тех-гайд

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 11.12.2020
Added: 09.01.2021
Size: 1.92 Мб

Сәл ем !
С �з д � "О рато р " ИПК Іш к� Жас Буы нд ар Тур н и р�не н көр ге н �м �з ге
қ уа н ы ш ты мы з !
Те хн и кал ы қ нұсқ аул ы қ , ту р н и рд �ң он лай н өту �н е бай лан ы ст ы ,
бол уы мүм к�н оқ ы лы қта р д ы ң ал д ы н ал у үш �н кер ек .
Бар л ы қ сп и ке рл ер мен төре ш�л ер осы те хн и кал ы қ
нұсқ аул ы қты оқуға м�н д етт� !!!
С�з д ен осы нұсқ аул ы қты оқ уы ңы зд ы сұ р ай м ы з . Оқу қы зы қсы з бол у
м үм к�н , б�р ақ бұл ту р н и р уа қ ы ты бой ы нш а кеш �к кенн ен қар аға нд а
əл д еқ ай да жақ сы рақ .
Еге р ти м м ей д�ң �з оқ ы маға н бол са - он ы оқ уға шақ ы ры ңы з !

Тур н и рд е қол д ан ы латы н қосы мш ал ар :
➢ Тур н и р GooaZBZZis қ осы мш асы ар қ ы лы өтк �з �л ед � .
➢ Әрб�р қаты су ш ы GooaZbZZis б ағд ар л ам асы н жүк те п ал уы
қ аж ет !
➢ Бар л ы қ раун д та р д ы ң с е тк асы н жар и ял ау шта б жән е Tabbycat
б ағд ар л ам асы нд а жүр г�з �л ед � .
➢ Бар л ы қ ақ пар атт ы ВК пар қ ш аға жүк те п оты рам ы з !
➢ Раун д та р нəти ж ес�н Tabbycat б ағд ар л ам асы нан бақ ы лауға
б ол ад ы ( с�л те м е бер �л ед � )

Шеш �м қаб ы лд ау мен ой ы нш ылар ға кер � бай ланы с
Ойы н аяқ та л ға н со ң ,
➢еге р б�р н еш е тө р еш � бол са , ой ы нш ылар рум нан шығу ы ти �с .
20 минутты қ та л қ ы лауд ан кей �н тө р еш �л ер WhatsApp чатқ а жаза
о ты ры п , ой ы нш ылар д ы кер � шақ ы ра ал ад ы .
➢ еге р б�р ға н а тө р еш � бол са , ой ы нш ылар рум да қал уға құқ ы лы .
Тө р еш �г е өз микр оф он ы н өш �р �п , шеш �м шыға р уға кең ес
б ер �л ед � .
➢ Е ск ер ту : Раун д бар ы сы нд а еге р өз сө з�ң �з д � ай тп аса ң ы з не
ақ пар ат нүк те с�н ай ту ға рұқ са т бер �л м есе , микр оф оны ңы зд ы ң
өш �р ул � бол ға н ы н қад аға л ап оты ры ңы з .

Ақпар ат нүк те с�н қою ды ң жол д ар ы :
➢ пар ақ қа ақ пар ат нүк те с� жəн е пози ци яң ы зд ы жазы п
(м ы са л ы POI/ АҮ ), кам ер аң ы з ар қ ы лы көр се т�ң �з ;
➢ жай ға н а кам ер аң ы зд ы қосы п , сұ р ақ қою ға ни ет�ң �з д �
б�л д �р �ң �з ;
➢ чатқ а ақ пар ат нүк те с�н ұсы ну ту р ал ы ни ет�ң �з д � б�л д �р �ң �з .
Еге р 5:45 у а қ ы т өтк ен кезд е сп и кер еш б�р сұ р ақ қаб ы лд ам аса ,
“с о ң ғы мүм к�н д �к / сұ р ақ ” деп , микр оф оны ңы зд ы қосы п , ай та
а л асы з . Басқ а жағд ай лар д а микр оф онд ы қосп ауы ңы зд ы
өт�н ем �з !

➢ Сп и кер д �ң ай қы н ест у қи ы нға со ға д ы ...
Еге р сп и кер д � ест у қи ы нға со қ са , чей р сп и кер д � то қ та тып , ақ аул ық та р д ы
ж ою ын сұ р ай ал ад ы . Ек � минутта н со ң сө з қай та жал ға су ы қаж ет .
➢ Сп и кер өш �п қал ы п , 2 минут �ш �н д е қай та қосы ла ал м ад ы ...
Сп и кер өш �п қал ға н кезд е , раун д ты ң чей ры уа қ ыт ты то қ та та д ы . Ек �
м инут �ш �н д е сп и кер қай та қосы лм аса , сп и кер д �ң уа қ ыт ы əр � қар ай
ж ал ға са д ы . Сп и кер қосыл маса , он ың əр �п те с� сө зд � жал ға ст ыр уға құқ ыл ы .
Əр�п те с� сө зд � жал ға ст ы рға н кезд е , бұл сө зге сп и кер л �к ұп ай
қ ой ы лм ай ды , бұл сө з жек ел ей баға л ан бай ды . Əр�п те с� сө зд �
ж ал ға ст ы рм ауға құқ ы лы , бұл жағд ай да сп и кер д �ң сө з� баға л ан ад ы ,
сп и кер л �к ұп ай қой ы лад ы .
➢ Раун д тө р еш �с � раун д та н шығ ып кетт� ...
Раун д та қосы мш а тө р еш � бол са , оға н чей р қыз мет� та ға й ын дал ад ы ,
б�р н еш е қосы мш а тө р еш � бол са , БТл ар чей р қы зм ет�н атқ ар аты н
тө р еш �н � та ға й ы нд ай ды , қосы мш а тө р еш � бол м аға н жағд ай да
ұй ы мдаст ы руш ылар ға ха б ар л асы ңыз дар .

➢ Раун д қаты су ш ысы басқ а сө зд �ң сп и кер �н д е кед ер г� кел т�р д � .. .
Сп и кер д �ң сө з� кед ер г� кел т�р ге н ад ам нан бөге т жаса уын доға р ға н ға дей �н
т о қ та ты лад ы .
Еге р басқ а сп и кер л ер ге кед ер г� кел т�р у б�р н еш е рет қай та л ан са , қатыс уш ы
ту р н и рд ен шетте т�л ед � .
➢ Тұта с то п ( фрак ц и я ) раун д та н шығ ып кетт� ...
Еге р тұ та с то п раун д та н шығып кет�п , 2 минут �ш �н д е кер � қосыл маса ,
ұй ы мдаст ы руш ылар ға ха б ар л асы ңыз . То п ор н ын а те хти м қатыс ад ы , то п қ а 0
ұ п а бер �л ед � .
➢ То п та р д ы ң шығы п кету � мен бр ей кк е құқ ық ...
Те хн и кал ы қ ақ аул ы қта р ту ын дап , б�р сп и кер д �ң не тұ та с то п тың шығ уын а ал ып
кел ге н Жағд ай да , то п та р б�р раун д ты ж�б ер �п , бр ей к құқ ығ ын а ие бол а ал ад ы .
Б�р н еш е раун д та р д ы ж�б ер ге н жағд ай да , бр ей к құқ ығ ы жоға л ад ы .

Ойы н бар ы сы нд а мәсе л е / сұ р ақ ( қар ар ға қатыст ы ем ес , те хн и кал ық
ж ән е тб ) пай да бол са ...
Онд ай жағд ай да кл уб ко ор д и нато р л ар ын а - Ұл п ан Әпке нем есе
Р ам аза н Аға й ға ха б ар л асу (WhatsApp) кер ек !
Наза р л ар ы ңы зға рахм ет !!!

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.