Bebe labrador(ПНК Кирова)

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 24.07.2018
Added: 12.01.2021
Size: 0.16 Мб

Page 1 BK889 Bebe labrador (2)
vvvvvvv ©©©©vvvvvvvv ©©©vvv©©vvvvvvvv ©©vvvvvvvv©vvvvvvvvvv ©©©©©©vvvvvvvvvvvvvvvvvv ©©©©©©©©©vvvvvvvvvvvvvvvvv© ©©vvv©©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvv©© ©vvv©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©vv vvv©vvv©©vvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©¬vvvv vv©vv©©v©vvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©©vvvvvv vv©vv©©©©©©v©©©vvvvvvvvvvvvv©©©©¬vv©©vv vv©vvv©©©©©©©©vv©vvvvvvvvvvvvv©¬¬vv©©©©vv vvvv©vv¬©¬©¬©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©vv©©©©vv vvv©©¬©v°¬¬©¬©©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv¬v©©¬©©©v vvv©©¬¬°vv°¬¬¬©©vv©©vvvvvvvvvvvvvvv©vv°vv©¬©©v vvv©©¬¬¬°vv°¬¬©vv©vvvvvvvvvvvvvvvv©©©©©¬vv©©¬vv ©v©©¬¬¬¬°©v°¬¬©v©vv©©vvvv©vvvvvvvvv©©©¬¬°vv©¬©v ©©©©¬©¬¬°©vv¬©©©©©©©vv©vvv©vvvv©©vvvv©©¬°vv©¬©v ©©©¬¬©¬°°©vv¬©¬¬¬©©©©©©©vvv©vv©v©©©©vv©©¬°v©©¬© ©¬©©¬©¬°°©vv°¬¬¬©©©©¬©©vvv©vv©©©vvvv©v©©¬°v©©¬© ©¬©©¬©¬°°©v°¬¬¬©©©©©©¬©©v©v©©©©¬¬vvvvvv¬¬°v©©¬© ©¬¬©©©¬¬°©v°¬°¬©©©©©¬¬¬©©©v©v©¬¬©©¬gvv©°¬°©©¬¬© ©¬¬©¬¬°©v°°°¬©©©¬g©©¬¬©©©©v©©¬¬>>k§gv©©°°©©¬¬© ©¬¬©¬¬°©v°°¬©©>>k§g©¬¬¬©©¬©©¬¬¬>k§>g¬v©°°©©¬¬¬ ©¬¬©¬¬°©v°°¬©©>k§>g¬¬°¬¬¬¬©©©¬¬>k§ggg¬©¬°©©¬¬¬ ¬¬¬¬°©©v°°v©©>k§ggg°°©vvv©vv¬¬¬¬§§gvv©°©©©¬°¬ ©°¬¬°©v°°¬vvv¬¬§§g°vvvvvvvvvv¬¬¬¬vvv¬©¬©©©¬°¬ ©°¬¬°©v°°°¬vvvv©¬¬vvvvvvvvvvvvv¬¬¬©©v©¬©©¬°¬© ©¬°¬°©v°°¬¬¬vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©vv¬¬©©¬°¬© ©¬°°°©v°°°¬¬©©©vvvvvvv©vv©vvvvvvvv©vv¬¬¬©¬¬¬¬ ©°°°©v°¬°°°°©©¬vvvvv©©©©©vvvvvvvvvv¬¬¬¬©¬¬¬ ©¬°°©v ¬¬°°©¬©¬¬¬vvv©©©¬¬©©vvv©vvvv©©¬¬©¬¬ ©¬°©v ¬¬©¬©°©v¬©vvv©©¬¬¬¬vvv©©vvv©©©©¬©¬¬ ©©¬v °©¬©v°¬vv©©©©©VVVV||¬v©©vvvvv©© ¬¬ ©©v ¬°©©vv°¬vv©©©©|||VV||©©vv©vvvv© ¬ ~~~vvvv © °°©©©v¬¬¬©©©©gg|Vgvvg©©¬¬©©vvv© ~~~©©vvvZZZZ ¬¬°©©©vvv¬¬¬©¬g|gggggg©©¬¬¬©©v©¬©© ¬¬¬©©©©ZZZZZZZZ ¬¬°kk©©kvvv©¬¬°kgggggg¬¬©¬°©©©©©¬©©© ¬¬ZZZZZZZZZZZZZZZZ°°°k¬©k°©¬¬¬||||g|g|k¬¬¬°©©©©¬¬¬©© ~~~~~~ZZZZZZZZZZZZ¬¬¬k°°¬|k||||g||°¬¬°°©©©©¬¬©v©© ~~~~~~~ZZZZZZZ¬¬kkkk|k|ggg|k°°°°©¬©©¬¬¬vv©© ¬°¬~~~~~~~~¬¬|||||||g|||k¬¬¬¬©©¬¬¬©vv©©© ¬°°¬©©©©©~~~~~¬|||gggg|k°°¬¬©~~~~¬©vvv©© ©¬¬©©©¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬°°°°kgg|~~~~~~~~~Z~Z©vvv© ©¬¬¬©¬¬¬¬¬¬¬¬©¬¬¬¬¬¬¬°°°°°°°~~~~~~~ZZ©©©v©© ©°¬©¬¬©©©¬¬¬¬©©©©©°¬¬¬¬°°°°°°¬¬¬~~~ZZ©©vvv© ©°¬¬©©©©vv¬¬¬©¬¬¬¬©©°°°°°°°°¬¬¬¬¬°¬¬¬©©©vvvv °¬¬©©©©©©vv¬¬©©¬¬¬¬¬©¬°°°°¬¬¬¬¬¬¬¬°°°©©©v©vv °¬¬©©©©v©©vv©¬v©©©©©¬¬¬°°©©¬¬¬¬¬¬¬¬°©©©vv©vv ¬¬¬©©©©©vv©©©¬©v©©©©©©¬¬°©©¬©¬¬¬°°¬©©vvvv©©v °°°¬¬©¬°©©vvv©©©vv©©©©©©°°©©©©©¬¬¬°°vvvv©v©©v °°°¬¬¬©¬¬°©vvvvv©vvv©©¬©©°¬¬©¬¬¬¬¬¬¬°v©v©©©v©v °°¬¬¬¬¬¬°°©©©vvv©©vv©©©¬¬°¬¬¬¬©©vv°©°¬©©©©©v©v °°©©v¬©©¬¬°°©©©vvv©vv©©©©¬¬¬¬©©vvv©©°¬¬©©¬©©vvv °¬vvvv©¬©¬¬°©¬©vvvvvvv©©©¬¬¬©vvv©©©©©©°©©¬©©©vv °°¬©©©vvv¬©¬°¬¬vvvvvvvvv©©©¬©©vv©¬¬¬©©¬°©¬¬©¬¬¬v °°°°¬¬©©©vv¬¬°¬©¬vvvvvvvvv©©¬©vv¬©©°¬©¬°©¬¬©¬¬vvv °°k°°¬v©©©v¬¬°¬¬¬¬vvvvvvvv©©¬vv©¬¬¬¬°¬¬°©©¬¬¬©vvv °°k°°¬©v©©vv¬°°¬¬¬vvv©vvvvv©¬vv©¬¬©°°¬°°©©¬¬©©v©v °°k°¬¬©vv©©©¬¬°¬¬©©©v©©vvvv©v©¬¬©¬©°¬¬°°©¬¬©©©©©v ¬¬¬¬¬¬°kkk¬¬©©v©©©©¬°°¬¬©©©©©¬vvv©v©¬©©©°¬¬°¬°°©¬¬¬©©©v ©©¬¬¬¬¬¬¬¬°kkk¬¬¬©vvv©©¬¬°¬¬¬©©©©¬©vv©©¬¬©©°¬¬°k¬°°©©©©¬¬©v > ©©©¬¬¬¬¬¬¬¬°°kk¬©©¬©©vv©¬¬°°°¬©©©©¬©vv©©¬¬©¬¬¬°kk¬°°©¬©¬¬©©© > ©©©¬¬°°°°°¬¬¬°k¬¬v©©vvvv©¬¬¬°°°°©©¬¬©vv©°¬¬©¬°°kk¬°°°¬¬¬¬¬¬¬¬ >T ©©¬¬¬¬°°°°°°¬°k¬¬vvv©©v©©©¬¬¬°¬¬©¬¬¬¬vv©°¬¬¬¬°kk¬°°°°¬¬¬v©©©v >TTT ©©¬©©©¬°°°°°¬°k¬©vvvvv©v©©©¬°°¬¬¬©©¬¬©v©°¬¬°kkk¬°°°¬°¬¬¬¬¬¬©© >>>>TT ©©¬©vv©°°°kk°°°°¬©vvvvv©©©¬¬¬°¬¬©©©¬¬¬°©©°¬¬°°¬¬¬°°¬°°¬©¬¬©©©© >>>>>TTT ©¬©vv©©©©°°kk°°¬©©v©vvvv©v©¬¬°¬¬©©¬¬¬°°©©°°¬¬¬¬¬°°°¬° ¬¬¬¬¬¬© >>>>>>TTTT ©¬©vvvvv©©¬°kkk¬©©©¬¬vv©vv©¬°°¬©©©¬°¬°°©©°°©¬¬°°°°¬°° ¬¬¬¬©vvv >>>>>>>TTTTTTT ©©vvvvv©©¬¬¬°kkk¬©¬vvvvvvv©¬°°©©©¬¬°¬°°©©°©©¬°°°°°¬° ¬©¬©v¬¬v T>>>>>>>>>TTTTTTT ©vvvvv©©©¬¬¬°kkk¬¬©vvvvv©©©¬°¬©©k¬¬°¬¬°©°©©©©°°°°¬¬ ©¬vv©v©¬ TT>>>>>>>>>>TTTTTT©vvvv©©©¬¬°¬¬°kk¬¬©vvvvv©¬©¬°¬©k¬°°°¬fffff©©©°°°¬¬ ¬vvvv©vv TT>>>>>>>>>>>TTTTT©vvvvv©©¬¬°¬¬°°k¬©©©vvvvv©¬¬°¬©k¬¬°°ffµµµffFFFFFFEEFFF¬©¬¬©vv¬ TT>>>>>>>>>>>>>TTT©©vvv©©©¬¬°°¬¬°k¬¬v©vvvv©©¬¬¬©kk°°°ffµµµµµfµ>FFFFFEEFF¬¬©°¬©vv TTTTT>>>>>>>>>>>>TT©©vvvvv©¬¬°°¬¬°k¬©©vv©vvv©©¬¬©k°°°ffµµµµµµµfµ>FFFFEEEFF¬©°¬©v© TµTTTT>>>>>>>>>>>>TT©v©v©©©©¬¬°¬¬°k¬¬©©v©vvv©©¬¬©k°°°fµµµµµµµµµf>FFFFFFFE™°°°¬©©¬ TµµTTTTT>>>>>>>>>>>>>©©©©©||||¬°°¬¬°k¬©v©©vv©©©¬©©k°°ffµµµµµµµµµµµ>™™™™™™™™™™™°¬¬¬ µµµµTTTTTT>>>>>>>>>>>©©©||VVV|||°¬¬°k¬©©©©vv©©©¬©¬k°¬fµµµµµµµµµµµf>™™™™EEEE™™g™™™™ TµµµµµµµµTTTTTT>>>>>>>¬©©©VV||V|||©¬°k¬©©©©vv©©¬¬©kk¬¬fµµµµµµµµµµµfµ>™™™™™EEE™™gFFF TTTTTTTµµµµµTTTTTTT>>>¬©©©©©||||||TTTk¬©©©vv©v©¬©©k°¬ffµµµµµµµµµµµµµ>FFFFFFEEEFgFFg TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT¬¬©©©©©©|||µµT>TTT©©vv©©©¬©¬k°¬fµµµµTTTTµµµµµfµFFFFFFFFFFEFgF TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT¬©©©¬©©©©©¬¬µµ>>TTTT©©©¬¬©¬k¬¬fµTTTµµµµTTµµµfµFFFFFFFFEEEEgE >>>>TTTTTTTT>>>>>>>TTT¬¬¬©©¬¬©©¬¬¬°°µµµTTTµµf¬¬©°¬¬ fTTTTTTTµµµTµµfµFFFFFFFEEEFFgF >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TT¬¬¬¬©¬¬¬¬¬°°©¬¬µµµfµf_____¬ fTTTTTTTTTTµTµfµµFFFFFEEFFFgFF >>>>>>>>>>>>>>>>>µµTTTT°¬¬¬©¬¬¬°©©©¬°°¬©fµf__™™____fTTTTTTTTTTTµµµfµFFFFEFFFFFFFF >>>>>>>>>>>>>>>TTµµµµTT°°°¬¬¬°©©¬©¬¬°¬vvv¬¬___™™™____TTTTTTTTTT™™fµFFFFFFFFLLLFF >>>>>>>>>>>TTTTTTTTTµµµµ°°¬¬°vvv©vvv¬©vvvv°¬°____™™_____TTTTT™™™™fµFFFFFFFLLLLLF >>>>>>>TTTTTTTTTTµµµµµµµ°°°¬vvvvvvvv©vvvv©°° ___________™™™™™™fµFFgFFFFL|>>LL gg >>>>>>TTTTTTTµµµµµµµµµµµµµ°©vvv©vvvv©©vv©©¬°µµ f______™™™™™™™™fµFFgFFF™™>>|™L gg©©©>TTTTTTTTTµµµµµµµTTTTTµµµµ©©v¬©©©vv¬©©©©¬¬°µµµµKKKKKK™™LL™™™™TµfµFFFgFF™™>|>™F °©©©gggTTTTTµµTTTTTTTTTTµµµµµ¬©°¬¬©©¬v¬¬¬¬¬¬¬KKKKKEEEELLLLL™™™____fµFFF>gFF™™™™™F °°©vvvggggTTTTTTTTTTTTµµµµTT¬¬°¬¬¬¬¬¬KK¬¬¬¬KEEEEEKKLLLLLL™™T_____ffFF>|>ggFF™™FF ““““vvvggggTTTTTµµµTTTTTTTTTKK¬¬¬KKEEEEEEKKKKKLLLLLL™™TTTTT___fFFFF>FFKFFFFgF >>>““““vvvggggTTTTTTTKKKKKKEEEEEEEKKKKKKKKKLLLLLL™™TTTTTTTTTffFFFFFFKKFFFFFg >>>TTT“““““vvvggggKKKEEEEEEKKKKKKKKKµµµµµLLLLLL™™TTTTTTTTTTTffFFFFFKKFKF_gg_ >>>TTTTKKK“““““““ggggKKKKKKKKZZ~~~~ZZZLLLLLL™™ZZ~~ZZZZZZ~~~ff_____K__KK____ >¬¬KKKEEEEEEK“““““““ggggZZZZZ~~~~ZZLLLLLL™™ZZ~~~ZZ~~~~~~~~ff_________K____ K¬¬©©©°KKKKKKKKKKTT“““““““gggg~~~~~LLLLLL™™~~~~~~~~~~~~~~~~ff__________KFFFF KKKK©°°°KKKTTTTTTTTTTTTTT“““““““gggLL>>LL™™ fTTTTTµµµµff____FFFFFFFFxxx TTTTTTTTT>>>>>>>>>>>TTT““““LL>>LL™™ xxxffTµµµµµµffFFFFFFFF xx >>>>>>>>>>>>>>>>>> LL>>LL™™“gggg xxxxxxffµµµµfffFFFF >>>>>>>>>>>>> LL>>LL™™““““““““TFFxx fffff ¬¬¬¬¬ >>>> LL>>LL™™ ““““TFFF ¬¬¬¬¬¬¬°°°° >> ©©LLLL™™ xxxxxx FF ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬°°°°°°°° ©v©©L™™ xxxxxxxx µµµ°¬¬¬¬¬¬¬°°°°°°°kkkkkk ©v¬©¬™ xxxxxxx Tµµµ ffµµµ°¬°°°°°°kkkkkk ™™¬¬¬xxxxx TTfTfµµµTTfµµ°°kkkkkk ™™ TTTTTffµµffffµkkk µµµµµµµµµµµ µµµ
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 2 BK889 Bebe labrador
vvvvv©vv ©vv ©©v ©©v ¬vv ¬©v ¬©v ©¬© ©¬© ©¬© ¬¬© ¬¬© ¬¬¬ ¬¬¬ ¬°¬ ¬°¬ °¬© °¬© ¬¬¬ ¬¬¬¬
©©©©©©v©v©© vv© vvv ©vv ©vv ©©v ©©v v©v v©v vvv ©vv ¬¬v vvv vvv v©v ©©v ©©v ¬©v ©©© ¬¬¬ ©©v ¬©© ©©© ¬¬© vvv ¬¬v v©¬ ©vv vv¬ ©vv ©v© ©©¬ ¬¬¬ ™™™ FFF FFg FgF EgE FgF gFF FFF LFF LLF >LL |™L >™F ™™F ™FF FgF FFg gg_ ___ ___ FFF xxxxx
¬¬¬ °°° °°° kk
vvvvvvv vvv vv©v v©©v v©©v ©©© ©¬© ¬©© ©©©©©©¬
©©©v©©v©v©vvv©v©v©v©v©v©¬ v©¬ ©©¬¬ ©¬v¬ ©©¬¬ vvv¬ vvv¬ ©©¬¬ ¬¬¬©©v ©©©©©©v vv©©©v©© vv©©©vv¬ vv©©v¬©° ©©vvv¬¬°FFFF ©°©v¬¬°°FFFFFµ ¬°©©¬¬°FFFFFFµµ ¬°¬¬¬°FFFFFFFFµµ ¬L°°°FF™™™™™FFFµµ LLLLL™™™™FFFFFF>µ ™>LLL>>FFFFFFFF>>µ g>L|>>>FFFFFFFFF>µ F>>>>>FFFFFFFFFF>µ EE>>FFFFLLFFFFFFFµµ EKKFFFFLLLLFFFFFFµµ EKFFFFFL|>>LFFFFFµµ KFFFFFLL>>|LLFFFFµµ KFFgggL|>>>™LFFFFµf FF>>FgLL™g™™LFFFFff g>>>>FF™™™g™FggFFff F>L|>FFF™™ggFFFgFff F>>L>FFKKKFggFFFFµf FF>>FFKKKFFFggFFff FFFFFFKKFFKFggFFfµ FFFFFFKFFK__g__Fµ FFFF~~ZZZZZZZZZµµ gF~~~~~ZZZZZZZZZ _gg~~~~~ZZZZZZZZZ _g__~~~~~ZZZZZZZZZ ggFFF~~~~~™LLLLLLLL °°°° gF ~~~~™™LLLLLLLL°°°° xxx ~~~™™™LLLLLLLL° xxxx ~~™™™™>>>>>>>> xxxxxkk¬¬~™™™™™LLLLLLLL ¬¬°kkkkk¬k™™™™™LLLLLLLL °°°°°kkkk ™™™™LLLLLLLLL kkkk xxxxx ™™™™LLLLLLLL xxxxx™™™LLLLLLLLL xxx™™™™™™™™™™™
90 100 110 120
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 3 BK889 Bebe labrador
Pattern Name: BK889 Bebe labrador
Company: DMC
Fabric: Aida 14, White
110w X 110h Stitches
Size: 14 Count, 19.96w X 19.96h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color > 2 PNK_Kirova 0101 ПНК Кирова L 2 PNK_Kirova 1005 ПНК Кирова ™ 2 PNK_Kirova 1502 ПНК Кирова ~ 2 PNK_Kirova 2506 ПНК Кирова E 2 PNK_Kirova 4006 ПНК Кирова v 2 PNK_Kirova 5901 ПНК Кирова © 2 PNK_Kirova 5902 ПНК Кирова ¬ 2 PNK_Kirova 5903 ПНК Кирова ° 2 PNK_Kirova 5905 ПНК Кирова § 2 PNK_Kirova 5911 ПНК Кирова | 2 PNK_Kirova 6007 ПНК Кирова g 2 PNK_Kirova 6515 ПНК Кирова V 2 PNK_Kirova 6604 ПНК Кирова T 2 PNK_Kirova 7001 ПНК Кирова µ 2 PNK_Kirova 7003 ПНК Кирова f 2 PNK_Kirova 7206 ПНК Кирова “ 2 PNK_Kirova 7306 ПНК Кирова F 2 PNK_Kirova 7509 ПНК Кирова K 2 PNK_Kirova 8806 ПНК Кирова k 2 PNK_Kirova 9104 ПНК Кирова _ 2 PNK_Kirova 9230 ПНК Кирова Z 2 PNK_Kirova 9254 ПНК Кирова
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color x 2 PNK_Kirova 7003 ПНК Кирова
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 PNK_Kirova 5905 ПНК Кирова
1 PNK_Kirova 5911 ПНК Кирова
1 PNK_Kirova 7206 ПНК Кирова
Notes:
Изначально перенабор создан с палитрой DMC. Переведено в ПНК им . Кирова на основе фабричной палитры
для программы Pattern Maker. Некоторые оттенки могут не совсем подходить именно под эту схему .
Советуем подобрать их самостоятельно .

Page 4 BK889 Bebe labrador
Usage Summary
Нитей на моток :6
Длина мотка : 1000.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
PNK_Kirova 0101 360 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 1005 181 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 1502 173 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 2506 133 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 4006 68 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5901 1026 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5902 1154 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5903 996 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5905 495 0 0 0 1.5 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5911 10 0 0 0 10.4 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6007 72 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6515 131 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6604 13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 7001 399 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 7003 283 67 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 7206 99 0 0 0 14.5 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 7306 58 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 7509 374 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 8806 112 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 9104 122 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 9230 104 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 9254 113 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.