016 002b VK Krylova

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.

I: Krylova med\016_002b VK Krylova.doc 1
Hldjulh_h[jZs_gb_gZijyfmxebgbxhl 17.12.20


IJ?AB>?GLMJN,
http://letters.kremlin.ru/letters/send


Hl: K_j]_yI_ljhbqZFZjxrbgZ, me. <ukhdZy, 11, k. <_johj_qv_, ;ZoqbkZjZc, 298460 JDJN, l. +79787688597, x007006@gmail.com

bko L/146/016-002 hl 10.12.20 (mdZauZlvijbhl_l_)

MZ`Z_fuc<eZ^bfbj<eZ^bfbjhbq,
«<uk__s__jbl_kijZ_^eb\hklv?Fu_jbf, ghgZqbgZ_fkdjuZlv[_aaZdhgb_
;ZoqbkZjZckdh]hjZchgZb\hkklZgZebZlvgZrbijZ\Z. :hgbgZjmrZxlkygZdZ`^hf
rZ]m... FhyfZe_gvdZy^hqvDjuehZIhebgZih]b[eZ, klZ`_jl\hcij_klmighc
oZeZlghklbbf_^bpbgkdhckbkl_fu, ukljh_gghcjZchg_. GZ^_ykvgZkm^_[gmxaZsblm,
fuh[jZlbebkvkm^]hjh^Z;ZoqbkZjZc. Km^ebp_km^vbDhr_e_Z<B. hldZaZe\
aZsbl_, u^mfuZy, qlh`Zeh[Zog_kh^_j`blkyij_^f_lh[`ZehZgby. <<_joh\ghf
Km^_JDjuf hklhj`_klh\ZeZKIJ:<?>EB<HKLV! <gZklhys__j_fy hlf_g_gum`_ 13 ba 14 (99,9 %) g_aZdhgguoihklZghe_gbckm^vbDhr_e_\Z<B. (1-hcbgkl.), gZjmrZxsbogZrbijZ\ZdZdjh^bl_e_cih]b[r_c^_hqdb. DZdfh`gh^h_jylv kbkl_f_, _kebm`_, [he__lj_oe_l, lyg_lkywlZ[hevbg_kijZ_^ebhklv?» - ih^jh[ghklbwlhcbklhjbbkh[jZgu]jmii_ VK: "Djufkdbc:g]_ehq_d. DjuehZIhebgZ" 1
.1
https://www.facebook.com/100007642666918/posts/2760535474211181/?d=n

I: Krylova med\016_002b VK Krylova.doc 2

Wlh^eblkyfgh]he_l: km^vb <_johgh]hKm^ZJDjuf
<BBs_gdh 2
, L:F_evgbd 3, 4
, LIN_^hjhZ 5, 6
ijbagZeb
kh_jr_gb_km^v_c<BDhr_e_ufkms_kl\_gguo
gZjmr_gbcghjfq. 4 kl. 7, klkl. 125, 140, 198 MIDJN,
lj_[h\Zgbcklkl. 29, 34 NAhl 02.07.92 ‹ 3185-1 «H
ikbobZljbq_kdhcihfhsbb]ZjZglbyoijZ]jZ`^Zgijb__
hdZaZgbb», qlh[uehkh_jr_gh, lhfqbke_: biml_f
ij_\jZs_gby;ZoqbkZjZckdh]hkm^Z\lZcgmxkm^_[gmx
dZgp_eyjbxkm^vb<BDhr_e_\Z; ^Z\e_gbygZZ^hdZlZ; g_
h[hkghZgguo: h[tye_gbyjhaukd, gZdb^uZgby
gZjmqgbdh\, ih^ibkdbhg_u_a^_, ^hfZrg_]hZj_klZ, aZij_lZ
ihevahZlvkyl_e_nhghfbbgl_jg_lhf; ijh_^_gbykm^_[guo
aZk_^ZgbcdeZ^hd_; g_jZkkfhlj_gby\l_q_gb_ 8-fbqZkhkm^hf 13-lbOh^ZlZckl\ «H[hlf_g_
f_juij_k_q_gby»; hldZaZ km^vb<BDhr_e_Zhlbkiheg_gbyHij_^_e_gbyDhgklblmpbhggh]h
Km^ZJhkkbckdhcN_^_jZpbbhl 15.11.07 ‹ 821-HH 7
; gZebqbyijbagZdhmqZklby\
dhjjmipbhgghcko_f_ihihemq_gbxijZ\Zkh[kl\_gghklbgZa_fexq_j_akm^_[gh_j_r_gb_ 8
.
Lh_klvkm^vy<. Dhr_e_fgh]he_lg_fj_`bf_bkihevahZekm^_ckdb_iheghfhqbydZd^ey
ljZebaZdhgkljmdlbgmxdjblbdmZ^j_k_]hg_ih^h[Zxs_]hijhp_kkmZevgh]hih_^_gby, lZdb
^eybguo, g_kh\f_klbfuokijZhkm^b_fmfukeh\.
Bf_\rb_f_klh\dZjv_j_km^vb<Dhr_e_Z: mhevg_gb_k^he`ghklbij_^k_^Zl_ey
;ZoqbkZjZckdh]hjZckm^Zb QZklgu_hij_^_e_gby <_johgh]hkm^ZJDh_]hg_ih^h[Zxs_f
ih_^_gbb – hdZaZebkvg_kihkh[guijb_klbkm^_[gh_ih_^_gb_km^vb<Dhr_e_Zd
ijhn_kkbhgZevghwlbq_kdhfm.


2
IhklZgh\e_gb_hl 26.05.15^_e_ 22-1400/15
3
IhklZgh\e_gb_ hl 16.06.15^_e_ 22-1573/15
4
IhklZgh\e_gb_ hl 30.06.15^_e_ 22-1774/15
5
IhklZgh\e_gb_ hl 14.07.15^_e_ 22-1899/15
6
QZklgh_hij_^_e_gb_hl 14.07.15^_e_ 22-1899/15
7
>ZggucnZdl ih^l\_j`^_g\klmib\rbfaZdhggmxkbemkm^_[gufj_r_gb_fkm^_cdZkkZpbhgghcbgklZgpbb<_johgh]hkm^Z
DjufZhl 04.09.19ih^_em ‹ 4M-675/2019 [44M-142/2019] 7
8
DJBFBG:EVG:YKBLM:PBY<DJUFM DJUFKDBOKM>?C@>MLG:D:A:GBYBM<HEVG?GBY. KIBKHDIJBE:=:?LKY «<iylgbpm, 25 k_gly[jy 2014, Kbfn_jhihe_khklhblkyu_a^gh_aZk_^Zgb_dZebnbdZpbhgghcdhfbkkbbkm^_ch[sbokm^h\ K_\Zklhihevkdh]hZi_eeypbhggh]h hdj m]Z. DZdkhh[sbe «P_gljm» ij_^k_^Zl_evd\Zebndhfbkkbb<bdlhjKdeyjh\. Ih _]hkeh\Zf, hkghZgb_f^eywlh]hyeyxlky^bkpbiebgZjgu_gZjmr_gbykm^_cbgZjmr_gb_ijbky]b. GZb[he__hlebqbrbcky\wlhfieZg_ – ;ZoqbkZjZckdbcjZchgguckm^, ]^_\hlghr_gbb\hkvfbba^_ylbjZ[hlZxsbolZfkm^_cdhfbkkb_cihklZe_g\hijhkh ^bkpbiebgZjguoaukdZgbyo. ?s_\gZqZe_Z]mklZ]eZZ:i_eeypbhggh]hkm^ZDjufZK_j]_cEmgbgbgl_j\vx_`_g_^_evgbdm A_jdZehg_^_eb» jZkkdZaZe, qlh ;ZoqbkZjZckdhfkm^_^he]h_j_fy^_cklh\ZeZdhjjmipbhggZyko_fZihihemq_gbxijZZ kh[kl\_gghklbgZa_fexq_j_akm^_[gh_j_r_gb_. Ih_]hkehZf, \:i_eeypbhgguckm^[uehih^Zgh 228 Zi_eeypbhgguo`Zeh[ gZj_r_gbywlh]hkm^Z. 166 bagbo:i_eeypbhgguckm^m^he_l\hjbe. Lh]^ZK_j]_cEmgbglZd`_khh[sbe, qlhm`_ih^Ze\ dZebnbdZpbhggmxdhfbkkbxij_^klZe_gbyaZgZjmr_gb_ijbky]bhlghr_gbbq_luj_okm^_c. <iylgbpm, 25 k_gly[jy, dgbf ijbkh_^bgylky_s_q_l\_jh. Kibkhdkm^_c, \hlghr_gbbdhlhjuodZebndhfbkkb_c[m^mljZkkfhlj_guij_^klZ\e_gbyh gZagZq_gbbijh_jhdb^bkpbiebgZjgh]hijhbah^klZ: ;ZoqbkZjZckdbcjZchgguckm^: =_jfZg:lZfZgxd, <eZ^bfbj;_evkdbc, Xjbc;hevrZdh\, <ZkbebcDhr_e_\, :e_dkZg^jIhagyd, B]hjvYgbg, >fbljbcYklj_[h\, <ZolZg]Qm[Z[jby», - kf. gZ http://politika-crimea.ru/kriminal/4184-krymskikh-sudej-zhdut-nakazaniya-i-uvolneniya-spisok-prilagaetsya

I: Krylova med\016_002b VK Krylova.doc 3 M]hehgucijhp_kkhkghZggZklZg^Zjl_^hdZauZgby «<g_kydbojZamfguokhfg_gbc». H^gZdh
kemqZ_kkm^v_c<Dhr_e_\uf - hj^bgZjgu_, Z[khexlghmfure_ggu_km^_[gu_hrb[db, dhlhju_
^hdZaZl_evgh^hims_gukm^v_c;ZoqbkZjZckdh]hjZckm^Z<BDhr_e_uf - h[jZamxl ©]jm[uc
hldZaijZhkm^bb» 9
- ^bkpbiebgZjgucijhklmihdujZabrbcky[_kqbke_gguo, ih^rZ[ehg,
]jm[uo, kms_kl_gguo gZjmr_gbyoghjfMIDJN, qlhih^juZ_l^h_jb_dkm^_[ghceZklbb
g_^Z_lhkghZgbcjZkkqbluZlvgZ^h[jhkh_klgh_bijhn_kkbhgZevgh_uiheg_gb_bf
km^_ckdboh[yaZgghkl_c\[m^ms_f.
Hp_ghqghiheZ]Z_f (kl. 29 DhgklblmpbbJN), qlh\k\yabkg_ijZbevgufijbf_g_gb_f m]heh\gh]hbkms_kl_ggufgZjmr_gb_fijhp_kkmZevgh]haZdhgZ, fZkkhufg_khhl\_lklb_f uh^hkm^ZnZdlbq_kdbfh[klhyl_evkl\Zf^_eZ - km^vy<BDhr_e_bkihevam_liheghfhqby
km^vb ^eyhkms_kle_gbyijhp_kkmZevguoiulhdgZ^ijZhkm^b_f.

Bkoh^ybakdZaZggh]h, kqblZ_f, qlhkm^vy;ZoqbkZjZckdh]hjZckm^Z <BDhr_e_g_uihegbe
lj_[hZgbykl. 4 "Dh^_dkZkm^_ckdhcwlbdb" (hkh[ex^_gbbaZdhgh^Zl_evkl\ZbDh^_dkZkm^_ckdhc
wlbdb), qlh, hp_ghqgh - h[jZam_lgZebqb__]hih_^_gbb, ij_^mkfhlj_ggu_q. 5 kl. 6 khf_klgh
kq. 5 kl. 11 "Dh^_dkZkm^_ckdhcwlbdb", klkl. 6, 8, 9, 11 "Dh^_dkZkm^_ckdhcwlbdb"khklZh-
h[jZamxsb_ ijbagZdbhgZjmr_gbbkm^v_c <BDhr_e_ufijbky]bkm^vb (kl. 8 AZdhgJNhl
26.06.1992 N 3132-1 "HklZlmk_km^_cJN") 10
bhkghZgby^ey^hkjhqgh]hhkh[h`^_gbykm^vb
;ZoqbkZjZckdh]hjZckm^Z<BDhr_e_Zhlkm^_ckdboiheghfhqbc.

AZdexq_gby:
- ^hdmf_glZevgh, km^_[gufbZdlZfb<_johgh]hkm^ZDjufZ, ^hdZaZg kbkl_fguc oZjZdl_j
gZjmr_gbyijZD:@>H=Hg_aZdhggufb^_cklbyfbkm^vb<BDhr_e_Z,
- ih^l\_j`^_ghgZebqb_^hdZaZl_evklhlhf, qlhkm^vy<BDhr_e_\ jZg__, g_h^ghdjZlgh (\lhf
qbke_ - 14.07.15) ih^_j]Zeky^bkpbiebgZjghfmaukdZgbx,
- ih^l\_j`^_ghgZebqb_^hdZaZl_evklhlhf, qlh^hims_ggu_km^v_c<BDhr_e_ufgZjmr_gby
ghkyl ]jm[uchldZa\ijZhkm^bb»,
- ih^l\_j`^_ghgZebqb_^hdZaZl_evklhlhf, qlh^hims_ggu_km^v_c<BDhr_e_ufgZjmr_gby
ihe_debbkdZ`_gb_ijbgpbih\ km^hijhba\h^klZ,
Hp_ghqgh iheZ]Z_f, qlh mdZaZggu_ ^hdZaZl_evklZ bkq_jiuZxs_ ih^l_j`^Zxl bghgh_ ih_^_gb_ km^vb <BDhr_e_\Z, g_khf_klbfh_ k ukhdbf a\Zgb_f km^vb, gZjmrZxs__
IJ:<H D:@>H=H gZ ^hklmi d kijZ\_^eb\hfm km^m, gZjmrZxs__ iheh`_gby AZdhgZ h klZlmk_
km^_cbdh^_dkZkm^_ckdhcwlbdb.
KqblZ_f, qlh mdZaZggu_ ^hdZaZl_evkl\Z h[jZamxl khklZ\ ^bkpbiebgZjgh]h ijhklmidZ,
kb^_l_evkl\mxs_]hhg_hafh`ghklbijh^he`_gbyhkms_kle_gbykm^v_c<BDhr_e_ufkhbo

9
L_jfbg ]jm[uchldZa\ijZ\hkm^bb»bkihevam_l kydZd kbghgbfkm^_[gh]hjZa[bjZl_evkl\Z, yghijhlb\hj_qZs_]hiheh`_gbyf
kl. 6 bebijbgpbiZf, baeh`_gguf  g_c (kf.  qbke_ ijhqbo bklhqgbdh\ K_c^hbqijhlb BlZebb [;I] (Sejdovic v. Italy [GC]),
imgdl 84; Klhbqdh\ ijhlb ;he]Zjbb (Stoichkov v. Bulgaria),imgdl 56; >jha^ b Ygmk_d ijhlb NjZgpbb b BkiZgbb (Drozdand
Janousek v. France and Spain), i.110). 10
"Lhj`_kl\_gghdeygmkvq_klghb^h[jhkh_klghbkihegylvkhbh[yaZgghklb, hkms_kl\eylvijZ\hkm^b_, ih^qbgyykvlhevdh aZdhgm, [ulv[_kijbkljZklgufbkijZ_^ebuf, dZd_eylfg_^he]km^vbbfhykh_klv".

I: Krylova med\016_002b VK Krylova.doc 4 iheghfhqbc b kl_i_gv gZjmr_gby, khhl_lklmxsmx hkghZgbyf ^ey gZeh`_gby gZ km^vx
<BDhr_e_Z ^bkpbiebgZjgh]h aukdZgby \ b^_ G?A:F?>EBL?EVGH=H,
;?AHLE:=:L?EVGH=H ^hkjhqgh]h ij_djZs_gby iheghfhqbc km^vb <BDhr_e_Z, dZd wlh
ij_^mkfhlj_gh\ khhl_lklbbkqq. 1, 5 klZlvb 12.1 AZdhgZhklZlmk_km^_c.
<kyabkmdZaZgguf, -
IJHKBFIj_ab^_glZJhkkbb: - G?A:F?>EBL?EVGH b;?AHLE:=:L?EVGH=H,\khhl\_lkl\bbkqq. 1, 5 klZlvb 12.1 AZdhgZhklZlmk_km^_cijbe_qvkm^vx;ZoqbkZjZckdh]hjZckm^Z<BDhr_e_Zd ^bkpbiebgZjghchl_lkl_gghklbb^_^hkjhqgh]hij_djZs_gbyiheghfhqbckm^vbk ebr_gb_fk_okm^_ckdboiheghfhqbc, - jmqblvk_blh]hu_bijhf_`mlhqgu_ijbgylu_ijhp_kkmZevgu_j_r_gby, - ij_^hklZblvfZl_jbZeuijh_jdb^eyhagZdhfe_gbybdhibjhZgby, - ijb]eZkblv^eyg_ihkj_^kl_ggh]hmqZklbyjZ[hl_blh]hh]haZk_^Zgbydhfi_l_glgh]h hj]ZgZ.

Oh^ZlZcklh 01
Kh]eZkghimgdlm 1 klZlvb 22 AZdhgZh[hj]ZgZokm^_ckdh]hkhh[s_klZ 11
H[jZs_gb_hgZeh`_gbb
gZ km^vx ^bkpbiebgZjgh]h \aukdZgby  kyab k kh_jr_gb_f bf ^bkpbiebgZjgh]h ijhklmidZ
jZkkfZljb\Z_lky dZebnbdZpbhgghc dhee_]b_c km^_c ijb gZebqbb  ij_^klZe_gguo fZl_jbZeZo
k_^_gbc, ih^l\_j`^Zxsboh[klhyl_evklZkh\_jr_gbywlh]hijhklmidZ, ibkvf_gguoh[tykg_gbc
km^vb b ij_^klZe_gguo bf ^hdZaZl_evkl\, ih^l_j`^Zxsbo wlb h[tykg_gby, eb[h ^Zgguo h[
hldZa_ km^vb hl ^Zqb lZdbo h[tykg_gbc b ^Zgguo, oZjZdl_jbamxsbo km^vx. KlZlbklbq_kdb_
^Zggu_hkm^_[ghcjZ[hl_km^vb<BDhr_e_Zyeyxlkyk_^_gbyfb, oZjZdl_jbamxsbfbkm^vx.

IhwlhfmIJHKBF, ijbjZkkfhlj_gbb^Zggh]h^bkpbiebgZjgh]h^_eZbklj_[hZlvklZlbklbq_kdb_
^hdmf_glu, oZjZdl_jbamxsb_ jZ[hlm km^vb <BDhr_e_Z.

KmZ`_gb_f,
`_jl\Z: /\lhfqbke_ - K_j]_cI_ljhbq FZjxrbg/hlq_lh[hlijZd_: Ij_ab^_glmJhkkbckdhcN_^_jZpbb NZfbeby, bfy, hlq_klh: FZjxrbgK_j]_cI_ljhbq Hj]ZgbaZpby: ijZh (kn_jZ^_yl_evghklb) :^j_kwe_dljhgghcihqlu: x007006@gmail.com Lbi: h[jZs_gb_ L_dkl KJHQGH !!! Hldjulh_h[jZs_gb_gZijyfmxebgbxhl 17.12.20. bko L/146/016-002 hl 10.12.20 (mdZauZlvijbhl_l_) ihegucbih^ibkZggucl_dkl, knhlhdZjlbgdZfb - kf. \heh`_gbb. HlijZe_gh: 11 ^_dZ[jy 2020 ]h^Z, 15:16
11
http://www.consultant.ru/cons/ cgi/online .cgi?req=doc&base=LAW& n=320113& fld=134&dst =100224,0& rnd=0.6223442985466578# 07696244666920251

Report abuse

All documents on the website are taken from public sources and posted by users. We offer our deepest apologies if your document has been published without your consent.