Zaytsy DMC

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 20.02.2020
Добавлено: 02.11.2020
Размер: 0.23 Мб

Page 1 (2)
“““vv ““““vvvvvvvv ““““““vvvvvvvvZZZ “““““““vvvvvvvvvZZZZZ “““““““vvvvvvvvvvvvvZZZZ “““““““Z“ZZZvvvvvvvvvvvZZZZZ ““““““Z“ZvvZZZZvvvvvvvvvvvvvZZZ ““““ZZ““vvZZvZZZZ““““vvvvvvvvZZZ ““““Z“““ZvZZvZZZZZZZ““““vvvvvvvZZZ ““““Z“““ZvZvZZZZZZZZv“““““““vvvvvZZZZ “““Z“““vZZvZZZZZZZZZZ““““““““vvvvvZZ “““Z“““vvZZvZZZZZZZZZZZ““““““““vvvZvZZ “Z“““““vZvvZvZZvvZZZZZZZ““““““““vvvZZZ “Z““““vvZvvvvtttttZZZZZZZ“““““““vZZvvZZ ZZ“““vvvvvvtttttttttZZZZZvv“““““vZZZZZZ Zv“““vZvvvtttttttttttZZZZZvvv““vvvZZZZZZ ZZ“““vvvZvtttttkttttktZZZZZZvvvvvvZvvZZZZ Z“““ZvZZttttttkktttkkUZZZZZZZvvvvvZZZZZZ ZZ““vZvZZtttttttttttttUZZZZZZZvvZvZvZZZZZ Z““vZvZtUkttttttttttUUZZZZZZZZvvZvZZvZZ ZZ““vZvvUtkktttttkttUUZZZZZZZZZZZvvvZZZ ZZ““vvvvUttttttttkkvvvZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZ“vvvvUUttttttUUUvvvvZZ ZZZZZZZZZZZZZ ZZ“vvvvUttttttUUvvvZZZ ZZZZZZZZZ vvvvvvvvvvvvv Z“vvvZUttttktUvvvZZ ZZ ZZ vvvvvvvvvvvvvvvvvvv ZZvvvZZUkttUkkvvvZ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ZZvZZUUkkUUUvvZZ vvvvvvvv““““““““vvvvvvvv ZZZZUUttUUUvZZ vvvvvv““““““““““““vvvvvvvvvv ZZZZUUUUUUZZZ vvvvv“““““““vvvvvv““““vvvvvvvv ZZZUUUUUZZZ vvvvv““““““vvvvvvvvvvv““vvvvvvv ZZZZZZZZZZ vvvv““““ZZZvvvZZZvZvvvvvvvZZZZZZ ZZZZZZZZZ vvvvvv““““““vvvZZZZZZvvvvvvZZZZZZZZZZZZZvZZvvZvZZ vvvvvv““““““ZZZvvZvZZZZvvZZZZZZZZZZZZZZZZvZvvZZZZZZ vvvvv“““““ZvvvvvvUUUUUUUUUZZZZZZZZZZZZZvZvvvvvvvvvZZZ vZvvv““““vvvvvvvLLttUUUUUUUUUUUUUZZZZvZvvvvvvvvvvvvvZZZ ZZvvv“““vvvvvvLLLLtttttUUUUUUUUUZZZvZvvvvvvvvvvvvvvvZZZ ZZZvv“““vvvvvvLLL|||tttttttUUUUUZZZvvvvvvvvZv“vvv“v“vvvZZ ZZZvv““vvvZZULL|||LLtttttUUUUZZZZvZvvvv““vvZvv“““vv“v“vvZZ ZZZvv“““vvZZUU|||LLLttttUUUUZZZZZZZZvvvvv““vZ“vvv““““v“““vZZ ZZZvv“““vvZUUttLLLLttttUUZZZZZZZZvvvvvvvv“v“Z““v““v“v“““vvvZ ZZZvvv““vvvZUtttkkkttttUUZZZZZZZZZZvvvvvv““vvZZ““““““““v“v“v“Z ZZZvv“““vvZZUtkkkkkttUUUZZZZZZ ZZvZvvvvv““vv““Z““““““““““v“vvZZ ZZvv“““vvZvUtkkkkk kttUUZZZZZ ZvZvvvv“vvv““““Z“““““““““““v“vvZ ZZZv““““vvZZUtkkkkttUUZZZZZ ZZvvvvv“““““““““““““““““““““v“vZZ ZZZv““““vvvZUttkkkkttUUZZZZZ ZZZvvv“““vv“““““vvvvvvv“““““““““vv ZZv““““vvvZUtttttttUUZZZZZ ZZvvvv“v“““““““vvvvvvvvv““““““v“vvv ZZZv““““vvvZUtttttttUUZZZ ZZvv““““““““““vvvvvvvvvvvv““““““v“v ZZZv““““vvvZUUtttttttUZZZ ZZvvv““““““““vvvZZZZZZZvvvv““““v“vv ZZv“““““vvZZUttttttttZZZ ZZvvv“““““““vvvZZZZZZZZZZvv““““““vv ZZZvv““““vvvZZtttttttZZZ ZZvv“v“““““vvvZZZZZZZZZZZZv““““vvvv ZZZZv““““vvvvZZttttZZZZZ ZZvvv“v““““vvZZZZZZZZZ//ZZv““““““vv ZZZvv““““vvvvvvttZZZZZZ ZZvvv““““““vZZZZZZZZZZ//Zv““““““vv ZZvvv“““““vvZZZZZZZZZZZ ZZvv““““““vZ//ZZ“““““““““““““““vv ZZZZvv“““““vvvZZZZZvZZ ZZvvv“““““vZ//Z““kk|kx k““““LL““vvvv ZZZZvvv““vvZvvZvZZvZZ ZZv““““““““v““““kk||k“““LLLLv“vv ZZZvvvvvvvvZZvvvZvZZ ZZvvvv““““““““““kkkkk“““LLLLvvvv ZZZvvvvvvvZvvZvvZZ ZZvv“v“““““““““xkkkk“Z“““LLvvvv ZZZvvvvvZvvZZZvZ ZZvvvv“““LL““““““““ZZ“““““““Z ZZZvvvvvvvZvZvZ Zvvv“v“LLLL“““vZZZ“““““““““ ZZvvvvZZvZvvZ ZvvvvvLLLL““““vvv““““““ZZ µµµ ZZZZZvZZZZZv ZvZZvLLv“““““““““““““Zvvv ~µµµµµ Z Z ZZZZvvvvvvvv“““Z““““ZZvvvv –W~~~µµµµµµ ZZZZZZZZvvvv“ZZ““““ZvvvvWW~~~µµ~~~µ ZZZ“““Zvvvv“ZZ“““ZZvvWW~µ““““™™vvvv ZZv““““ZZvv““ZZ“““ZZZ““““““™™™™™KKvvvvvv ––– – Zvv“““““Zvvv““Z“““Z°°“™™™__™™™™™_KKKKvvv WWW––ZZZvv“““““Zvv““Z°°°°°™™™™™™™VVV___KK™™™™_ WWW–ZZZvv““““““WZ°°°°™™™______™™™VVVVVK™™™™™™ ZZZ ––ZZZvvv““““
WWWµµµ°™™™™™™VVV_____™™™™KVVV__™ Z“ZZWWWWWWWZZZvv““ WWW~µµµµµµµ____VVVVVV™™™™™™VVVVV_ ZZ““ZW––WZWWWWZvvv“WW~~µµµµµµµµµV__KK™™™__™™™™™VVVVV “Z“ZZWWWZZZµ~– ~WZZvvWW~µµµµµµµµµµµVVV_™™™™_VV___™_KKKv ZZZ“Z––WZZZµ~~>>ZZvWW~~µµµµµµµµµVVVV__™™™™VVVVVV_K
““vv ZZ“““–––WZZZZµ~>>>>ZWW~~~§µµµµµµµ°°°°°VVVV__™_KKK“““““v Z“““––W–
ZZZZZ~µ>>>>>WW~~§§µµµµµµµµ°°°°°VVVVV__K“““““vv ZZZZZ“WZZZZµ~µ>>§>>WW~~§§µWWWµµµµµµ°°°“““VVV““““vvvv “““““ZZZZZZEµµ>>W§§>W~§§~~WWWWµµµµµµµ°°““““““vvvvv ““ZZZZZZZZZZE
µ~>>WW>>>~§§~WWWWWµµµµµ~~~>°°°°“vvv “Z“““““ZZZZZµ~>>>>>>>>§~~WWWWWµµµµ~~~~>> vvvv Z““Z“ZZZZZZZµ~>>>>>>>>>~~µWWWW~µµµµ~~~~§>~ ““Z“Z“ZZZ“ZZµ>>>>§>>>>>~~~~~~~µµµµ~~§§Wµ ““Z“ZZ““Z“Zµ~ >>W§§>>>>>~~~~~~~~~~~>>WW~µ ““““Z“Z““ZZµ~>>WW>>>>>>>>>µ~~~~~~~>>>>>~µ ““Z“Z““ZZµ~~>>>>>>>>>WW>>>>>>>>>>>>>~µ ““““ ZZµµ~>>>>>>>>§§W>>>>>>>WW>>>µµ ZZZµµµ>>>>§>>>§>>>>>§>>W§§>~µµ ZZZZZµ~>>>§§W>>>>>>>W§§>>§>~µ ZvZZZµµ~~>>WW>>>>>>>WW>>>µ~µµ ZvvZZZZµµµµ>>>>>>>>>>>>~~~µµZ ZZvZZvZZµµµ
Zµ~~µ~~~µ~~~µµµ~µµZZZ ZvvZvvvZZZZZµµµ
Zµµ~µµµ~µµµµµZZZZZZ vvvvZvvvvvZvZZZZµµµvvµµZZZZZZZZZ““ZZ vvvvZvvvvvvvvvZvvvvvvvZZZZZ““Z“““Z vvvvvvvvvvvvvvv““““vvvvZZZZ“““Z““Z > vvvvvvvvvvvvvv““““““vvvZZZZZ“““““Z > vvZvvvvvvvvvv““““““““vvZZZZZZ“““ZZ vvZZZvvvvvvvv““““““““vvZZZZZZZZZZZ “““>> vvvvZZZvvvvvvv““““““vvZZZZZZZZZZ “>>>> vvvvvZZvvvvvvvvvvvvvZZZZZZZZZ ““>>>>> vvvvvZZZZvvvvvvvvZZZ >>>~>> vvvvZZZZZZZZZZZ ~~~~~ ~~~~~
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2 (3)
ZZZZZZZZZZZ
vvvvv ™™_ ™™™ __™ VV_ VVV KKv “vv ““v vv
>>
“>> >>> >>> ~>> ~~~ ~~~
Jvv“““ vvvvvvvv““““ ZZZvvvvvvvv““““““ ZZZZZvvvvvvvvv“““““““ ZZZZvvvvvvvvvvvvv“““““““ ZZZZZvvvvvvvvvvvZZZ“Z“““““““ ZZZvvvvvvvvvvvvvZZZZvvZ“Z““““““ ZZZvvvvvvvv““““ZZZZvZZvv““ZZ““““ ZZZvvvvvvv““““ZZZZZZZvZZvZ“““Z““““ ZZZZvvvvv“““““““vZZZZZZZZvZvZ“““Z““““ ZZvvvvv““““““““ZZZZZZZZZZvZZv“““Z“““ ZZvZvvv““““““““ZZZZZZZZZZZvZZvv“““Z““ ZZZvvv““““““““ZZZZZZZvvZZvZvvZv“““““Z ZZvvZZv“““““““ZZZZZZZtttttvvvvZvv““““Z ZZZZZZv“““““vvZZZZZtttttttttvvvvvv“““ZZ ZZZZZZvvv““vvvZZZZZtttttttttttvvvZv“““vZ ZZZZvvZvvvvvvZZZZZZtkttttktttttvZvvv“““ZZ ZZZZZZvvvvvZZZZZZZUkktttkkttttttZZvZ“““Z ZZZZZvZvZvvZZZZZZZUtttttttttttttZZvZv““ZZ ZZvZZvZvvZZZZZZZZUUttttttttttkUtZvZv““Z ZZZvvvZZZZZZZZZZZUUttktttttkktUvvZv““ZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZvvvkkttttttttUvvvv““ZZ ZZZZZZZZZZZZZ ZZvvvvUUUttttttUUvvvv“ZZ ZZZZZZZZZ ZZZvvvUUttttttUvvvv“ZZ ZZ ZZ ZZvvvUtkttttUZvvv“Z ZvvvkkUttkUZZvvvZZ ZZvvUUUkkUUZZvZZ ZZvUUUttUUZZZZ ZZZUUUUUUZZZZ v ZZZUUUUUZZZZ vv ZZZZUUUZZZ Zvv ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZvvvZZZZZZZZZZZZ ZZvvvvvvZZvZZZZZZZZ ZZZvvvvvvvvZvZZZZZZZZ ZZvvvv“vv“vvvvZvZZZZZZ ZZZZv“v“v““““““vvvvZvZZZ ZZv“vv““““v“v“v“vvvvvZvZ ZZvvvv““v“v“v““vZvvvvvvvv ZZv“vv“v““““““““““““v““vvv Zvvv““““““““““““““““““v““v ZZv“v“v““““““““““““““““““v“ ZZvvv““““““““““““““““““““““v ZZvv““v““““““““““““““““““““vv Zvv“vv““““““““““““““““““““““v Zvvv“v“““““““““““““““““““““v“ Zvv“““v“““““““““““““““““““““v ZZv““v““““““vvvvvv““““““““““““ ZZv“v“““““vvvvvvvvvv““““““““v“ F|Fxv“v“““vvZZZZZZvvvv“““““““““ F|F
xv“““““vZZZZZZZZZZvv““““““vv JJJJJ““““vvZ//ZZZZZZZZvv““““““v JJJJJJJ“LLvvZ//ZZZZZZZZZvv““““v“ TTTTTTTTTLLEvvZ“““““ZZ//Zvv““““““ ™JJ |||||||||||LETTE“x
kk|kk“Z//Zvv““““““ JJ TTTTTTTTTTT“TT“T“k||kk“ZZZv““““““v JJ©©©©©©©©©©©JJ““T“kkkkk““““““““““““ J~JJJJJJJJJJ~JJJ“T““kkkkx““““““““““vv ~~kJJJJJJJJ~~kJJTT“““““““““LL““““““v JJkkJJJ~JJJJJkkJTTT“EEZZ“““LLLL“““““v TJJJJJ~~©JJJJJJJTT“““““““““LLLL“““vvv TJJJJJJ©©JJJJJJTT~““““““““““LL“““vvvZ TJJJJJJJJJJJJJTT~~Z““™™™™™™““vvvv“vZZ TTJJJJJJJJJJJJ™KKZZZJ™™™™™™JJJvZZZZZZ TTJJJJJJ~JJJ™™™™™ZZJJJJJJJJJJZZZ TTT~JJJ~~kJ™™™™___™JJkJJ~JTZT vv xxYx““vvT~~©JJJkkJ™™™_____JJJJ~~kTTT vvvvv x““““““vvT©©TTTTTV™™______VJJJTkkTTvvvvv _KKv Kvvvvv Yx“““““““vvTTTTTTTVVVVVVVVVV©JTTTTTYxv“vvvv ™KKKKvvvv “““““ZZ“vvLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL““““““vvv ™KKKvvvv “““““““ZvvZkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk“““““““vvv“ Vvvvvvv “““““““ZZvZkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkv“ZZZ““vvvZ vvvvv xv““““““ZvZZZv““““““““““““““““““ZZZ“““vvvvv vvvv v“““vvvZZZZv““““vv“““““““““““YxZZv““vvvvZv vv vvvvvZZZZZvv“““v/v““““““““““vZZvvvvvvZZ“ vvvZZ Zvv““““vv““““““““““vvZvvvvvvZ““ Zvv“““““v“““““““““vvvvvZvvvZZ““ Zvv““““vv“““““““vvvvvvvZZZZZZ“ ZZvvvv““v““““““vvvvvvvvZZZZZ““ vvvvvvv“““““vvvvvvvvvvvvZv“v“ vvvvvvvvvvvvvvvZZvvvvvv““v““ vvvvvvvvvvvvZZZvvvvvvv “v vvvvZZZZZZZZZvvvvvvvvv “ vvvvvvvZZZZZvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvZZZvvvvvvvvvvvv vvvvvvvZZZZZZvv“““vvvvvvv vvvv ZZZZZvZvvvvvvvZZZZ““““““vvvvvvv vvvvv ZvvZZvZZvvvvvvvvZZZ“““““ZvvZZvvv vv
tttt tvtvv ZZ ZZvvvvvvvvvvvvvvvvZZZ“““Z“ZZZZvZZZ _ vtt_vvvvvZ ZZvv““““““vZvZZvvvvvZZ““ZZZZZvvvvvvvv “““““““__ vt_vvvvvvv vvvv vvv“““““““““vvvvvvvvZZ““““““““vvvvvvvv “>>>>>>> _ vvvvvvvvvvvvvv vv“““““““““““vvvvvvvvZ““““““““““vvvvvv WW>WW>>>> vvv““vvvvvvvvvvv Zv“““““““““““““vvvvvvv““““““““““““vvvvv WWWWW>>>>vvv““kvvvvvv
tttvv Zv“““““““““““““vvvvvZZ“““““““““““““vvvv >W>W> > > vv_““““““vv__ttv Zvv““““““““““““vvvvvZ““““““““““““““vvvv >>>>>>>>>> _W“““““““_tttvv ZZvv““““““““““vvvvvvZ““““““““““““““vvvv –>>>>––––– _ _WWWWv““““vvvvv ZZvvv““““““vvvvvvvvZ““““““““““““““vvvv ––––––––vvvvvvv““““ ZZZvvvvvvvvvvvvvvvvZZ““““““““““““vvvvv >>>>>–––kkkkkk“vv“““ ZZZZvvvvvvvvvvvZZZZZv“““““““““vvvvvZZ >>>>>––kk>>>>>>““““v ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZvvvvvvvvvvvvvZZv >>>>>––kk>>>>>>“““vv vvvvvvvvvZZZZZZvv –––––––kkkkkkk ““vvvv vvvvvvvvvvvv >>>>“““vvvvvv““vvvv
80 90 100 110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3
Z
Z
ZZZZ
Z
vvv Zvv ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZvZ vvv vvv ““v “v“ ““v “vv ““v “v“ ““v “““ “v“ “““ “vv ““v “v“ “““ “““ ““v “““ “vv ““v ““v vvv vvZ vZZ ZZZ
vvvvv“ vvZ vvv vZv ZZ“ Z““ Z““ ZZ“ Z““ “v“ v““ “v“
vvvvv vvv vvv vvv vvv vvv vvv vvv vZZ ZZv Zvv
ZZZZZZZZZZZ vvvvvvvvvvvvvvvvvvv v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv““““““““vvvvvvvv vvvvvvvvv““““““““““““vvvvvv Zvvvvv““““vvvvvv“““““““vvvvv ZZZZv““vvvvvvvvvvv““““““vvvvv ZZZZvvvvvvvZvZZZvvvZZZ““““vvvv ZZZZZvvvvvvZZZZZZvvv““““““vvvvvv ZZZZZZZZvvZZZZvZvvZZZ““““““vvvvvv ZUUZZZZUUUUUUUUUvvvvvvZ“““““vvvvv ZZUUUUUUUUUUUUttLLvvvvvvv““““vvvZv vvUUUUUUUUUtttttLLLLvvvvvv“““vvvZZ vvZUUUUUttttttt|||LLLvvvvvv“““vvZZZ v“ZZZZUUUUtttttLL|||LLUZZvvv““vvZZZ vvZZZZZZUUUUttttLLL|||UUZZvv“““vvZZZ vvvZZZZZZZZUUttttLLLLttUUZvv“““vvZZZ v“ZZZZZZZZZZUUttttkkktttUZvvv““vvvZZZ vvZvZZ ZZZZZZUUUttkkkkktUZZvv“““vvZZZ “vvZvZ ZZZZZUUtt k kkkkktUvZvv“““vvZZ “vvvZZ ZZZZZUUttkkkktUZZvv““““vZZZ vvvvZZZ ZZZZZUUttkkkkttUZvvv““““vZZZ vvvvvZZ ZZZZZUUtttttttUZvvv““““vZZ v““ZvZZ ZZZUUtttttttUZvvv““““vZZZ vvvvvZZ ZZZUtttttttUUZvvv““““vZZZ “vvvZZZ ZZZttttttttUZZvv“““““vZZ “““vvZZ ZZZtttttttZZvvv““““vvZZZ v“vvZZZ ZZZZZttttZZvvvv““““vZZZZ “vvvvZZ ZZZZZZttvvvvvv““““vvZZZ v“vZZZ ZZZZZZZZZZZvv“““““vvvZZ “vvvZZ ZZvZZZZZvvv“““““vvZZZZ vv“vZZ ZZvZZvZvvZvv““vvvZZZZ “vvvZZ ZZvZvvvZZvvvvvvvvZZZ vvvZZ ZZvvZvvZvvvvvvvZZZ vvvZZ ZvZZZvvZvvvvvZZZ vvvZ ZvZvZvvvvvvvZZZ ZZZ ZvvZvZZvvvvZZ vZZZZZvZZZZZ Z ZJJ
“ ““““ ““““““ Zv“v“““ ZZ““““ v“Zvv““ Z““““ ““Z“““ vv“““ Zvv“ “““““ v““ ““ “
vvvvvvvv vvv vvv vvvvv
160 170 180 190 200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 4
Fabric:Aida 16, 3
197w X 104h Stitches
Size: 16 Count, 31.27w X 16.51h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
/ 2 DMC 310 Black Z 2 DMC 318 Steel Gray-LT ° 2 DMC 414 Steel Gray-DK v 2 DMC 415 Pearl Gray k 2 DMC 600 Cranberry-VY DK W 2 DMC 606 Bright Orange-Red – 2 DMC 608 Bright Orange E 2 DMC 648 Beaver Gray-LT § 2 DMC 699 Christmas Green U 2 DMC 743 Yellow-MD t 2 DMC 745 Yellow-LT Pale “ 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT J 2 DMC 772 Yellow Green-VY LT ~ 2 DMC 906 Parrot Green-MD µ 2 DMC 907 Parrot Green-LT ™ 2 DMC 976 Golden Brown-MD T 2 DMC 3348 Yellow Green-LT | 2 DMC 3607 Plum-LT L 2 DMC 3689 Mauve-LT K 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK © 2 DMC 3845 Bright Turquoise-MD _ 2 DMC 3854 Autumn Gold-MD V 2 DMC 3855 Autumn Gold-LT > 2 DMC 3865 Winter White
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
Y 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT
Floss Used for Quarter Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
x 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT F 2 DMC 3607 Plum-LT
Floss Used for Petite Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
Z 2 DMC 318 Steel Gray-LT v 2 DMC 415 Pearl Gray k 2 DMC 600 Cranberry-VY DK W 2 DMC 606 Bright Orange-Red – 2 DMC 608 Bright Orange E 2 DMC 648 Beaver Gray-LT t 2 DMC 745 Yellow-LT Pale “ 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT ~ 2 DMC 906 Parrot Green-MD µ 2 DMC 907 Parrot Green-LT ™ 2 DMC 976 Golden Brown-MD K 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK _ 2 DMC 3854 Autumn Gold-MD > 2 DMC 3865 Winter White
Floss Used for French Knots:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 310 Black
1 DMC 3865 Winter White

Page 5
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 310 Black
1 DMC 318 Steel Gray-LT
1 DMC 414 Steel Gray-DK
1 DMC 600 Cranberry-VY DK
1 DMC 606 Bright Orange-Red
1 DMC 699 Christmas Green
1 DMC 976 Golden Brown-MD
1 DMC 3607 Plum-LT
1 DMC 3845 Bright Turquoise-MD

Page 6
Usage Summary
Нитей на моток :6
Длина мотка : 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 310 17 0 0 0 200.6 0.0 0.0 6 0 N/A
DMC 318 2136 0 0 5 1.9 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 414 31 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 415 2530 0 0 25 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 600 173 0 0 12 15.3 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 606 101 0 0 9 1.3 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 608 37 0 0 12 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 648 5 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 699 31 0 0 0 7.4 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 743 242 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 745 400 0 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 762 2004 4 14 11 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 772 151 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 906 140 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 907 162 0 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 976 103 0 0 1 1.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3348 75 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3607 37 0 4 0 1.5 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3689 104 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3799 29 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3845 18 0 0 0 0.5 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3854 68 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3855 71 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3865 252 0 0 2 0.0 0.0 0.0 4 0 N/A

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.