MANEKI NEKO skhema i klyuch SAD ChUDES

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

 • Share this document:
 • Document found in the public.
 • Downloading this document for you is completely free.
 • If your rights are violated, please contact us.
Type of: pdf
Founded: 13.01.2020
Added: 29.04.2020
Size: 0.61 Мб

“М ан ек и-н ек о”
 
Диза й н: Е лен а Ш ат т
 
“С ад Ч уд ес”
 
Cop yrig h t: © Елен а Д уш ки на, 2 0 19
 
Разм ер : 3 8 w X 5 8 h к р ест и ков
 
Осн ова: к ан ва A id a 1 4 и ли A id a 1 6
 
бел ого и ли г о л уб ого ц вет а
 

Эта с х ем а и в се п ри лага ю щ иеся к н ей м ат ер и ал ы п ред н азн ач ен ы и ск лю чи тел ьн о д л я л и чн ого п ол ьзо ван и я.
 
Зап рещ ен ы п осл ед ую щ ее и х п ол н ое и ли ч аст и чн ое к оп и рован и е, в о сп рои зв ед ен и е в л ю бой ф ор м е, п родаж а,
 
пер ед ач а т р ет ьи м л и цам и в ы клад ы ван и е в и нтер н ет е.
 
 
Вы м ож ет е н ай ти м ен я з д есь :
 
Сай т -
​http :/ /m aru ssia 78 .b lo gsp ot.r u /
 
ВК он так те -
​http :/ /v k .c o m /s a d _ tc h ud es
 
Я б уд у о ч ен ь п ри зн ат ел ьн а, е сл и в ы п ри ш лет е ф от о в ы ш итой р аб от ы н а м ой п оч товы й я щ ик
 
m ​ein postf a ch .5 6@ ya ndex.r u
 
или м ою г р уп пу в " В К он так те"
 
http :/ /v k .c o m /s a d _ tc h ud es
 
 
Вы ш ивай те с у д о в ол ьст ви ем !
 
 
Эта с х ем а б ы ла р азр аб от ан а и р асп еч ат ан а б ез о ш ибок . О дн ак о с у щ ест вуе т в о зм ож ност ь ч ел овеч еск ой о ш ибк и , о ш ибк и п еч ат и
 
или и зм ен ен и я с у щ ест вую щ их с т еж ков. В с л уч ае о б н ар уж ен и я н ет оч н ост ей и ли о п еч ат ок о б р ат и тесь к о м не, ч тоб ы я м огл а
 
вы сл ат ь в ам и сп рав л ен ны й в ар и ан т.
 
 
 
 
Елен а Д уш ки на© , 2 0 19
 
Все п рав а з а щ ищ ен ы .

Page 1 "Манеки Неко " Елена Шатт
 
  
   
      
 $ $ $  = = = = = = =   
 $ $ $ = = = = = = = = = = = = =    
 $ $ $ = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = =   
 = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = =  $ $
 = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = $ $
 = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = $ $ $
 = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = $ 
 = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = 
= = = = = = = = = =   ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = =
= ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = =  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥   = = = 
= ♥ ♥ ♥ = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ = = = 
= ♥ = ♥ = ♥ = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = 
= ♥ ♥ ♥ = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = 
= ♥ ♥ ♥ = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = 
= ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = 
= ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥  = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ =  = = = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = =  
 = ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = = = = = = = = = ♥ ♥ ♥ = = = = = = =   
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ =   = = = = = = = = = = = = = = = =   
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ =© ©   = = = = = = = = = = = =    © ©
 = = ♥ ♥ ♥ ♥ =© © ©    = = = = = = = =    © © ©
 = ♥ ♥ ♥ ♥ =© © © © ©    = = =    © © © © ©
 = = ♥ ♥ = =© © © 9© © ©       © © 9© © © © ©
 = = = = = =© © 9 9 § § § § § §   © © © © © 9 9© © ©
 = = = = = =© © 9© §© 9 § § § § § § § §© © 9© © © © © ©
 = = = = = =© © © © 9 9 § § § § § § § § 9 9© © © © = = =
  = = ♥ ♥ = =© © § 9 § § 9 9 9 9 § § §© 9© © © = = ♥ = =
 = = ♥ ♥ ♥ ♥ = = § § § 9 9 9© © © © © = = ♥ ♥ ♥ ♥ =
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = 9 9 9 = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = 9 9 9 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 9 9 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = =
 = ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 9 9 9 9 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = =
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ 9 9 9 9 9 9 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ 9 9 9 9 9 9 = = ♥ ♥ ♥ ♥ = =  = 
 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ 9 9 9 9 9 9 9 9 = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = =  = =
 = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = ♥ ♥ ♥ ♥ 9 9 9 9 = = = ♥ ♥ ♥ ♥ = =  = ♥ =
 = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ =  = ♥ =
 = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = ♥ ♥ ♥ ♥ =  = ♥ ♥ =
  = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ ♥ =  = ♥ ♥ =
  = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ ♥ = = = ♥ ♥ ♥ = =  = ♥ ♥ ♥ =
  = = = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ = ♥ ♥ ♥ ♥ =  = = ♥ ♥ ♥ =
   = = = ♥ ♥ ♥ ♥ = = = = = = ♥ ♥ ♥ ♥ =  = ♥ ♥ ♥ = 
   = = = ♥ ♥ =   = = ♥ ♥ ♥ =  = = ♥ ♥ = 
    = = = = ♥ ♥ = = = ♥ ♥ ♥ =  = ♥ ♥ ♥ = 
    = = = ♥ ♥ ♥ ♥ = ♥ ♥ ♥ ♥ =  ♥ ♥ ♥ ♥ =
   = = = ♥ ♥ = = ♥ ♥ ♥ ♥ =  = ♥ ♥ = 
   = = = =  = ♥ ♥ ♥ =   = = = 
      = = =   
       
  
10 203040
10
20
30
40
50
60

Page 2 "Манеки Неко " Елена Шатт
Pattern Name: "
Манеки Неко "
Designed By: Елена
Шатт
Company: "
Сад Чудес "
Copyright: ©
Елена Душкина , 2019
Fabric: Aida 14,
белая
38w X 58h Stitches
Size(s): 14 Count, 6.89w X 10.52h cm
16 Count, 6.03w X 9.21h cm
18 Count, 5.36w X 8.18h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
♥ 2 DMC 0 Snow White © 2 DMC 606 Bright Orange-Red 2 DMC 648 Beaver Gray-LT 9 2 DMC 741 Tangerine-MD 2 DMC 742 Tangerine-LT 2 DMC 891 Carnation-DK $ 2 DMC 893 Carnation-LT § 2 DMC 946 Burnt Orange-MD = 2 DMC 3072 Beaver Gray-VY LT 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 310 Black