Primorskiy gorodok PNK Kirova

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 19.12.2017
Added: 01.05.2020
Size: 0.38 Мб

Page 1 Приморский городок Нина Ковалева (2)
(3) (4)
™°°°™™™™™™UU°°°°°°™™™UUUUUpp°°°°°°°°°°°°°TTTTTTTTTTTTTVVVVVVVVVVVVVVV ™™°°°™™™UUUUU°™™™°°™™UUUUUUppppppppppp°°°°TT°°°°°°°°°°°°°TTVVVVVVVVVV ™™™°°™™™™UU°°™™™™™°°™™UUUUUUppppppp°°°TTTT°°°°°°°°°°°°°TTTTTTTVVVVVVV ™™™™°°™™™™U°°™™™™™™°°™™UUUUUpppp°°°°TTT°°°°°°°°°°°°°TTTTTTTTTTTVVVVVV ™™™™™°°™™°°°™™™™™™™°°°™™UUUUpp°°°°TT°°°°°°°°°°°TTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVV ™™™™™™°°°°U™™™™™™™™°°°™™™UUUU°°°TT°°°°°°°°QQQQQQQQQQ§§§§§§§§§§§§§§§§§ ™™™™™™™°°°UU™™™™™™™™°°°UUU°°°°TT°°°°°°°°°QQQQQ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ™™™™™°°°TTUUUUUUU™™UU°°UU°°°TTT°°°°°°QQQQQ§§§§§§§§§§§§§§§EEE§§§§§§§§§ ™™™™™™™™UTTkkUUUUUUUUUUUU°°TT°°°°°°QQQQ§§§§§§§§§§§§EEEE§EEE§E§E§EEEE§ ™™™™™™UUUUTTkkUUUUUUUU°U°°T°°°°°°TTT§§§§§§§§§EE§EE§§EEEE§EEEEEEE§EE§E U™™™™UUUU°TTTkkkkkUUUUUUTTT°°°TTTT§§§§§§§§§E§§EE§EE§EEEEEEEEEEEEEEEEE UU™™UUU°°°°TTkkkkkkUUUTTTT°°TTTT§§§§§§E§§EEEEE§EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WUUUU°°°°°°°TTkkkkUUTTTTTTTTTT§§§§§§EEEE§§EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WUUUUU°UU°°°°°kkkUUTTT°°UUTTT§§§§EE§EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WWUUUUUUU°°°°°°kUUTTT°°UUTT§§§§§EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEpppppEEEEEE WWUUUUUU°°°°°°UUUTTT°UUUTTgg§§EE§EEEE§§§§§EEEEEEpppppppEEpppppEEEEEEE °WWUUUUUUUU°°°UUTTT°UUUTTyygg§EEEEEE{{{{{§EEEppppppEpppppppEEppEEpEEE °°WWUUUU™™UU°UUTT°°UUTT™™yyyggEEEE“““fff{{§§EEEEEEEEppppppEEpppEppppE °°WWWW™™™™™UUU°TT°UUT™™™™™yyygg““““KKKKKf{{§§§EEEEpppppEEEEpppppppppp °WWWWWW™™™™UU°TT°UU||ggg™™™yyygg“KKK°°°°ff{{{§EEEpppppppEEppppppppppp °°°WWW°°™™UU°TT°U°|P|||gggKKyyygKK°°°°°°°fff{{{EEEpppppppppEEpEEppppp °°°°WW°°™™U°°T°°™||PP||||KKKKyyyg°°>>>>>>°°ffffTTEEEppppppEEEEEpppppV v°°°W°°™™U°°TT°™™||PPPP|||KKKgyyy>>>>>TTT>°°°™™™TTTpppppppppEEpppppVV vv°°°°°™™U°TT°™™™||PPPPP||||gggyyy>>>>T™™>>>°°°™™™TTTppppppppEppppVV> vv°°°°°™™kTT°™™™™||PPPPPP||||ggggy>>>>T™°>>>>>JT™™™™TTpppppppppppVV>> vvvvv°°™™k°°gg™g™|||PPPPP|||||ggggg>>>T™°>>>>>JVTT™™™§TTpppppppppV>>> pvvv°°°™k°°ggggg™|||PPPyPPP|||||gggg>>>>>>>>>>JVVTTT™™§§ppppppppV>>>V ppvvv°™™k°™ggggg™|||PPPyyPPPP||||JJ>>>>>>>>>>>JVVVVTTTTQppppppppVVVVV ppvvv°™kk™™ggKgg™||||PPyyPPPP||||JJJJJ>>>>>>>>JVVVVVVTVQpppppppTT°°°° ppvvp™™kk™™ggKKg™||–|PyyyyyPP||||JJJJ>>>>>>>>>JVVVVVTTVQQpQpppp>>>>>> ppvpp™kk™™™ggKKgg||–|KKKyyyyPP|||JJ>>>>>>>>>>>JV““VVTTVQQQQQppQ>°°°°° ppppp™kk™™ggKKKKg|––|KKKKyyyyP|||JJJ>>>>>>>>>>JV™““VTTVQQQQQppQ°°>>>> ppppp™kk™™ggKKKKg|––KK“VVKKKKP|||JJJJJ>>>>>>>>JV™™“VTVVQQQQpppQT>>>>> ppppppkk™™ggKKKKg–––KK“““VVKKPP||JJJJJJJ>>>>>>JV™™““QVVQQQQQpQQT>>>>V ppppppk™™™gfKKKKK–––KK“UUVVVKKP||JJJVVVVV>>>>>JV™™““QVVQQQQQQQQT>>TTT ppppppk™™ggffKKKK–––KK“UUUUVKKP||JJJV™™™VJ>>>>JV™°“QQVVQQQQQQQQT>>T™™ ppppp°k™™ggffKKKK–––KK“™™UUVKKPP|JJJV™™°VJ>>>>JV™°“QQVVQQQQQQQQT>>T™™ pppp°°°™ggffffKKK–––KK“™E™UVKKPP|JJJV™°°VJJJ>>JV™°“QQVV°>>QQQQQT>>T™§ pppp°°°™gffffffKKP––KK“™E™UVKyPP|JJJV™°°VJJJ>>JV™°“QQVV°>>>>>>>T>>T™§ ppp°°°™™gfffffKKKPP––K“™EFUVKyyP|JJJV™°°VJJJ>>Jy{°“QQQV°>°°°°°°T>>T™§ ppp°°°™™gfPffffKKPP––K“™EF™VKyyP|JJJV™°°VJJJ>>Jy{{{yyQV°°°>>>>>T>>T™§ °ppp°°™™gKPffKfKKPP––K“FEF™VKyyP|“““““““VJJJ>>Jy{{{{yyyy>>>°°>>VVVVVV °ppp°°™ggKPffKffKPP––K“FVF™“|–yy|gggggX“““JJJJJyyy{{{yyy>>>°T>>VVVVVV °°pv°°™ggKPffKKfKPPP–K“FVE™“|–yy|gggggXXX“““JJJ°°°yyyyyy>>>°T>>TTTTTT °ppvv°™gKKPfffKfKPPP–K“FVE™“|––y–ggXXXXXXXX“““JQQ°°°™™™™>>VVVV>TTTTTT °pUvv°™gKKPPffKKKPPP–K“FVE™“|––y–ggggggggXXXX“““QQQ°°°°™™>VVVV>TVVTXX °pUUvv™gKKPPfffKKPPP–K“FEE™“||–––°ppp™™™™ggXXXX““QQQQQ°°°>>>>>>TVVVXX °pUUvv™KKffPPffKKPPPKK“FFE™“||–––°TTpppp™™™™ggXX“VVVVQQ°T>>>>>>TVVXXT °°UUUv™KfffPPfKKKPPPKK“FFE™V||–––°TTTTTpppp™™gggXXVVVVQ°T>>°°>>TVVT™™ °°UUUv™ggfffPfKKKPPPKK“FFE™V||–––°TTVTTTTppp™™™™gggVVVQ°T>>°T>>TVVT™§ °UUUU™™™™gggggKKKPPPKK“FFF™V||–––°TTVVVTTTTppp™gggggVVV°T>>°T>>TVVT™§ °UUU™™™™™™™™™ggKKPPPKVVVFF™V||–––°TVVVVVTTTTpppggVVVVVV°T>>°T>>TVVT™§ UU™™™FW™W™™™™™ggKPPPK““VVVVV||–––°TV“VVVVVTTTpVVVVVV>VV°TVTTTTVTVVT™§ UUF™FFWWWF™F™™gWW¬PPK“““““VVV|–––°TV““VVVVTTTTVV>V>>>>V°TVTTTTVTVVT™K FFFFFWW¬WFFFFFWWW¬¬PKKK“““““V||––°TV“““““VVTTTV>>V™™>>V°TVVVVVVTV¬¬KK FFFWWW¬¬¬FFFgFFWW¬¬PPKKKKKK““||––°TV“°°°“VVTTTV>>V°™™>V°TVVVVV¬¬¬¬¬KK FWWW¬¬¬™FFFFgggW¬¬¬PPPP|KKKKK||––°TV“™T°°“VTT–V>>V°°™>V°TVVVV¬¬¬¬¬KKK WWW¬¬¬™™™™FFfgg¬¬¬¬PPP|||||||||––°TV“™TT°“VKT–V>>V°T™>V°TVVVVZZZ¬VVVV ¬WWW¬¬¬™™™™fffggg¬PPPP|||||||||––°TV“™™T°“KKK–V>>V°T°>V°TVVZZZZZZVVVW ¬WWZZWWWWWWWfffWggPPP|||||||Py|––°TT“U™T°“KKK–V>VV°T°>V°TTVVZZTTVVV¬W ¬¬ZZZZZWZZWWf¬fWWWPPP||||||PPyy––°TT“UUT°KK–––V>VV°TT>V°TTTTTTTT¬¬¬¬¬ ¬¬¬WWZZZZZWZf¬¬¬™WWWP||||||PPPyy–°TT“UUT–––––gVVVV°TT>V°V>>VVVVT¬¬¬¬Z F¬WW¬¬¬ZZZZZ¬¬¬¬™™WWWKK|||PPPPyy–°TT“UUKK––g–ggggV°TT>V°VV>>>V>T¬VZZZ FFWWWW¬¬¬ZZZ{{{¬¬™™WWKKKK|PPPPyy–°TT“UKK–––gggg–VV°°T>V°VV>>>>>TVVVVV FFFFWWW¬¬¬Z{{{{F¬™FFKK““KKKKPPyP–°TT“UKKK––gg–––––V°T>V°VV>>>>>TVV{{{ FFFFFW¬¬¬WZ{{Z™FFFFFKKVVV““KKPyP–°TT“UgKKKKgKKK–––VV>>V°VV>Z>>{{{{{{Z FFFWWWWWWWZ{ZZ™™FvFKKKVUUVV“KPyP–°TT“™gKKKKKK___–VVV>>“°V>>ZZZZ{{{{{Z FFFFFFWWW¬ZZZv™™™vvKKKVUUUU“KPyPP°TT“™ggKKKyy___–VVV>>“°>>>VZZZ{Z{{¬¬ FFFZFFFW¬¬¬Zvvv™™vvKKxVUFUU“KPPPP°TTTffggyyyyy__–VV>>““°V>>VVZZZZ{ZWW F¬ZZFFFW¬¬¬Zvvv™™™vvxxxUFUU“KPPPP°TTTTffgggyyy__–V™™“““°V>>>VZZZZZZWW ¬¬ZZZFFF™¬¬Zvvvv™xvvvxxxFFUVKPPPv°°gTTgfffgggyy_VV™™™““°V>>>>VWWZZZWv ¬¬¬ZZFF™™¬ZZZvvv™xvxxxxxFFUVKPPvv°°gggggfffggyy_VV°™™““°VV>>VVVWWZWWv ¬¬¬ZZFF™™™ZZZZZvvxxxvvvxxFUVKKPvvv°gggWFFffggyy__V°™™““gVVV>VVVVWWWvv ¬¬ZZZZFF™™ZZZZvvvxxvvvxxxFUVxKPPZv°vgWWWFfffgyyy_V°™™“fgVVV>Vgg{ZZWZZ ¬¬ZZZWFF™™™ZZvvvvxxvvvxxxFUxxKKZZZvvWWWWFf{{{{{{_V°T™TfggVV>gg{{ZZZZZ ¬¬ZWWWWF™v™WZZvvWxvvv{{xxFxx{ZKZZZvvvWWFFZZZyy{{_V°T™TffggVVgg{{{ZZZF ¬¬¬WWWWF™vZWWWWWWvvv{{{{xxx{{ZZZZZvv°°WFFFZZyyy{{V°T™TTffgVgg{Z{{ZZZF ¬¬WWWvFFFvZZWWZZZZZZZ{{{x{{{ZZZZZvvvv°°WFFZZZZyy{V°T™TTffyVgy{ZZ{ZZF“ ¬WWWvvFFvvWZZZZZZZZZZWW{x{{ZZZZxxZZ°°°°WWFFFZZyy{v°T™TTfyyVgy{{ZZZFF“ ¬WWvvFFvvWWWZZZZZZWWWWWWWWWZZxxZZ°°°“““WWF¬¬ZZyvvvv°™TTffyygy{{ZFFFFF WWvvFFFvvWWZZZZZZWW{{{WWWWWWxxxyyy““““““WFF¬¬ZvvvvvTTTTffy{{y{{ZZZFFF WWv™FFvvWWZZZZZW{{{{{{{WZZZZxxxyyy““TTT“W¬F¬¬¬¬WZvvvvTT{fy{{y{{{ZFFZF ¬vv™™™vvWZZZvvvWWW{{¬¬{{ZZZZxxxxyy““TTT““¬F¬¬WWWZZvvT{{{f{{yy{WWZZZZf ¬WWWW™™vZZZ™™vvvWW{¬¬¬¬¬™ZZZZZZxxy“>™™™T“¬FF¬WWZZZvvTT{{{{yyyWWWWWffg ¬¬WWW™™vZZZZ™™vvW¬¬¬™{{{™™™ZZZZ°°y“>™™™T“¬¬FWWWZZZZvTTvvv{{yyyyWggggg ¬¬¬¬WW™FFZZZ™™vvW¬¬™™Z{{{™™™™™ZZ°y“>™T™T“¬FFWWvZZZZvTvvv{{{{{yygggggg ¬¬¬¬¬W™™FFFZZ™vvW¬¬™™ZZ{{{{™™™°°°y“>™T°T“¬¬FWWvvvZvTTvv{{{{K{yy___ggg W¬WWWW™™FFFZZ™vvv¬¬¬™™ZZZ{{{™™™°°°“>™T°T“¬¬¬¬FFvvvvTvvTTy{KKKy___gggf WWWZZWW™WFFFZ™vvv¬¬¬™™™™ZZZ{{ZZZ°°“>™T°T“¬F¬¬¬FvvvvvvvTyyKKK_____ggff FWWWZZWWWZZFFFFvvv¬™™™™™™™™ZZZ°°°°“>™T°T“FFFF¬FvvvvvvTTyyK______––ggZ FFFWZZWWWWZZZFFFEEEEEEEEE™™™°°°°°°“>™T°T“FJJJJJJJvvvvvTTTK_––__–––ggZ FFFWZZZZW¬¬ZZFFFF§§§§§§§EEEEEEEEE°“>™T°T“JJJ™™™™™™™™™vTTTE__––_––gggZ F¬FFZZZ¬¬¬¬¬ZZ™F™™EEEEE§§§§§§§§§§§“>™T°T“JJJ™>>>>>>>°vTTTE__––––ggWW™
10 20 30 40 50 60
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 2 Приморский городок Нина Ковалева
(4)
VVV VVV VVV VVV VVV §§§ §§§ §§§ EE§ E§E EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ppE ppp ppp ppp ppV pVV VV> V>> >>> >>V VVV °°° >>> °°° >>> >>> >>V TTT T™™ T™™ T™§ T™§ T™§ T™§ VVV VVV TTT TTT TXX VXX XXT T™™ T™§ T™§ T™§ T™§ T™K ¬KK ¬KK KKK VVV VVW V¬W ¬¬¬ ¬¬Z ZZZ VVV {{{ {{Z {{Z {¬¬ ZWW ZWW ZWv WWv Wvv WZZ ZZZ ZZF ZZF ZF“ FF“ FFF FFF FZF ZZf ffg ggg ggg ggg ggf gff ggZ ggZ ggZ WW™
VVVVVVVTTTTTTTTTQQQQQ¬¬¬¬¬¬¬WWWWWWWWW¬¬¬¬¬ZZZZWWWFFFFFFFFFFFFZZZZ VVVTTTTTTTTTTQQQQQQWWWvvvvv¬¬¬¬WWWWW¬¬¬¬ZZZZZWWWZZ™™FF™™FFFZZZZZZ TTTTTTTTQQQQQQQQQWWWWvvvvvvvvvv¬WWWW¬¬¬vv¬¬¬ZZZZZZZ™™FF™™FFxxxZZZ VVTTTTQQQQQQQQQQWWWWWWWWWvvvvv¬¬¬¬WW¬¬vvvv¬¬¬ZZZZWZ™™F™™FFxxxZZZZ VVVVVVVVVVVQQQQQQWWWWWZZ™™™™™¬¬¬¬¬WWW¬WWvvvv¬FZZWWFF™™™FFxxxxxxZZ §§§§§§§§VVVVVVQQQQZZZZZZZ™™™™™™x¬¬¬WWWWWWWWWWFFZWWF™™™™™™™xxWWWZF §§§§§§§§§§yPVVVZZZZZZZZZZZZ™™™xx¬xxxxxWWWWWWFFFZWFFZ™™™™™xxWWWFFF §§§§§§§§§§yPPZZZZZ¬ZZZ¬¬ZZZZZZxxxxVxxxxxWW¬¬¬¬FFFFZZ™™™™WWWWWWFFF EE§§§EE§§§yyPPZZZZ¬¬¬¬¬¬¬ZZZZxxxxxVVVxxxxWW¬¬¬¬FFFZZZ™ZZWWWWWFFFF EE§EEEEEE§yyPPPP¬¬¬¬¬¬¬ZZZxxxxxxVVVVVV¬¬xxxxx¬¬¬¬FZWZZZZWWZWWWWFF E§EEEEEEE§yyyPPPPPP¬¬©©©©ZZxVVVVVVVVVVV¬¬¬vvv¬¬¬vvZWWZZZZZZZWWWFF EEEEEEEEEEyyyPyPPPPP©©©©©©©©©VVV>>>>VVVV¬vvvvv¬vvvvWWZ™™ZZZWWWWKF EEEEEEEEEEyyyyyPPPPPPP©©©©©VVV>>>>>>>>VV¬¬¬vvvvvvvWW™™™FFZZWWKKKX EEEEEEEEEEyyyyyPyPPPPPP©©VVV>>>>>>>vvvV¬¬¬xxxxxvvWWW™™™FFFWWKKKXX EEEEEEEEEEyyyyyyyPPPPPPPP>>>>>>>>>>>vv¬¬¬ZZZZxxxvvWW™™FFWKKKKKKKX EEEEEEEEEEyyyyyyyPyPPPPPPPP>>>>>>>>>vvvv¬¬ZZZZZxxvW™FFFFWWKKKKXXX EEEEEEEEEZZZyyyyyyyPPPPPPPPP>>>>>>>>>Vvv¬ZZZ¬¬¬ZZWWWFFWWWWWWW–––X EEE>>EEEE™ZZZyZZyyyPyPPPPPPPP>>>>>>>>VVvZZ¬¬¬¬¬¬¬Z™FFFKKWWW––––©© EE>>>>EEE™ZZyyZyyyyyPPPPPPPPPP>>>>>>>>VZ¬¬¬¬xxxx¬™™™KKKKKKK––––©© EEEVVEEEE™LZyZZyyyyyPyPPPPPPPPP>>>>>>VVV¬xxxxvvxx™™WW“K©KKK––©–©© pVV>>VVEE™LZZ¬yyZyyyyyPyPPPPPPPP>>>>>VVxxvvvvvxx™™™W““©©©KK––©©©© VV>>>>VVV™LLZ¬¬ZZyyyyyyyPPPPPPPPP>>>>xxxvvvvvWWW™™WW“““©©K––©©©©g >>>>>>VVV™yLZZ¬ZyyyyyyyyyPPP{{{{{{>>>>vvvvvWW™™™™™W““F“©©–––©©©©g >>>>>>VVT™yLLZ¬¬yyyyyyyyPP{{{ffffff>>vvWWWWW™™™™™™W““F“©©––©©©©gg >>>>>VVTT™yLLZ¬¬ZZyyyyyy{{fffffff°°°>vvWWWW™™™VV™™W“VFF“©©–––gggg >>>>VVVTT™yLZZW¬¬ZZyyy{{ffff°°°°°°°°°vWWZZ™™ZZVV™WVVVFF“©©––––ggg VVVVVTTT°™yLZZW¬¬WZy{{{ff™™™™™™™™™°°°°>>ZZZZZVVV™WVVFF““©––––gggg T°°°TTTT°™yZZWWWWW{{{ff™™™™™™™™™™™™™KKK>>ZZVVV>VV>VFFF–––––gggggg TTTT°°°°°™yZWWWWW{{fff™™™™™™™fffffKKKKK>>>>V>V>>V>VVFgggKKKKKgggg >>VVVVVVV™yyZWW{{ff°™™™™™ffffffKKKKKKKyy>>>>>>>>>>VVVggKKKKKKKggg °°VV°°°°°™yyy{{{fff°°°°°ffffKKKKKKKyyyyyy>>>>>>>>>>VgggKKKKKKFFFF >>VV°QQQ™™yy{{{ff™™™™™fffKKKKPPPPyyyyyLyy>>>>>>>>>VggKKKKKKKKFFFF >>VV°QQ™™™{{{ff™™™™™™°KKKKKPPPyyyyyyLLLLyy>>>>>>>>VgKK|KKgggFFF™™ VVVVQ°™™{{{ff™™™™™°°°XXXXPPPPyyyyLLLLLLLyy>>>>>>>>KKKK|K||FFFF™™™ TTV°°°{{{ff™™™™°°°°XXXXXPPyyyyLLLLLLLLLLLyy>>>>>>>>KKK||||FF™™™™™ ™T°°{{{ff™™™™™°°°XXXKKKKPyyyLLLLLLLLLLLLLyy>>>>>>>>VVKK||||™™™™™K ™T°{{ff™™™°°°°°XXKKKKKyyyyLLLLyyyyyyyLLLLLyy>>>>>>>>VVKKKFFF™™KKK §{{{ff°°°°°XXXXKKKKyyyyLLLLyyyyyyyLLLLLLLLyy>>>>>>>VVVVXFFF™™KKZZ §ffffffffXXXKKKKyyyyLLLLLyyyy{{{{LLLLLLLLLyy>>>>>>XVVVXXF™™™KKKZ™ §T°°°°™™™™KKKKyyyy{{LLyyyyyyyyyy{LLLLLLLLLLyy>>F>XXXXVXXX™KKK_ZZ™ §T°°°™™™™™yyyyy{{{{LLyyyLLLLLLLy{LLLLLLLLLLyy>FFFFFFXXXXXXK__ZZ™™ VVVVVg™™™™yyy{{{{{{L“LLLLggggggy{LLLLLLLLLLy™FFFF™KKKKKXX____ZZ™™ VVVVggg™™™{{{{{{{{{L“ygggggggggy{LLLLLLLL™™™™™™™™™™KKKKK____ZZ|¬™ XXXggg™™g™{{{{{{{{{L“yggggg™™™™y{LLLLLLL™™™™™Z™™™™™™™™K||_||||Z¬™ XX__ggggg™L{{{{{{{{L“ygEg™™™™™™y{LxLLLL™™W™™ZZZZ™™™““||||K|||Z¬¬™ X____ggg™™L{{L{{{{{L“ygEg™™™™™™y{xxxxLL™WWWWZZZZ™X“““|KKKK||ZZ¬¬¬ X_T___gg™™L{{LL{{{LL“ygEg™™UUUQy{xxxxxZZWWZZZZZZXX“““KKKK|||ZZ¬¬¬ TTTK__ggg™L{{LL{{{LL“ygEg™UUUUQy{xWxxZZWWZZZZZZXX““_““K||||xZ¬¬¬¬ ™TTKK_ggg™L{{LLL{{LL“ygEE™UUEUQy{{WWxxZZZ–––ZZZXXXX__“K|ZZFxZ¬¬™™ §TKKKgggg™L{{LLL{{LL“ygEE™UUEUQy{{{Wx––––––ZZZWXXXX___ZZFFXxZ¬™™™ §TKKKgggg™{{{LL{{{LL“ygEE™UUEUQy{{{WxxZ–––Z––WW©©©©__ZZFFFXxx¬™™F §TKKKKKgg™{{LLL{{LLL“yfEE™UUEUQy{{{WWxxZZ–––WWWW©©©©ZFFFFXXxx¬™ZF §TgKKKggg™{{LLL{{LLL“yffE™QUEVQy{{{{WWWZ“““““WWWW|©©FFFFXXxxx¬™ZF ggggggggg™{{LLL{LLL{“yffE™QUEVQy{{WWWZZZZZ““““––_||F©©VKXXxxx™ZZF gggFFFgFg™{{LLL{LLL{“yffE™QUEVQy{WWWZZZZZ““–––––_||©©VVKKXx¬xZZFF KKKWFFFFF™{{LLL{LLL{“yffE™QUEVQWWWWWWZZZZZ““–––_||©©©VKKKXx¬xZZFF WWWWWFZFF™{{LLLLLLL{“yffE™QUVVQWxxxxWWWZZZZ““––_||©©VVKKKXZ¬xZFFg WWWWZZZZF™{{LLLLLLL{“yffg™QEVVQyxxxxxWWWZ–ZZZZ––||©©VVQKKKZ¬xZFFg WZZWZvZZZ™{{LLLLLL{{“yffg™QEQVQyLLLxxxxx––––ZZZ–|||©VVQQQKZZ¬FFgg ¬ZWWvvvvZ™{LLLLLLL{{“yffg™QEQVEyLLLLLLL–––KKZZZ__||VVVQQQKKZ¬Fggg ¬ZvvvvFvZZ{LLLLLLL{{“yffg™QEQQEyLLLLLL––KKKKK““““_|VVVQQQQKZ¬FggX ZZvvFFFFZZ{LLLLLLL{{“yffg™QEEQEyLLLLL––KKKK““““___–VVFFQQQKK¬FggX ZFFFFFFFFZLLLLLLL{{{“yffg™QEEEEyLLL––––KKK““““____––VF©©Q|KK¬¬gXX VZFFFFFFF™LLLLLL{yy{“yffgggggggyLLLL––KKKKLLL“““_–––FF©©|||KX¬gXX ZZZWWF™F™™{LL{{{{yy{“ygggg““““““LLLLLLLLLLLLggV““––FF©©©|||KKXXXg Z¬ZWWW™™™™L{{{yyyyyy““““““““““““fffgggggggggggV““––FF©©|||KKKXXgg Z¬¬¬¬WW™™™L{yyyfffffffffffffffffffgyyyggggyyygVV“––FF|©©||KKXXXgg ¬¬¬¬WWWW™™yyfffffyyyyyyyyyyff“““yggyggggyyyffgfV““–F|||||KKKXXggg ¬¬¬WWWW™™fffffyyyff““ff“““ff““yyggyyygggggKffgfVV“–F|||||KKKggggg v¬¬W™W™™™““““fyyf““ff““““ff“““yygyyyggyKKKKfggfVV“©©XXX|KKKgggggg vv¬¬™™™™“““ffyyf““ff““yyff““fyyggyyygyyyyKKgggfVV©©XXXggKKXXggggg vv¬¬™™™““ffyyff““ff““yfffyyffyggyygggyyyKKKKggffV©©XggggKXXXXgggg vv¬™™™““ffy““f““ff““yyffyyffyygyyyggyyyKKKKKggffV©©FgggKKKKXXgggK v™™™™ggggg““ffggg““fffyyyffyygyygggyyyKKKKKKfgffV©©FZg“KKKKXXXggK F™™™“““gg{{f{{ffggggggggffffggyggKKKKKKKKKKffgff©©F¬Z““KKKKXgXggK F™“““ff{{ff{{ff{{{{ffggyyyyffffgK““KKKKKKfffggff©FF¬ZZ““KKKggXgKK F““““yyyy{{ff{{{fffyyyyyyyffffgg““““““KKKKKfggf©©FF¬ZZ“––KKggggKK ““™™yy™™yy™™{{™™ff™™yyy™™fff™™gg™™““™™™ggggggg©©FF¬¬Z“–––KKgggKKK “™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gg©©¬FF¬ZZ“–––KKggKKKK F™™™™p>>>>>>>>>>TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT©©¬F¬¬ZZ““–––KgggKKK fZ™™™pp°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°©©¬¬¬ZZ“““X––KgggKKK fZZZ™™ppppppppppppppppppppppppppppppp°™°°°°©©©“¬¬¬ZZ“XXX––KggggK° fZZZZ™™TTTTTTTTTTpppppppppppppppppppp°™T°°°©©““¬¬XZZ“XXX–KKggggg° fWvZZ™™™TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ°™TTT°©©““¬“X“Z“XX––KKgg°gg° fWvvvv™™TTVVVVVVTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTJ°™TTTT©““““XX“Z“XX“––Kgg°°g° fWWWvv™_VVVV>VVVVTTVVVVVVVVVVVTTVVVVJ°™TTTT©““““Xg““XXX““–Kgg°°°° fWWggg™_>>>>>>>>VVVVV>>>>>>>VVVVVVVVJ°™TTTTV“““XXg““XX“““–Kg°°°°° fWWWggg_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J°™TTTTVJ“>Xgg““XXgg“gg°°°QQQ ZWWWg___>>>>>>>>>“°°°°°°°°°°°°T>>>>>J°™TTTTVJJ>Xg““““XXgggg°TQQQQ Z“““___g>>>>>>>>>“°QQQQQQQQQQ°T>>>>>J°™TTTVVJJ>Xg“>>“XXVVVg°TQQQQ ZZ“““__g>>>>>>>>>“°QEEEEEEEEQ°T>>>>>J°™TTTVVJJ>X““>>>XVVVVTTTTTQQ ZZ“““ggg>>>>>>>>>“°QEE™™™UUUQ°T>>>>>J°™TT>VVJJ>>>>>>>>>VVVTTTTTQQ ™>>ggggg>>>>>>>>>“°QEE§°UUUUQ°T>>>>>J°™TT>>VJJ>>>>>>>>>>VVTTTTTTQ
70 80 90 100 110 120 130
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Page 3 Приморский городок Нина Ковалева (4)
FFFWZZWWWWZZZFFFEEEEEEEEE™™™°°°°°°“>™T°T“FJJJJJJJvvvvvTTTK_––__–––ggZ FFFWZZZZW¬¬ZZFFFF§§§§§§§EEEEEEEEE°“>™T°T“JJJ™™™™™™™™™vTTTE__––_––gggZ F¬FFZZZ¬¬¬¬¬ZZ™F™™EEEEE§§§§§§§§§§§“>™T°T“JJJ™>>>>>>>°vTTTE__––––ggWW™ ¬¬FFFZZZ¬¬¬¬™™™™™™™VEE>EEE§§§§EEE§§§™T°T“JJJ™“““““““°vTTEE_––™™™ggFWW ¬¬F¬¬vZ™™™¬¬¬™™™™™™VVE>>§>>§>>§““E§>™T°T“JJJ™™™™™™°°°vTTEE–––™™gFFFFW ¬¬¬¬vvvvv™™™¬¬¬™™™™™VEE>§§>§§>§§“E§>>yyyyyyyyyyyyyyyyyyEEEE–™™gg°FFFF ¬¬¬FFvvvvv™™™¬¬™™™™™VVE>>§>§§>§§“>E§>fffffffffffffffffffEXX–““g°°WWFF ¬¬¬FFFvvvvv™™¬¬¬W™™™™VE§>EE>§>>§“>E§>VfPPPPyyyyyffyyLLLyyXXXX“gg°WWFF ¬¬FFFvvFvv™™¬¬WWWW¬¬™VV§§>EE>§>§““>E§VfPPPPyyyLyyfLyLLLLyyXXX““g°°WFF ¬FFFFvFFvv™™¬¬¬WWxx¬¬¬VV§>>E>§>>§“>E§VVfPPPPyLLLyfLyyLLLyy°°XX“gg°WWF ¬F™WFWFFvv™™W¬¬xxxx¬¬¬EV§§>EE>§>§E“>EVVfffPfyLLLyyfLyLLLLyy°°Xggg°°°° FF™WWWFFFvW™WW¬xxx¬¬¬¬EVV§§“E>§>>E“>EEVVffffyLLLLyfLyyLLLLyy°°ggg°°°° F™™™WWWFWWWWWgZxxxx¬¬UEEVV§““>§§>>E“>EEVVffyyyLLLyyfLyyLLLLyy°°gEEE°° F™™™FWWFWWWgggZZxxxxUUUEEVV§““>§§>EE“>EEVffffPLLLLyfLLyyyLLLy°°°VEEE° ™™™FFWWWWWggZZZZFxxxUUUEEEV§“E“>§>>§E“§EVVPPPPPPPLyffLyyyyLLy°°°VEEE° ™™™FFFFFFgg~~yZFFFFxUUUUEEV§§E§>§§>§E“§EEVLLPPPPPPPfyyyyyyyLLL°TVEEE° ™FFFFF¬¬gg~yyZZZFFFggUUUEEVV§E§>§§>§§“§EEVLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTVEE°° ™FFFF¬¬¬¬¬¬yZZZZZFgggkkU§§§§§§§§§§§§§§§§§§ffffffffffyyyyyyyyyyTTVEE°K ™™¬¬¬¬¬™™¬¬WWWWZZZggggkkkkkkkkkVkkkkkkkkVEEEEEEV°UUUTTkkkQkkkkTVVEEKK ™WWW¬¬¬¬™™™™™WWWZZZggg°°°kUUUkkVkkkkk°°kVEEEEEEV°UUUTTkkkQkTTTTVVEEK– WWWW¬¬¬¬¬¬g™™™WWZZZgg°°°°°™UUUUVpkkk°°°°VEEEEEEV°UUU>TkkQQkTTTTVVVEK– FWWWW¬¬ggggg¬¬¬WWZWgg°°°°°™™™UUVpkkk°°°VVE°E°°VV°™™U>TQQQkkTTTTVVVEK– FWWWW™g~~gF¬¬¬¬WWZWWW°°°°°™™™UVVpkk°°°VVEE°°°VV°°™™U>TQ°°kTTTTVVVVE™™ FFWW™™g~~FFFF¬¬¬¬FFWWWW°°°™™VVVTpkk°VVV°°°°VVVp°°™™U>TQ°°kTTTTVVVEEEE FFFU™g~~xxFFFFF¬FFFFFWZZ°°™VVUUTpkVVV°°°°°°°°Xp°°™™U>T°°kkTTTTVVVEEEE FFFU™g~ZxxxxFFxxxFFZZZZZZVVV™UUTpkkk°°°°°°°°°Xp°°™™™>T°°kkTTTTVEEEEET FFFU™~~ZZxxxxxxxxxx¬¬¬ZZZV™™™UUTpkkk°°°°°°°°XXp°°™™™>T°°kkTTTTV°°TTTT gFUUg~ZZZZFFxxFFFxxx¬¬ZZZ°™™™UUTpppk°°°°°°°°XXpp°™™™>T°°kkTTT°°°°°°°° gFUUgZZZZZZFFFF™™™xxx¬¬ZZ°™™™™UTpppp°°°°°°XXXXpp°™™™>T°°kkTT°°°TT°°°° gUUUyZZZWWWWFFF™™™vv™¬¬¬ZZ™™™™UTpppp°°°°°°°XXXpp°™™U>T°°kkTT°°TT°°°TT ggUgy~ZWWWWFFF™™™yvg™™¬ZZZZZ™™™Tpppp°°°°°TT°XXpp°™™U>T°°kkTT°°TTTTT>> ~gggy~Zf™™WW™™™™™vvg™™™™ZZxZZ™™Tpppp°°TTTTT°°Xpp°™™U>T°°kkTT°°>>>>>““ ~ggyy~ff™™™™™™™fyvggFF™™ZxxxZZ™Tpppp°TTTTTTT°Xpp°™™U>T°°kkT°°™™™™™™™™ ~~gy~ff™™™™™™™ffyvgFFFF™™™xxZZ™TppppTTTTVTTT°Xpp°™™U>T°°kk°°TTT™™™™™T ™~gy~f~™™™™™ffyyyggFFFp™™xxxxZ™TpXppTTTVVVTT°Xpp°™™U>T°°kkTTT°°°°°TTT ™~~y~~~™yyffyyy~ggFFFppFFFFFxZZTpXppTTTVVVTT°Xpp°U™U>T°°k>>>>>>>>>>>> ™™~y~~yyffff~~~ggFFxxpppFFFFFFZTpXXpTTVVVTTT°Xpp°UUU>T°™™™™™>>>>>>>>> W™~™~yyff~~~~~ggxxxxxppppp™™™™ZTpXXpTTVVTTTT°Xpp°UU>>J°™™™™™™™™°°°°°° W™™™~yff~~~~gggxxxxxxZppTT™™™™™TpXXpTTVVTTT°°Xpp°>>>JJJJ°°°™™™™°°°°°° WW™™~y~~~~KZZZZFFxxxZZpTTT™™°™™TKXXpTVVVTTT°°Xp>>>JJ°°°°°°JJJJ™™™°°°° vW™™~y~~KKKZZFFFFFZZZZpTTT™°°™™TKXXpTVVVTVT°°TJJJJ°°°°°JJJJJJJ>>>>>>> vWv™™~~KKXZZFFFZZFFZZppTTT™°°™™TKXX°TVVVVVV°TTTTTTTTTTTTTTTTTTJJJJJJ> vvvW™~~KKXFFFFZZFFWZZppTTT™°°™™TKXX°TVVVVVTTJJTTTTTT“““““>>>>TTTTTTTT vvWW™~~~KXFFZZZZFFWWZppTTT™°°™™TKKX°°VVVVTTTTJJJTTT““TTTTTT>>>>““““““ vWW™™g~~KXXFZZxFFFWWWpppTT™°°™™TKKX°°VVTTTTTJJJJJTTTTT“““““TTTTT>>>>> vWW™™g~~KXXZZZxxFWWWWpppTT™°°™™TKKX°°™™™TTJJJJJTTTTT>>>>>>“““““TTTTTT vvW™™g~~KXXx{ZxxFWgWTppvTT™°°™™TTKK°™™™™™™™™™°°°°°°°TT>>>>>>>>JJJJJJJ vvX™™g~~KXXx{ZZxxggWTppvTv™°°°™™TKK™™™™°°°°°°°°°°°°TTTTTTTTTTTTJ“““““ vXXX™g~~KXXx{{ZxxxggTppvvv™°°°TT™™™™™™™™™™™™™§§§§§§™>>>>>>>>>>TTTTTTT vXXX™g~~k–Xxx{ZxxgggTppvvv™°°TT™™JJJJJJJJJJJ™™™™™™™™°°°°°°°°°>>>>>>>> gXXX™gg~k––Xx{ZZxgggT¬ppv¬™TT™™™°TT°°°°°JJJJJJJJJTTTTT°°°°°°°°°°°°°°° gKXX™™g~k––Xx{ZXggggT¬pvv¬™™™™°°TTTTT°°°°°°°°°°°°°°°°°TTTTTTTTTTTTTTT gKXXX™g~kk–Xx{XXggggT¬¬vv¬™°°°°TTTTTTTTTT°°ppppppp°°°°°>>>>>TTTTTTTT> gKXXX™g~~k–XxxXXKgggT¬¬¬v¬°°°TTTTTTTTTTTTTTTTTppppp°TTT>>>>>>>>>TTTTT gKKXX™g~~k––XXXKKgggT¬¬¬v¬°°TTT°°°°°°°°°°°TTTTTTpp°°T“““““TTTTTT>>>>> gKKXX™g~~k––XXXKKgggT¬¬¬¬TTTTTTpppppppppp°°°°°°°°°TTTTTT““““““TTTTTTT gKKKX™gy~k––XXXKKgggT¬¬EEE°°°°°°°°°°°JJJJpppppppTTT>>>>TT>>>>>>>>>>>> ggKKX™™y~k––XXKKKKggT¬EEEEEpppppppppp°°°JJJJJJJJ>>>>>>>>TTTTTTTTTTTTT ggKKX™™yykk––XKKKKggTTEEE°°TTTJJJJppppp°°°°°°°°°°°°°>>TTT>>>>>>>T““““ ggKKX™™yy~k––XKKKKgTTEE°°°°°TJJJTTTTTTTTTJJJJJ°>>>>°°°TT>>>>>>>>T“““T ggKKX™™™y~kk–XKKKKTT™°°°°°JJJJJTTT°°TTJJJJJJJ°°>>>>>>>>TT>>>>>>>>TTTT ggKKXX™™yy~k–KKKKTT™™™™™™™™°°°°°°°°°°°°JJJJJ°°>>>>>>“““°°°°TTTTTTT“““ gggKXX™™yy~kKKKKTTTTTTTTTTT™™™™™™™™™™™°°°JJ°°“““““““““°°>>>>>>>>TTT>> gggKXX™™yy~kKKKTTEETTTTpppppppppppppp™™™™™™™™™™™°°°°°°°>>>>>>>>>>>T>> gggKKXX™yy~kggEEEEEETTTTpppTTTTTTTTTpppppp°°>>>>>>TTTT>>>>>>>>>>>>T>> gggKKXX™y~~kgEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTp°>>>TTTTT>>>>>>>>>>>>>>>TT> gggKKKX™y~~k™™™™™™™™™™™EEEEEEEEEEEEEEETTpp>>TT°°°TTTTTTTT>>>>>>>>>>T> gggKKKXXk~~k™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™§§°°°°°°TT°°°°°°°°°TT°°°°°°°°°° gggKKXXXky~~™™™™TTTTTTTTTTT™™™™™™™™§§§§§§°°TTTTTTTTTT°°°°TT>>>>>>>>°° gggKKKXXky~~™™™™§§§§§§§TTTTTTTT™™™™™§§§§§§°TTTTTTTT°°°>>°TTTTTTTT>>>> gggKKKXXkyy~°°°°°°°°™™§§§§§§§§§§§™™™™™§§§§°°>>>>>>>>>>>>°>>>TTTTTTTTT ggKKKKXk™ky~~°°°°°°™™TTTpppppppUUUU™™™™™™™™™™™°°°°°°°°°°°>>>>>>>>>TTT ggKKKKkk™ky~~™TT°°™™TTTTTpppppUUpppppppppppTTTTTTTTTTTTT“““““““““TTTT ggKKkkk°™™yy~™TTT™™TTppppppppUUTTTTTppppTTTTTTTT“““““TT>>>““““““TT“““ ggkkkk°°°™ky~™™T™™TTTTTTTTTTUUTTTTTTTpppppTTTT““““““T>>>>>>>>>>TT>>>> g°°°°°°°°™kk~™™™TTTTTTTTTTTUUTTTTTpppppp“““““““““““TT““““““““>>T“““>> °°°°°QQQ™™kkk™™™™™™™°°°°°°UUUUUUUUUUUUUUTTT““““““°°°°°°°°“““““TT“““““ °°°QQQ™™™™kk™™°°°°°°°°°°°°°°°UUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT°°°°°°°°TTTTTT
10 20 30 40 50 60 90
100
110
120
130
140
150
160

Page 4 Приморский городок Нина Ковалева
ggZ ggZ WW™ FWW FFW FFF WFF WFF WFF WWF °°° °°° E°° EE° EE° EE° E°° E°K EKK EK– EK– EK– E™™ EEE EEE EET TTT °°° °°° °TT T>> >““ ™™™ ™™T TTT >>> >>> °°° °°° °°° >>> JJ> TTT “““ >>> TTT JJJ “““ TTT >>> °°° TTT TT> TTT >>> TTT >>> TTT “““ ““T TTT “““ T>> T>> T>> TT> >T> °°° >°° >>> TTT TTT TTT “““ >>> “>> “““ TTT
ZZ“““__g>>>>>>>>>“°QEEEEEEEEQ°T>>>>>J°™TTTVVJJ>X““>>>XVVVVTTTTTQQ ZZ“““ggg>>>>>>>>>“°QEE™™™UUUQ°T>>>>>J°™TT>VVJJ>>>>>>>>>VVVTTTTTQQ ™>>ggggg>>>>>>>>>“°QEE§°UUUUQ°T>>>>>J°™TT>>VJJ>>>>>>>>>>VVTTTTTTQ ™>>VgggV>>>>>>>>>“°QEE§°™™UUQ°T>>>>>™™™™T>>VJJ>>>>>>>>>>Vpppppppp ™>>VVVVV>>>>>>>>>“°QEE§°™™UUQ°T>>>>>J°™TT>>VJJ>>>>>>>>>pppUUUUUUU ™>>VVVVQ>>>>>>>>““°QEE§°™™™UQ°T>>>>>J°™TT>>VJJ>>>>>>>>FFFFFUUUUUU F™>VVVQQ>>>>>>>>““°QEE§°°™™UQ°T>>>>>J°™TT>>VTJ>>>>>>>FFF““FF““UTT F™>VVQQQ>>>>>>>>““°QEE§°°™™UQ°T>>>>>J°™T>>>VTJ>>>>>>>FF““JFF“>UTT F™>>VQQQ>>>>>>>““Z°QEE§°°™™™Q°T>>>>>J°™T>>VVTJ>>>>>>FF““JFF“>UUTU ™™>>>KKK>>>>>>¬¬¬Z°QEE§°°™™™Q°T>>>>>J°™T>>VVTJ>>>>>>FF““JFFVVUTTU ™>>>KK|K>>>>Z“““¬ZZZ¬¬§°°p™™Q°T>>>>>J°™T>>VVTJ>>>>>FF““J¬FVVUUTTU ™>>K|||K>>>>ZZZ“¬FZZZ¬°°°p™™Q°T>>>>>J°™T>>VVTJ>>>>FFF“JJ¬FVVUUTUU ™>KK||KK>>>>>>ZFFFZZZ¬¬°ppE™Q°T>>>>>J°™T>>VTTJ>>>>F™J“J¬¬VV¬UppUU ™KK–||KK>>>>>ZZZFFFZZ¬¬°ppE™Q°T>>>>>J°™T>>VTTJ>>>F™™JJJ¬¬VV¬UppUU ™K––||KK>>ZZ>ZZZZFFFF¬¬™ppE™Q°T>>>>>J°™T>>VTTJ>>F™™JJJ™¬VV¬¬pppUU KK–||KKK>>>ZZZZZZFFF™¬™™pEEEQ°T>>>>>J°™T>VVTTJ>F™™JJJ™™¬VV¬¬ppUUV KK–||KKK>>>>ZZZZZx™F™™™™p§EEQ°T>>>>>J°™T>VVTTJ¬™™VVJJ™™VVU¬pppUUV K––KKKKK>>>>ZZZxxx™™™™™°p§EEQ°T>>>>>J°™T>VTTT¬¬™>VVJ™™VVUU¬ppUUUV ––|KKKKK>>>ZZZZZxxF™™™°°p§EEQ°T>>J>>™™™™>VTT¬¬¬>VVF™™™VVUUpppUUVV ––||K|KK>>ZZ¬ZxxFFFF™™°°p§§EQ°TJJJ>>J°™TTTTF¬¬>VVVF™™VVUUUVp™UUVV –|||||KK>ZZ¬¬xxxxFFggg°°§§§§Q°TJJJJ>J°™TTTF¬¬>>VVFF™VVVFU“Vp™UVVV –KK|||KK>>¬¬Z¬¬xxx¬gggggg§§§°°TJJJJ>J°™TTFF¬>>VVFFFVVV™F““VV™UVVF ™KKKK||K>>>ZZZZZx¬¬{{““ygTTTTTTJJJJ>J°™TFFF>>>¬¬FFVVV™™F“VV™™UVVF ™™™KK||K>>>>>ZZ¬¬¬{“““yTgTT>>>JJJJJ>J°™FFF>>>¬¬FF>>>™™FF“V™™™VV>F TT™™KKKK>>>>>Z¬¬¬¬{““fyTTT>>>>JJJJJJJ°FFF>V>¬¬FF>>>™™™F“VV™™F>>>F TTTT™™™g>>>>{ZZ¬¬>{“yfyTTT>>>>JJJJJJJ°FFF>V¬¬™F>>>™™™F““VV™F>>>FF TTTTTTT™>>>>{{Z>>>{“yfyTTT>>>VJJJJJJJ°™™™>J™™™TTTT™™™x““V™™FVVV™™ °°°°°°°™>>>{{ZZ>>>{“fffTTT>>VVJJJJJJJ°™™VJJ™™xxTTTUUUx“VV™FFVV™™™ TT>>>>>™>>>{ZZ>>>>{ffffTTT>>VVJJJJJJJ°™xVVJ™™xxJJTUxxxVVV™FFVV™™™ >>>“““““>>>>>>>>>>{fffygTT>VVVJJJJJJJ°™xVVJ¬™xxJJTUxxxVVVFFVVV™™F ““““““TT>>>>>>>>>>{{ffygTT>VVVJJJQJJJ°™xVVJ¬¬xxJJTUxxxxVVFFVVV™FF “““““TTT>>>>>QQQ>>{“fyygT>>VVVJJJQJJJ°™xxVJ¬¬¬xxJTUUxxxVVFFVVV™FF ™™°°°°°T>>>>QQ>Q>>““yyygT>VVVVJJJQQJJ°™xxJJJ¬¬xxJTUUUxxVVFFVVVFFF TTTTTTTT>>>>QQ>>>>“ffffgT>VVVVVJQQQQJ°VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >>>>>>>T>>>>Q>>>>>“““““TTVVVVVVJJQQQJ™™UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU >>>>>>>T>>>QQ>>>>>>““““TVVVVVVVVJJQQQ™™™EEJJV°°°°°°°°°°°°UUUUUUUU >>>>>>TT>>>QQ>>>>>>>>>TTTTTTVVVVVQQQQV™™™EJJVEEEEEEEEE°°°°°EEEE°° °°°°°°°°>>>Q>>>>>>>TTTTTTTTTTTVVVQQQVVV™™EJJVEETTTTTEETTT°°°EEE°° °°°°°°°°>>>Q>>>>>TTT°°™™™™™™™™VVVVQQVVV™™EJJVETTTTTEEEETTT°°EEE°° °°°°°°°°>>>Q>>>>TT°°™™™™™™™EEEEEVVQQQV™™™™EJVEETTTTEEEETTT°°EEE°° >>>>>>>>>>>Q>>>TT°°™™™™™™EEEEE°°°VVQQVV°™EEJVETTTTTEEEETTT°°EEE°° >>>>>>>>>>>>>>VT°™™™™™™™EEE°°°UUU™VVQQV°™EEJVEETTTEEEEEETT°°EEEE° ““““““““>>>>>>V°™™TTTT>>>°°UUUU™™™VVQQQ°™EEJVEETTTTEEEEETT°°EEEE° ““““““““>>>>>>V°™ET™™™™™>>>>>>™™™™™>VVQ°™EEJVEETTTTTEEEETT°°EEEE° >>>>>>>>>>>>>VV°™ET™EEE°TUUUU>>>TT™>VVQ°™ETJVEEETTTEEEEEET°°EEE°° TTTTTTTT>>>>>VV°™ET™™E°°TUU™™T™™™TT>VVQ°™QTJVEEEETTEEEEEET°°EEE°° JJJ““““T>>>>>VV°™ETTTTTTTU™™UT™™™™T>VVQ°™QTVV>EEETTTEEEEET°°°EE°° ““““““°T>>>V>VT°™ET™E°°U>TTTTTT™™™T>VVJ°™QTVV>>>ETTTEEEEET°°°EE°° ““““““°°>>>VVVT°™™T™EE°U>UUUUTTTTTT>VVJ°™QTVV>>>>TTTTEEEET°°EEE°° >>>>°°°°>V>VVVT°™ET™™E°U>UUU™T™™™TT>VVJ°™QTVV>>>>>>TT>EEET°°°EE°° °°°°°°°°VVVVVVT°™ETTTE°U>UUU™T™™™™T>VVJ°EQTVV>>>>>>>>>EEET°°°°E°° TTTTTTTTVVVVVTT°™ET™ET>>>>>™™T™™™™T>VVJ°EQTVV>>>>>>>>>>EET°°°°E°° >>TTTTTTVVVVVTT°™ET™E°°U>U>>>>TTTTT>VJJ°EQTVV>>>>>>>>>>>>J™°°°E°° T>>>>>>TVVTVVTT°™ET™EE°U>UUUU>™™™TT>VJJ°EQTVV>>>>>>>>>>>>V™°°°°°° >>>>>>>TVVTVVTT°™ET™™™EU>UUUU>™™™™T>VJJ°EQTVV>>>>>>>>>>>>V™°Q°°°° TTT>>>>TVTTVTTT°™ETTT™°U>UU™™>™™™™T>VJJ°EQTVV>>>>>>>>>>>>V™°Q°T°° >>TTTT>TVTTTTTT°™ET™TT>>>>U™™>™™™™T>VJJ°EQTVVV>>>>>>>>>>>V™°QQT°° TTTTTTTT°TTTTTT°™™T™™°°U>>>>>>T™™™T>VJJ°EQTV>V>>>>>>>>>>VV™°QQT°° ““““““““°°°TTTT°™ET™™°°U>UU™™>TTTTT>VJJ°EQTV>V>>>>>>>>>>VV™°QQT°° TTTTT“““““°°TTT°™ETTT°°U>U™™™>™™™™>>VJJ°EQTV>VV>>>>>>>>>VV™°QQTT° TTT“““““T““°°TT°™ET™T>>>>UU™™>™™™™>VVJJ°EQTV>VV>>>>>>>>>VV™°QQTT° “““““““TTT““°°T°™™T™°°°°>UUU™>™™™™>VVJQ°EQTV>VV>>>>>>>>>VV™°QQTT° >>>>>TTTTTT“““°°°°T™™°°>>>>>™>™™™™>VVJQ°™QTV>>VV>>>>>>>VVV™°QQTTT >>>>>>>>>>TT“““°°°°T™™°>™°°>>>TT™™>VJJQ°™TTV“>>VV>>>>VVVVV™°QQQTT >>>>>>>>>>>TTT“““°°°TT°>™°°°>°°TTT>VJJQ°™TpV“>>VV>>>VVVVVV™°QQQTT >>>>>>>>>>>>TTT“““°°°TT>™™™°>°°°°>VVJQQ°™ppV“>>>V>>>>>>VVV™°QQQTT >>>>>““““““>>>TT““““°°°>>>™™>°°°°>VVJQ™™™™pV“>>>VV>>>VVVVV™°TQQTT “““““°°°°“““““““TT“““°°°°>>™>™™°°>VJJQJ°™ppV“>>>>>>VVVVVVQ™°TQQQT °°°°°°°°°°°TT°°°°°°°°°°°°°TTTT™™°>VJQQJ°™ppV“>>>>>VVVVVVVQ™°TQQQT °>>>>>>>>>°°TTTTTTTTTTTT°°°°°TTT>>VJQQJ°™ppV““>>>VVVVVVVVQ™°TTQQQ °>>>>>>>>>>°TTTTTTJJJJJJJJJ°°°°T>VVJQJJ™™pVV““>VVVVVVVVVVQ™°TTTTQ °TTTTTT>>>>°TJJJJJJJJJJJJJJJ°°°°>VVJQJ™™™pV“““““““VVVVVVQQ™°TTTTQ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJJJJJJJ°°>VVJQJ™T™p““““VVVVVVVVVQQQ™°TTTTT “““>>>>>>>°>>>>>>>>TTTTTTTTTTTTTJJJJJJ™T™p““TTTTQQQQQQQQQQ™°°TTT° >>>>>>>>>>°>>>>>>>>>>“““““T>>>>>>>>>>>>™>>>>>>TTTTTTQQQQ°°™°°TT°° >>>>>>>>>>°°>>>>>>>>>>>>““TT“““““““““>>>>>>>>>>>>>>TTTTTT°™°°TT°° “““““>>>>>TTTTTT>>>>>>>>>““T““““““““““““““°°°°>>>>>>>>>TTT™™°°TT° TT““““““TTTTTTTTTTTTTTT>>>>TTTTTTTTTTTTT““““°°°°>>>>>>>>>™™™°°°°°
70 80 90 100 110 120 130 90
100
110
120
130
140
150
160

Page 5 Приморский городок Нина Ковалева
Pattern Name: Приморский
городок
Designed By: Нина
Ковалева
Company: Чудесные
Мгновения
Copyright: перенабор
Arsa
Fabric: Aida 14, White
134w X 168h Stitches
Size(s): 14 Count, 24.31w X 30.48h cm
16 Count, 21.27w X 26.67h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color > 3 PNK_Kirova 0101 ПНК Кирова L 3 PNK_Kirova 0504 ПНК Кирова | 3 PNK_Kirova 0811 ПНК Кирова E 3 PNK_Kirova 2506 ПНК Кирова p 3 PNK_Kirova 2606 ПНК Кирова § 3 PNK_Kirova 2608 ПНК Кирова V 3 PNK_Kirova 2802 ПНК Кирова Z 3 PNK_Kirova 3909 ПНК Кирова ¬ 3 PNK_Kirova 4006 ПНК Кирова v 3 PNK_Kirova 4500 ПНК Кирова W 3 PNK_Kirova 4608 ПНК Кирова ~ 3 PNK_Kirova 5006 ПНК Кирова y 3 PNK_Kirova 5405 ПНК Кирова P 3 PNK_Kirova 5408 ПНК Кирова { 3 PNK_Kirova 5502 ПНК Кирова © 3 PNK_Kirova 5603 ПНК Кирова g 3 PNK_Kirova 5610 ПНК Кирова f 3 PNK_Kirova 5808 ПНК Кирова “ 3 PNK_Kirova 6300 ПНК Кирова J 3 PNK_Kirova 6700 ПНК Кирова T 3 PNK_Kirova 6906 ПНК Кирова ™ 3 PNK_Kirova 7114 ПНК Кирова ° 3 PNK_Kirova 7203 ПНК Кирова U 3 PNK_Kirova 7210 ПНК Кирова _ 3 PNK_Kirova 7606 ПНК Кирова k 3 PNK_Kirova 7908 ПНК Кирова x 3 PNK_Kirova 8606 ПНК Кирова F 3 PNK_Kirova 8806 ПНК Кирова K 3 PNK_Kirova 9216 ПНК Кирова – 3 PNK_Kirova 9236 ПНК Кирова X 3 PNK_Kirova 9242 ПНК Кирова Q 3 PNK_Kirova 9254 ПНК Кирова
Notes:
Вышивка выполнена на каунте 16, нитью в 3 сложения , швом "полукрест ".
Изначально перенабор создан с палитрой DMC. Переведено в ПНК им . Кирова на основе фабричной палитры
для программы Pattern Maker. Некоторые оттенки могут не совсем подходить именно под эту схему .
Советуем подобрать их самостоятельно .

Page 6 Приморский городок Нина Ковалева
Usage Summary
Нитей на моток :6
Длина мотка : 1000.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
PNK_Kirova 0101 2214 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.125
PNK_Kirova 0504 394 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.200
PNK_Kirova 0811 272 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.138
PNK_Kirova 2506 869 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.441
PNK_Kirova 2606 650 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.330
PNK_Kirova 2608 376 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.191
PNK_Kirova 2802 1336 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.679
PNK_Kirova 3909 875 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.445
PNK_Kirova 4006 591 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.300
PNK_Kirova 4500 396 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.201
PNK_Kirova 4608 660 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.335
PNK_Kirova 5006 110 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.056
PNK_Kirova 5405 716 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.364
PNK_Kirova 5408 333 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.169
PNK_Kirova 5502 407 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.207
PNK_Kirova 5603 123 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.062
PNK_Kirova 5610 821 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.417
PNK_Kirova 5808 457 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.232
PNK_Kirova 6300 845 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.429
PNK_Kirova 6700 509 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.259
PNK_Kirova 6906 2083 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.058
PNK_Kirova 7114 1925 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.978
PNK_Kirova 7203 1828 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.929
PNK_Kirova 7210 540 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.274
PNK_Kirova 7606 102 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.052
PNK_Kirova 7908 175 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.089
PNK_Kirova 8606 342 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.174
PNK_Kirova 8806 735 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.373
PNK_Kirova 9216 774 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.393
PNK_Kirova 9236 304 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.154
PNK_Kirova 9242 321 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.163
PNK_Kirova 9254 429 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.218