Volkswagen Passat (История автомобиля)

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 02.07.2020
Добавлено: 17.09.2020
Размер: 1.25 Мб

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 1
О тч ёт к у плен н а с айте A uto te ka.r u
А вто те ка - се рви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN
О тчё т о т 3 0 и ю ня 2 020
V O LK SW AG EN PA SSAT , 2 017
Фот ограф ия о т 25 и ю ня 2 020
П ри о см отр е а вто м обиля в се гд а св еряй те д анны е П ТС и V IN с ук аза нны ми в о тчё те . Р еко м ендуе м
пе ред п о куп ко й а вто м обиля о бнови ть о тчё т.
V IN : W VW ZZZ3C ZH E210641
Го д в ы пуск а : 2017
Тип Т С : Л егк о вой с едан
О бъем д ви га те ля : 1 3 95 с м ³
М ощ ност ь : 150 л .с .

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 2
С водка п о а в то м обилю
Н ал ичи е о гр ани чени й
Не п ол учены д анны е о н ал ичии о гр аничений
Базы д анны х наш их па ртн ёров н е о тве ча ю т. К ак т о лько о ни з а работа ю т, м ы п р иш лём о бновл енны й
отчё т в а м н а п о чту.
Н ахо ж дени е в р озы ске
Н е п ол учены д анны е о н ахож дении в р озы ске
Б азы д анны х наш их па ртн ёров н е о тве ча ю т. К ак т о лько о ни з а работа ю т, м ы п р иш лём о бновл енны й
отчё т в а м н а п о чту.
Н е п о луч ены д анны е о н аличи и
огр аниче ний
Залог н е о бнаруж ен
Н е п о луч ены д анны е о р озы ск е
1 в л аделец
Д ТП н е о бнаруж ено
О ценка р ем онтн ы х работ н е п р оизво дилась
5 з а пи се й и ст ории о бсл уж ива ния
П осл еднее п о ка за ние п р обега 4 4 0 00 к м
Р азм ещ ался н а А ви то 1 р аз
С ве дений о б и сп ользо ва нии в т а кси н е
обнаруж ено
С ве дений о р еги ст рации в к а рш еринге н е
обнаруж ено

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 3
Н ахо ж дени е в з а л оге
З ал ог н е о бнаруж ен
П роверено в Н БКИ
Ста тус Н е в з а логе
Д ата п р ове рки 3 0 и ю ня 2 020 г. 1 5:0 1 (м ск)
Н БКИ — национальн ое б ю ро к р едитн ы х ист орий. К руп нейш ее р осси йск ое б ю ро к р едитн ы х ист орий,
хр анящ ее св едения п р акт и че ск и о бо в се х за ем щ ика х, и м ею щих дейст вую щие и п о га ш енны е к р едиты .
П роверено в Ф НП
Ста тус Н е в з а логе
Д ата п р ове рки 3 0 и ю ня 2 020 г. 1 5:0 6 (м ск)
Ф НП — федеральн ая н ота риальн ая п а лата . О пе рато р р еест ра ув едом лений о з а лога х дви ж им ого
и м ущ ест ва , о бъединяе т н ота риальн ы е п а латы суб ъект о в Р осси йск ой Ф едерации.
П ер иоды в лад ени я
1 в л ад ел ец
Период в л адения 2 г о да 1 1 м есяцев (4 и ю ля 2 017 - н .в .)
Т ип в л адельц а Ф изи ческо е л ицо
Р еги он р еги ст рации В оронеж ска я О бласть

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 4
Д ТП , о ф орм ленны е с 2 015 г о да
ДТП н е о бнаруж ено
В о тчё т н е п о па дут а ва рии, к о то ры е п р оизо ш ли р аньш е 2 015 г о да и ли н еоф орм лял ись в Г И БДД.
Узн ать о т а ки х ДТП м ож но в б локе « Р асч ёты ст оим ост и р ем онто в» .
Д ата п р ове рки 2 и ю ля 2 020 г. 0 4:4 0 (м ск)
Р асчёт р ем онтн ы х р аб от
Оценка р ем онтн ы х р абот н е п роизв од ил ась
В б локе п р едст авл ены д анны е о р асч ёте ст оим ост и в о сст анови те льн ого р ем онта Т С п о ст рахо вы м
сл учаям . О дин и т о т ж е сл учай п о вр еж дения м ог о ценива ться р азн ы ми э ксп ерта м и в р азн ы х
ко м па ниях в р азн ое в р ем я, и э ти д анны е м огут б ы ть п р едст авл ены в о тчё те .
Н аличие р асчёта р ем онтн ы х р абот н е о зн ачает ф акта и х п роведения.
И сто рия р азм ещ ени я н а А вито НОВИНКА
Р азм ещ ал ся н а А вито 1 р аз
25 и ю ня 2 020
П ервое р азм ещ ение
Цена:
1 650 000
П робег:
4 4 0 00 к м
Р еги он
В оронеж ска я о бласть , Л иски
С ейчас р азм ещ ено н а A vito :
http s: //a vi to .ru /liski /a vt om obili/ vo lksw agen_passa t_ 2017_1968961430
О дин хо зяи н
С ам ая Д орога я К ом пл ект а ция (H ig hlin e)
В иртуа льн ая п а нель п р иборов
Н ави га ция D isco ver P ro
3 -х зо нны й к л им ат-к о нтр оль
С игн ализа ция S ta rL in e с пр едпуск овы м о то пи те лем
О бве с R lin e
П аке т и нте рье рной п о дсв етки " P lu s"
Кож аны й м ул ьт и рул ь
Передние и з а дние д атчи ки п а рко вки
К ам ера з а днего в и да
П роти во тум анны е ф ары

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 5
K eL ess Go (б ез к л ю че во й д ост уп, з а пуск Д ВС с кн опки )
П одогр ев п е редних си дений
Д еко рати вн ы е в ст авки и з д еко рати вн ой д реве си ны н а п е редней п а нели и в о тд елке д ве рей
Э л. п р иво д в о дите льск ого си дения
А вто м ати че ск ий д альн ий св ет
П одогр ев л обово го ст екл а
П одогр ев р ул я
Перекл ю че ние ск орост ей н а р ул е (F 1)
Д атчи к д ож дя, св ета , д авл ения ш ин
Э лект р озе рка ла с по догр ево м и ф ун кц ией ск лады ва ния
Л иты е д иск и R 17 (5 ш тук )
Кнопка э л ект р ооткр ы ва ния б ага ж ника
Д опо лните льн ая ш ум о и в и броизо ляц ия
С ост оян ие о тл ичн ое! В са лоне н икт о н е к ур ил! Б ереж ная э ксп луа та ция! Г а раж ное Х ранение!
Н ебольш ой т о рг!

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 6
И сто рия э кс пл уата ц ии
Дата Т ип П робег И сто чник
1 6 и ю ня 2 017 Там ож енны е св едения - Д анны е о т а м ож енном
оф орм лении
30 и ю ня 2 017 Уст ановка д оп.
о боруд ова ния
-
обхо дчи к и м мобилайзе ра st arlin e b p-3 ; си рена н еавто ном ная
sp d 1 -8 h; м одул ь st arlin e 2 ca n-lin м аст ер к -т ; а нти ш ум з а щ итн ы й
мате риал п р им (г к а вто м ир) 1 л о рга ниче ск ий; а /с star lin e tw age
a93; к о вр ики р ези новы е (p assa t b 8); се тка д еко рати вн ая 1 00x2 5
№16 (ч е рная); к о м пл ект р асхо дны х мате риалов
(а вто си гн ализа ция); к о м пл ект р асхо дны х мате риалов (се тка
з а щ итн ая); к о м пл ект р асхо дны х мате риалов(а нти ко р)
Д илер, в о ронеж ск ая о бл
30 и ю ня 2 017 П родаж а а вто - Д илер, В оронеж ск ая о бл,
В оронеж г
4 и ю ля 2 017 П ерви чн ая р еги ст рация - Д анны е о р еги ст рации,
В оронеж ск ая О бласт ь
6 д ека бря 2 017 Те кущ ий р ем онт 7 6 18 к м
в е дом ая д иагн ост ика /в е дом ые ф ун кц ии 5 051в
Д илер, в о ронеж ск ая о бл
16 д ека бря 2 017 Те кущ ий р ем онт 8 2 18 к м
о бивка п о то лка сн ять/уст анови ть; в е дом ая д иагн ост ика /в е дом ые
ф ун кц ии 5 051в
Д илер, в о ронеж ск ая о бл
14 я н ва ря 2 018 Уст ановка д оп.
о боруд ова ния
9 8 00 к м Д илер, в о ронеж ск ая о бл
15 м арта 2 018 Р ем онт п о г а ранти и 11 4 88 к м Д илер, в о ронеж ск ая о бл

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 7
П робег а в то м обиля
15 и ю ня 2 018 Р егл ам ентн ое Т О 13 9 41 к м
и нсп екц ионны й се рви с с за м еной м асл а; ф ильт р са лона з а м ена
(р абота св яза нная с обсл уж ива нием ); к о м пл ексн ая п р ове рка
Д илер, в о ронеж ск ая о бл
15 и ю ня 2 019 Р егл ам ентн ое Т О 27 1 78 к м
и нсп екц ионны й се рви с с за м еной м асл а; ф ильт р в о зд уш ны й
за м ена (р абота св яза нная с обсл уж ива нием ); к о м пл ексн ая
пр ове рка ; св ечи з а ж ига ния з а м енить (р абота св яза нная с
о бсл уж ива нием ); д оп. о бье м и нсп екц ионного се рви са ; ф ильт р
са лона з а м ена (р абота св яза нная с обсл уж ива нием )
Дилер, в о ронеж ск ая о бл
25 и ю ня 2 020 Р азм ещ ение
пе рво го о бъявл ения
44 0 00 к м А ви то , В оронеж ск ая
област ь, Л иск и
20172018201901020304050 Проб ег, т ыс. к м

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 8
П рохо ж дени е т е хо см отр а
Данны е о п рохож дении т е хосм отр а н е о бнаруж ены
И спо льзо вани е в т а кс и
С вед ений о б и спол ьзо вании в т а кс и н е о бнаруж ено
Данны е п р едст авл ены и з р еги ональн ы х баз п о р еги ст рации а вто м обиля в к а че ст ве т а кси .
Испо льзо вани е в к а р ш ер инге
С вед ений о р еги стр ации в к а рш еринге н е о бнаруж ено
Т ам ож ня
Данны е и з т а м ож енной д екл арации, к о то рую з а по лняе т к о м па ния, о сущ ест вл яю щая в во з
тр ансп ортн ого ср едст ва н а т е ррито рию Р Ф .
Цве т Тем но-С еры й
Получ ате ль Ю ридическо е л ицо (О ОО " Ф ОЛЬКС ВАГЕ Н Г Р УП Р УС ")
Э ко -ст андарт Е вро-5
Д ата р аст ам ож ки 1 6 и ю ня 2 017
С тр ана в во за Р оссийска я Ф едерация
С тр ана в ы во за Ге рм ания
С пе циф ика ция Н овы й Л егк о вой А /М V olk sw agen P assat, М ом ент В ы пуска : 3 0.0 5.1 7,
V in : W vw zzz3 Czh e210641, К узо в № : W vw zzz3 Czh e210641, Ш асси № :
Отс утс тв ует, М ест: 5 , П асс. М ест: 4 , Ц вет.: Т ем но-С еры й, Д виг.:
Б ензи новы й, М одель Д в.: C zd a, № Д в.: C zd 6 64393, О бъ ем :
В д анном б локе о то браж аю тся д анны е о п р охо ждении т е хо см отр а н а о сн ова нии д анны х
диагн ост иче ск их ка рт Т С
С рок п р охо ждения т е хн иче ск ого о см отр а д ля а вто м обилей к а те го рии « B »:
- п е рвы е т р и г о да — не т р ебуе тся ;
- в о зр аст ом о т 3 д о 7 л ет — ка ж ды е 2 г о да;
- ст арш е 7 л ет — еж его дно.

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 9
П олис О САГО НОВИНКА
Н айд ены с вед ения о п ол исе О САГО
Инф орм ация о н аличи и п о лиса О САГО п о д анны м Р СА (Р осси йск ого С ою за А вто ст рахо вщ ико в).
С тр ахо ва я к о м па ния В СК
Период д ейст ви я 28 и ю ня 2 020 - 2 7 и ю ня 2 021
Л ица, д опущ енны е к
уп равл ению
С о гр аничениям и
В ы езд ная д иагн о сти ка
С и ст орией а вто м обиля в се в п о ряд ке ?
Зака ж ите в ы езд ную д иагн ост ику, ч то бы п р ове рить е го т е хн иче ск ое со стоян ие. Э ксп ерт п р ове дёт
дета льн ы й о см отр а вто м обиля, сд елает ф ото и п р иш лёт о тчё т.
У зн ать б ольш е
Ф ото гр аф ии и з о бъ яв лени й А вито

Авто те ка — серви с по п р ове рке а вто м обиля п о V IN и г о сн ом еру 10
25 и ю ня 2 020
П ервое р азм ещ ение
Ещ ё 7 ф ото гр аф ий п о д анном у разм ещ ению д ост упно в ве б-в е рси и о тчё та
О тчёт и б азу данны х Автотеки м ож но и сп ол ьзовать т ол ько на усл овиях лиц ензионного со гл аш ения . С вед ения и з о тчёта н е п ред назначены
д ля п ерепрод аж и и л и п еред ачи т ретьим л иц ам .

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.