Гайд по корейскому от @yourdariyas

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 25.06.2020
Added: 09.01.2021
Size: 5.12 Мб

НА ЧА ЛЬН Ы Й У РО ВЕН Ь
Г А Й Д П О
И ЗУ Ч ЕН ИЮ
КО РЕЙ СКО ГО
Я ЗЫ КА
Авто р : Я ки м енко Д арья
@ yo urd ariy a s

С ч его н ачи нает с я
и зу ч ен ие л ю бо го я зы ка ?
П ра ви льн о - с а лф ави та !
- П рило ж ени е « D ro p s» . Т у т о б уче ни е
пр охо д ит в и гр ово й ф ор м е. В ы р ис уе те б уквы ,
за по м ина ете и х п р оизн о ш ени е и т р ени р уе те сь.
 
- У че б ни к « E w ha K o re a n» - р а зд ел
«Х а нгы ль». К н е м у и д ет р а боча я т е тр а дь с
о д но им ённы м н а зв а ни е м , а т а кж е в ю ту б е
есть а уд ио пр ило ж ени я к о б оим .
Ва ж но – у ч е бник п о лн о сть ю н а
а нгл и йс ко м я з ы ке .
Ес ли в ы н е о че нь х о р ош о в л а деете
а нгл и йс ки м , т о в о т е щ ё о д ин в а риа нт -
в и д ео ур оки о т " К о р ейс ко го
К ул ьту р но го Ц ентр а в Р Ф 한국문화원 "
Ви д ео ур оки п р охо д ят п о у че б ни ку
у н и ве р сите та S e jo ng .

Нача льн ая г р а м мати ка- Б е спл а тн ы й д ву хн е д ельн ы й к у р с о т г р уп пы
«Б о та ни ки В о сто ка » В К о нта кте . Я с а м а л и чн о е го
п р охо д ила и э то п р осто з а м еча те льн о ! В с ё п о
по ло чка м , п о нятн о и и нте р есно ! Е д инс тв е нно е, ч то
м огу п о со ве то ва ть - в ы по лнять з а да ни я е ж ед не вн о .

- У че б ни к « K o re a n G ra m mar» ( с ж елто й о б ло ж ко й).
П осле р а зд ела « Х а нгы ль» и д ёт г р а м мати ка , и т у т
вс ё т а кж е р а зл о ж ено п о п о ло чка м . С п е р ево д ом
на р ус ски й д а нны й у че б ни к т о ж е е сть , в о тк р ыто м
д осту п е .

- У че б ни к « E w ha K o re a n». П ра кти ки т у т п р осто м ор е,
в т е тр а ди – т е м б оле е. С ове ту ю н е п р охо д ить м им о
ауд ио пр ило ж ени я к э то й т е тр а ди.

- У че б ни к " 세종한국어 1 ( У че б ни к к о р ейс ко го я зы ка
С ед ж он 1 ). Т е с а м ые в и д ео ур оки . 

А т еп ерь , п осле н еб о льш ого
к о ли чес тв а т ео ри и п ере й дём к
в д о хн овен ию
Сейча с я п о ка ж у в а м з а м еча те льн ы е ф ото гр а ф ии
р а бочи х м ест, с ид я з а к о то р ым и д ейс тв и те льн о
п о яви тс я ж ела ни е т в о р ить !

Кра си вы е к о н сп ек ты - з а ло г у с п ех а !
Т ак и нформ ац и я п ри ятн ее и б ы стре е
за п ом инает с я, а ж ел а н ие н ача ть
ч то -т о н ово е б ы стре е у с и ли ва ет с я

Полезн ы е с сы лк и :Г р уп па « Б о та ни ко в В о сто ка » В К о нта кте —
h ttp s:/ /v k.c o m /b ota nik iv o sto ka

h ttp s:/ /v k.c o m /w all- 4 7216024_2 4865 — e че б ни ки
ко р ейс ко го я зы ка У ни ве р сите та И хва

А уд ио пр ило ж ени я к у че б ни ку и т е тр а ди E w ha
Ko re a n:

http s:/ /y o utu .b e/Q QQm 428H 6Ls — т е тр а дь.

h ttp s:/ /y o utu .b e/m yY O H3it U G 4 — у че б ни к.

h ttp s:/ /v k.c o m /w all- 4 1932471_1 17464 - — у че б ни ки
С ед ж он с п е р ево д ом н а р ус ски й + р а бочи е
те тр а ди.

h ttp s:/ /v k.c o m /w all- 4 1932471_1 04790 - —
"G ra m mar In U se ": Г р а м м ати ка к о р ейс ко го д ля
на чи на ю щ его , с р ед не го и п р од ви нуто го у р овн я
+ к л ю чи + а уд ио .

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.