DEDUShKA MOROZ skhema i klyuch

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 24.03.2020
Added: 29.04.2020
Size: 0.6 Мб

“Д ед уш ка М ор оз”
 
 
Диза й н: Е лен а Д уш ки на- Ш ат т
 
“С ад Ч уд ес”
 
Cop yrig h t: © Елен а Д уш ки на, 2 0 18
 
Разм ер :
​ 6 7w X 7 7h с т еж ков ( к р ест и ков)
 
Кан ва: A id a 1 4
 
 
 

Эта с х ем а и в се п ри лага ю щ иеся к н ей м ат ер и ал ы п ред н азн ач ен ы и ск лю чи тел ьн о
 
дл я л и чн ого п ол ьзо ван и я.
 
Зап рещ ен ы п осл ед ую щ ее и х п ол н ое и ли ч аст и чн ое к оп и рован и е, в о сп рои зв ед ен и е
 
в л ю бой ф ор м е, п родаж а, п ер ед ач а т р ет ьи м л и цам и в ы клад ы ван и е в и нтер н ет е.
 
 
Вы м ож ет е н ай ти м ен я з д есь :
 
Сай т -
​htt p :/ /m aru ssia 78 .b lo gsp ot.r u /
 
ВК он так те -
​http :/ / v k .c o m /s a d _ tc h udes
 
Я б уд у о ч ен ь п ри зн ат ел ьн а, е сл и в ы п ри ш лет е ф от о в ы ш итой р аб от ы н а м ой п оч товы й я щ ик
 
post.o ffic e 18 12 @ gm ail.c o m
 
или м ою г р уп пу в " В К он так те"
 
htt p :/ /v k .c o m /s a d _ tc h udes
 
 
Вы ш ивай те с у д о в ол ьс тви ем !
 
 
Эта с х ем а б ы ла р азр аб от ан а и р асп еч ат ан а б ез о ш ибок . О дн ак о с у щ ест вуе т в о зм ож ност ь
 
чел овеч еск ой о ш ибк и , о ш ибк и п еч ат и и ли и зм ен ен и я с у щ ест вую щ их с т еж ков. В с л уч ае
 
об н ар уж ен и я н ет оч н ост ей и ли о п еч ат ок о б р ат и тесь к о м не, ч тоб ы я м огл а в ы сл ат ь в ам
 
исп рав л ен ны й в ар и ан т.
 
 
 
 
Елен а Д уш ки на© , 2 0 18
 
Все п рав а з а щ ищ ен ы .

Page 1 "Дедушка Мороз " Елена Душкина - Шатт
    ÌÌÌÌÌÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌÔ ÔÌÌÌ8ÌÌÌÌÌÔ ÔÌÌ88ÌÌÌÌÌÔÔ ÔÔÌ888ÌÌÌÌÌÌÔÔÔ ÔÌÌ8888ÌÌÌÌÌÌÔÔÔ ÔÔÌ8888ÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔ ÔÔÌ88888ÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔ ÔÌÌ8888ÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ ÔÔÌ88ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔ ÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ££££££ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ££Â££££££££££££££££££££££££ ££Â£££££ £Â£££ £Â£££ £Â£££ £££Â££££££££££££££££££Â£££££ ££££££=================£££££££££ Â=========================== ÂÂ============================ ÂÂ======ÂÂÂ==========ÂÂÂ======= ÂÂ=====ÂÂÂÂÂ========ÂÂÂÂÂ====== ÂÂ============================= ÂÂÂ=======~~===========~~======= ÂÂÂ=======~~===========~~======= ÂÂÂ=====cc===ôôcôôô««===cc====== ÂÂÂ====cccc==ôcôôôôô«==cccc===== ÂÂÂÂ===cccc==ôcôôôôô«==cccc==== öö² ö ÂÂÂÂÂ===cc===ôôcôôô««===cc==== öö²²ö ÂÂÂÂÂÂ======ÂÂÂôôô«ÂÂ======= ööö²ö  ööööö Â«Â öö£ «««Â £Â£ÌÌ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔ £££ÌÌÌÌ ÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌ ÔÔÌÌÌÔÔÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÔÌÌÌ ÔÔÔÌÔÔÔÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌÔÔÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÌÌÌÔÔÔÌÌÌ £££ ÔÔÔÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌÌÌÔÔÔÔÔÌ£££ £££ ÔÔÌÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ£ ûû ÔÔÌÌÌÌÌÌÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔ ÂÂÂÂöö ûûûûûû ÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ ÂÂööööö ûûûûûûûû ÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔö ö²²öö ûûûûûûûûû ²²ÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔööö ö²²öö ûûûûûûûûûû ²²²²²²²ÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÂÂÂÂÔÔÔÔÔÔÔÔööööööööö ö ²öö ûûûûûûûûûûû ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ööööööööööÔ ûûûûûûûûûûû ÔÔ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²öööööööÔÌÔ ûûûûûûûûûûû ÔÔÔÔÌ̲²²²²²²²²²²²²öööööööööÔÔÔÔÌÌÔÔ ûûûûûûûûû ÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌÌÔÔÔÔ£ ûûûûûûûû £ÔÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ£££ ûûûûû £££ÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔ££Â£ û ££Â£££££ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ££££Â££ £Â££££££££££££££££££££££££££Â££ ££Â£££ ££££Â£££ ££££££Â£££££££ ££££££££££££££££££££ ²²öö öö²² ²²öö öö²² öööö ööö² ££££öö öö££££ £Â££ ££Â££ £££Â£ £Â£££ ÌÌ££££ ££££ÌÌ ÌÌÌÌÔÔÔ ÔÔÔÌÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ
10 203040506070
10
20
30
40
50
60
70
80
"Дедушка мороз"
схема 1

Page 1 "Дедушка Мороз " Елена Душкина - Шатт
    ÌÌÌÌÌÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌÔ ÔÌÌÌ8ÌÌÌÌÌÔ ÔÌÌ88ÌÌÌÌÌÔÔ ÔÔÌ888ÌÌÌÌÌÌÔÔÔ ÔÌÌ8888ÌÌÌÌÌÌÔÔÔ ÔÔÌ8888ÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔ ÔÔÌ88888ÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔ ÔÌÌ8888ÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ ÔÔÌ88ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔ ÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ££££££ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ££Â££££££££££££££££££££££££ ££Â£££££ £Â£££ £Â£££ £Â£££ £££Â££££££££££££££££££Â£££££ ££££££=================£££££££££ Â=========================== ÂÂ============================ ÂÂ======ÂÂÂ==========ÂÂÂ======= ÂÂ=====ÂÂÂÂÂ========ÂÂÂÂÂ====== ÂÂ============================= ÂÂÂ=======~~===========~~======= ÂÂÂ=======~~===========~~======= ÂÂÂ=====cc===ôôcôôô««===cc====== ÂÂÂ====cccc==ôcôôôôô«==cccc===== ÂÂÂÂ===cccc==ôcôôôôô«==cccc==== öö² ö ÂÂÂÂÂ===cc===ôôcôôô««===cc==== öö²²ö ÂÂÂÂÂÂ======ÂÂÂôôô«ÂÂ======= ööö²ö  ööööö Â«Â öö£ «««Â £Â£ÌÌ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔ £££ÌÌÌÌ ÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌ ÔÔÌÌÌÔÔÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÔÌÌÌ ÔÔÔÌÔÔÔÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌÔÔÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÌÌÌÔÔÔÌÌÌ £££ ÔÔÔÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌÌÌÔÔÔÔÔÌ£££ £££ ÔÔÌÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ£ ûû ÔÔÌÌÌÌÌÌÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔ ÂÂÂÂöö ûûûûûû ÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ ÂÂööööö ûûûûûûûû ÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÔÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔö ö²²öö ûûûûûûûûû ²²ÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÂÂÂÂÂÂÂÂÂÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔööö ö²²öö ûûûûûûûûûû ²²²²²²²ÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÂÂÂÂÔÔÔÔÔÔÔÔööööööööö ö ²öö ûûûûûûûûûûû ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ööööööööööÔ ûûûûûûûûûûû ÔÔ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²öööööööÔÌÔ ûûûûûûûûûûû ÔÔÔÔÌ̲²²²²²²²²²²²²öööööööööÔÔÔÔÌÌÔÔ ûûûûûûûûû ÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌÌÔÔÔÔ£ ûûûûûûûû £ÔÔÔÔÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÌÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔ£££ ûûûûû £££ÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌÌÔÔÔÔÔÔÔ££Â£ û ££Â£££££ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ££££Â££ £Â££££££££££££££££££££££££££Â££ ££Â£££ ££££Â£££ ££££££Â£££££££ ££££££££££££££££££££ ²²öö öö²² ²²öö öö²² öööö ööö² ££££öö öö££££ £Â££ ££Â££ £££Â£ £Â£££ ÌÌ££££ ££££ÌÌ ÌÌÌÌÔÔÔ ÔÔÔÌÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ
10 203040506070
10
20
30
40
50
60
70
80
"Дедушка мороз"
схема 2

Page 2 "Дедушка Мороз " Елена Душкина - Шатт
Pattern Name: "
Дедушка Мороз "
Designed By: Елена
Душкина - Шатт
Company: "
Сад Чудес "
Copyright: ©
Елена Шатт , 2018
Fabric: Aida 14, Blue
67w X 77h Stitches
Size(s): 14 Count, 12.16w X 13.97h cm
16 Count, 10.64w X 12.22h cm
18 Count, 9.45w X 10.87h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
 2 DMC 0 Snow White ~ 2 DMC 310 Black Ô 2 DMC 321 Christmas Red 8 2 DMC 606 Bright Orange-Red Ì 2 DMC 666 Christmas Red-BRT  2 DMC 699 Christmas Green û 2 DMC 700 Christmas Green-BRT £ 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT ö 2 DMC 918 Red Copper-DK ² 2 DMC 919 Red Copper = 2 DMC 945 Tawny c 2 DMC 967 Apricot-VY LT  2 DMC 971 Pumpkin « 2 DMC 3340 Apricot-MD ô 2 DMC 3341 Apricot
Floss Used for French Knots:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 0 Snow White
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 0 Snow White
1 DMC 310 Black
Floss Used for Specialty Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
2 DMC 0 Snow White
 

  

 
 ! !
  
  
 
 "! #
"
  
 

 "! #
" 
 
 
1
$


 "! #
"