Khurma. dmc

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 06.09.2014
Добавлено: 11.10.2020
Размер: 0.16 Мб

Page 1 (2)
TTT T’’’TT ’’’’ T’’TT’’TXX’’’’T„„„’ T’’TTXXVVVVXXTT„ooo„„ Y T’TTXVV†††„„„„„o ’Y ’TXV„††„„„ooo ’Y’ TXooo„„„oo ’T’ Vo ooo T’’ V ’ TT’T V ’? VXXTV T? –’–’T– XXT† T?o –’Y ? –†’o –’Y T? –†„ VT’Y T? †„ o VT’Y o„X †„ †o VT’Y o„†TX †o †–XT †o VXT’Y o„„†VTX †o „†–XTT’ †o VXXT’ o„†V†VT †o „†–XTTXT’ †o VXTXT’ o„†V??V †„†??–XTT’’ † VXTXT’ o„†VX?V ’„?––XTT’’? –X’ V?TXT’Y o„†XT? ’„†?–XT’’’†?–XTT’ V?T?–T’Yo„?T’? Yo?–XT’o„„?–T††? ’ VXT?–’Yo†?T’ Yo†?X’o†??–T„†?––T V?T?–T’oV?’’ ’o†?To†o––To†?–?XT V?T?T’„?T’ Y’o†–To?ToT„†?––XT’ V?To„†T’ Y’„–T’†? ToVV†?–XT’ Vo„†?’ ’„†?X’† T„ooV†–T’ o„†?T†„ ’„†–X’? o„„?ooVT’ oo oo? o„†?’†„ „†?–T’? o„†?–To–To? o? „†?T’?†„ †?–T’? o„†–T’’oV? o? „†T’ ?†„ †–T’? o„†?–T’ „? o? †T † –T’ „†?–T’ „ oTX o †V T„†?T’ „V oo’TX † T„†–T „V oo„o’TX † T†–T „V o„†„’TX– †–T TT?„ o„††’TX– †– Too„? o† ’TX–T– o oV ’TX?T– „V ’TX?T– „V TX?T–V „V X?TV„ *** ?V ?VV„ *Yyy ?T ?V ?V„ **y *yzz ?T ?V V„ *Yyz{yz{{ VT’’’ ?V „ *yz{_-___ VV„„T’’’ ?V „ yz{_-***- „„V„„„VVV???TTT’’’’V „ {_-*YYyz †T X?„T„„VVVV„„„ToV {*-*Y*y{ †To†X„XT? To„ *Yy*y*yz{ o†Xo„o†?„„† o„ ’ *yz{zyz{_ $##…o„?†??„†† o„ ’o yz{_-z__- $#$$$…##…#$%x'|| ’’ o„’o {_-yyz{- T–? $#…####$$#$$$%x''| ’ooT oo–– yzz{{_ T’’T? $$$#……"…##…##$%%x''| o ??†††o„„– z{{{__ T’’TTX? %$#…"tt"……#$$%%xx'|TTT––– TT––– o„–– ____5 ’ TT’–T–X–? x%$#…""……#$$%x%x'’T–?††„T Too„TT o-g- ’? T’’X?†?–?† xx%$#……##$#$$%x'’T–?†o„–’T ’o ooTTTo-g ?? –TTXX–?†?†† ''x%$###$#$%%x'|T–?†o––T’T ’o ’T––oooTT- ’’TT––TT’ †–†?–?†„†%%xxxxx''%$$$%$%%x'|T–?†o–TT’YT ? ?’T–?††„ ooT TT––?oo„„ooo’TTX ††„?†„%%$$%%%%xxx'x%%x%%x'|T–?†„„–T’’YT ??’T–?„ †„ o o„ ? oo„„XXXXX„„%$$##$$%$%%xx'x%%xx'||%%%xxxT’’YT ???V’–?„oV †„TT o „oooo„%$######$$$%%xx|xx''|%%$$$%%%''TT ?V?VV’–†oVVV’’T†† ? %$#…………#$#$$$%%xx||||%$$####$$%x'' ???VVV’–†oT’’††#$% ? %$#……""……#…#$%$%%xx„„%$$##………#$$%xx'??VVYY’VT?†„††…#$x% $#……"tt"……#$$$%|%xxo%$$##…"…#%#$%x'x'’YY„oo„T?†oo…#$x%$ %$#…"t""…"…#$x$%x%%'%$$##…"…#…x$%x'$%x'„„VVVV’T†o…#$x%$# %$#……"……#………#$x$%x%'$$##…"t"…#$%x'$%x''VVVVVVVT„…#$x%$#… %$#…"…##$##…#$'$%%x'$%$#…"t"…#$%'$%x'|x'VVoo„„’?#$x%$#…" %$$#…#$$#$$#$$'$%x'%$x$##…"…#$%x''x%|%x'Vo„†T’Y#$x%$#…"t TTTT%$$$#$$'$$%#x$x%x%'%$'$#…#…#…$%x$x|x%x'xo„†TYY’#$x%$#…"t TTo„„„%$%$x$$$%%$$x$%%x%|%$|##…#####$%%|%%x'oo„†?Y’o#$'xx%$#…" ’Too %$%$x$x$$x$x$%x'%$%$%x##$x$#$%$x%|x'|†TTTT’oo#$'x%$#…"… ’†o TT%$%$%$$xx$$$%%'%$#%$$%$##%#$#$$%'|x|'xo’’’oo„#$'x%$##…# ’†o T TTTX?%$%x%%$$%%x%''$#…%$$$#$#$##$$$%'|x|'xoooo„„„$%'x%$$##… ’o TTXXXX?$#$xx'''x%%'$#…"o%#x$#$%$$%$%'|xx'xoo„„„VVV$%x'%%$$$# T„ TTTTTTTTTX$#$$%$%%x'#……"oo%$#%$$$%$$%x'xxT††TT„VVVVV$%x'x%|'%$ T„o TTT TXX?$#…$####……""o„„o%$#$%$$%%x'TT–––†––T%x'V??$%x'x%|'% †o TT TTXXXX??$……………""oo„VVV„%%$$%%x'$†„„oo„–†?††%x'|?#$%x'x%%% TTTXXXXXX??VVV„„„„VVV????VV%%x'$##$††?–T„?†?–$%x'|?#$%x''xx T TTTTXXXXXXX????VVV?XXXXXXX???$#……#$V†??T†?–$$%x'|XX#$%xx%' TTTTTTTXXXXXXXXXXTXTTTXX$#……#x#$VTT?T†$#%$%x'|TX#$%%xx T TTTTTTTTTTTT TT TTT$#…"………##$VT–?#$$%|x'|TTX##$$% T TT$$#…"""……#$VV#$$$%'x'|T TT### PPQQQQQ PPP $#x%…"tt"…###$$%’$%x'| T T’ P QQ T%$#…#…""…##|x$$xT’%x'| TT?? P QQ TT%$#$#……##$$$%$%xT’’’’T??V?V P Q Tyz%%$$$##$$#$%$%x%xx????VV V P Py*y{%%%$$%$|x%$%$%x%%$x% TVTTT P TT T Tyz{_zz{%$%%$%%%$%$%%%$$#$VV??XTTXX P TT T TTy*yz{_{__%#$%%%%%%%x|$##…#„„VV??X?? P TTT TTTTy**yz|_z{{_%#$$%$$%x$$#……"oo„„V???XX TQPXTT T T*zyyz|{_yz{{_$…#$##$##……""oo„„V???XXX TTQPXXTT T T*y{zz||{_yz{{_o"…………………""oo„„VV??XXTTT TTTT TT*yz{|{{_yzzz{_oo"""""""oo„„VV???XXTXXT T TTTTT*yyz___{zz{{__o„„VV?„„„„„VV??XXXXTTTT TTTXXXX*yzzoo„{{___o„VV??XX??????XXTTTT TTXX??„„VVVV??„„VV??XXTTXXXXTTTT T TT TTXXXX????XXTTTXXXTT TTTT
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2
o†o†o†o†o†
?o?o?o
*** Yyy yzz z{{ ___ **- Yyz *y{ yz{ z{_ __- z{- {{_ {__ __5 -g- o-g TT- ooTo „TT T†† #$% $x% x%$ %$# $#… #…" …"t …"t #…" …"… #…# ##… $$# '%$ |'% %%% 'xx x%' %xx $$% ###T’ T?? V
TTT TXX X?? ?XX XXX TTT XXT TT
+75 o-+75 o-oY+75 o-oY+75 o-Qo Y+75 o-Qo Y+75 oQo Y+5g oQo Y+7g o-Qo Y+5- o-Qo Y+5- XT oQ-o Y+7- TXT oQ-o Y+7g ’T’T oQ-o Y+g- o ’X’’ -gQ- Y+g- †o ’X’’ -gP- Y7g- †o ’TX’’ -gP- Y7g- †o TXT’ -gP- Y7g- Xo TX’ -gP- Y+go XXo†o X’„ -gP- Y7go oo †o o„ -gP- +7go †o o„ -gP- +7go ?†o„ -gP- +7g- ?†„ -QP- +7g- ?† -QP- +7go oo†„ X -QP- +7g- o„„?† Xo -QP- +7go ? „ ?„oXo -QP- +7-o ''' „X „ ?†o -QP- +7-o # ###$%x''| „? X†o -Q-- +7go #…#………##$%x'|%%xx ’o „X #……………#% X†„--oo +7g-#…"…"""……#$%x'|$%%xx ’To „? …#$##…###'| X†„oo† '''+7g-…"t"ttt""…#$%x'|$$%%x' To „…#$#…##$$%x'% X†oo†#$%x'+7g-#…"……"…tt"…#$x'|…#$$%x' ’o „#$#…##$#$$%%x' Xo…#$†$%x+75-'#…##…#…"t"…#$x'|##$$%' ’o …%$#…"…#$$#$%x%x' …#$#$#$%+75-''o„†$†#…"…#$#$'|#…#x$%' ’o …†#…"t"…#$$%x'x'|…#…#…#$%x+75oxx'o„†„T#…#…#$%x'|$##$%'TTo #†#……"…#$%%x%x'|…#…#…"…#$x+7gox%x'o„––T#$#$’%xx|%%$XX„oo *#†$#……#…#$%%xx'|…##…"t"…#$+7gox%%x†–††’$#$’Tx'T’’TX„„%# y$†%$#…##$%%x'x'…##…"tt"…#$+75-%%$%x†–TT’Y’Tooo--o„„|x%# z„„$#$#$||%x%x'|…#$#…""…#$%+75o%$%$%o††o„„o||''x|'o|'%$# -**„$$$%'x%xxx'|…#%$#……#$%'+75ox%$#$o„|||||''xx%|x''x%$# *yz{%**$%%x'x'||#$$'x$#|%'|+75ox%$##„|'||''xx%%|'%xx%$# yzz{-*yz'x'''|||#$$$%%$$|%|+75-%$%$#|'x''|'x%%$|'x%%%$# z{{_--z{|'|t""…|$#%x%#%|$''+7g-x%$##||'xx'x%%$|'x%x%%$# -__-zy…2™|""……2™|$x'x%#'|x|+7g-gx$#||'x'xx%x%$|'x%x%$# {-{zy""…2™ttw2™""w$|%|%x'+7+7g-og%$|'|'x'x%%$|'x%x%$#o {{zy22™2™tww"™"…22…%xx%'+og+75-5og|'|'x'x%%||'x%x%$#o- {z{w"…2™tw""…2…ttw™||''+o7g+75g-5og|'x'x'||--|xx%$oo-g -{w"………™w"……2™tww"w™|||+o7-+75g-5og-gg557++75--ooo75g- --"…+++++7755™w""……™gg7o75o775go5o5………oooo--g57+75g-^- 577+ooo---…………"……2™………7o7-o75g-og…5o---5755g^^^^^^^^o- --ooggg57755goo22™ogg-7-7-o5gg-o-…7o-ggg5go^---oo^^o-o g-g5--ooooooog55gogooo5-5gog5go5o…7………oooo--ooo^^--g- -goo55775gg--………o55gg--5o5-og-5g…+…o---gg555--575gg-o T-ggoo…………oo…g575-o…………go^5--5g…+7………oo--gg-^^-g--og oTT’gg--gg55777-ooooooo-go^g5g…+7…o---gg5o^^55g-oog- †ooo’’’T-ooooo-557++755g-o75--+7…ooooo-oo775gg-og5-- -………ooo’TTT………oooooooooo57oo++7o--g7+7755g--ooog5-o- xxx'…--…………’’T5577++7755oog57…o-oo--o-----gg5775o^- %%%x'|…-55-………TTTTTooooo---g…o-gg-ooggoogg---oo^^g- $%x%x'|………55--……o……TTT……………--…o-gg55oo--5-ggg--Qg- #$%''x'|-57o……TT…oo………T’’Too-o555…og57gg-57775PP-o- ……'||x''|--75T……ogggoo…………TT’’ooo……oo-755---g---o-- …$%xx'||'^o’’…oog------ooo…………’’T…--g5g--gg5775Qgo- "…$%'|TT–o’?…%%%xxxoogg5755gg-oooTTT-oooo--oogo^o-o "…$%'T–†o„?%%$$$%%%x'……oooo---gggoo„TTTTT^^-o^^--o …$%'|–†o„?%$###$$$%%x''g575ggg55--g-„„„„„TTTXXXXXXXX #$'|T†o„?$##x$##$%$%'xx'og7775--…oog-…---„„„„„???–––XXXXXX??? $%x'T†o†T$#…………##$$$%|%x'oo……………55g-……^oo^^^--„„††††???––––––?†††† #$%x'–†?$#……"""…##$%%%%''gQP5755gg-…g5775gg-go^^- †††††––††–????† $%x'–„?T$#…"t"…##$$%%%xxx'g----o……oooogg---Qg-o--V?? „„oo††?†„ %x'|T†?$#…"t"…##%$%%xx''|'gQP57775PQg--^oPQ-o-g-VVVV??XX o oo„„ x'|T†oV$#…""……$#$%%xx'%xxx'………oo-g-oo…^^^^oo-ggo„„„„VV??XoXXXT x'|To’V$$#…"…##$%%x'%$x''|'-gQP5gQg575PQQ---Qo-o„VVV???XXXXXTXXXTTT '|'|’V'$###…'#%$%x'%$x'%%x'-oo----5oo--oooQQ--o„V„V?V?X????XXTTTT x''’V„'$#|$…x#$%%x'$xx%''x'g--5775PQQ…^PPQ-oooVV?V???X??XXXTTXT T %'’?„'x%$'$###$%x'%xx$'xx''gg5PPQQ-----o^^^?????X??XX?XXTTT TTT $’?%'x'%$#%$#$%%x%$'$|x%%x'oooooooo--ooXXTTTXXXXTXXTXXTT T ’?##$%o'%$#%$%%%%%'%|x%$x'???XXXXXTXTTTTT TTTT TTTTT TT ?ooooo„ox%$$|x%x'%'%'%$%x'VV???XX?XXXTXTTT T TTT T T TTV„„„VV„x%%$%%x'%'%'$$$%x„VVV???XXXXXTT T T XXV??V„'x%%|%|%%$x##%xo„„VVVV???XXXXTT TTTTTXX?VV'xx%$%%'$#x…$ooo„„VV???XXXTTTTT T T TTX??V''x%%$$#……#oo„„VVV???XXXTTTT TTTT TTX???''x%$$##oo„„VV???XXXTTX T XXXXT TT TTXXVVV„„„„„„„VV???XX?TTT XXTTTT T XTTX??VVVVVVVV???XXXTX T TTTT T TTXXX??????XXXTTTTTT TT T TTTXTTTXXXXTTTTTT T T TTTT TTTT T TT T
80 90 100 110 120 130 140
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3
Fabric:Aida 14, Sandstone
142w X 99h Stitches
Size: 14 Count, 25.76w X 17.96h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color Y 2 Crescent 0101 ПНК Кирова " 2 Crescent 0502 ПНК Кирова … 2 Crescent 0508 ПНК Кирова t 2 Crescent 1001 ПНК Кирова * 2 Crescent 1102 ПНК Кирова % 2 Crescent 1608 ПНК Кирова y 2 Crescent 2302 ПНК Кирова „ 2 Crescent 3702 ПНК Кирова o 2 Crescent 4308 ПНК Кирова ™ 2 Crescent 4604 ПНК Кирова 2 2 Crescent 5001 ПНК Кирова † 2 Crescent 5104 ПНК Кирова V 2 Crescent 5104 ПНК Кирова – 2 Crescent 5200 ПНК Кирова # 2 Crescent 5402 ПНК Кирова $ 2 Crescent 5406 ПНК Кирова | 2 Crescent 5610 ПНК Кирова ' 2 Crescent 5610 ПНК Кирова z 2 Crescent 5704 ПНК Кирова { 2 Crescent 5708 ПНК Кирова _ 2 Crescent 5709 ПНК Кирова T 2 Crescent 6001 ПНК Кирова Q 2 Crescent 6006 ПНК Кирова X 2 Crescent 6104 ПНК Кирова P 2 Crescent 6203 ПНК Кирова x 2 Crescent 6304 ПНК Кирова + 2 Crescent 6400 ПНК Кирова ? 2 Crescent 6608 ПНК Кирова 5 2 Crescent 6706 ПНК Кирова g 2 Crescent 6708 ПНК Кирова 7 2 Crescent 6801 ПНК Кирова w 2 Crescent 7000 ПНК Кирова - 2 Crescent 7208 ПНК Кирова ^ 2 Crescent 7214 ПНК Кирова ’ 2 Crescent 9000 ПНК Кирова

Page 4
Usage Summary
Strands Per Skein:6
Skein Length: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
Crescent 0101 51 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 0502 111 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 0508 341 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 1001 32 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 1102 36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 1608 449 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 2302 44 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 3702 281 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 4308 554 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 4604 16 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5001 15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5104 205 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5104 212 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5200 126 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5402 357 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5406 471 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5610 150 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5610 265 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5704 50 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5708 54 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 5709 41 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6001 610 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6006 48 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6104 303 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6203 42 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6304 326 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6400 68 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6608 328 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6706 139 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6708 186 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 6801 118 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 7000 13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 7208 315 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 7214 44 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Crescent 9000 221 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.