Mermaid Sisters

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 30.06.2020
Added: 12.01.2021
Size: 0.29 Мб
Вышивка крестиком русалочки

Page 1 (2)
xxxxxx xxxxxxxxxxêêêxxx0 Oêêxxxxxxxxêxêêêxx** OOOêwê00xxxêxê-êêêxx OOOêêwê**êxêxxê---êêxx êOêOêw†êêêêxxêê-..-êxx xxêêêw†ww††êxxê-....êêx 00xxxxww†w†††êxxê-......êx **0xxxêêꆆ††xxx-.......êê * 0x00xꆆ†g†††--.......êêê * 0x**xꆆgêêêH-.........êê 0xxxxxêxgêêxH--.........êê x0xxxxêxggêxxH-..........ê x0xxxxxêxgêxx0H-.......-... 00xêxxxêxxêxêêêx0x-......-S.... x**êxxxêxxxêxêêêxx0-.....-S..... xxgêêêxxêêxxxêxxêêêxx--.....ww.... xxgêê xêê0xxgê00êêêxH--....wwww... 0xgg êêê0xxggê**xêêxHH--....ww... 0xx xêêxxggêêêxxêxêHHH-......... 00x xxê0xxggêêxxxêxêêêêH--....... x0x 0xê0xxgêêxxxgê0xêêê-----... êxx 0xê00xxê0xxggê0xxêê--- êgxx xxêxx0x0xêêgêê0xxêê-- x êêgx êêxxx0xxêxgêê-0xgêê x 0xêgx êê00x0xxêxgg.--xggêêêêê xxxx êx 0xêêx xx**xê0xêxx...--Hgggxx00x xxxxxêêêêx 0xêxx xxxêêxê0xêxx...--HHH-ggxx000xxê xxxx xxêx xxxxêêxê0xêêx...--HH---êgxxxxêê xê xxxxêêxêxxêêg....--HHH000êêêêêêê êê xxggêêxxêêêêgg...---0000000êêêê *00 êêêê xxxgêêxx0êggggê...--000000*00êêê *0*** xêêê xxêgê x0xgêggê....--0000*0*00*êê *0*¥¥** xxêê xxêê x0xêêêgêê...--H0000*0*0**ê *0*¥ ¥** xxê xêê x0xêêggêê...--H*00******-ê ***¥ ¥* xx êêê xxxêxgêê...--HHHH**¥*¥¥H-. ***¥ ¥* x êêê xêxxgêê.----HH---¥¥¥HH-...***¥ ** 000 x ê 0xxgêH..---HH------H--...0*¥ ** *00* 00*000 xx ê 00xêêH....--H-...- ---.0*¥ **¥***0* 0**000 xx êê x0xêHHH....-H-... --0*¥ **¥**¥** 0000*0 xx êêêê x0êêHH....--H.. *0*¥ **¥¥¥¥*¥ 00000* xxxx -HxxêêHH....-H- ***¥ *¥.WW¥¥ 000* ---HHHxêêHH...-- ***¥ ¥¥..WW ** rr--HHHr¸ê길¸...- **¥¥ .WW.-W xxrxrrrr¸¸¸êêrr¸...-- *¥¥¥ ...--- rxrrxrr¸r¸êêr¸r¸...--¥¥¥W ¥..--- xxr0rr0rxrêêrr¸¸ ..--¥¥W ¥¥¥*--- 000 *xxrrrrrrrxxêrr¸¸ .---W ¥¥¥*** 00* 0*0rrrxrr0rrrrr¸r¸ ..----HH ¥¥¥*** 0** 00*xrx0rr0rrrrrxr¸¸ ¥¥....--W¥¥*** 00*r0rrrrx0rrrr¸rr¸¸¥¥W.....-HW¥ 00*xrxrxx0rr0rxrr¸r¸WWW..... -H 0*xxrrrx00rrrrrr¸¸¸WW ..... - 00**0xrxrxrrxrrrrxrrr¸ ....- 000 000*xx0rrr0rrxrxrrr¸¸¸¸ ---- 00* 000**xxrxrrxrrrrrrrr¸¸¸¸ -- 0** 000*xrxr0rrxrrrrrxrr¸rr¸ 00 0000*xrxrrxrrr0rrrrrrr¸r¸ 0000 0 0*rr0xxrr0xrr0rrrrrr¸¸ 0000*0 00*rr0xrxrrrrrrrr¸¸¸r¸¸ 0ê00 00000* 0000*rrxrrr0rxrxrrrrrr¸¸ 0ê0ê0 000* 000*r0xrxrrrrrrrrrrr¸¸¸ 00ê0ê0 ** 000*xxxrrxx0rrrrr¸¸¸r¸¸ 00Sê0ê00g 00 xxx0rrrrxrrrrrrr¸ 000g0ê00g rxxr0rrrrxrrr¸r¸ 00g0ê0 g rxxxrrxrrrrrrr¸¸ 0g0g0 rxxrrxrrrrr¸r¸ 0g00 rrxr0rrxrr¸¸¸ rrrxrrrr¸¸¸ **000000 r0r0rrxr¸¸¸ 0¥00 **00000000** r0rxrrr¸¸¸ 000 0¥0¥0 0000000000000** rrrrrr¸r¸¸ 00* 00¥0¥0 0 000*******000000** rxrrrr¸¸¸ 0** 00S¥0¥000 **00000000000***0000** xrrxrrr¸¸ 000¥0¥000 ***00000000000000***000** 0xrrr¸¸¸¸ 00W0¥0 0 *****0000000000000000mm000** r0xrxrr¸ 0W0W0 ****0000000000000000*mm**** xrrrrr¸¸ 0¥¥ 0W00 ****000000000000000**mm***m _rxrrr¸¸ 0¥0¥ **00000**00000000**mmmmmmmmm_rxxrr¸¸¸ 00¥0¥ 0 **00000***000000****mmmmm_¸rxrr¸¸¸ 00S¥0¥00 000000000********mmmmmm_¸rrrr¸¸¸ 000W0¥00 000000000*mmmmmmmm___¸¸r¸r¸¸¸ 00W0¥ 0 000000000***m___¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 00WW * w ***0000**m___¸¸¸¸¸¸¸¸¸ w w *****__¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ w w ******mmmmm_________ * w w † **00000******m_mm_m*_ w†† *0000000000**m_mm_m*m w † 00000000000*mmm**m**m w w w 0000000000*mm****m00*m 00 ww†† w † 000000000*mm**0**m000* 0000 * †w† 0000000000000000**0000* 0000*0 w w **00000**000000***00000* 00000* * www w *********00000***0000000* 000* w† † ****0000000***000000000 ** ww †† ****0000*0000000000 w† *****0000000 ww† ******00 ††
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2 (3)
**
00*00**
wwww † †††ww † w†ww†††w† w†††
* * * * r * * ** * r * ** * * 0r *** *mm*mm¸rm* ** ** m**m*mmr¸m**¥*¥¥* mmmm***m_¸rmm*¥¥ mmwmmm*¥_r¸rrm_¥___ wwm***¥_f0r¸r__¥____ ww**mm_¥ffr0¸¸¸fxxff__ mwmm**¥¥¥¥rr¸¸¸fxx_ff__ * mwmm**ffêê_rrr¸xêx_mmf___ * * mmmmmm__êêêêfr¸fxêxx_mmmmmwwww ** * mmHm__ffHêêfffffêxêxf__mmmmmmwwm *** mmH------êHHê__ffêêxxf_____fffmmw ¥ m_H-......--HH__fmêxxfm_m____ffmmm ¥¥¥m_-........---H__mêxx__mmm____ffmm ** ¥w_-.....---.--HH_mêêxx__mwmm__ffmm wm_-.........--Hwmêêêêê_mwmm___fmm mw_-.........--Hwmmêêê___wwmm__f_m_ wm_-.........-wwmm___m__mwmmmfff__ mwm_.....S...-wm_m___mm_mmwmmm_ff__ mmf_...S.ww.-wm__m__mmm_mmwmmm_ff__ mmf__...wwww-mm__mm__mmm_mmmmmm___mmwwwm_ mmfff_....ww--mm___mm_fmmmm___fff__mmmwwwm_ mmf...-......--Hmm___mm_fffff____fff mmmmmm_ _ff.----H...--H--mm___m____fff_m__ff mm_ __f_.-..-Hf----..-Hmmf_______fffmm__f __ _mf_.-...-Hfff...-Hwmff_______ff_m__f m mm__H--..-H_ff..--Hw__ff_mf____f_m__f m wmm__H-..--_f...-Hwm__ff_mmf___m_m__ mm wmmm__HH..-_0...-Hwm__ffwwmf___m_m__ mm wmmm_HH..-_-0.--Hwm___fwmmfffmm_m_ mmm wwmmHH..-_--0-HHmmm__wwmmffmwm_wm mmmm 00 mmmH..-..--0HHHHm__wmm_fmwmmmwwm mm_ 0000 mmH..-..--H0--HHH_wmm_mwwm mwwmmmmmm_ 0000*0 mmH.....--H----HH_mwm_mwmm mmwwmwmmm_ 00000* m_H.....-HH†O†--Hm_mm_mwmm mmmmm m_ 000* _mH....--HO†O†††mm_mmm_mmm f_ ** _mmH....-HHO†O†OOmmHm_mm_mmm ff mmmHH...--HOOOOOO-mmHmm_mm__mm __ w mmHHH...--H OOOO.-mmHHmm__mm__mmmmm __ w m_ -HH..--H ....-mm-H____mm____mmm _m ww m_ --H.---H ...-Hmm-HHHH_mm _mm mmm wwO m_ --H ...-H¥-H¥HHHmmW mm mmm wOO m_ ..-H*¥-¥¥HHmWWW m wOO m_ *-*H**H*¥¥mm¥WW 000 wO† **-*H*****¥¥¥WWWW 00* 0O† *†****0**********¥¥¥¥¥W 0** 0w† ***w***w0*0*********¥¥¥*¥WW w0† **w**0*w***0*************¥*WW w0 **0*†0*0**†********¥*****¥¥W¥W ww *0*0**0******¥***¥¥ê¥**¥*¥¥¥WW 000 w ***0****†******¥¥¥*¥xꥥ*¥*¥WW 00* **w***0*********¥*¥¥xxꥥ¥¥WWW 0** *w****0*0****¥**¥*¥¥WxxxêêêêW † w*†*w**0****¥*¥¥¥¥¥WWxxxêxê † ************¥¥¥W¥WWxxxxêxêê w *w***†*******¥WWWWxxxxxxxxêê w ***w********¥WW xxxxxê *********¥*¥WW xx **0*¥***¥¥¥¥W x 0*0*¥¥¥*¥¥WW O x *0*******¥WW †O O ****w*¥¥¥¥¥W ††O ††O *w†**0**¥¥WW ††††O ***0*0**¥¥W †††OOO *w*0***¥*¥W †††OOOOOO 0¥¥ ****w**¥¥¥††††††O 0¥0¥ *w****¥††† †† 00¥0¥ 0 *†*w**¥¥¥W † 00S¥0¥00 *w*†***¥¥W † 000W0¥00 **w***¥¥W 00W0W 0 ***¥¥¥¥¥ xxxx0000 00WW * ****¥¥¥¥ xxx0000000000 *****¥¥¥¥êêêêêxxx000000000000000 *****¥¥¥¥êêxxxxxxxxx00000000000w * ***¥**¥¥Wêêêêêêêxxxxxxx000000ww * w w 000 ê*****¥¥êêxxxxxx000000xx000ww 0m00 w w 00* ê*****¥¥Wêêxxx0000000000000w 0m0m0 w w w 0** êêê***¥¥¥êxêêxx000000000000† 00m0m0 m * www w êêêêêꥥ¥¥Wxxxxxxxx000000000† 00Sm0m00m w w êxêêxêêêWWWxx000xxxxx0000000w† 000m0m00_ * w w w * xxêxxêêxêêWxx00000xxxx00000ww 00_0m0 _ w ww w xxxêxxxêxxxêxx000000x00xx000w 0_0_0 w†w w * xxxêxxxêxxxxêxx00000x000000w 0_00 w w † w xxxxêxxxxêxx0xx x00000x00000†† w w † † w xxxxxêxx00êx000x 0000x000000† w ww † w xxx0xxêx000xx0000x 000x00ww†† w ww † † w xx0xxxxx0000xx0000 00x0ww w †w w w x000xx0xx00000x00000 0x0w w † w w xx00xx00x000000x0000 xw 000 w ww w ††w x000x000x0000000x0000 † 00* w ww w† x000x0000x0000000x000 † 0** ww w† w * x000x0000x00000000x000 w www † w ww x000000000x000000000000 w †ww 0000000000x000wwww0000†† † w 00ww††0000x0ww www†† w† † 0ww ††0000x0w †† w †00000x† † ††000w†† † †www
80 90 100 110 120 130 140 150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3 (4)
wwww wwO wOO wOO wO† 0O† 0w† w0†w0www
††ww
¥
000000W
ê ê xê ê xê ê x xxêêê 0x xxêêOOO êêgê *000* 0xxêOOOO††† 0êgêgg *¥¥***** 0 wxxꆆ†OH--†† 0êggg 00ê ¥*¥*WW¥¥¥ 0xwxꆆ††H--... 000000 00êêêê **¥¥-H¥¥¥¥ ww0xx†0†w†H--..... 0ê0ê0êê0ê0ê0000êê **¥---H¥*W wwxxx†††w†H-...... êêêgêê0êê0êêêggê0ê **¥...-H¥0W wwwxx†0†w††H-....... êêSêgêêêêêêg gêêgêê **....-¥**¥ wwx††wwww†H--....... êêêêgggêêgg ggêê **......*0¥¥ ww††ww0ww†OH-......... êêêgg0gggg gêgg *0*¥......*0¥* 0w0wwwwwwOOH-.......... gggê0gg gg *0*W¥.......*¥* 00www0ww†OOH-......-..... ê0ê *0W¥........-*¥ 0ww0www†w†OH-.....-S..... gêêêê **W¥.........H* 0w0www††ww†OH-....-S...... gg *¥¥.........-H 0wwww††w†††H--........... *¥..-.......H ww†w†0†††w†O--....ww..... ....S-......- ww††0w††wwO††--..wwww.... . .- .....S-.....- †††w†wwwO††††-...ww.... . .- - ....ww.....-- w†w†0wwOOO††w†H-........ . .- - ...wwww....-- ww††wwO††O††ww†H--.....- ...- - ...ww....--H 0ww†OO††wOO†w0w†H------ ....--H .........--* 0w††OO†wwwOOw0w†H--- ....--H ........--H0 †††OOO†w0wOOO00wH--O ....--H ....----H0 w††OOOOw0wwOOw0wH-OOO ...-- ¥¥--HH 0ww†OOOOO00wOOOw†H-OOO ..-- **¥¥--H ww0†OOOOOO0wwOOw†H--.... ..- ***¥¥-- wwww†0†0OOOH0w†O†OH---..... ..- ***..-- 0wwww†OOO0HHHw††OOH-----... ..- 00 ....-- 00w†w†OOO.--H††OOO---....... ..- 0000 ......- ww0†w††O...--H†OOH--.....-.. ..-- 0000*0 ...........- ww††w†0...--HOOOH-......-... ..-- 00000* -....-......- ww†††0O...--HOOOH-.......-.. ...- 000* --...._-...... w†0†OO...--†OOOH--......¥¥.-...- ** . .. _--...xx 0††††O...--†OOOH--....¥¥0---...- . . _--...xê 0ww†††O...-H†OOO¥¥--.¥¥000H--...-- _m0_-. ..êê 0w††††...-Hw†OO**¥¥-¥0000H---..-- mm0m___ ... w0w††w†...-Hww†OO*0¥-¥0000HH--..-- mm0mmm___††.. w0w††ww†...-H*w†OOO*0¥00000HH--..-- xxxêêêê †††. ww††Oww†...-H**w††O*000000 HH-..-- 000 x xxxê † w†OOOww†..--HH**w†††*0000 HH--.-H 00* x xê OOOOww†O..-HHHH*ww†††*-- H--.-H 0** x xê O††wwwOO..-HHHHHHww††-- HH---H x xx ††wwOOOO..-HHH----w††-- HH-HH xx †wwwO†OO..--HH----w††. HH xx †0wO††OO...--HH---†--. xx x0xxxxê _ xx_ 00†††OO....--HH-††-..xx x0x0x0xxêxêg __0__ w0†††OO.....---HOO†..xxxx0x00xxêêxêêg _0m__ ww†††Oxxx.....--OO†.êêxx0000xxxxxxxêêg __0mm__ † ww††Oxxxê.....-††--xxêxx0x0xêêxxêêxêg m0mm_ ww ww†Ogggxêê....--HHêxxêxxxxxxxxxxxxêêg ww ††gêêxêêê....--Hêêêêxx0x0x0xx0xxxêg ww† ††êêxêxxêg....-HHêxxxx00x0x0xxxxêg w† ††êxêxxêêêgg...--Hxxxxxê000xxx0xêg ††† †††††xxêêêxxêêg..--Hêêxêêê000x0xxxêê ††† †††w†xxxxxxxxêê.---Hêêêêêêx000xxxêêê w† ††wwxx0ê0xêxxêê..-ê-êêg x00xxxxêê 000 w w wwxxêêxêêxxêxê.ê-ê-êg 0x0x0xxêê 00* w0 x0xx0xxxxxêê.g-g-g xx0xxxêêê 0** w0 00x0êêx0êêêêêg-g- x0êêxxêê r w00 x0xx00xxêêêgg- x00xxêêê wwmw x0xxxêêggg 00êxêêê r 0w0w êêêg x00xêêêê 000ww x0xêêêê r000w 0xêêêê 00wmw 0xxêêêê 0wrw0w 000 xxêêêê w0wwrw 00* xxxxêêg 000 0w0wmw 0** xxêêêg 00* 0wmwww xxêxêg 0** w0w0w† êxêêêgg * wwwwww xxxxêxêêg rwm0wmw xxxxxxxxxêxêêêêgê * mwwwww 0000xxx0xêêêxêêêêggê * * rwwww† 00000xx00xêxêxxêêxêxêêê * * * wrwr† 00000x000xxxêx0xêxxêxêxêê * * * * ww††† 0000x000xxxêx00êêxxêxêxxêê ** * ** wmwww 0000x0000x0êx000êx0xêxxêxxxê * * * * * w0wm† 0000x000x00x000xê00xêx0êxxxx ** ** * wm0w 00000000000x0000xx00xê0xxxx0xx * *¥ ** 0wwm 000000000000000xxx000xê0x0x00x * * ¥ * r 00w 000000000000000x x000xê0x0x00x * * * * ¥ ** r00 000x0000000000xx x000xê0x00000x ** ** * ¥ *¥ 0r 000x000000êêêxx xx00xê0000000x * ¥* * ¥ *¥ w 0000x000000êê x000x0000000x * * * * **¥ 0 000xx000000êê x00x0000000x * ** ¥* * * 000xx000000x êx000000000x *** ** ¥ * * 000xxx0x 0x êê000000000x * *** ¥ ¥ * 00x0xxxx êê000000000 ¥*¥ ¥ * 00x0xxxx êê0x0000000 * ¥** ¥ * * 00xxxxxx ê00x000000 ** ¥* ¥ ** ** xxxxxx ê0xx000000 * *** *¥* * *** * xxxx000000 ** ¥¥** ¥ *¥** xxxx0x0000 ***¥ ¥¥** ¥* *¥ xxx00x0000 ** **¥ xx00x000 ¥* *¥ * xx00xx00 * ¥¥*¥ xxx0xx00 * ¥* * xx00 ¥* xx00 * ¥ xxx ¥
150 160 170 180 190 200 210 220
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 4
00* *** ¥¥¥ ¥¥¥ ¥*W ¥0W **¥ 0¥¥ 0¥* *¥* -*¥ .H* .-H ..H ..- ..- .-- .-- --H --* -H0 -H0 -HH --H ¥-- .-- .-- ..- ..- ..- ... .xx .xê .êê ... †.. ††.†
ww0w0 w00 wmw w0w 0ww 00w wmw w0w wrw wmw www 0w† www wmw www ww† wr† ††† www wm† m0w wwm 00w r000rw0
*** *¥*** **¥¥¥¥ ¥****¥W* ¥¥****¥W** W¥WW**êW¥* WêWW*¥¥W¥¥* ¥¥¥W*rrrrr* *¥¥¥¥rrrrrrr ***¥¥¸¸rr¸rr¸ ***www†¸r¸r¸¸ ¥¥¥¥ *wwwww†¸¸¸r¸¸WW¥¥¥ê¥* ¥¥** Hww†w††¸¸r¸¸¸¥WWWW¥¥¥** ¥* Hwww†††¸r¸¸¸¥¥*000*¥ w†w†w††¸¸¸¸¸¥*****0* ww†††††¸¸¸W¥¥¥******¥¥ Hwww††¥¥WWW¥ê¥¥¥****¥*¥ HWê¥***¥W¥WWW¥000¥¥*¥*** **¥¥ ¥¥¥W¥***W¥*******0*¥¥¥*******¥ *¥*¥W*0**¥¥¥*******¥¥W¥¥¥**WWWW *¥**¥¥0***¥¥¥¥¥¥***WWW¥¥ WW¥ ** *¥**¥¥¥0********¥******¥ ¥¥¥ 0*¥*¥ê¥¥***WWWW**¥¥***** ¥¥¥¥ H****WW¥¥***WWêWW* **WW H*****00*¥***¥WWW* *WW¥ H*¥*****0*¥*0*¥WWW* ¥W¥¥¥¥¥¥ -*¥¥¥*****¥*0*¥¥WW* *¥¥ 0***0***¥*¥**0¥êW** *¥ 000**HHH¥¥¥**0¥¥W0** *** --HHHHHHH¥¥¥***WW00**¥¥ ** * -----HHHHW¥¥**0*WW*0**¥ **** ê-êê---H*W¥¥WW******¥¥¥¥ ê--ê---H*WW¥¥W*****¥¥W*¥ ê-êêH---***HWW¥***¥¥¥W** ê-ê--H-----H¥*¥¥¥¥¥¥WW** xê-.-êêê---H**¥¥¥*0*¥W*** ¥*** xê..xêHê---H****0****¥¥**¥*¥¥* êx.xê--HH---H*00*HHH¥*¥¥¥¥¥ ¥ 000 ††.ê----HH---HHHHHHHH†¥¥¥ 00* ê..---HHH-----HHHH†O 0** ....--HHHH----HHH††O ...--HHHHH--HH††††O ....-H††HHHHww†w†OO ....--††wwwwww†wOO# ...--†wwww††w†OO#00 w...--†www†w†w†OO##00 000 www...--ww†††††O†O#000 00*00 ww0w†..--Hwwww††w†O##000 0**000 ww0www†..-Hwww†w††OO##000 0000*0 r w00w0w††...-Hwww†††OO#0#0 00000* w0w00mw††O..-H†ww††OO##0# 000* rwmw0wwww†OO---HH†††OOO##00# ** wwww0w0mw††O----HH††O†OO##00# ww0wr000mwww††---HHOOOOOO#0#00# m0w0wwrwwww†††OOOOOOOOOOO#0#0 ww0w0mww¸w†††††OO†OOOOO##000 0wwwwwww††¸†††††OOOOOO#0#00 wmw†ww††††††¸††OOOOOO#00#00 0w†††††O†OO††OOOOOO##000#00 mwwwww††††OOOO¸OO###000##00 0wmw††O††OOOOOO #000 #0 wmw††O†OOOOOO ¸ ww††††OOOOO www††OOOO ww††O†OO ¸w†††OO ††††OO 000 w†¸OO 00* ††OO 0** wOOO¸ †O¸O ¸OO ††O OOO #rrr ††O ####rrr ††O ##0###r¸#r00## r#### w†OO #00###r¸¸#r0000### rrrr# w††O #00##0#####0000000### rrrr# †††OO¸ 0000##000###000000000### r#r# ww††O #0000##00000000000000000### ### wwrw¸†r ##0000#00000000000000000000####### w0ww††rrrr##00000r#0000000##000000#00000###### 0wmw††O¸r#00000rr#000000##000000000##00000### w0w†OO†r¸¸¸rrrr#000000#r0000000000000###### w0www††rr#####000000#r#000000000000000### ¸w0w†OO†¸rrr#######rr#00000000000000#### ¸www††††¸¸rrrrrr¸¸r#######00000##### r¸www†w††¸¸¸¸¸¸¸r###000000000r#### rr¸www†w†††¸¸rr##00000000000r###r## rr¸¸ww†††††Orrr##000000000r#¸¸r#r## #rr¸¸r†††O††OOrrrr###00000r#¸rr#r## #rr¸rr¸¸†OOOOO¸¸¸¸rrr##000rr###### ##rr¸#rr¸¸¸¸¸rrrrr##0000000rr#### ###r¸#0rrrrrr###000000000000#### ####rr#000rrr#00000000000000### #####r##0r#r####0000000000## ####rr##rr###000000000## ########## ###0000 ######
230 240 250 260 270
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 5
Fabric:Aida 14, Light Pink
273w X 103h Stitches
Size: 14 Count, 49.53w X 18.69h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color S 2 DMC 310 Black W 2 DMC 322 Baby Blue-DK H 2 DMC 352 Coral-LT m 2 DMC 554 Violet-LT ¸ 2 DMC 562 Jade-MD r 2 DMC 564 Jade-VY LT g 2 DMC 740 Tangerine ê 2 DMC 742 Tangerine-LT - 2 DMC 754 Peach-LT # 2 DMC 772 Yellow Green-VY LT * 2 DMC 775 Baby Blue-VY LT † 2 DMC 894 Carnation-VY LT . 2 DMC 948 Peach-VY LT w 2 DMC 963 Dusty Rose-UL VY LT x 2 DMC 3078 Golden Yellow-VY LT ¥ 2 DMC 3755 Baby Blue O 2 DMC 3832 Raspberry-MD f 2 DMC 3834 Grape-DK _ 2 DMC 3835 Grape-MD 0 2 DMC White White
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 310 Black
1 DMC 322 Baby Blue-DK
1 DMC 894 Carnation-VY LT

Page 6
Usage Summary
Нитей на моток:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 310 14 0 0 0 349.1 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 322 179 0 0 0 23.3 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 352 341 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 554 470 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 562 240 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 564 481 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 740 143 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 742 725 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 754 617 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 772 281 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 775 1199 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 894 550 0 0 0 8.2 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 948 963 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 963 703 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3078 1044 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3755 528 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3832 343 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3834 110 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3835 324 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC White 2117 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.