Roses and Violets Colorblocks 1-page

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 31.12.2019
Добавлено: 27.10.2020
Размер: 0.68 Мб

Page 1 Roses and Violets Fiona Baker
x ccc cc x cc?c?cc xx c??--??c —x c--**--c x — WW——— --**--c x ——xxQ xWWA——— ’ c??--??c x —— —/—xxQQ— ——WWAx/ ’b cc?cc?::c ::: x — x——/—xx—QxQ ——AA—x— a_’b cc c::†:†:: —— ——/—/—x—QxQQ —At—x— a__’b :††ZZ††: ——AAxx :: ::: x——///x—xxQQQ —At—xx—a’_’__b :ZZ**ZZ: ———WAtx ::†::†:: Qx———/——x/xQQQ—/t/xx—a’_’’::::b:: ::ZZ**ZZ ——WAAt :††ZZ††: Qxx/x—/—x/xQQ———/t—x—’__’::†::†:: :††ZZ††: ———WAt/ ZZ**ZZ:: x———///—/xxQ/—Q—/t———’’_’:††ZZ††: ::†::†:: ————AA/ :ZZ**ZZ:cc cccQxxx———/—xQ—/—x——/——’’a__a:ZZ**ZZ ::: :: ——x—At/ :††ZZ††:c?c?ccQQQxxx—/—s—/—xxQ ———/’__’_’:ZZ**ZZ:ccccc —x—/tt/ ::†:†::??--??cQxx///——sWs——/xx ///’’__:††ZZ††:c?cc?cc ——x—/t/— ::: ::c--
**--c xx———//sWWWs/—xxQ ssss___::†_:†::??--??c —x—/tt/x cc--**-- xxx——sWWsWWs————WWWWWsss__::aa_:::c--
**-- a—x—/t/—x c??--??c QQxx—sWAWsAWssAAAAWWWWsss__’’a_ c--**--c aa’—x—/t/— ——/——cc?cc?cc Qx——sWWAWsAWWssssAAWWWss____a’c??--??c_a’’_xx—/—x QQ— ::: :: ——//——/x—ccc——ccc ssWsssWAWsAWWWWWsssAWWsss_’__’cc?_c?cc’’’_ —x—— x—QQQx/— ::†:†:: ———//———/x—/x——/—x——xxsWsAWWsAAWssAWWWWWWssAWWss__’_’_cc___cccaa’_’ //— Qx—Qx/—xQx/— :††ZZ††: xxx——/xx——/—//x—//xx—x—sWsWAWWWAtWWsAAWWWWWWssAWss__’’’_’’’_’’a’’__’ /—— xQQ—QQ——x/—xQx/—x :ZZ**ZZ: ——////————xx—/x—/x——/—x——xsWsWtAWWAtWWsAtAAWWWWWsAWssA__cccc__cc_’’aa__’’::——:::x—Q——Qx/—/—xx//—xx ZZ**ZZ: ——xxx—///—///xxx/x—//x—/—WAsWtAWAAtWWsAAttAWWWssAWsstAWc?cc?cc_a’__’’’::†::†::—x—/x//x—x//——x— :††ZZ††: QQQxxxx———//——x—xx/——/—WAsWtAWAttWWsAWsstAWWsAWWsstAW??--??caa’__a’_a/:††ZZ††:xx//x/—x///—//xcc cc::†::†:: Q—///xxxx/——////————//WAsWtAAtttWWsAWWsstAWAAWsstAWsc--
**--a’’_aa’’_b/QZZ**ZZ:://—/xx—/———x//xcc?c?cc:: :::: QQQ——///x—/xxx///——ssAtWAAtAsssWWsAWWWstAAAWWsttAWsc--**--c’_a’’__aax:ZZ**ZZ:/———/////————xxc??--??c Q—Qx———///xxx——//ssWAAtAWWssAAWWsAWWWsstAWWsstAAWs??--??c’’b__’bx:††ZZ††:—///———x///————c--
**--c :: ::: xxxx///xx———/—QssWWAtWWsAAAWAWsAWWWssAtWWsstAAWssc?_c?cca__’’b’x::†:/†:://——//———xx//xcc--**-- ::†::†:: Q———xxx———//QxxsWWAtWWsAAWWAtWsAWWssAAWWsstttAWssccaa’cccaaa’’b’xxx:::—//::/——x———//———xxxc??--??c :††ZZ††: QQQQ——///QQxx—sWWWWWsAWWsWAtWsAWsAAWWWsstAWtAWs_’’’_’’a___ssssss/———/——/——xxxxxx———xcc?cc?cc ZZ**ZZ:: cc ccc——xQQQx————ssWAsssAWsWAtWWsWAAWWWssstAWWWtAW__’_sss’bsssWWWss//—/—/——//——’’a’’aa ccc cc :ZZ**ZZ: cc?c?ccxQQx:::///::—ssWAWAWsWAAtWsWWWWsssAAtAWWWWtAW___ssWssWsWWWAWWs——/——x/———’_’aa_a’aaa :††ZZ††: c??--??cQQ—::†:—†::—sWWAWssAAttWWWWssAAAAtAWWWssssssssWssWsWWAAAWWW——//——xx—x’_’aa_’’aa’___ ::†:†:: c--
**--cxx—x:††ZZ††://sAAAsWWsAWWWWsAAWWWAAAWAsssssssWWWWssWWAtttWWWAWssWWssx’__a’_’’a’__’’aa ::: :: cc--**-- QQQx:ZZ**ZZ:——/sWAWWWstAWWWWWWWWWstAWWAAssssWssWWWWsAAtWAsWWWtAWstAAWs’_’’’_____’’aab xx— c??--??c xx—ZZ**ZZ:—/sWWWWsstAWWWWWWWssstAWWWWAsssWssWWWAWsttWAtssWWtAAWstAWWs______’’a_’’a xxxx—x/— cc?cc?ccx :††ZZ††:/sWWssstAWWWWWssssssAWWWWWAsssWsWWWAtWWsAWWAtsWWWtAAWtAAWs’_’’a__’aa__——x—x—x——/— ccc cc x::†::†::xsWWAAAAWWWWssssAttAWWWWWA_ssssWWWAtAWWstAWWAtsWWttWWWWWAW_’_’’a_’’’ax—x—x——x—//— x—:: :::: sWWWWAsssssssttAAWWWWWWWA_sssWWWAtWAtWstAWWWAtsWWWWAAAWAW’a’_’aabb——xxx/x—x//——x ccc cc WWAA—x ssWWWWAAAttttAAWWWWWA—//_—sWsWWWAtWAtWWstAWWAtsWWAAsssssA’’a_a’bb—x——x//——//——xx cc?c?cc AAWWWAA——x __ssWWWWWAAAAAWWWAAAA/——/—/ssWWWAtWWWAtWstAWWWAtsWWWWWssWWW’abbb———x——//——//—/// cc ccc c??--??c AAWWWAAA—xxx___ssWWWWWWWWWWWAAssss///—/sssWWWAAsWWAtWsstAWWAtsWWAAWWWWAA’ssss—x—x/—/—//x————— cc?c?cc c--
**--c ccc cc :: ::: AAAWAtAA———xxxsssWWsssssWWAWsWWWsss///sWsWWWWAsWWWAtsWstAAWAtsWWtAWAAAWsWWWss—x//—///xxxxx—x c??--??c --**--c cc?c?cc ::†:†:: xx—/AAtttttA/———ssssss/—////WWWWWWWWss//sWWWWWWAssWWAttsWsttAAAAsWWtAtWWWWWWWsx—x/—//x———////x c--
**--c c??--??c c??--??c :††ZZ††: xx——///tttt///sssss////—//WAtttWWWWss/WWWWWWAAtsWWWAtWWWsstttttssWtWWWAAWWsx/—x—//xxxx————— c--**-- cc?cc?cc:: ::: ::: ::c--
**--c :ZZ**ZZ: xx———////——//ss———/—//—AAWAAAtWWWWssAAWWWWAtAtsWWWAttWWWssssstttsAAAssAWsx/——/———//xxx——::: :::c??--??c cc ccc::†:†:: ::†:†::--**--c ::ZZ**ZZ axxx————/////////sss///tAAAAWAtWWWWs/AAAAAtWAtssWWWAttWWWWWWWWWWWWsssAWW—x/—/——x——///xx::†::†:cc?c::cc::: :††ZZ††: :††ZZ††:c??--??c :††ZZ††: a’_’xxx//___’////ssWWssstttttAWAtWWWss//AtttWWAtssWWAtAttttttttsssssAAWWs——//—x——————///:††ZZ††ccc::†::†:: :ZZ**ZZ: :ZZ**ZZ:cc?cc?cc ::†::†:: _’’__’a’__’’___’/ssWWWWWWssssstWWAtWWWs/—//tWWWAtssWWWAtAAAAAAAAtttAAWWWs—/—/——//xxxxx——//::ZZ**ZZ :††ZZ††: ::ZZ**ZZ ZZ**ZZ:cc cccc ::: :: a__’’__’a’’’_a’__/sWWAAAAAWWWWWsWWWAAWWWA/—//sWWAtsssWWWAtAWWWWWWAAWWWWWWs——//x———///—xxx——:ZZ**ZZ: ZZ**ZZ:: :††ZZ††: :††ZZ††: cc ccc a’’__’’’_’’___’a’’sWWAAtttAAAAAAWAsWWAAWAt/—_ssWWWAtssWWWWAtAWWAAWWAWWWWWsA—//xxxxx——///—xx:††ZZ††: :ZZ**ZZ: ccc c::†::†:: ::†::†:: cc?cc?cc ’aa’’cc___ccc’’___a_’sWAsssWWtttttAAAAWsWAAAA__/sWWWWAtsssWWWWAtAAtAAWWWWWWsstA/—/ccxxcccc————x::†:†:: :††ZZ††:cc?c?c::: :: :: :::: :: :::c??--??c ’__cc?ac?cc_a’’’’’sWsWWWAAAAAAAAtttWWsWssAt__WWWWWWAtsssWWWAtttWWWWWWWWssstAxxcc?cc?ccxxx :: ::: ::†:†::c??--??c ::†::†::--
**--cc ’c??--??c______sWsWWAAssWWWAttAttsWWssssst/AWWWWWWAtsssWWWAWWWWWWWWWssssAA—xxc??--??cxx ::: :: c--**--c :††ZZ††:c--**--c :::: :: c--
**--c’’’’/_ssWsWWWsWWWAAAAWtttsWWWssssssAWWWWWWWAtttsWWWWWWWWWWWsssstAW—///c--**--c—x --**--c ZZ**ZZ:c??--??c::†::†::cc--**--’’_’_’/sWWsWAsWsWWWAAAAAAttsWWWsWssssAWWWWWWWAAAtsssWWWWWssssssstAW———c--**--c c??--??c :ZZ**ZZ:cc?c?cc:††ZZ††:c??--??c___’’ssWWsWAssssWWWAAAAWAttsWWWWWWssAWWWsWWWWWWAtttssssssssssAtAWW/xc??--??c cc?cc?cc :††ZZ††:cc cc :ZZ**ZZ cc?cc?cc_’’sWWWsWWttsssWAWAAAAWAAssWWWWWWssAWssssWWWWWAtAttttttttttAAWWW//cc?c/?cc/— cc cccc ::†:†:: :ZZ**ZZ: ccc cc sWWWsWWtAtssWWAAAAAsWAtssWWWWWss/sssssWsWWWAtAAAAAAAAAAAAWWWs//ccc///cc/—xxQ ::: :: :††ZZ††: x—xx/sWWWsWWAWAtssWWAWAAssWAAssWWWWss//:::sss::WWWWAtAAWWWWWWWWWWWWs //—//—xxQQQ ::†:†:: xxxxx——x/ssWssWWWsAttssWWWWAAsWWAtsWWWWss/::†:/†::sWWAtWWWWWWWWWWWWss::: :::/————xxxQQQ — :: ::: Qxxx—//xx——/sWsWWAsAtAtssWWsWAAssWWAssWWsstA:††ZZ††:ssWWAtsWWWsssWWsss::†:†:://———xxxxQQ —— QxQQxx——/xx—//ssWAWsAAAttsssWWWAssWWAtsWWsstAs:ZZ**ZZ://cccc//ccsssssWsssss:††ZZ††:—//————xxxxx—— x/——xQQx——/x———sWWtAWAAtAtsssWsWAssWWAtWWWstAWsWZZ**ZZ:/cc?cc?cc//ssssss———:ZZ**ZZ:——///———————— QQx///xxQxx//———/sWtAWAtAtAtsssWWAsWWWAtAWsstAWW:††ZZ††:c??--??c/////———//—xxZZ**ZZ: ——//ttAAAW— xx—Qx—//——xxx/——//sWWtAWstttAttsWAAsWWAAtAWsstAW::†::†::/c--
**--///———///xxxx:††ZZ††: ——/xtAWW— Q—/——xxxx//———xx—//ssWtAWWWAAAAtssAsWWAAttAWssAWWW::ccc::::ccc--**--c/——///xxxQQ::†::†::Q ——xAAW Qxxx—/—xxx—::/——:::/—//sWWtAAWWWAAttAAsWAAtAAAWssAWWWscc?c/c?c??--??c//xxxxQ////::xQ::::xxQ —x Qx——x—//—x::†—:†::—/sAssWttAWWWAttAsWWAWAWAWWsstAWWsc??--?cc?/c?cc/xx——//————xQQQx———x —— Qx/xx————/—:††ZZ††:/sWWAAssWWWAAAAtsWWAWWWAWWWWssAAss/c--
**--ccc’/::cc::::——//——xxQQ///——QQQQ — x———//xx—————:ZZ**ZZ:—/ssWWAAttWWWWAttsWAWWtttAWWWsstAs//cc--**--//’::†::†::/——xxxQ//———xxx———Q Qxxx———————//::ZZ**ZZ///ssWWWAAttWttAAAAAWWsttAWWWWsstAs/c??--??c’’’:††ZZ††:///xQ—/———xx///xxxx Qx//xxx/—///—:††ZZ††:/x/ssWWWAAtWtAAAAAWWstAAWWWWWsstAs/cc?cc?cc_’/ZZ**ZZ::/——///——xxx///———xQ—Q Qxxx—/——///—/—::†::†::—x/sssWWAtWWttAWWWstAAWWWWWsssAW/x—ccc::cc::’:ZZ**ZZ:///——///xxx/—x///——QQQ xxxxxx////———/——:::——:cccc—xcccssssWAtssWWWWsttttssWWssssAsx/—x::†::†::††ZZ††://————////——/xxxx///—Q xx/////——/—x—/—x—/——cc?cc?cca’’_’’——sssstAAAtttssssAAWs—/x—:††ZZ††::†:’†:://——/xx—x——//———xxxxQQQ ///———/——//—x—/—x//——c??--??caa’_’’////tttAAWWAAAttAAAWss/————:ZZ**ZZ:’_:::___::bb/——//—x/xxx///—///—xxx—— /———x—/——//——xx/x—/—x—xc--
**--’’aa’x/——//AAAWWWssssAAAsWsss/—/x—::ZZ**ZZ’__’bb___b//——/——x/—x/—xx————////—— ———xx/——xx/—x—/——xxc--**--c_’’x——x——/AWWWWsssssssssssss/——x:††ZZ††:__’aaabbbbb——//—x//—/——xx/——xxx —x/——xxx/—x—/xxxc??--??c’a—Ax———/’WWWsssssssssssss//x——::†::†::’_’’a____b———/——x/—x/———//——— xxxx/—xxx/x——cc?_c?cc_xAA——x——’_ssss’’__—//ssss/—/———:::x’::’a’__’aa’bba——//—x/——//—— xx—xx——————’cc_aaccc/x—WA—x—x—_a’’__ccc’’’cc////———/x—x/—x’_’’_’’’_a__bbbb——/———/—— _’’__a_aa’x—WW—xxx—aa’_’cc?c_?cc/————///——x/Q__’_a’a’_’’b__ab ’’__a’__a’—AAW/—xx—a’’_’c??--??c—x——//—/x——/Q__’_a’a’’_a’’__aa ’’_a’’a_’x—tA//—x—aa___a’c--
**--c—x——/—/——/x—x __’’’_a’’_aa’’_b ’_’’’’ax—tA/—xx—’_’___a’--**--c———//—/x——/xQ __’’__a’a’’_a’_a ’_’a x—tt/—xx—’_’’_’__c??--??c—//——/—x—/x __’_’a’_’’___’’ _’’ x—tA/—xx’’’a_’’cc?cc?cc———///xQ—Q a__’’_’’’’’__’ xx AA—xx ’’a’_aa’cc cccc —//—/—Q— _’a’_’’a’a’_’ AW—x aa_’_a’’ //——/Q— aa___’’’’’’’ W—x a’_’’_a :: :::/—x/— ____’’’’’ — a_’a’_ ::†::†::Qx— _’’ — ’aa :††ZZ††:Q ’ — ab ZZ**ZZ:: b :ZZ**ZZ: :††ZZ††: ::†:†:: ::: ::
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2 Roses and Violets Fiona Baker
Pattern Name: Roses and Violets
Designed By: Fiona Baker
Company: Cross Stitch Gold
Fabric: Aida 14, Baby Pink
162w X 106h Stitches
Size: 14 Count, 29.39w X 19.23h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
: 2 DMC 162 Blue-UL VY LT
a 2 DMC 163 Celadon Green-MD W 2 DMC 321 Christmas Red
- 2 DMC 340 Blue Violet-MD
? 2 DMC 341 Blue Violet-LT s 2 DMC 349 Coral-DK
_ 2 DMC 561 Celadon Greene-VY DK Z 2 DMC 798 Delft Blue-DK
† 2 DMC 799 Delft Blue-MD
t 2 DMC 814 Garnet-DK A 2 DMC 816 Garnet
/ 2 DMC 986 Forest Green-VY DK
— 2 DMC 987 Forest Green-DK
x 2 DMC 988 Forest Green-MD
Q 2 DMC 989 Forest Green
c 2 DMC 3747 Blue Violet-VY LT ’ 2 DMC 3815 Celadon Green-DK b 2 DMC 3816 Celadon Green-MD
Floss Used for Quarter Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
: 2 DMC 162 Blue-UL VY LT
a 2 DMC 163 Celadon Green-MD W 2 DMC 321 Christmas Red
- 2 DMC 340 Blue Violet-MD s 2 DMC 349 Coral-DK
_ 2 DMC 561 Celadon Greene-VY DK Z 2 DMC 798 Delft Blue-DK
/ 2 DMC 986 Forest Green-VY DK
— 2 DMC 987 Forest Green-DK
x 2 DMC 988 Forest Green-MD
Q 2 DMC 989 Forest Green
c 2 DMC 3747 Blue Violet-VY LT ’ 2 DMC 3815 Celadon Green-DK b 2 DMC 3816 Celadon Green-MD
* 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale

Page 3 Roses and Violets Fiona Baker
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 310 Black
1 DMC 333 Blue Violet-VY DK
2 DMC 780 Topaz-UL VY DK
1 DMC 797 Royal Blue
Notes:
Finished size, inches (for Aida 14 count / evenweav e 28 count fabric): 11.58(W) x 7.58(H)
Project sponsor - https://modern-home-decor.com

Page 4 Roses and Violets Fiona Baker
Usage Summary
Strands Per Skein: 6
Skein Length: 100.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 162 474 0 103 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.538
DMC 163 146 0 6 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.749
DMC 310 0 0 0 0 176.1 0.0 0.0 0 0 1.118
DMC 321 1083 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5.502
DMC 333 0 0 0 0 36.6 0.0 0.0 0 0 0.232
DMC 340 136 0 68 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.777
DMC 341 202 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.026
DMC 349 758 0 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.854
DMC 561 288 0 11 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.477
DMC 780 0 0 0 0 36.4 0.0 0.0 0 0 0.462
DMC 797 0 0 0 0 46.4 0.0 0.0 0 0 0.294
DMC 798 160 0 80 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.914
DMC 799 240 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.219
DMC 814 342 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.737
DMC 816 624 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.169
DMC 986 643 0 24 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.296
DMC 987 880 0 11 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4.483
DMC 988 576 0 7 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.934
DMC 989 136 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.692
DMC 3747 386 0 85 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.068
DMC 3815 335 0 7 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.710
DMC 3816 40 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.204
DMC 3823 0 0 148 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.188

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.