Bebe labrador(DMC)

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 24.07.2018
Added: 12.01.2021
Size: 0.15 Мб

Page 1 BK889 Bebe labrador (2)
vvvvvvv ©©©©vvvvvvvv ©©©vvv©©vvvvvvvv ©©vvvvvvvv©vvvvvvvvvv ©©©©©©vvvvvvvvvvvvvvvvvv ©©©©©©©©©vvvvvvvvvvvvvvvvv© ©©vvv©©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvv©© ©vvv©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©vv vvv©vvv©©vvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©¬vvvv vv©vv©©v©vvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©©vvvvvv vv©vv©©©©©©v©©©vvvvvvvvvvvvv©©©©¬vv©©vv vv©vvv©©©©©©©©vv©vvvvvvvvvvvvv©¬¬vv©©©©vv vvvv©vv¬©¬©¬©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©vv©©©©vv vvv©©¬©v°¬¬©¬©©©vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv¬v©©¬©©©v vvv©©¬¬°vv°¬¬¬©©vv©©vvvvvvvvvvvvvvv©vv°vv©¬©©v vvv©©¬¬¬°vv°¬¬©vv©vvvvvvvvvvvvvvvv©©©©©¬vv©©¬vv ©v©©¬¬¬¬°©v°¬¬©v©vv©©vvvv©vvvvvvvvv©©©¬¬°vv©¬©v ©©©©¬©¬¬°©vv¬©©©©©©©vv©vvv©vvvv©©vvvv©©¬°vv©¬©v ©©©¬¬©¬°°©vv¬©¬¬¬©©©©©©©vvv©vv©v©©©©vv©©¬°v©©¬© ©¬©©¬©¬°°©vv°¬¬¬©©©©¬©©vvv©vv©©©vvvv©v©©¬°v©©¬© ©¬©©¬©¬°°©v°¬¬¬©©©©©©¬©©v©v©©©©¬¬vvvvvv¬¬°v©©¬© ©¬¬©©©¬¬°©v°¬°¬©©©©©¬¬¬©©©v©v©¬¬©©¬gvv©°¬°©©¬¬© ©¬¬©¬¬°©v°°°¬©©©¬g©©¬¬©©©©v©©¬¬>>k§gv©©°°©©¬¬© ©¬¬©¬¬°©v°°¬©©>>k§g©¬¬¬©©¬©©¬¬¬>k§>g¬v©°°©©¬¬¬ ©¬¬©¬¬°©v°°¬©©>k§>g¬¬°¬¬¬¬©©©¬¬>k§ggg¬©¬°©©¬¬¬ ¬¬¬¬°©©v°°v©©>k§ggg°°©vvv©vv¬¬¬¬§§gvv©°©©©¬°¬ ©°¬¬°©v°°¬vvv¬¬§§g°vvvvvvvvvv¬¬¬¬vvv¬©¬©©©¬°¬ ©°¬¬°©v°°°¬vvvv©¬¬vvvvvvvvvvvvv¬¬¬©©v©¬©©¬°¬© ©¬°¬°©v°°¬¬¬vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv©©©vv¬¬©©¬°¬© ©¬°°°©v°°°¬¬©©©vvvvvvv©vv©vvvvvvvv©vv¬¬¬©¬¬¬¬ ©°°°©v°¬°°°°©©¬vvvvv©©©©©vvvvvvvvvv¬¬¬¬©¬¬¬ ©¬°°©v ¬¬°°©¬©¬¬¬vvv©©©¬¬©©vvv©vvvv©©¬¬©¬¬ ©¬°©v ¬¬©¬©°©v¬©vvv©©¬¬¬¬vvv©©vvv©©©©¬©¬¬ ©©¬v °©¬©v°¬vv©©©©©VVVV||¬v©©vvvvv©© ¬¬ ©©v ¬°©©vv°¬vv©©©©|||VV||©©vv©vvvv© ¬ ~~~vvvv © °°©©©v¬¬¬©©©©gg|Vgvvg©©¬¬©©vvv© ~~~©©vvvZZZZ ¬¬°©©©vvv¬¬¬©¬g|gggggg©©¬¬¬©©v©¬©© ¬¬¬©©©©ZZZZZZZZ ¬¬°kk©©kvvv©¬¬°kgggggg¬¬©¬°©©©©©¬©©© ¬¬ZZZZZZZZZZZZZZZZ°°°k¬©k°©¬¬¬||||g|g|k¬¬¬°©©©©¬¬¬©© ~~~~~~ZZZZZZZZZZZZ¬¬¬k°°¬|k||||g||°¬¬°°©©©©¬¬©v©© ~~~~~~~ZZZZZZZ¬¬kkkk|k|ggg|k°°°°©¬©©¬¬¬vv©© ¬°¬~~~~~~~~¬¬|||||||g|||k¬¬¬¬©©¬¬¬©vv©©© ¬°°¬©©©©©~~~~~¬|||gggg|k°°¬¬©~~~~¬©vvv©© ©¬¬©©©¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬°°°°kgg|~~~~~~~~~Z~Z©vvv© ©¬¬¬©¬¬¬¬¬¬¬¬©¬¬¬¬¬¬¬°°°°°°°~~~~~~~ZZ©©©v©© ©°¬©¬¬©©©¬¬¬¬©©©©©°¬¬¬¬°°°°°°¬¬¬~~~ZZ©©vvv© ©°¬¬©©©©vv¬¬¬©¬¬¬¬©©°°°°°°°°¬¬¬¬¬°¬¬¬©©©vvvv °¬¬©©©©©©vv¬¬©©¬¬¬¬¬©¬°°°°¬¬¬¬¬¬¬¬°°°©©©v©vv °¬¬©©©©v©©vv©¬v©©©©©¬¬¬°°©©¬¬¬¬¬¬¬¬°©©©vv©vv ¬¬¬©©©©©vv©©©¬©v©©©©©©¬¬°©©¬©¬¬¬°°¬©©vvvv©©v °°°¬¬©¬°©©vvv©©©vv©©©©©©°°©©©©©¬¬¬°°vvvv©v©©v °°°¬¬¬©¬¬°©vvvvv©vvv©©¬©©°¬¬©¬¬¬¬¬¬¬°v©v©©©v©v °°¬¬¬¬¬¬°°©©©vvv©©vv©©©¬¬°¬¬¬¬©©vv°©°¬©©©©©v©v °°©©v¬©©¬¬°°©©©vvv©vv©©©©¬¬¬¬©©vvv©©°¬¬©©¬©©vvv °¬vvvv©¬©¬¬°©¬©vvvvvvv©©©¬¬¬©vvv©©©©©©°©©¬©©©vv °°¬©©©vvv¬©¬°¬¬vvvvvvvvv©©©¬©©vv©¬¬¬©©¬°©¬¬©¬¬¬v °°°°¬¬©©©vv¬¬°¬©¬vvvvvvvvv©©¬©vv¬©©°¬©¬°©¬¬©¬¬vvv °°k°°¬v©©©v¬¬°¬¬¬¬vvvvvvvv©©¬vv©¬¬¬¬°¬¬°©©¬¬¬©vvv °°k°°¬©v©©vv¬°°¬¬¬vvv©vvvvv©¬vv©¬¬©°°¬°°©©¬¬©©v©v °°k°¬¬©vv©©©¬¬°¬¬©©©v©©vvvv©v©¬¬©¬©°¬¬°°©¬¬©©©©©v ¬¬¬¬¬¬°kkk¬¬©©v©©©©¬°°¬¬©©©©©¬vvv©v©¬©©©°¬¬°¬°°©¬¬¬©©©v ©©¬¬¬¬¬¬¬¬°kkk¬¬¬©vvv©©¬¬°¬¬¬©©©©¬©vv©©¬¬©©°¬¬°k¬°°©©©©¬¬©v > ©©©¬¬¬¬¬¬¬¬°°kk¬©©¬©©vv©¬¬°°°¬©©©©¬©vv©©¬¬©¬¬¬°kk¬°°©¬©¬¬©©© > ©©©¬¬°°°°°¬¬¬°k¬¬v©©vvvv©¬¬¬°°°°©©¬¬©vv©°¬¬©¬°°kk¬°°°¬¬¬¬¬¬¬¬ >T ©©¬¬¬¬°°°°°°¬°k¬¬vvv©©v©©©¬¬¬°¬¬©¬¬¬¬vv©°¬¬¬¬°kk¬°°°°¬¬¬v©©©v >TTT ©©¬©©©¬°°°°°¬°k¬©vvvvv©v©©©¬°°¬¬¬©©¬¬©v©°¬¬°kkk¬°°°¬°¬¬¬¬¬¬©© >>>>TT ©©¬©vv©°°°kk°°°°¬©vvvvv©©©¬¬¬°¬¬©©©¬¬¬°©©°¬¬°°¬¬¬°°¬°°¬©¬¬©©©© >>>>>TTT ©¬©vv©©©©°°kk°°¬©©v©vvvv©v©¬¬°¬¬©©¬¬¬°°©©°°¬¬¬¬¬°°°¬° ¬¬¬¬¬¬© >>>>>>TTTT ©¬©vvvvv©©¬°kkk¬©©©¬¬vv©vv©¬°°¬©©©¬°¬°°©©°°©¬¬°°°°¬°° ¬¬¬¬©vvv >>>>>>>TTTTTTT ©©vvvvv©©¬¬¬°kkk¬©¬vvvvvvv©¬°°©©©¬¬°¬°°©©°©©¬°°°°°¬° ¬©¬©v¬¬v T>>>>>>>>>TTTTTTT ©vvvvv©©©¬¬¬°kkk¬¬©vvvvv©©©¬°¬©©k¬¬°¬¬°©°©©©©°°°°¬¬ ©¬vv©v©¬ TT>>>>>>>>>>TTTTTT©vvvv©©©¬¬°¬¬°kk¬¬©vvvvv©¬©¬°¬©k¬°°°¬fffff©©©°°°¬¬ ¬vvvv©vv TT>>>>>>>>>>>TTTTT©vvvvv©©¬¬°¬¬°°k¬©©©vvvvv©¬¬°¬©k¬¬°°ffµµµffFFFFFFEEFFF¬©¬¬©vv¬ TT>>>>>>>>>>>>>TTT©©vvv©©©¬¬°°¬¬°k¬¬v©vvvv©©¬¬¬©kk°°°ffµµµµµfµ>FFFFFEEFF¬¬©°¬©vv TTTTT>>>>>>>>>>>>TT©©vvvvv©¬¬°°¬¬°k¬©©vv©vvv©©¬¬©k°°°ffµµµµµµµfµ>FFFFEEEFF¬©°¬©v© TµTTTT>>>>>>>>>>>>TT©v©v©©©©¬¬°¬¬°k¬¬©©v©vvv©©¬¬©k°°°fµµµµµµµµµf>FFFFFFFE™°°°¬©©¬ TµµTTTTT>>>>>>>>>>>>>©©©©©||||¬°°¬¬°k¬©v©©vv©©©¬©©k°°ffµµµµµµµµµµµ>™™™™™™™™™™™°¬¬¬ µµµµTTTTTT>>>>>>>>>>>©©©||VVV|||°¬¬°k¬©©©©vv©©©¬©¬k°¬fµµµµµµµµµµµf>™™™™EEEE™™g™™™™ TµµµµµµµµTTTTTT>>>>>>>¬©©©VV||V|||©¬°k¬©©©©vv©©¬¬©kk¬¬fµµµµµµµµµµµfµ>™™™™™EEE™™gFFF TTTTTTTµµµµµTTTTTTT>>>¬©©©©©||||||TTTk¬©©©vv©v©¬©©k°¬ffµµµµµµµµµµµµµ>FFFFFFEEEFgFFg TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT¬¬©©©©©©|||µµT>TTT©©vv©©©¬©¬k°¬fµµµµTTTTµµµµµfµFFFFFFFFFFEFgF TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT¬©©©¬©©©©©¬¬µµ>>TTTT©©©¬¬©¬k¬¬fµTTTµµµµTTµµµfµFFFFFFFFEEEEgE >>>>TTTTTTTT>>>>>>>TTT¬¬¬©©¬¬©©¬¬¬°°µµµTTTµµf¬¬©°¬¬ fTTTTTTTµµµTµµfµFFFFFFFEEEFFgF >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TT¬¬¬¬©¬¬¬¬¬°°©¬¬µµµfµf_____¬ fTTTTTTTTTTµTµfµµFFFFFEEFFFgFF >>>>>>>>>>>>>>>>>µµTTTT°¬¬¬©¬¬¬°©©©¬°°¬©fµf__™™____fTTTTTTTTTTTµµµfµFFFFEFFFFFFFF >>>>>>>>>>>>>>>TTµµµµTT°°°¬¬¬°©©¬©¬¬°¬vvv¬¬___™™™____TTTTTTTTTT™™fµFFFFFFFFLLLFF >>>>>>>>>>>TTTTTTTTTµµµµ°°¬¬°vvv©vvv¬©vvvv°¬°____™™_____TTTTT™™™™fµFFFFFFFLLLLLF >>>>>>>TTTTTTTTTTµµµµµµµ°°°¬vvvvvvvv©vvvv©°° ___________™™™™™™fµFFgFFFFL|>>LL gg >>>>>>TTTTTTTµµµµµµµµµµµµµ°©vvv©vvvv©©vv©©¬°µµ f______™™™™™™™™fµFFgFFF™™>>|™L gg©©©>TTTTTTTTTµµµµµµµTTTTTµµµµ©©v¬©©©vv¬©©©©¬¬°µµµµKKKKKK™™LL™™™™TµfµFFFgFF™™>|>™F °©©©gggTTTTTµµTTTTTTTTTTµµµµµ¬©°¬¬©©¬v¬¬¬¬¬¬¬KKKKKEEEELLLLL™™™____fµFFF>gFF™™™™™F °°©vvvggggTTTTTTTTTTTTµµµµTT¬¬°¬¬¬¬¬¬KK¬¬¬¬KEEEEEKKLLLLLL™™T_____ffFF>|>ggFF™™FF ““““vvvggggTTTTTµµµTTTTTTTTTKK¬¬¬KKEEEEEEKKKKKLLLLLL™™TTTTT___fFFFF>FFKFFFFgF >>>““““vvvggggTTTTTTTKKKKKKEEEEEEEKKKKKKKKKLLLLLL™™TTTTTTTTTffFFFFFFKKFFFFFg >>>TTT“““““vvvggggKKKEEEEEEKKKKKKKKKµµµµµLLLLLL™™TTTTTTTTTTTffFFFFFKKFKF_gg_ >>>TTTTKKK“““““““ggggKKKKKKKKZZ~~~~ZZZLLLLLL™™ZZ~~ZZZZZZ~~~ff_____K__KK____ >¬¬KKKEEEEEEK“““““““ggggZZZZZ~~~~ZZLLLLLL™™ZZ~~~ZZ~~~~~~~~ff_________K____ K¬¬©©©°KKKKKKKKKKTT“““““““gggg~~~~~LLLLLL™™~~~~~~~~~~~~~~~~ff__________KFFFF KKKK©°°°KKKTTTTTTTTTTTTTT“““““““gggLL>>LL™™ fTTTTTµµµµff____FFFFFFFFxxx TTTTTTTTT>>>>>>>>>>>TTT““““LL>>LL™™ xxxffTµµµµµµffFFFFFFFF xx >>>>>>>>>>>>>>>>>> LL>>LL™™“gggg xxxxxxffµµµµfffFFFF >>>>>>>>>>>>> LL>>LL™™““““““““TFFxx fffff ¬¬¬¬¬ >>>> LL>>LL™™ ““““TFFF ¬¬¬¬¬¬¬°°°° >> ©©LLLL™™ xxxxxx FF ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬°°°°°°°° ©v©©L™™ xxxxxxxx µµµ°¬¬¬¬¬¬¬°°°°°°°kkkkkk ©v¬©¬™ xxxxxxx Tµµµ ffµµµ°¬°°°°°°kkkkkk ™™¬¬¬xxxxx TTfTfµµµTTfµµ°°kkkkkk ™™ TTTTTffµµffffµkkk µµµµµµµµµµµ µµµ
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 2 BK889 Bebe labrador
vvvvv©vv ©vv ©©v ©©v ¬vv ¬©v ¬©v ©¬© ©¬© ©¬© ¬¬© ¬¬© ¬¬¬ ¬¬¬ ¬°¬ ¬°¬ °¬© °¬© ¬¬¬ ¬¬¬¬
©©©©©©v©v©© vv© vvv ©vv ©vv ©©v ©©v v©v v©v vvv ©vv ¬¬v vvv vvv v©v ©©v ©©v ¬©v ©©© ¬¬¬ ©©v ¬©© ©©© ¬¬© vvv ¬¬v v©¬ ©vv vv¬ ©vv ©v© ©©¬ ¬¬¬ ™™™ FFF FFg FgF EgE FgF gFF FFF LFF LLF >LL |™L >™F ™™F ™FF FgF FFg gg_ ___ ___ FFF xxxxx
¬¬¬ °°° °°° kk
vvvvvvv vvv vv©v v©©v v©©v ©©© ©¬© ¬©© ©©©©©©¬
©©©v©©v©v©vvv©v©v©v©v©v©¬ v©¬ ©©¬¬ ©¬v¬ ©©¬¬ vvv¬ vvv¬ ©©¬¬ ¬¬¬©©v ©©©©©©v vv©©©v©© vv©©©vv¬ vv©©v¬©° ©©vvv¬¬°FFFF ©°©v¬¬°°FFFFFµ ¬°©©¬¬°FFFFFFµµ ¬°¬¬¬°FFFFFFFFµµ ¬L°°°FF™™™™™FFFµµ LLLLL™™™™FFFFFF>µ ™>LLL>>FFFFFFFF>>µ g>L|>>>FFFFFFFFF>µ F>>>>>FFFFFFFFFF>µ EE>>FFFFLLFFFFFFFµµ EKKFFFFLLLLFFFFFFµµ EKFFFFFL|>>LFFFFFµµ KFFFFFLL>>|LLFFFFµµ KFFgggL|>>>™LFFFFµf FF>>FgLL™g™™LFFFFff g>>>>FF™™™g™FggFFff F>L|>FFF™™ggFFFgFff F>>L>FFKKKFggFFFFµf FF>>FFKKKFFFggFFff FFFFFFKKFFKFggFFfµ FFFFFFKFFK__g__Fµ FFFF~~ZZZZZZZZZµµ gF~~~~~ZZZZZZZZZ _gg~~~~~ZZZZZZZZZ _g__~~~~~ZZZZZZZZZ ggFFF~~~~~™LLLLLLLL °°°° gF ~~~~™™LLLLLLLL°°°° xxx ~~~™™™LLLLLLLL° xxxx ~~™™™™>>>>>>>> xxxxxkk¬¬~™™™™™LLLLLLLL ¬¬°kkkkk¬k™™™™™LLLLLLLL °°°°°kkkk ™™™™LLLLLLLLL kkkk xxxxx ™™™™LLLLLLLL xxxxx™™™LLLLLLLLL xxx™™™™™™™™™™™
90 100 110 120
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Page 3 BK889 Bebe labrador
Pattern Name: BK889 Bebe labrador
Company: DMC
Fabric: Aida 14, White
110w X 110h Stitches
Size: 14 Count, 19.96w X 19.96h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
f 2 DMC 317 Pewter Gray µ 2 DMC 318 Steel Gray-LT ~ 2 DMC 334 Baby Blue-MD T 2 DMC 415 Pearl Gray k 2 DMC 420 Hazelnut Brown-DK § 2 DMC 433 Brown-MD ° 2 DMC 436 Tan ¬ 2 DMC 437 Tan-LT L 2 DMC 605 Cranberry-VY LT © 2 DMC 738 Tan-VY LT v 2 DMC 739 Tan-UL VY LT _ 2 DMC 777 Raspberry-VY DK ™ 2 DMC 962 Dusty Rose-MD K 2 DMC 987 Forest Green-DK E 2 DMC 989 Forest Green g 2 DMC 3031 Mocha Brown-VY DK Z 2 DMC 3325 Baby Blue-LT V 2 DMC 3782 Mocha Brown-LT | 2 DMC 3790 Beige Gray-UL DK “ 2 DMC 3821 Straw F 2 DMC 3831 Raspberry-DK > 2 DMC BLANC White
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
x 2 DMC 318 Steel Gray-LT
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 317 Pewter Gray
1 DMC 433 Brown-MD
1 DMC 436 Tan

Page 4 BK889 Bebe labrador
Usage Summary
Нитей на моток :6
Длина мотка : 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 317 99 0 0 0 14.5 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 318 283 67 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 334 133 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 415 399 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 420 122 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 433 10 0 0 0 10.4 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 436 495 0 0 0 1.5 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 437 996 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 605 181 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 738 1154 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 739 1026 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 777 104 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 962 173 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 987 112 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 989 68 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3031 131 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3325 113 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3782 13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3790 72 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3821 58 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3831 374 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC BLANC 360 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.