Гепард ч-б

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 10.10.2019
Added: 01.05.2020
Size: 0.34 Мб

Page 1 Гепард Віталія Міщук (2)
(4) (5)
WÀJDÂü{W¤{ü{bbW{üüüüüÂbbDÂüüüüSbD‰W¤Süüüüüüüü¤b‰W‰‰b‰‰W¤ èb=ÀWS{ÀÀ{Sü‰b¤{üüüüüÂbbD‰{üüü{bD‰¤ÂSüüüüüüüSDbb‰‰‰b¤{S Jèè>D{übè¤SSÂW‰¤Süüüü¤Â‰bbbÂüüS¤bD‰{üüüüüüüüSÂÀDbbW¤¤Süü¤ {èJ==‰S‰JWSS¤b¤ÂSüüü{¤W‰‰‰‰‰SS{Wbbb{üüüüüüüü{‰ÀÀbb¤Â{üüSb üSD=>J{WJbSS¤b¤{üüüSÂW‰WW¤¤b¤{ÂW‰b‰SüüüüüüüSÂDÀÀb‰ÂÂüüüÂD üü{b=>‰¤Jè{ü{‰‰Süüüü¤‰‰W{¤Â¤‰W‰Wb‰W{üüüüüüü{WÀÀÀ‰‰{{üüü¤b üüSÂWÀè¤ÀJ‰SSWb¤üüüS¤bWÂSüS‰‰bbb‰¤{üüüüüüSÂWDèÀb‰ÂSüüüÂb {S{S¤¤‰b‰èÀ{S{‰‰SüS{Âbb{üüSSWbDbbb¤Süüüüüü{WWDèèÀ‰WÂSüü{b ¤Â{{{¤W¤¤bè‰{SWbÂSSÂWbbÂSüüS‰Àbbb¤SüüüüüüÂWbDÀÀÀÀÀD{üüWW ‰¤Â{{¤¤Â{WbÂ{Âb¤{S{‰‰bÂüüüü{WDDbbWSüüüüüüÂWDÀDDÀèJèÂSü‰¤ W¤ÂÂSS¤Â{ÂWWÂ{WWÂS¤‰bÂSSüSS¤bDDb‰SüüüüüüS‰ÀÀDbÀJJJ‰¤SbW ‰WÂ{üüü{ÂÂÂW¤ÂÂ{¤¤{{Âb‰ÂSSüSS‰Dbb¤Süüüüüü{DÀD‰‰DèJJèDWDW ‰¤Süüüüü{{¤ÂWWÂÂ{{{SÂÂWÂ{SSSS{‰bÀb¤SüüüüüüÂDÀDW¤bbèèDDÀW ÂSüüüüüSÂÂ{¤Â¤Â{SSSS¤Â{üSüS{‰‰Db‰Süüüüüü¤èèbÂ{ÂÂÂbbÀèÀD Süüüüü¤{{¤W¤¤¤Â{SüüüSS¤Â{SSS{¤‰DDW{üüüüSüÂèè‰Â{üüüS¤DèèÀ üüüüüSÂ{{ÂÂWWWW¤ÂSüüüü{{ÂÂSSSS‰bDWÂSüüüS{{ÀJ‰{Süüüü‰èJÀ üüüü¤Â{Süü¤¤W¤Â{{{üüüS{{{SS{ÂWWDWÂSSüüS¤bèD{üüüüüSbJèÀ üüüü¤WW{üüSSS{{{{SüSSüüSSS{{SS{¤‰‰Â{SüüSÂbbèÀÂSS{üü{èJÀb üüü¤ÂÂ{S{{{SSüüüüüüüüüüÂÂSS{S{{¤‰¤{SüüS{bDÀÀ‰¤‰‰Â¤èÀDb üü{¤¤{üüS{ÂÂÂSüüüüüüüüüüü‰{S{{S{{‰W{SüüüSWÀDÀbbbÀ‰‰èèbWb üSÂÂSüüüÂÂÂ{{üüüüSSüüüüüS{‰SS{{{SÂW‰ÂSSSSS{DDb‰DDÀÀÀÀb¤{‰ S¤¤Â{üü{¤WÂSüüüüS{{{SüSüS‰¤SS{SSSÂWW{S{ÂÂ{‰‰WÂbDÀÀèb¤SSb ‰‰Â{üüü¤W¤SüüSS{¤ÂÂ{S{ÂSü{ÂSüS{S{{ÂWÂS‰WÂWÂSS¤bèèÀ¤{ü{b ‰Â{üüüüÂÂÂSSüü¤W¤Â{SSSÂÂSüSSüüS{{S{¤{{¤‰W‰¤üüSbÀÀDÂSüÂD ¤ÂüüüS¤¤Â{SüüS{Â{{{{SüüÂÂ{üüüüüS{{{S{¤Â{‰‰‰¤üü{bDDD{üüÂD ¤Â{üS{Â{{Süüü{¤{Süüüüü{Â{SüüüüüSÂ{{{ÂWÂ{¤‰WÂüüÂbbDDSüü¤è ¤{Sü{¤¤Â{üüü{¤¤ÂSüüüüüüü{¤{SSüüüü¤{Â{WW{ÂW¤ÂSüÂb‰bbbÂSDè ÂüüÂÂÂÂÂ{üüüS{{{SüüüüüüS{¤{üüüüüS¤Â‰Â{¤¤Â¤‰‰Â¤bÀWüÀè SüS{Â{{SüüüüSSüüüüüüüü{{{{ÂÂSüüüüü{¤¤W¤W¤¤¤‰b‰S{‰Db¤JJ Sü{{SSüüüüüS{S{SüüüüüüüüüS¤SüüüüüSÂW¤W{WÂ{¤ÂW‰‰Wü{ÂDDDèJ üS{{{SSSüü{SS{SSSüüüüüüüüüü{{üüüüüS{‰WÂ{¤{¤¤WW‰üüS‰DÀÀè SSS{{{ÂÂÂÂ{{{{{SSS{Süüüüüüü{{SüüüüSÂ{WW‰{{{{¤¤W¤‰{üüWbDbb S{¤¤¤¤ÂÂ{{SS{Â{{ÂÂ{S{SüüüSSüüüüü¤{‰‰W{{{W‰b‰‰‰ÂSW‰‰Â¤ {{¤¤W‰‰WW¤Â{SSSS{{ÂÂÂÂ{{¤üüüüüüüüSSÂ{¤‰‰Â{¤‰‰‰b‰‰¤‰W¤{S ¤W‰‰¤¤ÂÂ{{OSüüüüüüüüüüSS{SüüüüüüS{Â{¤‰WÂ{¤¤‰‰bbbbbÂSüü ‰W¤Â{{{SSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSüüüüS{ÂS¤‰¤Â¤WbÀbbbbÂüüü W¤Â¤ÂÂ{SSüüüOOüOüüüüüüüüüüüüüüüSüüSS{SÂÂ{W‰¤Â¤¤‰Àbbbb¤Süü ¤¤Â{SSSSüüüééOOOüüüüüüüüüüüüüüüSSü{SS{SÂ{¤‰‰Â¤¤‰bbbbbWSüü ¤ÂSSS{üüüüOµµAAéüüüüüüüüüüüüüüüüSS{¤üüSÂÂ{‰b¤Wbbbbb¤ÂSü SüüSüüüüüüAµµµAOüüüüüüüüüüüüüüüüüS{ÂSüüÂÂ{¤‰W¤¤W‰‰‰b¤WSS üüüüüüüüüüAPµµµOüüüüüüüüüüüüüüüüüü{SÂüüS¤{‰‰Â¤¤‰W‰bWW{{ üüüüüüüüüüAPµPµOüüüüüüüüüüüüüüüüüüü{{üüS¤ÂSW‰¤Â¤WWW‰‰W¤¤ üüüüüüüüüüµPPPµéüüüüüüüüüüüüüüüüüüüS{üüü¤ÂSÂW¤Â¤W‰W‰‰WWb SSüüüüüüüüµPPPµéüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü{üüüÂÂ{{¤¤Â{¤¤¤b‰‰‰‰ ¤ÂSüüüüüAPPPPéüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü{üSü¤{{¤Â{¤¤¤W‰‰‰‰ ¤¤Â{üüüüüüOPPPµAOüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSSSüÂÂ{{{WÂ{¤¤¤¤‰WW‰ ¤¤‰W{üüüüüOPPPPµOüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSSüÂÂÂ{{¤Â{{¤¤Â¤¤W‰b Â{¤{üüüüüOµPPPµéüüüüüüüüüüüüüüüüüOüüS{ü{¤ÂÂ{¤¤{{¤¤Â¤¤W‰ ‰WÂSüüüüüéPPPµµOüüüüüüüüüüüüüüüOOüüS{ü¤ÂÂ{¤{{¤ÂÂÂÂWW DÀèDWÂüüSüüüµPPPµéOOüüüüüüüüüüOOOOOüüü{S¤¤Â{¤{{¤Â{¤¤ DÀÀDW{SüSSüüOPPPµµéOOOüüüüüOOOüüOéOüüüSS{¤¤ÂÂ{ÂÂ{{¤{{{¤¤ DÀbb‰¤{üüSüüüOPPµµµOOOOOOOüOüüOOOOüüüüüS{¤Â¤Â{ÂÂ{{Â{{{ èJJèDD¤SüSSüüüOPµµµµéOOüOüOüüüOOOOüüüüüü{¤¤Â¤{{Â{{Â{{{{ JJ>>>=b{SüSüüüüOµµµµAéOOOüüOüOOOOüüüüüüü{¤ÂÂÂ{{{{Â{S{{{ J>>>==èW{üSSüüüüüéµµAAéOüOüOOOOüüüüüüüüü{¤¤ÂSÂ{S{Â{{{{ èJ====Jè¤{üSüüüüüüüOééOOOOOüOüüüüüüüüüüü{¤Â¤{{{S{Â{{{{ J=>>=>=JèÀ{üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüS¤¤Â{{{SS{{{{{{ èèJ=>>>>=Jb{üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü{¤¤{{ÂSS{{ÂS{{ ¤‰J=====>>JbÂüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSüS¤ÂS{SSS{{{SS ‰ÀJJ======èD¤üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSüSÂÂÂÂÂÂS{{SSS{SSS ü{ÂÀJ========À‰{üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSüSÂÂÂÂÂÂ{{{SSS{SSS üüüÂWbÀèè=>==Jèb{üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSÂÂÂÂÂÂ{{{SSSS{SS üüüüSbb‰À=====Jè‰ÂSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSSü¤{ÂÂÂ{{{{SS{{SS üüüüÂÀDW¤b==J=JJJDÂÂSSüüüüüüüüüüüüüüüüü{ü¤ÂÂÂÂÂS{{S{S{SS üS{bÀJè¤Â¤‰è=J==JèèbÂÂ{SüüüüüüüüüüüüüüüSS¤ÂÂ{ÂÂ{{{{SSÂSS üSWJ=JbÂ{SS‰ÀèJJJÀDDDDÂ{üüüüüüüüüüüüüüüSS¤ÂÂÂÂ{{{{SSS{SS SD===èb¤Â{SS¤èJJJÀb‰‰‰‰ÂSüSüSSüüüüüüüüüS{¤ÂÂ{ÂÂ{{S{SS{{S ¤ÀJ=>==Jè¤{ü{ÂWèèDbb¤¤¤¤Â{{SSüSüüüüüüüüSSÂÂÂÂ{{Â{{S{SS{SS DèèèJ=JJJDb¤SüS{{WDDbbW¤Â¤SSSüSSSüüüüüS{¤Â{{{Â{SSS{SS{S ‰¤bèJJJJèèJDSüüüüüÂbJb¤¤‰bÂÂÂüSüSSüüüüü{{{ÂÂ{{{Â{SS{SSS{S ‰DÀÀÀèJJJÀbWSüüüüW‰‰WbDD‰WW{SüüüSüüüüüS{S¤ÂÂ{{Â{SSSSSS{S bb‰bDDÀÀÀÀD¤¤{üüSÂ{{S¤Â‰‰bbÂÂ{SüSüüüüüüüSSÂÂÂ{{Â{S{SSSSÂ{ b‰bD¤{bèJÀW{W{SÂÂÂSSüüü{b‰bb¤ÂSSSüüüüüüSSüÂÂÂ{{Â{SSSSSSÂ{ bÀb{ü¤DÀDbü{b‰¤D{S{SüüSüSWÀ‰¤Â{SüSSSSüüüSü{ÂÂÂ{{{S{S{SSÂ{ D‰SüüWÀÀÀ‰{èJbbW‰W¤ÂÂÂ{{‰b¤ÂÂ{S{SSSSüüüSüS¤{Â{{SS{SSSÂ{ ‰Âüüü‰DèÀbÀJèÀÀÀ‰b{{W‰Â¤¤Â{¤ÂÂ{üüSüSüüüüS{¤{Â{{S{{S{S{{ Süüü{bèJJJèèèÀJDÀW{Wb‰ÂW{SÂbb‰ÂÂS{SüS{üüSüü{¤Â{{{S{SS{S{{ üüüü‰ÀÀèJÀÀJÀÀÀÀb¤¤DDÂWWÂ{bèb¤{{{üüSSSSüüü{¤Â{{{{{{{S{{{ üüSWbbDbDèèDÀèèÀb‰èD¤bD‰¤WDW{{¤{S{üS{SSüüüü{¤ÂÂ{ÂS{{SS{S{ üü¤DbbbDÀbDèJèb{{ÀÀÀÀb‰‰b‰¤{ü{ÂS{Sü{{SSüüüü{¤Â{ÂSÂ{SS{{{
10 20 30 40 50
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 2 Гепард Віталія Міщук (3)
(5) (6)
‰W¤ {S üü¤ üSb üÂD ü¤b üÂb ü{b üWW ü‰¤ SbW WDW DÀW èÀD èèÀ èJÀ JèÀ JÀb ÀDb bWb ¤{‰ SSb ü{b üÂD üÂD ü¤è SDè üÀè ¤JJ DèJ ÀÀè Dbb ‰Â¤ ¤{S Süü üüü Süü Süü ÂSü WSS W{{ W¤¤ WWb ‰‰‰ ‰‰‰ WW‰ W‰b ¤W‰ ÂWW ¤¤ ¤¤  { {{ {{ {{ {{{ S{{ {SS SSS SSS {SS {SS {SS ÂSS {SS {{S {SS S{S S{S S{S SÂ{ SÂ{ SÂ{ SÂ{ S{{ S{{ {{{ {S{ {{{
bbbDÀÀÀÀWüüüWbbDDDDbbWÂÂWbbDDD‰üüüS‰ÀÀÀÀÀD‰Âüü{¤Sü{‰¤ b‰bDÀÀÀÀbüüüÂbDDDDDDbW{ü¤bbbÀDbüüü{bèÀÀÀÀbW{üüü{¤¤‰b‰W D‰bDÀÀÀÀD{üS¤DÀÀÀÀÀDDWSüÂDDÀDÀD{üübèèÀÀÀDD¤üüüüüWbDbbb D‰‰DDDÀèÀWü¤WÀÀÀÀÀÀèÀWüü¤DDèèÀèbSSDÀèèÀÀDbÂüüüüü¤DÀDÀD D¤Â‰bbDèè‰{bbÀDDDÀèÀÀÂüü¤ÀÀÀèÀèÀWÂèèèDÀDbbSüüüüü{DÀÀÀb D¤S‰‰bèÀbWÀbÀbbbÀèÀÀÂüü‰DbDèèÀèDbèÀÀDbb‰‰{üüüüüüDèèèD b{ü{¤‰bèÀÀDÀDDW‰‰‰èÀèÂü{bD¤bèèÀèÀÀèÀÀb{SÂ{ÂüüüüüübèJJè WüüüÂWbÀÀÀDDDD¤WÀèÀÂS¤bbSWDDÀèèÀèÀÀ‰Süüü¤SüSüüübè=Jè Âüüü{¤bDÀÀÀbDb{üüÂÀÀÀ¤{‰b¤üS{¤DÀÀDÀÀÀÂüüüüü{ü¤¤ü{bJ==D üüüü{{‰bÀÀD‰bWSüüSDDD¤Wb‰üüüüü‰DÀDÀÀDSüüüüüü{‰ÀÂ{bJ==À üüüüüSÂDèèDW‰Âüüüü{bDW‰bWüüüüüübDbÀDbSüüüüüüübèÀÂb=>=J {üüüüü{ÀèÀb¤¤{üüüüübbWbbÂüüüüüüb‰bDÀDüüüüüüüüÂJ=bDJ>JJ Â{üüüüÂDÀÀW¤ÂÂüüüüüD‰¤‰‰Süüüüü{W‰¤‰ÀÀÂüüüüüüüSÀ=èD=ä=J ‰ÂSSSüWbDbWÂÂÂ{SüüÂbW¤‰‰SüüüüS‰bW¤SbÀbüüüüüüüübJJD===J D‰{ÂSS‰bDbÂ{{¤Â{üü‰b¤ÂW‰Âüüü{{bD‰{üSWDÂüüüüüüü‰JJD==JJ DD‰‰Â¤bbD‰{SS‰¤üS‰b¤¤W‰¤üü¤{DDbSüüSD‰Süüüüü{WèJèJ=J= DÀDDbbbDbWüüü¤bW{{bb¤¤¤Wü{‰bWèDbSüüübÀ{üüüüüÂWèJè==JJ DÀDDDDbÀbÂüüü¤bb‰¤b‰¤Â¤¤ÂWbDbèDDSüüüÂÀWüüüüS¤‰ÀJèJ==J DDÀDDbbD¤üüüü¤‰bbWW¤Â¤{¤ÂW‰èDDèDb{üüü{DÀ{üüü{‰bèJèJ=== DDbbW¤bbSüüüüÂW‰b{S¤{¤ÂW‰DDbÀD‰{üüü{DÀ‰üüü{bbJJÀJ==J D¤{{üS‰DSüüüü{¤¤Âüü{Â{SÂ{¤W¤Âü¤b‰üüüüSÀèD{ü{¤DDJJÀè=== Düüüü{bbSüüüüS¤{{üüüÂSS{{¤Âüüüü‰büüüüüDèÀ¤{¤‰Dè=JÀÀJ>= DSüüüÂDDSüüüü{ÂüüüüSÂüSS{Â{üüüüÂb¤SüS{‰JèbWbÀÀJ=JÀbÀ== ÀbÂüSSbbSüüüü¤¤üüüü{Süüü{ÂSüüüüSbb¤SSÂbèJD‰ÀJJè==DÂb=> èDSüSSÀÀ{üü{‰WüüüS{üüüSSÂüüüüüüWÀbW{W‰JJèDÀJJJ==bS¤J> èbSüü¤èèWüSÂWbWüüü{{üüüSSÂSüüüüü{ÀÀb‰bD==JÀèè====büÂJ> èDÂü{bJèbSSb‰DWüüüÂSüüüS{¤SüüüüSÂDèÀDbJJ==èJJ====¤üÂJ> JèÂ{DJèèD‰¤èbD‰üüS¤üüüü{{WüüüüS{‰DÀÀDDèJ=JJJJ====ÂS{J> JèÀÀJJJÀDDDèbDWüS¤¤üüüü{ÂÂüüüSWWDÀDDbÀÀJ==èJJ=è=>W{b>> JJJèJJJDÀÀèèbDWü{‰¤Süü{{{Süüü{DÀÀè‰bbÀÀ=J=JJJ=DJ=ÀÂ=>> èJJèJÀJDèÀèèDDb{{D¤üüü¤Â¤Süü{¤ÀJJÀ‰ÂbÀèJ==JJ=èDJ====>> ÀèDÀÀÀJbèDèÀbD‰ÂÂD¤üüS¤W‰ÂSü{DÀJ=ÀÂ{bDÀJ===J=JbJ=>>>>> ‰DDDèèÀDèDDD‰D‰¤¤b¤üü{bbbWÂ{WÀè=è艤DÀÀDJ=ÀJ==>=>>=>>> ‰DDJèÀèÀD‰‰‰ÀbWW‰¤{SÂDDDbbÂbÀJJèJèDÀDD‰è=bWJ=>>>>=>>> {¤‰DJèÀèbD¤¤bDbbWb¤ÂÂbÀbÀDDbÀè==Àè=JèD‰WbJ‰{À>>>>>>>>> S{¤ÀèÀÀÀ‰b{ÂbÀbbbbW¤‰DèbDèÀÀèJ==DJ==Jè‰èbÂè>>>>>>>!> üS¤ÀèèÀbW¤S{bÀbÀÀb‰WDèèbDJJèJJ=JbÀ=JJÀ¤{Âèb¤J>>>>!>!>! üü{ÀèèDWÂÂüSDDDDDbb‰èÀèDDèJJèJ=JbbJ=J‰ÂS{èèÀ=>>>>>!>!> ü{¤ÀèÀb¤{SüübbDbÀÀDbÀÀèDbèJJÀJè=bÂDèÀb{SÂ=>>>>!!>!!>!! S‰bÀèÀWÂSüüS‰bDDÀèÀbDDDDWbJJbèD=Dü¤‰b艤‰=>>>>!>>!>!>> ¤DÀDèÀ‰SSSüüÂbDèÀJèbbÀÀD¤ÂbÀ¤bbJbüSbÀ==J==>>>!>!>>!>!= bDÀèÀD‰ÂSüüS¤DÀèJJèbbÀD‰{S{D{S¤J¤S{‰J>>>>>!>!>>>!>!>!= DbÀÀ‰ÀÀ¤{SSÂDDÀJJèbWWÀD{SüS‰{üSÀb{¤D>>>!>!>>>>!!>!!!>! bÀDb¤ÀÀ‰W‰bDèbèJJDÂÂÂèbSSS¤ÀWÂ{èJbbJ>>>>!>>!>>>>>>!>>> bÀDD‰èÀDèèJèèbèèbÂSS{ÀèÂSÂè=JJè=>===>>!>>!>>!>>>>>!>>! bDDDèJÀèDÀJèèèèè{Süü{è=ÀbD>>>>=>>>>>>!>>!>>>!>>>>!>>!> ‰bDÀèèJèDÀÀèÀJ=ÀSüüü{===JJ>è>>>>>>>>>>>!>!>!>>>>>!>>!> bbbèÀÀèÀDÀÀ‰bèJÀ{üü{W>===>>J>>>>>>!>=!>>>>>>>>>>!>>!>= ‰‰bÀDÀèDÀèÀ‰DJ=À¤{Sb===è=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!>>>>J W‰DbDÀèÀèèèÀDJJèb‰b==>èD>>>>>>>=>>>>>>>=>>>>>>>>>>!>>= bW‰‰bDèÀèÀèèDèJJÀDJ==>ÀÀ=>>>>>>==!>>>>>=>>>!>>>>>>>>!= ‰W‰bbbDÀÀbèèDèJJJè=>=>Jè>=>>>>>=>!>>>>>=>>>>=>>>>>>!>> WWW‰bDDÀÀDÀÀÀJJJJJ===>=>>>>>>>>=>>>>>>>==>>>>>>>>>>>!> ¤WW‰‰bDbÀÀbDèèJèJJ=J==>>>>>>=>>=>!>>>>>=>>>>>>>>>>>!>> ¤WW‰b‰‰bDDbÀÀDÀèJJJJè==>>===>>>=>>>>>=>==>>>>>>>>>>>!! ¤¤¤‰b‰‰‰‰b‰ÀÀbbèJJèDDJ=>>===>=>>>>>>>=>=>=!>>>>>>>>!>! ¤W‰b‰‰‰‰b‰ÀÀDbÀJèèbbèJ=>==J>=>=>>>=>==>>>>>>>>>>=>!!! {¤‰W‰bWbbb‰DèDbDÀJèbbÀè===J=J=>=>>>>>>=>>>>>>>>>>=>>>! ¤¤W‰‰‰‰b‰bbèDÀbDJèDDDè==>JJJ>>>>>>>===>>>>>>=>>!>>>!! ¤¤WWbb‰bb‰bÀÀDDÀèJèbDèJ=>J=J>>=>>>>>=>>>>>>=>>>>>!>!! {¤W‰Wbb‰‰b‰bÀÀbDèÀèèDDèJ==JJJ>==>==>==>>>>>>>>>>!>>>!! {¤¤‰Wb‰‰b‰bDDÀ‰DJÀèèÀbJJJ=JJJ===>>==>=>>>>>>=>>!>!>!!! {ÂWbW‰b¤‰‰bDDD‰ÀJDèèDbèJJJJJ====>>=>>>>>>>>>>>>>>>>!!! {ÂWbW‰‰W‰‰bÀÀbDÀÀÀèèDbèèJJ=J===>>>=>>>>>>>>>=>>>!>!!!! {¤‰b‰W¤‰‰bDÀDDèDÀèèÀbèJèJJJ==!>>>=>>>=!=>>>>>>>>>!!!! {‰‰‰W‰bbbDÀÀÀDbDÀèèbÀJèJJJJ>>=>>=>>>>>>>>>>>>!>!!!!! S¤W‰‰W‰DbDÀèÀD‰WbÀèèbDJèJJJ=J=>>==>=>>>=>>>>>>>!>!!!! {{¤¤‰WWWb‰bèÀÀb¤‰‰DJèbDJèJ=JJ=>>===>>>=>=>>>>>>>!!!!!! S¤¤WW‰‰DbbDèÀ‰¤bWDÀèbÀJèJJJJJ=====>=>>>>>>>>>>!>>!!!! {{ÂWWW‰‰Db‰DÀD‰¤D‰bÀJDDÀJJ=JJJ>====>=>>>>>>>>>!>>!!!!! S{¤¤WW‰‰Db‰ÀèD‰‰D‰bÀJèÀèèJ=JJJ>==>===>>>>>=>>>>!>>!!!! S{¤¤¤W‰‰bbDÀDbbbbbÀJJDèèJ=JJ====>===>>>>>!>>>>!>>!!!! S{{¤¤WW¤bb‰DÀDbb‰b‰DèèÀèèJJJ==>===>=>>>>>>>>>>>!!>!!!! {S¤¤WW¤b‰‰DÀbbb‰bbDÀèDèèJ========>=>>>>>>>>>>>>>!>!>! S{¤¤¤¤‰‰‰DÀbbbWb‰bÀÀDèJJJ===>======>>>>>!>>>>>!>>!!! S{¤¤¤¤‰‰‰DÀDDbW‰‰bDDDÀèJ==J=====>=>>>>>>>!>>!>>!>!!> {{{¤¤W‰b‰bDDDbWbWbDDÀÀJ==JJ>===>==>=>>>>!>>>>>!>>!>> S{¤¤¤ÂWbbbDDDDWb‰bDbÀèJ=JJ========>=>>>>!>>>>!!>>>!= {ÂÂÂW¤¤Â¤‰bbÀDDbW‰‰DDÀÀèèJ==J==J=>=>=>=>>>>!!>!!!>=>!> {{¤¤¤W¤‰‰bDDbD‰bbbDÀÀèè===========>=>>>>>>>>!>!>=!>è
60 70 80 90 100 110
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 3 Гепард Віталія Міщук
(6)
‰¤ b‰W bbb DÀD ÀÀb èèD JJè =Jè ==D ==À >=J >JJ ä=J ==J =JJ =J= =JJ ==J === ==J === J>= À== b=> ¤J> ÂJ> ÂJ> {J> b>> =>> =>> >>> >>> >>> >>> >!> !>! >!> >!! !>> >!= >!= !>! >>> >>! >!> >!> !>= >>J >>= >!= !>> >!> !>> >!! !>! !!! >>! >!! >!! >!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !>! !!! !!> !>> >!= >!> !>è
üüüüüüüüüÂbèJèb‰¤üüS¤J==JJÀJ==>=>=>=èD¤WÂ{{{{{{S{ üüüüüüüüü{bèJJDD‰{ü{À===bW{¤‰ÀJ=>>>==JèDW¤Â{{SSü {üüüüüüüSSbè=JèJDSSb=>=>=À¤{üüS¤ÀJè=JJ==>=À¤Â{Süü {üüüüüüü{ÂbbJJJ=bÂW>>=>>==è‰ÂüüS{ÂWDbèJ=>>=ÀDÂ{üS Âüüüüüüüü¤WèJ==Àb=>=>==J==JèÂ{üüüSSÂb‰JèJ>>À¤{SS ÂüüüüüüüüS{ÂÀJ==JJ>>>>À‰bJ=>JÀWSSüüSSSÂWb>>=bÂSS{ ¤SüüüüüüüS{¤Dè>>>>>>>JWSSDJ=>=èW¤S{SüS{WÀ=>=DÂ{{ ‰¤üüüüüüüS¤b==>>>>>=JD{S{‰J=>=JbW{{SS{Âb===À¤ü ÀÂüüüüüüüS{¤‰J>=>>>>=Jè‰SSS¤è=>==b¤ÂSS{S‰èJ=DbDD{ è{SüüüüüüS{{‰==>===>=J=è{{üÂD=>!>D‰Â{SS¤DDJb‰DÀ‰S b¤{üüüüüüS{üb=====èèJ>>è¤{ü{DJ>>>èÀbWSÂD‰WSü{À=è¤ DWSSüüüüüüü{DJ==JD‰bJ>>èbSS{¤ÀÀèè==JbWÀÀ¤üüüWÀ==è À¤üüüüüüüüS{DJ==D‰À>>>=W{S{¤¤{Âb>==D‰DJ‰üüS{ÂWDè è{SüüüüüüüS¤À===‰{‰ÀJ=>J‰{SÂÂ{SÂè=D{üüWbÂÂÂ{üü¤è= ÀSüüüüüüüüSWJ==èÂ{W¤b=>è¤{{‰ÂWDèDSüüüüSW‰Â{üüü{‰D b{SüüüüüüüSbJ==DSÂÂÂb=>D¤{WWÂÀDDD¤Süüüü{bÀ‰Â{üü‰J bÂSüüüüüüSSÀ===‰WÂÂÂD>=b{‰¤¤‰À==Àb¤SüüüSÂD‰Süü{b D‰{üüüüSüS¤J=>=JÀW¤J>J¤{ÂS{‰JJÀèJJW{üüüüSèÀ‰üü{b èD¤üüüüSS{D==>>=èWÂb==D{üüüÂb‰¤W¤‰DbÂüüüüSb=JÂüü{ ÀÀ‰ü{üüü{ÂÀ==>>=À¤ÂDJèÂüüüÂbÂüüüü¤bD‰¤Sü{{ÂÀJbSüü èJ¤{{üüS{Wè=>>>Jb¤¤bÀè¤üü¤D¤SüüüüS‰ÀDèD‰Dè=JèDÂSS JJ‰‰{üSS¤‰J==>=JW¤¤b==DÂDJJWüüüüüü{¤ÂbèJ==À¤‰DÀÀ >Jè‰{üS¤Àèè=>>ÀW¤‰=>>ÀÀJèD{üüüüüüSÂWbèJJJD{üü‰ÀJ =Jè‰SSSÂbÀbÀ>>=D¤¤=>>JJèJèè‰SüüüüüüS¤bDJ=À{üüü{D =>è‰SS{¤è‰¤J>>è¤Â=>>èWbJJèDÂüüüüüüü{WÀè=JÀ¤SüüüSb >>J‰S{ÂÀb¤¤=>JW{D>>b{{W‰WDDÂüüüüüS¤DJ====èD‰¤üS‰J >>=¤{¤èèÂ{À>>b{¤=>è‰{üüÂDD‰üüüüü{¤bèJ=>>>>>=‰Âb== >>褉è>b{W=>J{SD>=JÂSSS{‰b¤SüS{ÂWbÀJJ==>>!>>JWbè= >>ÀDJ>=W{è>=WS{J=JJ‰Â{{ÂWbbbb‰W‰bDèè=J=>>=>>>>J== >>=J=>=¤Â>>À{üW==>JW{Sü{¤Â{{{{¤WbbDÀèJ==>>>>>>>= >>>=>>èÂD>>WS{ÀJ>=èÂüüüüüSÂW‰bDDDÀèèJèèÀèJ=>>>>>> >>>=>=D¤=>JSüÂD===DSüüüS‰‰‰WWW¤W‰bÀèJJJèJèJ=>>>= >>>=>J‰è>>‰üüÂDÀJèWüüS{Wb¤Â¤‰‰‰‰WWWDÀèèJ==JJJèD=> >>>>=èD=!J{üSÀ==JD¤SSÂÂÂÂÂÂ{{{{ÂÂ{{¤‰DèJ===J==èJ >>>=èJJ>>‰üüÂDJèÀ‰¤W{SüüSüüüüüüüü{¤ÂWbÀJ==JDJÀ >>>J===!JSüü¤JèD‰Â{üüüüüüüüüüüüüüüüSSS{¤¤‰DDèJÀW‰ >=>J>=>>büüÂèè‰{Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüü{¤¤‰b‰bD‰Â >J=>>=>={üSbÀb{üüüüüüüüüOéüüüüüüüüüüüüS¤¤¤¤¤¤ÂSSü JJ>>>=!‰üS¤DDSüüüüüüüüüüüPPPAéüüüüüüüüüüüüüüüüüüü J=>!=>=ÂüÂÀèSüüüüüüüüüüüüµ>>äPAOüüüüüüüüüüüüüüSüü >>!>>>è{{À=¤üSüüüüüüüüüüüO>>>äPOOOOü{üüüüüüüüüüüü !>!>>=DÂb=ÀüSSSSüüüüüüüüüOä>>>PéAAéü¤üüüüüüüüüüüü >!>>==DbJJÂS¤OüüüüüüüüüüüP!>>PµµµµübüüüS{üüüüüS{ !>==J=Àè=À{Âb¤üüüüüüüüüüüüµ>>äPµµµµODüüüÂÂSüüü{¤‰ >JJèè==JJbWWäAOüüüüüüüüüOüOAµµµµµPµOÀüüü{ÂS{S¤Â¤¤ =èDÀ==JJJb¤PäµAüOüüüüüüüüüüOµµµPPPµéDüüüS¤¤SSSWbW è>bÀJ==Jè‰é=>PµéüüüOüüüüüüOµµPPPPPAAWüüü‰b{{¤Â{¤ D>DèJ==èD‰éä>äPAéüOüüüüOüOéµPPPPPPéP{üüüWÀD¤Â{{üü DDÀJJJ=JbÂSP>ääPµµOüüOüüOAPPPäPPäµAÀüüüSWÀ褤¤¤Sü DbÀJèJJè‰ÂéA>>ääPµµPµAµµPPPPääPäPµb¤üSüS‰JDÂ{{¤¤ èèèJè=JDW{èOP>>>ääPPPPPPPäää>=ääµAÀüüüS‰èèÀ{{SS{W JèJèè=J‰¤üDWAä!>>>ääPäääää>>>ääPAP{ü{üSbÀèDÂSÂW‰b =J=ÀJ=è¤Âü{äOAä!!>>>>ä=>>ä>=äPPAD¤ü{S{‰ÀèÀW{¤‰b >==è==DW{üü‰‰Oµä>>>>=ä>=ä>äääPAµ‰üSSS‰ÀJJè¤{¤¤WbD >>=è=J‰‰SüüüSüüéµ=>>ä>ä>äääPµéb¤üS{SWbÀJ=èÂ{SS{‰D !>>À=艉{ü{üüüüüOéµPPPPPPµµéA‰{üü{SWJJJ=JbSüS{SbÀ !!>À=ÀW‰ÂüüüüüüüüüüOOOOéOéA¤ÂüüüS{‰è===JÀbÂüüü{¤ !!>èJbWW‰SüüüüüüüüüüüüS{{SSüüü{ÂÂWJ=>>=èW{üüüüS‰À !>>è=¤‰W‰SSüüüüWb‰¤Â{SüSSSüS{¤¤WD==>>>J‰{Süüüüü‰D !!>JJ‰¤‰Â‰Sü{¤{ÂÂÂÂSüüS{¤¤DJ=>>>>=À{Süüüüüüü{ !!>J‰{‰{bÀ¤¤‰À>>JÀDbb‰bbD¤{{¤D=>!>!!>ÀÂSSSüüüüüüS !!>èÂ{WSDÀ‰DD¤Â‰Db¤ÂÂÂ{ÂS¤¤ÀJ>!!!!>=è‰{üüüüüüüüüü !!=b{ÂÂÂDDbèDSS{SSSÂ{ÂÂÂDJ>>!>!!!>>D{üüSS{üüü{W‰‰ !!JÂS¤{‰D艤SüÀèDJDbJ==>!!!>!!!>!=ÂüüS{SSüüüS‰=> !!DSü¤{bDÀbÂSbè=>>>>>=>!!!!!!!>>>ÀWSüS{¤ÂSüüüü‰è !!WüüÂ{‰èbWSü‰>>!!>>>!>>!!!!>>>JD{üü{WÂ{Süüüü{‰è> !>{üü{Â{¤¤SüÂJ>>>!>!!>!!!!>>>JDWüüSS{{{{{¤Â{üü{‰è !=üüü{ÂS{{ü‰=>!>!!!!!>!>>>>JèbSüüSüSS{{SS¤WW{üS‰À !Àüüü¤{üSüüb!>!>!>>>>!====Jb{SüüS{Sü{ÂÂSWèJbÂSS¤D !DüüüÂSSSüüÀ>!>!!J>JJ=JÀ‰{{üüüüS{¤ÂÂÂÂSüS‰JèD{üS¤ !¤üüü{üSüüb>!>!!>èè‰ÂèDÂSüüüüSü{WDJJD{üüüüÂDèWS{¤ >{üüüüüüüSJ>!>!>>D‰Sü{SüüüüüüSb‰¤bDèÀW{üS¤À=JèJJ >SüüS{üüüÂJ>!=>>=bÂSüSSSüS{{SÂWÀè‰DèèWSüüS‰À=>>> èüS‰b‰üü{J>!>‰‰>bDÀ{{{Â{ÂüS{W¤DJJÀÀJJè‰{Süü{D=>>> bü{bJ=W‰=>!!À=>JJÀb¤D‰ÂW¤¤Â¤‰ÀJJè==èbÂSüüü{‰ÀJJ Wü¤bè==è=>!>!>!=‰DDèDè¤ÀDbbW‰DÀJJ==>=è‰Süüü{¤‰ÀJ {üÂbè==>>>!!>!>=WJJÀ=>JèÀèèèÀ‰‰DÀèDèJ=JÀWSüüÂDJ>> SS‰è>>>>!!>>!>>=>>=À>===J=Jbbb‰bÀJèÀJJè‰ÂüS{bÀJ> SS‰À=J>>!>=¤À=>===èbÀ=>==b‰èD‰‰Dèèè==>!>Jb‰‰è=>= S{¤‰À=b¤J>>èJ=>>J>=è¤ÂJ==>=D>=JW{ÂbJJ>=J=>>=JJèÀW
110 120 130 140 150 160
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 4 Гепард Віталія Міщук (5)
(7) (8)
üüüü‰ÀÀèJÀÀJÀÀÀÀb¤¤DDÂWWÂ{bèb¤{{{üüSSSSüüü{¤Â{{{{{{{S{{{ üüSWbbDbDèèDÀèèÀb‰èD¤bD‰¤WDW{{¤{S{üS{SSüüüü{¤ÂÂ{ÂS{{SS{S{ üü¤DbbbDÀbDèJèb{{ÀÀÀÀb‰‰b‰¤{ü{ÂS{Sü{{SSüüüü{¤Â{ÂSÂ{SS{{{ ÂWWW¤{ÂbDDèJè‰ÂSWÀJèb‰bb‰¤¤SS¤{üS{S{SüSüüS¤¤Â{{{Â{SSS{{ ‰WÂSüü{b‰bDèèÀ‰ÂèèÀbb‰bbW‰W¤¤¤Â{{Â{S{üSüüü{¤¤ÂÂ{{Â{{S{Â{ ‰¤üüüü{bÀ‰WÀÀD‰bÀD‰‰‰DD‰‰bb‰b¤W¤ÂÂÂSSSSüüSüS¤¤{{S¤{{S{ WÂüüüS‰ÀDÂSÀèèÀèDWÂ{‰b¤bb‰‰¤¤‰¤ÂÂÂSüSüüüüüS¤Â¤Â{{ÂÂS{{Â{ ÂSüüüSbÀb{bÀÀÀÀ‰‰¤üüSS{W‰‰WÂS{b¤{Â{SüSüüüüüS¤¤¤{{Â{{{{ {üüüü{DÀ‰SÂDDb‰bbÂüüüü{W‰WÂüü{‰¤{Â{SüSüüüSüS¤¤Â{{Â{{{ {SüüüWèWüS¤‰DDb{üüüüüÂW‰WSü{WWÂSÂSüSSüüüSüü¤Â{{ÂÂ{{ ÂWÂS{D‰SüüüÂbb¤Â{üüüüü‰W‰WS{‰WWSS{üüSüüüSüSS¤¤Â{Â{ÂÂ{Â{ {Wb‰bbÂüüüüü¤¤‰W{üüüüÂWbb{üS{b{ü{SüüSüüüüü{S{¤Â{Â{ÂÂÂ{ üÂbDbb¤SüüüüÂb‰W¤Â{SS¤‰b‰‰¤ÂWWüüSüüSSüüüSS{SS¤Â{{ SSÂbbbÂüüüüü¤W‰WWW‰WW‰‰bDDb‰‰¤üSSüS{üüüüSS{SS¤Â{ {SÂW‰¤üüüüüü‰WW¤¤‰WWW‰b¤W‰‰‰SüÂSü{SüüüüS{SüSÂÂÂ{¤Â W¤{¤¤¤¤ÂSüüüÂW¤{üüüS¤‰¤SS¤‰‰ÂS{{SS{üüüüSS{SüS{¤ÂÂ{ ‰‰{¤W¤ÂÂ{S{¤W{üüüüS¤ÂüüüS¤¤{{{SSSüSüüüSSSüüS{¤ÂÂ{¤Â ¤¤¤¤¤¤¤ÂÂ{¤¤Âüüüüü{¤Âüüü{ÂSSS{{üüSSüüüSS{üü{S¤¤Â{ W‰WW‰¤Âüüü¤¤{üüüüü{Â{üüüSSüüSS{üSüüüüSSSSSüSü¤{Â{ {ÂWWW¤{Süüü¤ÂüüüüüSÂüüüüüüüüSSSSSüüüüSüSSüSSü{ÂÂ{ÂÂÂÂÂÂ{ üSÂW¤¤Âüüüü{W¤Süüüü{ÂüüüüSüüSSS{{üSüüüSüSSüSSüS¤ÂÂ{ÂÂ{{Â{ üüüSÂÂÂ{üüü¤Â{üü{ÂSüüS{SüüSüSSSüüüüSüüSüüSSüSÂÂÂÂÂ{{{{{ {üüüüÂÂÂÂüü{ÂÂÂÂ{ÂÂ{üüSÂ{üüSüüüSüüüüüSüüüSüSüüü¤Â{{Â{{{{{ ÂSüüü{WW¤{SÂ{{{{S{{{{{ÂÂ{üSSüüSSüüüüüüüüSSüSüSüÂÂ{{Â{{{{{ W¤{SüS{¤¤{SÂÂÂ{{üü¤ÂÂÂ{{SSSüüüüüüüüSüüüSSüSüüü¤{{Â{S{{{ ‰‰WÂüüü¤{¤¤Â{üüSÂÂ{ü{{{SüSSüüSüüüüüüüSüüüüüüÂÂÂ{{SSS{S ¤W¤{üüSÂÂÂWWW¤Süüü{Âüü{{{SSSüüSüSüüüüüüüüüüüüü{Â{S{SSS{{ {SÂW¤{üüü{¤ÂÂ{{üüüS¤Sü{{{{SüüüSSüüüüüüSüüüSüüü{Â{{{SSS{S {üSWWÂSüüS¤¤W¤ÂSüü{Âüü{ÂÂSüüüSüüüüüüüüüüüüSüüü{Â{SSSS{SS W{{¤WWÂSüüÂWW¤¤¤ÂS{ÂSüSÂÂ{SüSSSüüüüüüüüüüüSüüüü{Â{SSSü{S{ b‰WW‰WSüüü{¤¤¤¤¤Â¤ÂSSÂ{SSüüSüüüüüüüüüüüüüSüüüü{{{SSüSS{S ‰‰b‰WÂSüüüS¤ÂS¤¤¤{{Â{üü{SSüüüSüüüüüüüüüüSüüüü{{SSüSS{SS S{¤WÂüüüüS{{üSÂW¤Â{üüS{SüüSSüüüüüüüüüüüüüüüSS{SSüSS{SS üüS¤WÂüüüüSÂ{üü{¤Â{SüüüSSüSSüüüSüüüüüüüüüüüüüSSSüüüSSSSS üüüS¤SüüüSÂSüü{ÂÂÂS{{SüüSSSSüüüSüüüüüüüüüüüüSSüSüSüSSSSS SüüüSÂ{üüüSÂ{üüüSSSü{ÂüüüSSSüSSüSüüüüüüüüüSüüSüüSüüSSS{SS Âüüüü{¤Süü{WÂüüüüüüü{SüüüS{üüüüSüüüüüüüüüüüüüSüSüSüSSSSSS ü{Süüüüüüü{¤ÂSüüüüüü{Süüü{üüüüSSüüüüüüüüüüüüSSüSüüüSüSSSS üS{{üüüüüü{W¤SüüüüüüÂÂSüüSSüüüSüüüüüüüüüüSüüSSSSSüüSSSSSü SüS{SüüüüüS¤{üüüüüüS{üüS¤¤SüSSüüüSüüüüüüüüüSüSSSüSSSSSSS {üüS{SüüSü¤W¤üSüüüüüüSSS¤Â{{{üüüüüüüüüüüüüSSSSSüSüS{SSSS ÂüüüS{SS{ü{W¤{SÂ{SüüüüSÂ{ÂÂÂÂ{üüüSüüüüüüüüüSSSSSüüSSÂ{SSS ¤{üüüSSÂÂSSW{üüÂÂÂüüüüüÂÂWÂÂ{SüüSüüüüüüüüüSüSSSüüSS{Â{SSS WÂ{SüüSS{{¤ÂüüS¤{S{Süü{¤Â{{SüüüüüüüüüüüüSüS{SüSSS{ÂÂ{SSS ‰W¤{üüüüS{{¤{SüS¤ÂW{{SÂÂS{SSüüüüüüüüüüüSSSSSSSSS{Â{{{SSS À‰W¤{SüüüüS¤Âüüüü{ÂWÂS{ÂS{SSüüüüüüüüüüüüSS{S{SSSS¤Â{SS{ü ‰D‰W¤Â{SüüS{{üüüü{¤¤{S{{SS{üüüüüüüüüüüüSS{S{{SSS{‰WÂ{S{SS ‰WDbWW¤{SüüSÂÂüüüü{{SS{SSSSüüüüüüüüüüüüS{SSÂSSSS‰¤Â{S{üS W‰WbbW¤{üüüSÂÂ{üüüüüS{SüSSüüüüüüüüüüüü{SSSSÂ{S{¤¤ÂÂ{{SS ‰‰‰WbbWÂÂSüüS{{üüüüSÂ{üüüüüüüüüüüüSüüSSSSS{ÂÂ{¤Â{{¤¤¤{SS{ èDWWWbbWÂÂSüüSSüüüüüüüüüüüüüüSüüSSSüS{S{SSÂÂÂ{¤¤SS{‰¤{{{{ ‰ÀÀ‰WW‰bW¤ÂSüüSüüüüüüüüüüüüüüSSSSSüü{{{S{{¤¤¤{SüSW¤ÂÂ{ ‰‰bèb¤WWD¤Â{üüüSSüüüüüüüüüüüüü{SSSüSWÂSS{{¤‰‰{SüüÂb{ÂÂ{ b‰‰‰èDWWWDWÂ{SüSSSüüü{SüüüüüüüSSSüSÂW{{{{¤¤Wb‰{üüüS‰¤Â{{ b‰‰‰‰Àè‰WWDWÂÂ{üS{üüüSSüüüüüüüüüüü{¤ÂÂ{‰¤‰bD{üSüSb¤Â{ bb‰‰‰‰bèbW‰DWÂ{üSSSüüüüSüüüüüüüüüS¤¤¤ÂW¤‰DbSüüü{W‰Â¤ bb‰‰‰‰‰bèDW‰DW{{SSSüüüüSSüüüüüüüS{¤Â¤WW‰bWbDWSüüS{‰W¤{ ÀÀDb‰‰‰‰‰À艉D¤Â{üüüüüüüSüüüüüüüS{¤¤¤Wb‰Wbb‰À¤SüSS¤b¤WW DDÀèD‰‰‰‰‰b艤b¤{SSüSüüü{SüüüüüSS{¤Â¤¤‰‰b‰bDÀD‰SSü{b‰¤W¤Â DÀDbDÀDb‰‰‰bèD‰DW{{SüüüüS{{SüüüS{¤WWWW‰WDDÀb‰ÂüS¤bWW{¤ b‰bDÀbbDÀb‰‰‰ÀÀbbÂS{SüüüüÂÂ{üüSS{{¤WWWW¤¤bbÀbb‰ü{¤b¤{{{{ bb‰‰‰DÀDbDÀb‰Wbb¤W‰¤ÂSüüü{ÂÂüSSS{{¤W‰W¤Â{¤bb{{üSWbbW‰W‰ b‰bbb‰bDèDbbD‰Â¤ÀÀ‰W¤¤Süüü{¤SSS{SS{‰‰‰WÂ{S{{ÂSüüSWÀbb‰bb bb‰b‰‰‰‰bDJDW¤bbbDèb¤SSüüüS¤SSS{SSSÂW‰bb¤{SüSSSSüSÂbÀbbbb DDDb‰‰‰‰‰bbW‰DbbDDDÀb{SüüüüÂSS{SSSS¤DÀD‰¤{{SüüSüSS‰bbbD bbbbDDbb‰‰Â‰‰bÀÀbbÀbDbSüüüüSS{SSSSS{‰DDbb‰WÂSSSüSüS{{W‰b‰ bbb‰‰‰bbb¤‰‰‰‰‰bÀÀbDDWüSüüüSS{SSSS{{W‰Wbb‰¤{{{{SüSSSS{¤WW bb‰‰b‰‰W‰DDb‰‰WWbèÀb‰SS{üüüS{{SSSSSÂ{WW‰W¤¤Â¤¤{SSüSSüS{¤ Db‰‰‰‰‰Â‰‰‰bbDDbW¤WbÀWSÂÂüüüSS{{SSSSSS¤¤WWWWW¤Â{SüüSSSüS bDDDDb¤W‰‰‰‰b‰‰DÀÀ‰W¤bS¤¤{üüüSÂ{{SSSüSÂWW¤WW‰b‰¤Â{SSüSSSS ‰b‰‰‰¤‰DDbb‰‰‰WW‰bÀÀ‰ÂS{WÂüüüS¤{{Sü{¤Â{¤W‰b‰bb¤¤{{SSüSü ‰b‰b¤¤‰‰‰‰bDbb‰‰‰WWbÀÀ{SWÂÂüüS¤Â{SÂ{üüS{¤‰‰DDbDD‰¤{SSüS DDb¤¤‰‰‰‰‰‰‰‰‰bDDb‰¤¤W¤ü¤¤¤Süü{¤¤Â{SüSüSS{¤WDbDèèèÀb¤Â{SS ‰bb‰Dbb‰WWWW‰W‰W‰bÀÀbWSüS¤{üü{¤W¤{SSSSüS{¤‰WbèÀèèÀDbWÂ{S ‰‰Â‰‰bbbDb‰‰WWW‰WWWWbÀ‰üüSÂ{üüS¤W¤Â{{SüüSS{ÂWbbDDDÀDbb‰¤{ ‰Â‰‰‰‰‰W‰‰bbbb‰WW‰WWW¤ÂüüüS{üüü¤W‰¤¤Â{SSüüS{{{¤W‰DDDDDbbW ¤W‰‰‰‰‰‰‰WWW‰‰DDDbW¤¤¤Âüüüüüüüü{WW¤WWÂ{SüSüüüS{{¤W‰‰Dbbb‰ ¤‰b‰b‰‰‰‰‰WWW¤¤¤‰bDDbWÂSSSüüüüüSÂÂWbbWÂÂ{SSüS{{SS{¤W‰‰bbb Wbbbb‰‰‰‰‰WW¤W¤¤W¤¤WbDèbS{SüüüüS{{Wbb‰‰W¤SSSSSüüSS{¤W‰D ‰bbb‰b‰‰‰‰WW¤¤¤W¤W¤¤¤¤WbS{ÂSüüüüSS¤W¤Wb‰‰W¤Â{{{{SSSüS{¤b
10 20 30 40 50
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 5 Гепард Віталія Міщук (6)
(8) (9)
{{{ {S{ {{{ S{{ {Â{ { {Â{ { Â Â Â{ { Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ{ {Â{ {{{ {{{ {{{ {{{ S{S S{{ S{S {SS {S{ S{S {SS {SS SSS SSS {SS SSS SSS SSü SSS SSS SSS SSS SSS SSS S{ü {SS {üS {SS SS{ {{{ Â{ ÂÂ{ Â{{ Â{ Â¤ ¤{ WW W¤Â {¤ {{{ ‰W‰ ‰bb bbb bbD ‰b‰ ¤WW S{¤ SüS SSS üSü SüS {SS Â{S ‰¤{ bbW bb‰ bbb W‰D ¤b
S{¤¤¤ÂWbbbDDDDWb‰bDbÀèJ=JJ========>=>>>>!>>>>!!>>>!= {ÂÂÂW¤¤Â¤‰bbÀDDbW‰‰DDÀÀèèJ==J==J=>=>=>=>>>>!!>!!!>=>!> {{¤¤¤W¤‰‰bDDbD‰bbbDÀÀèè===========>=>>>>>>>>!>!>=!>è {¤¤¤W¤WbDDÀDbbbbÀÀÀèèèJ==>=>====>=>=>>!>>!>>!!>>>!D {¤¤¤Â¤WbbbDbDbbDÀèJÀèJ===>=======>==>=>>>>>>!>>>>!D {¤¤¤¤Â¤WbbbDDDbbDÀÀèèèJ===>==>====>=>===>>>>>!>>>!!‰ {¤¤¤¤Â¤WWbbDDDDDDÀÀÀèJJ====>=====>>>>=>>>>>>>>>>>!!‰ ¤¤¤¤Â¤¤‰bbDDÀDDDèèÀÀèJ=J====>>==>>=>=>=>>>>>>>>!!!b ¤¤¤¤¤¤¤¤‰bbDÀèDÀDÀèÀJèJ===>>>=>==>>>>>=>>>>>>>>>>!!W ¤¤Â¤¤WW‰bDèÀDÀÀÀèÀèèJJ==>>>>>==>>>>=>=>>>=>=!>!!>W ¤¤Â¤Â¤¤W‰bDèÀÀÀÀÀJÀJèJJ===>==>=>>>>>>=>=>>>=>>>>!>¤ ¤¤Â¤¤¤WbbÀèÀèÀèDÀDDÀèJ=======>>=>!>>>>>>>>>>!>!!>‰ ¤¤Â¤¤ÂWW‰bÀèÀÀÀèÀèÀDDÀJ======>=>>>>>=>>>>>=>>>>!!>D ¤¤Â¤¤¤¤W‰bÀèÀèDÀèDbDÀÀJ>=>==>=>>>>>>=>=>>>>>>>!>!>è ¤Â¤¤Â¤¤W‰bbÀÀÀÀDDDÀDÀèÀèJ===>>=>>>>>>==>>>>>>>>>!!=‰ ¤¤Â¤¤W‰bDÀÀÀÀDÀÀÀDDÀÀJJ===>==>=>>>=>=>>>>>>>>!!>=‰ ¤Â¤Â{¤¤W‰DÀDÀÀDÀÀÀÀDbÀèJJJ=====>==>>>==>>>>=>=>>!>JD ¤Â¤{{¤¤‰bbDDèDDÀÀDDDÀÀè====>=====>=>=>>>>=>==>!>>èè ¤ÂÂÂÂ{{¤W‰‰bÀÀÀDÀDÀÀbDÀèJJJ===>======>=>=>>====>>=J‰è ¤¤{ÂÂ{{¤‰‰‰bbDDbDDDDbbÀÀèJJJ==>==>>======>>J===>==è¤è ÂÂ{{{{{¤‰‰bbbbDDDDDDbDÀèJJJ========>=>=>=>=J===>J>èWè ÂÂ{S{{{ÂW‰‰‰bb‰DbbDDÀDDèJJ=J>=>================>èè>èDÀ {Â{{{S{¤WW‰‰‰WDDbDDÀDDèJ===>>>>=>>>>=>=====J==J¤À>JÀÀ Â{{{{{{¤WWW‰WWDDDDDÀDÀèJ======>=======>>===JJJèÂb>èÀÀ {Â{S{S{¤¤WW‰WWbDÀDÀDÀbèèJJJ=>>=====>=======J=è‰S¤=èÀÀ Â{{S{{{¤WWW‰W‰ÀèÀÀDÀDDÀèèJ====>>=>====>====J=D{S¤èèÀÀ {ÂSS{S{¤WW‰‰‰DDDÀÀbÀDDÀèJJ===>>======>====è=DSS¤JèDÀ {{SSS{{{¤WW‰‰bDbDDÀDbDÀèèJJ==>=>===========JJèS{è=èDD {{SSSS{‰‰WW‰‰bÀDDÀDDDÀÀèJJ====>==>===>====J=ÀÂSÀ=JDD {{üSSS{¤WW‰bbDDbbDDbDÀèèJJ===>=>=J==>=>====JÀÂS‰==DD {SSSSSSÂÂWW¤‰‰bbb‰bDDbDÀèJJJJ===>>==J=>>>====JèÂS‰J=ÀD {SüSSS{{¤¤W¤¤‰WbD‰DDDbDDÀJJJ==>>>>==J==>==>==JJ‰S{J=èD {SüSü{{ÂÂW¤¤W‰‰bbbbÀDÀDDJ=JJJJ=>======>======JJèÂÂè=JD SSüSü{{¤¤¤¤WW‰b‰bDDDÀDJJJèJJ=====>==>=>====JJèDÂÀ=JD {üüSS{{¤¤¤W‰‰‰bbbDDDèèèèJJ======>==>=>==J=JJÀ¤b==è SüüSS{S{{¤¤‰‰‰‰b‰bbDDèÀèèèJJJ========>====JJJèÀè=JJ SSSSS{{ÂS{{¤¤‰‰‰b‰‰bbDÀèÀÀèJJJJJ===J==>===>=JJJÀÀèèJ= üSSS{{{Â{{¤W‰‰‰‰‰‰bbbDÀÀÀÀèèJJJ=JJJ=>>===>=J=è‰W‰‰ÀJ SSS{{{Â{{{¤W‰‰‰‰W‰‰b‰bDÀÀÀèèJJJJ==JJJ===>=>===JèÂüS‰è SSS{ÂÂ{{{ÂÂW¤W‰WW‰bbbbbDèèÀèèJJJJJJJ=J====>==>JJèDSübè S{{{Â{Â{¤¤¤‰‰¤‰‰bbb‰bDÀÀÀèèèJJ=J==J====>=>>==JèJ‰S¤è SS{SÂÂÂÂÂÂW¤‰‰‰‰WbbbDbDDJÀÀÀèJJJ=======>===>>==JJèJ‰WD SSS{¤WWW‰‰WWbbbbbDDÀÀÀèÀèJ==JJJJ===>=>>>>>=JJ>èDè üSS{¤W¤Wb‰WW‰bbbbÀbDDÀèèÀèJJJJJJ=J==>>==>>==JJJèè üS{{¤¤¤‰‰W‰‰b‰DbDDDÀèJJJèJJJ=JèJJJJ=>>=>>>===Jèè SS{{¤¤W‰‰‰W‰bbbbbDÀDÀJJJJ=JèJJèèJ=J=>=>=>===èè= SS{{¤¤¤ÂÂWWW¤W‰bbbbDDÀJèJJèJJ=JèJèèJJ==>>>=>JJèèÀ SÂÂ{ÂÂ{¤‰¤Â¤W‰¤WWbbbbÀÀèèJJJJèèJ=èJèJJ==>=>=>=JèJèÀ {ÂÂ{{¤¤ÂÂÂÂÂÂW‰WW¤‰bbbèDÀèJJJJ=JJJJèJJJJ====>===JJèb ÂÂ{SS{¤Â{{¤¤¤¤W‰b‰W¤WbbDDÀÀJèèJJJJ==JJJJJ===>>>>==J‰ÂD ¤Â{SS{{{S¤¤¤‰WbDb‰W‰bDÀDÀÀÀèJJJJJJJ=JèJèJ=>=>>==JÀÂ{b ¤ÂS{Â{Â{¤WW¤‰¤‰Db‰b‰bbDDDÀÀÀèèèJJJ==JÀJJJ=>===>>èWS{b {Â{{{Â{¤{ÂWW¤Â{WDbWbbbbÀDDDèèJJèèJJ=èJJèèJ=>===>JDSü{D ¤Â¤{{{W‰¤{{‰bWW‰‰bbbbbbÀèJèJJJJJJJJJJ==J===>JÂüüÂÀ {¤W¤Â¤{{{W‰¤¤¤bbb‰WWW‰DbbbDÀÀèèJJJJèJèèèJ>JJ>==ÀSüüSb ÂÂW‰WÂ{ÂÂÂWWW¤¤bbbW¤¤{¤WW‰ÀèÀèÀJ==JèèJJJJ====>=WSüü{¤ ÂWWb‰ÂS¤¤Â¤¤¤Â¤W‰W¤‰WÂ{{WÀÀDÀÀDèJèèèJJJJ====>>JÂüüSSb ¤‰‰bb{{{¤ÂÂÂÂÂW¤Â¤WWb¤WDÀÀDDÀbDbDÀÀÀJJJ====>>J{üSSWJ bb‰bbÂÂ{ÂÂÂÂÂÂ{¤¤¤¤WbDbÀbDèbÀbÀbÀJDèJÀÀJJ>>>>è{üüÂb= bb‰Â{{Â{{{{{¤¤Â{¤Â{¤¤W‰‰b‰ÀDbÀbDbbDDJJJJèJ>>>>è{üü{‰> {{{SSS{{Â{{{¤W¤ÂS‰‰bWDJb‰bWb‰¤¤‰ÀDbDDè=JèDÀ{üS¤J> WW‰WWWÂÂÂ{S{¤Â¤ÂÂ{¤Â¤‰¤ÂWb¤Â¤¤¤{S{{Â{{¤‰¤Âb¤SSSWJ! DÀÀDDÀDDÀbÂÂÂ{{¤¤W‰ÂÂÂ{Â{SÂÂÂW‰¤b‰èDb‰bbD¤W{SS{b=! DèèJJè=èJJèbW¤{{{{{W{¤Â{SS{{‰bÀÀÀJJJJ==JJJ==J==À{SÂJ>> DDÀèJJJJ=>JJèÀ‰WÂ{{Â{ÂÂS{ÂDÀèJJJ==>>>>>=>>==>>=À{{‰=>> b‰ÀÀèèJ=J===>JJèDb¤{¤{{¤ÀDJJ=>=>=>===>>===J==èDÂ{WJ>>J ‰‰bbÀèJ==J=>>>=èJÀbbbWbbÀ==J>>>=>=>==>==JJ=JD¤{{‰J>>>= W‰‰‰bDèèJ==>>>>>>JèJ‰b‰À=>>>>>>>>===J>=èJ=èWS{ÂD>>>>=J ¤¤Â‰DèJ===>>>>>>JJ‰‰‰è=>>>>>>>===JJèb‰JDÂS{‰è>>>=JDb ü{{Â{¤bDèJJ==>>>>=J艉À=>=>>>>>>==JJè艉‰S{Wè=>>>Jb¤{{ SüSS{¤‰bDDÀJ=>>>>>J艉J==>>=>>>===JèbbW{S‰J>>!>>À¤SSW üSüüSÂW‰bbDè=>>>===J‰bèJJ=====J=JÀèÀW{SSÂDJ>>>JJ=D‰DJ üüSüüüS{¤‰èJ=>=>>=J‰bèèJ==J=>=èDb‰{SS{Wb=>>>=W¤J=J=>! SüüSüüüSS¤bèJ=J>>>>JbDJ==JJ===JJèbÂSS{‰è>>>>èb‰À>>!>!> SSüSüüüüüS¤bÀÀÀJJJJJ‰bèJJJJJ=Jèèb{SSÂbJ>>>>=bDJ>>!>!>! ÂSSüüüSüüü{¤bDDÀÀèèDW‰bDÀÀÀèÀDbÂSSSÂbJ>>>>>=J>!>!>!!!> ¤Â{SüüüüSüSWDèèJJ=èbW¤‰DJèJJJèDÂSSÂDJ==>>>>!>!>!!>!!>! bbW{SüüüüüüWbDèJ===艉Dèè=J=J=À{S{bJJ>>>>!!!!!>!>!!>>> ÀDb‰ÂSSüüüü¤DÀJ==褤bèJ====JÀ{SÂÀ>>>!>!>!!!>!>>>>!>J DèèD‰W{SSüüÂS{ÂDJ=>èÂ{bÀèJ==è‰D{SÂb=>!>!>!!!!!>>==JèÀ‰
60 70 80 90 100 110
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 6 Гепард Віталія Міщук
(9)
>!= >!> !>è >!D >!D !!‰ !!‰ !!b !!W !>W !>¤ !>‰ !>D !>è !=‰ >=‰ >JD >èè J‰è è¤è èWè èDÀ JÀÀ èÀÀ èÀÀ èÀÀ èDÀ èDD JDD =DD =ÀD =èD =JD =JD ==è =JJ èJ= ‰ÀJ S‰è übè S¤è ‰WD èDè Jèè Jèè èè= èèÀ JèÀ Jèb ‰ÂD Â{b S{b ü{D üÂÀ üSb ü{¤ SSb SWJ Âb= {‰> ¤J> WJ! b=! J>> =>> >>J >>= >=J JDb ¤{{ SSW ‰DJ =>! >!> !>! !!> !>! >>> !>J èÀ‰
SS‰è>>>>!!>>!>>=>>=À>===J=Jbbb‰bÀJèÀJJè‰ÂüS{bÀJ> SS‰À=J>>!>=¤À=>===èbÀ=>==b‰èD‰‰Dèèè==>!>Jb‰‰è=>= S{¤‰À=b¤J>>èJ=>>J>=è¤ÂJ==>=D>=JW{ÂbJJ>=J=>>=JJèÀW S¤WDJÀüb>!>>bb>>>>=ÀWJJ==>J=>=ÀÂü{¤bÀJ==>=>JèDbD üÂSbD=Db>>>>>¤ü‰>=>>JDJJ===>===À¤üüüS¤À=>=J==>>>> ü‰‰J>=èJ>!>ÂSb>=JJ=JÀDDJ=>=艉¤SüüüüÂÂW‰‰bÀJ>>> {‰ÀJ=D¤J>>>èÂJ>è‰À==À¤SWè>>JJb{Süüüü{WDÀ¤S{bJ== {Â{¤À=J>Àè=>>=JJ>À{SÂJ>büü{è>>=À‰{üüüSÀ>==büSSÂJ= ÂÂS¤DJ=>>===>>JJJ=WüSÀ>=¤üü{è>>JbÂSüüSWJ>=bSüS‰=> ¤W{Wbè==>>JJ===D{‰ÀSüb>=Wüüü‰J==ÀÂSüSÂè>>J{Sü{D>> ¤W‰b‰è>>>=WÂè>=ÀWüSW{Â==W{üüÂÀ==èW{SSWè=JWüü{À=>> ¤¤bDW{èè>JbSÂ=>b{SüSèè==‰üüüSÀ=>>JèèDJ=D¤üSWÀ>=D W‰bD‰SÂJ==bÂ{J>‰Süü{¤J>>Àüüüü¤D=>>=J=>>=èbÀ===‰Sü Db‰ÀÀ¤ü¤==è¤{W=büüübÀbèèbÂüüüèJ=Jè=====>>>>>=J‰üü ¤bbbèDSÂJ=J‰‰SÀDS{SÂJ>Jèb¤Â¤‰JJJJJ==>>=è>>=èDW{ü{ ‰DWDÀSübJ=èWD¤ÀbÀèè==>=JJÀJ===JèJ==JJ‰ÂÀJ>JÀ¤üS‰ DDÀ‰‰‰‰Â‰JJ=J==JJ==D=>===J====>===>=JÀ¤üS{¤è>À¤À= èÀÀb{S‰DbÀ======>>J{À=>JbWbbJ==>>>==À{SüüüSÀJ>=>> JÀ‰ÀÂü¤bÀDè=>>==>>=Àè=>J‰{SüÂÀ=À===ÀbÂüüüSDJ=>>>= =J‰b¤üÂbWDDè>>=>>>>>=>==èÂüSÂèbS‰è>=ÀSüüS¤À=>=J=J JJèbW{¤b¤WSWJ>>>====>>>>J‰S¤J=DS¤À==D{üüSDJ====èÀ èèÀèb‰‰¤¤ÂSüÂJ==>b{{WJ>>>JÂDèÀ‰üSÀ==èÂüS¤DJ>==JD‰ èÀbDDW‰W{büüüè>JJ‰Süüb>>>=è>=è¤ü¤=>=WS{ÂbèJJJJÀÂ{ DbD‰b‰¤¤ÂWüüüÀJ>=bSüSb===>>>=JDü{è>>===JJJDb¤ÂÂ{ü DbÀ¤‰bW¤¤{üüDJ==èÂü‰=>>>>>>>Jb{b=====JJÀ¤Süüüüüü èÀ‰DW‰W¤S{¤üü‰À=>=D{¤=!=èèÀ===J‰J=J==JD¤{SSW¤{¤D Àèb‰bW{¤SüÂ{SDèÀ=>>Jè>!=‰{SD>==J=DS‰J=è‰Âbè==JÀèJ èèÀ‰bb‰¤Sü‰JJèJ=>>>>=DSü¤J>JÀ‰{ü¤èèJ======JJèè DÀÀ¤bb¤¤‰{üWb¤bèÀèJJ=>=JÂüüSb==JèS{‰{S‰JJèJèÀèJJJ ÀÀDDbbb‰W{SbDbW‰bÀ¤è=>=¤üüÂ=>JèWS¤‰üüS‰è=JÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀDb‰D¤¤bWW‰bDbWWDW{D>=‰üü{è>=bSSbÂüüüÂè==JÀÀ‰ÂW bDbDbWb‰Â‰‰‰bWWbbb‰WS{J=ÀSü{J>=èS‰Düüü{D=>=b¤Â{Âb bbDDDD¤‰‰‰À‰W¤{‰DÀÀ‰SSD=JÀSSJJJD{èèSüüÂèJ=J¤Sü¤‰è bb‰ÀDÀb‰‰bÀ‰¤{üü{bb‰ÂübèJè{{J=JbDèbSüSbÀW¤W{üÂbèÀ bb‰WbèÀDbb‰WÂ{üüSbÀÀ‰SbÀJè{{èèJÀÀJ¤üSDD¤Süüü{bJè‰ bbD‰WWÀÀbDDb‰üüü{WÀJèbbÀJ=b{ÀJ=DÀè¤ü¤JÀ{üü{¤DèbÂS èbb‰‰‰¤bDDDbWW{¤WbÀÀÀ‰ÂD=èbèJ=èÀÀÂSDè‰SüWÀJJÀ¤üü JDbbb‰‰Â‰bDD‰¤bDbW‰bb‰¤S‰ÀèèèÀèD‰WS¤ÀÀÂü{èJJèÂSü JJ‰bbb‰b¤‰bb‰ÂbDbWWDDÀÂÂÀèÂbÀÀ‰W{{èÀ‰üüWèJè‰Sü{‰ èJè‰bbDbÀDDÀbb‰DbWÂ{‰DbÂÀÀ¤‰èbWÂ{DèD{üSDÀD¤SüSW‰ JJJÀ‰bDDèèJJJÀDDÀbSüü{bÀ‰èDS¤bW¤ÂDJè‰ü{¤DDÂüüS‰¤ èJJJÀbbDèèJèèèbÀJbüüüüSbDÀÀ{¤W¤S¤èÀ‰S{‰DbÂüS¤‰W èJJJJÀbWbJJJDJDbJÀ{üüüüÂbÀJ‰‰¤ÂÂbbWS{‰D‰ÂSÂWW¤Â‰À JJJ=JJDD‰bèJÀbW{‰Jè¤üüü{WWJÀ‰‰Â‰ÀW{¤b‰¤{{ÂWWbÀJÀW JJJJ=JJDDbèèèÂüüüb=è{üü{b¤ÂDJb‰b‰¤‰b‰¤{¤‰bJJb¤{S ==JJJ=JJÀÀÀJJ¤üüü¤DJJ¤S¤ÂSÂb‰Db¤bb‰W‰‰‰DJè‰Â¤À J==JJ==JJèJèèD¤SüSDJJbWWÂÂü¤DbèÀD‰bb‰bJJÀWÂ{ÂbJ=è ========JèèJèèJDÂ{è=Jèb¤Â{üSS‰bbb‰‰èJD‰¤{¤è=è‰ÂS J=>===>==èèèJèèè=J>J=èbWÂSüüü¤‰bbWb=À¤{‰J=bÂSSSS J===>====JDèJJJJJJè=J=JD¤üüS¤‰‰DJJW{ÂbJJ‰{SSSSS{ =>>>J>===À‰èJ=JJèèDJJJ=‰Süü{ÂW¤b=DÂ{b=èW{üSSSSÂbJ =>>>>=>==J¤bJJ=JJ‰{ÂÂÀJ¤üüü¤¤b=‰ÂbJè¤SSSSS{Wèèb¤ >>!>>>==JJ¤ÂJJ=Jè=WÂbè=ÂüüübÂÀ=¤‰=J¤SSSSSÂbJDW¤D= >>!!>>>=ÀÀ¤{D=JJèè=bJè¤ÂSSbbè=bJJWSSSSS¤Àèb¤D=Jb >!>!>!>=À¤{¤J>JJÀÀ==èè{‰Â‰Jè>J=‰{üSS{‰èÀ‰{ÂD=JbÂ{ J>!!!!=JD{SW===JèÀ==ÀSüSDJJ>>À{SSSÂbJD¤{ÂD>J‰Â{{{ =>!!!>>ÀÂSSW=>=èèJJ=è{üÂDJJ=W{SS¤ÀJbÂ{{D=J‰{{{{SS >!!>!!>À{SSÀ=>=èJ=JDbbS‰èè¤Â{{¤èJ‰{{ÂD=èW{{S{{{‰ >!!!>!>è{{ÂJ===DèÀèÂÂÀèÀèW{{¤ÀJ‰{SÂD=èW{{{S{{WDèD !!!!!>>=W‰À=>JÀDèWSü{J>=JÂ{À=b{S¤D=J‰{S{{{¤DJè‰Â{ !!!!>JJ=ÀèJ=>bWbèbüS‰>>è‰èDÂ{ÂD==b{SSSÂbJè‰Â{{‰ !!>>JbÂWWè>>JÂ{DDbÂWè>=‰SWÂ{{b==b{S{{‰èJD¤{{‰À>> !>>è¤{ü{‰J>>ÀSÂÀDbD==>ÀSSS{¤è>ÀÂS{ÂbJè‰Â{{¤D==è‰Â >=è¤SüSWè=>=W{‰bD‰J=>=b{{Âb=J¤{{¤ÀJD¤{S‰è=JD¤{SS JbÂSüS¤D=>>褉‰bb==è¤SÂW==bÂ{‰JJbÂSS¤D==è‰ÂSSSSS ¤{SSSWè=>>=D{Wb‰b==bSWÂÀbÂÂb=èWSS{‰J==ÀWSSSüSSSü bÂS{WJ=>>>>‰Â‰b{¤‰==Dü{{¤Â‰=JW{SÂDèè=èW{SüSüSSS{¤ JèDè=>!>>>=bSWD{¤==‰üü{‰JJ‰{{¤DÀDèè‰{SSüSSÂWbbW{ À=>>>!>!>>J‰{¤D{S¤ÀÀÂÂ{è=bÂÂbèDbèJb{SüS{WDDWÂSSüü b>>!>!>>JèJ¤Â{DÂüÂÂSS‰DÀ¤¤Dèb¤ÀJ‰{üSÂWDbWSüSüüüüü J>!>!>>JbÂb‰S{b¤ü{SüSb{WèJ‰ÂbJb{{¤bÀb¤{üüüSüüSüüü >!!!>!>èÂSÂb¤ÂbÂSS{ü{{‰Jb{¤èÀ¤WDÀbÂüüSüüüüüüüüüüü !!>!!>>ÀÂS{bÀDD¤ü{{ÂWÀDÂ{bJÀÀD‰ÂSüüüüüüüüüüüüüüüü !>!!>=JD{SS‰èJD¤S{ÂÂS¤èèJJÀ¤SüüüüüüüüüüüüüüüüüüüS >!>=èb‰À{ü{WèJD{SSÂüS‰èèJDSSüüSüüüüüüüüüüüüüüüüSü !>=bÂ{{DÂSWÀJJ‰SSSSSDèWS{‰èÂ{SSüüüüüüüüüüüüüüüüüü >>JÂÂS‰ÂSS‰J=büS{S{‰‰bbÀÀè=JèèÀÀbW{SüüüüüüüüüSüü >>D{üSÂb‰ÂWÀJJW{{‰ÂJJÀbWÂ{{S¤ÀÂ{{‰bDDW{üüüüüüüüü èÀ¤SüSÂbJÀè==J¤S¤DÂÂÂSSSSüüSüS‰¤üüüüSS¤bDW{üüüüüü Âb‰Â{Âbè=>==Jb¤{bD{{SSSüüüSüüüü{WSüüüüüüü{‰b{üüüü
110 120 130 140 150 160
80
90
100
110
120
130
140
150

Page 7 Гепард Віталія Міщук (8)
¤‰b‰b‰‰‰‰‰WWW¤¤¤‰bDDbWÂSSSüüüüüSÂÂWbbWÂÂ{SSüS{{SS{¤W‰‰bbb Wbbbb‰‰‰‰‰WW¤W¤¤W¤¤WbDèbS{SüüüüS{{Wbb‰‰W¤SSSSSüüSS{¤W‰D ‰bbb‰b‰‰‰‰WW¤¤¤W¤W¤¤¤¤WbS{ÂSüüüüSS¤W¤Wb‰‰W¤Â{{{{SSSüS{¤b WW‰‰‰‰‰‰b‰b‰‰‰W‰¤¤¤¤Â¤Â{SüS{üüüüSS{{¤‰bb‰WWWW¤¤W‰{üSSS{W bDÀÀDÀDDDbbbbbbDDÀÀÀDWW‰ÂüüüüüüSüüSS{‰‰WW‰‰bDb‰¤{SSSüSS b‰WW¤WW‰WWW¤¤¤¤¤W¤W¤¤¤‰Db{üüSüüSüSSSSS{¤¤¤‰‰‰‰Db‰¤ÂÂ{SSüS ¤WWW¤‰WW‰W‰bbbDbbb‰¤W‰bb‰WüüSSSSSSSSSüS{¤W¤¤WDDbb‰WW¤¤¤¤{ WWWWWW‰bDDbb‰WWWW¤Â¤¤¤¤ÂÂÂSüS{SSSSSSüüS{¤{W‰bDDbDbDDDbW WWWWbbbbW‰WWW¤WW¤¤¤W¤¤¤Â¤¤ÂüS{{{S{SSü{{SüS{{ÂWbDbDDDDÀDbD W‰bb‰‰W¤WW‰‰WW‰W¤W‰WWW¤¤W¤ÂÂS¤ÂÂ{S{{üüSüüSSÂWW‰DbDDDbDD b‰WWWWWW‰‰‰‰‰‰‰¤WWW‰W¤¤W‰bDbÂÂÂW¤¤¤ÂÂSüSüüüSSS{{¤ÂW‰b‰‰bÀ WWW‰W‰‰‰‰‰bbb‰‰WWWWW‰‰DDbW¤¤Â{¤¤‰‰W¤¤Â{SSüSSSSSSSS¤WD ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰b‰‰‰WW‰DD‰‰W¤W‰bb¤SÂÂWW‰W¤¤¤ÂÂ{SSSSSSüSüSSS{{¤ ‰‰W‰WW‰W‰‰‰‰‰‰‰DDD‰¤WW‰Db‰WW¤S{ÂÂÂWWWW‰W¤¤Â{{{Â{SSüSSSSüS ‰‰‰‰WWW¤WWW‰‰DDb‰W¤WbDbWWW¤¤¤SS{{¤¤¤Wb‰W‰WW¤‰‰¤Â{Â{{{SSü ‰‰‰‰‰WWW¤W‰DD‰WWWWbD‰WWWW¤W¤Â{üS{S¤‰‰W‰b‰‰b‰‰¤WWW¤¤ÂÂ{ ‰‰W‰‰‰‰¤‰Db‰WW¤WbD‰W‰WWWW¤Â{¤ÂüSSS{{{¤W¤W‰‰bbbbbÀDDbbÀDD ‰W‰WWWWDb‰WWWW‰DbWW‰WWWW¤Â¤WWWSSSSS{SS{ÂÂÂWb‰bbDÀÀÀDbÀJJJ ‰W‰WWbD‰¤¤¤W‰bDWWW‰‰‰WW¤ÂWWWW¤ÂüSSSSSüS{{{¤W‰‰bbÀDD‰ÀÀJJJ ‰W‰‰DbW¤¤¤¤WDb‰W‰‰W‰‰W¤¤WWWW¤¤‰{üSSSüüSSSS¤¤‰‰b‰bDÀÀèè WWbD‰WWWWW‰D‰W‰W‰‰‰‰‰¤¤WWWWW¤ÂbÂSSSSSüüSSSS{{{¤¤W‰‰bbDb WbD‰‰W‰WW‰D‰W‰WWWW‰‰¤¤WW‰WW‰‰¤{S{SSüSüSSSS{{{{{Â{{¤¤‰WW bD‰‰WW‰W‰DWWWWW¤WW‰WWWWWWWÂÂWbWW¤{{{SSüSS{SS{{S{{SSSSSÂ{{ DW‰WWWW‰DWWWWWW¤WW‰W‰‰W¤W¤W‰‰¤¤Â¤{{{{SSS{SS{SSSSüüSüSSüS WWW‰WW‰DWWWWWWW¤¤WW‰‰WW¤Â¤¤¤‰W¤Â¤Â¤ÂÂÂ{{Â{{{Â{{{{ÂÂÂÂÂ{SS WW‰‰WWb‰¤WWWWW¤¤¤WW‰‰W¤Â¤¤¤¤b¤Â¤W¤¤¤¤Â¤ÂÂW‰W¤Â¤ WWWWWWb‰WW‰WWWW¤WWW‰‰W¤¤¤¤¤W‰Â¤WW¤W¤¤¤¤{ÂÂWW‰Wb‰bb‰‰‰W‰b WWW‰WbWWWWWWWW¤¤¤W‰‰‰¤¤W¤¤¤b¤Â¤¤W¤W¤¤¤ÂÂÂ{{‰bbbbbbDDbDDÀ WWWWWbWWW‰WWWW¤¤¤¤‰‰¤‰WW¤¤¤b¤¤¤¤W¤W¤Â¤¤Â{{{¤‰‰W‰bDDbbDD ¤¤WWW‰¤WWWWW‰W¤W¤W‰¤W‰‰¤W¤¤b¤W¤WW¤Â¤Â¤ÂÂ{SüüüS{ÂW‰‰‰‰‰bD W¤WW‰WWWWWWWW¤¤¤WW¤WW‰WWW¤W‰¤¤¤W¤¤¤¤Â¤¤Â{S{SSüüüüüS{ÂÂW‰b ¤¤WWW¤W¤WWWWW¤W¤¤¤W‰‰WWW¤¤¤‰¤¤¤¤¤¤¤¤¤ÂÂ{{{¤‰{üüüüüüüüüSS{ ¤¤¤¤‰¤¤¤¤WW¤¤¤¤¤¤¤WWW‰W¤¤¤WW¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â{{ÂbbÂSSSüüüüüüüüüü ¤¤¤WW¤¤W¤¤¤¤W¤W¤¤WWWWWW¤¤¤WW¤¤W¤¤¤¤¤Â{¤D‰Â{{SSüSüSüüüüüü ¤WWWW¤W¤¤¤¤W¤W¤¤WWWWWWWW¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤{‰D¤ÂÂ{Â{SSSÂ{Süüüüü ¤W¤¤‰¤¤¤W¤¤¤W¤¤¤W¤¤WWWW¤¤¤¤W¤¤W¤W¤¤Â‰D¤¤ÂÂÂ{{{{Â{S{Süüüü ¤¤¤¤W¤W¤¤¤W¤W¤¤¤¤W¤WW¤WWW¤¤W¤¤¤W¤¤ÂÂbD¤ÂÂÂÂÂÂ{{Â{{{ÂSüSSS ¤¤¤WW¤¤¤¤¤¤¤¤W¤¤¤¤W¤¤¤WWW¤¤¤¤¤¤¤¤ÂÂWD¤Â¤ÂÂÂÂÂ{ÂÂÂ{{{{ÂÂ{{ ¤¤¤WW¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â‰D¤¤¤Â¤ÂÂÂ{ÂÂÂ{¤¤‰W ¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤W¤¤Â¤¤Â¤¤¤ÂWD¤¤¤Â¤ÂÂÂÂÂÂÂ{¤¤Â¤DD¤{ W¤WWWWWW¤¤¤¤¤¤W¤W¤W¤¤¤W¤¤¤Â¤¤Â¤¤¤b¤¤¤Â¤ÂÂÂÂÂÂÂ{¤DbW¤{ WW¤WWWWWWWW¤W¤WW¤W¤¤¤¤W¤¤¤Â¤Â¤ÂÂbW¤¤¤¤Â¤¤ÂÂÂÂ{‰D¤W¤ WW¤WWWWWW¤W¤WW¤¤¤¤WW¤WW¤¤Â¤¤Â¤ÂW‰¤¤Â¤Â¤¤Â‰D¤¤¤‰ W¤¤WW¤W¤WW¤W¤¤¤¤¤¤WW¤W¤W¤¤¤Â¤Â¤‰¤¤¤¤¤¤¤Â¤Â¤D¤Â¤¤WW ¤¤¤¤¤¤¤W¤WW¤¤¤¤¤¤WWWWW¤¤¤¤¤¤¤¤‰¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤Â¤¤b¤Â¤¤WW W¤¤¤W¤WWWWWW¤W¤¤¤WWWW¤¤¤W¤¤¤ÂW¤¤Â¤¤¤¤¤¤¤Â¤Â¤Â¤Â‰¤¤Â¤ÂWWW W¤W¤¤¤WWWW¤WWWW¤WWWWWWWW¤¤¤¤¤W¤¤¤¤Â¤¤¤¤Â¤¤ÂÂW¤¤Â¤¤W ¤¤¤¤¤¤W¤¤¤¤WWW¤WWWWWW¤¤W¤¤W¤W¤¤¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤Â¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤WWWWWW¤¤WW¤¤WW¤WW¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤Â¤ÂW¤ ¤¤¤¤¤¤¤W¤¤¤WW¤W¤¤¤¤W¤¤¤WW¤W¤¤¤¤¤¤Â¤W¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤ÂÂ{Â{¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤W¤W¤WW¤¤¤¤W¤¤¤Â¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤Â¤ÂÂÂÂÂÂ{Â{ ¤¤¤¤Â¤Â¤¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤Â¤¤¤Â¤Â¤ÂÂÂÂÂ{{{{{{{Â{{ ¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤Â¤¤¤W¤¤W¤¤¤¤Â¤¤¤Â¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ÂÂÂÂÂ{{{Â{{{ÂÂ{ ¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤Â¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤Â¤¤¤Â¤¤¤¤Â¤ÂÂÂÂÂ{{Â{{{{{{Â{{ ¤¤¤Â¤Â¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤Â¤¤¤¤Â¤¤¤¤Â¤¤¤¤¤Â¤Â¤ÂÂÂÂÂ{{{{{{{{{Â{ ¤¤¤¤Â¤¤Â¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤Â¤¤Â¤Â¤¤¤Â¤¤Â¤ÂÂÂÂ{Â{Â{Â{{{{{{{{ ¤¤¤¤Â¤Â¤¤¤¤Â¤¤Â¤¤¤Â¤Â¤Â¤¤¤¤¤Â¤ÂÂÂÂÂ{ÂÂ{{{{{{{{{{{ ¤¤¤Â¤Â¤Â¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤¤Â¤Â¤ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ{{{{{{{{{S{{{ ¤Â¤¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤¤¤¤Â¤Â¤ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ{ÂÂ{{{{{{{{{S{ ¤¤¤¤¤¤¤W¤¤¤¤WWWWWWWW¤WW¤WWW¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤ÂÂÂÂÂÂÂÂ
10 20 30 40 50
160
170
180
190
200
210

Page 8 Гепард Віталія Міщук (9)
bbb W‰D ¤b S{W üSS SüS ¤¤{ DbW DbD bDD ‰bÀ ¤WD {{¤ SüS SSü ÂÂ{ ÀDD JJJ JJJ Àèè bDb ‰WW Â{{ SüS {SS ¤ W‰b DDÀ bDD ‰bD W‰b SS{ üüü üüü üüü üüü SSS Â{{ ‰W D¤{ W¤{ W¤ ¤¤‰ ¤WW ¤WW WWW ¤¤W ¤¤¤ ÂW¤ ¤ Â {{ Â{ Â{{ {Â{ {{{ {{{ {{{ {S{ ÂÂÂ
bbW{SüüüüüüWbDèJ===艉Dèè=J=J=À{S{bJJ>>>>!!!!!>!>!!>>> ÀDb‰ÂSSüüüü¤DÀJ==褤bèJ====JÀ{SÂÀ>>>!>!>!!!>!>>>>!>J DèèD‰W{SSüüÂS{ÂDJ=>èÂ{bÀèJ==è‰D{SÂb=>!>!>!!!!!>>==JèÀ‰ bDÀÀÀD‰{SS{WÂ{¤DJ=JDÂ{¤DèJJDWbJW{‰J=>!!!!!!!!>!>=èb¤{S {‰bèJè‰{S‰W¤¤‰Àè=è‰SS{¤‰ÀÀèè>>è{WÀ>>!>>>>>>>>>>JW{SSS üS{‰è==è¤Âbb‰‰bÀJèDÂSSS{¤bDÀJ>>=¤ÂD=>>!>!>>>=èDÀ褤‰‰¤ SüSWè>>=DÂDbW¤bÀÀb¤SSSSS¤‰bDDJ>èW‰D=!!!!>>>JÀ¤{¤À=J=>= ¤¤‰bè>>>=¤{¤{¤DbbW{SSSüü{WD‰¤WJb¤À>=!>!!>>JD¤‰WbJ>!!>! Dè==>>!>è‰{{¤W¤¤{üüSüüüüü{Wbbbb‰bJ>!>>!>!>=J==>>!!!!!! è==>>>>Jèb¤{SSSüüüüüüüüüüüS{S{¤‰èè=!>!>!>!!!!!!!!!!!!! JJ=>>>=èÀ‰‰èWSüüüüüüüüüSSSüSü{{WJ=>>!>!>!!!!!!!!!!!!!> DèJ=>>=èDè==è‰SüüüüüüüüüSüSSÂDÀ‰‰=>!!!!!!>!!!!!!!!>!>> W‰Dè==>>>>===J¤SüüüüüüüSSSSWD=>=èè>!!>!>!!>!>!>>>>!>èb S{{¤bè==>===>Jb¤üüüüüüüüSSÂD>>!!>>!!!!!!>!>>>>=ÀDJ=bW{ SSüS{{WDÀ==>=JÀ¤{SüüüüüSS{ÂD>!!!!>!>!>!>==>>=Db¤S¤è¤S{ ÂÂÂW‰‰bbJ>>>=JD‰b¤Süüüüü{‰bJ!!!!!èbD>>=DÂD=èÂ{{{DJbWD DDbèè===>>>>>JÀ==b{üüüüü{WÀ==!!!>!>JJ>>=DWb=>è‰Wbè>>J= Jèè===>=>>>>=JJ>>DÂSüüüü{‰=>!!!!!>!>>>>>>=>>!>=J=>!>>! èèJ==>=>>>>>=JJ!=J¤Süüüü{‰J!>!!!!>!!>!>!>!>!!!!>>>>!>> ÀèJ=J===>>>====>>JW{üüüüS‰J>>>!!>!>>>>>>>>>!>!>!>>>>>> bÀèÀèèèJÀÀJJ==>>>=WSüüüüS¤è>>=>>=>>>>==>>>>=>>!>>>>>=> ¤D‰b‰‰‰‰W¤‰D==>>>JWSüüüüSÂÀ>==JÀD=>>=JJJ===>==>>>===>= {Â{¤{SS¤bJ=>>>>è¤Süüüüü{b=èD¤Â¤J=>JÀbbÀèJ===JJJèJJJJ SSÂ{{{ÂbÀè==>>>>>è¤üüüüüü{‰èJèDb‰J==À¤{{¤ÀèJD‰{¤WÀ= S{{{‰bbJJ=>>>>>>=èÂüüüüüüSÂbèJJèèJJ==ÀbW¤‰ÀJÀÀ‰Â{ÂbDJ ¤b‰Dè====>=>>>>>=b{üüüüüüüS‰DèèèèèèJJJJèÀèJJ==JJèèJJJ DÀèè======>>=>>=èÂüüüüüüüüSS{¤‰DÀÀDèèèèJJèJJJJ=J====èÀ ÀèèJJJ>=====>=JÀ¤SüüüüüüüüüüSS{¤‰bbbDDÀèèèÀJèJJ=J=JJD ÀèÀèèJèJJJJ=èDb{üüüüüüüüüüüüSSSSS{¤W¤¤‰DDÀÀDDèèèJèèÀDD DÀÀèèèÀèÀÀJDWÂSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüS{ÂÂ{¤‰bbbbDÀDÀÀbW{{ DDDDDDb‰‰b¤SSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSSS{{¤¤¤Â{SSüSS {ÂÂÂÂ{SSSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüSSSüüüüüüüüü üüüüSüüüüüüüüüüüüSSüSSüüSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüS üüüSSüüüüüüüüüüüüSS{{{SSSüüüüüüSüüüüüüüSüüüüüüüüüüüSSS üüüüüSüüüüüüSüüS{{{Â{Â{SÂ{SSüSüSSSS{SSSSÂÂ{SS{{üüüüüüü üüüüSüüSüüüSSSSS{ÂÂ{¤WÂ{¤{SSSSS{{{SÂ{{ÂÂWW¤¤¤‰b‰Â{üSS üüüüSS{SSü{{{{S{{¤ÂÂW‰DÂÂÂÂS{üÂ{{¤Â¤¤¤¤‰bbbDbèÀb‰ÂSS {SSSS{{SSSÂ{ÂÂ{¤Â{‰bÀ¤WÂÂ{ÂSS¤{ÂÂbW‰DW‰DÀÀÀbèDèD¤Â{{ SS{S{ÂSü{¤{{{¤Â¤¤¤WDÀb‰Â¤{¤S{¤{DÂb‰ÀJbDJ===è=èDbÂ{ {Â{{¤SüÂW{{{¤‰Â¤{ÂW‰‰DbD‰‰Â‰ÂÂÂ{¤Â¤WW‰èJJÀè>>>=JJÀW¤¤S ¤Â{Â{S{b{{{¤D¤{WS¤bWDD‰DWD‰‰ÂW¤W‰W‰¤Àb=J==J>>>JÀDb‰¤Â WÂ{Â{SbÂ{{‰À¤S¤b‰bD‰bWDWb‰‰¤‰‰b‰b‰DDÀ>====>==JW‰‰W¤ ¤Â¤ÂSW‰ü{S‰DbW¤Â{WW‰bDbbbD‰D‰D‰¤bD‰èDÀJD=>>J==JÀbÀ‰¤¤W ¤¤ÂÂ{b{S{‰JÀ‰¤ÂÂW¤‰bÀèbÀDDDèDD¤bbbèèJJJè>=>JJ=DW‰b‰¤Â W¤¤{W¤S{{b‰J艉¤‰WÂb‰ÀJÀÀbJDJbèb‰bÀÀ=J==J=>J=DèJW¤¤‰b¤ ‰‰¤ÂbÂÂ{¤‰ÀJbWb¤b¤ÂbWÀèèÀb=èJÀDè‰DDèè===>è=èèè‰bD{¤¤W‰ bW¤Wb¤W{bWJèW‰bWb¤WbÂÀèèDÀ==èJÀÀDÀbJDJ>==JDèbJWÂb¤{¤W‰ ‰‰¤b‰‰ÂÂb‰=ÀWDbWbWbbÂDèÀÀÀ==JÀJbÀÀbbèD>J==bbb‰D{{‰Â¤WW W‰Wb‰WW¤WÀJÀ‰Db‰b‰ÀDÂbèbèèJ=JDJbèbJWJbÀ=JÀÀ¤WÂW{SÂW¤W‰ ¤‰WDb¤bWbÀJè‰Db‰DbèÀ¤bJbJJèJJbèDD‰=‰bÀWJDbDÂÂ{ÂÂSÂWW‰‰ ¤W‰DbWbWbÀJèbDbbDDèÀ‰bÀDèJèèèDbD‰Dèb‰èÂb‰¤Â{SSSÂ{ÂW‰‰‰ ÂWWD‰‰‰‰DDèD‰bbDbbèè‰bDDèJÀÀèÀ‰À‰DbDWbW{¤{{SSSS{¤¤W‰‰W ¤WDW‰‰bbDÀb‰‰bbbbÀè‰bDbèÀèDÀè‰À‰b‰D¤¤DSÂ{SSüSS{ÂW‰‰‰¤ ÂÂW‰W¤b‰‰bD‰b‰bW‰Dè‰bbbbÀDbDè‰bbbWbÂ{b{SSüSüüS{¤WW‰WW {ÂWW¤Â‰WW‰b¤‰{WW‰bÀW‰bbWbbbbD‰b‰‰¤¤{S{bü{üSüüS{¤¤W‰WW {{WÂÂ{W¤Âb{¤{¤‰D¤¤b‰¤bW‰b‰WW‰¤Â{SüSbSSüüüüS{¤W¤¤¤ {¤{{{{S{{W{ÂS{Â{‰‰¤Â‰W¤‰¤Wb¤¤{SSüüü¤¤üüüüSS¤¤¤¤¤Â SÂÂ{{S{SSSÂS{S{SSÂWW¤Â‰¤ÂW¤WW¤SSüüüüSbüüüüS{¤¤¤¤Â S¤{{SSSSSS{SS{SSS{W¤¤¤‰¤¤WÂW¤ÂÂÂÂ{Süüüüü‰SüSüS¤¤¤Â{{ ÂWÂÂÂÂÂ{Â{Â{ÂÂÂ{{‰WWW‰‰‰‰W‰W¤¤¤WÂ{{SüüSÂÂSüS{{¤¤¤Â{S{
60 70 80 90 100 110
160
170
180
190
200
210

Page 9 Гепард Віталія Міщук
>>> !>J èÀ‰ ¤{S SSS ‰‰¤ =>= !>! !!! !!! !!> !>> >èb bW{ ¤S{ bWD >J= >>! !>> >>> >=> =>= JJJ WÀ= bDJ JJJ =èÀ JJD ÀDD W{{ üSS üüü üüS SSS üüü üSS ÂSS Â{{ Â{ ¤¤S ‰¤Â ‰W¤ ¤¤W ‰¤Â ‰b¤ ¤W‰ ¤W‰ ¤WW ¤W‰ W‰‰ ‰‰‰ ‰‰W ‰‰¤ ‰WW ‰WW ¤¤¤ ¤¤Â ¤Â Â{{ {S{
>>D{üSÂb‰ÂWÀJJW{{‰ÂJJÀbWÂ{{S¤ÀÂ{{‰bDDW{üüüüüüüüü èÀ¤SüSÂbJÀè==J¤S¤DÂÂÂSSSSüüSüS‰¤üüüüSS¤bDW{üüüüüü Âb‰Â{Âbè=>==Jb¤{bD{{SSSüüüSüüüü{WSüüüüüüü{‰b{üüüü SWÀèDÀè=>>>JbÂW‰èD{SSSüüSüüüüüüüS¤SüüüüüüüüS‰‰Süü SÂÀ=>>>=>>=b{S¤èJbS{{{{SSSSSSüüüüü{üüüüüüüüüü{b{ü ¤À=!>>>>>=ÀÂ{{bJèbSÂWDÀèèèèèÀDbW{üüSüüüüüüüüüüSW¤ =>!!!!>>>=‰{SÂè=ÀÂbèDWÂ{SSSüS{‰DÀ‰ÂSüüüüüüüüüüü >!!>!>>>=J¤SÂDJ=bS{SüSSüüüüüüüüüü{ÂbbÂSüüüüSüüüüü !!>!=ÀÀD¤b{S‰J=J¤{Â{SSSüüüüüüüüüüüüüSW‰Âüüüüüüüüü !!>Jb{{¤W‰{ÂJ=JbÂ{bbW{SSüüüüüüüüüüüüüüS¤WSüüüüüüü !>=‰{SS‰b‰è==DÂ{SSS¤bWSSüüüüüüüüüüüüüüü{W{üüüüüü >>=ÂS{ÂDJ=J>>J¤S{SSSS{‰{üüüüüüüüüüüüüüüüS¤{üüüüü WDè¤{{DJ=>>==b{S{SS{{{{‰WSSSüüüüüüüüüüüüüü{Süüüü SÂèb{‰è!!>>=bW‰¤‰DÀèèèÀÀÀèèÀDbW{Süüüüüüüüüüü{üüüü {¤è=J=>>>!>J¤SS¤‰‰Â{{SSSS{{¤{‰ÀÀb{üüüüüüüüüü{üüü ÀJ=!!!!>>==ÀSSSÂSSSSSSüSS{SSÂSüü{¤ÀDÂüüüüüüüüüSüü !>!>!!>=ÀDDÂÂ{Â{SSSSSSSSSSSSSÂSüüSüÂD‰Süüüüüüüüüü !!!!!>>D{{ÂbÀ‰bÀW{{SSS{{{{SSSüÂSüüüüSWbSüüüüüüüSü >!>>>>JÂüS{èJD{ÂbDW{{{SS{{{SSüü{SüüüüS‰üüüSüüüüS !=Jèè=À¤{SÂJJ¤S{{ÂbD¤{{{SSS{Süüü{üüüüSü¤ÂüSüüüüüü =D{{Sb=Jb¤bJb{SS{{{¤DbÂ{{SSSSSüüü{üüüüSS¤SüSüüüüü ÀÂSSSW==JÀÀbÂ{{SSSS‰DÂ{{SSSSüüüü{üüüüü{{SüüüüSü Â{ÂSSWè=JÀ‰Â{{{{{{{{{ÂWD¤{{{{SüüüüSSüüüüSÂSüSüüüü ÀDb¤¤èJÀD‰Â{{{{Â{ÂÂÂÂ{SÂDÂ{{{SSüüüüSüüüSü{{SSüSSü >>=JèJÀDb‰{{S{ÂÂ{¤¤ÂÂS{bÂS{SSüüüüüSüüüSS{SüSSSü J==JJÀbW‰bÂÂÂ{{¤ÂÂÂÂ{ÂbSSSSüüüüüüSüüüSSSSSSüS bÀÀÀD‰{ü{{‰À¤Â¤¤Â{¤ÂÂÂÂ{{{¤¤SSüüüüüüüSüSSüSSSSüSS ‰¤W¤Â¤SSüSS¤‰W¤¤¤¤ÂÂÂÂÂ{{SSb{üüüüüüüüüSüüSüSüüSSS ¤{üüü{‰¤SÂÂ{¤À¤¤W¤Â¤Â{ÂÂ{{ü‰üüüüüüüüüüSSSüSSSSSS {üüSSÂÂWÂ{¤¤bb{{¤¤¤ÂÂ{{{SSü‰{üüüüüüüüüSSüSüüSüSS ÂÂüS¤W¤¤¤¤WÀ‰Â{{¤Â{{{SSüS‰üüüüüüüüüSSSSSSSSSS ü¤S{{¤¤ÂWW¤W‰‰¤¤{{Â{Â{SSüüü¤{üüüüüüüüüSüSüSüSSS SSÂS{Â{¤‰‰WWÀWÂÂ{{{{{{SüüüS¤üüüüüüüüSüSSüSSSSS SS{{¤ÂÂWW‰‰‰bÂÂÂÂÂS{{SüüüüÂSüüüüüüüüüSüSSüSS{ S{SÂ{¤¤ÂWWWW‰À¤ÂÂÂÂ{S{SüüüüS{üüüüüüüüüüSüüSSSS S{S¤Â¤¤¤ÂWW¤¤WbbÂÂ{Â{S{Süüüüü{üüüüüüüüüüüSüüSS{ S{{{¤¤¤¤ÂW¤¤¤¤ÂÀÂÂÂ{SSSüüüüüüSSüüüüüüüüSüüSüSSS S{{{¤Â¤¤¤ÂW¤Â¤¤b¤{{{SSSüüüüüüüSüüüüüüüüüSüüSSS{ {{¤¤¤¤Â¤¤{¤‰SSSSSüSüüüüüüSüüüüüüüüSüüSSS{{ {Â{¤Â¤¤¤¤W¤¤Â{SÂÂ{bSSüüSüüüüüüüüüüüüüüüüüSüSüSS{{ {¤¤¤¤WWWÂÂÂSS{{{‰{SüüüüüüSüüüüüüüüüüüüSüSSSSS{{ ¤¤¤¤¤¤¤¤ÂÂ{SüSSSÂ{üüüüüüüSüüüüüüüüüüüSüSSSSSS{ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ÂÂ{SSüüSSSÂüüüüüüSSüüüüüüüüüüüSSSSSSSS{ ¤W¤¤¤¤W¤ÂÂ{SSüüüüSüÂüüüüüüSSSSSSüüüüüüüüSSSSSSS{{ ¤WW¤¤WW¤¤Â{SüüüüüüüSüüüüüüSSSSSSSüSüüüüSSSSSSS{{{ ‰WWWWWW¤¤Â{SüüüüüüüüüüüüüüSSSS{SSSSSüSüSS{SSS{{{ bWW‰‰‰‰W¤Â{SüüüüüüüüüüüüüSS{{{{SS{SSSSSS{{{{{{ ‰‰‰‰b‰WW¤Â{üüüüüüüüüüüüüüS{{{{{{{{{S{S{S{{{Â{ WW‰b‰‰‰W¤Â{üüüüüüüüüüüüüüS{{Â{{{{{{{{{Â{¤¤¤¤ WWWb‰‰‰W¤Â{SüüüüüüüüüüüüüS{ÂÂÂÂ{{Â{¤¤¤¤W¤¤ WW‰b‰‰‰W¤Â{SSSüüüüüüüüüüüS{¤¤¤¤¤¤¤WW¤¤¤ WWb‰‰‰‰¤ÂÂ{S{SüüüüüüüüüüüS{¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤WWW¤Â W‰‰‰‰‰W¤Â{{{{{SSSüSSüüüüüS{¤¤¤WW¤W¤¤W¤¤Â ¤W‰‰‰‰‰¤ÂÂÂÂÂ{{SSS{SSSSüSS¤¤¤¤¤Â¤Â¤¤W‰‰W¤¤W¤W¤Â ¤‰‰‰‰‰W¤¤Â{{{{ÂÂ{{SSS{¤¤¤¤¤¤Â¤Â¤¤WWWW¤¤¤¤¤Â ¤W‰‰‰‰‰¤¤¤W‰W¤Â¤¤Â¤¤¤WWWW¤¤¤Â¤¤¤W‰WW¤Â ¤¤WW‰‰W¤¤W‰bW¤¤¤¤¤WWW¤WWWWWW‰‰WWW¤¤¤Â¤¤W‰‰¤Â ¤¤W‰‰‰¤¤W‰b‰WWW¤¤‰WWW‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰W¤¤¤¤¤WWW¤ÂS{Â{{ {¤W‰‰‰¤W‰b‰‰‰WWWW‰‰W‰‰‰‰WW‰b‰bbb‰‰W¤¤W‰‰W¤Â{{{{{ {¤‰W¤¤W‰‰‰‰‰WWWW‰‰WWW‰WW¤WWW‰W‰‰¤¤Â¤¤W¤¤ÂSS{S{
110 120 130 140 150 160
160
170
180
190
200
210

Page 10 Гепард Віталія Міщук
Pattern Name: Гепард
Designed By: Віталія Міщук
Fabric: Aida 16, White
160w X 214h Stitches
Size: 16 Count, 25.40w X 33.97h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
ü 2 DMC 310 Black
¤ 2 DMC 317 Pewter Gray
D 2 DMC 318 Steel Gray-LT
 2 DMC 413 Pewter Gray-DK
‰ 2 DMC 414 Steel Gray-DK
è 2 DMC 415 Pearl Gray
= 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT
O 2 DMC 803 Baby Blue-UL VY DK
ä 2 DMC 827 Blue-VY LT
µ 2 DMC 996 Electric Blue-MD
A 2 DMC 3765 Peacock Blue-VY DK
{ 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK
é 2 DMC 3842 Wedgewood-DK
! 2 DMC 3865 Winter White
P 2 DMC 3890 Very Light Bright Turquoise
> 1
1
DMC
DMC
762
3865
Pearl Gray-VY LT
Winter White
À 1
1
DMC
DMC
415
318
Pearl Gray
Steel Gray-LT
b 1
1
DMC
DMC
318
414
Steel Gray-LT
Steel Gray-DK
W 1
1
DMC
DMC
414
317
Steel Gray-DK
Pewter Gray
S 1
1
DMC
DMC
310
3799
Black
Pewter Gray-VY DK
J 1
1
DMC
DMC
762
415
Pearl Gray-VY LT
Pearl Gray

Page 11 Гепард Віталія Міщук
Расход нитей
Нитей в мотке: 6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 310 5459 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 317 2929 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 318 1509 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 413 2909 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 414 1992 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 415 1277 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 762 2029 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 803 113 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 827 51 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 996 79 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3765 33 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3799 2789 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3842 35 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3865 598 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC 3890 99 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC
DMC
762
3865
2327 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC
DMC
415
318
1320 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC
DMC
318
414
1937 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC
DMC
414
317
1974 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC
DMC
310
3799
3163 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
DMC
DMC
762
415
1618 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A