿ§§©`©* ““`~`“““`“*“*J*ÿJ§Ö°°“‰§íí{ííY`©*~~ΧΧ¸íÎÿ*ÿ©ÿ*§Ý*Y*` “““`“““““““*“J*J§J§‰**§Îííííðÿ~~`~~Χ§§¸§Œ`Ý*©*Ý*ÿ`~~© ““```~“““““***JJJïç§Ö§§ííðí{íí~~`~~§§ÖÿW§§©*Ý*©*ÿ*Y`©* ~“~``““““““*“*J*ÿJ§ï§íïïÀ¸µÀðð©~~~t*§§*WÿÎ`Ý*+Y*©~å©`` ~““~``““““““**`J§Jïïçïïíí©YÀ|ð§`~Jç¾çÖífΧ`*©~*©**¸``` `““`~““““““*“*JJJÿJïïïïíïïí©~JÖ¾fWSSWW|Ö|Î**~+§§í¸ÎJ~~ ~““`“`““`“““*Zí*JÿJÿïïíÿ¸µ¸\WOSSS¸í©Y**§‰Œ§*~§|ŒÀZ§À§~ ~`““~“`*|““~¸fçJÿJïÿÿ©©\µÿïïï"ÿÿ+tY***§§*`*Ö*Œf¸KðK\¸¸ ~“~`““~`\``fð¸J*JÿWW¸]\_ïíïí{ííííY`~****ff¾ÖÖfåKfŒW¸¸¸ ~“`““~“tW~Îð¸AJçJ§íÿïÿÿÿïí{ïí{í¬í©~~***`fŒ¸WW\íïïÿÀ¸ÀÀ “`“`~“~~WŒ¾¸|OJç§ïííïïïïïíïí{í{íðÝ~~**`©Œ¸À§Ý¸µWµWï¸gg ~““~“~t*ŒŒ|§íOJ§çíçïïïïïïïí{ííííí?`~**ÎWg~~©©Œð]WO_¸_À
220 230 240 250 260 270
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 20 Лабрадор (21)
(27) Иволга (28)
k§Ö 𧌠Yf‰ `á* ¾á* ¾á§ ‰á‰ Öáf f‰á ‰‰á *“á ““á ~`Œ t`‰ !`f !~Z !~á !`f íÿÿ À¸\ í§í é¸g ¸Sï *S¸ §Àü Œ*\ Œ*Y ÖÝ* §*§ WðJ |ZW f¾ÿ SSZ ©WS +©ð *§Ý *ݧ Ý*§ *§§ §§Î §*§ §*Î *§Î ÿÎÎ ÎÎ? ?íð §ÎÎ í§§ ΧΠ§Îí §§Î §*§ **§ ݧ* *§§ *Ý* ÿ*§ ÿ©§ ©*Ý ©©* ~©* ©©© ~Y* +©ÿ ©`ÿ `©© ©`© `©* Y*` ~~© `©* ©`` ``` J~~ À§~ \¸¸ ¸¸¸ ¸ÀÀ ¸gg ¸_À
*ÎÎ***Î***Œ?ÎÎÎÎΉ‰Îè*ÎÎ~?]]]SüÀSO*°áKééSSWOüW¸kK¸ZWKK ****~****~ŒÎ§|ŒÎŒÎΉΉÎ*+|]]_üü¸éI‰èqU™ZSOɵ\üüWOíéWŒÎ ~****ÎÎ**~ŒÎïŒ||ŒÎ‰Î‰Î***?]_]üS***è—èq™SüSÉWµOS\W\WåZ* ~*******~~Χ§À|ŒÎ‰Î‰Î***~Î]_Éü¸f°°èèèè‰KSSWµWÉSWk¸WWW* ***`~**“~~Χ§ŒŒ§ÎŒÎ‰Îè**t|kµSOWfèèè—è°Pè¾bOW\WOɸWðSK` `**~~***~~Χ݌ÎΌΰ‰**“**ÎWkSZKá—Pè°è°èU™¾fW\kSOOOOü¸§ ~**~~Î***`Œ§§ÎŒÎÎÎ***“~***WWfááUUNè‰Z™UD™ASW\¸OSSéWO¸A ~*`***Î***Χ§?ŒÎÎΉÎè“~*ÎÎfÖ‰N—qqUq™éüüSZðO\¸gOOOkW|W¸ t`**~**§*§Î§íÎÎÎΉÎè**“**ÎA‰èèè—Ná—SüüüüWíW¸À¸kO¸éKA§ `**~**§§**§§§?ÎÎΉÎ*è***~ÎWA‰è°èèèè‰WSSSüüO¸¸¸¸OW\\b|ÿ ~~**~*§*`*Χ§ŒÎÎΉ‰‰*“~~~§W™èèè°èè°*ŒOÉSSüSOÀ\WÉO¸¸A§¸ ~`§`*§*§*§Œ§§À|*Ή‰Î“~**~~éZ™———èèáÖf¸ÉOÉSüSO\SOOW\AŒK `©*`*Œ¾DáÎŒ§§ŒkÎΉ*‰*~*`~tÉOÖ‰™áPPåWSÉWÉOSS\Ý*ÎáIüOåKŒ *`*`Œ—èDN—᧧Œ\§Î‰Î**“**~tWKfZW‰°°fOOWWOOOO|qáÎÎÎŒIéIå *Y§*‰Nèè“°Î**åÝÎÎÎ**“~**`©W¸OOW¾ÖçAüOWfZZ''áåÎèèèÎ*ÎΧ ~*§§èèèèèèá*§åÎÎÎÎÎ**`*``§\fWkWW¸ZüWOZ™UNNáááተèèèáÎá t©§*Œèèèè°á*ŒÎåÎŒÎΉ***`*ÎKðWWµµÉWSSSZ‰èèèè—áéÎèèè艌á t~§§*“èèèè°*ÖÎŒÎÎÎÎÎ****§ŒK𸵵µÉSüÉüSf°è°“°§\f‰è°èáÎÎ t+Ýÿ**èèè艉ŒáÎÎÎÎΉ**Χ*|Kð¸\µµÉÉüÉüS*°°““ŒSOOÖNè““ŒK W¸¸k\Œ*‰‰‰“Ö§ÎÎ*ÎŒŒÎΌΧ*|ZÀ¸\µ]ÉSü]üü‹ÖÖξOOSZW™‰P°AZ +YÝ+Y~**‰*§K§ŒŒŒŒÎÎŒáÎΧÿWK¸¸gµµµSü]SüíWSSW\OSWWSDÖŒOf \©ÿ*Y`*§§*ÎŒ§ŒŒŒÎÎŒáÎÎÎÎ*éW¸\¸]µµSSÉÉS¸SOO¸\WüéWOS¾Zf kðYÝ`©***§Î§*§ŒÎÎŒáÎÎ**ðíSOí¸]µµµÉSÉÉOSSSW\¸WüSZWéééWW ð\]§Yt©*©©Jÿ|JŒ|fŒ‰‰*ÎW§éü¸Œ¸]¸]µÉSÉÉWÉSSS\\WüüéWéWéAé §`?ð\?ï|kWkÉOÉÀïÎááΉKŒ¸SO§§À\]]µÉüÉÉÉWOüSW\\üüOWOOééW É©Œ©©¸\À§Y©*ÝðOü¸ÿ`*Œá§SS|§*ÀW¸]µÉSÉÉOWkOOWWWüüOOWOéOK OW~|¸Ý©§Î§§Î||ÎŒ\OSO§`§üéÿŒ`Œk]]\ÉSÉWkWWÉOWOSSOSOSSSSK §SW§`+*§§§ÎŒáå|ŒÎ**|A§§Oí§ÎtÎ\\¸]WÉOkWWkWékðW\\üSüüüW\ §íS§`*§ÎΧ**§ÎÎΉÎ*áÖŒ¸\ÿ§~*|]¸]]ÉOkWkWWÉ\ïðkWSOüüW¸¸ ÿ§ŒSb§*§f‰Î`ÎÎŒŒŒÎŒ‰‰ŒfÀüï**Y¸¸¸]¸OɵWWkWOSü¸WkOWSOkOW ¸¸ÀZÂfÖ‰‰™UŒŒÎŒŒŒáqŒ‰Öð\ü¸*§t\¸]¸]ÉÉWüɸW\]S]\WSµüüSWW \AZŒZfÖ™——U‰‰|ŒqåáÎá*§Z¸\Sÿ`~¸\]\¸ÉɵSÉWkÉSµg\ÉOSüüüüü ~§AAZf‹K——UNáfŒŒŒŒáf`K\§§üðtt©W\\µOµSüÉÉSüüüÉSSSüüüüOS S¾~féÂJ|DNNNUÖŒ|ÎÎZZ§OÖ*!¸Éttt\\k\ÉÉSSüÉOüÉÉSSüüOüüékO OOZJŒéZ§b——N—‰I姌OWWK‰`tíü!~~¸\µ\µSÉüSÉÉüSSÉSüSgkk\\é ÎfWZ©fSðKè———ÎååŒðSWS*`~YÝü©*Y§É\µkSµüÉÉÉOSÉÉé\ɸ\ÉååI *ŒåWW©OZ§‰‰á‰Œ*Œ§OOS|`*~~Ýüÿ*~©O]\kÉkÉSÉÉÉSÉSWWOS\åå|A §Œ—ÎAZYSð*áfŒŒq§|SWkt*``~YSÿ*~tS¸\kÉWÉOÉWkSÉOOOOO||á‰Ö **á‰*SíÀOJ|áÎfŒŒéWW?~“*~~YOÿ**!O\]\ÉÉkSÉɸÉOSOéééå|ᾉ **‰—*Wé©A§fåfå§|OW\*~*“~~*üY*`t\\¸kµ\¸SÉSW\ÉO\\O\\Oåበ**`‰Î§üfŒ¾Œ|åÝÎÀOé§*~“*`t?St*~~Îkgk\O\\ÉOW\\Wåk\ååSéAA **`*‰~¸éçfŒŒÿ¸ïO\KÎÎ`**~t|\Y`*~ÝWgkkWW¸WéWW\W\I\åIOSZb *```Î*ÀŒ¸çf¸kg\OW|?å**``tÉÀ~**~~\g\kkW\¸W\W\k\\IIKAZ™™ ï*~`Î*§¸\ÖŒ¸g\üWWÀ?k**`*!S?Y**~~Îå\\O\WKIW\\OkååAfAZ™™ **~~Î**kí¾§|gíSé|??É*`*~tüí***t~Î\\\É\\\|K\\\ükåüfZS™ §ÿ~~§*ŒWWA`åí\OW|ÀÀO**~“tüí§*~~~*å\\kOgéŒAék\OO\OAfOüO §`~t§ŒIáIO*§©SOåÀÎÝ\Î`“~tüí***~*~|\\ÉO\AåKSSÉkÉéÉWfSSé 逸WIIáqqIÎ`|O駌**ÝK`~~~üð*§*~**|\gOO\\éfSüOÉOSS¸WZSO §*¸Î*ÎÎáqÎá~WAK§Î***I`**ŒSŒ§**~*`Œ|gÉÉÉOWfSSWÉÉOkWfZAS §©ŒáèÎqqÎÎå~OWŒ*Î***|*Ö‰O駧*Ý*§~ÎågkOkü\KASOSkÉåOðZKS §fU‰“‰Îè*\é©WAΧÎ***|*‰Z™֌ŒÎí§**\|kOÉOkŒZéSSÀOOOKAWü ÎŒ‰°‰è°°ÎÎO§WZŒ§Î**`ŒçfS‰è‰‰§§§***I|\ÉOÉkŒAZZKégOOéOfü §*~`‰P°*ΧZ¸Z\|Œ§Œ§*'§Ofè——™Î****~\åggÉSOKOb™ŒS\OOSéåZ Ý*~`ÎÎ**§Î|WKé§\ÿ\Œ™ŒKZ°è——èÎ*Y***|\ååÉSkåf‰‰ŒSAIåå\qf §*©*§§**ÎííOWWÝkð|*ŒféPèèè——Œ****Î\\\kkOSb‰——áfáKåéI|A Ý**ݧÎ*ï§?ïSk\í|\§ÎÖSá°èèè——**~*~§åI\\\OSK—áN———U'|Iåå §*ÿ*§Î§§ííÝS¸]ŒÎ|*ÎÎüP°èè°“*~`Y***§k\å\k\*è——èè——áfåéŒ §Ý*ݧΧ§§§íÉígŒ*§Î*íS“èèè““`*§**§`*|O\|S\§°°“‰“°P‰K|Så §*ÿ*§?§§?ÿíÉïðŒŒ§©*\A“è“““~*Î*+~*+*?Ok|OkS‰‰‰ŒOZáIégSO Ý©*©§§§§ÎÝÀÉÿ|ÎfÎWgWA“*“*~“**§~©**§ïSk\O\\WSÂZOO|O\|OA ÿ*©©ÿ§§§?ÿ¸k©¸ÎÎ`\¸¸A`*“““`***Y*Ý**?SÉ\ÀÉO¸SüüSO|I|\Oq *©Y©*§§§Î§gÉYW§**~?WA§`*“~``**+*Ý**YéO\\OÉKéSOSü|åå\åK ÿ©~©©§§§ÎíÀÉ©W****~?SK“*“`~~`*+*ÿ*`Y?ü\OO\KWSküü|\Iååé ©~©Yÿ§§§ÎŒíüÿ\*§***~WO§*“~~~*©*©ÿ*©~ÀüåSO¸\éükOO\II\å\ *+Y©©Ý§§ÎŒÝüïZ§‰****+SŒ*`~~~~~©©ÿÿ~tkSgÉÉ|\\üSOü\\\\O| ©~+Yÿ§§§ÎÎ*ɸÀ§Î****~ÀW~****ÎÀïYYYY!kS|\k|\IÉOküOåOI\W `©Y©*ݧ§*§§ÀSÿf‰**`*`t\\J*‰ŒÖŒZW\¸ííWW\\\å|k\ÉÉkO\åå|é ©Y~©©§§**ÎΧOíf‰**“**~Yké\fÀWÀ©©ïíÀ¸ZéWWåí|kOÉSOO|||KS ©`YY©*Ý*****\A§á*“`“**~t§|\W¸fWSOW¸Ö““‰‰fḸðð\kOåk|éA `YY~©*****Î*§ü§f‰`*****~~~`åfŒf|ÖÎÖ‰èèè°°“ÎíðZ¸\Wå\\é\ ~Y~~`©******~Wf*Œ““*“**`“***qááUNfá—è—èèè“W\鸸§¸W\íÀW ~~~~©***Ή**`§S*Œ“~“****“““t~qUUqNN———èèè“\|üSSS\¸ðK¸¸ ~~`Y*`******“té¸~Œ`“***““*““tNNNN———NN—艌ååWéO\\OüéÀ¸ ``~~`****‰*°*t|SÖ§*****““*“~*qN—N——N——èIOSOSKOkWéO\\ÉS ~~`*****‰‰**“`§üb***Î*““**““áUNNNN———°‰ŒK**ŒKOÉ\kOSk|å §~*~*****‰‰°*“tåS™**‰**““““*qá—NN—N™ŒAááŒèèÎSéSkOSSk\\ Wð~******°‰*““~*Sb¾“**`““*““*áÖKUábAOéSå*°áŒSéÉÉOOOk|I ð\¸~***““*è°“““*åSb¾`§‰*““*~ÎŒŒZAéZKOééåÎŒAŒS\OOküSg|\ ÀÀO¸~*““*““*““““`OOÂZ**Ö```*ŒðfZA‰‰AüáfጌKékSÉ\üS?\I ðïíÉ|`*“““qŒ“““`**SOÂZ¾`Kf*ÿŒKK™Â¸á™áAÖ—°è‰I|SS\ÉSügåk
270 280 290 300 310 320
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 21 Лабрадор
(28) Иволга
WKK WŒÎ åZ* WW* SK` ü¸§ O¸A |W¸ KA§ b|ÿ A§¸ AŒK åKŒ éIå ÎΧ áÎá ‰Œá áÎÎ “ŒK °AZ ŒOf ¾Zf éWW éAé ééW éOK SSK üW\ W¸¸ kOW SWW üüü üOS ékO \\é ååI å|A á‰Ö ᾉ åበéAA SZb Z™™ Z™™ S™ OüO SSé ZSO ZAS ZKS AWü Ofü éåZ \qf I|A Iåå åéŒ |Så gSO |OA \Oq \åK ååé \å\ \O| I\W å|é |KS |éA \é\ íÀW K¸¸ éÀ¸ \ÉS k|å k\\ k|I g|\ ?\I gåk
é|qUN‰““KÖ“°¾f‰bSéWZéበ~*‰qN—“°áÂb™KfÖfSüAO¸Â‰ Ηá—N—qU'Z'§áfííïðïÀÉSŒ ‰—‰è‰è—áÂfÂ'ŒáSSZOé¸í|Œ °á—‰—°°°‰Abé*°ŒAéSSÀW|á *PÖáD‰‰è°‰áÂA*ŒÂb‰§éZ|‰ f§ff'á‰è——‰áSf°‰á቉ÖW* é§OZ*“èè““èáÂSá‰áá°ááK* KKKK*°°““Γ‰ÂÂq቉á*ŒK' åAZOK‰“““Îf*‰‰*‰‰Œé‰ *WKfOá““*‰‰áUÂ'*KŒ°‰§éá ¸JåfZá*fåf‰Öábá***fá*WA IWŒfAZáKOWŒéfbá‰fZA֌Γ AAéAáZIfO¸W¾KbbŒ°KŒŒ‰*“ Î|åWfOS¾ŒA|¸ÖÂáá*°áÖåf* ÎÎ*OWZSO‹bAZááŒ*‰°*Œ|Ká å\åSWWOüááqŒ‰‰°‰'ZKZbZŒ f|íåOKOüZ‰ŒáN—‰áŒ‰‰ŒfAŒ ÀOO¸§§ÎKS§‰—NNqá'ÂáqZAK ¸SOSSéOWAb‰°°°°èè°‰Œ—Œf Z\SS\WOAb‰è—èèè°èèè—á‰' \W¸\WåSO§°°°“°°°èèèè—áá åüWKé¸O§`““““è—èèèèèè—— WüOWéOWí*§°“‰U—PPPPèè—á éüSWWS¸SSWÎŒbDPèPPèP艰 WüüSüüüüüSWW™™°Pèè°‹‰° WüüOW¸OüüO¸KZKbU°°PáÂbŒ KüüSOOOSSOWKKZAáb™UZÂŒ| §\üüüSSéSSO¸f¾ZZ—á'Âé§K é]À]SSOWüSKééSSOK™'fW¸á ÉüüÉÀ\OWOüüüAéAÖb'áf¸\Î éüüüü¸ðíÀ\W¸ŒbÂÖ''áfZ|“ \üüüüüüWf\ÿ~Œ™ÂKáá¾A\|“ é\üüüüSZA|çÖZÖbŒZZfSŒ““ OåüüüSOZfçÖbbÖKZSÂKO*“è IŒSüüéAáb¾ÂáfÎZZZ¸A“èè é姸OÂZ™ÂKfbáb¸Œ'fKI“°— fff`‹fáZ§fŒbÂfK§ZKbŒ°èè °Pè—èPÖf*W¾bq§KŒZZ錓°P Pèèè—èèŒ*Z|éŒZZAŒéAAf°P ‰P°°°°°°“*å¾SáZKZŒKfUá— ™èP°“°°°““*áÂfIŒ‰éWáá'à —Uèèèèè°°“‰Œéááá“ZŒZ‰‰— ™èèèè°èè°“‰WZáá'“‰'A‰‰‰ ™‰P°“è°è°è°K''ተ°áfáŒá bÂÂU°Pè°°—™Œáá—°—UÃfbÂ' OOüSD—èèè™Zbá—P—NDÂZZbb OOü™™—PPZfKá‰èUDDÂÂbbá OWüSÃD™ZáÂASU¾UDDDÂZfD— SéüüSSüÂZAbZS''b'‰Âá—N SOSüüSSOZIÂáSbZ'U°'Z‰N üOSüüSSüAZAŒKÂ'D—°qZ\ŒU SéKåOSSüüüébÖObáN°fOðZŒ AAáZåüSüüüSZfÂÂ''èáSÀÖ` ZZåAISüOWüéKOAf'N°qÂWJ™ KIKZKKSAWSüüSbáU—°''OZf åWKIOfAAWSüüüO‰U—°—bÂAf IOAZqKåéÂSüüüé‰NUè“Âb™K åWé|ŒAáÂZéüüOWá‰qè“Âb`— åAIåKááÂbéS|***—á—‰ŒW`™ |éKKqåábbÂO¾§‰—Œá—ÎŒOtZ ŒOIIAáf''éS鉉ŒáŒŒ‰åé§é ÎOAAAqÖbbZKf'ŒáŒŒáÎáŒðü åOéAAÂŒÂb¾Ö—á'qqåqá**|S OOAWKAfbfább'qIIIqè**OK \WSOfAÎÂZbÂbbKá቉°°|AZ |SåååéfábÂÂÂObá—‰°è‰fOé \WðKAAé'ŒÂSSüZDáèèá“ééé ÀW|KAWAZŒZZ¾üÂbDU‰—ÖAWS å\WåIAAAá¾ÂçüObZ‰‰™™fKS OðOZfAAéZŒAçüS‰fZfáWS Œ¸OKŒKWO¸ZAÖüSSÂá‰'ÖZWü ¾ðJ¸¸§OOOZ'ŒSSü‰—‰ÖZZS SéWZfðÖ¸WKfZSSü“‰‰ááWW ¸WOWé¾ÀððffASSü°°‰ffWÀ åO\\g||ð|ŒÖåüüü‰ááfZAf éOO\??gkí§§ŒÀWS鉉‰‰fO¾ kOO|gÝ?¬Ý©*θðð陉‰*ZS¾ \SéÝ~++Ý+*~|ðí|¾á‰°°WS¸ OOé|ttÝÝÝ*tÎü\©§Ö‰*'KSÀ
330 340 350
160
170
180
190
200
210
220
230

Page 22 Лабрадор (23)
(29) Иволга (30)
~~Éɵ]µ_¬{¬{{¬¬¬___¬]__]]]]]___¬¬{\O\¸|ZW¾ð|¸ð\K¸¸fKKW+©ï *ÝSµµµ]_¬{{¬¬{___¬]]]]]µ]µµÉµµµ]_ðïµéW|KWKððf¸W¸WAWK¸W©Ýÿ §\Sµµµ]_{{{¬{¬¬_]µµµµÉÉÉɵµ]µµµµµÉ]í_O\ÀåZÀf¸W¸W¸¸¸K\WÿíÝ ÎðSµµµ]¬¬{¬{{{]µÉµÉÉÉWµ]¸µÉ¸]µµµ]WÉÉkkWOWK¸¸WW\\¸¸|¸ZWðïï |Ykɵµ]{{{{{ï_µ]ɵÉÉkµÉW]É]µk]µÉ\µµµkkÉ\ÉOW¸\\¸¸À¸À¸¸WW\? ~~|üɵɬ{{{{]k]]\ÉSµµkk]µkS¸]]É]]]kWÉÉWkWOWWé¸À|Àð𸸸WW\ *~ÝÉÉÉ_ï{{¬]W]µOÉÉkµkkÉOµWµ\]ÀÉOÉSSÉk\kWÉWWO\ðíð¸ððÀ\¸\¸W ``Y?ü_{{{{_kµg\Ékµµ\_kɵW]¸]¸_]¸]\\¸k\¸]WWéW¸§©ï\ðíðÀ¸¸\¸ §*+¬É]{{ÿ¬µ¸W]¸]Sk¸]OÉO¸kW]\\ÉW\¸À¸ÀðÀ¸\WSWWKïðY¸íííðð𸸠‰*©ÝS¬ï"_]¸¸]\\\]S\kÀÀÉS\k¸¸É¸]Wð|ÀWWÀWWWéKZŒðÉkÿíŒí¾ðÖÀ¸ Œ§ÿíÉ{"¬\¸¸¸\\¸kW¸¸\¸kü¸ðí¸\W¸¸ÀZ¸¸¸ð¸WWéW|áJÀµ¸?ÖÖffŒðf¸ ™ŒÝ]µ{ïµ]¸¸]W¸ÉO¸k\W\WW¸OïÉW¸\|¸\K¸fð¸W¸\ffÖ*\\¸À*ŒfŒŒ¾|¸ qá©É]À_W\\WWk\W¸kWW¸\W¸¸W¸WW\¸¸OW¸WðÀZ\OKfቌŒ¸OÀ*ᙉÖÖŒf èá©S__¸_kkÉkWg\¸\WOO\Of\WWÀ\¸OOé\OAZWKKKåÖŒ“Œ‹ŒÀ~`Œ‰‰‰§Œá —á§ég¸]\WkW¸¸¸¸|¸¸åWKfŒWSW¸\KWW¸¸K¸WZ¸Wf¸§á“°áf‰`“°‰‰‰‰‰f áè‰ÎÀ¸\Wk¸_¸¸¸K¸|\W\KŒfOOWW|Z¸WWW¸¸|¸KéÀZf‰*°‰§““**‰‰‰°‰‰ °‰‰‰åWÀO¸_W¸¸ÀÀK¸|KKWK|KOAWf|KWWWéWZ¸WSf匰*‰á‰‰*“‰‰á‰‰°‰ °——Œ‰Z¸\¸À¸]\Àð¸¸WW\|¸¸AK¸Z|åKKWOWAWZéOŒéf*°ŒáŒ‰°‰‰*°°°*° ‰*Œ‰‰ŒA¸Wð¸¸À¸¸¸ðå¸W|¸¸WKWKfWWWWOOSZWWAð\få**ΰŒ*‰*`“**°* K¸KŒ——ŒO\µ¸ÀÀ¸¸¸¸¸ŒKWÖWKåé|KZWWWSéS¸OKA¸W|f§ZK*°“*``~Î`t` üé¸Ö“‰‰K¸WÀ¸\¸¸\¸fŒKA*OåKWŒZ\WéW\WéWZÀ¸å¸OAK|áጌ*```§ÉWð üSKKÖ‰‰ÖÀW¸]WðÀ¸K||åA*éZKŒ|ZWWW\WOOWKKZZW|KKAfáK**``*tÝkW üSSç|OüOWWOWWÀ¸íífKfO`AAWŒfWW|WKOWWZZZÀWWŒ§ááÖáZít``*§ÿïk SéS|ÀKWSWÀWÉW¸W¸ðŒåíü`éKWåZéf|WéWOSKK後Kf§f§‰fKZ+Y|ΧŒŒå íŒOðZWKWOÀOWW\¸¸§¸f§A`W\ZWéKŒéW|K¸WåKffffŒ‰ZWZKféWg§*§fΧ OOZfÎŒfðO¸WW\\WW§¾f§K*ZZWWéK¸ééWéíOAZfffŒå§‰ŒKffŒWOüWåŒáá OéK‰*‰|ÖÀSZWOWWéðŒW§ÖÎÎ\\éZKåéðWOíSWKŒZŒŒ¾ŒÖ*Ö§á§|ðÎÀ*‰‰‰ ZWZK‰Î*éŒéWWWW¸OWðfK`SÀ|éOåKOWÿWÀ\WAAffŒÖ§KÖ*§ÖŒŒÖŒf°‰*°‰ ¸üSZðå“ÎAAZWOO¸O¸Œ¸K*SWïSWKKé¸ðW§¸WOAKŒáWf¸¸á*K*á*‰á*°*“‰ ¸üüSZð*“§áOéSWWW|KKf*WWÀéWW\OÀ¸¸ï\OéO'fŒKfKŒá“ŒÎ“*‰““áŒ* ¸SüSéOŒŒá§AOOWW\W¸ZK§åWÉÀOWKOð¸KðW\ééWqffffŒf“á*b`°‰`**á° KWüüéfW|ŒÖåOüOWWSéð¸ðf\OíOW\\ðW\|ɸOSÂAááfŒáÖ‰‰áá“°‰“*`‰* ¸AWüSKZK|ÖKWüSOSWOÿOZŒSOð\¸W\ÀWgWW¸OOOAKKŒKZK‰*቉“‰““*°‰ S¸ðOOZOWfåZíéüOSW|ðSOíéW\|Z¸¸kS§S|éééOZKá§ZÎKf‰‰áá“°‰*‰*‰ ü¸¸ŒOOWSü¸\|ðKéWå*WOüðZOéðOS¸Oéð\\W\WOéKf|K§WÎf‰á‰°*‰°*‰— SSWíKKKüWSKW¸¸|Œá*ÉWS¸\SOŒéW¸SðWðWO¸éOWŒAAZ*åŒf*‰‰Œ°*‰‰‰Œ OS|KŒá¾üWOSfKZáá*ŒWWS¸KéWZKÀWOð|ÉOOSOOWåAWK§Œfå*‰ŒŒf*Œ‰‰Œ SSSf*ŒŒÂfÖáKÖKáá`KÉ\SWKWAéKÀSK\ðSSOWOWWÀKSAÖáK¾ÖŒKÖÎf‰å*Œ WüWS¾å‰AZKÖáŒááá§OO¸µ\\WAOéíSZíSOOéOOéWWWéf‰¸¸ÎŒ§fÎfÎf™Œ‰ fKÀüááŒÖ¾Zf‰Œ°ZŒK¸OÉSWWWOOSfO\g¸ÉSOSSOSéWZŒŒAZ¸fŒAŒ|*áጉ W|WOŒá‰f§OÖ§á*éfŒWüWSW\SWOOðOðSSíOüOWSSO¸O`KOWZKZ¸K*fáÖ‰á WSSŒ‰**'ÖZKÎfŒÖKZÀOW\WOSOÉO\ÀÉOüOÿ§fÖ¸O¸WS~OSOAA|ZK¸fááfá ééŒ|Œá*Wf¸\ŒŒå§fŒÖ\éSOOSWSWk§OWOSW“'‰Œ\¸SW*OWWZZÖKffáá''' ᧌K*áffKZŒåí§\fffŒWüSWéW|WíKéWOSWÖŒ™ŒfSüÀŒSOZWZKfåf''ááK *‰IåÖáfŒZW§ïÀÀíKWíZíüüOÀŒå\§éÖfKSfZ‰ZáZüü§WSAéb'ZÂÂZÂ'N‰K “ÎbWAAA¸\鸧À¸éWOZKðïü¸§ŒS§áZZbKZK'ZfZOSO©OAZ''á™áSZ'áè°á ÎKSS¸¸\¸¸WÀ|À¸O\¸AWWÎ\SWSKÎáAOÂbÂÂbf¾Z|üZgWAZfá艓ŒA'è°è° AåS]S¸¸]|W\W?]ÀWðWW¸ð?O\S§fK¸¾ZbÂÂf¾K¸¾Wð\¸WAáUP‰°°Îb‰è°° K¸ÉÀgSSÀ]WÀg]Àgg¸ÿWéÀííW\ðéüüSZbAZ`ZZÖAfZ§ÎSWb™U—è““áq—°“ \¸É\¸g\SgWÀ]g?{?\gíÀOÀ§ÀJWWSüüA¾Z*KSSf¾fA‰*fO™NU°è°‰áá““ ¸ÉO\OÉÀkÉ\ð]?{]?ï\À||\¸ðÖbfKO鸌í¸üüZŒ‰bA™‰Œ™‰™NNP°è—*Nè“ µÉü\OüSïÀ¸¸À?]?]í\ï?ŒííŒáKKfWAOï¸OüW¸Z™'¾á™‰‰‰è™Ã—èèèè°á“ güüSüÉ\À\À§]]¬µÀ]?Àg‰fWWAZKå`SkéWWZá™á¾‰è—UZSüN“è“N“°— gɵSOü\ÉÀðÀï{kÉ\¬Àg\¸§Œf§KWfZW§WO¸f§‰™áU™°NDDZfZü‰°è—è°— µ]ÀOÉSükkíŒ]íàÉ]]ÀgðŒŒŒ¾Œ¸¸AbffA\¸Œ™U™b‰™™™U‰‰ÖŒZüb°°èá““ µ¬_µSÉSk¸§íݸ]w_\?ï?|W|ÎŒffÖŒfKZ¸SÖN‰‰b‰™™‰U°*°KŒSK°°èNá“ ___\kÉS]\§§Ý©¬]ð{??í\í§¸ðåZ|fKfŒKüÖ‰‰D™PZ‰Nቓ§'™áÖ“‰èá'° ]]Sµ_]SS|Àkk\ÿí]\ð]¸¸|¸Ý||¸\ÀÀåáÖOÖ'N'ZZb™——*~¾ZÖ¾Ö*'KáfŒ ]{ɵÉÉSü?¸?¸kÉïïíÉW\©©í§§§ÀW¸Éå‰f駗f'Z—'NŒ***ééÂDZÂÖfáAü üüɵµüüüðÉ\ïÝg\íÝï|¸ÀÀåí§Œ§|ɸ¸ŒáW|'''á°‰‰‰*`\AbZÙ‰‰á°* ðïíí¸]SüðSÀ]íÀðgï¸ð¸kð]éZŒåï|]ɧÖá¸bZbÂ*‰‰***ááA™‰UPU‰Dè— ïíðÿÿ©¸µÀSW_O_©Ýï\ðWÉS¸íÀfåÎgïÿ?ÎŒðKbIŒ‰á***‰qÎᙓèèè™Uè— íWWWWÀ¸¸¸S\¸Àgɸ¸?ï+ÿ?]SÀï§ÝÀk¬gï§ÀZA'‰‰**Œ‰Î‰‰—b°èè—PD°è íïíðí\O?k¸ðÀ\ïð\\à?]Àïíí]\ÉíÝÝï]?©+Éé‰**§ŒÖÂ'Ná—qPèN‰DPè ðÀfðÀküíWíÀðí¸¸kíµï"?gÀ??¸OS_¸{{k]ÝÿOé**§ðZá'èP—ŒUè‰UUbáè K¸ð¸k¸SíOíïððW\Wð{]]©ÿ?À¸Ýí¸\]gg_]Sð?*`§ðé°Pè°ábá‰ááff°° ÀZ¸W¸k\ðÉ]íïð¸¸WSWµ¸µ]ÿ{?]ÝÀ¸¸]gïݬSŒ‰|Œ¸S‰èè‰bOW‰‰—KAf“Œ AAKW\Éð]ükOðïÉðíðÀðí\À]íg?gï|\\g?©+|Œf|íW鉉‰fZŒ°èP‰áZZ`á K¸¸O\¸ÿ¸SüüOW]Y©íï¸]í]µ?ïïïÝ?ÿð\¸?ÎŒŒ||_ÿÀ§Œ—‰‰“°—°—Z|á“è ¸WOO¸kÿS\üü\kɵkðí©í]¬Àüüµ]Àﬧ?|ð§KW\à\µµí`*‰°°èè°á'Z‰°è SS\WW¸Àüüüɸ¸Sðg]ÀgðïO_¬É¸?_Ýð?ð?§§|\àí{g{É?*‰PP““qbŒ°èè \Àððð§kµÉSðÉOSÉ]ð{í?ÿ{¬¸]ÉÉ_ï]É?í§ðOµíàà©"©ÀíΉ‰b“*O*“èèè \¸ðÿJ*¸SSÀÉüµ]Sü\?_\¸Éï‚À{À©ðgÀµðïk]ÀÉüÉ]ÿà0¬À**A*ŒS“èèèè Wðÿ§`*§¸\küÉSÉüÉÉSSü]ÀÀðïðïí_Éɸ¬¸_wÝ]]É_kíw0¬\§åfAS“°è—— íJ§`“§§fWÉüüüüɵ]k\ɸ]\ÀíÀgíïïµgÀ]?{ï{ÀÀï"]À‚0ÀŒÎåÂé“°èè— J*`“§åíðÀïí¬ÉSÉÉÉOkkgíïíððïÀí{©_ÉÀµÿ¬©{ݬ]w_¬ÿÿ?ÝW|O“èáUà ```*¸WW¸ððÿàÉÉÉÉÉkÉgíïííÀ]kðïïïgµ{ݵ"gÿ©ï‚]Àï]ïïY?KO°fá°° **å`OWSïç¸ÿ©ðÉSSüSµ\ðg¸¸k¸À\]ð{ɬ¬{©]À¬ÿÝ]ï{]ÿ?ðk+ÝåZKU‰è ~K\ïOWWçïÖ¸©ÿµüüüO¸?ÀgÀ\W]\¸ð¸ÀSÉOü]ÿݬ]]Àg?ï_íÝ]k逸։°è íS§¸WéSíç§f喝üüS?ÿðåOµµ\À¸g¸ðɸµgݬ]ɵïï{+ïïYÀ]+¬É]©`*á—
10 20 30 40 50
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 23 Лабрадор (24)
(30) Иволга (31)
+©ï ©Ýÿ ÿíÝ ðïï W\? WW\ \¸W ¸\¸ 𸸠ÖÀ¸ ðf¸ ¾|¸ ÖŒf §Œá ‰‰f °‰‰ ‰°‰ °*° *°* `t` ÉWð ÝkW ÿïk ŒŒå fΧ Œáá ‰‰‰ *°‰ *“‰ áŒ* *á° `‰* *°‰ ‰*‰ *‰— ‰‰Œ ‰‰Œ å*Œ ™Œ‰ ጉ Ö‰á áfá ''' ááK N‰K è°á °è° è°° —°“ á““ Nè“ °á“ “°— è°— á““ Ná“ á'° áfŒ áAü á°* Dè— Uè— D°è DPè báè f°° f“Œ Z`á á“è ‰°è °èè èèè èèè è—— èè— áUà ᰰ U‰è ‰°è *á—
Ýÿ§í?|ÿÎÿí?ÉðgðÀ§??©ïgðÿ§©Œé\||\ðYtt!~*ÎY~ttttt!!!tt*Î ï©©Ý|WÝ©©Ý¸kg]ð©§Ý§+!•Y+Y©tY*Y§Àé¸t*ttt~~t!!!!t!!t!~§* ©ÿŒ?§ÿ©Ý?ÀA\å\k]\¸]¸gÀ+ÝY!Y§Ywtw!©k©~+`Yt!!!!tYt!t!Y§* ÝÝïÿ©©ÿŒ¸|kSOÉO\\kOSOkÝY!!Y©©§ÀO\íï|Y`Y*tt!!YttY!!!!~§ ïÿ*ÿ©§gÀg?í§?ð|g§++YYYYÀgkÉOk\Œå|§ÿ§©YtYÝ!!!!!!!tYt!!~ íÿÝÿݧ§\Oÿï?§ÿ|Ak|Îÿ~YY?Ý©ttYt§§§©!!ÿ©~Y~!YY!!t!!YYY!! ]ÿ§ÿ§ï??ÀÝ琉|Î?§§?§Ý~Y~*§§Y©~Y©~Y!Yÿ?ÝY©YY©tYYYt!!!!! WÝïÝݧÀ?ðÝ©©©©ÿ§Ý§§Î*©*~****YY©§YtYYYݧY§§YY©~ÝÝÿt!!!! Éí©Ýí?ðï?ïÿÿÿÿ§Ý§§Ý§§Y******g¸|ÎïÝYY!!ÿ!ÿÎÝ©t+`ÝY!!!•• WkÝíÀÀÝ©§ï?ð§ÝYYYYÿ*+***Î*****§ÎΧÀ\ï©YYY?Χ§*Y!!!!Y!! OÉí?Ý©ï??ï?ïÝï??gÀ?gΧÝÎ*Î*Î**§*Χ|Àå§??ݧ©Y§Ý§§Y©Ý©*+ WüÿÝ©?ïÝÝ?ð??í?ïÎ?ï§?|Χ*****ÎáŒÎ*©~ÝÝ*?ÀÿÝݧŒÎ§?©Y*+Ý ¸O‚ï?ï?g¸Ý???g\å??Î?å??§©*********~©~*ÝŒ??\¸?Y§Î§?Î+t! f¸\gÀ?À¬Àg\gg|å||ŒÎŒg\?Œ?ΧΧŒÎ***§§ÎݧÀ§©©Œ?§ÿ§Yt+tYY f|\kÀÀ]\\\g||åk|||ÎΧ\|å?§ÎÎ|ΧŒŒ§ÎΧ§\gðÝtYð?ågÝ!tYt! Ḹk¸g¸\\?©Ý??ŒŒÎ§ÎŒÎÎ?Îå\\Î?ɸ\WΧ§§*å|*ÀY!!¬\A§?!Y§© ŒK¸kk\¸ÝÝ©?ïÝŒŒÎÎÎÎÎŒŒŒŒŒ|ÎÀå?Œ§ÿ*©*§Ý*©©|Ý©©§Y|WÎŒ*Y* ‰Î¸\Wg|g?|gåg\?Î*ÎÎŒŒÎÎ|åŒðå姧ÎÎ|§*ΧÎÎÿÎð\gð©~§*§§§* §ÎÀWk|\\åg|k\kå?ÎŒå匌§ÎŒ||å?§Î|§©*ÿ§§Î|å§Ý§?\é|§`*§** |JŒWW\Œå?å|?|?|?ÎååŒÎŒÎŒ§ÎΌΧ*Œ\Y*§Ý**?|Œ§Îÿ§||ŒŒ**Χ §*íW\\åg||åŒ|||åå||ጌŒŒŒÎΧΧ§©Œåï©**©~*§*ÎIŒÎf§*§*~~ ÿYŒW\\kIŒÎŒŒáŒÎÎ|\||åáŒ|ŒŒÎŒÎΧ§§Ý\é|§§§ÎÝ*§ÎÎÎŒŒŒ*`~~ í*å¸\WåWå|áŒááŒ|ÎŒq\Œå|ŒŒŒ|Œ|§Y§§§Î\IΧΧ|Χ§*~ÎΧ§**© *§¸¸\W\åKáááNááqÎŒ|åO|áå|ŒŒ|Œ§*§§§§||å\ÀÎå??*§Œ§ákŒÎ`* ŒŒð¸\\WéKKqáŒáqAqŒÎqåI||I||å|ÎŒ||åŒÎΧ||å\ð\kkå§Y~**~~ áÖð¸\WWWKqIqáááqáŒq|å\åI\\ÎÎ|å|Œ\åŒÎÎŒ\åŒé|?§§k\Ý|ååŒÎ °§Œ¸\¸éZZKáŒIéIáቌOq|ååå\é\II\ŒÉ|§g\Î\åÎ\å|å||?KåÎÎÎ* ‰‰Œ¸¸WWAKKåA\éZŒ‰Œ|å|I\áåqåŒÀŒå\|ÀO||Î\å?kå\Œ§ÎIå§ÎΧ* ‰§Œf¸éWZZAAAKéIfqIZŒI|q|áŒáåIåK|\W\||å|ŒŒŒåŒÎå|ÎáΧΌΠ*Œ¾f¸OAZKáKfŒåZIK\I|ŒÎÎqááá|ÎKåKOWåååå\I\ÎÎŒŒŒ‰*KŒÎ**§ §‰ŒŒåSWZffåZZIZK\AåáIAAq‰Î‰IKKŒ|WOOåå||ååI|áΉ°‰å᧌Χ ‰Œ‰ŒféK¸ZKAOOÂIAKKáKáááIq'ŒéÎKAZSKW\Wé\||áåጉ‰‰ŒKáΉŒ ‰°ŒŒ|WWéOOWSéKåááááqééIbÂIŒéÖéAAKåååKKåII\q|‰‰ŒZKfŒŒ§Œ ‰§‰ŒfSSüSW\OSAfffÎΧÎΧ§ÎŒŒK|AKåWK'fáOA\åIéIf‰‰‰ŒfŒáΧ Œ‰ÖŒåWOééOWüüüüüSSOA|KSSSKKéWWKKAKŒŒfáåååWIWáf‰‰fáfጌ ‰ŒŒfK|KKKKå||¸WSOWZZOééOé\OZ\AéSWKf‰ŒfKOOIKKWጉ‰ÖKf|Î ‰Œ|f|fŒáKå|åKåfK|fŒ‰‰‰§‰ŒK'IZKWWŒðWfŒáá‰*ŒKéåKZ‰™‰fŒáŒ ŒÖffZåff|áZOéOéKWKfŒ—ŒK\ååK|fKA|§ÖŒO匉‰áIZZáfKŒ‰‰ŒÖáf fŒfIAKÂA'|Œ¸O§Œáf'If°‰ÎáZKKZKåZAŒŒ§Œff‰‰‰åAAfŒáfáfŒŒŒŒ ÖŒKZfáffAAåZ¸ŒÎ*‰ŒááIIáA\ZWKWWK\¸fŒKWΉŒábÎf'ááfááfŒÖÎ áfKfáffKbAfWW|fŒ‰ŒŒŒbZWZKWWAéOOOSSSO¸|ŒÂAKf§—ŒŒáŒŒŒfŒ| ZKf|¾Ö¾éSéf\OAWKKáfŒŒfK\¸¸|¸\WWk\í§íÎWKZZWåÖ§‰‰ŒŒfKåfÎ WKffKWAWAAf\\WW\KŒŒÖŒ¸ZSSSOZ\ðÿJ§íZIZKfŒZIAZΉŒŒÖ|f||| ZéSSéAAWA\ïðOS\WKŒÖŒZåféOSSSüOWSSOW匌ŒŒŒf|Ö‰‰ŒKéA¸åK¸ ZWSéAO¸Œð¸¸Sk\ðÉSKKKZfKŒŒÖÎAAWðξéOfŒ‰ŒŒáåfá|ŒŒfŒŒŒŒðŒ KWAAW匸éÉ\À\å\éKKÖWÖá቉‰ŒŒåSOð§¸üOÎŒááŒKáKfáfáfŒŒŒŒ| A¸WW|fKAAéW\ZåWKááffÎffŒ™Œ‰‰ÎÎ|é¸íüS§áŒáŒáfåááቌ֌ŒÖŒ Z\éOfWKŒŒW|*Ö||Îf‰áffáÖ*PÖáIfÎ*ï¸|üSðŒffáIA'áጌ‰‰Œ¾á| ÎOSWOéK‰‰ÎW*ŒIéZáŒáSüZåáZKKOAååéAWOü¸åf|fÎ`*Ή‰‰ŒŒŒŒff “åWWÖZZ™Œ*W§‰ŒbKKbŒSéZZZAW¸\¸ZAZWK¸üOð|¸\¸|åáጌ¾ŒÖfŒŒ “~ŒS¸A¾fá‰|Ö*á'ááZŒWfKbZáÖŒWAIKåfጸüO¸\\¸K|¸ŒÖΧθŒ§f ““~*éZÖAfÎf¸KAááŒáfAKá'áASOAIZKKIZáÎWüSSÉ\¸WŒÎ¸\ŒWOWW¸ “““““‰fAWfAKááááZWZfáfá¾áffKåfŒáááá|ðüüüWf¸À¸ÀKååŒð§ð| q‰‰—‰‰fAfŒÖ*—Œá'AKf‰'Âf™fáKKKAAááŒáqŒüüÉK|åK|Œ|Kf|Kå|Œ ‰ŒŒ“ÎŒÖSZKKŒ°èááK'Œè‰bÂáZffŒKåáááá—Œ§üüW|ffŒ||ŒŒŒŒŒŒŒŒ ‰*KWZWá¾ZÖ‰—‰è‰ÃU°èN‰P‰—™ZŒåZqqጌŒ§ü\ðŒáåKKKKI|Œ||å\ *ŒWOéf‰áf‰á——èèèqqè—Uè—è™áfíSKáZáfffíü|ŒffåKåå|ŒåIAWAå Œb'qD—‰DU™èPèèèè—ÃbèNUèè—‰ÖéWŒKAff¸¸\SðfŒfŒáåKZKéOWKf| Sá“°èèèN'ÃÃ'áè—N—èqð——N—ÖW¸K'KSfZZ¸SW|fáŒfáåKéSOK¾¾Àf *°°è°°èè—N———q™è—‰èáq—N—°Œé|KWWéfZ¸¸ü¸¸f¾ŒáK|KAKðff¸f¸ —N°èèèèèèèèèè‰NUU———N—艌OfŒ|KSZffffSÀZfŒŒáKfåK¸ZfZZ¸¸ 艉°èè°è°°è°è—'ÃÃÂbN‰èŒáéfKWOOAO¾ff¸Wð\WfZKŒŒ¸WAZ¸ff¸Z è—O°èèè°èè°èè—áP‰è‰èèábKWWéAÂéSüéç§Oü\¸¸|K¸åfKWWK¸f¸Z¸ è“°°èèèè°èèá''—‰‰‰è°—á|駌f'OSSSOOWüüWµ¸ïðåK¸å¸¸KéOéZK èèè°èèèèè°è°°°‰‰áè°è—ŒSïåááfáKWWWZOS\SÉ\Àïï|\WWOüOWZWW °èè茰“*‰°“°è‰*剰谓kÀ¸f'NáááASWWü¸OüSÉSS_ï?¸OSW¸|¸\K èè°ŒfW'Káá—'á°‰ŒNPè“åWïWááááá'KåOüS¸O¸Œff¸OÉðïÀ\\¸f|f¸ èè°b¾°‰‰á‰U'°°Ná°°°§üf§¾Öá'ááá|WüüWðOðfZZZ\SS]ï\éWK|få èè°Ã‰“°°—‰§áèUáÂZÖ§Sé*‰K“Œ‰ŒÖ\SüOZÀWSffááKå¸Oü¸|åWIZKK èè°™U‰Pè°á剰áOZ¸WSS`*‰“‰ÖðWüüSk¸¸¸ÉSWáffáåå|¸ÉW|fKIKK èè°—Z—PèèèèèPèfÂAWO¸§*°‰KOüSkg¸¸íÀ¸OOáááKKKKW¸ååZ|áKWA èè—UU‰——èèè—èèá‰*WOÀKŒÖOSW]¸ðÀ¸\OWŒŒffáKKKZéKKKKKf|ééZ è—N™‰áf™f—°°á—‰PZSWWWkSü\]WíküSAf§‰ááááZKéOSKZKáá|éüéW —Pè™™fbZZÂf‰ZÖÖfSSSÉWSükíïïkOf§‰‰‰‰á™ááfåZKSZKf|Œ¸üOWK N—DÃbAZZáfŒKð¸¸éÉOSÉükÀíÀµWOZf‰‰‰‰‰'KfKfŒOSébK|åWO¸|KA D—èP°“§‰‰“WSÀÉüS¸É¬]kÀ©íÀ¸AAK™'—''''™áfffAŒ§||OkW\K¸í| Pè—Nèf¾*™ŒOWÀíð\É]ïÉSíÀÉ\Zf™™f“°°‰‰—fffKOSO\Îk¸§éWWé¸\ °è°èèDZAUKOW¸\ðgÉÀ?ÀkíkOKÖ‰èZZŒ‰—‰—‰—b¸åKŒÀ\?¸éOééOS¸W èèè艾ŒfáfSOWW\\ÉÀ\ï\ÿ¸O§è—቙A‰——°‰áK¸íŒÀíWOWåAéOSÀW —q—™—áP‰ŒüüOOüük\íï\¬\å‰NUUN'KÂá‹°°“§|gWS¸§WO¸WåWéOWÀ
60 70 80 90 100 110
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 24 Лабрадор (25)
(31) Иволга (32)
t*Î ~§* Y§* !~§ !!~ Y!! !!! !!! !•• Y!! ©*+ *+Ý +t! tYY Yt! Y§© *Y* §§* §** *Χ *~~ `~~ **© Î`* *~~ åŒÎ ÎÎ* Χ* ΌΠ**§ ŒÎ§ ΉŒ Œ§Œ áΧ ጌ f|Î ŒáŒ Öáf ŒŒŒ ŒÖÎ fŒ| åfÎ ||| åK¸ ŒðŒ ŒŒ| ŒÖŒ ¾á| Œff fŒŒ Œ§f WW¸ §ð| å|Œ ŒŒŒ |å\ WAå Kf| ¾Àf ¸f¸ Z¸¸ f¸Z ¸Z¸ éZK ZWW ¸\K |f¸ |få ZKK IKK KWA ééZ üéW OWK |KA ¸í| é¸\ S¸W SÀW OWÀ
***~Y~t*©ïð¬íííÖðÖðÖðððððÀÀÖ§ç§Ö֌։“““~~“~`“`~~~`“°‰° Î**~YtY`©ííðíðð§ÖíÖíð¾ðððð¾Ö§ç**§ÖÖ*°““~`~~~“~~~`““*‰° *~*YY~~*ÿííÀÀð§ÖÎÖ§¾ÖíÖðð¾ÀÀ§*‹**°‰‰°“““t~~“~`“~~““°‰° `~*t~~*©ïííÀððŒÖÖ§ÖÎíÖíÖÖðŒfÖÖ**“*‰‰“““`“~“~““`“`““*‰° tY©~+`©©íí¬ÀððÖÖ§Ö§ÖÖçÖ§§ðÖðfŒ‹““*°°°“““`~~“““``“““°‰“ !~*Y*`~ïíííÀÀð¾ÎÖ§ÖÖ§§§ç§ÖÖðŒf**`““°°“““~`“““““““““*°* !©©**©©ïí{ðÀÀÀŒÖ§°§°§*ç*§§§§¾ŒÖ``““°°“““~``“““““~“““‰“ !w*©§*ÿïíðÀÀÀð¾§**Ö§‰*****ç*ÖŒÖ*`““°°“““~~`““`“~““~“°* !!Y~§ÿïïí¬ðÀÀðð§ÖÖ‰*°**“****§ÖÖ*“`““°°““~~““`“~““~`“** •!!Y§©ï{ððÀðÀÀðŒÖ**°*°***“***‰‰°*“““““““““““~~~~~“~~“* !!!YÿÝíí¬íÀððÀðŒÖ§‰*“*“““““““*°*°“`““°““““““~“~~“~~``“ Y!!t©ïí{íðððÀðÀððÖ**““““““““`“°°°““““°°““““““~~~~~~~`“ !Y~Ý©ïíí¬ððððÀÀðÖŒ§*““``““`~“`““°*““°°°““““~“`“`“~~~~~ YYÝ~ÿï?¬ííðððððððð¾‰*““““``“~“““°°°°°‰“““““““~““~~~ttt tt~*ÝïíðííðÀðððð𾌌**“``~“`~“~“°‰°‰*°°““““*`“~““~t~tt ~YtYÿïí¬íððððððððð𾧰“``~“~“~“““‰‰°°°““““““~`““~~~t~~ ©`tYÿí?íÀððððððððð¾ðÖ§*““~~“~~`“““‰‰°*°““““~“““``~tt~~ *ÝttÝíí¬ÀðððððððÖíðð¾Ö*““~“~“~~~`““‰°°‰°““““““““`~~~~~ ©*~!Ýí¬Àðððððð¾ð§¾ðçð§Ö*“`~“~~t~~““‰‰°‰°““““°°““`~~~~“ *~©tÿíð¬ðððÀððŒçíÖí§ðÖÖ§““`~~“t~~~`°‰è°è““°°°°“““`~``“ ~YtYÝí¬ðÀÀðððð¾íÖÖ§çÖíÖÖ**`~“~~~~~““è°“““°“°°°“““~`~`` tttYÿðí_ÀðÀðð¾íÖÖÖ§ÖðÖðÖÖ““``“~~~~““°°“““““°°°““““““““ ~YYtÿð¬ÀÀÀðððíÖðÖ§ÖÖÖ§ÖÖ§*“`“`“~“`“°°°““`“““““““““““““ ~Y~Yÿ¬íÀ¬ðÀðð¾ðÖÖ§ÖÖ§Ö§Ö§°“~~““““““°°“““~“““““““““““““ Y~YYïðð¬ðÀððððíÖ§ÖÖ§ÖÖ*ÖÖ*“``“““““°°““““`“~“““““““““““ *Y~Yïð¬ð¬ðððððÖ§Ö§Ö‰§*‰§Ö**`““““°°°“““““`~““““““““““““ ~~YYÿð¬ðððððððí§ÖÖ‰§*°§Ö‰**§‰*““°°“““““~~“~“““““““““““ `~ttíð¬ðÀ¬ððÀíçÖ§°§°°*°°*§**‰°‰°“°°°““`~“~““““``“~“““~ *~t!í¬ðð¬ðððííí§ÖÖ°**“***“*‹**‰°“°“““`~“~“““““~“`~`“~~ **Ytïð¬¬ð¬ððíðçÖ§°*°°““““****°‰°“““““~“~““““““~`~~~“~~ ***Yí¬¬ð{ððððííç*‰°*“°“““*°*°*°°““““““~““““““~~~~~~~~~ §*ÿYí¬À¬íð{ððí秧°°“°“““““°*°°‰‰°““““““““`““~~~~~~~~~t §**Yð¬¬ð{¬ððíí秋‰*““““““°“°°‰°°è“°“““““``“~“~~~~~~~tt §*ÿÿí¬À¬{íííððÖ§§°““““““°°““°°°°“°°““““~~“~“~~~~~~~~~t Χ*©í¬¬¬{í¬ðíðç§*““““““““°“°°°°“°°°°è““““~“~~~~~~~~~~t Χ§ÿí¬¬ð{{ððíðÖ§‹*“°“““““°°°““““““““°°°“““~``~~~~~~`~~ Œ§§©ð¬À¬{í¬ððí§Ö**°*“°*“°°°°““““““““““““°*“`~~~t~~~~~~ Χ§YÀ¬¬{í{ððíðÖ§‹*°“°*““““““°““~“““““““““‰‰“t~~t~~~``` Œ§§ÿð¬¬ð{{ððð¾§ç§‹°*““““““““““`~“““““““““°‰*“``~~~~`“~ §§ÿïí¬ð¬{í{ððí§ç§*°*°““““““““““““““““““““*‰°°*““~`““`“ Œ§§ïð¬¬ð{{íððíÖ§çÖ*““““““““““““`““““““`““°°‰‰‰è*““““~~ íŒíÿð¬ð¬{í{ÀíðÖ§Ö**°““““““““““““`“~“``““““°‰‰P‰‰°°“`~~ Œð§ÿð¬¬ð{{ííÀðð秋**°““““““““““~“`““~`“~““°°°‰‰‰‰°~~`~ ð§íïí¬ð¬{í{ðððÖ§ç*§“*“““““““““““```““`““““““*°°‰‰“t~~~ ðððïí{À¬í{ííÀððç§ç**‹*“`““““““““~““““““““““““°°‰°~~~~~ ÀŒíÿí¬¬ð{í{ððÀ¾í§ç§‹*“““““`“`“``“~“““““““““““*°*“~~~~~ KÀŒíí{ð{ð{ííðÀðíç§ç*‹***`“``““““~“““““““““~““*°““~~~~~ f|À|ðí¬ð{ð{ðððð¾íç§*ç**““``“`“~``““““““““~``“°*““~~`~~ fŒŒ§íí¬íð{{íðððíÖ§çÖ§‹*“``“`““`“`“““““““`~~`“““““~“~~~ Œ||Àðí¬À¬ðí{ðððð§ç§§‹§*‹““`““““~~“`““““~`~~~““““““~`~~ KWW¸íð¬Àð¬{íððððç§ÖÖ§Ö***``““““““““°““““~~~“““““““~``t Wé\ðïí¬À¬ððííððð§¾ÖÖÖÖ§°*`“`“°°°“°°°è—‰è*““““““““```~t ¸¸¸ðííð¬ð_ð{íðÀð¾í֌֧°§“*``°°°°°°°°èè°‰—‰*“**““““~~~t |\¸åÀí¬ÀÀÀ¬ííððfðÖÖ¾ÖÖ§°*“~“““°°°°°°°°°°‰‰Œ‰*““*“`~~~~ éK|ð|ííð_ÀÀ{ðíððŒ¾ðÖÖÖ§‰*`~“““°°°°“°°°“°°‰‰ŒŒ‰§**“`“~~ K\ðíðÀð¬ÀÀÀðííðð¾ðÖÖíÖ‰Ö“`“`°°°°°°““°è““°°°ŒÖŒ‰‰‰“““““ å¸ððÀWííÀðÀ¬íííðð¾ðÖÖÖŒ§*``““°°“°°““°°“°°°*‰‰Ö‰Œ¾‰““““ f|¸WK\íí¬ð_ÀðíðððfðÖ§Ö¾‰``“*°‰°°°°°““°“°°*°‰Ö‰ÖŒáf‰“°“ ¸¸¸Àf|íðð¬À_ððððÀð¾íÖÖŒÖ*“*°°°*°*°°““°“°‰°°‰‰Ö‰Œfጰ°° ¸Z¸fffŒííð¬ÀÀððÀðfð¾íÖ¾Ö*°°*°°*°°*‰*°‰“‰°*°‰ÖÖÖŒffተ° ¸Z¸¸fŒðŒíð¬ÀÀ¬ðÀÀÀfðÖ¾ŒŒÖ**°‰*°‰*‰°*‰*°°*°‰ÖÖÖÖŒff቉° W¸¸Z¸KÖðÀðÀð_ðÀðÀÀðð¾íŒ¾ÖÖ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰°‰*°‰*ÖŒ¾Œ¾ŒffŒ‰‰ ¸¸f¸f¸KÖððð¬ð¬ðÀÀÀÀðð¾ð¾ÎÖ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰§°§°°*ÖÖðÖí¾ŒfŒÀ¾f Z¸Zffff¸|ððÀðð¬ÀÀÀðððí¾ŒÖ‰‰Ö‰‰‰‰‰‰ŒÖ‰§°‰*ÖÖÎÖðððÀ¸ÀfÀf ZZ¸fffKZK|ððð¬Àð_ÀðÀíð𾌉Œ‰‰‰‰‰Œ™Œ‰ÖÖÎÖ§Ö§çðððÀ¸¸ÀÀÀÀ \¸fåfK¸f§ðŒíÀðÀÀÀÀÀððððŒfŒ‰‰‰*‰ŒfŒ‰ÖŒÖÖÖÖ§Ö¸ÀÀðÀÀ¸À_ÀÀ ZWffðfKðŒŒððÀíÀÀÀÀÀÀððíðÖÖ‰§°Î‰‰ŒffŒŒÖÖ§Ö§¸ÀÀÀÀÀÀ¸_¸ÀÀ ZW\KåKfŒŒðŒÀðð¬ÀÀ_ÀÀðððíðŒŒ‰*°*****ÖÖÖŒfÖð¾¸ÀÀÀÀÀ¸_À_¸ KKZWZWK¸ff|Àííð¬ÀÀÀ¸Àðððð¾Ö***“``“***ÖÎÖf|ÀÀ¸ÀÀÀÀÀ_¸ÀÀ KA\AZ\Zå||fíðí¬ðÀÀ¸_¸Àðííí§**“``“`****ÖŒf¸fÀÀÀÀÀÀÀÀÀ|À AWZKWKZ¸¸fÀíÀððð_ÀÀÀ¸ÀÀððÖ§Ö“*““““****§ÖŒ¸ÀÀÀ¸|Œ|Œf|ff KKKZZK\Zé\¸|ððð¬ðÀ¸À¸Àðí¾íÖ**°“““““°**‰ÖŒf|À|ŒŒŒffŒfጠWIZZWWZW¸¸Z¸Àððð_ÀÀ¸Àððð§Ö§°*°*°“°***°Î§ÖŒ¸¸f|ffáKqáŒá KAWZZ¸¸KW¸¸¸íððÀðÀ¸¸Àðð§Ö§‰°‰“°°°*°°‰*‰ÖŒfÀf¸ŒáKáKZKff WWZK\WSSOW¸KÀíðÀÀ_À¸À¾ðÖ§‰*‰‰°°*°°*°‰‰*ÖÖŒf¸fffKffåKfå ZéÉOSSOOWé\K\ðÀðÀÀ¸¸¸ðð§Ö*°°°“°°°°°‰‰‰‰*Ö¾Œf¸KKZK¸få¸K À¸W¸¸]W¸¸¸WZ|¸ÀÀÀ_ÀÀÀðÖÖÖ°*°°“°°°°“°°°‰§‰ÎÖÀåWWZZKKKKK WWµOü¸WW¸¸ZO¸¸ÀÀ_ÀÀÀ¸ðÖ§§*“““““°°““°“*‰‰§ÖŒf¸ZWZ¸¸¸¸ZW ]WOÉS¸WWWéW\¸W¸ÀÀÀÀ¸À¾Î§°°““““““““““°“°°‰ÖŒðfKZWKZW\éW \OS¸WW\¸ððf¸¸W]À¬ÀÀÀfðÖÖ**“““““““““““““*°ÎÖŒfKWZW¸ZZWé
110 120 130 140 150 160
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 25 Лабрадор (26)
(32) Иволга (33)
°‰° *‰° °‰° *‰° °‰“ *°* “‰“ “°* “** ~“* ``“ ~`“ ~~~ ttt ~tt t~~ t~~ ~~~ ~~“ ``“ ~`` “““ “““ “““ “““ “““ “““ ““~ “~~ “~~ ~~~ ~~t ~tt ~~t ~~t `~~ ~~~ ``` `“~ “`“ “~~ `~~ ~`~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ `~~ ~~~ `~~ ``t `~t ~~t ~~~ “~~ “““ “““ “°“ °°° ‰°° ‰‰° Œ‰‰ À¾f fÀf ÀÀÀ _ÀÀ ¸ÀÀ À_¸ ¸ÀÀ À|À |ff fጠáŒá Kff Kfå å¸K KKK ¸ZW \éW ZWé
°°“““``~~~t~``~ttt~~~“`~~~tt~~~“`““~“``“““““~t~`~~~~`~ ‰““““““``~t~“~~tttt~~“~~~ttt~~“~“~`“``“~“““““t~``~~~~~ °°““““““~~~~~~tt~t~~`~“tttttt“~““~““````“““““~~`~~~``“ ‰““““““““~~~~~~tttt~~`~tttttt~““~~`“~`~““““““~~t~`“~~~ °“““““““~~~`~~~tt~t~~`~tttttt`~~~`““~~~~““““°è“è“““““~ °““““““~~~“~``~tttt~~`~ttttt~~~~““``~~~~““°èè°°°èèè°““ “““““““~~~~“``~~t~~~~~~tttttt~~`“““~~~~~“““èè——èèèè°““ *“`““~`~~`““`~~~~~~~~tttttttt~~“““`~~~~`“““°èN——èèè°““ “““~““`~“`““`~~~~~~~~~tttttt~~““““~~~`~~“°—Nèèèèèèèè““ ““*“~`“``“°““~~~~~~~~~tttttt~~“““~~~~~``““è°°è°èèèè°““ ``““`~~`““°““`~~~`~~~~~tt~t~~“““~~~``~“```“““°°è“èè°““ ``““``*“*°°“““`~`~“~~~~ttt~~““`~~~~`~`~`“~“`““°“‰Î°““` ~```“`“*°°*°““``~“~``~~~~~~“““~~~`“~“`“```~““`““Œ¸\AKÎ t~``“*‰‰‰“°*“““`“``~~~~t~`““`~~~~~““~“`“``“``““~\`t~`| t~~~““°‰‰“°°““““~~~~~~~““““““~~~~~“~“```*`**```|¸~tt~~ t~`““°‰‰°°““““““`“~~~~““““““tttt~~~~“~```**``~Œ§Î~~~`“ `~`“‰‰‰‰°°“““““~“~~““““““““ttttttt~~`“`*````~ÎŒ`Î`~t`“ ~~“““°‰‰P“““““““``“““°“““`~~tttttt~tt~“`**§Œ'f቉`“~~` ~~““°‰‰è‰““““““~`““““““`~~~tt~tttttt~~~`ÎÖ*‰—NNè*“*“~` `“““““‰°°°“““““““““““~~~tttt~tttttttt~~~`°°èè°èèè“““““ ““““`“°‰°°°“““““““““~~ttttt~~~ttttttttt~“‰——èèèè°““““` “““““““°°°“““““““““~~~ttttt~~~~tttttttt~`°—èèèèèè°““““ “““~`~“°°°“°““““““`~ttttttt~~~~~ttttttt``~—èèèèèè°“““~ ““~~~~““°°°“““““““`~~tt~tt~~~~~~tttttt~~~~`“èèèè°°““““ “~~t~~~“““°°“°°“““`~tttttt~~~~~~tttt~~~~~~~“°èèè°°“““` `~ttt~~““““°°°°“““~~tt~~t~t~~~~~~~~`~`~~`~~~°èè°è°“““~ ~tttt~~`“““°°°°“““~~~ttt~~~~~~~`````*`~`~~`““è“““°““`` ~ttttt~~~“““°°°“““~~~~~t~~~~~~t~~~`*`*`~~~“~“““““““““~ ttttt~t~“““°è°““““~~~~tt~~~~~t~~````*``“`~`““`“““““``~ ttttttt~~““è°°“““`~`~tt~t~~~~t~~`~```*“*“``“~““““““`~~ tttttt~~“““°“““““~“~~ttttt~~ttt~~~``*`**“*“~“““““““`~~ tttttt~~`““°“°““```~~ttt~tt~ttt~~t~“`*““““`“~““““““`~~ tttttt~`“““““““~``~`~~~~t~~t~ttttt``*“*“`““~““““““““~` ttt~`~““““““““““~`~~~~~~~~~~tttttt~“““`“~“~“`““““““`“` ttt~~““““““““““`“~`~~~`~~~~~~~~~~~“““~““““““““““““““““ ~~~““““““““““““```~~~`~~~~~~~~~~~~``~“““““““““““““““** `~““``““““““““`~~`~`~~~~“~~~~~``~``“““““““““““““°“**‰° “““~`“~“`“““~`~~~~~~~~`“~~“~`“~`“`““““““““““““““è*°*fŒ “`~~~~``“`“`~~~tttt~~~“~““~~~~“`““`““““““““““““°°**ŒZå ~~~~t~~~`“~~~ttttttt~“`““““““““``“““““““““““““°“°°‰fKZ ~~~ttt~~``~~ttttt~~“““““““““““““““~““““““`“““““P‰§fåZW ~~~tttt~`~~~ttt““°°è°°°“““““““““““““““““““““““°‰*ÖKWZW ~~~tttt~~~~~~~““°°“°““°°è““““°““““““““““““““““°§¾KWZ\W ~~ttttt~~~~~~“°è°““““““““°°“°““°“°“°“““““°*“°°*Ö¸¸K¸\\ ~ttttttt~`~~““è°°““““““““““艉谰“°“°°“““°°°**§Œ¸f¸¸¸¸ ttttttt~~`~““°è“°““““““““°°°‰—‰‰è‰°“““°““““°°‰ÖfððÀfÀf ttttttt~~`““°°°°°““““““°““°‰‰‰‰è““““““““““““°ÎŒŒÎÎÖŒðŒ tt~t~~~~““““°°°°°°°“““°*°‰‰‰‰°°“““``““““““““°‰‰°“°‰ÎŒ¾ ttt~~~~~`“““°°°°°°°°“°°°‰‰—‰“°°“““`“~~““““““*‰°““““°*Î tttt~~“““““°°°°°°°è‰°°‰‰‰‰‰°°è““““~`~“““““““°è“°è“°““° t~ttt~““““°°°““°è‰°‰‰‰‰ÖŒ™‰è°°““““`“~~““““““°è°èèè°°““ t~t~~`“““°èè°°°°è‰‰‰‰‰ŒÖZ‰°°è°“““““~~~“““°°°°è°èèèèè°° ~~~~~“““°è°èè°°°°‰‰—ffŒf‰‰P°è°““““~“~“`“““°°èèè°èèèè°° ~~`““““è°°°°°èè°‰‰‰áfáf‰‰°‰°°°“““~“``~“““°°°è°èèèèèèè“ `“““““°°°°è°°°°‰‰‰ŒfáÖ*°°‰°è““““~`“~““`“““°°°èèè°èèè°è ““““°°°°°è°°è‰‰‰‰Öfáf‰‰‰‰è°““““~~~`““`“““°“°°°èèèè°èèè ““““°“°°°°°è‰‰‰ÖffáfŒ‰‰P°°“““““~~~~``“““““°“è°°èèè°èèè “““è“°°°°è‰‰‰‰ÖŒŒf¸f‰‰°°°°““““~~~~~`“““““°“°è“°èèè°°èè “°°°°°°è‰‰‰‰‰ÖŒffKfÖ*°°“°°““““~~t~~~“`“““““°°è°èèè°è°è °°è°è°è‰‰è‰‰ÖffÀ¸¸ðŒ‰“““°°°“““~~t~~`“““““““°°è“èèè°èèè “°è°è艉—Œ‰ŒfÀÀ¸¸¸ŒÖ°““°°°°“““~tt~~``““““““°‰°°è°èèè°è “°èèè艉‰ŒŒ¾|¸¸¸¸ÀÖÖ*“““°°°““`~~t~~``““““““*°°°°è°°è°è ‰*°è°è‰‰‰Œf|¸À¸¸¸ŒÖ‰*“““°°°“““t~~t~~`““““““°‰°“°°°°—è° f‰°°°‰‰ŒŒff¸ÀÀ¸¸À¾§‰*“““°è°“““tt~tt~“`“““““*‰°““°°°èèè f匉‰‰‰‰f常À¸|fŒÖ§‰““““è°°““~t~tt~~`““““““*‰°“““°èè°è ¸¸fŒ‰‰ÖŒf¸¸¸ÀfŒ*fŒ°§*“““°°°“`~tt~t~~`““~““*°‰°“‰°è°—°— À¸¸fffŒŒf¸¸ÀfŒ‰‰ŒÖ§°“`“°‰°°““ttttt~~```“`“*°‰‰°P‰Pèè°è ÀÀ¸¸f|f|À|ÀfŒ‰°‰fÖ***““°‰°““~~ttt~~~````“**‰‰‰‰‰èèèè°è ¸¸¸¸|f|À|fŒf‰‰‰áŒ‰‰*““*‰°°““~~ttt~~```~`““°Ö°°°èè‰è°è° ||||f||ŒfŒŒŒ—á—áfÖ§“*“*°°°““~tttt~```~`““*§‰§P°°‰‰è‰èè áááááåŒfŒŒ‰——á—áŒÖ‰*“**°‰“““~tttt~“~~~~““*‰Ö‰‰P°‰è‰‰Pè áŒáጌጌ—Œ—á—Œ—fŒ§‹**°*°°“~~ttt~~``~``“*‰ÖŒ‰—጗‰‰è‰‰ fጙá጗áá—á——‰Œf¾Ö*§°*°°““~~ttt~``~~``“‰ŒÖ‰‰‰‰——‰‰‰‰— ááfááááfŒáááááᙌŒÖ*Ö*‰*“““~ttt~~~~~~`“**fŒ‰‰‰‰‰ááááá' KåK'AáfáááfááááŒf¾§Ö§°*°““`~~tt~~“~~~“**‹áÖááááá'ÂÂ''á KKZWKKåfKZåáfáfffŒÖ§°§°*““`~~t~~~~`~``**§fŒááf'qááfbbá WWK¸KK¸åKåfåKfáff¾§*Ö§*““`~~t~~~“`~~`***ÖKfáfIKfááááKf ¸\ZK¸KZWKZéWKKZKŒŒçÖ§°““~~~~~~~``~```**§ŒfZŒfZáááKfKKZ O¸WWK\WK¸å¸KWZZA¾Ö§Ö**“`~“~~~~```~~`***ÖfŒfZf¸ŒábAKbAé W\¸Z\ZéW¸f¸fZAK¸Œ§§¾*°“~~`~~~`“`~```*`ÖŒfáffOÖáIZZAbWZ
170 180 190 200 210
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 26 Лабрадор (27)
(33) Иволга (34)
~`~ ~~~ ``“ ~~~ ““~ °““ °““ °““ è““ °““ °““ ““` AKÎ ~`| t~~ ~`“ t`“ ~~` “~` “““ ““` “““ ““~ “““ ““` ““~ “`` ““~ ``~ `~~ `~~ `~~ “~` `“` “““ “** *‰° *fŒ ŒZå fKZ åZW WZW Z\W ¸\\ ¸¸¸ fÀf ŒðŒ ÎŒ¾ °*Î ““° °““ è°° è°° èè“ è°è èèè èèè °èè è°è èèè è°è è°è —è° èèè è°è —°— è°è è°è °è° ‰èè ‰Pè 艉 ‰‰— áá' ''á bbá áKf KKZ bAé bWZ
~“`““~“tW~Îð¸AJçJ§íÿïÿÿÿïí{ïí{í¬í©~~***`fŒ¸WW\íïïÿÀ¸ÀÀ “`“`~“~~WŒ¾¸|OJç§ïííïïïïïíïí{í{íðÝ~~**`©Œ¸À§Ý¸µWµWï¸gg ~““~“~t*ŒŒ|§íOJ§çíçïïïïïïïí{ííííí?`~**ÎWg~~©©Œð]WO_¸_À `“`“~*Œf‰Î**§éJ§ç§ïïïïÿïïïïíï{í{íð©~**Îÿ**`**ðÀ]k]Sík¸ “““`~åÎ**`“**WJ§ç§çïÿïïïïïïï{ííí{í§t*`*****§*í?]WµOð]¸ ~~~~~åí*``““`W§J*ÿJïÿïïïïíï{íïí{ííð~********`íÀ\µkµSíð ~`ÎŒ*ÎK*t`“*“íW~J`Jÿïïïïïïíïí{íí{íí*`******©*ðð]kÉWkü¸ “~åO|§f*~``“~~WJ`JÿJïïïïïïííííí{ííí§~****~YŒKíÀ¸µÉWÉWS ““t`W\§§`*ÎŒ§YíA`©Jÿïïïïïïíïííííííí§`****ÀW¸©§ð]WÉÉWOk “““~!ŒüW¸ÀåÀ¸KÀf§`ÿïïïïïïïïïïíííí{íð`**`~S¸~`*?]]kÉWÉO “““~t!ðÉíÎð\WOSSWç©çïïïïïïïííííííííð§*“*~W*`*©ï¸¸\WkWÉ “““~ttYOíttt~*ïí¸OÀ©©ÿï§ííííïíííííííŒ***`W`***Ýg]]kWkÉ `““~~~!\O*~````~t©¸SOW¸ÀÀç©ïííííðð笠*`*`A`**`ÝígWWkk\ K§`~~t!ÀüW*`*~~~~©Y©ðWWOüüOíÿííííÿÀÀW©**~W°****ÿð]ÉWkW *å§ttt!\\\Wf§``~~~Jÿ©J©ÿí¸OSÀííðÀ¸OWO~*``W‰*“**ÿígWk\µ `~\*!t!W§~ÿ¸SW|Jt~ÿÿJïï§ïÿÿÀOíðíWðííÉY*`KŒ°****§ïÀ\kW\ `~~éÝ!Àé§**~Yð¸OéJ~Jÿÿ§ï§©ðüüOí縸íkg*~ŒÖ““*“*“§?ð]WkO “~tt\ðW§Œ‰*“`YtYWSJ©§§ïÿïküOÉWW¸ííÀÉðÿ§f““*““**§§ðWOWW “~tt!ŒŒŒ‰‰“*``ttt¸Sí~©íküOíÿÿïï]O\ïðÀ|WZ“**°**“§ðí\OSZ ``~t~~ŒáΉP““`~~YYgWÉSüOíÿïííííïï]SÀïðíŒfΉ‰*°*ÎŒÀKK|Ö ``ttt`Œá—‰‰°°“~`~t¸Oüüð©ïïíííííð?íï]W¸¸ðJ***‰Î*Œï~t©JÖ ~~ttt~‰‰‰‰—P°*`~~~©§ïð¸ïïíïïííííðððíííÝ\OZfŒ*`Jí|WOOSO `~tttt‰°èP—è°°“~``©JÿÿÀðï§ííïííííí¬ðð?JY\SAWZW\\¸|¸|¸W ~~t~~`°°—èP‰‰°**`*J§§çðÀïíïííííííððððð§*§¸OW\Ýt~ŒŒ|¸WÀ ~~tt`“*“艉°°**“``JJ*ÿ|çï§íïíííðí¬í¬ðð*Îå§***‰‰*ŒŒf\WW ~~tt~`*°‰°°°*“``~~`J*JJï§ïíïíïíííííððð**“*°è°è°“‰á¸KK¸ ~ttt~““*‰‰‰‰*“```~JJÿ*ï§çï§íïííííðí¬íÀ**è°°°è°°“°åf¸¸f ~ttt~`“*°‰‰‰°§“`~~`J*JJ§ï§ïïïííííííðíðÖ‰è°èèè°èè*áf¸f¸ ~tt~~``“°‰°‰*°§*`*J*J*§§§§ï§íïíïííð¬íðΓèèèèèèè°°f|f¸f ~tt~~`““*P‰°°***J`JJ*JÿJ§ï§ï§ïïíí{ðííðŒ*èèè°è—‰è‰Œf|f¾ ~tt~~``“°°°°“*****`**J*§§ç§ïïíííííí¬íðŒ‰èèèè°è艉ŒfŒfÀ ~t~~~~`“*°‰“*“````J`J*J§J§ïïïïïí{í¬íð?ð‰èèèè艰艌ŒfŒ¾ ~~``~`~`°‰*°*``````*`*§J§ï§ïïïííííð¬íðÀ‰èèè——èè艉áŒðŒ `““§“`~“‰*°*```~~``J**Jÿ§Jïïïíïí{ð¬ððíÀ‰èèèèè—èèè°ŒfŒf `**K**““*‰**`*~`~~J`JJ*J§ÿïïïïïííí¬ð¬ð|‰è°èèèè°è—艌¾Œ *P‰å§Œ“*°°§“*``~©~~J`*ÿJÿ§ïïïïí{í{ð¬ðð|*èèè°°°°èèè°ŒŒf ‰Œff§K*°‰*§***`J``J`©JJJ§ïïïïïïí{ð_ð¬ÀÀ*èèèèè°°°è°°èŒf áfåf§fÖ§*§°***`J`©`©JJÿ§ÿïïïïïí{í¬ð¬ðÀÀ*°°è—èèè°è°°°‰Œ ZKKŒŒZŒŒ*°*‰**J*JJ`JJÿJÿJïïïïí{ííð¬ð¬Àðΰè‰èèè°è°°è°‰Œ WK¸¸¸W¸ŒÖ§‰*§**JJ©J*ÿJïJïïïïïïííí¬¬í¬ÀðΉ‰èè‰è“°èèèè°f Z\¸W¸WKKŒÖ‰§**JJÿJJÿJÿJÿïïïíïí{í¬íðð¬¬ðΉ‰‰‰—‰èèèèè°°á \W\\¸\¸¸ŒŒÖ‰§‹§J*JÿJÿJÿïïïïïíííííð¬{¬ÀíÎ*‰‰è‰——‰——èè°Œ W\¸W¸\W¸ffÖŒ*§*çJÿJÿJÿÿÿïïïïïííí¬í¬íð_íí*á—‰‰è‰‰—‰è艉 \\\\\¸\¸¸fŒÖ‰§*§§J§JÿJÿïïïïïíííððíí¬¬_íðÖ‰—Pè‰è—‰—‰è‰‰ ¸¸\¸\¸\¸KfŒ¾Ö§Ö§*ÿJïÿïÿïïïïïïííííð¬{ÀÀíðΉ‰————‰èèèè—Î |¸¸\¸\¸\¸¸fŒÖÖÖ§§çJ§ÿÿïïïïïï{íí¬ðí{í__¬ðð*èèèè—è—‰èè‰è ðÀf¸¸\¸\¸¸|fŒÖÎÖΧ§ÿïïïïïïïïï{ííí{í¬__ðððÎ*èèèèèèèèèèè ÎðÀ¸¸¸\¸\¸f¸fŒ¾§Ö§çÿJïÿïïïïï{í{í¬í{{__í¬ðð‰è—è°°èè°èè° ÖðŒÀ¸¸¸\¸¸¸|ffŒ¾§§§ÿïÿïïïïï{ï{{íí{{{__¬ð¬ð§*°á—‰è°““°è ÎÖðÀf¸¸\¸¸¸¸fÀŒ¾Œ¾§Jïïÿïïÿïïï{í{{{{{_À¬íððΰ‰èá—è‰èèè° èÎÖðÀ¸¸¸¸\¸¸ÀÀfÖÖÎŒíïïïïÿïÿ{ï{{í{ï{{__À¬¬ðí‰è°°á—è°èèè °‰ÎŒÀ¸¸¸¸¸¸¸ÀfðŒ¾í§ððÿïÿÿÿÿïï{{í{{"{__À¬íððΉèèèq‰‰è—— “°‰ÎðÀ¸¸¸\¸¸¸ÀÀfÀÖ§íí¸ðïÿïÿï{ï{{{ï{{__À¬ð¬íð°°°“èq—‰°° °°°‰ŒÀÀ¸¸¸¸¸¸Àfð¾ðíçïïð¸ðÿÿïï{{{ï{"{___Àð¬íðΰ°°°áqP“è °°°°ŒŒÀ¸¸¸¸¸¸¸ÀÀððíïïïïÿðWÀÿï{ï{{{ï{_¸_ð_{ðíð*°è“èqáP“ èè““‰ŒÀ¸¸¸¸¸¸¸ÀðfÀçïïÿÿÿ‚ÿð]Àïï{ïï{{_]À_Àí{ðíΓ°“è‰N‰q èè°°°Î𸸸¸¸¸¸ÀÀðððíïÿï"ÿ"ÿïð¸_ð{ï{í]¸À_À{¬ðí퉰°—°áè° èè°°°‰ð¸¸¸À¸¸¸ÀÀðííðÀïÿÿïÿÿïï{í_¸¸í{¸]¸À¬ðíí{í§°°—°èè‰ °èè“°èÎÀ¸¸¸¸¸¸¸ðÀðíïï]]ï‚ï{{ïïïïïð_¸¸¸ÀÀÀð{{í{称èè°èè èèè°è“θ¸¸¸¸\¸¸ÀðÀíïíïÿ]µ_íÿÿï{ïïïïíÀ¸¸¸ÀÀðííïí§*ተèè èèè°è“‰|¸¸¸¸¸¸¸¸ðÀðíïïð"ïð]µµ]Àðï{ïï¸W¸À¸À¸Àðíçí§‰á°°è °èè°è“°|¸¸¸¸\¸¸¸ÀÀððï‚]ÿï{ÿ‚ÿíÀ_]ÉOÉOWWK¸¸¸¾ðf¸ÀŒ§f*“è èèèè°è‰Œ¸¸¸¸¸¸¸¸¸ðÀðíÿW"íï{ï{ï{ïï‚‚ÿ_WWWééOSSSAAbÂbŒ““ èè°èèè°Œ¸¸¸¸À¸À\¸ÀðÀðïµÿï{í{ï{ïï{ï{ï{W¸]À¸¸ÀðÀZWOOSOéK èèè°èè°Œ|¸¸¸Àf¸¸\Àððíï]ï{íï{ï{ï{ï"ï{ï]]¸¸_¸Àí{íÿïíÀWOü èèèèèè°‰À¸¸¸¸À¸¸¸¸Àðíÿµï{í{í{ï{ÿï{"ï"¸]¸]¸¸_Àð{í{íïÿ§J è°è°èè°ÎŒ¸¸\¸À¸¸¸¸ÀÀðÿWÿïíï{ï{ïï{"ï"ï_]¸]¸]¸ÀÀííííííí§ èèèèèè°‰Œ¸¸¸¸¸À¸¸¸¸Àðí_ð{{{ï{íï{ïï"ï{ð]\¸]¸¸¸íçíïïíííí èèèèè°è*Œ|¸¸¸À¸¸¸¸¸¸Àðï]ïíð]ïï{ïï"ïïï{]W]W¸íí¸¸]W]íððJ èèèèèèè°Œf¸¸¸ÀÀ¸¸¸¸¸ÀÀí{]ï{À]ïï{ïï‚ïðÀ¸ðÀ¸WWW¸ÀÀ{íWüüÀ è—è—èèè觌¸K¸ÀÀ¸¸\¸¸¸ðí{ð_ï"]íÿÿÿí¸]ÿWOWÉW¸\¸]__ðÀ{ïSÀ è艗—è艉Œ|¸\ÀÀ¸¸¸¸¸ÀÀðíð]Àÿÿ]WWµÀïÿ"ÿÀÀÀ\¸]¸]¸¸__ð{\¸ —á——á—‰—‰ŒŒ¸K¸À¸WW\¸ÀÀÀ{{ð]]]]]ð‚ÿï{ïÿïíÀÀ¸\]W]__ÀÀð]À q‰—ŒNá——‰‰Œ|¸¸À¸¸\¸¸¸ÀÀðíð{ïÿÿï{ïï{ï{ÿïÿÀK¸¸\]¸W¸_ÀÀ_ð ™—™—á——‰‰‰Œð¸¸À¸¸\W¸¸ÀÀð¬{ð{{í{íï{ï{ï"ïï``Œf¸¸\]]¸__¸À f™‰fUŒ—‰—Œ‰ŒÀ¸|À¸¸\¸¸ÀÀðÀðð{í{íï{ïïï"ïÿïJ``Œf¸¸]W]¸]¸_ ZáfbáUááááŒÖŒÀfÀ¸\W¸µ¸À_Àð{ð{í{í{ïï{ïïÿï**“**Œ|¸¸]]]W¸ ZWÂZfáá'ááfŒŒf|À¸¸¸\¸¸_¸À_Àðí{íï{ïïï{ïï藺°°“*ÖÀ¸¸µW¸W éOWZKf'fáfKfÖŒfÀf¸\¸¸¸¸¸_ÀÀí¬íí{ï{ï"ïíïð*‰‰‰‰**ÖŒÀ¸¸]O WAZAZAKŒ¾ZÂbÖŒffÀ¸¸¸\]¸]¸_À¬ðí{íï"ïïÿ{íí*‰°‰—á‰ÖŒŒð|¸é
220 230 240 250 260 270
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 27 Лабрадор (28)
(34) Иволга (35)
¸ÀÀ ¸gg ¸_À ík¸ ð]¸ Síð kü¸ ÉWS WOk WÉO kWÉ WkÉ kk\ WkW k\µ kW\ WkO OWW OSZ K|Ö ©JÖ OSO |¸W ¸WÀ \WW KK¸ ¸¸f ¸f¸ f¸f |f¾ ŒfÀ fŒ¾ ŒðŒ fŒf Œ¾Œ ŒŒf èŒf °‰Œ °‰Œ è°f °°á è°Œ 艉 艉 è—Î è‰è èèè èè° “°è èè° èèè è—— ‰°° P“è áP“ N‰q áè° èè‰ °èè °èè °°è *“è Œ““ OéK WOü ÿ§J íí§ ííí ððJ üüÀ ïSÀ {\¸ ð]À À_ð _¸À ]¸_ ]W¸ W¸W ¸]O |¸é
ð\¸~***““*è°“““*åSb¾`§‰*““*~ÎŒŒZAéZKOééåÎŒAŒS\OOküSg|\ ÀÀO¸~*““*““*““““`OOÂZ**Ö```*ŒðfZA‰‰AüáfጌKékSÉ\üS?\I ðïíÉ|`*“““qŒ“““`**SOÂZ¾`Kf*ÿŒKK™Â¸á™áAÖ—°è‰I|SS\ÉSügåk _ðíݸΓ“*“åK*~“““~ÎSOÂÂff¸É¸ÀíífZZZ™áÂ'á—P°èÎS\güüükÉO ð?íïí¸`*““*ŒŒ~““*`tÎüOÂffYí¸üüWKfKZf'fÂ'U—è°Îük¬üüüSkO ¸ÀÀïïð**“**~\~“Î*“~tÎüÂfZ§ïïÀZéá—UNU'bbZ'Uè°ŒOkgüSüSÉk ÿð|ÀðïÎ~“““~|Î`Ή~~“t\O¾Aï§ðÀÀ\ZáD'UUfáÂÂSáá°Iå\SüüS\\ WJð¸Àðð§~`*``\`*Œ~~“`ÀSÖZðð|À¸Wá——NNUUDbZSf|WI?kkSÉü?\ WÉïððððŒ§~“*~\*~Î~“**?üffZððÀ\WAáPèNUUUbZZåWIO?OkOSü?k k]W]ÿ~ÖÀΧ~`~~\t*“***ÀüKçA¸ð¸kWOZŒáè—NNDDZDfkÎ?O›Sü\gk kÀ¬gO¸JŒ¾ÎÎ`tt\*~*`Î~güZçZZðg¸\OOOS°èè—™fáDKéÎ?Éåüü?\\ W]ðí{ÉOJ§ŒíΧ§¸K§*§§~güKÖÖW¸¸g\ÉWÉW°°èèqZfÖ|IÎ|k\üO?S› µÉkÉ\í¸ü¸JŒŒŒð¾K¾ÎÖ§íÀüW~ÖWÀ¸]\WkéÉå“°ÎOüSŒŒI|IO]SÉgkg ]ÀííðÀÀ|OWt§¸K¾ðOÖí¾íÀSW~ÎWðÀ¸ÉÉWÉk\\kOkOS||éåOéOS\kg› k\Àððð¸|ðWWïJ|WðZçÖ|ðÀOSfïé\kkW]WÉ\\k\›\O\\|éåOSüS\gk\ ÀíÀðÀÀå¸åíWüWJïZfZJfíðWZO¸É¸¸Àg\kÉ\›\gkkü\IéAåéOOSg\k› ÉÉ\ÀÀ|¸Kåf§¸üüf©íW¸ðÿÀSïO¸\\À¸\WÉÉg\\\\kkåéW\åIOSÉgS›k ¸¸¸¸¸¸åKffŒŒðWüSWçí¸WÉüWíÀ¸W]\WkÉk\\gk\ké\OOKIWOSS\É\\ f¸\¸¸åKáfŒáfK¾\üüSZ\SüüüJKÀ¸¸\ÉWOk\g\\\É\\O\¸é\SÉSÉkÉÉ §§§ðWéZfŒ™fáKKKZ\SOéüüüüÀ§¸íOÉOÉOk\ggÉ\kkW\ÀKOWÉSSS›\k ÖðWÀ©JŒ™¾Œ™KfZZK¾§¸SüüüüWJfðíOÉWWk\\\\ÉkkW\ðåéOSSükk\k ðOüüSf©§'f¾KZZZfKf¾Àüüüü¾¾¸S¸ðOÉW\\\]\ÉkÉÉüW|OOSSS\kkÉ OüS\éüZçJ¾KÂZKfffZéWSSéZZfífSfÿ\OW¸k\\SkO\üWåSOkOÉÉkÉÉ \\¸ÀíðSüZðJt!t•!tt*§©©*¾O¸f¾Zf¸Y§WOOkÉOkSgüåküOÉOkOO\O ¸|Àf|¾íAüÂf¾¾¾f¸¾¸ç§*Öç‹ÎOOf¸¾ZWJ`ÀSOkkkS\OgOSÉOSkÉOOO ||fŒ¸fŒÀ¸üSÂéOSOSéZfZWZZ‹`ÀüüSfS¾`~§OOÉkü\üÀSSÉ\kI\I\É ðfŒð¾fÀŒððSüüfð¸éüüSüüZJKÖ`íüüüüüSOíYWOOSkSÀüOSkOk\\É\ f|ð¾ðÀfðfðí§§|fÖíí\WSüüü¾ZçÖÿSüüüüüüWY¸SSSOÀüüÉkSIå\I\ ðð¾íÀffÀKð|¸fffðfKðíðÀOüüWÀ§ðíW]küüüüéY|üOk¸üükÉSIå\ÉI ðfíð§ðÀðOÀŒfÀ¸ŒŒKð¸|¸|íÀüO¸ðí§O\ÀíSSSSW©ðS\kSüÉOO\å|IO ð§ðð¾Àf\WÀfðfZÖððð\¸Wð¸¸güÉÀðíSO¸íµOSüüZJíWÉÉSSÉOI\\Ok Œ¾ŒffK¸WOfðŒ¸fÀŒ§|WWW\W¸À\üɸðÿOWÀÉSÉSWOZ‹ÿÉOSüÉO\\å\k ífKZWÂA¸é¸¾ðKff¸f¸OüéWZ¸ðíWS¸WðïÉíOüÉSWSbZJJÉSOüSkåO\O fZéWWéS¾¸K¾fKf¸Z¸¸SéWéWWWW\WSWO!¸kSÉSkWüSÃZç`ÉÉküükSkO ¸SüWüüüSZKff¸KfKZZKÀWüüüüüüSüüSJ©kSSüS]SüÂZ™ç§OSOSOOIk KéüðéWOüSbKfKfZZééOéüSµü\µüüüSSç*§küüüSWSüZZfçíOÉSOOOk KfSW¸¸éüSOZKffKZÂOSüüSkSÀWüüOWSç§ðÀSüüSÉWOA홾íSÉOÉSI fKWSOSOüOÂZKffZZSéSüüOWÀWSüWZWW秌WÉkkµüOWW¾ZUZíåOOOOk ffKSüSSüWÂKfffZZééSüüüÉOSüéK¸WS¸¾f\WSSW\W¸WWfDÖZ©SkgSO ffZZéSüOÂZff¾ffåÂASüüüüüüéZW¸OɸW¸K\WüSW¸ÀÀ¸ZÖÖUÖ\ÉégO ¾fZZf¸ffAK™ÖÖŒ¾fZéSSSSéWZWWK¸¸ÀÀWüüüüWOOZÀðWW‹‹™Ö¸OS\\ Ö|ZKfffZÂfÖçÖ¾ŒfZÂSéW¸¸f¸WZ|ð|\¸gÉüüüSéOSO¸¸WÖ`Ö¾ÎOÉkk ÖÖfZZffÂZÖç*ç§ÖfKéSOZK¸W¸WZWWW¸¸]ÉSOÀ¸É¸KWOWéð~JZ‹éükk Χð¸KfZZ¾Ö*J§çÖŒ¸ASÂZ¸¸KWOéW\¸¸gSkkÿí|¾fðéüüüZ`tZJ|OÉ\ ‰ŒíÖffZfÖJJ*秾ðfZOOWZ¸ZW¸ÀÀ¸\\\É\\ÉS¸¸ðí¸üüüÂç~çK~W\S ‰ŒŒíŒKZ¾ç§`秧¾ŒfZOOÂW\¸í{{{{{gµ\›kÉüüüSSüüüüSfÖJ§ððO\ ‰áÎí¾¸fÖ§JJ§J§¾ðfKWOSA¸í{{{{{¬µ\ÉÉÉgkÉüüüüüüüü¾¾ç§çOK èáá§ífŒÖçÿJ§ç§ð¾f¸éOOWÀ{{{{¬_µÉµkÉk›ÉkOSüüüüüüüSZç¸JZW °°ŒŒí¾¾í§çÿ§ç§¾|¸¸WOO\ð{{¬¬_¤É›µµ›\kÉSÉÉSüüüüüüüüWçfç¸ “°‰ŒŒŒðíç§ïJ§íðð¸¸\WO]{¬__›]_µµgüÉkkÉSSOS_üüüüüüüüðWÀí è°“‰ŒððçïïÿÿïííÀ¸¸¸ÉÉ]¬¬___¬_µµµÉgÉÉkSüSü?SÉÉÉüüüüSí¾K —è“*|ððíïïïïïíðÀÀÀ]Éü]_]]]]]µµµÉk›ÉÉ\SüÉüðüüÉ\]üüüüWçf èè**fðííïïïïïí¬íí¬_Éɵ_¤ü]_µÉµµµ›\µÉµSµSü?üÉSSµgüüüüZJ è°*ÎŒííí_µÉ]¬{í{{{_]¤_Éüµ_µµÉgÉkgkkkµüüÉÉ?üOÉÉk›küüüS‹ “‰*Œðíð_Süüüüɬ"{{___]üµ]µ\Ég›µÉkÉɵ¬µÉÉÉ?ükµkÉkÉSüüüÖ è‰*Œíí{___]]_ÉÉ{{{{{_Éɵµ\]\\kg›kµ›SügµµgïSSüÉÉkggüüüf ““*Îðï]üüüüüüü¤{{{{_]µ\\\\\kk›\››gÉÉÉ›SÉÉgküükÉ\\\güüZ ““**Œí]üüüüüüü]{¬¬___ðg|¸¸]\›k›kSüµÉ›Éüüü¸güü›k\ÉÉgÉüZ —‰*“ÎÀðOÉüüüüü___¬_g||ðíðg\\gµÉÉüɵµÉüüÉS\ÀÉüÉükÉgÀ\üA “—‰*`Œå¸üüüüüÉ]]]ɸ**§§Îï?\›\ɵµÉµÉ›µüµ]ÉkíüüSkgg]\kü “—**“`*KWSüüüüüSÉå*`*‰ÖΧ?k\›\µµü¤É¤›ü›µSkíkðgµÉSO\]ü ***“*`“*áåWOüS\¸Î****‰*§Îåk\gÉÉ_ÉÉ›››ü›SüÀÀkSÉgggÉ›\ü *‰°“á“`“`*‰§§Î§*““‰°°‰‰`Œ\kk›\›µS››_›ÉSkÀOïOk¬›å›\\kW Ö**~*Ît``“*‰‰°*°‰‰‰‰‰‰*`KOkµgµ¤üµ¬gµÉÉð\Sü©É¬güÉ\›ggW Séf`~**“*°°*°Î“°*°‰‰‰°Ö*OÉ\k¬Éüµ]{]gg¸SüSü©OkµÉg›\g\ ¸SüSW¾`~`*““°—‰*‰‰‰á‰**åkk]¬ÉÉÉÉ›?g\k\üüÉOÝ\ggg›\¬›\Sà `©ÎWSSSAf*`“*Œ‰‰‰°*á*§ŒO\µgµSµµµ¬gÉÉkSÉOkɧ\g›kg›kÉ\SZ §`*~§åOSéSb§§f*‰‰**Z*ÎK\µ\gµµÉµg¬kÉÉÉSkÉÉüÎ|\ükg›\µ\\ ð§**``~WObASŒf*‰Œ‰*Œ*fkÉ\g¬Éü]gggɵµÉSÉSÉüŒggü]›\g\]Z ðÀç*`**~KOAZOÖ*“°Œ*§Œ\k\]g¬ü]\g¬µ]gSÉkSüÉg?ð\µgggµ]?Wf ðððð*``**ŒáAZZ*““á**\W\]]kg¬gµµµÉµµµ{ÉSü]]À?ɬgg]k]©OW Àðíðð*`*‰á*ŒbAá°“Œá|A\]\g›]?›S›g›gɬ¬OÉü]?kíÀgkkÉg¬ÝµW Àðð{ðð*§°*°“Œbáq*‰ŒŒÉ\]\¬›¬¬ÉÉ››g_›?µÉÉS¬?üðÉüÉg]g?"]O ¸À¬ííðð**“—‰*—qN—á§W\k\µ]g?_Éɤgg›¬¬Éµüµ{µgí]]k]Éݬgµü ¸ÀÀí{íÀð*°°N‰°NqNŒŒ\]¸›k›_¬Éü›¬_››¬›ÉÉüS¬SïÀ\íµ]g¬›µSü ¸_ð_{íðÀf*°‰‰°èNN*I\\]kµ›g¬ÉÉ›¬›µg¬µSÉS]kÀïïï_]µ›µ¤É]ü ¸¸À¬í{ð{ðf*°‰è‰—qèK\]kµ¬É›¬SÉ›››¬¬¬µÉɵÉ]0©íïɬ_¬¬µÉ]ü ðW_À_ííð{𧰉‰————áW\µµ›É¬››¬g›¬¬?›µü]µÝà©ððíà{µ¬¬¤üµü ðW]_Àí¬{ííí°‰°—‰——Œéµ]OµÉ››_¬››{¬››É]{?‚ÿ‚ïíðw0ݬ›¤Éüü íW]¸]À_ðð{𧰉°á‰—‰IO]ü¤¬››¬›¬¬¬g›µ]¬µÀí‚àçïðtÿï+Éü]üü
270 280 290 300 310 320
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 28 Лабрадор
(35) Иволга
g|\ ?\I gåk kÉO SkO SÉk S\\ ü?\ ü?k \gk ?\\ ?S› gkg kg› gk\ \k› S›k É\\ kÉÉ ›\k k\k kkÉ kÉÉ O\O OOO I\É \É\ \I\ \ÉI |IO \Ok å\k O\O SkO OIk OOk ÉSI OOk gSO égO S\\ Ékk ükk OÉ\ W\S ðO\ çOK JZW fç¸ WÀí í¾K Wçf üZJ üS‹ üüÖ üüf üüZ ÉüZ \üA kü ]ü \ü kW gW \ \Sà \SZ \\ ]Z ?Wf ©OW ݵW "]O gµü µSü É]ü É]ü üµü Éüü ]üü
kOO|gÝ?¬Ý©*θðð陉‰*ZS¾ \SéÝ~++Ý+*~|ðí|¾á‰°°WS¸ OOé|ttÝÝÝ*tÎü\©§Ö‰*'KSÀ Ok]|t~Y**~t|ÉOSÀ**°AŒOW É]ÝY~~***~t§SSüO¸`~ð¸W¸ Ékɧt*~**~tYOSüSK¾§~Z¸W SOåüéÎ*“*~t~ÀSSZåífðf¸W kO\Oá`““*ŒÝY¸SéZK¸¸ðZAé kS\Œ*°““~OWOüüSbKKOéWWé kgŒ*è“°“*O\OüAKÂáK¸éZAW \åá‰è““`gSSSSWIIZWZ¸éüé ÉOΓ““*ÀkSSW\qKKZWO¸üSW ük*‰ÎWSOÉOkSå|ŒKZW¸WSíf Sg|åüüOk\SOOSAfé|¸íüW¸Ö üSgkSÉ\ÉkOÉüSOåé¸WðüSf‰ üÉSkSÉÉOüOOOOSWAZÀ¸SWfá ÉåkÉkkSSüüSSOéZZ¸ïééZÂá \gOkSOÉüüüüSOAOíðíSWKZ kÉüÉSüüüüüüSWAK¸ÿ¸OZáKb SküüüüüüüüüüAA¸W©WOfZAA ÉküSOüüüüüOOååðÀçW¸fáfA SSüOSOé\WSOOðf¸©ÀéðAZåA kSOSO\éOOOO¸íKO•é¸fZáfA \IOSSIOWWWSZ¸KWYAfb'ÎKS å\éIWkOééééK¸ZJŒZZáfŒAO \\\å\åÉWZWSÂÖÖŒZfKKfåéO åÉO\OkOAðOéf‰ÖfZKKffKKS SüüéO||||OOçfÖKÀfåZKéOO üOükI\OOéOOJÖJ¸ZZáKåWé\ SSSIOS|OSSWJÖ`ZKfKOéKKK kSO\\I\åWSÀ~fçAKf'AZKWK IS?\åå\I\¸WífçfAZåASéZé S\å\\IO\I\W§¾*çZåKéWKWA OkI\?O\åW\ðí`fðŒWOZ\KAO \kåÉOåå|kW|ÖJÂWééKOåWWZ OkSSO\Ok|OÀ§‹WWO\OWWWZÀ kOükåk\\ÉSf`JKf\ééOWKK¸ OüüOk\\|OO\`*áfåSéWIW|W küüÉ\\\kü|WÖWZŒWOÉOOŒK\ OSO\\Œg|ågIÎA§|WSk\å|é¸ ÉOk\kÎ|åO?OŒÂJ|OOÉA|ZOŒ OSkåIÎ|k\kåKA`ðÀOå\ŒOWð \üI\?k\O|k||Â*§Àí\W\OWA üÉgI\\ÉOÎ\|åå¸ï\_ÿOWWOS É?kÉkgÉü\|Éåå¸AOüµÿOW\é ?gS\Éå||||åg\bOSÀÉ_©ÉOO üOk\]k\k\||Î|ZéWÀµgÀ©kW Og\gÎÎÎå\å?\k¸OSíÀÉüµ©W \g?\Éåå|\|g\É|¸WÀÉkOOW• Wkkk\?k§?\åk\À|¸\kOkÉ\\ ðkgggg\Ý\g\kg|À|¸]åO\|W çðgkkg\\gkkå\\ððÉ\åkIåå Ö§\g\\?g\k\\gO?ðSgÉ|åŒI ÖÖŒågg?ÉkkOgkÉððS¸üéåáá ‹çf\ÉgÝkkOOkgÀÀg\ÉÉ\åIŒ Ö`Œ\gg\kÉ\k\Œ¸\µÀÉOKåŒá ç*çk?gåkgS\\g¸\¸É¸O\Œåá §‹Î¸kåg\gO\Àð¸kkSÀü|áå§ ç‹ÖŒggå\O]\ggW¸OɬéŒ\|* Ö‹*íK\\SÉk\\\\¸ÉSðå\åÎŒ ™`çÖ\\µ]?\g¬W¸¸OS?åk\|Î ™‹`çZkS\]ÉS\O¸¸üÉŒ\\å?g Ö‹JfK\]k\kgÉS¸¸O\|gå\\\ Ö‹~¾AZ¸kÉ\\SW¸OÉ\\À\?É| ¾°JÖbWS]\¸g¸W\üWkkí\|\\ ¾ç~§f¸¸ÉS¸kÉW¸ükï??g\|O ¾‹tJK\\gÉü]ü¸KSÉåSÀOSké ™çtt¾Z\\gSOO¾WS\?\?üSO| ™çJ!¾ZZS\kS¸ÀOüÀ\É|\\k§ ¸Öçw~fSü¸OSfféü]S\kï¸ïÎ ¸ZçttÖZS\ÉOÀ¸SS¸µS\ÿgk\ À¾¾Y!ÖðW]kOféüOWµSSï\Ég ÂZÖ~•~Œ¸OO¸¸OüÉÉWWOïÉ\g OZZ™Y•¾¸OOðWüügOÉÉí]ÀåO üÃD™ç!§¾Ké¾OOSkÉOð¸\ðµü üS™¾§©~ÖKKðOSÉ\OÀÀüéíSü üü羧֧ÖfAð¸WgÉÀgk\SWÀO üüf¾§™ŒÖÖA¸K\\kíg\O\WWg üüÂfÖÖ¾‰fff¸Z¸?ggkSÉ\W| üüüþ¾Öf*ffKéÀ?ÉSüÉ]\É\
330 340 350
240
250
260
270
280
290
300
310

Page 29 Лабрадор (30)
(36) Иволга (37)
**å`OWSïç¸ÿ©ðÉSSüSµ\ðg¸¸k¸À\]ð{ɬ¬{©]À¬ÿÝ]ï{]ÿ?ðk+ÝåZKU‰è ~K\ïOWWçïÖ¸©ÿµüüüO¸?ÀgÀ\W]\¸ð¸ÀSÉOü]ÿݬ]]Àg?ï_íÝ]k逸։°è íS§¸WéSíç§f喝üüS?ÿðåOµµ\À¸g¸ðɸµgݬ]ɵïï{+ïïYÀ]+¬É]©`*á— WZ~éOSWçïçŒfíÀÿ{ïÀð§ÿ§?‚ïgÀðíg]kÀÀí?Ý‚ïµµg_ݬïÝÝ?w{µ]Ý**‰ S§çüWWðððçÖfW\Àµk¸ÿ¸|ï¸Àðí§|ðgïï¬À¬À]¸gí¸]í{?í¬ÝÝ{YÝ_gÝ** WçZüWðïííï¸Kf¸\¸ï©¸üSg¸íïÀ]ïÀÿïï"ï?ݬ??\{]gÿgÝY0"???w{k]* Ö§O¸ÿï©ÿ¸SOKŒfð\Wk]kÀðïÀSgð\kOSÉkïà"ï?{+_ïɵïÝÿ_ï+À¬+ÝàkS §¾ïððíðSµÀWfÖåO\¸É¸?íg¸\ð]?WWW¸]WÉÉgïÝg¬Ý©"?µggàÿ]]\Ý+©+¬ *¸\ÉOWOÉkSüŒŒfW|\ÀðÀɸ¸kÉð¸¸ÀÀÀ¸¸¸À]É]©ÝÀ¬©+︵]©¬Ý"]ÝÝÝ+ çSOÀ]k]üüÉOŒ¾Œé\OWÀÉüWíÀÿ\ÀÿÿïÀðïÀkïÿ_SµµÉ_ÿ?ï]]{¬ÉÉí?¬Ý© ÀüSµÀ]OÉüWOÖŒfOW\ík\\\\¸í]ÀWk\ððÀíí]g©¬µ\]kÉÀÀÝï_gü]?_¬Ý{ WüüüÉkSSOµWŒŒáOéð\¸ïÿð¸ík\ðÀð|¸Àðïðïï_g¸¬ï©Ýíɵ]g_]ÉÝïµ]? üSSSÉSSÉÉSKÖáZO|¸SüOð]ÀíüO¸Àÿï©àà¬\µÉµ\¬ð]kííw©{]üüü]©g]g üSÉüüüüSSSŒŒfSW§W\WüüüðÉ\WµSOÀ¸\µWgí"ÿ¬¸µ]kkïÝ{"w••0{Ý?À? SüSüüüüüS\ŒŒZS*\WW\µOÉÀWðð¸\W\¸gíÝðg]¸??ÿÝïÿÀ]_]\¬{ÝYYÝÝ\ gSSüüüüüSfŒfSðÀWOÉÉkSíµOWí¸\Wk¸É]¸Àï+ÿÝÀkÀ?Îð?ðg???Àð|íÿÀ ɵüüüüüüWfŒKWYSW¸kWg\ÀSÉOí\Ok¸¸µ?À\kS\Àí¬g¸í|ðïÀÀð¸\{0ðµ] ü¸Süüüüü|fÖOJ\SWk\]OïüüÉ\íW]WÉOk¸ÀÀíí_]\]ﵧZ§§ÀÀÿï]µ¸Ýg¸ S]kOüüüWffW§çüüSüSk¸güüükðSSSɸ¸kWk¸]OüüüW|J§ðkk?ïí]À?ï\µ µk\ÉOüüÀáfK`éüüüüüSíüWSüWÀÉðíí¸\¸\WOOɸ\W|©§Wkð_g¸µ\ï?]µ{ SWµkWSüŒfá*\üüüüOü]¸SÉkW]ÉüüW¸ðÀ¸¸¸¸\WWŒÿÀW?À{¬í¬{ÝÝí+¸SS ÉOÉW]üZåfáïWOüüÉOüíüüüSÉÀOSÉüSSÀÀð¸¸|§`ÎWOOÀSSSÉɸ]Ék©Àí] ÉWÉÉWS|áá§O\üSüSÉ\_üüüüüÀ\OSSSüü]À¸Î**Œ¸W\¸ÀW¸gkÉüüü]ïÉÉ] üÉkÉOSffŒ¸OWüSüüüïüSÉüüüíWk]WkWüSO§*|¸\\À¸íK¸¸¸¸\üüSÀ_k_ï SüüüW¸á¾ŒüéWSüüüOíüükSüüÿüüüSµÉS\YðüSW¸]ÉO©\\ÉkWk¸]W‚WÀSS \kSüKŒKçSSWéSÉüüÀOüüüüüüÿüüüSSO?©WüüüüWÉ\ÉÿW\À¸WW¸WÉ©OÀð] OÉkS§áf\üS\OSOÉOïüüüüüüüÿüüüüO©§SüSüüüüOWSïÉÀ\ÀÀ¸\O_¸O¸Àð ÉWkKŒ'çüüüWWÉSOÀküüüüüüü‚üüüÀt\üOSüüSüüüüOð\¸¸WSSOW‚üO¸]\ SkO|fá|üüOOüÉOSíüSüüüüüü©üS§ÿSüÉÉOSüOWüüü¸¸¸\WOSWSÀðüS¸¸É üÉO¸fŒWüüWüüüü¸]SSüüÉ]ÉüïSΩSüüüSSüOÉgOüüÀOWW¸SüOÉï\SOÉW] üükZfŒWüÉ\üüüüíS\Éüüü_Sk¸ŒtOüüüüüSÉ\¸ð¸ÉüðO]\¸OSWÿð\ÉOüSW üüWKŒ|µüWkSüS¸\üüSÉüüük\Î~|üSüüüüük¸ÉSÉkSÿOW¸¸µSÉïOÉS\µWÉ SÉZfÎéSÉWSküSÿüOüSµSüüSå~§SüÉSüüüüÉÉkS¸¸ÉðOÉS¸\W‚SSOSSSS] üWfŒÖSSÉWOÉü\ðüSSüµµµüO`*éSOSüüüüüüÉüSOÉ\¸kOWWOïµü¸kOSSkü ü|ŒÖ¸SSkWkSüïSüSOüSµÉO`‰KüüüüSÉüüüüüüüSüð\WkWüí¸üüOk\¸ÀµS S¾—§OüüOWSü¸güüSOüüüO*‰á°©~*?¸SüüüüüüüSüíOOWSðïOüüüüWÉÉSÉ á‰Œ§üüüOOSSíÉüüSüüSO§‰—****~t~åüüüüüüüüÉïüOk¸ÿgWüüüüɸÀg] '‰‰füSüW¸\¸ðW¸ÀWüüOŒ‰ŒÖféüü¸|`tŒüüüüüüüOïüÉÀÿk¸gWüüüüS_SÉ '‰‰fAW|ZfK§é¸ff¾ðZf‰™AéðW_ÀOüü\ÿÝüüüüüüÉíü¸‚ÉO¸\ÉüüüüüüüÉ á‰‰ZfK¸A¾ZÿéfffffKÖááAWí\ÀOüüOOOÀïüüüüük¸]©OÉSWÉWüüüüüÉkÉ ‰‰‰ZZffWf|ŒZ™ÖÖ¾¾‰™áffKíWWSOSüükS\ÿüüüüððYOSk\kWg\üüüüµ]\ ‰‰‰áf¾¸Zf§WfŒ‰Ö—‰‰bfŒf§ŒZKWWWOüüÉÉWïüüüJïSO]OkWk¸µ\ÉüüSSÉ ‰‰á¾¾fZ¸f`é¾™‰—™‰''Ö¾Öf¾ff¸ZOéOüüSüW¬W§JSüüüOÉíð]¸kÉüüüüü ‰—áff¾Wf§ŒZÖÖ‰áè‰ÃÖ‰Ö™Œfff™fZOSÉüüüü¸Y§|üüüüÉg¸]\¸µSkÉüüü ™Œ'¾f¾O¾*Z¾‰‰‰—‰Uተ֌‰™Œ™Œ™fZWSüüüWÿí§\üSüSµOÉWkkkOüÉ]üS —á'ÖfÖS*ç'Ö‰‰‰‰—‰P™‰‰¾Œ™á™™‰f'WOSW©WSíWüSüüüµ¸\]ÉWµkO]µÀ á™áff¾O`áf‰Ö‰‰‰UU°‰‰‰‰ÖáÖ‰™Œ¾áfáffïOüüðÀµÉSüüüüµkSɸÉOÉkÉ ááf™ŒfK`'™f‰°‰‰'‰‰‰™‰‰‰á‰‰¾f—™f™fŒ¸üüüí\ÀüµüüüüüüüüÉíkÉ]k áá™fÖZf`'¾ÖK*‰NU‰‰‰‰‰‰‰á‰™‰‰™á¾áá¾áWüO_ü¬ÉOÉüüüüüüüÉÉðÀÀg ™á¾áÖW‰*f¾‹K*‰b'‰‰‰‰‰°‰á‰Œ‰¾‰¾b'fÖáfAíSüSÀSüüÉüüüüüüÉÉWµÀ áfá™ÖA`ffÖÖK`‰Â‰Ö™‰¾á°ÖáÖ™‰‰ÖÂZÖ‰—™áf§üüüíüüÉüüüOW¸WSSÉ\¸ fá¾fŒá“Z¾fÖå~ábÖ¾‰Ö‰á°ÖK‰‰ÖçSZÖf—™áá™ÖSéSïüüüSO¸Jξð§ð¸WÀ áf™á¾á“áfZ™á~Âb¾¾KÖÖf‹ÖZ‹f¾S¸Ö™—á—‰‰—‰fOSÀWüSWfÖÖç*‹ç§JÿJ fááfቌfKf¾Œ`O¾¾ÖÖf¾f“ŒKÖÖOZÖ‰‰™áN‰°‰°Ö¾fZÀWZŒÖ‰Ö*‹*ç*§Jÿ ááZáf“KfŒfK‰~Sçf¸ç™ff§¾fÖWKç‰f™‰‰UU‰‰‰§Ö¾ZÖŒÖÖ‰Ö*‹§‹ç§JJÿ fáfŒ‰*fáf‰á*`üçf¾KfffÖŒ¾\f猙™—‰™™áá™fÖ§™áÖ‰Ö°§‰‹*ç*§J§ÿç áfAS‹‰ZጉK``SíZ¾Z¾fÖ§ŒfZÖ¾‰™™Œ™‰—f‰'Aff'f‰Ö‰ç‰*Öç*JJJJJç fáAé*‰éfåfŒ“*\¾W¾§ff§ffÀ¾fÖ™Ö‰™‰—Œá‰áf'f™á‰‰‰‰§Ö§*秧íçíí åfAK°fKfféZ`*KÖWZf¸Zí¸W¾Œ¾ff‰‰¾‰™—f™fáZfŒ¾‰‰¾§Öç*çJJççíç§ bfA“ŒáḌ¸A`‰Œf§Kff¸ÀOðð¾K¾f¾f‰™—ŒfffKZfÖ™Ö§ÖÖÖ§çíZW¸¸¸Kç OKb*áŒWfðZZ“ÎZ¸KÖZ¸¸íÉðfðfZf¾™Œ™Œfáff'K™ŒŒÖ‹Ö֧秸ï•àÿÿðð SZI*ZÀ鸌¸Z`θZ§fKZWíOððfðçfff™Œ¾WfffZfŒ¾¾§*¾§Öíf‚©]Éüðàï SWZÎAðO¸ÀŒW`‰WZÀŒÖSWíOðð¸fðff¾¾fŒA¾¾fZf¾ÖŒçÖÖÖ§ðÿ•]¬üüÀïÿ WWáfZÀK¸|ðA`‰¸KK|*KOíOððffð¾fffÖ¸ZÖŒfZ¸ÖçfZ§ÖÖíÀJw¬µüü{ð‚ ðWKáZ¸\\¸Œé*‰¸¸¸AÀ§WÿOðfÀ¸fffffÖOfÖ¾¸WffÖ*ífç§ðfW©‚ÿ¬ÿÀÿÿ ¸KfZZégW¸ÎO“*¸À¸WWÖŒ§OÀ¸Z¸fffŒ¾ðé¾|fðJt~JJÖfŒffðÀÀ©‚ïÀW‚ï ¸¸¸WWOíO¸Îü“§KWéZZK¸*OððÀf|f¾ffWf|¾¸SSSSOÂWWç§í¸ðíïÿÀÀðíí ÀK¸KAOÀɸ?ü©*¸S¸¸¸fAJSÉSOW¸fÖŒfOðf¸WW¸¸ZWéZK¸SWðððíïïíððf §\W|éWÀO¸ðü`*SW¸KKðW§K\¸WWWé¸ðWKfðf¸¸¸¸¸¸ff¸ð¸O¸\ððíïððfÀ À¸W¾SWÀS¸gü©*OWZAWKfÖ|WÀ¸¸|fWWéðff¸AAWZZZff¾ç§¸ð§¸¸íçíðf¸ ¸gWÖSé¸O¸¸üJ*WWKŒŒf¸ffO¸KfZÀÀ¸Wðf¸Z¾ð¾¸¸¸ff¸K¸f¸ðÀÀððð¾ff S¸OðAS\WÀWS§~|Wð¾ÖÖ*§§WåK¸¸¸ÀO¸Kfff¸fffKZZKKffWZé¸fÀ¾Àf¸W O¸üfZSO¸gWSç`WðOOSO¸Ö§\ÖKAK¸¸éfZ¸fKfffK¸ZZZf¸Kf¸Z¸À¸¸¸ZéW \WüK¸SSÀWOZ|~WW¬OSOO¸|W§*ŒÂ¸OÀÀ¸¸¸KZffffZZZ¸KKf¸¸¸f¸¸ZWéZ \¸üA|AüÀSWÀZ~WéWíüüW\ðW|f‰ÖA\ÀKZZZZKffffÀfKZK¸ff¸f¸¸¸WWK\ W¸üS¾Wü¸OWÀK`WWüSíÉÀZðSÀOf*fWfK¸f¸K¸KKfffffKZZf¸¸¸¸¸ZWZ¸K OOüüfOüÀO¸¸K“åéüüüðíWíüWÀAÖ*ZfZWK¸¸AWZZfÀfffZ¸fZZZZZW¸¸Z¸ üüüS¸WüÀWÀ\á“füüüüSïé§üüïSK*Œ¸¸KWWKWWAW¸¸ffÀ¾¾¸K¸K¸Z¸ZWO¸ OSüSAAO¸\¸¸á“füSüüüðWíüSíSéÖ§ZZ¸¸WZ¸WAAéWZ¸ffÀf¸fZZWZWOOÀ SOZŒJ`‹JðW|á*‰OkWOSðAðüW]\\W*fOZ¸KWWAéOéWWZ¸¸KZW¸ÀÀÀf\OWÉ
10 20 30 40 50
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 30 Лабрадор (31)
(37) Иволга (38)
U‰è ‰°è *á— **‰ Ý** k]* àkS ©+¬ ÝÝ+ ¬Ý© ¬Ý{ µ]? g]g ?À? ÝÝ\ íÿÀ ðµ] Ýg¸ ï\µ ]µ{ ¸SS Àí] ÉÉ] k_ï ÀSS Àð] ¸Àð ¸]\ ¸¸É ÉW] üSW µWÉ SS] Skü ÀµS ÉSÉ Àg] _SÉ üüÉ ÉkÉ µ]\ SSÉ üüü üüü ]üS ]µÀ ÉkÉ É]k ÀÀg WµÀ É\¸ ¸WÀ JÿJ §Jÿ JJÿ §ÿç JJç çíí íç§ ¸Kç ÿðð ðàï Àïÿ {ð‚ Àÿÿ W‚ï ðíí ððf ðfÀ ðf¸ ¾ff f¸W ZéW WéZ WK\ Z¸K ¸Z¸ WO¸ OOÀ OWÉ
°è°èèDZAUKOW¸\ðgÉÀ?ÀkíkOKÖ‰èZZŒ‰—‰—‰—b¸åKŒÀ\?¸éOééOS¸W èèè艾ŒfáfSOWW\\ÉÀ\ï\ÿ¸O§è—቙A‰——°‰áK¸íŒÀíWOWåAéOSÀW —q—™—áP‰ŒüüOOüük\íï\¬\å‰NUUN'KÂá‹°°“§|gWS¸§WO¸WåWéOWÀ °“èq'UUNè‰AüüSÉüÀÉïíµ¸É*°°èè*è°*ÎWZWOO¸K¸á*|éí|ZZKWWüW “““—UU'UNèáfOüSSÉÀgݵÀA“è°èq—‰**WSbáKŒŒféfŒ§ÀåOéOOOOSS *`“èbÃZ™™‰—Œ§üS]O_ÀïÀ|f“°èèZ*áZKAŒ**ÎŒŒWS*ðfWW¸OWSOüSW å|*°áUb''—èN`SWµükµ?µWÎP‰°áŒ*OéfŒ‰Î‰‰qAAK*AKÀð\W¸OüOWW \µ¸§áUNèèèèè“üÉüg\ÉïÀW‰‰—Œ‰\fKŒŒKáI‰‰áK'á‰éW\\¸WWåKWWW _ðïÀŒ‰‰è—èèè“üWüÀ_\ððå‰bá—‰W§åΌΉ‰°°q‰è‰ŒqfŒÀ]\¸ZWéWW g]0í?©*‰èè—è“SOÉ]À¸ÀðŒ‰‰‰‰áOOZf\fèNè—è°°°‰§§ŒW¸ðZK\WWW ]\Ý©Ý?Y~‰——‰*Wkg¸k\À팾UqD'áÖ¸WŒZ°‰èèèè“ጌfWŒ¸W¸SW\¸\ \g?ïݧΧ§Œ§*íOüÀÉ_kïÀAááNDUá‰ÖZWOf“èè°“èΉŒ‰áfŒO¸\¸WWW |gÿï§ÿÝ©ííÀïÉSS¬É\ÀÀ_¸fP‰è‰°fÂOKŒKfÖ‰è—áááAZΉáé\Z¸Wé\ ©*güSWíï©ÿ‚\SÉ]Wü_ÿïgOÎ*°“°b§“**ábfቓ“‰KéAf§ŒfZ|ZO¸ \]ÉÀ¬Àɵ_ÿ_ÉÉüÀSÉï©ï]\WfZÂbZb¾`°°“‰KA**èè°Œ¾¾ff™ZAfOWK _?_]\¬‚©ï_]üSɬSkíííg_ÀWfff™á™‰°‰á'‰**è谰ᾌ‰ÖŒÖZZSKf À"_k]_k]]SüüS¬\Sk¸íígSïÉüWf'™Uábbቌ‰èè—è°'°°‰‰°‰áAOfé µ]?{ÉÉ]kÉSü]ÀÉS_Wk??í¬]À_kWfZbÂÖ*‰‰‰—‰è°°‰‰°°‰‰‰‰áÂéAá ÉðÝÝgÉkWOSÉkðüÉÀÉɸí?íï¬_]¸¸ŒfáÖ‰‰*‰q'‰‰Œ—‰PP‰‰—‰—qá—á \_g_]S¸WÉSÉS_S¬ÉÉ\ÀgíÀgkï_\¸¸ZZfÖ**‰Œ§ÖK'á—èPèè‰èèá—ŒŒ _ðÿ{¸ð\\ÉWÉ]O]ïµÀµð¸ï]WÉïÿ¬ðÀðéWÂfZZWZfb™—èèèè°è—á—Œ—á üüSÉ]küÉSÉɸüÀ_üükðg_S]¸í]í{À?§ff™ZZZ§‰‰Pèè°è°èèè———Œá kÉÉ]Oüµ¸SSÉ]O{SüüÉÀð?üüS_ÀÿÝ]¸¸§Ö‰Ö'‰á¾Ö‰—Pè°èèè—èèŒá— ]SÉkÉükÉüSSÉ]íµüüWÀ¸à©ïµ\_ɸÀ\¬WŒ™‰'fZfZZèP°°°è—è艗Œá ]í]ÉÉüüüüüSÉ\¸]üS]OïÉSÉ\É]¸íÿݸ?ÀŒ™ffáff™—‰‰°‰è‰°°Œáá ¸]µW]üüüüüÉSÉÉküOOµïµgÀÉ\¸Éɸ\µk\ð¸f¾fá™áDDb'™Kf™ÖŒ¾fá _ÀgÉÀµüüüÉkSüSµSÉW{\¬?kO\ïðO\{gÝ{?ÀWKffU'báá™fŒKAAbfáZ OkÀ¬\]]üüɸµüüÉkk]Àµ]ðï]ÉWïg?_g??+¬ígK¸KZ'áffKZf*áffff WÉSkµÀÀÉSüÉWOðÀ¸_ï¬{k¬¸kðÉO]g{¬{g{Ý{ïg¸¸ZZZZZKZΉŒ‰Ö™f À_kÉüS_WÉüSWkW]íg‚¬µÉ?ðggÉ]g_¬gÝ_À¬?"?gÀ¸¸WZKÂfΉ‰Œ™áZ ɸ_Oüɸ]üüüO¸]ÿ?{{_ÉkÀk]À?g?g\Sµ?"]¬¬?¬g{ïÿíÖŒfáfqZZZZ ]SSüÉ]]üüÉük]ÉSÉ]¬Oü_ɵ]SükÉg{¬ï]Ý]µµk\]kÉÉÉ\\KIKfKZZf SüüSÉSüüüüSÉOSSɸÉɵµSÉ\¬À]gÀÀí_kï]gÀ?_kµ\]?À¸ÀÀéWAWZW üüüüüüüüüüSÉɵkÉ]]Wk¸SüüSíà]OµgííÿÉSkÀg?ÝÀɵ¸{À¬À\éWZZ SSµµüüüüüüÉÉSSüÉkWµ\OOÉÀ¸üSüüÉígíÀíÀ¸í{kÉ{?ÀSµðÀÀg¸À¸¸ µ\ÉÉSüSÉSÉSSÉÉg¸O]WÉW¸¸¸µÉk]Skü]íW¸À|ÉO]W\µ]\üÉg_¸g\¸¸ kÉÉÉ]kSSÉÉkµkOÉÉW\\¸¸SüüOÉW¸S_¸µí]ðíÿ¸É\ÉÉO\í?ÀÀ¸¬À¸ÀÀ _g¬\É_À]\µÀÝ]µgÉOÉÉOüü¸¸¸¸¸üü¸?í¸¸ÉOÉÀÀg¸Ý?ï?í?ðÝÿÿSÀï µí]kµSSÉ]kSS]güSOüOµ]ðÀW]ÉüüSÉWïðÀ¸¸¸ü¸ÀkOg?\ÉÀ?í??©ÿµ SÉÉÉüSÉSµÉ]]WüSSüɵkÉSSüOOüüüSÀððïïÀWSO¸kð]¸¸gí?ïÀð¸Àg µÉüüSÉSüS]\\üWkÀ¸k¸]ÀððÀ¸g\üüüð\¸íÀígWkk]\SWÉSSOíÀ]¸\µ ÉÉÉÉ_ðµ\íðµSÀííÀ\kSO]¸WÉÉW\SüüÀÉgÀ]SOÀ\Sü¸À]¸]ÉüSüÉí\? üüüüSÉ]]WüÉWµSüSÉk¸É¸¸ÀÀ¸¸ÀÀ\í]SSOüüüÀgüüüɸWWðÀÀÉSÀµí üüüüüüüüüüSÉOOOSüWÉkWÉWk¸k¸ð]ï_ð_]¸\\\µðüüüüüüW]í?_?íÝ SOSÉüüüüüüüüüüüüüüüüÉOüüɸÉÉÀÀSSS\À?ðÀükðÝÀ¸kW\\¸ïkí©í _g_\\üüüüüüüüüüüüSÉk¸ÉüüüüüüíSkÉOÉ\í?ígÉüµí‚©ÿÿíWWükÀï Sµ\_]kÉüüüOÉüüüÉSüO¸]SüüüüS]{SkÉüüü\¸üµ¬]üüSSWÀïïÉüüWÉ ÉüükµüSÉÉÉSüüüüSüüüÉÀWüɵ]ÉÀð¸\k\]üµµüüɵSüüüüüS¸ðSSüü ¸µk]SSÉüüüüüüüÉÉÉSÉOÉ\¸ÉÉüüÿWk\ÀÀðÀð\üü_Süüüüüüüü¸{Àgµ À{íÉÉÉ\_¸g¬g]¸]¸]¸\SÉÉ_¸]¸O‚íííïïÀð?kgOÉ?üüüüüüüüüÀí]g ¸ðÿÉkµ]\]ÉSµ¸µ]ÉOɵµSW¸SkW_¸üüOÉÀ_WðÀÀ\k{{ÉüüüüüüüüµÉS íÿ•{Wµ¸]¸]\ÉüüSSüüüüükgSÉ\‚üÉüüüü¸ïÉOg]ÉkÀ‚ÿSüüüüüüüSÉ ‚Y•à¸OüüüüS]ÀÀ]OüüÉÉɸÀgWÉÿü]ɵüüüïkÉÉkOÉüü]_ÉüüüüüüüW Y••0íü]üüüüüüO¸]WOÉÉükk_kk_kÉüµSüüí\]À?¬\_W]¸Süüüüüüüü ©Y••‚]ðSüüüüüüüS_\]gWÉÉSÉíkk\]WÀÉüð]¸Éµ¸¸µÉO¬¸Éüüüüüüü ÿ‚Yà•àðµüüüüüüüü¸]SW]\¸]WïS\ÉÉÉÉS¸]¸É_küÉïµSí]ÉÉSüüüüü ïíÿ‚ààíÀÉüüüüÉüüÉÉOÉWOkWkÿOÉ\üOµOíSµ\kÀ]É]\ü]ÿ©{ÀkÉüüü çðÿÿ‚©Àkï_]ÉO]üüüÉÉ]\µWɸí¸O¸ÉWkSïS]ÉüüSSí¬g_Àï©à{À]OS íïÿÿ‚ïµ]À\kÀ¬µüüüÉSS]Ok\ï?À¸\kWÉÉÀµÉïÉkµÉµgð?¬kÉÀÀ"0ଠíÀíðÿïSÿµ¸]SÀÉOüüSÉüüÉÉüÿïí?g¸kSÉ]OɬíµÉÀSk_g¬ðí]g]]À© ðÀðÀðµÀíÉk\O?É\¬\SÉ]üüüüíSS¸?¸\ÉÀ\ü_O¬_O]¬ÉµgÀï?_Àµkɵ ííÀWW\‚µÉµ¸]íüÉÉÀgÉÉüüüüðüüüS]¸k?µkO]µÀµOÉÉüüüÉ_ÀµíµgÀ ïçÀÀÀ‚ÀÉüüükÀµüSk]¸\µüüÉíS]¸üüSWï\íÉ\g\ÿíÉk]\µüü¸{?S_É ïïí§ïí¸]üSü_¸gÉS_gkÉkkü]ÀÉS]\ÉüÉÀÉWg]¸_kÀ\µÀígÀÉÉk©µS] ïí¾fíðÀ¸üüüðü]_ÉÉ?]\O]ü]küüÀɵO_WOkkÀW¸ÀÀk¸\]ÉgíkÉð]üµ ï§ffð§í\Éüü{üSüS]_ɸµ\ügüüÉ_üSÉïÉSOO¸]¸]gí]ÉWgðïg]ÀµSÉ çðfZíç笠üÉðüÉÉü?Éɵk\ÉíüüíüÉüüíSSüüüÉÉkÀ\í]ÉggðÀOSSÉk ðfZZððJïïO]kÉüüÉ_SÉOüOO‚SW_üSÉüðSÉOüüüÉSïÉ_ÿííík\À\]üW ffA¸f¾§çJííÉüüü¬üüüSSüütO¬SüüSÉÀSÉÉÉüüSµ_¸S\ÀÀÉOO¸ðkS¸ fWOZ¸f¾ð§ç©ðüüÉ_üüüSSüü•WíüSSü]ÉüüSÉÉOS_SgÀ]ÉSüüüÉgÉWï ZüAZéZf¾Ö秩ðÉ_üüüüÉSSüY]]SµÉüðüüüüSSµS¬üÉÀÀSÉWSÉüOü¸{ ééZWAOÂWf§ç§JÿgüüüüÉSSÉïíSSµkS©üÉüüüüüÉðüSSÉüü]ÀÉüüü]À W¸¸¸WW\Wéçfí§JíÉüµSüÉüSðÀüÉSkSïüSüÉüÉüS_ÉSSÉÉSO]¸k¸ÉSS \À¸SkWð¸WíAZJðíçWüüüWkWÿ¸üOSÉkÀÉOÉÉüüüSS]OSSkÉSOW]Éð]¸ ¸¸OüüüSkWíOÀ\fÖíð¸¸_\W¸tWÉüÉO¸gWSü_ÉSÉüü?üÉÉSÉSSÉSOðíÉ ¸WSüüüüüÀ]ð¸ZK¾í¾ÀZ¸ðÀ¸tSSüWkðɵ]kÉS_ÉÉüÿüÉÉkOSüüüüÉOµ WWSÉSüüüí¸ÉüS¸ff¾ðfW¸çï~OüüS]íüWüµ]Oü]SüàüSüüɸÉüüüüSW éOWWWOüüÿÉüüüWfÀ¾çïï¸SéàWüüÀÀïüµOüüµ]ÉOü"üüüüüüÉSüüüüü SOÂééOü\íSüüÉWé¸fWWððWü©ÀüüO‚¸ü¸ÉüüüµkÉÉÀüüüüüüSÉüüüüü SÂZZZOWíkSSµSSWSüüüSï¸üÀÉüüüÿWüS¬SüÉü]kg]üüüüüüüOÉüüüü
60 70 80 90 100 110
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 31 Лабрадор (32)
(38) Иволга (39)
S¸W SÀW OWÀ WüW OSS üSW OWW WWW éWW WWW \¸\ WWW Wé\ ZO¸ OWK SKf Ofé éAá á—á —ŒŒ Œ—á —Œá Œá— —Œá Œáá ¾fá fáZ fff Ö™f ™áZ ZZZ ZZf WZW WZZ À¸¸ \¸¸ ¸ÀÀ SÀï ©ÿµ ¸Àg ¸\µ í\? Àµí ?íÝ í©í kÀï üWÉ Süü Àgµ í]g µÉS üSÉ üüW üüü üüü üüü üüü ]OS 0ଠ]À© kɵ µgÀ S_É µS] ]üµ µSÉ SÉk ]üW kS¸ ÉWï ü¸{ ü]À ÉSS ð]¸ ðíÉ ÉOµ üSW üüü üüü üüü
WWµOü¸WW¸¸ZO¸¸ÀÀ_ÀÀÀ¸ðÖ§§*“““““°°““°“*‰‰§ÖŒf¸ZWZ¸¸¸¸ZW ]WOÉS¸WWWéW\¸W¸ÀÀÀÀ¸À¾Î§°°““““““““““°“°°‰ÖŒðfKZWKZW\éW \OS¸WW\¸ððf¸¸W]À¬ÀÀÀfðÖÖ**“““““““““““““*°ÎÖŒfKWZW¸ZZWé ]SOWWWWW¸¸ðÀ¸\¸_ÀÀÀ¸ÀðÖ§°°““““““““““““““*°ÖŒÀf¸ZZZZ\WW WÀWWWWZWZÀK¸¸\¸ÀÀ_ÀÀÀ¾ÎÖ°*“““““““““““““““*§ÖŒfKKKWWWWZ OÀí¸ZZ¸ðŒ¸Z\W|¸À_À_ÀÀŒ¾Ö*°“““`“““““““““““**ÖŒf¸ZWZWOWW WOéffKÀKAWåK|À¸ÀÀ_ÀÀÀ¾Œ§‰“““``“““““““~“““*‰§Ö|KZK¸¸åWZ éWZKWAOW\K¸\|ÀåÀÀÀÀÀÀðŒÖ*“““`““““““““““““°*ÖŒŒKK¸KéWWA \KKåK\\WWW\ZW¸\¸¬ÀÀÀ¸ðÖ§°“““~`““““““““`““**ÖÎŒZWZOéWK\ \ZåðWOW\\WOO\¸\\ÀÀÀÀððÖ§°*“`~“`“““““““““““°‰ŒŒKZAWWZKK OSKSS\OOOWWO\À|ÀÀÀÀð¸ðçÖ**“`“~““““““““`“““*§ÖŒKAZKZKZW WWWW\W\¸éOWW\\W\ÀÀÀÀÀðð§‰`““~```““““`“`“““*‰ÎŒKZIWZWZK Z\|KSéWO\WWWOSOS¸ÀÀÀÀð¾Œç““``~`““““`“`““`**§¾fåAWéZWZK ZåOéŒ|Wé¸éSWÉOSO\_ÀÀÀððÖ§§“`“~``““““`“``““*‰ÎŒKZWfKWAZ AAWAéZ|éWWéOéÉOOɸÀððÀ¾ðÖ*“``~~“““““``“`“**§ŒfåZéWOAWé OA|AéSfKKKKWkOWkéÀÀÀÀðÀÖ§**``~~`““““““`““**ÖŒŒ¸KZWW\Wé éZAOAOZ|éZ|\AOOWWggÀðÀ𾧧““``~~`““““`“““`*‰ŒÀKWWéWWWW KKKAOSW¸ZI¸å\KWéɸ¸ÀÀÀÀðÖ§*“``~~“““““““`““*§ÖŒ¸éAOOéOW ááKWSSéKå¸å¸åÀWOW\ÀÀÀÀÀ¾í§°*```~““““““““***ÖÎðKAWWWéOW ááåZSéAAWåf|¸À\SOW¸_ÀÀÀð¾Îç*“``~`“““*“*““**ÖŒf|WAK\WWW ááqWSAOSéOSW\¸ð\OOÀ¸ðððÀ¾Ö§*`````““*°“““**§§fÀ¸WZ\Z\WW ááK'AWZWZWOOOSSSéO\ÀÀÀÀÀðð§*“``“~““°*°**“*§ÖŒ|ZWWZZWWW ááááááåKZZééWWK\WW¸ÀÀÀÀÀðÖ§ç*```“““*°°*°**Ö§ðfWWZZWWWW ŒááááåáåáZAWWZWWWWWÀÀÀÀððð§§*````““°‰*°**§§ÖŒ¸¸KKW\WWW fááKááááKZAAZWZKZWO¸ÀÀÀÀÀðíç*`“`““““°*°***ÖÎÀ¸¸WWWZ¸¸¸ KfáááŒáIZIZAWZ¸KZZW¸¸_ÀÀ¸ðð§ç*`“`““°*°*°§*¾ðŒ¸¸éWOSüSS bKZbáÎ*ÂqZIAWWZKKZZKÀÀÀÀððí§J**`“““*°*°§*§§ÖÀ¸WWZ¸WW\\ WSZbfŒ“KáKKAOSWZZZZK¸À_ððÀð秧*“““““*‰§*§§Öðð¸WW\Z\¸WW ASZZ'Œ“Œ'IZWOOéWAbZK¸¸ÀÀÀÀðð§ç**“““*°*‰Ö§Öíðð¸WéWWK\WW AZf'ቧ*IZZK\WéééZKW\¸_ÀÀÀðð秧‹*““*°§§ÖÎí¾ðÀ¸ÉOWéWWWW WZZfáá‰*ZIAKéüSAKKKAW¸_ÀÀÀÀð§ç§**‹*“§*ÖÖ§Öððð¸SOéWWWéé AZZZ'fŒ*åAA\åKåfáKKéOW_ÀðÀÀðç§Ö§‹****Ö§ÖððððÀ¸WOOOSéWW ¸KZKáŒ*fIAOAAZåZIKéOkÀÀðÀÀððíç§*‹***§§Öí¾ððÀÀOWOOSOW\ WKZWZZf*ŒAéééAAKIZZWékð_ð¬Àðð秧ç**§*§Öí¾ððÀÀ¸OOOOSSOW W¸¸ZWZጧáZZKIZKZOéAWO_ÀÀíÀÀðííç**ç*‹§çÖðÖÀðÀÀSSSüSSSS ¸¸WAZZáÖ*áWZKZKåZééOéOÀÀ_ððððð秧§*§§§§ðíððÀÀ¸OüSSSOSO íÀOOWWZá*ÖZåááfåK¸OéW\\À_Àððððíç§ç*§J§çíÖððÀÀÀOüWWOSOÉ ¬ðíÀ\SOf‰ÎZZffff|¸WWWWk¸¬À{ðíðí秧§ç§ç§íðððÀÀÀOSéWWWÉW íí¬ðí_OåK§WSOZ¸KéSOWSSS_À_íðíðííïçç§çïçííðððÀ¸OOéOéWWW S{ð?]íÀ|Z§ðüSWWWWOWWWÉWÉÀ_ð{ððíí秧ï§ç§ííðððÀ¸ZKOOOSSW kkí?ï?]W¸Œï¸OSOOW¸¸\WSkO_À¬íððíííçíçJïïçðíðÀÀ¸¸\éOSSO] ï¬S]ïÝ_ü¸|§ÀÀð¬À¸\¸À¸\WÉ\¬ðííÀðííïç§ïíçïíðððÀ¸WAéOüOɸ ]ÿ?µ\¬¸üSfÀðÀ_ÀðíÀ]W\\¸\Éí¬í{ÀíðíçíïçïïííííðÀÀWOéSSWOW À]ðÿ¬À_üü¸|¸kð]]]íí?ððÀgkí¬¬íððííííçïïíïííðððÀWééOOWÉÉ ÀÀíÿïïÀüüéKÀ\_?¬À]À{ïííï¬í¬ð¬{ðððíçíïïíïïðíðÀÀ¸KWéüüSW ð¬ÿ©ÿð{küO¸¸¸Sµkí]SüÉÀ¬¬íï{¬ííððííííïíïïíííÀðÀ¸\ZOüüüS ÉWÿÿ{¸ïíí?¸|ðS]µ_¬ï{ɵµ]\¬{ð¬{íððííïïïïíííðððÀ¸K\\\¸¸¸ üüÀíððÀÉÀíðWðÉü]í__ï{ÿ¬{¬À?¬¬ííÀííííïïíííííððÀ¸\å¸Z\\O ]üÉɵ¸ÉÉÀ]íð¸ÀSüÉ_kÀk]ïÝïÀÀ¬À¬{ððííïïïíïíïíððð¸WWWüSWW í_üɸµ]O]]Wð¸¸À¬ÉüÉS]À¬ÿÝÀ_í¬ðí¬ðííïíïíï{í{íðð_OS\W\\W k]\µ_ðï{ðíµSí¸ðÿÿÝíÀÉS_ïïð?í¬À{íððíïíïï{ííííððÀ¸¸µOWWk ÉOÉ\¸{ÿÿï]©]S¸_\À_í+©íÉÉg_É_ð¬ðíÀíííí{ïïïí{íðÀ__]¸íÀÀð ]\\ÉO\¸ðïÝ‚àð]¸À¬\OüµÀ+ïµgí]í_í{Àðíííïïï{ííííÀÀ¸À{í¬À_ Oµ¸\\ÉüS]WÀï‚©ïÉW]É]g]¸¬ÿí¬ð{_ð{Àðííïíï{ïí{í{í__]_À{?í SWÉüüÉ_OüSWÀÀï©íÀÉüSüü_\k¬?¬¬¬ð{ððííðííïïïíðíðÀ¸_ð{í{{ üOWkÉüüÉWÉSSkW¸íÿ+ïÀµüüµ]\SS]í¬íðÀíðíííïíííí{íÀ_]É]¬¬{ OÉS¸ÀÀW]kOÉOSWɸÀWOÉíÝï¬kÉ]gS{¬í{Àííðíííïï{ííð_¸ÉüüSÉÉ üOüüüüüüSüüÉÉÉWW]SOüüO]ï{¬]µS{À{íÀððððíïïííí{íÀ_]µSÉ]\ üüüüüüüüµkküµ]WÉðOOWSüüÉÀí_ð¬{ð{{ð¬ððííííïï{íð¬_OÉüɵ] ¬ÉSüüüüüSɵüüüü\¸]¸ÉW]üüüüüSµí{À{Àððíííïíï{íí{À__]OüSµ ]ÉÉkOOüüüüµüüüüüW¸ÉÀÉW¸]WkWµS_í¬{Àð{ðííïíïïí{íð_]À{{À] _g]¸_Éüüüü_SüüüüÉÀüOÀµOÉ]À¸¸µÀ{ð{ÀÀððíííïïï{í{ð_]_¸]_¬ ]ÿíÝ?¸Süüüü_SüüüWµÉüS¸ÉSOW¸À¸_ð_{Àð¬íðííïíïï{ïðÀ]µ]__¬ ÉgÀ+ð\ü\üüüü¸ÉüüüSÀüüSÉɸOÉW]À¬ð{ðÀðððíí{íïï{ïí{_À]]µÉ À]À©ÿ]ÉSkOüü]ÀµOüü]üSÉOüO]WÉO_ð{ð_ðÀíðíííïïíïï{íÀ_ɵ_¸ g]Àg{\ÀüS]üüÉÀ¬{g_¸SS]üOÉÉSSüÀ¬í¬Àððððííí{ï{ï{ïí{_É]À_ ]ÀÀÉíÉ{¸üüSüüµµ\_ï¬\µ]¸üOWWSü_ð{ð_ðÀðííð{íïíïíï{ííµüüµ ïk]\µµí¬\üüüüSüÉÉɸ_kOµWüÉÉWü]ð{À¬ððÀíí{ííïíï{íï{ð]Süü _gS_k_]í{küüüüüüüüü\ÀÉWSüWOÉüÉ_í_ðð_ðííííí{íïïíïí{ÀSüü _ðSÉ]\]]ï?ÉüüüüüüüüÉ]]¸ÉÉO]OSSð{í¬ÀÀððÀ{í{ííïï{ï{íÀSüü g]WSÉ]]k]¬ðküüüüüüüS¸S]WÉÉOµOü¬í¬ðÀÀÀííííííï{ïï{í{ðüüü _OÉ]üüü]ɸ]¸üüüüüüüüµÉSSSSSüüüÀ{í_ðÀðíðí{í{ïíï{ïïíðüüü üÉɸüüüüÀµk\SÉÉüSÉüüS]üüüüüüüü_ð¬ÀÀ_íðð{ííï{íÿí{íí¬Süü üük_ÉüüüÀgkSSüɬ]ÉÉüüÀüSüüüüSü]ðð_ððððíííí{ïïï{ï{íÀWÉÉ SüÉ]\üüüÀÀ\üüüSSÉk]Sü]Wüüüüü]üW¬_À_Àðð{ðí{íï{ïïïííÀÉüü Süüü]üüüÀÀküüüOÉÉɵ]_kÀüüSüüüWÉÀÀÀÀÀð{ððíÀí{ííï{íí¬Süü SüüüSSüüSSSSÉOüüS]ÉSÉÀðkÉɵOüüÉÀ__ÀÀððÀ{Àð{íí{íïíííSüü SüüSüüüüSüüO]OüüüüüµµO_ð]SµÉSüü]ðÀÀð{_ðíðííï{ííïíííµüü SOüüüüüüüüüüÉ]OüüüüüSÉSí¸ÉÉ_SSüüð_¬ððÀííí{í{ïï{íííÀÀSÉ ükSSüüüüüüüüSüÉüüüüüüSü¸µÉ_µðÉüü_Àðð{íí{ðíííï{ïïííÀÀ¸ü
110 120 130 140 150 160
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 32 Лабрадор (33)
(39) Иволга (40)
¸ZW \éW ZWé \WW WWZ OWW åWZ WWA WK\ ZKK KZW WZK WZK WAZ AWé \Wé WWW éOW éOW WWW \WW WWW WWW WWW ¸¸¸ üSS W\\ ¸WW \WW WWW Wéé éWW OW\ SOW SSS OSO SOÉ WÉW WWW SSW SO] Oɸ WOW WÉÉ üSW üüS ¸¸¸ \\O SWW \\W WWk ÀÀð ¬À_ {?í í{{ ¬¬{ SÉÉ É]\ ɵ] üSµ {À] ]_¬ __¬ ]µÉ µ_¸ ]À_ üüµ Süü Süü Süü üüü üüü Süü WÉÉ Éüü Süü Süü µüü ÀSÉ À¸ü
¸\ZK¸KZWKZéWKKZKŒŒçÖ§°““~~~~~~~``~```**§ŒfZŒfZáááKfKKZ O¸WWK\WK¸å¸KWZZA¾Ö§Ö**“`~“~~~~```~~`***ÖfŒfZf¸ŒábAKbAé W\¸Z\ZéW¸f¸fZAK¸Œ§§¾*°“~~`~~~`“`~```*`ÖŒfáffOÖáIZZAbWZ ¸¸K\K¸WSWKK¸ZKKKŒÖÖ§‰“``~~~``“~`~~“**§¾|¾KfKKŒáZZééZKå \ZKKKWOWWKKKKfZK¾§ÖÖ*“`~`~~``~~`~`***ððð¾KKWÀKZWKKKKKá KK¸KWSOWWWZåfffåÖÖÖ*““~~~~~~``~~~~~Yÿð\¸¸WZO¾WZK¸\ZWAW \KKK¸¸OSOOéAKKAf§Ö**“`~`~~~~`~~t`À|¸k¸íð¸WWAfÀW\\¸\¸|¸ WWWWZWWK\WAAZKZŒ§§°“``“~~~~`~t*|¸íïíÀÀ¬ðÀAéOWðíííðð𸸠Z\WééOéWZf|fKZf§Ö°*““`~~~~~ÎkW¸§©JíÀÀÀððÀWAAWOOéOOOOOO WAWWWWWZKKfKKåŒÖ§*“```~~~~~θÝ~~J§ðÀÀÀ¬ðð¸AOOéW¸éSééWO AWWWWWK¸KKKKKfÖ*°“““~“~tttŒ|tt``JíÀÀÀ_ðíð¸Z¸WZ¸WSOWéZW ZKKWWK¸K¸¸KK¸ŒÖ*““`~~~tt`åŒt`“*`§ð¸À_¸¬íðÀWWAOOWWéWOKW ¸ZKKWZ¸¸KZWZf§‰“```~~~t~Œ*t~“`**íÀÀÀ_¸Àí¬ðOSüSééWééOWA ¸fWWW¸¸¸¸ZWfÎÖ*“““~~t~tttt~``“*§ð¸¸_À¸ÀðííSSOWWZWWWWéS OOéOOW¸\ZW¸ðÖ*““`~~~tt~t~~~`“*§ðÀ¸_¸_À_Àíð¸SWWWWZWAAWW SSüüüüSW\¸À¾Î*“`~“tttt~~~~``“*§ð¸_¸_¸À¸Àð¬íSÉWééWAWWAé \\¸]\WÉW¸\ðŒ‰“~“~“``~~tttt~~``§À¸]À¸_ÀÀ_Àðí¸SWZZWéAWWÀ éW\¸\WSW¸ÀðÖ*““`~`“tttttttt~`*í¸]¸¸_¸ÀÀ¸_ððð\WWWO¸f¸ÀO WWWW¸WO]¸ðÖ**““~~~ttttttt~t~`*í¸¸¸]¸ÀÀÀ_¸ÀððÀZWW\À\WOW WOWWWÉW¸ÀðŒ*““``~tttttttttt~`Jí\¸]¸_¸_ÀÀ¸_¸]OOSSüüSWŒf WOWWWW¸¸ðð*““““~tttttttt~tt~~`í¸\¸]¸ÀÀÀÀ_¸Àííï¸ÉéW\WKK WWWWW¸ÀÀðç“““~`~ttttttttt~~~~J§¸]\¸]ÀÀðÀÀ¸¸ÀíííWW\AfåZ \WW\¸¸¸À¾§*“`~~~tttttttt~~~~``ï¸W\]¸_ÀððÀ_ÀÀÀííÀWWWIfŒ W\\\\¸Àðí*“““~~~~tttttt~~~“`*J§¸W\]¸¸_ðÀÀÀÀÀÀðííWWK¸OS W\WW¸ÀÀðç*“``~~t~~tt~~~`~“““`*ç]W]\¸]ÀÀðððÀÀÀÀðïüüSOWW SSéW¸¸ðÀç*``~~~tt~~~~~~``“““*`ï¸WW¸]¸À_ÀíðÀðÀÀÀíSWWéOW WWOW]ÀÀðç*``~~~~~~~~~~“““““*‰*í¸WµW]¸_ÀÀðííðÀÀÀÀSKKWOé WWWɸÀÀðç§`“~``~`~~“`“`““““*°§ð¸WWW\]¸¸_ÀÀðððÀÀZSWWWWO OOSO¸_ððíçJ*“```“`“`“`““““*°*§ð¸WµWµµ¸]¸ÀÀÀððÀ¸\SWZKOS WWW¸ÀÀ_ðççÖ*`*“““““``““““““*ÖÖÀ¸µWWkWW]\¸_ÀÀÀÀ¸WK¸K¸¸é OW¸k__ððííçJ*‹“““““`“``““°*§ÖðÀ\W\]WÉÉW¸]¸ÀÀÀÀ¸¸¸f¸Kf\ AéW¸ÀðÀððíç§J*‹*“““““““““*°Ö§ð¸µW]W]WWÉWW¸¸¸ÀÀ¸¸K¸åf¸Z ¸¸\¸À_¬ðíííç§J**‹“*“*““*°**§ðð¸\WW]WWµÉWµW¸_ÀÀ¸¸å¸f¸f| \\WÀ_ðÀððííçïç§ç**‹*“*“**‰§ÖÖÀ¸µW]W]\\WWW\¸ÀÀ¸¸¸f¸f¸f¸ OWW_À__À¬ððííç§ç§J***‹*‹°ÖÖÎíÀ\W\W\¸\¸]¸\]¸gÀ¸Àf¸WZ¸¸¸ üO]À___ÀðÀðííííçç§ç§‹**§§Ö§ÖðÀWW]\]\]¸¸¸¸¸¸ÀÀ¸SSZ¸ZS¸¸ WW__À__À_Àðððíðííç§ç§§Ö§Ö§Öíð¸WµWµW\¸¸]¸_¸¸_À¸¸¸fðZSZK W_______ÀÀððððððíí秧Öí§Öðíðð¸µWW\Wµ¸]¸¸¸À¸À¸¸¸ÀfÀKOWZ ]¸]_À__À_ÀÀððÀðíííííÖí§ÖðíððÀ¸W]\]\W]¸¸¸¸_¸ÀÀ¸f|f¸ZW¸Z ¸]]____À_ÀÀðÀðíððíðíðííðíðððÀÀW]\W¸]¸¸¸_¸¸_ÀÀW¸KKéSS¸¸ ¸]]___À__ÀÀÀððððíððíííðííððíÀ¸]W¸µ¸]¸]¸ÀÀ_ÀÀ¸\¸¸¸¸WéOZ _]]¸____À__ðÀðððððíðððíðððððÀ¸¸µ\¸]¸¸¸]¸ÀÀÀ¸ÀWWéWZ¸\WO ]Wµ_]_À__ÀÀíðððÀðððððíðííðððÀ¸]\¸]¸¸¸]¸_ÀÀ¸_¸WWéOWWWSW ÉÉÉ______ð¬ðð¬íððððííííííííððÀ¸]W]¸¸_¸¸¸ÀÀÀ¸¸\WZOéOO¸¸ ÉüW]_À__À¬ð¬ððððððííðííííííÀðÀ]¸\¸]¸¸¸_¸ÀÀÀÀÀW\KW¸¸WW¸ SSµ___¸__ð_ð{ðííððððíðííííðíðÀ¸]W]W¸]¸¸_¸ÀÀ¸ÀW¸WK\éSSS Sµ]¸______ð¬ððíððíðíðííííííí¬À]¸µ\]¸¸À¸¸ÀÀÀÀÀ\ZWWOSSSü SW____À_¬ðÀ¬Àð¬íííðííííííííðíÀ¸]W¸W]¸_í¸]À¸ð¸WWWéOWWWW OW__À__¬ð_{ð_ðíðíííííðïííðííÀÀ_¸]W]¸¸¸]íð\ÀÀÀWWWWWWW\W W]_À__Àð¬ðð_Àð{ðíííðííííííððíÀ_¸W]\\]À¸µ¸À¸_¸WWWWWOWWW \¸__À_À¬_ð_ð¬ðíðííííííííííðí¬ð_¸]W¸]¸¸_¸\]ð¸¸WéWOÉWWWW À_ÀÀ_À_ðÀ_íðÀð{ðíííííííííðííðð_]W¸]\¸]¸_¸¸ÀÀWOWOWWÉWW¸ À_ð_À_ð__í_ð¬ðíííí{íïíííïííðíÀ_¸]]¸]¸¸¸¸_¸¸_ÀSOWSSOOWW ¬À_À_ðÀ_ðÀðÀíí{ðí{íííííïííðíðÀÀ]\\¸]¸¸]¸ÀÀ¸¸_íWOWOSSüü í]À_ÀÀ_À¬_À{ð¬íð{íí{ííííïííðð_À¸]¸]¸]¸¸¸_¸ÀÀ\Wï¸OÉOSÉO ÿ]ÀÀ__¸ÀÀÀÀíðð{ííí{ïííï{ííðððÀÀ]¸]¸]¸¸¸_¸ÀÀÀ¸ÉO¸íSÉWÉÉ À_ÀÀ_À_ÀÀ_í¬ð¬ííð{ï{ï{íííííððÀ_¸]¸]¸]¸]¸¸_¸À¸OSSÉíOOOS ]¸À_ÀÀ]ÀÀÀíððððí{ííïíí{íí{ðíð_¸]¸]¸]¸]¸¸_¸]À¸OüSSW_SÉS ¸µ_ð__W_ÀÀð_ð¬ð{ðí{í{íí{ííðíð¸¸]_À¬ÀÀ¬í¬¬ÀgÀÀküüSSW¸ÉW ]]¸_À¸]¸_À¸ÀÀððííí{íí¬íííííÀð_]gÀ_¸__µµ]gÀ__¬¬À¬À]kµ_] _]¸_À]¸_¸À__ÀÀ¬{í{íííííðíííðÀ¸¸_í{¬¬ðÀ_À__g_____]µÉÉ\À _µµ¸_¸µ¸__À_¸_Àððíí{ÀÀÀÀíðíÀ¸]_À¬À{í¬{¬_kµ]_]]]]___¬É] ¬ð]¸]¸É¸_À_À_¸__ð¬íðÀÀÀÀððð_¸]À¬µÉ__OÉ_𬬬""""{"{¬ígÉ Éµ]]]]O_¸_À_¸]¸¸Àðí¬íð_ðÀðÀ_¸__?¬í¬ï{וּ]SüSÉSµ]ɵ]µ]] ]_WµWÉÉÀ_À_À_]W_ÀðíííÀ¸_À_]¸]_À¬À{¬]À¬?{Àµ_?{À]ÉÉÉ]µ]À ¬ï¬]\ÉO_¸À_ÀÀ¸]¸Àð¬ííÀ]¸À_¸]¸À¬À_]gÀ?{íïÝ{À]?{À_É_¬À_µ ]¸_ð_WÉ_À_WÀ_¸]ÀððííÀ]W]___]__]]À_]__À?¬ÀÀ¬ð]ÉÉɵµkµµW üüüüOÉW¸_¸W_¸¸WðÀÀðð_¸ÉW]WüSüSÉ__ï{í¬í_]]¬g_µkÉüüµÉÉOÉ üüüüüüO]¸¸]¸]¸É¸_ÀÀ_¸]WSÉÉ]µ]kÉSÉ]]]k]¬¬À_ïÝ]\]µ\]gÉSÉ üüüüüüüO]¸W]¸WÉW¸À¸¸]¸µÉSÉÉ]__ï¬ÀµüɵµOSÉÉ]µÀ{g¬¬ð{Éüü üüüüüüüüS¸]¸¸µWɸÀ_ÀÀWSSüSÉüüüS]_gµSSÀ]g]µSüí{kS]?gÉüü üüüüüüüüüµ¸¸]¸µS¸¸¸À]SSµµÉµ]]ÉüSµ]]kSÉ]À¸¬¸SµÀÉÉÉÀkkOü üüüüüüüüüSW]¸]WÉWµ]¸ÉüüüüµSüüÉüüüüüµÉɸðµ\]]O_gkÉÀ¬í¸ü ÉÉSüüüüüüüüÉɵWSSµWÉSüüüü]\µ_SüüüüüSüüSµ]ɸ?_¸ggíïÝíÀÉ üüüüµ\kÉÉÉOSSWÉüüÉOSµkÉüüüɬµSÉÉSüüüüüüüSWÉk¸_]¸À?ðg\À üüÉ_ðµ]WüüüüüS]üS]É__]k]üüüüüüüµ]]ÉüüSSüüüüSɵ\µ¸]¸]WO üüüSüSÉüüüüüüüÉSSÉSɸÉüÉÉüüüüÉüüSµÉ]\ÉSüüüüüüüüüÉ\kk\¸ üüüüüüµÉSüÉSüüüüüüüüüÉüüüüüüüüüüÉ_ð]k]ÉüüSüüüüüüü]\¸¸\ SüüüüüüSüSüSüÉüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüÉÉÉÉÉüüüüüüüüüüO]gkÉ ÉÉSüüÉüüüüüüSÉÉSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSüüüüüüüüüSSO
170 180 190 200 210
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 33 Лабрадор (34)
(40) Иволга (41)
KKZ bAé bWZ ZKå KKá WAW ¸|¸ 𸸠OOO éWO éZW OKW OWA WéS AWW WAé WWÀ ¸ÀO WOW WŒf WKK fåZ IfŒ ¸OS OWW éOW WOé WWO KOS ¸¸é Kf\ f¸Z ¸f| ¸f¸ ¸¸¸ S¸¸ SZK OWZ W¸Z S¸¸ éOZ \WO WSW O¸¸ WW¸ SSS SSü WWW W\W WWW WWW WW¸ OWW Süü SÉO WÉÉ OOS SÉS ¸ÉW µ_] É\À ¬É] ígÉ µ]] µ]À À_µ µµW ÉOÉ ÉSÉ Éüü Éüü kOü í¸ü íÀÉ g\À ]WO k\¸ ¸¸\ gkÉ SSO
ZWÂZfáá'ááfŒŒf|À¸¸¸\¸¸_¸À_Àðí{íï{ïïï{ïï藺°°“*ÖÀ¸¸µW¸W éOWZKf'fáfKfÖŒfÀf¸\¸¸¸¸¸_ÀÀí¬íí{ï{ï"ïíïð*‰‰‰‰**ÖŒÀ¸¸]O WAZAZAKŒ¾ZÂbÖŒffÀ¸¸¸\]¸]¸_À¬ðí{íï"ïïÿ{íí*‰°‰—á‰ÖŒŒð|¸é KKZWWAWÂéAZጉŒŒf¸\¸W¸¸¸¸_Àðí{ðí{ïïï{ïíðÖ‰‰‰‰‰‰Œ¾ffððW fZWZKKWééKáá™—ŒŒf¸K¸\W\]_À_í¬ííí{ïÿ‚ÿíÀ𾾉։ŒáááfŒfð¸ OOWWWWKZKfáfáቌŒf¸\W¸]¸¸Àððí¬ííí‚ÿµW_]WAééKÖÖŒf‰ÖŒffW ¸\¸\kWSOAKfáf‰Œ‰Œ|¸Z¸W\]¸]À{{ðÀí©¸Oð‚‚ï¸f¾¾ZOZŒfKZbf¸¸ ¸ÀÀíïïïïÀWAZáᙌŒf¸¸W¸\¸WÀÀÀíÀïÿWWíïïïÿÀ¸fŒÖ¾fWWff¾WÀW OééOSOA¸ðÿ§KAIZáŒff\Z\W\¸µ_ÀÀðï\Wííí{ïÿð¸KfffKf¸Oéfí\O O¸KAWAWAééfÖ§J`秾ðŒZOWW\¸¸¸ÀðWWððí{í{ÿð¸K¸fZfZf¸í¾éWf SZZåZWéWOOSSOOOWf¾fZðJðíð\WÀÀOWðíí{í{ïïðW¸ŒWSOZ¸ÿWOWüO SÂW¸WOOW¸|íJïí¸WüüüüüüüO¸ÿW\OOððð¬íí{ÿÿ{OZféWWW¸WO¸íðS éÂA¸ZÀí¸WWWOüSO\¸||¸üüüüSZ©¸ü¸_ÀÀðí{{ÿïíW¸¸¸Wé¸WWWŒÀ¾Œ ÂZO¸SüüOOWWW\¸¸KKf|Àð\üüS¸¸ÿðO¸_Àí{íïððí¸¸À¸Àðf¸éZ¸ff¸ éOWWüWWWZ\\éS\\K|ŒíðÀðÀÉüOWWðíµ¸¸Àðí]íïïWOéWO¸¸ð§¸ZW¸K WíWSWWZZ\ZK¸Wé|¸¸WOOOOÉÉSüüüüÀíW_ÀÀ]ïÿÿï\WWWKW¸K¸fí¸W¸ ÀOWW\\Z\Z\KZ¸¸¸üOW¸ðŒÀk¸]WSÉüOÀÀOÀ¸ð{ï‚ïWWWZWWOWWOSWÀA üSWWWZZZWZ¸\WOSW¸¸¸K¸¸WÀW_¸S]SOÀ©¸¸ðï"ÿïWW\Wé¸KZ¸ðf¸ZŒ WOSSSéW\¸¸WW¸WWOéWAéAK¸O\¸]\WðSS¸í¸ðïÿï{WWKWW\¸K¸ffŒff ¸WAWZOOZ¸WOWOéffZééAZ¸KW¸¸¸¸S¸ÀWüZï¸íÿÿíW\W\OZ¸¸¸f|fff KZZZ\K¸ðWWWZZWfÀf¸KKW¸O¸¸¸_¸Sí¸¸ÉSZïW¸ïÀW¸¸W¸\W¸WWZ¸fZ ZKKåå¸fWO¸WO¸ZZZZZZZZé鸸¸¸ÀOçf¸\SüOíí¸¸¸¸¸\WOOOW¸ZK¸f ¸WK¸KZWWWWWOOZKWWbWKOSOO¸À¸¸\¸À¸¸µ¸SOð秸¸¸¸¸|¸¸\KZKKK ZOÂAZ\KZ\WWSOWfZZWAW¸¸¸¸W¸\W¸OðÀ¸OJíOS¸ï•çfK¸¸À|fKZWZZ OSüSéZ¸W\OSSWZKKKZWOSW¸Àðçíííð\üüü¸çíï¸OOí©¸ÂW¸f¸ffffK ¸\¸WSWÀéOSSéW¸¸fZ¸WWéSSSü¸ð¸üüüüüüüWÀçÿ©íWWÿÀOZffff¸K¸ WOOÉWS¸WSW¸¸KZKf¸WWWSK¸\WWïüüµ\]üüüüüüW¸çÿWO©§AfŒfffåK SüüüOOWWWWZWZWZWWSOOZ\WWéð¸üWíÉÉWüíïï]üüWð©WWíÖfff¾f¸K OWOSWééWWZ\ééWOSSWéWWAéOOÿSü_S]¸üüðððÿÿkÀ©YÿOWçÖ§Ö|ffŒ éWWOOWSZWWAéZKéSOOOééWéOðïSS¸W¸_ÀüO©ðïïíµOW¸OSZ™ð¾ff|ð ASüSWWSWKOéA|\SSWWWWWOS¸©S\S]¸µ¸À_üÀïÿïðï{OüüüüS¾¾í¾À SOWW\OOWAKKK¸ZOWWWOéO¸ï©WOµO¸\W\¸ðS_¸_ïððï"ÿðÉüüS¸çfðf ¸¸K¸K\é\åf|¾|Wɸïíððÿïç\SWOɸ]W]\À\Àðï]ðÀ{ïïð¸kÉüSf¾ÀÀ f¸¸ZWW¸ZWAfÀWWW•íWüüSOSO\WSW\]\¸]¸_Àí"í]¸ðíïÀWÀSüüü¸J ¸¸fÀ¸¸¸OSK¸\WO©ÀSO¸\ð¸gWOWOSµ¸]¸]¸¸ÀíïÿWÀ¸{í𸸸OüüSÀY KZOé¸ZWSWf¸Z¸ïðW¸WWWW¸¸WWOWSW]W]¸¸]ÀíïïÉð¸ðíð\WWO\SüSÿ ZWO¸¸SOSO¸¸¸ðïW𸸸f¸Z¸Z\OSO]¸]¸¸]¸¸íï{WÀWÀðÀ\¸¸¸¸]Éü¸ WZ\¸ÀOSOOZZWÿé¸fðÀf¸¸¸fÀK\WW¸_¸_¸]\_í{íðWð]¸]OOWk\k\ÉS ¸K¸éSWWOWÀífð\¸WOéZ¸Àð¸¸KWWW]ð]¸¸]¸¸ðï{ðµ¸Àí¸µOSWk\]¬k KK¸OOOWWWWZí¸¸ðð¾ð¸WWS¸K¸\¸\¸ð¸]À]W¸¬ï{ðð_¸]]¸À¸]kg]g¬ ¸¸¸f|ÀZOWSSZ¸WWWWWSZ¸WÀ¸¸WWW¸ð]¸]¸]¸Àíïí{ðÀÀ¸SOÉk\››¬? W¸¸K¸¸¸¸\íðWOSSOWWWW¸Oð¸À¸WOW_ð_¸¸]¸_ï{ððíðÀ_OSÉkµg¬_ü ¸ff¸¸K¸¸fÀ¸¸SOSOSWWWWéðWWOSOW¸À¸¸]]¸Àííð¬ííðÀÉOkµ\›µSÉ f¸¸f¸¸ffåÀWSSÉSSWW¸WOOðéOSOWWWÀ__]¸]Àð{ðÀðíð_kkµ\›gµÉü ¸KZZKff|f|WüSOSüüWWWOSÀOSSSWWW\ð]¸]¸_ÀííÀðí¬¸µ\µ›¬¬Éüü éW¸Z¸fðfŒÀÀüüSÉÉOÉWWWOÀWWOOWWW¸ð]]W]¸¬{íÀðíÀµ\›gg¬Éüüü SOOW¸¸fÀ¾ÀÀüSÉOWWWWWOSÀSWWOAWWWð]W]]¸Àííð¬ðµµ›µµ›ÉüüüS ÉOSSSOW¸ÀZÉSS]WOWÉSüSO¸OWWWWWWWð_]W¸]ð{{ðð_µ›µSÉÉüüüSµ ÉOWWWSOWSW\SWSSOOOWOWW¸\¸ZZWOWOðÀ¸]]¸_ííð¬]››µÉüüüüSµk OWWWZOSéWWWSWSSSSW\¸WW¸K¸¸Z¸ZWÉíÀ_]¸]Àí{_g››g›ÉüüüÉ]k? ¸ZZWWWWWWWWOSSOWW¸¸¸¸f¸¸ZWZWWéWíÀ_¸]]¸{?g››g_ÉüüüÉ]kgg \¸Z¸ZWZWéWWWSüüWWW¸¸f|Œf¸OéWZ¸¸ð_¸]]¸_ð_››µ¤üüüüÉkÉgg? ZZZWZZWWWZZ¸WWOOZ¸Z¸¸ffðŒfÀfÀfðÀÀ_¸]]_]µSüüüüüSÉÉÉg¸?\ SOWWWAOWZW¸¸¸O¸¸¸Z\¸ZŒf|ðððððÀÀÀÀ_]µµSüüüüüüüɵÉOSg\kk üüüüüüWZ¸¸Z¸¸WWW¸¸¸ZZÀÀððÀWOOWµð¬¸]ÉüüüüüüSüüSS]gkÉ\gk ÉüÉW¸¸¸¸¸¸¸¸\WWW¸WOOOÀWOüüüüSWµÀÀ_]ÉSüüüSÉüÉÉSÉOÉOk¬\k ÉW¸¸¸¸¸ZüüSWüOW¸WSW¸¸¸ÉWSWµ]Wɵð_µ¤ÉÉüüS_¬gµ]g\kkk\¸\k ɸ\¸Z\WSüüW]SWOW\SW¸¸¸À\üÉOÉWS_¸µÉɵÉüüµ¬gµg]\]k¸kÉÉÉü W\¸¸WSOSSkµWÉWWWWüO¸K¸ÀÀOüüOkµ?››ÉÉü¤üüÉ]¬¬kÉÉSgµüüÉüÉ ]¸]\_]¸__]\¸WWWWZOSW¸¸K¸ÀÀðÀg\µµSSüü¬üüÉ]SüÉ\ÉOµOµÉü\? ¸]µÉɵ]µÉÉkW\¸¸WWSOOf¸¸K\¸\ggÉÉÉüɵg{üüüµµ]gkÉÉü]ÉS]]? ]]ÉɵÉ]µµ]kWW¸¸ZWWWWÀWW¸¸\À\\ÉÉɵg¬ÉïüüS_]gkµ\küÉgg]?g ]k_¬]]]]¬kkWW¸ZWW¸OO¸WW¸¸gg\kÉS_À]Ék{üüɬg›g??gÉggÝggg ]]À_¬¬?¬_kkWWZ¸¸W¸WO¸SÉÉ]g\µµÉ¬k]µÀ?Éüü]g›gg›SÉ???g¬›¬ _O{ï{__µüÉWWWW¸Z¸¸¸W¸üÉkÉɵk]\É]]g¬{Süü_g]g›É\????gµ?¬ ɵµ]µüüµÉWWOWWZWOüSW]üµ¤ÉÉÉ]µ__g?{ï?üüüµg›kɬ{gg?¬gݬ› ɵk]ð¬ð¸\WWWOWÉWSüüÉkSüSüµµÉ?]O]?Àïgüüüg›¬¬¬gggg]?¬¬›Ý µ__W]WµW\WOOOOOÉ\kÉkÉüüüSµÀ_kð_g?íï¬üüÉg¬g¬g]gkg?]g¤g¬ SüüO]üOWWOOSüSÉÉ\µSµkÉ]g?{]gï]gïÀ{?güü]µgg+g›g?_]g¬g_¬ üüüüÀSüüOOSSüÉÉkk\ü\\gïï]\{ÀÀÝ{µ]\À¬üü]gÝÝ?›g?¬?Ý?¬?¬g üüüü¸ÀüüüüOSÉÉÉ›Ékk|íÝÀg¬_\ï{gµïï?g¬üü¬?+g{gg¬¬0›¬?{g¬ µüüüWÀWüüüüÉÉÉÉÉO¸Àå¸]À]gí©gµÀí{gÀ]íüü{?¬g?›µg+g›?Ýݬg üüüüO¸ðOÉüÉÉüüµ\k¸é¸ðÝïÝ?g]g?¬]µÿíïïüü{?{Ý›g_Ý_››¬¬Ý?¬ OüSÉOÀ¾OSk]É›gg¬?WÀŒ?ðgg]]?g¬\¬ÀOÉ\SüÉï¬"{]¬{›É¤g›\+¬g À]¸Éü¸À¸ÀÀgµ\]¬À]WŒí\µgggÀðíígWS]Ý]üü]""ݬ{¬{_›¬›µ¬ï\g SüSÉü¸å§ï?Àg+ﵸ?¸Wð\\gg]Éüüük¬ÀgÝ{üü¬¬?{{?"¬¬›¬›¬gï]g \WÉSÀíWð§k]Ý]\¬k]?O\\?¬µSS]g_¬?{+g¬üü¬{¬µ¬0¬››¬¬¬?]?µ¸ \kgÿ+Ý\K¸À{Oïïg?ݸW|kÉüüµ¬g_\+_?¬Ý¬üü{¬_"?¬¬µg›¬¬k]¸_W k?‚]]ÀðWð¬kÝï??{gSOÀOµÉgµÉ¬g?"?¬¬?_üüð¬¬Ý›É]¬g¬¬g›k]ÀO ?ï]?"?gW¸ðÝ?gg?güÉS|WµgkkÝ+g{Ý{¬¬{]üüµ_{¬g›+?{µ››kµSïÉ
220 230 240 250 260 270
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 34 Лабрадор (35)
(41) Иволга (42)
W¸W ¸]O |¸é ððW fð¸ ffW f¸¸ WÀW í\O éWf WüO íðS À¾Œ ff¸ W¸K ¸W¸ WÀA ¸ZŒ Œff fff ¸fZ K¸f KKK WZZ ffK ¸K¸ fåK f¸K ffŒ f|ð í¾À fðf ¾ÀÀ ¸J SÀY üSÿ Éü¸ \ÉS ]¬k ]g¬ ›¬? ¬_ü µSÉ µÉü Éüü üüü üüS üSµ Sµk ]k? kgg gg? ¸?\ \kk \gk ¬\k ¸\k ÉÉü ÉüÉ ü\? ]]? ]?g ggg ¬›¬ µ?¬ ݬ› ¬›Ý ¤g¬ g_¬ ?¬g {g¬ ݬg Ý?¬ +¬g ï\g ï]g ?µ¸ ¸_W ]ÀO SïÉ
ðW_À_ííð{𧰉‰————áW\µµ›É¬››¬g›¬¬?›µü]µÝà©ððíà{µ¬¬¤üµü ðW]_Àí¬{ííí°‰°—‰——Œéµ]OµÉ››_¬››{¬››É]{?‚ÿ‚ïíðw0ݬ›¤Éüü íW]¸]À_ðð{𧰉°á‰—‰IO]ü¤¬››¬›¬¬¬g›µ]¬µÀí‚àçïðtÿï+Éü]üü ðf¸_¸_ÀÀ{ðíí*‰‰‰q‰‰áÉ]üµg¤›¬¬_››››]{ÿ‚{ï‚Y©ç¸JtYY_ÉÉüü ðçÀ¸¸¸_ÀÀðíí§°‰ÎKáèáOµSg››¬¬››››µ¬"Ý{ÿïïïïJçfççÿÿí_ÉÉS Jíððí︸ÀðíðÖ*‰‰IA‰‰Iµµ›µg¬›››µ¬µ{À]ðÀÀðíç秸fZZZWWïS› íZ¸¸OSï¸Àð𧧉*|éO‰‰áSɵ››g›µ›µ¬_g]ÉSWWÀWWïçf™fDf¾b¸_µ éO\ðíWkÿ§íÖ§§§§IÉé|‰ŒSü›gg›µ¬É{gg_üSW¸\¸SWW¸fffá™™™Sí{ ¸ðÖÖÎçSï§ÖΧÖ*ŒOµkI‰‰Sü›g››¬]É?›g¬µüS¸O¸WOíAff™™D¾ZS¸_ ¸fååf§ÀéÿfξΧ\kkµká‰Iɬ¬›É¤]›¬µÉÉgµüWSÉSWÀfff¾ZbZSfµ] ÀðKZKå§Sð|fŒŒ|k\››ÉI‰Œg_g›µÉ›g_µÉ›g¬\ÉkOS\ðfK¾ZZZAð+¸µ SWWO¸W|ÀZJK||\\›››k\áŒ|g››Éüü››µ¬¬¬g¬?íï©YíÿK¾ZZfZïðïk WSW\¸ffðéï|f|k›››››\ጌ¬›ÉÉS_¬›Éµ››Égg¬ïÝ+wYÿŒff¾fí¸ÿk f|SS鸸ð¸Zï\¸]g›››gÉ|ŒŒ¬¤›¬{g›g›µ››¤É›\?ïÝ©YtŒ*§KZí¸§¸ ffðWüüZ|¸Sí¸É››››››S?|Îgü¬¬›¤É››¬››››››g?ïÿJ©Ö*JíKð¸f§ KffÀKüüW¸WWïÉ]g››g¤ü{ŒÎ\››Éɤ¬¬››¬¬¬¬¬››Àïïÿ©Œ*~J¸ðW¸§ Zffå¸|SüéÀWÀÀµ›g¤_üɬ?Œåg_››{_¤¤üɤ¬›››µgð§ÿJ§§`©fí\Z¾ fZKfK¸¸OSÉWZïÉ]gÉüü›¬\||g›g¬ÉÉÉÉüüüü¤››Sµgíïÿ§fYJðíWf¸ fŒK¸å¸¸gOOWSfÝÉ›üüü¬›g?Œ¬¬¬››?›¤üüüüü¤›¤µ]?ïÿJ\©~ðíOÀK fZð¸\\¸\µOÉWOïgüüü¤¬¬g|Œ?{¬¬{{¤Éɤ¤ÉÉ››¤gkÀïÿÿWïðW¸W¸¸ KKWð¸W\µµ]ÉOSW©Àüü›g¬¬?|?_¤¬¬¤üÉü¤µ¤Éüüɵ]ÀÀW¸íÀÀ¸WkÉO K¸¸WÀ]ÉɵµgOÉSW喝]›g\||¸¬¬_ÉüüüÉɵÉÉÉÀ]ÉOS\¸ÉWOO¸ïïSü WZK\\g_ɵ›µµkSSfðYݸ¸k\\ÀÉSSO]Àïïï¸\Wµ]¸í©ÿíðïïííJíOüü Z\\¸\µk¬ÉµµÉÉkSOffJYÀK~t§fðJí\üSWWSüüS¸¸WSSÉOSWZ¸WüüüÉ WK¸¸]]µÉ¬ÉÉÉüÉ\WSf¾ðt`çffJJff¸¸OSSüW]ÉüüüüüüüüüüüüüSÉü f|¸g_]›kɬÉüü›É\WWW¾ÖfZ¾fZZWSüüüüüüüüÉüS]ððð]SüüüüüüS KW]g¬›››ÉÉ?µÉɵÉWOSÂfWSüüüüüüüSÉɵÉ]¬¬µÉ]ðíðÀÀ¸\WOüüüü K¸g¬¬g›µÉµ\¬¬]\ÝÿZWéüüüüSSÉS¤¤µüüü¬¬µÉµ]gÀ¸W\OS\WÀWküü Àg]]›››É¤g›ggg0ðWOüüüüÉkθµÉüüüüüü]É]]\]¸W\WWOOWO¸¸À]O ð\µ_µ›É¤¬¬Skí©ÖWSOÉWÉÉS\áåüüÉüüüüü¤É]µ]\WW¸WOÉOOWÀçOµð gÉ›gµ››¬¬ÉWÿÿWSüü¬ågÉSÉ\á|üü¤ÉÉüüüµS_À\ÉÉWWÉWWWWW|ðSOï ?]_{¬g››||tíSüSÉɬk\\ÉSká|üüü¤ÉüüSµ{íkSOW¸WWWOOWWŒ¾Oüç \¬µ¬¬¬›\ŒÿÀüüSµ¬É¬g\|Sü\áfüɵÉɵ_ÀíÀkSSW\ÉSSüüOéÀKf¸üf ü__›¬\OðJ¸üüµµügµSµk\ÉS|Œ|üüüÉ]À?ð¸üüü\µSSÉSSüOéíOKÀSA Sü]ÉüSðJküü›µ¤üüÝSüÉW\]ðffÉg¬¬?ïð]SµÀ]ÉüüSSSÉÉOÀðWK¸WO ðWkÉéíJSüü›¤¤›SüS?üüÉW\KKåkÉ]gg\OSSSüÉüüÉɵÉüɵíÀÀO¸OO ¸í¸¸ŒïSüü›É¤¤¤¤üü_ÉüüÉWŒA|éµgkÉkÉkµ]kÉüµ]]›]ÉüÀ\¸\\WOS WðfÿíüüÉ››¤¤¤¤üüüü?üüÉOŒAK]gÉÉ]kg¬gkµ_{{¬¬_]µ]ÀüOSWOOü Wð©Wüüü›¤›¤ÉüüɤüüÉ_ÉÉɸA\Àg¬Ý¬]À\k{í¬_{"{¬]kðWW]¸WOOS É\Oüüü¤¤üɤÉü¤Éüüüü?]É\gWå]?_gg?kÉÝ©_]""{{¬_ðWW¸WSSüüS SSüüµ¬¤Éüü¤¤ÉüSµµµ]g?g]¸W¸]]g_¬ï]ïï"©{‚"¬_]À\¸WSüSüüO¸ üüüµ›¤É¤üüüüüÉ››{g]k¬gð\\Ék¬{\+¬+à\Àï©"µÉ]Àð¸SSWÉOµO\¸ üü_¤›¤¤Éüüüüü¬"+¬›]¬É§?WkSk]S¬]Ý‚Àµ\ïgí]g]íWüOWµ¸µkSS¸ üµ›É¤¤üüüüüüü¬¬›]µ\Ég??Sküü_µÀgïg\OSÿKí]{ðµSWÉS¸À]kÉüí ü››µ››ÉüüüüüÉ_üÉSµ›gÝ\¬SµµüüÀ?]+kµÉ¸Jéð¬?µWWSÉ\í]¸µS]¸ É›µ›¤ü¤üüüüüµüµS_]g+gÉ]ÀÉíüük?ïµÀ¬ðíÿW¸í_íɵÉííïg]¸µíÉ µµµ¤üÉüüüüÉg{ÉS_?g¬›É]k?µ_güü?kÀgï{ÀíZ\¬¬\{µ_¸¬¸µ¸]ÀgO ɵgSüüüüüü›{]¬]?gggµµ¬É]¸gÝkügÀÝÝ"©Yí¸\ï?]ÀÉüüíÉÉk]ðkO ?g¬µÉüüüµµ]gµü¬güÝ›g¬ÝÉü©É?¬üÉÿÿ_g_©¸fWï_]_ð_]ï]OSS\W\ ]ÉÉSÉüÉ›µµ›Éüg?Ég¬]¬?{Éüð]g\]ükk__\?ŒfSïµïüÉ?ïÿgÿÿݸgð kÉÉÉüüÉɤ¤µÉ¬Ýkg{µ?››¬Oü¸Ýk_\ü\ÉÉÉSï§fOïÀ]üü_ÿÉɵ_É\gg \]kS¤›É_µ¤µ+Ý]›{µ{µ¬Ýµüü¸Àg]?]S¸ÉSS©Ö¸Wð_Sɬµ+É\üSɸÉO \gÉÉSü›¤›]0Ý›{g¬_g¬g]küÉÉk©À¬¸k¸À{]`ÎW]ðɤ]¬gïg]Oük]OÉ kÉüüµÉÉ]µ??›Ý"{{g]g¬gÉüÉS\©ðg]¸\WɸYŒZW¬Éµ¬¬Ý\¬¬üü]\SS ÉOÉ]ÉÉɬݬk{ݬ¬k]¬{µÉüüµ\ðíÀüSÉO¸¸SYfWÉïµµµgÿɸïüüg\üO k]]SüÉg{g›¬Ýg¬µ›Ý_ü]gSü]?ÿ\ïOɵkO¸|YfS\À]¸ggÀkµ]]Ogkük µSüüµ?¬]ݬݬg›¬"?üÉÀ_üü_ïÀSïgS›{ééíJ\Sí_\¸k︸Sü_O]\Sð SÉkµ?µÉÝ›\{¬?¬{ÝÉ]ݵÀüüïÝkg?ÝÉ_{kSÿ§ZW¸?SɸïWgÀÉO_¸k¸ð ]g¬g]g{›g{¬Ý¬›+µÉ‚SÉíüüYïS{µíµ¬›ÉÉíÖ¸éÀ?üS?¸À¸\ÀðÀ¸O\Œ ÝÝ?¬g?g›?g{µ_+]ü¬µS]]SSà¸É{É\¬]üü\íðZOÀ]ÉÉÿWÉSÀ¸¸ðï︌ ??¬?{g›g?_]¬Ý{ü_]k¬?µWÉ©S]›¤]ïÉüÉgYfZ¸¸_µgí\üüÉOÀ¸¸ï¾f {g¬Ý¬›\¬Ýµ¬©_üµÝ_{gïµSÀïOÉ›¬¤¬gSµ?~AW\ïµÉ]ï\SüSÀïðZ¾fZ ݬݛ\g›g]¬"]üüà{?µÝ"ÉOÀÀ?¬¬›üg+S]?ïOSWÝÉü]í¸SOïí¸¸WÂbD ›Ý\››gµ]¬+Éüü©{¬¬µ{?ÉSðÉÀ!Y›É¬+µµÿŒO¸\ïüüðÀW]ïð¸¸ZÂZ™á ?››gg¬g_gSüü¬¬{]?››¬ÉüðS\ÝŒ©k?{\ÉÿKéWµïÉSÿ\OÿíZZZZÃbá— µ?¬µg_gÉüüS"_]?{¬››_OSÀ¤_g\§íµð¸O©ZüɸÀµÉ+SðïðWZZÃb™‰Œ Sµ]¬\µüüü¬¬]]›¬¬¬›É_Skµ¬¬›gO©Àgð\©¸üé]À\¸ð¸ï¸íOZÃÙá‰* É?¬kÉüüü]וּ_µ¬__¤Éµü]ɬ{›¬¸WÿWíWÿZüW¸WWðÀ︸¸¸ZDÙ‰°* ¬¬]küüüü{{_¤¤µ›_¤Éüµügµ{"¬¤ïO¸§ŒWÿ\üW¸ÉSðÿ\ÀüüðWDD™‰‰° µkküüüü]‚{µ]]¬›¤¤üS]S]›¬››ü›ÀSí§¸íWSWïüSïÀ¸üÉüWZÃDD°‰* ›küüüüÉï"µ¤É_›¤¤¤]ÉS]É_›››¤ü?]SYÉíSS]©ü\ÿ\üSSüWZÙ—‰‰‰ gSüüüüí{_µÉ_››ü¤››¬Sgɬ››¬¬Éµ¸SÀÀWW\ï_üïÀWOüüS™DDP“*‰Œ güüüüüï]¤É¤_¤Éü¤›µ¬üg¤››¬{›¤À?küïgðÀ{üÀíkS¸üü™™Ã™“*‰á— OüSüüO]_ÉÉÉ››¤›››¤µOµ››¬›¬¤ggðÀS\í¸¬_µÀíOSZW™™Ã™“*—qÎè üSSüS]]µüü¤››››¤¤µµÉÉ››¬¬¬¬]Àg]ÀOÀíÉÉÝSÿSS™™Ã™“*—‰°è‰ üSSü\_Éüüü_››¤É¤¤Éɵɛ¬››{¬]ðgµ¬ÀW©S]íÉïOS™™D™°‰è*°°“° SSü]_üüüüÉ{¤¤ü¤¤¤üɵ›¬›¤¬¬]ð¬_¤]¸¸ï\íµkíWZ™DDP°*“°“““è SS¸µüüüüS_¬Éü¤¤¤¤ÉÉɬ›››{µÀÀ_üüÉ]gWïWü¸¾™™D™Ö‰°“°è“°è° É]Éüüüüü]¬_üÉÉɤ¤ÉÉÉ›››¬›]ðgÉüü_SíSÀ¸ü¾ZDÃD™Pá*èè°°è°è ÀOüüüüüü_{SÉÉɤÉüµÉµ¤¤¬¬SgÀµü¤üµSïüOðWfZÃD™™™¾P—°°èèè°
270 280 290 300 310 320
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 35 Лабрадор
(42) Иволга
üµü Éüü ]üü Éüü ÉÉS ïS› ¸_µ Sí{ S¸_ fµ] +¸µ ðïk ¸ÿk ¸§¸ ¸f§ W¸§ \Z¾ Wf¸ OÀK W¸¸ kÉO ïSü Oüü üüÉ SÉü üüS üüü küü À]O Oµð SOï Oüç ¸üf ÀSA ¸WO ¸OO WOS OOü OOS üüS üO¸ O\¸ SS¸ Éüí S]¸ µíÉ ÀgO ðkO \W\ ¸gð \gg ¸ÉO ]OÉ \SS \üO kük \Sð k¸ð O\Œ ︌ ï¾f ¾fZ ÂbD Z™á bá— ™‰Œ á‰* ‰°* ‰‰° °‰* ‰‰‰ *‰Œ ‰á— qÎè °è‰ °“° ““è °è° è°è èè°
üüf¾§™ŒÖÖA¸K\\kíg\O\WWg üüÂfÖÖ¾‰fff¸Z¸?ggkSÉ\W| üüüþ¾Öf*ffKéÀ?ÉSüÉ]\É\ üüüü™¾°JÖfKf|g¬kkSSOgO üüüüZ¾§~Jf'Z\g\üüS\]?¸ _SüüüA¾J~t¾¾AWgÉkµ\]gkg µS]SüSZÀJ~§KKégkÉ\kgg]| µü¤ÉÉüSfJ`çZðWgkÉ\\¬kg? ›µÉüɸüWçt`Zf\k]kk]g\k\ g¤Éü]ÀWSZ`~ffWOgg\g\g¬É µÉɵÀOÉOKÿ`fZWW\\gg|ågü ÉSµk?üµüWç`ŒK¸AðWk§ggOü S¤kkgO\üWÿJ|WAZJç™ð\åüü üSµg\k_üOJ~ðféA¾¾Ö¾ÀSüü ÉÉÉg\\güWJ§ÂZAWZ¾™ÖZüü¸ ÀÉSÀÉÀÉü¸çf¸¸S¸çf¾SüüJ í\gg¸µkü¸§¾O¸ZSÀ¸çWOü¸J í¸\?íɵüíçb¾WOíÀçOüüçP ¾ðÀð¬SSÉç§ZSfWW|J¸SüWç‰ ¸ðí\ÉkSkðf¾OÂZÉí`OüüÖ™‹ O¸íO__]\¾W¾WÂWO`ðSüW‹‹“ SSíÀg?SÀÀffZfAð~OSüÖ“““ WÉɸ_ÉOð¾fffAW~ðWüO`°°‰ ]WWµüüOÀfZZWAWf\OSð*Ö‰Ö OkSSÉüOWÀf\¸WWWÉüéYJ‹‹ç ]ÉWÉSüüO¸OOüüüSSüÀï~§ð¾ SO]WüüüWÉüüüµüüSS]¸kÉðð ü\ÉSüüWµüÉO_Süü¸O\ï]Î?| SüOÉSWµW]OÉSüü¸]S¬k\?ÝÝ \ü\WW]\WüüüSS\ðÉÉðSÉ\?Ý ZOWÉWWSüüSSS¸ð¸OðÉÉ\\g\ OOÉOSüüüSSü¸ÀWÀ\¬ÉükOIg SWWüüüüSSüSfZÀðÀWµüÀ\\\ OWüüSüüüüSW¸¸©¸ïðÉü\ååå SSüWÉüüüü¸WWíJ¸ç©íÉü\\k SSµµüüüüO¸OWïçOçï¸ïkéåÎ SÉWüüüüSWWWWçðWí羸ÿWW| OÉüüüüOWWWW¸ðÀ¸¾ðð¾ï§Kå WüüüüüÉWWOWÀðf¸ð¾fÀ¾JÀé ÀüüüüüWWWOWÀf𸾸¸f¾ð§\ ¸üüüüSWWOWO¾¸¾Àf¸ffÀ¸¾ç ¸üüüSSWÉWS¸f¸ff¸K¸|¾f¸f ÀüüüÉSWÉOO¸¸ZfðA¸Àð¸¸f¸ ÉüüüÉOÉWSO¸¾WZðW|À|À¸¸é SüüüOSWÉSWWf¸Wð¸\|kð¸OW ÉüüüOSÉOÉWWSÀWÀ|\g\íW¸W ÉüüüÉSOÉOWÀOZ\gg¸¸?|W¸A ÉüüüOSÉÉOÉÿ¸Éå|gk\íkW¸W µüüSOOÉOÉÉí?¸gg¬É\ÿS¸\K ¬üüüSÉOÉOOðð¸g¸?S]gü¸Wð ]üüüüOÉOOÉÀg¸¸g?S?ÉO¸AÎ ÉSüüüSOÉOO¸¸À¸\?k¬Oµ\W§ \\üüüSOÉOOµWWg\¸{Oµ\WW§ |ÀüüüüOWSÉ\kÉ\¸{]S\\\K§ ððüüüüOÉSOÀkOgíO¸Ék¸\|Î ð|üüüüSOOO\ÿð¸\¸g¸]¸\ŒŒ ŒWüüüü¸WÉÉOO¸]\¸kgOÉ\§Œ |OüüüüçWÉWÉÀgüSÉg\ɸððŒ |¸¸¸WWJWOWÉðÉüSÉ\]íðO|Œ ff¾¾¾ççWOµW\_üSS]ðg\üÀŒ Z™ff¾¾¾WSWµS]ÉüSÀ¸]¸ü|Œ Uᙉ‰f™WOÉWÉÉ]µíÉÉkïOfŒ ™‰Œ‰‰áÖOÉOÉS_ÉíµSkSt¾|Œ ‰‰áŒ‰áíSÉOSOWí¸]ÉÉü`fጠŒá‰Œ—Œ¸SOSSSð¸SO]µSJÖfŒ ŒŒá‰ŒÖOSSSS¸íO\ÉÉ\kÀÖጠ‰‰ŒŒ‰\SOSWðíçÉW\\\\fK¸Œ **áŒÎüüWðï¸OÀWWéWWkÀAfŒ *‰‰ŒŒWðï¸SOSÉOWAWééfWff ‰‰ááÖÀWSOÉÉOSOWWééO¾Zff ‰ááá‰Ö\SSOÉÉüÀK\WéO¾ffK —቉***fOSOOü¸í¸WéOç™få —‰‰°°*°‰¾KZOüOŒ§KSK™b¾W ‰*艓‰á™Ö‹ÖÖÖKZZŒ¾Ö™Âfk °°°*“‰™'ÂZ¾™‰ÖP¾™™™DÂðW °°°°*‰—f¾Zb¾™‰‰™™UDÃÂf| “°°°“‰—ٙ™™‰‰™DÃÂÂfð °°°°°‰‰DZbZÂb™‰P™DÃÂÃfð °°è°“°Öf™ÂZWSD™™™ÃÃÃÂÀÀ è°“°**Ö¾DbÃÂÂÂZDDÃÃZSðð
330 340 350
310
320
330
340
350
360
370
380

Page 36 Лабрадор (37)
(43) Иволга (44)
üüüS¸WüÀWÀ\á“füüüüSïé§üüïSK*Œ¸¸KWWKWWAW¸¸ffÀ¾¾¸K¸K¸Z¸ZWO¸ OSüSAAO¸\¸¸á“füSüüüðWíüSíSéÖ§ZZ¸¸WZ¸WAAéWZ¸ffÀf¸fZZWZWOOÀ SOZŒJ`‹JðW|á*‰OkWOSðAðüW]\\W*fOZ¸KWWAéOéWWZ¸¸KZW¸ÀÀÀf\OWÉ ``“‹P‰“ç|S¸á‰*O¸g¸W§éð\µüð\\À‰WSZ¸¸é¸WWéWWéé¸ðïðÀ¸¸¸À¸Àÿï °‹°è—°Öf¸ü\Œ‰`S¸WÉéíA¸]WOíSÀW‰‰éSKÀOWWWOOWðïÀWÉWW¸ÀÀ¸É¸ÀS ““‰N艙ðOüWŒátSWWOSÖW¸µWkðWÉ|Œ*ÖüSf¸OÉSÉðí¸\¸¸¸ÀÀ¸À¸WWÀSü °°U—P°W§SüWŒátOW\WüŒW¸ÉS¸í\WOW‰‰åüW¸WOÀïÉüOW]¸W\W¸WWWWWSü P‰N—‰ÖAJSSW|á`WSSOüí\ÉWü\ðO\¸\K°ÎASK¸í]üSOOÉWWWWOOWWW¸OSS PNN‰°Œf|SS\\Œ*¸üüüüÖ\WWü¸ðSOð¸W§‰ŒWA¸¸OOWÉWWÉOOWWW¸¸¸ÉSWS —Uè°°™íWSO\W|‰ÀüüüSí\WSüWðSSð¸\f‰ŒÖWZ¸WSWWÉWWW¸\¸¸¸WOWWSü D—P°°‰§OSO¸ÉW‰?üüüO|¸üOSSíéO¸¸gWŒ‰‰O¸¸ÀüüOWÉWWÉWWWSSSSüüé —èPPè™åSOOWÉS—*SSO\WðüOSSí¸éÉg¸ÀK‰‰fS¸|WüüüSOOOOÉSOOOSüüí —èP—U‰f\WðüOüá~OOW¸OÀSÉÉW¸ÀSüÀ¸gWŒŒ§O鸸SüüSSOW]¸WWWWOSZf —è——èP“ðWÀüÉS'tKWSÀWÀOOWÉ\íüü¸¸gÉAf*ZüAðWüüSWOO¸ÀÀ¸¸WWAðW èèè°P°‰fWkOSOÂ`‰åOðé¸WO¸üSðüSWg\¸SWf§éü¸¸éüSAWWSS¸\ð¸Z¸¾K —èPPPè‰fWWÉWOé“*f\çɸZO¸üüÀOSSÀkgüOf§fOOðWZWZZZWSüüSWKÖfÀ D—èU——‰KOSSÉSA“**¸ðO¸WO¸üüÀOüSÀkÀüS§ÖKW¸KWAÂZ¸ZOWSüüZÖfï ÃNNN—‰‹áüüSWÀ“°‰ç¾ZÉWZW¸OS¸éüüÀW?SOS¾‰ŒW|fAZWZZWé¸WüSffS¸ ™ÃDUUNPZé¾Ö‹PÖ™‰°fZÉWWWðüüZOüüÀk?SSS§‰ZKfWZZZWZðWSWKffüü ¾ÃDUUN‰bbÖ™—‰——‰ÖfZÉÉW¸¸Sü¸SSü¸\ðOSüüf‰ÖW¸K鸸ZÀOSWA™féüS U™DDUU—'b¾—‰N™‰‰PKZOOÉÀWOS¸SüügkÀOSSSÂÖ*åK¸O¸¾ðZWZAOÖ'Süü ™‰ÃUUN™ÃD‰PU™è‰‹“AKWOÉO¸ÉüW¸üüÀkgOSSSSf°‰K¸WS¾fWZAWZ™'üüÀ D™DDNN‰Âf‰U™‰‰‰‹*ÂáKOÉOOWOíOüügk¸WSSéAW‰*ÎWÀOWZWZ¸Z™áAOü¸ UD¾ÃU™—Âf—™—‰‰°Ö¾ÂfåOÉWOWÿïSüS\k¸¸SAWWOZ°‰K\¸OAWbZZ¾'ZÉS¸ UU¾ÂDN‰ÂU™—‰°‰ÖZ¾OfKWOO¸JJWWSÉkk\|SSAWZWf‰ÖA¸¸¸¸¸¸fáD¸ZWZ DDZ™D™—Â቉°§‹é¾SfK\OOç§ÀSüS]Ok¸fOZf¾ïð駉KW¸|ðÀéÖDf¾fW¸ —UËÂD™Â™‰°‹‹éOÂféf¸¸OOðï\üüü¸Ék¸ÀébW¸™JOfÖÖO¸¸ÀÀ֙Ù־Zç ™™DçÂÃUÂáᙉÖWéÂKÂf§JSOWðüüüü]WOWí™ZÂZSç¸üÖ‰fS¸Kð°''‹¾¾fï DNUZ¾ÂZÃD™N™™™bbÖAÀÖç¸OOOüüüS¸S\~JbÂüW¸ïíüZŒ§éWÀAÖDDççZ¾É DD™'¾Wbb'™‰™UZbD¾A¾¾KçOOÉWÉüüWïJ¾Öb¸Wð¸SSOSf‰ŒSW¸‰'bé¸fíO UNU™b¾AbD‰—™™UDá™W¸f¾J\OÉWkWfJçU™Ö™ð¸ÀüüSSWZŒ*ZSfDḾÀ¸ü UDN™b™¾AZ™™™™U™™¾Z¸çççÀOOÉWçJçD™¾ÖÖçOíüüSÀðSf‰ÖA¾ÃfAZWA¸S DDU™UD¾ZÂDDUf™Df™éW¾f¸AWOOWJÖ™Z¾ÖÖ‹ÀSïO¸í¸SéSÖ‰f—bffOZ¸O¸ U™—UUUZZÃÂZ™DZDffÂOZZZWfOWO¾¾'™™Ö‹ÖZOíW¸ðWSWSK‰‰U'¸ÀW¸¸üí DDUU—™™bWZÂbDZZDZASZZ¾fZOOW™™¾‰ÖÖçOOïüZJ¸ðçWO™—ááO¸¸ðWüí UN—™U™N™AfZOÂZDbZZSÂZff™fOéOf™¾¾ÖççüWïSWWZ¸ðZüZá‰ZS\¸Àü\¸ —™UUUU™™ÂZ¸¸ÂÂZZfWSbDf™Ö™WOéZ¾¾™Ö¾ðü¸§OOWOÉWOS¾'—ŒW¸µgSí\ DU™N™UU™Â¾ZfðÂÂÂWZOZf™¾™ZZWOOfçZÖZçüÀ§WOOWWWWSÖ''‰ð\\g]𸠙—U™™—™ÖÂf™ZZçZSSWOZDDZDDZAééé¾¾fZ§üf§¸OS¸kOS¸fÃDÖfWk]ð¸W ¾J‹‰—™™™ÂfffZÃÂð¾üSÂÂZbDZZZWÉOAK¾Kf¸K§fKWOµ¸íÖbb'áÖ\ükí\ü üSfÖP‰Ö‹Af¾Ö‹çfZ¸ü¸ÀWÂÂÂDbZWOWW¸ðÖf§KΧ§§íðg\ÖbUbZÖZüÉí\S üO¾‹Ö‰Ö¾WfÖÖçç¾fÀSf¸¾ðÂSÃZZWWOWkSW¾é¸Ö§§ÖŒKWðDÃfSKfŒüWÀOÉ ``‹Ö‰Ö‹¾K¸‹Jç‹Ö¾WO¸fÂfJíOÂÂZWÉÉWWW§OfÎÀŒ*Ö§ÖÖÂ'Kü¸'Ö\íW\¸ ÖÖÖÖ°ç°¾AfçÖÖ‹ÖÖéWçÖÖfWfYAüSWÉÉWÉOJWÀ§¸WZí*f‹'DOüüWfåí¸S_ Ö‹Ö‹‰Ö¾fZKÖÖÖç§çW\ç¾Ö§Ö¸fJZüéSÉÉSO©O|§WéOOZ*ŒÖZüSüéfKÎðkk çÖÖ™™f™fZZÖ¾f§‹§W¸©J*JçJ¾ð~füSüWüÉJüÀíWüSWW§ffŒüSüSWððÿ©S ¾ff™fff¸ZffçJçí\WSüüüüSSSZ¾•WüOµüSïü|í\O\SZ¾f‰ÖüüüS¸Àfé𸠸Àððíí¸S¸¸WSüüüW¸WSOéSSAWWS¸©OükSüïüÀí¸SWü¾K§ŒOüüSWíáfZí üSSSOOÉɸOüüüüüW|\SOéSSS¸OSü¸ïüOµSïügí|üOüçbbf§¸üüWW§Zf¾\ \¸||¸Wk¸\küüüüü\f\WOOSüS¸SüüüÀ¸SÉOïüÀððüSZ¾Ãþ§SO¸WçÂK¾¾ ðŒŒððWk\\µµüüüüW|éSOOéüWÉSüüüSÿüWüïü|ðïSSÖZÃ'bOç¸\WÀðSZfí KðŒ|Œ||gkÉS]üüSÉ|OüOSAS¸SüüüüüðWÉSðüÀÀ§SéJÂÃUÂüAJWéÀfO¸ð AŒŒŒ|íégk\üS]üSW¸OüOSAOkSüüÉüüWÀSüíüÀ|ÿSf¾ÃZbSSüÀÀSð¸OZéŒ OK파§É|\]güüµSÉÀWüSOé\OüüüküüSïSü¸ÉÀ|JSÖZZÂKüüüSíWð\¸¾¸Z SZŒŒŒí|k¸k\_\É]O¸\üüSOWüüSüüOµSYüü\\ÀåÿA§ÂÂÂfüSüS¸ÀðWÀüSO üW¸§ŒÖí\güOkkkÉW¸küüOOWüüSüüOÉOYSüW]À¸§|™ÂÂbKüüüS¸ÀŒZ\W\À ü¸O§ðÎÎ|¸üüüÉkÉS¸\üüüWSü¸üüSSWWJSWgg\|íŒAOÃDAüüüüü¸ff|ÀÀO W]OÀÎÖŒí¸üüµSSOO¸\üüüWüü¸SüSWOï¸WɸÀ¸gŒÀOZÂáSSüüüüWŒfÉüüü Ok\WíŒÎ§\üüOOüSO¸küüüÉüüWüüí¸WJOOüü_ÉÀÀŒWfffSüSüOüOï\¸Süü S\OWðÎÖÎðüüüüüüO¸WüüüüüÉÀüü¸WJWWWüü_üÀ|ÎZÂKf\üüüµÉSJ¸Síµü ü¸ÉüÀíŒÎ§ÉüSüüüW¸OüüüüüOéüüWíOüÂÀSüÀü¸À§bÂZZ\ÀSüÉÉW§ðüüï] üÀSüSíŒð§¸üüüÉü¸åWüüüüüüOüüéSüüü¸Sïü\ŒÎZÂ'éüÉÀ]OOWí|¸ü\¸ ü_OkügðÎÎíSO_Àü¸¸ÉüüüüüSSSüOéSSüSWSïS¸ŒŒŒéWSSüSð¬SOïWðkɵ ügO]OWíŒð§\Àküü¸¸OüüüüüSSüüOéOSüSSüÀW|ŒŒð§ZüüüüüÀÀOí\\ðÀü ü_O\WüíŒÎÖ§Éüüü¸fÉüüüüüüSSüWSASSüüü¸WfKŒ¾ZÀ]OüüüüÀ\ð¸WÀ]ü ü]O\Wü¸ÎðŒí\Éüüå¸WSüüüüüSüüWOéWüSüSWWKÂÖŒ¸é¸?üüüüü¸ð¸üOðO ü\ÉWWüWðŒÎ§WÉkO¸K\üüüüüüSSüSWSWSüüüW¸ZŒ֌ÂüW{üüüüüðÀüüíÉ S]ÉéWüüíŒðθ¸ÉüåKWüüüüüüüSüüéOOüüüüO¸bÂfÖ§ÂOSW{gÉüü¸íSÉÉÀ k¸OéWüüððÎððW\OKå\üüüüüüüÉüüOOOüüüüü¸OZZÖ§ZSüüWð]gk¸í\SSï ¸WWOWüüÀðÎð§É\O|Z¸üüüüüüüSüüOSSüüüüü¸üÃb§ŒfSüüü_ÉÉ_]À¸µüÀ OWWOWüü\ððŒ§W¸üW¸\¸SÉüüüüüÉüSOüüéüüüÀüSŒ֧Süüüü‚üSÀ¸k¸ÉO é¸WOéüüÉðŒðÎÀS]O¸\üüSüüüüüSüOSüüOSüü¸SüSfÎçO¸üüüµ]üÉÀg]\O OKWSWüüüððŒðíü¸É¸¸üüüüüüüüüüSüüüÂSüüOWüü§§W]üüüüïüüíÀ¸gk SWKSWüüüÀðŒŒíOWWKíüüüüüüüüüüSüüüOSSüS]üüS§§¸Àüüüü_µüígSÀ¸ OO\SWüüügÀŒð§WSW\ðüüSüüüüüüüSüüOOÂüüüðüüüfíÀgüüüüüíüðÀüSg OS¸SWüüü¸ÀðŒððüSZíüÉ]ÉüüüüüüSüüOéSÂüüÀüüüAíððSüüüü_k|Àüü¸ üü\OWüüük?ŒðÎïüSZíüWÉOüüüüüüSüüSéÂSSüÀüüüüçÎíSüüüüSíÉðüüW üü¸OWüµÉÉÀÀŒð§SOW§üÉüüüüüüüüÉüüSÂOOSüWOüüüíð§Éüüüüü{SíüOS üü\Oéü\SüÀÀŒðÎWW\íOSüüüüüüüüSSüSSÂSÂüü¸üüü¸Î§Wüüüüü¸\íSWü üü\OWü]Süg|ÀŒðåÉWÖSWWüüüüüüüSSSSSSÂSSü¸üüüéííWüüüüüü¸íS¸ü
10 20 30 40 50
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 37 Лабрадор (38)
(44) Иволга (45)
WO¸ OOÀ OWÉ Àÿï ¸ÀS ÀSü WSü OSS SWS WSü üüé üüí SZf AðW ¸¾K ÖfÀ Öfï fS¸ füü éüS Süü üüÀ Oü¸ ÉS¸ ZWZ fW¸ ¾Zç ¾fï Z¾É fíO À¸ü A¸S ¸O¸ ¸üí Wüí ü\¸ Sí\ ]ð¸ ð¸W í\ü í\S ÀOÉ W\¸ ¸S_ ðkk ÿ©S éð¸ fZí f¾\ K¾¾ Zfí ¸ð ZéŒ ¾¸Z üSO W\À ÀÀO üüü Süü íµü üï] ü\¸ kɵ ðÀü À]ü OðO üíÉ ÉÉÀ SSï µüÀ ¸ÉO ]\O ¸gk SÀ¸ üSg üü¸ üüW üOS SWü S¸ü
éOWWWOüüÿÉüüüWfÀ¾çïï¸SéàWüüÀÀïüµOüüµ]ÉOü"üüüüüüÉSüüüüü SOÂééOü\íSüüÉWé¸fWWððWü©ÀüüO‚¸ü¸ÉüüüµkÉÉÀüüüüüüSÉüüüüü SÂZZZOWíkSSµSSWSüüüSï¸üÀÉüüüÿWüS¬SüÉü]kg]üüüüüüüOÉüüüü ¸\WZK¾\íÉÉükSSkWÉüüüWWü¬SÉüüíüüüÀSÉüüüÉ{kSüüüüüüüÉ]üüü ÉÀífKfWíüSSÉÀÀÀWküüüü]ÉðüSí]ðüüÉ]üÀüüüüïüµüüüüüüüüÉÉüü üüWðð¸¸íÉüüO]ððSWÀüüüüWíüüS©¸üüíÉüðSüSµ_üüüüüüüüüüüÉOÉ üüÉðW¸ðÀS¸ÉÉ\É]üÀ¸WüüüÉïüüü©SüüÀOüÀ¸Wü¬SüüüüüüüüüüüüSÉ üüïSüOïÀ¸\¸SüüüÀWíSüüüíðSSüàüüü]Éü¸WWSðüüüüüüüüüüSüÉÉS üðSOüSÿWð¸\üüüüðWÉüüüüÿ_ɸ¸íüüü¸OüWWOÀ]üüüüüüüüüüüüÉÉü ¸¸üüüWíWððSüüüüÀ¸üüüOÉÿ]¸¸ïWµüüS¸S¸WSïOOWÉW]ÉüüüüµµÉÉü ðüüüüÀ¸O|§ðÉS_WOüüüüïµWÉð¸©üðüüü¸¸ZSïOOééWOOüüüSµÉÉÉSü WSSSSï\SAÖð|OðÀüüüüüï¸üµð¸íüðüüüW¸W¸íɸéSOAWW\ÉüüüüSÉS Z¸WWWÿWOé¸*¾ðÀÀüüWÉüïWüðíÀ¸OðüüüW¸OíOWWOéWAWÀ¸ÉÉ]kSüüS ¸ÀW\¸ïSWS駧§O¸OÉÀðüÉüüï\ÿSSüüOü¸Oí¸éZWéAéZ¸SüüWküüüɵ f¸À¸íÀSWÉWZ`*¸WµÉðÀüWüüðO©SüüSÀÀÀðfZZZZZW¸¸üüüüSµOSüSS ÀÀÀWíÀ\¸WWS*`ÀSWSWÉüðWüÉWÿOSOO¸ðf¾KfÂSSéWSüüüüüüSÉÉSɵ ÀÀðWíÀ]¸\\OÀ`JOOÉWÉOïSüWíÀÀW\ÀŒ§ÖZZ¾fKüüüüÉüüÉüüüS\OSS ðÀ_WíWWOWWWWJ~ŒéWWWO¬ÉíÉï\‚OW\í§**¾bb¾SüüüÉüüÉk¸küüüüü À]¸¸íðÉüüüOSZ~`AfZWS¸í\Wðéð\ü¸ðK¸|fðç¾SSüüüµ_¸À\OOOSSü SíÉïðWíÉüSSOW``¾WWéOïÉWÀWSWï\íüüüSWSWÀOüOWµSSÉÀ\OéWééW ükÀïïÀ]¸\üSéÂÖ`*AéOïWWOJOÂOJí\OüO_kOüÉWOWWOO¸SüOWWZWWW küðíWÀÿµÉSSéO‹f*féçWéWWðSSWàíO¸ð]\¸]\SéZðçç¾¾ííW¸WWWWW ¸É\ðSüWÉWSSOO猧áfðéOOfWSÀíWðWW¸ík\W¸¾§ÖÖ™fçðWSüOWSWWé ÀWðWüüüüüüSéé猾åKfSÂOïSïÀOS]ÀS¸gð|ç*¾™™‰™¾¾SO]W]OüüSO ÀOÿSüüSSSOéOW¾ŒŒZáKOSWíí\üOAOïWÉWÀWZZ™¾™°‹ÖÖü¸ÉSSO¸üüW ¸]ïSOWWOSOÂS¸¾ŒfWfAOSçïéWWW¸WO_üWSðgZK¾°“°Ö‹ÀüüSfíÀWOO ¸ÀðWWOWWééOSf|fKfKOOçÿOS¸WAOOSíO\OO¸ðŒf‰°Ö‰çJ¾¾íççWSSS Àí¸SOSüSSSSWfffáfOW©ç\SðWOWOéOWÀÉWWWWZÖ‹*™™Ö™¾f™¾¾¾fZf WïÀ¸\WkÉSSð¸f|fKKðíWçOWíSSOSéOSíéKWZZf™Œ‹Ö¾Ö¾™™¾™™¾¾¾f kð\WW¸ÀððíŒK¸fKfçíS¸çZíSOSOOSOOZÀW¸ZKUÖ°™¾¾™¾™¾¾™™¾¾¾™ ÀÀWSüüüÉÀ¸À?ffŒ¾§íO¾WðWüS¸ðWOÂOOçWfZ™f™Ö¾™Z™¾¾™™¾¾çç¾f ï\SSüWð¸W¸\¸§ŒKf¾ð¸WfkükÀ\WWZWÂO¸ðZZ¾Ö™Ö™f™Z™™™¾™fÂO¾¸ íWüWðÀZfÀ¸WÀfKKÖ§¸ZOAOÀÀ\?íf¸ZZZWçZZÖ™™Ö™fZ™¾¾fÂZffS¾Z ¸¸À¸ff¾ffÀK\¸KåíðZOA¸|¸\|ÀéWZZZZZfçf¾ÖÖçZffbbbbZáfÖWfW W¸¸¾¾¾Ö¾¸¾W¸Kååð鸸OZå|||ZéAÂÂÂWÂZ¾™Ö狾ÂZWZZZDf'™fAfé ¸Àff¾¾KZZfKKKAðÀWç§íKfåå¸|ð¸Z¸ZWZfZÖÖ¾JfÂAWfbZKáK'KZåW Wð¾K¸AWKWZKZK?ïÉðÀÀ§§Œ|\|å|¸ÀÀWk¸¸¸ÀÀÀð¸ZW\¸WKKåKKáá¸Z \|WWW¸g|¸fZZåÿ\À¸fWZŒÖÎ|gåg¬ÀɸÀ¸¸À¸À¸\W\À§\\\åIé\|ŒKK WWWWk¸Àg|ZWKð\¸À™çéZKŒÖ§Î\gïWZÀfÀ¸fÀ|ÀíÎgWɸ\\åk\Œf‰åf éWüü¸\S\åAZKgWÀ¾ðOOZáÖÖŒ§§íWZJZZZJWífŒfåf??¸\¸\|ŒfŒfDá W|üü¸SSW\ZW|W¸f¸WAAZá‰Öbf¾ÀAç¾Z™¸tWfŒKfZá¾W\À\¸¸ffDDfU kðüügüS|AWå¸\ÀZZÀ¾WZU¾°ÖçÖé¾¾™¸¾¸tWŒábfU'fAO¸ðÀZZÂDDUf OgÉü¸ü\\ZK|É|gÀZffbZ™™¾™ÖfZç¾¾é\WtWÖfZbZffOf¸Âbf™fDDf¾ É\\ü\ü¸ZK¸W¸g¸¸f¸fZ™™¾™¾¾Â¾¾ÖçíKW§WfKfZZK鸸ÂÂÃDá™áDáf gÀÉüüO\IKWk|k¸¸f™™™™™™™çZZç™fÖÎð¸ðOfWOOWOWZÂDD™U™™™áf| \ðüüSkAZ¸S\\¸W™™™™™DDZ™çA¾¾ÖZŒÖ¾™¾§¸OOSüSZZD™DDUUU™ffå kðüSµOWKO¸ÿï¾ZD™™D™Ã™™¾fZçÖZ¾™™™™ÖçSééSüWÂÃÃDDDDDDD™f| W]SÉSOWWWðWf™™™™DDDÙ™¾W™çZ™™™™™™PçÂSOüüZÃÃDDDÃDÃÃDD™¸ ¸k_üü¸AOZ¾ç™D™D™™D™DD™çO¾™™™™™™™™P¾ç¾fSW¾ZÃDDDDÃÃÃDÃZf Wµ_küZéWf™ZD™™™™™D™™™™™Â™™P¾™™™™P™™™¾¾¾™Z™ZZÃDÃÃÃÃÃøS ÉÀÉ_SWW¾¾¾™™™D™™™™™™¾Zf¾¾™D™™™™P™PPçP¾™™¸W¾D™™™UDÃZZü Oðü]ÀWWéç™™™™™™™D™™™¾ç¾™™™¾‹™™™™™™™™™™™ç™W™™¾Pçç¾Zfü \Àüü\WOOç™DD™™™™™™™™™¾é¾™™™™™™D™™™™™™™™ZOW\W¸™f¾çZWíWS |¸üüO¸WSç™™™™™™™™™™™¾™Z™D™™D™ç‹™™D™™¾¾ZZÀɸSüW¸¾¾¸¸ZWO ZfüüWÉ]Oç™™™™D™™™™™™¾ZZ™D™D™™™™™™™™¾™WWWíWðïOWüWÀJJíW¸ é|WÉOüWW¾¾™™D™™™D™DDçOZD™™™™D™D™™™™WZgÉɸíW‚WµðSüOÀðSí OWfW¸WüW¸ç™™™™™™™™DZçO™™™™™™™™™™DD™fO_gÉSÿWïïüð‚]üüµOð üSW¸¸\OSOf™™™™™™™ÃZZçOZ™™™™™™D™DDZ™OüS¬\üµÀ]‚µµ"{{ÉüÉï üüWWf¸üSSOf™™™™ÂSSSÂðSOSSÂZ™™™™™Z™ç¸üüÉ_ÉüÀµ{_ü_]_{É]¸ üüWÂZ¸üSWWS¸¸ÂSZZ™™W™OWWSüüSSø¸A¸çïSüügµSÉ__ïS¤"‚‚¬Àü üWSZSWfOOçOSZ¸™ZÃÃÃZ¸O™Z™™ZSüüüSWéï¸]üü]]SSµS_¬Éà""_gk ¸kSZ¸S¸鸸WéZZZÃÃÃZ¸ÂZDD™™™™Wüüüüð]ïüüµÉ¸SÉÉÉSÉ]_]]¸_ WðOüSfSOfZW™WüWZÂÂÂZZO™DZD™DZ™™OüüüÉïSüS]]ÉÉÉkSü¤_›¬k" WSðWüSWOSZfÂZWüO¸ÂÂZW™ZDDDDDÙ™WüüüOµüüÀɵSS_]üüü¬{µ{ \]Éð¸WüOOSZfDZWüSZWZéWÃÃZÙDD™D™¸ZSüüSSü]O¬üSÉ_güüü_¸" SüW¸Àð\üSOSÂZZÃZüSWWOWÃÂÃDDDÃD™™™WWOüSWɵS{Éüü]]µüü\µ" üüü¸¸ÀðWS¸¾SÂZfÂWSSWWéÃÃÃÃZDDZ™ZWfWWÉüOWWS_]üüÉ]_ÉS]Sµ üüüü¸OWÀW¾™™SÂÂfbWOSWOÂÃÃÃDDZ™WüüSWÉÉOSOWOS{üüü]?ü_ÀÉü üSSüSÀSW¸™™™ZSÂéZZZSZSWÃÃÃZZW¸¬üüüOÉÉÉWSOOü]µüüÉ_OÉïWü ÉüSÉÉOÀSKf™D™ZüÂÂZfWOSéWZZ¸W‚‚ÉüüSÉÉS]SSOSü]Süü_küðÉ] ÀüSÉÉÉW¸O¸Z™ÃZ™üSÂWféSOSWZS‚¸¬‚{üüüSÉÉS]üSSüS¤üüµWü\k] ÀüüSÉÉS]WWfZDDZ™üSÂA¸WSüSOOÿïSà‚µüüüÉÉÉ]üüüüüüüüü_SO]É |ÉüüSÉOS¸S¸f™ÃZZ™üüSÂWOO¸¸Wíïµ_‚{üüüüÉSɵüüüüüÉüüÉ]SgÉ g¸üüüüüüÉ\éfZ™DÃZ™üüüAï~‚©‚‚Jÿµ"ï]üüüÉÉÉküüüüüSüüüÀS¬S ¸§OSüÉÉSü¸SZfZ™™Ã™ZSéïJðSüüüÀïÿ‚ÿ©¸SüüSÉÉküüüüüµüüÉ]¸É WïÉküüüSÉO¸SfZ™™DZ™ZðJðAWüüüW_Àµïï{í¸SSSÉÉSüüüüµüüü_\É k?OgÉüüüüüWWWKZ™™DZ™ÿ§éOWOüüS]ïÉ_{íð¸íSSSÉÉüüüüÉÉüüÉ]¸ ¸ðÉg_ÉüüüüüO\¸Zf™ZfçJ¸üSA¸üüüɬ_ü{{_kÀíSüÉÉSüüüü]üüüÉ_ W?\µÀgÉüüüüüS¸¸ZÂÂZïïWüüÂWWüüÉÉ"ü]¬]ÉÉÀÀÉüɵüüüüüSüüüÉ ü?¸üµ_¸SüSüüüé¸ZÉSðÿ¸WüüSÂKüüSü{µü{›µüÉ\ÀüSÉüüüüüüüüüü
60 70 80 90 100 110
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 38 Лабрадор (39)
(45) Иволга (46)
üüü üüü üüü üüü Éüü ÉOÉ üSÉ ÉÉS ÉÉü ÉÉü ÉSü SÉS üüS üɵ üSS Sɵ OSS üüü SSü ééW WWW WWW WWé üSO üüW WOO SSS fZf ¾¾f ¾¾™ ç¾f O¾¸ S¾Z WfW Afé ZåW á¸Z ŒKK ‰åf fDá DfU DUf Df¾ Dáf áf| ffå ™f| D™¸ ÃZf øS ZZü Zfü íWS ZWO íW¸ ðSí µOð üÉï É]¸ ¬Àü _gk ]¸_ ¬k" {µ{ _¸" \µ" ]Sµ ÀÉü ïWü ðÉ] \k] O]É SgÉ S¬S ]¸É _\É É]¸ üÉ_ üüÉ üüü
SüüSüüüüSüüO]OüüüüüµµO_ð]SµÉSüü]ðÀÀð{_ðíðííï{ííïíííµüü SOüüüüüüüüüüÉ]OüüüüüSÉSí¸ÉÉ_SSüüð_¬ððÀííí{í{ïï{íííÀÀSÉ ükSSüüüüüüüüSüÉüüüüüüSü¸µÉ_µðÉüü_Àðð{íí{ðíííï{ïïííÀÀ¸ü OÉOSSüüüüüüüüü]küSSüüÉÉɸüSµ]_Àü_Àð_ððíðí_ííïïïïííí_µµ SÉkÉSüüüüüüüüüÀ_küSSSSÉSðüüüüÉÉÉÀ_ðð_íð{ÀÀïííÿïïï{íÀÀ¸ OÉÉOOSSOSüüüüüÉüÉWÉSSüüüðüÉüüüüü¬ÀÀ_ÀÀÀíÀíïïïïïïïïïí_É ÉkkkkÉOSküüüüüüüüÉ]WkSüü¸SOüüüüSíÀÀðÀð{íðíïíïïïïïïïïð¸ ÉÉkµ\kWÉüüüüüüüüüüÉOÉWSSk¸üüüüS]À_ÀÀ{íðíðïðïïíÿïïïïïí_ SüSSµWÉküÉOOSüüüüüüÉSÉOÉWÀSüüüÉ]ÀÀÀðð_í{ï{ïíïíÿïïÿÿïïð üüüSÉÉÉÉÉÉWÉWOSüüüüüÉ\]ÉSð¸µWüSÀðÀÀð_íð{íïïïïïÿÿÿÿïïíí üüüüüÉüSüWÉk\ÉSüüSÉSSÉüüüÀɸ¸WüÀ_Àð¬ð{í{íÿïïïÿïÿÿÿÿíïð üüüüüüSÉOSÉW¸\ÉüüüüµÉµµµkÀÀÀ¸µÉÀÀÀðÀ¬À{í{ïïïïÿïÿÿïÿïíð µüüüüüüSSSSO\\WSüüüüüÉÉÉS]WWWÉWÀ_Àð_ííííïíïíÿïÿÿÿïïííð kSSSüüüSÉSüSüWgSSOÉüüüüüü]kk]\_À_ð_íÀí{ïí{ïïÿÿÿÿÿÿðííð üSOüOOSüüüüüüüWOOÉɵWÉüüükSüS]À_ÀÀð_í{ïÀïÿðïïÿÿÿÿ©ïííÀ gkÉkkÉÉSüüüüüüüOÉOµWSÉÉOS]SüüS¬À_ð{í{ïííïíïïïÿÿÿÿ©ÿïí_ üüükÀ]O\WSSéWOüüOWÉÉWÉWÉS¸WüüSðÀ_ðí{í{ïï{íïïÿïÿÿÿ©ÿïð¸ üüSOSSÉÉÀffff¸SüüüüüüüɵÉWµWS]À_Àí{ï{ïÿïíïïÿÿïÿÿÿÿ‚ïí_ OÉÉÉS\¸SOff™™ZWÉWüüüüüüüWW¸OO_ÀÀÀ¬í{íï{íïÿïÿÿÿÿÿÿÿÿïïÀ WOüüW\SµOW™™Z™W¸WWüOüWüüüS¸SÉÀ_À_íí{ïïïïÿïïÿÿÿÿÿ©ÿÿÿïð WéS¸ÀWÉS¸OfZ™™fAéÀSSüS]üüü¸SO_ðÀðí¬{ïïïïïïï‚ïÿ‚ÿÿ‚ÿïïí WSWÀüɸÉíWW™™™f¾fZZSSüOüüü¸ü¸ð_ðð{íïïï"ÿïÿÿÿÿ‚ÿÿ‚©ÿïïí OOÀOWOSWíÉOW™Z™f™fZWSSSSüü¸WÀ_ððííï{ïÿÿïÿÿÿ‚ÿ©ÿ‚ÿÿ‚ÿíï O¸\SSüSSïWOSZ™f™fDZZüüüSSS¸¸ÀÀðð{í{ïÿïïïÿÿÿÿÿ‚ÿ©ÿ‚‚ïíí \ÀSüüüüüÀÀWWÂZ™ff™Z¸üüüüü¸À]ÀÀð{ïïïÿïïïÿïÿÿÿ‚ÿÿÿ‚ÿ©ÿïí ð¸WüüüüüÀW¸ç¾fZ™ffZ¸Süüü¸À¸¸ÀÀðí{ïï{ÿïÿÿ‚ïï‚ÿÿÿÿÿÿ‚ïïð ÀéWSüüSSÀɸ¸™Z™ffZZ¸OüüWððÀ]ðíí{ïÿïÿííïÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‚‚ÿÿïí ¸WOSOWSµ]üWW™™ZZZKZ¸SüWÀ_ðÀWïí{ïïÿÿ{{ïÿÿÿ‚ÿ"ÿï"ÿ‚©ÿ‚ÿï Z¸WOSOü_ÉüüZ™DZZZZZ¸Sü_ÀðíðWïíïïÿï{ííïÿÿ‚ÿ‚ÿïïï‚©‚©‚ÿï WAOOSSüíüSS¸ZZZZWZZ\OSÀð¬ðíÉïíïï{íÀ_íÿÿ‚ÿ"‚ÿí{ÿ©‚©‚©©ï ZOSSOOSÀü]W¸ZZÃWWWWWÉW_ððÀíWííïïíð_Àïÿ‚©ÿÿÿï_Àÿ‚©‚©‚‚ÿ ZéWSWSµµüü¸ÀZÂZZAWWWOWÀÀ_ÀíÉïíÿïí_¸{ï‚©‚©ÿ"{W]ïÿ‚©‚‚©‚ ffZAWO¸üüü¸¸ÂÂWWWAOÉO]À_¸_ðWïïïïí¸¸ííÿ‚‚ÿ‚ÿðÉÀíï‚©‚©‚‚ ffÂÂW¸ð¸|ðð¸WOÂééWOéO¸À¸]¸Àéíïííí¸]Àí‚ÿ‚ÿÿÿ]É_íï"ï‚‚‚ÿ O¸fÖJ§çççð¾JJðéSOéWÉO]¸µW¸¸WíðÀðÀ¸Àðÿÿïÿÿï{WÉÀÀïïÿ‚©ÿÿ §Öf¸A¸WOS¸Oéé\ÿÿ¸\WWW¸¸¸ðí¸WðððððÀ¸Àíïïÿ"ÿ{É]ð¬{ïÿ‚ÿ‚ï fá™fWðA¸WWfWÀ¸WOW¸íðíÀ¸\¸¸\W¸ÀÀð¸WWí{í{ÿÿ{ð]]ÀíÀíï‚ÿÿÿ ™UÖ¾ZfZZfff¸f¸í¸OüSOSüWÉW¸µW\]¸ð]W]Àðíï{ÿï{¸µÀÀ]À{ÿÿ"ÿ ÖUDbfZ¸¸Zffff¸WkðWOOWÉÉW]]¸Oµ¸W_¸É¸_¸{{ïïÿð]]À]Wµíïïïï UD™ZçOWZ¸fff¸fÀðÀÀ¸WWSOµW¸WɸÀÉ_µµ]µÉ¬í{í{{_]]É_W_ð_ð_ U¾KOíüüüSWffKWOSOW\WµÉüÉɵWÉÀÀɸ]¸ÉSüÀðí{ïï¸]Wɸɸ_¸_W áfü¸\O¾ŒfKZZí¾\SW\WÉkWSSÉWWSíµÉ]]_É]ü_À{ð{{_µÉÉ]WµWÉüü füüíAKáá™áffZ¸¾í\SSOWü]OSÉÉüíSÉ]ÉW_ÉS¬Àð{í¬ðÉSÉOSSSÉWµ \üW§A—‰áá'ZAZfZWfðÀ\\üSÉOOWüÀÉÉWÉü¬üÉ_ð{ð{í]üüWOW_ðð]k ¸Éÿf™—‰‰áfZZZZ'Zf¸Z¸¸OSWSüOüW]SÉSüíü]]ð{{í]SS¸¸À¸W\¸g¬ ÀWÿbáááá¾fZffáfZZZWWW¸¸¸WüWüO¸ÉSSü{ü]W]_¸µü]ðð¸OS]¬?{© í\Jf'¾ÖfZWZKŒfáfKW¸WWOÉfðéSüSWÉSSSíü]WÉOS¸ð¸¸¸ÀÀg¬ï""] ðKÖÖ™fAWOOOW¸ZZZWWWé\WOɸ¸OüSOSOSO_OWWW¸À¸\\¸ÀÀ?{{¬]\{ ¸í™™™¾ççÿÀWWZWAWéOWWW\\WZ¸f¸ZWWSSüüSW¸¸\WW¸gÀ{{¬µ]Àg{© ¸çÂZ™™ZSSüSSSSOOéWZWWOSéZWZK¸f|¸¸WWW¸\AOW\g]g]_¬_À¬{àÀ ¸ÀZZÂOéWW¸¸¸fŒ¸Z\¸¸\SÉðð|é¸fK\W\¸\¸¸¸f|ŒÀ|\Àðí_]í""ÝgÀ íOSSZ™™™ç¸W¾§§¾¸W¸¸µO]ðð¸\¸gÀå¸]]gkÉk\¸¸ÀŒððŒð||ÀïÿÝïg ÿ¸ff™™™Z¾¸WðÖÖWOO¸gSµüüüüüüüg]]›___{{{¬Àg\¸fŒfŒ¾|få¸OÀ ð¾ðf™™™™™¸ÉWSüüüüðüÉüüɵ]¬{{g{¬¬¬{{{¬_{]µ¸íf™™ff™f¾ŒŒŒ ¸\f¾f™™™™¸¸ÉüüüS_WS›¬¬]_{"¬¬]gµ_{¬{{{_µ_À]íf™™DDbDDfff ¸¸\¸¾¾¾ç¾ðÀ¬µ_?ð¸ü]"{¬_{_É]g]?{{{{{]É]¬¬¬]¸fDÃÃÃDÃÃD™Z _À_¸?]ïà©]àà"_µ\Sµ]ɵµÉÉ›¬?¬Ý{{{{›µ]¬{¬gµµµW¸ZÃDÃÃDD™D ¬{{\ð¬]_g]_¬¬¬À]¸\ɵ]]¬{{"{{¬{¬]¤]_¬{_µ]]]\\WOWSbDDD™D {‚‚µ""""]?{¬µ¬ÉS]ðð¸_í"{{¬¬{¬]É]__¬¬µÉ]¸gg\]]¸ÉWZDDb™™ _0‚µï¬_¬]{¬µ_¸üÉï"Àµ]k]í{{{_µ]¬]É]]Sµ_g?|À\ÉSÉ]SO¸™™á™ µ_‚¬]"{{]_]__SS{"íSÀïÀ_µ]ÉSSµ]k]¬]µg_kÉWffWÉ_µüüSOÂWfç Éü]{É{"µ{{]ÝkOµ"ïÉ]"{¬µkµ\µ]_]]]ɵ]ɵµÉOfŒWÉSS]WÉWWWé¸ {üü{É]"›‚‚_¸OÉï"_S¬µÉüµµ]]]]\]kÉÉ]µÉüüSéffWS_¸SSWWWWOé {¬üÉ_ɬ_""?OOW]µÉ]ɵ]__]]]µµµ]¬_µSÉSÉS]WffWÀSüSWWOOSSü {"›üüü]µ_]WOW\]]üɵ_]µ¤µ]]µSÉÉSµÀ¬ÉüüSüWffWüüüWOSSSSSü """›üüü¬]kOSW\]S]¬_ɤÉɤÉSü¤S¤Éüüɬ¸üüüWffWüüWSüüüüüüü à"""›Éü_?kSO¸]\É{µÉ¤É¤¤ÉüüÉüüüüüüüü_ÀÉkÀKfWüüüüüüüüüüü ü‚"""]üüµÉSÉ\gü]¤É¤É¤ÉüüSüüüüüüüüüüµ]ÀW|ffOüüüüüüüüüüü üÉ{{{{]üüüɵ]µüµµ¤¤¤üüüüüüüüüüüüüÉ]OSO\¸ffSüüüüüüüüüüÉ üüü]É]µ]üüüSµüS¤¤¤Éüüüüüüüüüüüüü¬µOÉüÉO¸¸|üüüüüüüüüSÉW ]üüü¬]\_üüüüüüµÉüÉüüüüüüüüüüüüÉ_üµµüɸÉO¸¸üüüüüüüüÉWµW ]¬üüü]_ÉüüüSÉüü¤ÉüüüüüüüüüüüüüüüüS_üWk\O¸\üüüüüüüW]]WS _{¬üüɸSüüüüÉÉüüÉüüüüüüüüüüüüüüüüSÉÉÀɸO¸SüüüüüSµ]WÉüü ¬?¬¬ük]ÉüüÉüüüµüüÉüüüüüüüüüüüüüüSSüÉïSðSgüüüüüÉ]]µüüüü g{]ÝÉ]ɵüüÉüüüÉSüüÉüüüüüüüüüüüüüµüüOðOÀO]üüüü]_]Süüüüü µÝ¬¬]]SüÉüÉüüüüÉüüüüüüüüüüüüüüüÉSüüW¸WÀWÉüüS¸]WüüüüüüÉ üݬ¬µgüüµüüüüüÉüÉüüüüüüüüüüüüüüÉüüüÀS¸¸\OSWÀÀ¸üüüüüS¤µ ü?gµÉgüüüÉüüüüSSSÉüüüüüüüüüüüüSSüüüíS¸¸ÉÀ¸¸ÀÀð¸üüSµµ]¬ µµ]ÉÉ_OüüÉüüüüüÉüüÉüüüüüüüüüüüÉüüüüðOÀ\WOüüSSéÀðOÉ]]]É ÀSµÉSg]üüüSüüüüüÉüüüüüüüüüüüüüÉüüüü¸É¸W\üüüüSSéÀð¸]]ÉÉ
110 120 130 140 150 160
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 39 Лабрадор (40)
(46) Иволга (47)
µüü ÀSÉ À¸ü _µµ ÀÀ¸ í_É ïð¸ ïí_ ïïð ïíí íïð ïíð ííð ííð ííÀ ïí_ ïð¸ ïí_ ïïÀ ÿïð ïïí ïïí ÿíï ïíí ÿïí ïïð ÿïí ‚ÿï ‚ÿï ©©ï ‚‚ÿ ‚©‚ ©‚‚ ‚‚ÿ ©ÿÿ ÿ‚ï ÿÿÿ ÿ"ÿ ïïï _ð_ ¸_W Éüü ÉWµ ð]k ¸g¬ ?{© ""] ]\{ g{© {àÀ ÝgÀ Ýïg ¸OÀ ŒŒŒ fff D™Z D™D D™D b™™ ™á™ Wfç Wé¸ WOé SSü SSü üüü üüü üüü üüÉ SÉW WµW ]WS Éüü üüü üüü üüÉ S¤µ µ]¬ ]]É ]ÉÉ
üüüüüüµÉSüÉSüüüüüüüüüÉüüüüüüüüüüÉ_ð]k]ÉüüSüüüüüüü]\¸¸\ SüüüüüüSüSüSüÉüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüÉÉÉÉÉüüüüüüüüüüO]gkÉ ÉÉSüüÉüüüüüüSÉÉSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSüüüüüüüüüSSO OüüüüüüüüSÉüSÉ]Éɵ]\SüÉWSÉOüüüüüüüüüüüüüüSµüüüüüüüüü]ÿ ¬_WüüüüüüüOüüµµSüSÉÉ]ÉÉ\ɵg¸]]WSüüüüüüÉüüüµSSÉ]]ÉüÉ?ï¬ SÀkOµkµOɵSÉüüü]üSSµüSOµkWkkk¸ÉkÉküüSüüüüüÉ]üüüSµgÀg]? ÉS]]\É]Ék¬]kÉÉüüSSÉÀÀ]Wk¸gkWk¸_¸]¸kɸÉSÉüüüüüüü]g_gµÿ? WÉüü]OÉ]À]ÀµÉüSOSSSµg\_¸üSOÉÉWüWð\g¸]OüSSÉWgg]]O¬{¸Ý{] ¸µµµÉS_]]À_ÉÉWüüüüSɸÉüSÉOµSSÉOWðW\¸k\üOOSW\Éð¬kgð?"?ï _ÉSSµSüSÉ]kOüɵÉSÉÉS]¸ÉüɵOüüWkíÉSüÉÉSSüükÉ\\ðÀ]\{à?¬g ÀWÉü]SüOüSSɵÉWµ¸]SÉüWÉSSWÉWW\¸ÀSOüüüüüSµSÉWkíµ]¸àgïÀ_ À_SüüüüüüSSSSSÉüüüSÀüSOSOüSSWOÀOÉ\WSüüSOÉɵk]Àk¸{í?¬Éµ À¸SüüüüOÉSSSSÉOüüüüüWWSSSWÀ¸WéðüOðíÀOüü]]üµÉïkg]í?]Àüü À]SüüÉüüSÉWSüSÉSüüüüÉüüüW¸¸WW¸¸ÉSOOOüü\]üðk¬Éð?À{¬?SüÉ À¸üSWWüüüWWSüOüSÉÉÉWÀ¸kÉSSüSSíSO¸WéüüÉ{ü_g{]ï©]ÉüüÉSüÉ ¸ðüWW¸SüüS¸¸OüüüüüWÉüüÉ]¸SSü]WüüSSÉüüÿµÀ]gÿð{]k]]]µÉÉ] SíSWZZZüüé¸Z¾OüüüüÉüüüüüüüüüðüüSSSSü¬]gð]ðg]¬À_\¬]µµ_É ü¸¸WZZZ™¾¾fZfðüüüSOSSOOSüüüµ]üüOÉSüü{SïÉ?ï©àï¬?_]]µµµÉ OSðWZZZfff™¾ffÀSüWSüüüüüüüüíüüüSSüü_g]g©©ÿÝgÀ{?_g]µÉ]É µO¸W¸ZZf™f¾fff|ðWW\OSSSWWüW]üüüüüɵïÉïï©ÿ?Àí{?]g]]µÉµµ ÉSWüéZZ™f™fŒfŒå¸åf¸ff¸ZZWOíüüüüü]k{k?¸Ygí¬¸]g]gµÉ›ÉÉµÉ OüüüüWZZ™fffKZWKWKWAWZWWW¸]üüüü]SɵíÀï?í?í?g]g›k›µµµüµ üüüüO¸W™ffZKKKK\WK¸ZZZZZOíSüSµ_µüüï¸íÀï]gÀ]Éggg¬µµÉüüÉ SµüüWüWfZ™ZZKZKZZZKZZWWW\¸SSµ_µÉ]íÀ_?ïgg_gɬg›››ÉÉSüüS ÉWüüOS¾™™ZZZZZWWZWZZ¸WZüïSü]{_üí¬_gðÝgÀggµg›ÉµgµÉSüüüS WOüSOZ™ZZZÂZZZZAAWWfZZOÉðüO{_Sü{]\¬Àggµ]]kµSɵÉÉSSüüüÉ ÉüüWOZZZZÂÂWZZ¸éSSÂWWSüðSÉ_{_S_ÀÉ]_g¬]gggµS¤SÉüÉüüüüüÉ SüüOOOZZZÂWZZZZüOSSSOOOðS]{{µ]¬]g¬gg]gg]¬›µÉÉüÉüüüüüSk µüO¸¸WÂZWÂOSSOüS\WWWWéðÀµ{ï{]µgíݬ]{]]¬¬µµÉµüüüüüüüüSµ ðÉÀÀf¸WÂWOüüWZWO¸ZWZW\ðO¬{"]ɬÿ¬\ɬ\É_¬_ÉÉÉÉüüüüüüüüW¸ {W¸ð¸KZWWOüéZ¸¸Z¸¸K¸WðWµ"ÿ]µïÀ_kg]gÉ]kµSÉSSüüüüüüüüüW] íðÿð|ðfWZWWKZ¸ff|¸¸¸WíÉ?µµ]ÿ¸]?]]?S\µµÉµ¤µüüüüüüüüüü¸í ïÀðí¾ŒfW\W¸¸¸ffÀf¸\Wð\_gí"ÿɵïµÉgµk]kÉ]ÉÉüüüüüüüüüüÀµü ïÀ¸ííÀ¸W¸W¸f¸|¸f\W\¸í¸ðïÀïÀµÝ]Sµ]\µµÉɵÉÉüüüüüüüüSíSSO {Àɸð|ZOZ|¸|Àf¸¸É\¸¸ïÀíïðÀkÿ¬üS_g]\µµµ›ÉÉüüüüüüüSïSüüS í¸SüW¸À¸Àf¸ZWWWW¸¸OíWÀ¸ff¸ÀݵS¬µ]]]\ɵµÉüüüüüüüSïSSüüü ðÉWɸÀfðÖ¸f\¸ðçJ¾W¾¾KffÖÖ*|¸SµÉµµµ]µ¤¤SüüüüüüüOïSÉüüüü ÀWÀ¸¸ÀÀ¾íå¸WéffÖff¾™™™™™‰‰§ðÉSɵµµµ¤ÉüüüüüüüüS{SSSÉüüü ¸¸¸¸¸Z¸ÀÖÀKKçÖ‰™™¾Ö™™™™™‰ÖÖW\µÉµgÉ›ÉüüüüüüüüSïüüüüÉSüS WW¸¸¸¸¸¸ÀA|ç‹ÖÖ™¾‹Ö™™™™™¾™ZW]ÉÉg›S›üüüüüüüüSíüüüüüSÉÉÉ O¸¸¸¸¸WW¸íç¾¾¾™™™™DD™™™DÃÃZÀkÉ]gÉÉÉüüüüüüüü_üüüüüüüµµ] ÉðíÀWSWð©í¸¸Wé¸Z¾™D™DÃÃÃÃZ™¾¸]\µµÉüüüüüüüü]¸üüüüüüüµ__ ÉSSÉ\¬Ýïï?ð]g¸kWçbDZDÂÂD¾fWéÉ]S]üüüüÉÉüüüɸ¸¸Éüüüü]¸]_ µÉ]{]g{Ýïggï¬kO¸fÃZDÃÂZ™fS\SüÉÉÀüü¸\OüüüüÀSÀ¸\\¸\_ð]]{ {Ý{g¬‚Ý?À_Ý_]k_çZZÂÂÂZZÀ¸ÉSÉÉÉ]]üü¸Ö\üOü]¸É§¸\¸?åK¸W]{ ?]¬©"?À?W\ð©Ý{¸çZDZZ¸À¸¸\ɵ]ÉÉS_Süf‹*ððW\üŒŒ|O|å\W\OÀ{ ¬+"Ý‚??íÿÝÿ¬gÉï¸Z¸OOWÉüÉɵµSSÉü¬kÉK*ÎWðíÀWðŒ|å\kéOéWÀ] +‚Ý©?¬íðÀð?OµgÀüÉ]WOWÉkµüüüüüüSðkOð*‰åÀ¸\|ŒŒ||II\IOkÉ] ï¬ík]gÝÀðÝ\É]ÝOµÉOµÉO\ÉSüµüüüüÀW\üé¾ffí\\\å\åååéOOOåg_ gÀµ¬©{S¸¸?Àµ\À]É]kkO\_ÉÉ]µüüüOïIK|WOZç¸å|\kkO\I\Œ§ïÀ]µ g?ÿݬSgÿ|ï]ÉgÀÉÉ]S\OÉÉÉSüüüüÉ?Œ|Î|¸Wðfå|å||g\IåÎŒµükµ› ðÀ¬Éü_©í§§üüïüü]ÉSWSSOW|\k\]?§ÎÎξf¸¾Zåå|å\å|ŒÎ§k\µ]µ_ ï?ÉSïÝ?\§§ü¸]µï]ü]OéZf¾ÖfK\\\§Î|Œ¾Z¾åf|Œ?g\kå§\åkÉ\]?_ \ü\ï?ÀÉSð§Àðí?µSS\SZçfDDKfKWéÀKŒKfÖ¾áfŒÀI|ÎÎ|\ÎŒ\k]?›¤ KKZ¸¸ZSü¾Ö|ï¸ÉµÉ]SOüZ¾'DDÃbÂOðWfŒÀÖŒfáŒK|å|ŒfÎ*Î|\_¬µ¬ ZbbÂbZO\À§¾ðWµüO¸SOüSç™™™™DÃÂðéZ\ðKff¾ŒðŒÖ§ÎŒŒÎÎŒ¸Éµ¬¬ DDbÂSOS_ÀçÖíSüü]OOSW¾™D™DÃDDÂðüüWÀ\fZO¸¸W希Œ‰f*Œ¸µ__› DDDDbSSSWð¾ÖSüS¸S¾¾ÃÃÃÃÂÂÃZ™í\SíÉK¸Kg]g]]\f‰™áŒ§gÉ_›¤ DDDDZ¸WSü¾fðWü¸OSW™ZÃZ¾¾¾ç¾™WO¸ïgÀðK|g¬›_gW¾™™f§k¸É_›_ DUDf™™f¸SðffÀS¸SOOWW¸¸ÀWO¸WüüO\ïg|ŒKÀ¬_¬_\W™™D¾gS]µS›¤ ZÂÂASüüüW¸¾ZíWéSOüüüüüüüüüüü_kïg|íŒKg¬¬¬µW™™™DWO]µÉ]_{ çWüSSSSüÀOðZ¾¸SOWüüüüüüüüüÉ_]¬Ý\|Œfå¬{_]éZ™DD™éWk]g¬_› íçWüüüüüíü¾ffWSOSüüüüüüüɬ_¬¬Ýµ¸åŒ|À{¬_WZ™D™D™ÂW¸¸_¬¬_ ¾ðJÉüüüW¸ü¸ffWSWüüüüüüüµ_¬_µg¬ïÀ|f¸Ý__]W™DDDDDD™D™fÀ¬¬ éð§JWüüÀSüW¾Z¸üWüüüüüü]¬{k¤g{¬?ÀŒf?¬››ÉÂDDÃDÃDDDDDD™ç? üO秧ÉSðüüé¾WZSÉüüüüÉ__{µ]gÝ{?]¸f¸_¬__µZDÃÃDÙDDDDDD™¾ üü¾§çÖ¸WüüO¾W¸SÉÉüüµ]¬¬S__À?_gÀf¸¸¬¬›µÉÂDÃÃD™ÃÃDDÃDU™™ SSfÖΧçSüüf¾Z¸üüSÉÉ]_µü¬]gÿgµ¬|¸Wg¬{ÉɸWÃÃfDÃDDDÙ™™™™ WO¸fÖÖf§WOff¸WSüÉSÉ_µµ¬¬]{?]¬ð¸åk__µµkÉOb™ZÃÃÃDDN™™D™™ WWfŒ¾§KðçfKffOÉkSSS]]_?_µ?]¬g|\ÀW]ɬµÉWW™bÃÃDDDD™DDDD¾ üS¸fŒç¾ZÖ§'f¸Oµ]ÉSɵ]¬¬É?_¬¬|\Àkɵ¬ÉµÉé¾ÂÃÃDDÃDDDD™D™f üüO¸¾Œ§ŒÖÖZfå]g¬ÉSÉɬ¬µ?¬¬?g\¸gS¬¬É]S¸¸bÃÃÃÃÃÃDDDD™™¾¸ üüüWðfÖÖÖ™áfÀ?{gÉSɵ?]_?¬¬¬\WgÉ__É]S]ZZÃÃÃÃÃÃDDÃDD™™¾¸ üüü¸W¸ÖÖ‰Kff§?¬]SÉÉkg_g¬_g¸OüµÉɵ¬ü]WÂÃÃÃÃÃÃDDDDD™™fW] üÉkï¸fKÖ¾'f¾ðgµÉSÉWk]_?{É\WüüWüÉÉü¸WÂÃÃÃÃÃÃDDDDDD™fW]] µµíµOðZf¾DfÖíkÉÉÉÉÉkgÀݵÉWµ]OɵÉü_WOÃÃÃÃDÃÃDDDÃD™fOµ_µ _g_üüWðá™áf¾Ö\µ_OÉO\]ÿ]S¸É{¸]\]ü]\SÃÂÃÃÃÃÃDDDÃDDZéW¸µÉ µ]\]¬WW¾ff™f§|ggOÉOÉÿ¬ü¸ÉÀ]¬µküW¸SDÂÃÃÃÃÃÃÃDÃDD™ÂW¸]kÉ É?¬ï\Oüff™áfÖŒí]OÉSí?ü\WÉ]?µ\SW¸OZÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃDDÃD™Z¸¸Wü ??_]ÉSS¸ffAfÖð?\OOWïü¸\OÉ{ÀkS]¸ébÃÂÃÂÃbÃÃÃÃDDDDD™™¸Wüü
170 180 190 200 210
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 40 Лабрадор (41)
(47) Иволга (48)
¸¸\ gkÉ SSO ü]ÿ ?ï¬ g]? µÿ? Ý{] "?ï ?¬g ïÀ_ ¬Éµ Àüü SüÉ SüÉ ÉÉ] µ_É µµÉ É]É Éµµ ÉµÉ µüµ üüÉ üüS üüS üüÉ üüÉ üSk üSµ üW¸ üW] ü¸í Àµü SSO üüS üüü üüü üüü SüS ÉÉÉ µµ] µ__ ¸]_ ]]{ W]{ OÀ{ WÀ] kÉ] åg_ À]µ kµ› ]µ_ ]?_ ?›¤ ¬µ¬ µ¬¬ __› _›¤ _›_ S›¤ ]_{ ¬_› ¬¬_ À¬¬ ™ç? D™¾ U™™ ™™™ D™™ DD¾ D™f ™¾¸ ™¾¸ fW] W]] µ_µ ¸µÉ ]kÉ ¸Wü Wüü
\kgÿ+Ý\K¸À{Oïïg?ݸW|kÉüüµ¬g_\+_?¬Ý¬üü{¬_"?¬¬µg›¬¬k]¸_W k?‚]]ÀðWð¬kÝï??{gSOÀOµÉgµÉ¬g?"?¬¬?_üüð¬¬Ý›É]¬g¬¬g›k]ÀO ?ï]?"?gW¸ðÝ?gg?güÉS|WµgkkÝ+g{Ý{¬¬{]üüµ_{¬g›+?{µ››kµSïÉ _É{_ݬ]¸Oï]É››µSɵO¸\SÉ]??µg"¬?g›]gµüÉ]µ¬]]+k?\›µÉ›ü?À É?_?í_\gO]S››µüüµgÉéKS¬]?ggg]\_]\gÉ]üüݵ›¬ÉYkÀ]›Éµµüðµ ?¬ï{]g¬¬kgÉɤ¤ÉkgSüWWg]¬g¬¬]µ›¬]]]k_µüï¬?¬O©\\]ÉɤüüíW _\µÉg?gg\?ɤÉüµ¬Éüü¸\g¬?ÝÉüü]¬?¬{µ{+¬ü¬?_?µï¸W{SüüüSíO \g\ݬµ›SkÎkÉü›]Süü]\¬kÝ_üüü¬¬{¬µ¬?"?"ü¸{kÉ_ííÉgµüüü_¸O µÉݬk¬µüÉ|ÉüüÉSÉü\{??Oïüüɬg¬{Ý]_"¬]güÉ©kµµÉ¸¸]µüüÉðOé µÝÝ]¬›üüO¸küüSµSɬ"\Ýk]ü\g_›?"+É??¬g¬µü¸‚ÉOµððµ¸üS¬OWÀ +à{gÉüüÉOŒ|üÉÉSS¬???Ý]Og{¬?Ý+Ý]g"]k?¬güüíï]O¸ðW]À¬¸¸¸W µÉÉÉ]k]ÉOð?üüSS]gÝݬgÀOg{?Ý"{É›{g\¬?]É_üü]ïÉíïÿàÀSWÉW¸ üüügµÉSÉ\ÀðSüüɵ{+¬ï]µ]\{?{?›É??µ¬¬¬É]üüüüÉðïJí¬üüüüW¸ ]üüµ]SS_\ððküüS?Ý©g{à_Ýü?{?››É{kµ?gµ]üüü_µü¸\ïðOküüüW\ üüüüO¬¸ÀÀ¸|¸üü¬ÝÝ{]0+¬ÝS]à{g_ÉÉ]Ék]Éüüü{¬]üÀÀWSÉ]üüüWW üüüS¬k¸ðüSÀíü]Ý?ÝÝ0"Ý{{kSବ?g›¬Àɵµüüµ?›üSµ]¸üSµüüüWO üüSg¸]ðküüðÎ\?ïÝ+Ý{ݬ¬??O]\g{›¬?µk]üüÉ_]üüÉO]ðüüÉüüü¸O Sü]À]í?ÉSü|Œg{gÝ"©"¬Ý¬¬¬O¸É{?_¬kS]üüµ¬µÉüüüüüÀüüÉüüü\W üÉí]??_kkü¸Œ?ggg¬¬¬{{{©Ý]WW¬ÉµµüüÉSɬ›SÉüüüüü_SÉüSüü¸µ üµÀ¸]ggÉ]kW|íg{g{?]¬g{""ÿOWÀ]ðüüɵɬ›ÉÉüüüüüüµWüüüüü\W SÀ¬ï??]\¬ðOŒÎ?g¬?{Ég_¬ÝÝÝ]Aí¬µüüükk¬µÉ¤üüüüüüü_üüüüü\W \]ÿÝ??_gg{É|ÀÀµ{{¬]g"?+"©?éÀ?OüüüÉ›k›µ¤üüüüüüü¸üüüüü\W ]]ïÝÿÝÝÝ{Ýüg|¸Ý¬?{µgÝ]]]{?O|¸üüüü]gµ›¤Éüüüüüüü]üüüüS¸A ]ÀgÀ+Ýïg?ÝS¸¸?ï{›¬]Ýݬ]gÝ_\|KOüüü?›ÉÉüüüüüüüüüSküüüZ¸W ]]kïÝ++{gïÉÉÀí?ÝÉ?_ï{g"""¬ð|W|Süµ]g¤Éüüüüüüüüüü_üS¸¸WZ µS_©À{Ý©É©güÀíg¬g]\?]¬{"+?]ÀW¸KüÉ\¬küÉWW¸fWSüüüW]ÀZWZA ÉSg¬Ýðí_¸©ïSðθ"_¬?í{+{Ý+{?\WK¸WüggµSü¸J™™çç¸SS¸ðWWWWW µ\É?ÀÝ©ð?ÿ]¸\¸g_¬?À¬{?{?{{"kk\K¸S?¸OSüüé¾™™áç©ðgÀOéWZZ ¸gÉÿµÀïïÉÿYÀÉ\ðO"ï?Ýg]g{]SµÉ]W¸KWíWÉüüüü‹‹Ö¾áZWí¸ZOWWW \¸k¸¸O\ÿWï?©©¸ÀSÀÿ?{_]?]ɵ]µµO\KZðíðOüü¾ç‹“¾f\À¸\OéWZW \íïíí¸ðí\©Jï!í¸?Síg_ÉS_µÉSµk]]O¸WåZççð¾JÖ‹“fÀðOW¸OOOWW ðÀ¸Àÿ©ðfí©ð§ïÿO`§ð¸OµüüµÉO_ɸ_OWKfWÖ¾¾¾¾¾™*§KééW¸WOOW\ SÉWÀÀÿYí§ððJå©W§§ÿÿÀÉSüüµkðɵ¬]ÉW¸Kf¾¾™Ö™ÖçÖZWWZKZOOO\ SSkWgðí©ðíÀfðJ¸åt*ïÿ??À¬ÀÀ\gÀ¸µOWKKfZ¾™™¾Ö¾ÖfZZZW¸éüO\ SÉO¸¸À©ðïíÀ¾§ÿðé*~Àíïgg¸À??¸kÉ\_W¸ff¸f™ç™™Ö¾UZfZZWSSOW üÉÉ\¸\ÀÀïÿ¸f©§§OŒÎYÿ+©Ý?g¸?¸\Süü\¸KKfKffZZ™¾‹Z™WWOSOO\ üSS¸\À¸¸¸¸¸¾ÿ©©|ZÎYà+íÝ?À?ðg]küSSÉÀfåKKf¸f¾¾™¾ZWWSSOWW üüüÉÀO¸ðÀíï§ïðíÿÂŒ~+ÿ?ïÝgï?gg\g¬g¬¸k\WK¸¸OÀç¾¾™¸éSSWW¸ üüÉɸ\üWïkííÀ¸¸§bq§ðÿí?ÿï?ïÉÀ{g]µµï¬\\kOk¸W`J¾ZZSOOWOZ üüSk\]¸OOí¸ÀÀWfçŒbÎðÝïÝ?ð?g\µÉµ¬Ý{?µ]É\À\ÉSJç¾™OSÉWO¸¸ SüüÉ]kOkWW¸ÉéOKff'á*ïÝÝ?¬ï?]kggÉ›g¬g?gÉkg\W¾ç¾ZSOWWWfZ ]üüüÉkÉWO\W¸¸À§§çŒÂ§Ý©¬\kgÉgÝ?Ý›üÉgSµ¬ÝÉ\É鸾çWSWWSZf¸ ]µÉüüÉÉOkkOS¸?WOO§Zqÿ|OÉk|\É\›gÝ›SgÉɵÉgkÀ|¸À¾üWWOðWWf ?]ÉÉSüÉÉkkÉk\WÉWü|ðZåk|ðÉ??gÉå\kµkÀ\SµµSÉgððÀ\ü¸S¸OíWK _µµ]ÉüüüµµSÉOµÉSü¸K|f|¸kOí|?|gg?gk]gg¬¬¬g¸|í¸OµOWÀüOïZ ¬]ÀµSÉüüüɵ]]kOÉɸWðWŒS¸É?kå\|Îg?g|\]ɵ¬Ý?¸?ðSµSÀÀOüSð ¬_]µÉ¤SÉüüüüɵ]ÀÀKð\ÀZ?å\ðååÎå|||Œ?|k{gÉÉkgK§WÉÉÀ]À\ü\ ¬_µ›¬›¤Éü¤ÉüüSÉɸ\ÀW|Wf\å?ååg\åå|\Œ§gk¬?¬g\|åíSɸg¸_\\ ¬µ_{¬››]]üüɤÉÉSSÉ\OɧOðÉð\k\Oå|g|å§|kSg????¸¾ðSÉ]g_]\ ›_¬››¤É››¤›µ¤µµÉüOkOükÀé¸?kkgkkk\å\§|\?Ék???W\|í\É\_À¸ ¬¬¤¤›ü_{{¤›¬¤ÉüSüüküüü?WW?g›]]SÉkåkÎ|\gå›kggSSZW?ggg¬À ¬›¤›¤›{¬¬_›ÉÉüµµSü\üüÉÉíOÀ\¬¬_ÉüÉk\ÎÀé|å\\gküSO\\?g]?? ›››››{¬¬›µµ››››µSS\üüSSµð¸É\{{¬µÉg\g§O\|ggOküÉOðW|g?]§ ¬¬¬¬¬¬¬›¬›µ¤µ›_¤ÉSkSSSÉükïÉÉg{{¬ü_Éå§OOk||k\üüÉ\|\|g?g ¬›››¬¬›¬›ÉüÉ›››µÉSkSüüüüüg¸Sk¬{{ɵµ\§\S\\k\µüükkåkÎ\g? __›¬¬›¬¬››µ››µ›µÉÉÉSüüüüüOíOɵ¬¬__]\§§SO\å¬küük\\åå|kå ››¬¬›¬¬¬¤›_{›µµµÉSÉÉüüüüüüí¸SOÉ›µµµÉÎ?OWS\ÀÉüü]|\|KðÉ\ ¬›¬¬_¬¬›¤¬{¬µµµÉÉSÉküüüüüüïkÀüOɵµÉü\§WüSWÀÉSS\\\\|åå\ ¬¬__¬¬¬›¬¬¬É¤µµÉSÉÉküüüüüüíWk\SOɵÉüOÀ|üW\kÉüS\]åg|KŒ\ ¬_¬¬{{¬¬{_››µ›ÉüüüɵüüSüüüÀküðSOSµµÉü\íSOÉOSüOɸ¬åkÀZÎ _¬›_¬¬¬_››_››µüüüüSµüü¤ÉüügÀüÉ\SSÉÉÉSÉðWW\WüüOüµSÉ\WŒK ›¬µÉ›__›¬_›››ÉüüüüSküSµSüüµÀüüÀSOÉÉÉÉO¸Àå\¸SüSüOkSkkÀZ ¬¬_¬¬¬¬¬_›››ÉüüüüüÉÉüµ¤ÉÉük?üüµ\SÉÉÉÉÉW|K\KWüSSÉ\]¸¸\Œ ¬¬¬{___¤¤›¤üüüüüüüÉÉü]ÉÉSSk¬üSüÀSOÉÉɵk|KWKWSSOµ¬\\\Wå À¬¬¬›¤Éɤ_ÉüüüüüüüÉSÉ]ɤÉÉÉðüÉüµkSÉɵµk¸åW\¸SSSÉ\¸]W\W fðÀ]Éɤ››¤üüüüüüüüÉÉɵÉÉSÉk¬üSSü¸SOµµµk\|é\¸üSüOµg\\\K ™ðWÉü¤››_ÉüüüüüüüSüÉɵü¤ÉÉkÀüÉSükOOɵµµ\|Wé¸SSSüO\]\\¸ ™ZµÉS¤›››üüüüüüüüÉüS]ÉüÉÉÉk¬SÉSüÉÉSɵɵ\¸åO¸üSSSÉÉ\\\K ¾WÉɤµ››ÉüüüüüüüüüüÉ_üüÉÉkk?SÉSÉükOO]kµ\¸\é\SSSOOÉk¸å¸ ¸Éɵµ¤µ¤üüüüüüüüüüS]]üüÉɵÉÀÉSÉSÉkOOµkkk¸WéWSSüOÉSWg\ð O]µ¤É¤¤ÉüüüüüüüüüüÉ_Éüü¤ÉkkgÉSSÉSÉOOkkµW\\WWOSSSOSɸ¸À kµ¤É¤ÉüüüüüüüüüüüÉÉ_üüüµkµk]kSÉÉÉÉOOÉkW\W\W\O¸¸OOSé\g? µµ¤ÉüüüüüüüüüüüüSɵ]üüüµµkkgµÉSSÉÉÉOÉWkk\WWO¸ïï¸SSÉk¸À µ¤üüüüüüüüüüüüüüµµ]µüüü]]µ\]\ÉüÉÉÉÉOÉkkW\WWSïí§ïOOOk\g ÉÉüüüüüüüüüüüüüü]µ]üüüÉ]]\\]\ÉüüÉÉÉOOkW\kWOWíííï\üÉé]\ Éüüüüüüüüüüüüüü¤]µµüüüµgÉkµgµÉüüÉÉÉOÉkµ]WOOðíïðððüéÉ\\ Süüüüüüüüüüüüüɵ›]Éüüü_]üɵ¬\SüüÉÉÉOOk\\OOðí§ï\\ïSOÉk\ üüüüüüüüüüüüüüµ›]µüüüÉ_SüÉk?µÉüüÉÉÉOÉW]ÉüÀíðïÀSSíðOOÉ\ üüüüüüüüüüüüüÉ››]µüüüµÉüüSµ¬ÉÉüüÉÉOOOµWSÉíðíÀSüüÀÿWSÉ\ üüüüüüüüüüüüɤ›µµÉüü¤ÉüüüSµ?ÉÉüüOÉÉÉOkÉüÀÀðïSüüü\ÿ¸SÉ\
220 230 240 250 260 270
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 41 Лабрадор (42)
(48) Иволга (49)
¸_W ]ÀO SïÉ ü?À üðµ üíW SíO _¸O ðOé OWÀ ¸¸W ÉW¸ üW¸ üW\ üWW üWO ü¸O ü\W ü¸µ ü\W ü\W ü\W S¸A Z¸W ¸WZ WZA WWW WZZ WWW WZW OWW OW\ OO\ üO\ SOW OO\ OWW WW¸ WOZ O¸¸ WfZ Zf¸ WWf íWK OïZ üSð \ü\ _\\ _]\ _À¸ g¬À ]?? ?]§ g?g \g? |kå ðÉ\ åå\ KŒ\ ÀZÎ WŒK kÀZ ¸\Œ \Wå W\W \\K \\¸ \\K ¸å¸ g\𠸸À \g? k¸À k\g é]\ É\\ Ék\ OÉ\ SÉ\ SÉ\
SS¸µüüüüS_¬Éü¤¤¤¤ÉÉɬ›››{µÀÀ_üüÉ]gWïWü¸¾™™D™Ö‰°“°è“°è° É]Éüüüüü]¬_üÉÉɤ¤ÉÉÉ›››¬›]ðgÉüü_SíSÀ¸ü¾ZDÃD™Pá*èè°°è°è ÀOüüüüüü_{SÉÉɤÉüµÉµ¤¤¬¬SgÀµü¤üµSïüOðWfZÃD™™™¾P—°°èèè° kÉüüüüü]¬_üÉɬÉügµÉ›¤¬{_]ð_¤É¤ÉüµÀOü¸¾f™DÃDD™™™è—Pèè°° WÉüüüüÉ]¬¤ü¤ÉÉgg]kɵ›¬¬›|Àg›SɤSíµ\üWíWZf™™™™™™çPè°°“° WSüüÉ_¸µ_µüüüɵ¬]Éɤ›"_]?À_¤¤›_S{W¸OüO\S¸¾¾¾ç‹¾Z‹‰““““ WüÉ_µÉÉ]¬í]kü¤ÉkÀ\kü¬"›gð\Sü¬¬]µðk]¸Oü_µµíðfWOüüJP°“““ ÉWµüüüüüÉü{_üüüÉSÀkÉ››]À?É›_{›¬]kµ¸S]SÉ]¤¬|WSSSW`‰°°“° ÀÉüüüüüüüüüüüÉüÉWɸk¬ggÀgk{›¬¬Éíɵ¸kðkµS›¬g\OüZJ‹°‹*“§ ÉüüüüüüüüüüüüüÉÉÉkO]gkg?üü›µ{]S‚É_¸ÀíÉkÉ›_¬åOSç‹‹‹*‹‹Ö üüüüµWSüüüüüüüµO]SÉg\¸ð¸üüɬ{]ÉíµÿWíküɵ››]åS¸‹ÖJ``**ç üüüü¸\¸¸SüÉüü\Éɸüµ¬å\íÉüü__?_g]__OïüüÉ]]›kWOJÖç‹*§çç¾ üüüüWZWK¸¸¸¸k\ÉW]üÉ?ÀWðüüÉ{µ{]íɬµ\¸üüüµÉ›üOfJç‹*ç*Jç¾ üüüüZ¸¸Z¸ÀZ\¸OSɵüÉgÀK\üü_]S¬µ©ü_k¸küüüÉÉSüWççç§ç§Jç¾ð üüS\¸ZZZ¸fÀf\ÉSµ\ÉÉÀ¸|¸O_kü]¬Éíµµ]¸Éµüüü]üüðÀ¸f¾ççç¾ð¾ üüüWW¸Z¸f¸¸ÀOüW\]SÉ|À¸¸\]]ü¬_W]ÀÉÀ¸ÉÉÉüüWSÉWüüW¸ZKfW¾¸ üüüüO¸ZWffÀWSO]ÉküɸÀ|¸?ɵS_g]\_kÀ]_ÉOüüüWSSSü¸ZÎWWAÀ¸ üüüüüü¸Z\¸ÀOüW\Okü\|ðÀð¬ÉOkµ]ðɸðg_µ{üSüü\WÉSüfKŒOWí¾f WüüüüüOW¸¸¸SOÀüSµS¸|??µg¸SÉkµÀü\ÀÀµµ"üSüüWOɸOåŒfOAç¸W OWW\WZW¸¸éÀS¸WüüÉO¸Àð¬]S¬kW]éÀO¸\ÉüÉ_SüüüSWWWWáÎfSWfWO OWWWWWÀKOɸk\kkOSɸÀg¬¬µ\À{ÀW§§Îð|ÀÀíïÀ|À§YY©§ÎÖ§KWKÀÿ WWW¸Wf|¸¸¸|¸WWSOS\|Œµg{gÉSS\\ðŒfŒ§ÖfZKffWOSüüé¸å§Î**§§ é¸üSWK\WWŒ¸¸||À|\åðÀkgÝ\S]Éɸ¸|SSOWWAéSüüSOO\§*§Œ§ÎΧ¸ ZWüüS¸OOO¸ZkWOOSOk¸¸k?gü]ÉÉSðÀÀÉkÉSSk\\ɸk\§©§Î§í¸|Œ§? WWWWWOOÉO¸¸¸À¸WWÉOüüüÉOg¬ü¤Sï\S¬ÉgÉüüüS¸ÉðÿŒŒ|íÀüüüWí§ WZWWÉOÉWW¸¸üOWÉS\À|ÀgSüüüÉÉO¬üüÀÉ›ÉÉÀü]OðïÎðWKÀSüSSOWð ÂWWOOWOWWW¸üüWOS¸¸ðÿ¸¬{_üüüüÀSS¬ÉµüÉ]¸ÉÀÝð\WS¸\üSüWÉ\ï OéOOµÉWW鸸üüüü¸¸Îðü¤¬¬¬]k¸\üü¸üüüɸÉgÀ]OSOW¸üSSO¸SÀí OOSÉWO¸WÂSfWWüüO¸À¸üSɤg{ÉkÀÉÉüüÉÉüSµgÉSɵüOÀWüüüW\SÀ] WSOWɸéOO¸SWWS¸¸|éÉkkµµÝgkÀü¤SgüSSüµÉSµk\¸W¸OW¸O\\O¸O OSÉÉWWWOÂW¸OWSÀ¸¸¸¸W¸¬g›g\Wðüüü_Süüü¤ÉÉSk|ffáfÖKü\ZOWü SÉWWOÂéÂSZ¸üSí]W¸gWWÉð¬\g¸ÉïüÉÉkµüüüüµSüé¾™—‰U™ZüZWOOü SWÉW¸OSW¸çÀSÀÉÉ\ÀWSɸÀ¬gk|Éíg]?\]SüüüÉSé™—N———ábüWWéW¸ WÉO¾çç¾ç¾fð]üüWkðüSWɸg\\¸W]¬¸??ɬüüÉSf¾—‰——‰‰‰ŒüWWOW¸ WOWçççç¾¾¾ðOüüW¸ÀüOOWÉÀ\\\W]ɬ§Îµ¬üS¸á™—‰——‰—‰§§OWWO¸W WO¸Z¾çç¾çZç¸SüWÀküWüüS]\KW]\Ék*¸WWüZÖ‰—è—Œ‰Î§§K¸¸Z\À¸O WüW¸¾JççffÖííO¸ÀW¸SWüüW\\\ŒÀ¸|ÖZSOfÖ——UUqáZÿ§§ðfÀ¸¸ÀWW OüW¸ç§ðf¸¾ç¾¾Z¸À\¸WWSüWkKKÀŒŒf¾f¾¾™UUDDqDáAð©ïðïí¸¸¸Oð À¸W¾ç¸W©§Wç¾ð¸Z|ðÀZWWüÉW\Kð§ðf™¾UDDU—™NNáááAÿJï§í¸¸OÀZ ¸Z¸ð¸À]åÝðí¾ÀZ¸¸W¸À¸Wüék\f|ð§ASf™™DUNN™—á—áKðïç§í¸Z¸¸W ¸fWððï§À\íð¸¸\¸¸WðW¸kSÉ\WW||ðéS¸ffDD™U———áNfÖ§ííðZ¸WW¸ ZíW¸¸ðÿ©ð|ðOWW|gÉÀOÉOOÉåS¸Z¸|WSÀÀÀÂD————áNááfðçð¾f¸¸ð¸ Z¾çWð¸\\|¸ÎWW\¸küüüÉÉOk¸üÀWfKOkíÀWS™™U———U''¾ðí¾çÀfð\W Zí¾ðW¾¸§¸åÎíéWgküüüüÉO\\üðWðWSÀÀéZD™————á''ZÀð¾íð¾ðïOW Z¾ç¾ZWðK\ŒððW\¸\kkSÉOɸSüðZ¸Wé¾ZD™UN———áUqKÀ¸çðð¾ðÀ©ðk AðÖÀfKZffðŒKW\\ÉSüOÉOWKéW¾Z™bD™™N—è———áNááWïÿðð¾ððW¸_¸ WŒ§|í𸸧f|WW\OSü\\ÉOZAZ™fU™™———èè———qá‰áŒYÿ\¸K\ZAWSÉí Wð§|å\\éK|KWW¸¸W¸ÀÀOZDDD™D™————————N—Œ‰‰§çZéKfÖ™™™¾ZW_ W¾ðJ§?||W|¸éW¸Œíðf¸ÂD™D™UDU—N——è—èèè—‰‰‰‰áá'ááNND™™ZWü \ZJ‹JçJ§ðWWWWfí¾ÖZÂZDÃDDUDUNNN——èèè—èè艉áqá——NNUUDÂWü ¸ZJçJ¸¸ð¾ÀéWW¸¾¾Z¸éÂÂDDDUDU—N—èè——èèè—èè—Iá——N—ND™™éSü KK¸fðJï¸ððOWWf¾W¾OÀOéÂÂD™DUNN————èèè—èèèqá—————™UU™Wüü \¸|ðð¸WWWÉOWK¸f¾¸ð¸SW¸¾f™DD™™™UZfN——èèè——è—èè°fPè™ZOüü \¸ðíÀíWÀüOWW¸¸fÀOSSSSüüüWbOSÂSSÙ—èèèèèèèèèè‹Â™Öbüüü \åðð¬ðíðÉOÉ\¸ÀZÀ¸üüSÉüüüOAOéÂZ™™èèèè——èè°èèÖKÂOSfZWüüü |\åí{íïïµOWÉüüüOð¸üOSüüü\WOAA¾™——èèè°°èèè°fééWéOZSOüüü |\\gï?ïïkOkSüüüüSÀSÉOüÉï¸WSA™NDèè°““°°è°ŒSOSKSSSüüüüü \\Kåg{ííÉSWSüüüüüüSOS\¸SWASéZ™DNèÖ™ZAé¾*fZüOü¸OSSüüüüü \I\g\g?íOüWSüüüüüüüSOðüOWOééü™™‰fSWÉW\¸OküSü¸OSüSüüüü Œ\\å?kððSüWSüüüüOWüSɸüSééSWüS¾çZüüOWkígk]üüWkWSüWüüüS ŒåA\|Àg\Sü\OüüüS¸ÉüSéÀSüSéOWüOZWWüüSkkg?ggüü\OküüüüüüS ŒáA\¸ggSSSWÉüSüOZOüSüÀSüüéSOüüüS¸üüü]W¸gg¬Sü\ÉSüüüüüSS KŒéKÉSÉSOSÉW]WüOWOüüüÀÉüüSOOüüüüüOüüW\WÀggµüÉWüüüüüüüS KŒWW\üüüOüÉÀïOüOWSüüügküüSOOüüüüüÉüüüðW\gµgüSSüüüüüüüS ŒKÖO¸üüSOü¸gÀSüOWOüüü_OSüüééüüüüSSüüü¸W\¸k?üüOküüüüüSü ¸áŒO¸SüSOü¸|¸OüSWOüüüÀSÉüüSAÉüüüÉüüüüW\W\]ïSüOküüüüüSü AåfA¸SüSSü¸À¸OüSé\üüüµÉWüüOS¸¸üSüüüüüüÀWkg?ÉükküüüüüSü \fáZ\OüüOSWŒ|SüüO¸üüüSµÉSüSOéÀÀüüüüüüü¸WW\ïkükküüüüSüü KåKåZküüSSOÀðSSüSíüüüü_SOüüOSffðOüüüüSWWOk{Éüµküüüüüüü WK|ZI¸üüOSOWíSSüüðüüüS]OWüüOSbffðWüüüSü\WOíOüµµüüüüSüü ¸W|KZ¸üSSSÉOðSOüü¸OüüÉ\¸SOüSOOKK¸ŒWüüSOWÉO_SüµküüüüSüü ¸W¸åA¸S\SSWOÀSOüüWgüüü_¸OOSüSSOfåKðéüü\SWO¸Süɵüüüüüüü gW\Œé¸SµOSÉSÀOOSüüðüüüOð\SSüSOOOÀKKÀOü\SOOµSüÉ]üüüüüüü g\W?éKOOSSOSÀSOSüü¸Éüüü]¸WSSüSOüéðKKÀS]SOSWÉüü_üüüüüüü ¸]W¸OW\ÉSüÉS]WOOüüO_üüüO¸\WSüSSéüOðKå|W\SOOÉüügüüüüüüü g¸kWWW\WSSSÉSðSOSüü¸üüüüÀ\\OüüSSSüé|Kf\¸SSSOüü_üüüüüüü ¸gkü¸é\\OüSkSíSSSüüOÉüüük¸\¸SüüSSSüZ¸K¸|OOüSüü¬Süüüüüü \gkü¸O\¸WSSÉ\¸¸SOSüü]üüüü¸gW\üüSSSSüf¸K¸WÉüSüü_Süüüüüü \¸SüWéOÀWSSSW¸íSSSüüOSüüükÀ\¸OüüOSüüSfKWÀOüOüSɵüüüüüü \küüSOO§WSSSOOïOSSSüüOüüüS?ÀW\üüSSüSü\KWðSüSüÉS]üüüüüü
270 280 290 300 310 320
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 42 Лабрадор
(49) Иволга
°è° è°è èè° è°° °“° “““ “““ °“° *“§ ‹‹Ö **ç çç¾ Jç¾ ç¾ð ¾ð¾ W¾¸ AÀ¸ í¾f ç¸W fWO KÀÿ *§§ Χ¸ Œ§? Wí§ OWð É\ï SÀí SÀ] O¸O OWü OOü éW¸ OW¸ O¸W À¸O ÀWW ¸Oð OÀZ ¸¸W WW¸ ¸ð¸ ð\W ïOW ©ðk ¸_¸ SÉí ZW_ ZWü ÂWü éSü Wüü Oüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüS üüS üSS üüS üüS üSü üSü üSü Süü üüü Süü Süü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü
°°°°°‰‰DZbZÂb™‰P™DÃÂÃfð °°è°“°Öf™ÂZWSD™™™ÃÃÃÂÀÀ è°“°**Ö¾DbÃÂÂÂZDDÃÃZSðð °“°°“*fÖfÃSSÂSÃDDÃÃZSíÀ “°“**Jf¾™ZÂÂÂSÂDDÂZüOí| “°**çJ¾fffÂSÂÂÂDDÙü¸ðg °“*çÖJ¾¾¸ZZÂÂÃÃZDÃÂüð|ð *Ö‹*ççç¾fW™ÂbZDDDDÂÂÀ|? ‹ÖÖíçç¾¾¸Sçf™DZ™DDÃZÀ|ð çJç¾Z¸ç¾WüðÖfDD™DDÙ¸Œ¸ ¾¾í¸\Wí¾Sü¸‹™™Ã¾ÃÃDfÀð ¾ððW¸üW¸SSÀçÖ™D¾ÃDZ¾|ðà À¸ðkµüüüSSð¾P™™™Ã™ZfÀ¾Â ¾WÀ\küüSOSí™™D¾Ã™DZð¸fà ÀðµÀÉüüOÉS¾Z¾™™™D™ZÀfZ OðSíküüSS¸™™™¾™™™™WÀfZZ ¸ððïÉüWOWçZD™¾™™™¾W¸|¾f WüüüOW¸ÀçfZZ¾ç™™Z¸W¸ÀÀ¸ SüüüéW\fðíç§ç§çÿJ\W\ð¸É Okð§ÿ©©ÿÿïïç§ðÀ?ÿÉWµ?í? ÿ*Ýÿÿïíð¸¸ððf¸ðk\Oµ\??¬ ð¸¸\üüüüüS¾Z¾¸ü]ÉÉk]\]À SéWWWüüüü¸¾f¸üü_ÉSɸüüÉ éW¸SµüüüO¾¸ðSüµÉküO_Oɸ §|WSü¸üüðfí¸Oü_S]üSgOk] Îí¸ÉüµüZfÀ¾WSü_k]üO¸S]W ðŒ?¸üÉW𸾾Àüük¬küS¸É¸S \ðÀ?¸OÀ¸™fðJSüO¸ÉüS¸WgS ɸðð?¸¸Zf¾¾ç‚ïïÿüüÉ\ɸ\ ÉWÉ\À𸸙™Z¸fÀWSüüWkO¸g µWü¸\íðf¸ZZZ¸WüüSüÉO\À¸ ¸SüW¸ðÀ§ZZZZ¸¸üÉüüÉW¸\\ WSüðWÀÀ|ÀÂW¸ð¸SÉüü¸\k\\ OSð¸Z¸ÀðÀ¸ÀíWüüÉOÉgµÉOÉ SWðZ™¸ÀÀÀÀ¸üüüüÉÉ_]Oüüü Wç™™ZWZð?\]üüüüµ]kOüüüü í™ZZÂOOÀÀgÀüüüü]\ÉüüüSÉ ™ZWOOSSW?gggüüÉÀÉüüÉüüS ZWZ¸üSOOgÀÀ?üü_ÉüüüÉüüü Wí\üüüÉÉW?\À\ÉÉüüüµüüüü ðíüüüOWWSÀÀ¬À]üüüüµüüüü ¸güüüWWÉüÉ?|gÀüüüÉüSÉSü íüüüSWkÉüü_ggÀSüüÉüSüüO íüüüOWÉSüüS?¸g]üüÉÉüSü¸ ïüüüÉWÉüüüügg\ÀüüüSüSü§ ïüüÉWWSüüüü¸g¸¸ÉüüüüüOí ÉüüWÉÉüüüüü]g¸\]üüüüü¸Œ üüOÉWSüüüüOg¸¸\µOSüüüÀÀ üüSÉOüüüüü]¸ÉgÉkÉüüüS¸W üüSÉOüüüüSW_ÉÀµkküüüÉüü üSWSSüüüüW]WüÀ\µkOüSüüü üÉSÉüüüüü]¸Sü\]kkÉüµOÉü üÉSüüüüüü¸WüüÉ]kOµüSüSü üSSüüüüüWµÉüüS¸µOµOüüüü SSSüüüüüµ\Oüüü]\ÉÉÉSOüü SSüüüüüµOµSüüü\]OÉÉOüüü SSüüüüü]ÉOüüüügkÉkÉüüüS SSüüüüÉSWüüüüü_kkkSüüü¸ SüüüüüµÉÉüüüüSgkkµüüüOÀ SüüüüüÉ\üüüüüÉ]kÉküüüðS SüüüüµWµüüüüüµkkkµüüµSü üüüüükµSüüüüü]ÉkµSüOSüï üüüüSɸüüüüüü]ÉkÉüüÉüíï üüüüWµSüüüüüü]kkOüÉüïïü üüüüÉ]üüüüüüSµkküüSííSS üüüÉÉ\üüüüüü]kkÉüS\ïS\ÿ üüüɵSüüüüüÉ\kkSüSÿOOÿO üüük¸üüüüüü]kkÉüüð\üïWO üüÉÉküüüüüS¸ÉkOüµðüíÉOO üüWÉÉüüüüÉ\kWÉüüíS]ÀOéO üüÉ]üüüüüWkWkSü]\ÉðgWOO üüÉWüüüüWkWWÉSüíSíS¸OOO üOÉÉüüüüWWWkSS\µ¸]üSWéO üµWSüüü\OWkWüSÀüíüüSéOK üɵüüüü\OWWSüÉk_OüüWWWé üOµüüükÉWkÉSü¸üÝüük¸Sé\ üÉÉOüüWSkWÉWɵkÀüÉgÀOkk üÉÉOüÉOOWkO]¸SíÉS]À\\Ik SµükS¸SÉWS]ɸÉðü¸\åk\Éé S]üOÀÉSOµüÀÉÉg\É\\\\IOO
330 340 350
390
400
410
420
430
440
450
460

Page 43 Лабрадор (44)
Иволга
üü¸OWüµÉÉÀÀŒð§SOW§üÉüüüüüüüüÉüüSÂOOSüWOüüüíð§Éüüüüü{SíüOS üü\Oéü\SüÀÀŒðÎWW\íOSüüüüüüüüSSüSSÂSÂüü¸üüü¸Î§Wüüüüü¸\íSWü üü\OWü]Süg|ÀŒðåÉWÖSWWüüüüüüüSSSSSSÂSSü¸üüüéííWüüüüüü¸íS¸ü Éü\éWü]Sü¸g|ŒŒ¸OWÀüéSÉüüüüüüüSSSSüSÂSü¸üüüüðÎ\üüüüÉü¸íO\ü
10 20 30 40 50

Page 44 Лабрадор (45)
Иволга
üOS SWü S¸ü O\ü
¸ðÉg_ÉüüüüüO\¸Zf™ZfçJ¸üSA¸üüüɬ_ü{{_kÀíSüÉÉSüüüü]üüüÉ_ W?\µÀgÉüüüüüS¸¸ZÂÂZïïWüüÂWWüüÉÉ"ü]¬]ÉÉÀÀÉüɵüüüüüSüüüÉ ü?¸üµ_¸SüSüüüé¸ZÉSðÿ¸WüüSÂKüüSü{µü{›µüÉ\ÀüSÉüüüüüüüüüü üðgüüÉggküSSOSK¸O\ÿ¸üOüüS¸üüSü_]ü{›µSü_\µSSÉüüüüüüüüü
60 70 80 90 100 110

Page 45 Лабрадор (46)
Иволга
üÉ_ üüÉ üüü üüü
ü?gµÉgüüüÉüüüüSSSÉüüüüüüüüüüüüSSüüüíS¸¸ÉÀ¸¸ÀÀð¸üüSµµ]¬ µµ]ÉÉ_OüüÉüüüüüÉüüÉüüüüüüüüüüüÉüüüüðOÀ\WOüüSSéÀðOÉ]]]É ÀSµÉSg]üüüSüüüüüÉüüüüüüüüüüüüüÉüüüü¸É¸W\üüüüSSéÀð¸]]ÉÉ ]S]SS_güüüÉüüüüüÉÉüüSüüüüüüüüSSüüüü\OWü\üüüüSéWO¸ðg]g?
110 120 130 140 150 160

Page 46 Лабрадор (47)
Иволга
µ]¬ ]]É ]ÉÉ ]g?
µ]\]¬WW¾ff™f§|ggOÉOÉÿ¬ü¸ÉÀ]¬µküW¸SDÂÃÃÃÃÃÃÃDÃDD™ÂW¸]kÉ É?¬ï\Oüff™áfÖŒí]OÉSí?ü\WÉ]?µ\SW¸OZÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃDDÃD™Z¸¸Wü ??_]ÉSS¸ffAfÖð?\OOWïü¸\OÉ{ÀkS]¸ébÃÂÃÂÃbÃÃÃÃDDDDD™™¸Wüü íkk\OSOO¾f¾éÖ§|kOO\]O¸Wk¬¬_ÉO¸ZÂbÃÃÃÃÃDÃÃDÃÃDDDD™™WSüü
170 180 190 200 210

Page 47 Лабрадор (48)
Иволга
]kÉ ¸Wü Wüü Süü
üüüüüüüüüüüüüüµ›]µüüüÉ_SüÉk?µÉüüÉÉÉOÉW]ÉüÀíðïÀSSíðOOÉ\ üüüüüüüüüüüüüÉ››]µüüüµÉüüSµ¬ÉÉüüÉÉOOOµWSÉíðíÀSüüÀÿWSÉ\ üüüüüüüüüüüüɤ›µµÉüü¤ÉüüüSµ?ÉÉüüOÉÉÉOkÉüÀÀðïSüüü\ÿ¸SÉ\ üüüüüüüüüüüüµµµ¤üÉüüµüüüüÉɬSÉüSÉÉÉWÉkOOð|ígüüüüSïïüWk
220 230 240 250 260 270

Page 48 Лабрадор (49)
Иволга
OÉ\ SÉ\ SÉ\ üWk
\gkü¸O\¸WSSÉ\¸¸SOSüü]üüüü¸gW\üüSSSSüf¸K¸WÉüSüü_Süüüüüü \¸SüWéOÀWSSSW¸íSSSüüOSüüükÀ\¸OüüOSüüSfKWÀOüOüSɵüüüüüü \küüSOO§WSSSOOïOSSSüüOüüüS?ÀW\üüSSüSü\KWðSüSüÉS]üüüüüü \WüüüOOŒOOSSOü§OSSüüüOüüüüígÉÀüüSSüüüS¸WŒOüSüµS]üüüüüü
270 280 290 300 310 320

Page 49 Лабрадор
Иволга
üüü üüü üüü üüü
üÉÉOüÉOOWkO]¸SíÉS]À\\Ik SµükS¸SÉWS]ɸÉðü¸\åk\Éé S]üOÀÉSOµüÀÉÉg\É\\\\IOO OµüOÀOSÉWSÀ\üÿk¸å\\IÉOü
330 340 350

Page 50 Лабрадор
Pattern Name: Лабрадор
Designed By: Иволга
Fabric: Aida 14, White
350w X 466h Stitches
Size(s): 14 Count, 63.50w X 84.55h cm
18 Count, 49.39w X 65.76h cm
16 Count, 55.56w X 73.98h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
ç 2 DMC 152 Shell Pink-MD LT
á 2 DMC 167 Yellow Beige-VY DK
¬ 2 DMC 169 Pewter-LT
J 2 DMC 224 Shell Pink-VY LT
 2 DMC 300 Mahogany-VY DK
D 2 DMC 301 Mahogany-MD
ü 2 DMC 310 Black
] 2 DMC 317 Pewter Gray
{ 2 DMC 318 Steel Gray-LT
™ 2 DMC 356 Terra Cotta-MD
Î 2 DMC 372 Mustard-LT
à 2 DMC 400 Mahogany-DK
P 2 DMC 402 Mahogany-VY LT
µ 2 DMC 413 Pewter Gray-DK
_ 2 DMC 414 Steel Gray-DK
" 2 DMC 415 Pearl Gray
' 2 DMC 434 Brown-LT
‰ 2 DMC 436 Tan
À 2 DMC 451 Shell Gray-DK
ï 2 DMC 452 Shell Gray-MD
© 2 DMC 453 Shell Gray-LT
å 2 DMC 611 Drab Brown
Π2 DMC 612 Drab Brown-LT
Z 2 DMC 632 Desert Sand-UL VY DK
| 2 DMC 640 Beige Gray-DK
g 2 DMC 646 Beaver Gray-DK
? 2 DMC 647 Beaver Gray-MD
Ý 2 DMC 648 Beaver Gray-LT
I 2 DMC 730 Olive Green-VY DK
* 2 DMC 738 Tan-VY LT
W 2 DMC 779 Cocoa-DK
A 2 DMC 801 Coffee Brown-DK
• 2 DMC 819 Baby Pink-LT
q 2 DMC 831 Golden Olive-MD
k 2 DMC 844 Beaver Brown-UL DK
é 2 DMC 898 Coffee Brown-VY DK
¤ 2 DMC 930 Antique Blue-DK
` 2 DMC 945 Tawny
t 2 DMC 951 Tawny-LT
b 2 DMC 975 Golden Brown-DK
N 2 DMC 976 Golden Brown-MD
è 2 DMC 977 Golden Brown-LT
+ 2 DMC 3024 Brown Gray-VY LT
O 2 DMC 3031 Mocha Brown-VY DK
Y 2 DMC 3033 Mocha Brown-VY LT
Ö 2 DMC 3064 Desert Sand
0 2 DMC 3072 Beaver Gray-VY LT
S 2 DMC 3371 Black Brown
‚ 2 DMC 3743 Antique Violet-VY LT
› 2 DMC 3768 Gray Green-DK
Иволга

Page 51 Лабрадор
Symbol Strands Type Number Color
! 2 DMC 3770 Tawny-VY LT
‹ 2 DMC 3771 Terra Cotta-UL VY LT
f 2 DMC 3772 Desert Sand-VY DK
\ 2 DMC 3787 Beige Gray-VY DK
É 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK
U 2 DMC 3826 Golden Brown
“ 2 DMC 3856 Mahogany-UL VY LT
¾ 2 DMC 3859 Rosewood-LT
¸ 2 DMC 3860 Cocoa
ð 2 DMC 3861 Cocoa-LT
K 2 DMC 3862 Mocha Beige-DK
§ 2 DMC 3864 Mocha Beige-LT
w 2 DMC 3866 Beige Brown-UL VY LT
ÿ 1
1
DMC
DMC
452
453
Shell Gray-MD
Shell Gray-LT
í 1
1
DMC
DMC
452
3861
Shell Gray-MD
Cocoa-LT
à 1
1
DMC
DMC
3072
3743
Beaver Gray-VY LT
Antique Violet-VY LT
~ 1
1
DMC
DMC
945
951
Tawny
Tawny-LT
° 1
1
DMC
DMC
402
3856
Mahogany-VY LT
Mahogany-UL VY LT
— 1
1
DMC
DMC
976
977
Golden Brown-MD
Golden Brown-LT
Иволга

Page 52 Лабрадор
Расход нитей
Нитей в мотке: 6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 152 594 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 167 1905 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 169 2682 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 224 523 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 300 515 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 301 469 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 310 11762 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6.000
DMC 317 3914 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 318 3203 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 356 1105 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 372 3769 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 400 270 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 402 166 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 413 2785 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 414 2701 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 415 914 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 434 279 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 436 3092 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 451 4554 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 452 2727 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 453 1408 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 611 2002 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 612 3619 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 632 2376 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 640 2539 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 646 2214 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 647 1839 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 648 1276 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 730 711 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 738 6455 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 779 6351 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 801 810 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 819 2678 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 831 327 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 844 2698 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 898 1400 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 930 331 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 945 2159 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 951 2647 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 975 311 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 976 249 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 977 2053 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3024 457 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3031 4855 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 3033 1203 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3064 1597 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3072 403 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3371 6092 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 3743 568 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3768 633 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3770 2013 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3771 175 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3772 3222 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 3787 4837 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
Иволга

Page 53 Лабрадор
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 3799 6148 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 3826 253 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3856 5865 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 3859 1079 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3860 6530 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 3861 3831 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 3862 2054 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3864 3286 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 3866 625 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC
452
453
1691 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC
452
3861
3396 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC
DMC
3072
3743
554 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC
945
951
3993 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC
DMC
402
3856
2339 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC
976
977
1019 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Иволга

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.