Labrador Vervaco PNK Kirova

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 30.04.2018
Added: 12.01.2021
Size: 0.12 Мб

Page 1
xxxxxxxxxx xxxxxxjjjjjjjjjjxxx xxxxjjjjjjjjjjjjjjjjjjjxx xxxjjjjjjjjjjjjjjxxxjxjjxxxx xxjjjxjjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Šxjjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŠŠxjxxxxxxŠxxxŠŠxŠxŠŠŠxxŠŠŠŠxxŠŠxx ŠxxxxxŠŠŠŠŠxxŠŠŠxŠŠŠŠŠxŠŠŠpŠpŠŠŠxŠŠ ŠxxŠŠŠŠŠŠŠŠxŠŠŠŠŠŠppŠpŠŠpppŠpŠŠxxŠŠŠ ŠŠxŠŠŠŠŠŠŠŠŠpŠppŠpppŠppŠŠppŠŠpŠŠŠŠŠppp ŠŠxxŠŠpŠpppŠppŠpŠŠpŠppppppppŠppŠŠŠŠŠpppŠ ŠxxŠŠŠpppppŠppppppŠŠppkppkpppppŠŠŠŠppŠŠŠŠ ŠxxŠŠppkkkkkpkkppŠŠpppkppkpppppŠŠŠŠpŠŠppŠŠ xxxŠŠpkk????kppkkpppŠŠpkpkkkpppŠpppŠŠpppppp xxxjxŠŠpk??W?kkpppppkpŠŠppkkkkkkpkpppŠppppkkkk ppŠŠŠŠxxxjjjxxxxxxxŠŠŠŠxxxjjjxŠŠpk?WWkkkpppppkkpppppk?k?k?kkppkpppkkk??? tttpppppppŠŠŠŠxxjjjjjjjjxxxxjjjjxxŠŠŠpk?WpŠkkppppkkkppŠŠpkk??k?kpkkpppkk??W?W tvvvvtppppppppppŠxxxjjjxxxjjjjjxxŠŠŠŠpkkkpŠŠpkkpppk?kkpppppk???kkkkkppk??WW~WW tvv‹‹tppkkkpppppppŠŠxxxxŠŠxxxxxxxŠppŠpk??WWkŠpkkppkk?kpŠŠpkpkk?k???kpkkk?WW~W~~ t‹‹‹|‹?kkkppkkkppppŠŠŠŠŠpŠŠŠŠŠŠŠŠppppk? kpppkkpkk??kppppkk?k??W?kkpkkpk?WW~~ ‹‹|||‹‹???kkkkkkppppppppŠpppppŠppkppk?W tv ?kpkkpk????kppkkk???W??kpk?ppk?W~~ ‹| ||| WWWk??kkkpppppppkkkpŠppkkppkW ‹t ??kkpkkk???kppkkk??W???kk??pk?WW~ | | WWkk??W??kkppkpkkk??kppk?ppkW ‹ W??kpkk???kpkpk??k?WW??kk?ppk?W~ || Wkkk?WW?????kk?k?????kkkk?pkW ‹ ?k?kkkk??W?kkppk???WW?kk?pŠk?W~~ | Wk???W~W???????W?W?WW??k???kpWW |W?kkkk??WW?kkpkk????W?k?pŠpk?~~ ~ ‹| W??WWW~~W?WWW??WWW~WW~WW?WW?kpkWp || Wkkpk??WW?k?kpk?W?W???Wppk?~~ ~ ~ Š|‹|W??WWW~WWWWW~~WW~~~ ~~~~WW~W?kppkpt ‹kppk??WW???W?kk?WW???WpŠk?~~~ ~W~W~ Šk|Wk?WWW~~~WWW~~ ~~ ~~ ~~~~~W?kpŠppŠxt‹‹‹?kppk?W?WWWW?kk??WW?WWpŠpk?~~~~~WWW~ Šppkkk?W~~~~WWW~~~ ~~ ~~W?kpŠxŠpŠŠxŠp?kpppk?WWWWWWW???WWWWWpŠpk?~~~W~WW?WW xŠpkk?WWW~~~WW~~~ ~W?kpŠxŠŠpŠŠpkkppppk?WW~WWWW?W??WWWpŠpk?~~~WWWWWW?? xŠppk??WWW~~~~~~ ~W?kppŠxŠŠŠŠŠpppkpk?WWW~W~WW??WWWW~pŠpk?~~W??WW???k xxŠppkk??W~~~~~~~ ~WW?kkpŠŠpŠppppp??k?WW~~~~~W?WWWWW~pŠpk?~~W???W?k?k? xxŠpk?k??WW~~~ ~ ~~W?kkkppŠppppppk?W?WW~~~~~~WWWW~W~pŠŠpk?~WW?k????kk? xxŠpkk??W?W~~~ ~ ~W?k?kppŠpŠpkkkk??WW~~~~~~~~WWWW~~ppŠpk?~WW??k?k?kkkk jxŠppkkk?W~~~ ~ ~~W??kpkpŠŠŠŠppk??WW~~~~~~~~W~W~W~~pŠpkk?~W??k??kkkkkk jxŠpppk?WW~~~ ~~W??kpkkpŠpppk??WWW~~~~W~~~W~W~~~pŠŠpk??WW?W??k?kkkkk jjxŠpk?WW~~~~ ~WW???kkpppŠkk?WWWWW~~~~W~WW~~W~~ pŠŠpk??WW?W?kkkkkkkk jjxŠpk?WW~~~ ~ ~~WW???kkppppkkk?WWWW~~~WWWW~~~~~ pŠŠpk??W~WW?k?kkkkkkk jxŠpk??W~~~~~ ~~WW???kpkpppk??WWW~W~W~WWWW~~ ~ Šxpk??WW~WWW??kkkkkk? jxŠpk??W~~~~~ ~~WW???kkkppk??WWWW~WWWWWWW~W~ Šxppk?WW~~WWWW?kkk?k?? xxŠpk??WW~~~ ~ ~~W??kk?kppk?WWW~~~WWWWWWWWW~ Šxpk?WW~~~WWW?kkk?k?WW xŠpk??WW~~~ ~ ~~W?????kpk??W~W~W~~WWWWWWW~~ Šxppk?W~ ~~WW??k?k?k?WW xŠpkk?WW~~~ ~ ~~W????k?kk?WW~~~W~~WWWWWWW~ Šxppk?W ~~WW??k?k???WWW xŠŠpk??WW~~~~ ~WW?W??????WWW~~W~W~WWWWW~~ Šxpk?W ~~~~W??k?W??W~W xŠpk??WW~~~~~ ~~WW?WW??W?W~W~~WWW~WWWW~~ Šxpk?W ~~~~~WW??W??WW~~ xŠpk???WW~~~ ~ ~~WW?WWW?WWW~~~~~WWWWWWW~~ Šxpk?W ~~~~~W???WWW~W~~ xŠpk???W~W~~ ~ ~~WWWWWWWWW~~~~~WWWWW~W~~ ŠxpkW ~~~~W????W~W~~~~ Špkk??WWWW~~~~ ~~WWW~WWWW~~~ ~~WWWWW~~~ ŠxpkW ~ ~~~W?WWWW~~~~~~ pŠpk???WWWW~~~ ~ ~W~W~W~WW~ ~ ~WW~WW~~~ ŠpkkW ~ ~~~WW~W~W~~~~~~ ppkk??WWWW~W~ ~~ ~~~W~~~~W~ ~~W~W~~~ ŠpkW ~~~~~~W~W~~W~~~~~ ppkk???WWW~W~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~W~~ ŠpkW ~~~~~~~~~W~W~~~~~ kpkk??WWW~WW~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~W~~ ŠpkW ~ ~~~~W~~WWW~~~~~ kkk?WWWWWW~~~~~~W~~~ ~ ~~~~ ŠpkW ~~~~~~WWW~W~~~~W ???W?W?W~~~~~W~W~W~~ ~~~~ ŠpkW ~~ ~~WWWW~~~~~WW ??W???W~~~~~WW~WW~~~ ~~~ ŠpkW ~ ~~~WW~W~~~~WW ??????WW~~WWWWWWW~~~ ~ ~ ŠpkW ~~ ~W~~W~~~W~WW ?????WWWWW???WWWW~~~ ~ ~ ŠpkW ~ ~~~~WWW~W~WW ????WWW?k?k??WWWW~~~ ~ ~ ŠpkW ~ ~~~WWWWW~~W? ?kk?W??kk?kk?WWWW~~~ ~ ŠpkW ~~WWW~W~WW? ?kk??kkkkk?k??WW~W~~ ppkW ~~WW~WWWW?? ??kkkkkkkk????WW~W~~ pkW ~~WW~WWW??? ????kkkkk????WW~~ ~ ppkW ~W~~W?W??? ??kkkk?k??WW~~~ pkW ~~~WWW???? kkk?kk?WWW~~ ppkW ~~WWW???W? kkk?k?WWW~ pkW ~ ~WWWW?W?W kkkkk?WW~~ ppkW ~ ~~WW~WWW~ kkkk?W~~ pkW ~~W~~WWW~ kkk?W~~ pkW ~~~~W~W~~ kk?WW kW ~ ~~ ~~ k??WW kW ~ ~~ ~ kkk?WW kWW ~~ k?k?WWkW ~ pkkk??kW xpkkk?kW xppkkk?W xxpkkk?W ŠxjŠpkk?W ŠxjxŠpk?W ŠxjxxŠpk?W ŠxjxxŠppk? ŠxjjxŠppk? ŠxjxŠppkkk? ŠxjxŠpppkk?? ~~ ŠxjxŠppkkk?? ~~~ ŠxjxŠppkk???? ~~ ŠxxjxŠppkk??W ~~ xxjxŠppkk??W?W ~~ ~ xjjxŠppk?k?W?WW ~~~~ xxjxŠppkk??WW?WWW ~~~ ~ xjxxŠppkk?W?WWWWWW WWWWW~~ ~ ŠxxxŠppk??WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~~~~~~ ŠxŠŠpppkk?WWWWWWWWWWWWWWWWWW~~~~~~~~ pŠŠppppk???WWWWWW~WWWWW~W~W~~~~~~ ~ kppŠppkk???WWWW~~WWW~~~~~~~~~~~~ kpppkk???WW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kkk??WWW~~~~ "gFF KKK "gF KFFFKKK "gFK KFFFFFKKKK "gFKK KFFFKKK K ""gFK KFFFFKKK ""gFK KFFFFFKKKK ""gFK KFFKKK ""gFK KKFFFFKK "gFK KFFFFKKFFKK x""gFK KFFFFFKK xj""gFK KKFFFFK xjjj"gFK KFFFK xjjjjjxggF KFKKKKK xjjjjjjxpggF KK jjjjjjjxxxpkkWWWWWWWWW?????WWW xjjjjjjxjxŠŠppkkkkkkkkkkkkkk??WWWWW~ ~ xjjjjjjjxŠŠŠpŠppppkkkppkkpkkk?????WW~~ ~ xxjjjjjxxŠŠŠŠŠŠppŠpppppkppkkkk????WWWW~~ ~ xxjjjxjxŠxxŠxxxŠppŠppkkpkkk?????W?WW~W~~ ~ xxjjjxxxxŠŠxxjxxŠŠppkkkkpk??????WW?W~W~~ ~ xjjjxxxxŠŠxxjxxxŠŠpppppkkkk?????WW?W~~~~ xjjjxxxŠŠxjjjxxŠŠpŠpppppkkkk????W~WW~~~~ xjjjxxxxxŠxxjxxxŠŠpŠppppppkkkk??WW~~W~~~ xjjxxxxxŠŠxxjxxŠxŠŠŠppppppkkk???WWW~W~~~ ŠxjxjxxxŠŠxjjxxxŠxŠŠŠppppkppkkk?WWWW~W~~~ ŠxjxxxxxŠŠjxjxxxxŠŠŠpŠpppkpkkk?W?WWW~~~~ ŠxxŠxxxxŠjxjjxxxxŠŠppŠppkkpk????WWWW~~~ pŠxŠxxxŠxjxjxxxxŠŠŠpŠŠppkkkk???WWWW~ ~~ pŠŠŠxxŠxxjjjxxxŠŠŠppŠppkkk?k??WWW~W~ ~~ ppŠŠŠŠxŠxxxjjxxxŠŠŠppŠppkk??k??WWW~~~ ~ pppŠŠŠŠxxxjjxxxŠŠŠppŠppkkk?k???W~W~~~ pŠŠpŠŠŠxxjxxxxŠŠppkppkkk??k??WW~~~~~ pŠŠppŠŠŠxjxxxxŠŠpkppkkk??k???WW~W~~~ pŠŠpppŠŠxxxxxŠŠppkppkk??????WWWW~~
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

Page 2
Fabric:Aida 14, Black
85w X 130h Stitches
Size: 14 Count, 15.42w X 23.59h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color v 2 PNK_Kirova 0101 ПНК Кирова " 2 PNK_Kirova 0907 ПНК Кирова g 2 PNK_Kirova 0908 ПНК Кирова F 1 PNK_Kirova 0908 ПНК Кирова j 2 PNK_Kirova 5901 ПНК Кирова x 2 PNK_Kirova 5903 ПНК Кирова Š 2 PNK_Kirova 5905 ПНК Кирова p 2 PNK_Kirova 5907 ПНК Кирова k 2 PNK_Kirova 5911 ПНК Кирова ? 2 PNK_Kirova 6509 ПНК Кирова W 1 PNK_Kirova 6509 ПНК Кирова t 2 PNK_Kirova 6700 ПНК Кирова ‹ 2 PNK_Kirova 6708 ПНК Кирова | 2 PNK_Kirova 9314 ПНК Кирова
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color K 1 PNK_Kirova 0908 ПНК Кирова ~ 1 PNK_Kirova 6509 ПНК Кирова
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 PNK_Kirova 5901 ПНК Кирова
1 PNK_Kirova 5903 ПНК Кирова
Notes:
Изначально перенабор создан с палитрой DMC. Переведено в ПНК им . Кирова на основе фабричной палитры
для программы Pattern Maker. Некоторые оттенки могут не совсем подходить именно под эту схему .
Советуем подобрать их самостоятельно .

Page 3
Расход нитей
Нитей в мотке :6
Длина мотка :1000.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
PNK_Kirova 0101 7 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 0907 18 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 0908 16 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 0908 60 66 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5901 192 0 0 0 1.5 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5903 411 0 0 0 10.6 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5905 433 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5907 614 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 5911 651 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6509 637 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6509 875 840 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6700 12 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 6708 20 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
PNK_Kirova 9314 20 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.