Dein Schutzengel (DMC)

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 17.09.2020
Добавлено: 20.09.2020
Размер: 0.4 Мб

Page 1 (2)
(3) (4)
½½½½½½ŸŸŸŸŸ½½ ½½ŸŸŸŸ½ŸŸŸ½½½ŸŸŸ½½ ½½ŸŸŸŸ½Ÿ½½½ŸŸŸŸ½½Ÿ½½½½ ½½½ŸŸ½½½½½ŸŸ½½ŸŸŸŸŸŸ½ŸŸ½½ ½ ½ŸŸŸ½½Ÿ½½Ÿ½½½½½½ŸŸŸŸ%½½½½ ½½½ŸŸŸ½Ÿ½½Ÿ½½½%%%½½%½½%%ŸŸ½Ÿ ½½ŸŸ½Ÿ½½½½ŸŸ½Ÿz%%½½Ÿ%%%%%½ŸŸ½ ½ŸŸ½ŸŸŸ½ŸŸŸ½ŸŸ%%%½%%%%%%½½%Ÿ½ ½Ÿ½½½Ÿ½½ŸŸŸ½zŸ**%%%%%%*½½%½ŸŸ ½Ÿ½Ÿ½Ÿ½ŸŸŸ½z%%%*%%%%%%%%%%½½Ÿ ½Ÿ½½ŸŸ½ŸŸ½Ÿ½%%%%%%%%%%%%%%%%½% ½½Ÿ ŸŸ½ŸŸ½Ÿ½%%%***%%%%%%%%%%%% ½½½ ½Ÿ½½Ÿ½ŸŸ½%z%%z*%%%%%%*%%%%% ½Ÿ ½Ÿ½½Ÿ½½Ÿ½%%zzz%z%%%%%%%%%%%% ½½Ÿ ŸŸ½ŸŸ½ŸŸ½z%z%%z%zz%%zzz%%%%% ½ŸŸŸ½ŸŸŸ½ŸŸ½%zzzz%%zzz%%zzzzzzzz ½ŸŸ½½ŸŸ½½ŸŸ½zxzzz%†zzz%†zz%zzxxz ½Ÿ½ŸŸŸ½½ŸŸ½zxxxzzzzzzzzzzzzzxxxx ½½ŸŸŸŸŸŸ½½™™xxxxz%%z††zzzzxxxx™™ ½Ÿ½ŸŸŸ½½zz™™™xxxzz%†zz†%zzxxx™™™ QQ½½ŸŸ½zzzz™™™™xxzz%z%%z%zzxx™™™™ QQ韟Ÿzzzz™™™™™™™xxz%%%%%%%zzxx™™™ QQéé韟*%zzz™™™™xxxzz%%%%%*%%zxxxx™ éQééQŸz***%zz™™xxz%z%%%%*%**%%%xxxx éééQQQ%%**%%%™z%%%z%%%%%*%*%%%%%xxb éQQQQQ%**%%%™zz%%z%%%%%*%*%**%%z%b QQQQ z****%%b%%%%%%%%%%%*%%*%%%b% WWWWWWWWWW ½QQ %*****%b%%**%%%%%%%**%%%b%% ¤¤WWWWWWWWW¤WW ½ŸŸŸ %*******b%%*%%%%*%%%%%%bz%* W¤¤WWWWWWWWWWWW¤¤¤¤WW ½½ŸŸŸ z%*%*****bb%%*%%%%%%%bb%%%* ¤WWWW¤WWWWWW¤¤¤WW¤¤¤¤¤¤WW ½½ŸŸ½ z%*****%*%bbb%%%%%bbzz%%%% ¤WWW¤WW¤WW¤¤ééé餤¤¤¤¤¤¤¤¤WW ½Ÿ½Ÿ½ z%*%****%*%**bbbbb%%%**%%% WWWWWW¤¤¤¤¤¤éé éééééé餤¤W¤¤¤W ½½Ÿ½½½Ÿ z%******%%%%%%%%%%%**%*%% ¤¤WWWWWWWW¤¤é éé é餤¤¤¤W¤WW½ŸŸ½½½Ÿ zz%%**%*%%%%%%%%%%%%%%%% W¤¤¤W¤WW¤W¤é é餤¤¤W¤¤W½Ÿ½Ÿ½½Ÿ zz%%%%%%%%%%%%%%%%%%%zz ¤¤WW¤¤¤W¤¤é é餤¤WWWW½Ÿ½Ÿ½Ÿ½ zz%%%%%%%%%%%%%%%%%zz ¤¤¤¤¤¤¤¤éé ééW¤¤WWW½½Ÿ½Ÿ½Ÿ½ zz%%%z%%%%%%%%%zzzz ¤¤¤¤¤¤éé éé餤¤¤¤W½Ÿ½½Ÿ½¤WW zzzzzzz%%zzz%zz ¤¤¤¤¤éé éééW¤¤¤WWŸ½Ÿ½Ÿ¤½¤¤WW zzzzz%zzz ¤¤¤¤é ééé¤W¤¤WWŸŸ½½Ÿ¤½¤¤¤WWW zzzzz W¤¤¤é éé餤WW½Ÿ½½ŸŸ½½¤¤¤¤WWWW %zz W¤¤¤é éééWWW½½Ÿ½WŸ¤½Ÿ¤¤¤¤¤WW¤W %%zz WW ¤¤¤éé é餤W½Ÿ½½WŸ¤½Ÿ¤¤¤¤¤¤¤¤WWW %%zzùùùùXXWW¤ ¤¤¤¤éé ééWWWŸ½Ÿ½½½ŸW½Ÿ¤¤¤¤¤¤X'''XXXgùùùùùùùùùXXXX''A ¤¤¤¤¤¤é ééWWWŸ½½ŸW½Ÿ¤½Ÿ¤¤¤¤XXA'A'''XgXùùùùùùùùùùX'XX' ¤¤¤¤¤¤éé ééééWWWWŸŸ½ŸW½Ÿ¤Ÿ½¤¤¤X'XAA''''XgXXXXùùùùùXX'X'X[ ¤W¤¤¤¤éé ééééWWWWŸ½W½ŸW½W½Ÿ½¤¤X'''A''''''gXXXXXXXùùXXX''[[ W¤¤¤¤¤éé é餤¤gWWWWWŸ½WŸŸ½Ÿ¤½Ÿ½¤¤XX'A'''''''gXXXXXX¿¿XXù¿'[[[ W¤¤¤¤¤ééé餤¤Wg¤WWWWŸ½WŸW½Ÿ¤½¤½¤¤X''A'''X'''ggXXXX¿¿¿XX¿¿X[[¿ W¤¤¤¤W¤W¤¤¤¤¤¤gg¤WWŸŸ½½ŸW½Ÿ½½¤¤¤XX''A'''X'XX'gXXXX¿¿¿X¿¿¿X[[¿ W¤¤¤¤W¤WW¤¤¤¤¤gWWWŸ½½ŸŸ½ŸW½¤¤¤XX''A'''XXXX''ggXXX¿¿¿X¿¿¿'[¿X ¤W¤¤¤W¤¤¤¤¤¤¤¤gg¤WW½ŸŸŸ½Ÿ¤½¤¤¤X'''A''XXXXXXXggXXXXgXX¿¿XgXX' WW¤¤WW¤¤¤¤¤¤¤¤g¤WWWŸŸŸ½¤¤½¤¤XXX''A''XXXXXXXgXgXXXgXXgXXgXXX WWWW¤¤W¤¤[[[[ggWWWŸ¤WŸ¤¤¤¤XXX''AA''XùXXXXXggXgXgXXXgXgXXX' WWW¤¤¤¤[[[[[¿¿¿gWWW¤¤¤¤¤¤XXXXù'AA'ùùXùXXXXXgXXggXXgggXg[XX ¤WWW¤[[[¿¿¿¿¿WgggW¤WW¤¤¤XXùXù'AA'XùùùùXXXXgXXXXgggXXX¿[[X ¤¤¤W¤[[[[¿¿¿W¤WWgggWW¤¤WXùXX''A''ùùùùXXXXXgg'XXXXXXXXX¿[[ W¤[[[¿¿¿¿¿¤W¤¤¤¤WggggWXXùù''AAA'XùùXùùXXXXg'XXXXXXXXX¿¿[ ¤¤¤[¿¿¿¤¤¤¤W¤WWWWWWWWXXùXX'AA'XùùùùùùùXXXgg'XXXXXXXXX¿[ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤WWWWWWWWùXùùX'''A'XùùXùùXXXXXXgg'XùXXXXXXX[ W¤¤¤¤¤¤¤¤¤WWWWWWWWùùXXù'''A'XùùXXùXùXXXùXg'XXùXXXXXùù WWW¤¤WWWWWWWWWWùùX'X''XA''XùùXùXXXXXXXXXg''XùùXXùùù WWWWWWWWùùùX'''X'A''XXùXX'XXùXXXX[[g'Xùùùùùùù ùXXX'X'''A'''XXX'XXXXXXX[[[XgXùùXXùùù ùùXX'X''''A'''X''''XXXX[[[¿¿XggXùùXXXù ùXùX''''XAA''X'''X''ù'[[[¿¿¿'XggXXXùùù ùXXX'XX''XAA'XXXX'XX'XX[[[¿¿¿XùXXggXXùù ùùXQQ'X''XAA''XXX'XX''X[[[¿¿XXX'X[[gg'X ùXQQBQQX'ùXA''''XXXXXXX'[[¿¿'ùùù'[[¿¿ggg ùQQBBBQQùX'A'''XXXXXXXX''[¿'ùùùX'[[¿¿'X" ùQBBBéBBQXX'A'''XXXXX'''''[[XXXùXX[[¿¿'X" ùQQBBéBBQ''AA''XùXùXX''''''[X''XXX'[[¿'XX ùXùQQBBBQQ'''AA'XXùX''X''''''X'XXXXX[['XXù [[ùXQQBQQX'''A''XùX'''X'''''XXXXXXXùX[XùXX ù[[XXgQQXXX''AA'X'XXXXXX'''XXXXX'XXXùùùXùùù ù[[[ggXXXXXXAAA''XXXX'X''''XXXXX'XXXXXXXXùù ùùX[[gX[[[[XXAA'X'XXX'XX[''XX['X'''X'XXX'XXX ùùùXgX[[[XXXXA''XXXXXXX[[''X¿[X''XXX'XXX'XXX ùXXXXg[[[XXXXXA'''XXX''¿[[['¿[['X''XXXXX'XXXX ùXùXgXXXXXùXXXA'X'X'''¿¿[[['¿[[''XXXX''XX'X'X \\XXgXXXXXXùXXA'XX''''¿¿¿[[['¿[XXXXXXX'X'X'X'' k\\\\\XXXXXXXXAAX'X''¿¿¿¿[[['g'XXXXXXXXXXùXXXX QƒƒƒQƒ\\\\\XXXXA'''''¿¿¿¿[[[['g'''XXXX''XùXXXXX kBƒQBBƒQkB\\\\ A'''''¿¿¿[[[['g'''''X''XXXXXX''X QkBƒQBBƒQkBQQk ''''''¿¿¿[[''g'''''''''''XXXX'X' kBBQkBBQQkBQQƒ ''''''''¿'''gg'ggg'''''''''XXXXX' QkBƒQBBƒQkBƒQkƒ '''''''ggggg''''''[[[['''''XXXXXX kBƒQkBBƒQkBBQk '''''ggg'''''''''''[[[[['''''XX'X QkBƒQkBBƒQBƒƒQk 'gggg''''''AAA'''A'A''A'''''''''' QBƒƒQBBƒQQBƒBQƒ ''''''AAAAAAAAA'A''AAAAAAAA''AAA' QkBƒQkBBƒQkBƒQkƒ ùùùùXXXXXXXXXXkk""""@@@"kkkkkk''XX ƒƒkkƒƒQQBBBQkƒ ùùùùùXXXXXXXXkkk""@@BBB@@"""kk''XX ƒƒQQBƒƒQkB ùùùùXXXùXXXXXkk"""@BBBB@""kkkX''XX ***BBƒBkkB ùXXXùùXXXXXXkk""""@BBBB@@"kk''''XX ***% ùùùXXùùXXXXXkk""k"@@BB@"""k'X'''XX
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2
(4)
½Ÿ½½ ½½½ Ÿ½Ÿ ŸŸ½ %Ÿ½ ½ŸŸ ½½Ÿ %½% %%% %%% %%% %%% zzz xxz xxx x™™ ™™™ ™™™ ™™™ xx™ xxx xxb z%b %b% b%% z%* %%* %%% %%% *%% %%% %zz zzz
WW WW¤ ''A XX' 'X[ '[[ [[[ [[¿ [[¿ [¿X XX' XXX XX' [XX [[X ¿[[ ¿¿[ X¿[ XX[ Xùù ùùù ùùù ùùù XXù ùùù Xùù g'X ggg 'X" 'X" 'XX XXù ùXX ùùù Xùù XXX XXX XXX X'X X'' XXX XXX ''X 'X' XX' XXX X'X ''' AA' 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX
½½½ŸŸ½ ½ŸŸ½ ½½½Ÿ½ ½ŸŸŸ½½ ½½ŸŸ½½ %½½ŸŸ½½ %½½½ŸŸ½½ %½½½ŸŸŸ½ %½Ÿ½½ŸŸ½ %½ŸŸ½½ŸŸ½ %*½ŸŸ½ŸŸ½ z*½ŸŸ½½Ÿ½ x%%½Ÿ½½ŸŸ xx%½ŸŸ½ŸŸ ™™™½½Ÿ½½Ÿ½ ™xzz½Ÿ½½Ÿ½ ™xzz½ŸŸ½Ÿ½ xx%zŸ½Ÿ½ŸŸQQ %zz%%½ŸŸŸQQéQ %%%%zŸ½QQéééé WWWWWWW %%%zzŸQQQQééé WWW¤¤¤¤¤WW¤¤WWW %%%%z QQQQŸé WWW¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤WW¤WWW %%%z QQŸŸ WW¤¤¤¤¤ééé餤¤¤¤¤WW¤¤W %%zz Ÿ½Ÿ½ WWWWW¤¤¤¤ééééé餤¤¤WWW¤¤W %%% Ÿ½Ÿ½½ WWWWWWW¤éééé é餤¤¤¤WW¤¤ %%z Ÿ½ŸŸ½ WWWWWWWWWéé é餤¤¤¤¤¤¤¤ zz Ÿ½½Ÿ½½WWWWWWWWWéé 餤¤¤¤¤¤¤¤ z Ÿ½½Ÿ½½WWWWW¤¤¤éé é餤¤¤¤¤¤¤ ŸŸ½Ÿ½½¤W¤¤¤¤¤ééé éé餤¤¤¤¤ ½ŸWŸŸ½WWWW¤¤Wééé é餤¤¤¤ W½Ÿ¤ŸŸ½½WWWWWWWééé é餤¤ W¤Ÿ½ŸŸ½¤½WWWWW¤¤ééé é餤¤ WW¤½Ÿ½Ÿ½½W½¤¤WWW¤¤¤éé é餤¤ WW¤¤W½Ÿ½Ÿ½½WŸ½WW¤¤WWWé 餤¤ WWW¤¤¤½ŸŸŸ¤½ŸŸ½WW¤¤¤¤éé é餤¤ W¤¤W¤¤ŸŸŸ½¤½½Ÿ½¤WW¤¤Wéé é餤¤¤ ¤¤¤¤¤¤Ÿ½Ÿ½¤½½Ÿ½WWWW¤¤¤éé 餤¤¤¤ ''X¤¤¤Ÿ½Ÿ½Ÿ½¤ŸŸ½¤WWW¤¤¤ééé é餤¤¤¤ A''X¤WW½Ÿ½Ÿ½¤WŸ½WW¤¤¤WWWéééé 餤¤¤¤¤ [['XX¤W½Ÿ½¤½½WŸ½W¤WWWWW¤¤ggééé é餤¤¤¤ ¿'''XXW½Ÿ½¤Ÿ½WŸ¤½¤WWWWW¤¤gWW¤ééé餤¤¤¤¤ ¿A''XX¤¤Ÿ½¤Ÿ½WW¤½¤WWWWWWWg¤¤WW¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¿A'''X¤¤Ÿ½¤WŸ½W¤½¤¤WWWWWggWWWWWWW¤¤¤¤¤¤ 'A'''XX¤ŸW¤WŸ½W¤¤¤¤¤WWWggWWWW¤¤WWW¤W¤¤ 'AA'XXX¤ŸWWWŸ½W¤¤¤¤¤WWggWWWWWWWWW¤¤¤¤ 'AA''XXX¤WWWW½WWW¤¤¤Wgg[[WWWWWWW¤¤¤¤ ''A''XXX¤WWW¤¤WWW¤¤¤gg[[[[[[W¤¤¤W¤¤¤ X'AA'X'X[¤¤WW¤WW¤Wggg[¿[[[¿[[W¤¤¤¤¤¤ XX'A''X[¿ù¤¤¤¤W¤gggW¤¿¿¿¿[¿[[[[¤¤¤¤ '''A'X[¿¿X¤¤¤ggggWWWWW¿¿¿¿¿[W¤¤¤¤¤¤ X''A''[¿XXù¤¤¤¤¤WWWWWWWWWWWW¤W¤¤¤¤ XX'Akk¿XXXX¤¤¤¤¤¤WWWWWWWWWWW¤¤W¤¤ X''A""kXXXXù¤WW¤WWWWWWWWW¤¤W¤¤¤¤ X''A"""kXXXù¤W¤W¤WWW¤¤¤WWW¤¤¤W ''''A"kk'XXXùW¤¤WWW¤¤¤W¤¤¤ X''AAkkX''XXù ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ''''AkXXXXXùù '''"AA'XXXùùùùù X'"""A'X'XXXùXù '""BBA'XXXXXXXXù '"BBAAA'XXXXXùXù ""BBAAA''XXXXXùùù ""BBkA'X'''X''ùùù "BBBkAXX''[['''ùùù "BBBBAXXX''¿[['kkk """BBBAXXX'¿¿[kkk@@ X"""BBAXXX''¿¿kk@@@@ XXX"""AXXXX''¿kk@@BB XXXXXXAXA'XX'kk@@@@BB XXX'XX'A''XXXkk@@@@@@ XXX''''A'''ùXXkkk@@@k X'X''''AXX'XX'Xk@@kkkk '''''''AX'XXX'XkkkkkkX '''''''AXXXXXXXkkkXX\\\ XXX''''' XXXXXXXX\\\\kB X'X''''' XXXX\\\\\ƒƒBkƒB X'X'''X' XX\\\\BBkƒBBkƒB ''''''X' \\\kQƒƒBkQƒBkQƒB ''''''X' \ƒƒkQƒBƒkQƒƒkkƒB XXX''''''QƒƒBkƒBƒkQƒƒBkƒƒB XX'''''''kQƒƒkQƒBBkBƒƒQQƒB X''''''''kQƒBkkƒBBkQƒBkQƒBB 'AAAAA''' QQƒkkƒƒBQQƒBkQƒƒB AAAAAAAA' kQBBkQƒBBQƒƒBkQƒ XXXùùùùùù kQƒBQQƒBBQQƒBk XXùXXùùùù QƒƒkQƒƒƒQQ XXXXXXùùù QƒƒkQ%%%* XXùXXùùùùù %%%* XùùùXùùùXù %%*
80 90 100 110 120 130 140 150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3 (4)
(5) (6)
ƒƒQQBƒƒQkB ùùùùXXXùXXXXXkk"""@BBBB@""kkkX''XX ***BBƒBkkB ùXXXùùXXXXXXkk""""@BBBB@@"kk''''XX ***% ùùùXXùùXXXXXkk""k"@@BB@"""k'X'''XX ***% ùùùXXXXùXXXXX'kkkk"""@@"""""k''''XX ***% ùùXXXXùXXXXXXXXXXk"""""""k""kX'''XX **% ùùùXXùùùXXXXXXXXkk""k"""kkk"kX'''XX **% XùùXùùXXXXXXXXXXkk""kk""kkkk'''''XX **** XXùùùXùùXXXXXXXXkk"kkk""kk'''X'''XX ***% ùùùùùùùùXXXXXXXXkkkkXkkkkX'X'''''XX **%% ùùùùùùùXXXXXXXXXkkkXXXkkkXX''''''XX ***% ùùXùXùùùùXXXXXXXXXkkXùùXkXXX''''''XX *** ùùXùùùùùùXXXXXXùXXXXXXXXXùX'X'''''XX **% ùùXùùùXXXXXX'XXXXXXXXùXùùùXXX'X'''XX **% ùùùùùXXùùXX'XXXùùùùXXùùùùùXXXX'XX'XX **% ùXXXùXXXXXX'XXXùùXùXXXùùùù'X'X'XX'XX **% ùùXXùùXXùùXXXXXXùùXùXXXXXùXXXX'X'''Xù **% QQXùùùXXùXXXX'XXùùXXXXXXXùXX'''''''XX **% QQQXXùùùùXXX''XXùXXùXXXùùùùXXXX''''Xù *%% Q"QQXQQQùXXX'XXXùXXXXXXXXùùXXXX''X'XX *%% ""QQQ"""QXXXXXXXùXXùXXXXXùXXXXXX'X'XX **% """"""""QQùXXXXXXXùùùXXXXùXX'XXX''X'XX *% """""""QQQQXXXXXXùùXùXXùùXùXXXXXX'X'XX *% ""BB""""QQQQQXXXùùXXXXXXùXùX''XXX'X'XX *% """BBB""""""QQXXXùùùXùXXXùXùXX'''''''XX *% ""BBBBB"""""QQXXùùùXX[[[XùùùùXXX'X'''XX **% ""BBBBB"""QQQXXXXùùX[[¿XùXùùùXXùXX'''XX **% """"BB"""QQQX'XXXùX[[[¿XXùùùùXXXX''''XX **% "Q"""""""""QQXXXXX[[[¿¿XXùùùX'XXX''''XX *%% QQ""""""""""QQXXXX[[¿¿XXXùXùXXXXX''''XX *%% XQQ""""QQQQQQQQXXXX[¿¿XXXXXùùXXXXXX'''XX **% XXQQQ"""QXQQQQXXXXXg¿¿XXXXùùXXXXX'''''XX **% XXXQQQ""QXXXXXXXXXXgXXXXXùXXùXXXX'''''XX **% XXXXXQQQQXXXXXXXX'gXXXXXXXXùXXXX'XX'''XX **% XXXXXXXXXXXXXXXX''gXXXXXXXXùùXXXXXX'''XX **% XXXXùùXXX'''XXX'''gXXXXXXXXXXX'XX'X'''XX **% XXXXùùXXXXXXXXXXX'gXXXXXXXXXXXX'XXX''''XX **% XXXXùùXùùùXX''''X'gXXXXkkkkXXX'Xkkkk'''XX **% XXXùùùùùX[[[[[[[''gXùXX""""k'ùXk""""k''XX **% XXXùùùùùùXX¿¿¿[[['gXXXk"""""k'k""""""k'XX **% ZXXXXùXùùXùX¿¿¿¿[[[XXXk"""""""k"""""""k'XX **% ZXXXùùXùùùXùX¿¿¿¿¿['Xk"""""""""""""""""kXX *%% ZXZùùùXùùùXùùùX¿¿¿gg'k""""@@@"""@@@""""kXX *%% ZXZùXùXXXùùùXXXXXXXggk"""@BBB@"@BBB@""""XX *%% ZXZùùXXùXXùùùùXXXXXXgk"""@BBBB@BBBBB@"""XX %%% ZXXZXùùùùùùùùXùùXXXXXgk""""@BBBBBBBBB@"""XX %%% ZXXZXùùùùùXùùùXXXXXXXXgk"""@BBQQBBBB@""""XX %%%%ZXZXXXùXùXùùùùXXXXXXXXXk""@BBQQQQBBBB@""'XX %%%%%ZZZXùXXXùùùùùùXXXXùXXkk""@BBBQQQQQBBBB@""XX *%%%%%ZZZXùXXùùùùùùùùùùXùùk"""@BBBBQQQQQBBBB@""XX *%%%zzZ*ZZZùùùùùùùùùùùXXXùk""@BBBBBBQQQBBBBB@""XX *%%%zzZ*XXXZùùùùùùXùXXXXùXk""@BBBB@BBBBB@@@@""kXX **%%zzZ%XXXXZùùùùùùùùùXXXXk"""@@@@"@BBBB@""""kkXX **%*zzZZXXXùZùùùùùXùùùXXùXk"""""""""@BBB@""kkkXXX *%*%zZXXXXùXZXùùùXùùùXXùXk""""""k""@BB@""kXXXXXX **%%%ZXXXXùùZXùùXXXùXXXXXXk"""kkXk""@@"""kXXXXXX **%%%XXXXùùZùùùXXùùXXùXXXXkkkXùXk"""""""kXXXXXX **%%XXXùXXZXXùùXùXXXXùXXXXXXXXXk"""""""kùùXXXX Z*%XXXXXùùXXXXùùùùXXXXXXXXXXXXXXk""""""kùùXXX' ZXZXXXXXXXXXXùùùùXXXXùXXXXXXXXXXXk"""kkùùXùXX' ZXZXXXXXXXXXùùùùùùXXXXXXXXXXXXXXXXkkkùXXùùùXX' ZXZXXXXXXXXXXùXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXùùùXXùùùXX' Z XZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'X'XXXXXXXXùùùXX' ZZXXXZX'XXXX'XXXXXXXXXXXX'XXX'XX'XXXXXXXXXùùùXX' ZZXXXZXXXXXX''XX'XXXXXXXXX'''X'''XXX'XXXXXXXXXX' ZZX'XXZX''''XXX''XXXXXXXX'''''AAA'''''XXXXXXXXX' ZZXXXXZXXXAA'X'A'''''''''A''''A'AAAA'A''''X''''' Z ZX'AAZ''XA'''A''''A'AAAAAAAA'AAAAAAAAAA'''AAAXA Z AAAAA'A'AAAAAAAA'AAAAAAA''AA'''''''''''''X'X'' Z \'''gZ'''''''''''''''AA'''''''''''''XX''''''''' Z\é\X'gZ'''''''''''''''AAA''''''''''XXXXX'''''''' \\kék\'g'Z''''''[[[[['''AA'''''''''''XXXXXXX'''''' \\kékéké\XgZ'''''[[[[[[[['AA'''''''''''''XXXXX'XXX'' \kékékékék\gZ''''[[[[[[¿¿''A''''''''''''''XXXùXXXXX'' \ékékékékék\Xg''''[¿[¿¿¿¿'''AA'XX''''''XX'XXùùXXXXXXXX \kékékékékéké\Zgg''g¿¿¿¿¿''''AA'X'''''''XX'XùùùùùXXXXXX \ékékékékékéké\ZXXgg''¿¿¿'''''A''''''''''XX'XXùùùùùùXXXX \kékékékékékékék\XXXXg''''''''''A'''''''''XXXXXùùùùùùùXXX \ékéBékékékékékéké\XXXXg'''''''''A'X''''''XXXXXùùùùùùùXXùX \kékBBékékékékékékék\XXX'g'''''''''''''X'''XXXXXùùùùùùùùXXù \kBBBBBkékékékékékék\XXXX'gg'''''A'''''''XXXXXXXùùùùùXXXX'' \éBBBBBBBékékékékékéké\X'X'''gggg'AA''X'X'''XX'ùXùùùùùXXXXXX \éBBBBBBBékékékékékéké\''''¿¿g''''AA'''''X''XXXXùùùùùùùXXXXX \éBBBBBBBék\kékékékéké\X''¿¿¿[''''A''kkkX'X'''XXXùùùùùùùùXùX \ékBBéBBké\Z\ékékékéké\XX¿¿¿[[''''''kk@kk'X'X'XXùùùùùùùùùùùù \ékékékék\ Z\ékékékéké\X'¿¿[[['''''kk@@@kXX''XXXùùùùùùXùùùùù \\ékéké\ ZX'\kékékék\""'¿[[['''X'Ak@@@@k''''X'XùùùùùXXùùùùù \\\\\ ZXX'\\kékék\"""¿[[''XXX'Ak@@@kk'kk'''XùùXùùùùùùùùù Z'''"é\\\\\éééé"[''XXX'''@@@@kkk@kk'XXùùùùùùùùùùùù ZXX'""""""""""""""XX''''''@@@@k@@@kk'XXùùùùXXùùùXùù ZXX'"ééééééééééééé"XXX'''AB@@@@@@kkk'XXùùXXXXùXXùXg ZX'"""""""""""""""""XXX'''BBB@@@@kk'XXXùùXùùXùùXùùg QX"ééééééééééééééééé"X''''BBB@kkk''XXXùùXùùùXùùùùùg QQ"""""""""""""""""""""X''ABB@@@kkkkXXXùùXXùùùùùùù¿ù Q""QQéééééééééééééééééé"X''ABB@@@@kkkkXXXùùùùXùùùùù¿ù Q""B""Q"""""""""""""""""""'''@@@@@@@kkXXXXùùùùùùùùù[¿ù Q""""""Qééééééééééééééééé"''A@@k@@@kkXXXXXXùùùùùùù[¿¿¿ Q""B""B""Q"""""""""""""""""''Ak@@kkkkXXXXXXXùùùùùùù[¿¿¿ Q""""""""B"QQéé"X"ééééééééé"'''k@@@kk'XXX'XXXXùùùùù[[¿¿¿ Q"B""B"""""""Q"ZXX""""""""""'''kk@@kk'XXX'XXXùùùùùù[[¿¿X Q""""""""B"""B"QZXXX"ééééé""X''AAkkkkk'X''''Xùùùùùùù[[¿XX Q"B"""""B""B"""QZXXXX"""""XXXX'AA'kkk''X''''XùùùùXùù[XùXX Q"""B"B""""""""QZXXXXùùùùùXXX''AA''''''XXXX'XùùùXùùù[XXXX QB""""""QB"""B"Q'XùùùXùùùùùXX'''A'A''XXXXXXXXùùùùùùùùX'XX Q""B"""QXQQ"""QZXXXXXùùùùùXùX''A''''XXXX''''XùùùùùùùùùXXX Q""""B"QXXXQQQXZXXùùXùùùùXùùX''AA''''XXXX'X'XùùùùùùùùXXXX
10 20 30 40 50 60 70
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Page 4
(6)
'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'Xù 'XX 'Xù 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX 'XX kXX kXX "XX "XX "XX "XX 'XX "XX "XX "XX kXX kXX XXX XXX XXX XXX XXX XX' XX' XX' XX' XX' XX' XX' XX' ''' AXA X'' ''' ''' ''' X'' X'' XXX XXX XXX XXX XùX XXù X'' XXX XXX XùX ùùù ùùù ùùù ùùù ùùù Xùù ùXg ùùg ùùg ù¿ù ù¿ù [¿ù ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿X ¿XX ùXX XXX 'XX XXX XXX
XXXXXXùùù QƒƒkQ%%%* XXùXXùùùùù %%%* XùùùXùùùXù %%* ùùXùùXXùXù %%** XùùXXXXùùXX %%** XXXXXXXXùXX %%** XùùXùùXXùXX %%%* XùùùXXXXXXXX %** XXXXXùXùùXXX %%* XXùXùùXXùXXX %%* XXXXXùùùùùXX %%* XXXXXùXXXXXX %%** XXXXXùXXùùXX %%** XXXXXXXùùùùXX %%** ùùùùXXXXXXXXZ %%%* ùùXXXXXXXXXZZ %%* XXXXXXXXXXZZù %** ùXXXùXXXXXZZù %** XùùùùùXXXZZùX %** XXùXXùX'XZZXùù %** XXXXX'XXXZXXXù %** XX''XX'XXZXXXù %** XXXX''X'XZZùXù %** XXX''''''XZXXù %** XXXXXX'ZZZZZXùù %** XX'''ZZZZZZZùùù %** X'X'ZZXX'XXZZXù %%* ''ZZ'XXXXXXXXZZ %%* X'Z''XXZZZZXXXZù %* X'ZXXXZZZZZZXùùZ %** ''Z'XZZZXXZZZXùZ %%* X'ZXXZZXXXXZZXùZ %%* ''ZZ'XZZXZXZZùùZ %%* X''Z'''ZZZXZZùùX %%* 'X'ZZ'XXXXZZ'XXX %** XXX'ZZXXXZZ''XXùù %** X''''ZZZZZ''XXXùù %** XXXX''''''''''XXù %** XXXX'X'X''X''XùXù %** XX''XX''''''XXùùùù %** X'XXX'''XXX'XXùùùù %** XXXXX''''''XX'XXùù %%* XX'X'''''ZZZZZ'Xùù %%* X'XXXXX'ZZ'X'ZZ'ùù %%* XXXXXX''Z'XX'XZZXùù %%% XX'X'''ZZ''ZZ''ZZùù%%%% XXXXXXXZXXZZ'Z'ZZùù%%%% XXXX''XZX'ZZ'''ZZùù%%%%% X'XX'''ZX''ZZZZZ'ù*%%%%%* X'XXX''ZZ'X'ZZZ''*%zz%%%* XXXXXXX'ZXXX'XXX'*%zz%%%* X'XXXXX'ZZ'X'''''%ùzz%%** XXXXXX'ZZZZ''''''¿ùzz*%** X'XX'ZZZ''ZZXX''[[¿z%*%* X'''ZZ'''''ZZX''[[[%%%** '''ZZ'''''''ZZ''X[%%%** 'XZZ'''ZZZ'''ZZ''%%%** ''ZZXXZZ''ZZ''ZZXXX[[ ''ZZXXZZ''ZZX''ZZXXXX ''ZZXXX'Z''Z''''ZXXXX '''ZZ'XX''ZZ'''''ZZXX '''ZZZ'''ZZ'''''''ZZX ''''ZZZZZZ''''''''ZZX '''''ZZZZ''''''''''ZZ '''A'''AAAA''''''AAZZZ 'AAAAAA'AAA''''AAAA'ZZ AAAAAAAAA'AAAAAAAAAAAZ ''''''''QQééBB"""BBééQù '''X'X'QQéBBBB""""BBBéQ '''''X'QQéBBBBB""BBBBéQ 'X'X'''QQQéBBBBBBBBBéQQ 'XXXXXX'QQQééBBBBBBéQQQ 'XXXXXXX'QQéBBBBBBéQQQX XXXXXXX'ggQéBBBBBéQg[[XX XùXXX'XXgg'QéBBBéQQ¿¿[[X ùXXXXX'ggX'QQéééQQ¿¿[[[[ ùXXXXXggXX''QQQQQX¿¿¿[[[ XXXX'ggXXXXX'QQQ''¿¿¿[[[ XXX'ggXXXXXùXXXXX'X¿¿[[[ XXXg[ùXXùùXùùXùùX''X¿¿[[ '''¿[[ùùXùùùùXXùXX'XX¿[XX XX¿¿[[[ùùùXXXXXùXX'XXX[XX Xg¿¿[[[ùùùXXXXXùùùXXXX'XX ùg¿¿¿[[ùùùùùùùXùùXXXXXX'X ùgù¿¿[[ùùùùùùXXùXXX'X'X'XX ggùù¿[[ùùùùùùXùùùXXX''X'XX gùùù¿[[ùùXùùùXùùùùùXXX''XX gùùùù[ùùùXXùXXXXXXXX'''XXX gùùùù[ùùùXXXXXXùXXXX'''XXX gùùù[ùùùùùXXXXùùùXXXX'XX'X ùùùùùùùùùùùùùXXXùùXXXX''XXX ùùùùùùùùùùùùùXXXXXXXXX'X'XX ùùùùXXXùXXXXXXXXkkXXXX'''XX ùùùXXXXXXXX'XXXkkkkXXXX'''X ùùùXXXXXXXX'''kkéékkXXXX'XX XXXXXXXXXXXXXkkéééékXXXX'XXX ''XXXXXXXX'''kkéXXék'XXX''XX XXXXXXXXXX''Xké''XéékkkX''XX XXXXùXX''''''éé'''XékkkkXXXX XùùXùXX''''éééX'X'XééékkX'XXX XXXXùXXX'''ééé'XX'''ééékX'XXX XXX'kkkéé''ééé'X'XXXXékkX'XXX XXkkkéééééééééé''XXX'ékXXXXXX XkkkéX''éééXéééé'XXXXé'XXXX'X Xkkéé'XXXX'''ééé'XXX'ék'XXX'XX
80 90 100 110 120 130 140 150
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Page 5 (6)
(7) (8)
QB""""""QB"""B"Q'XùùùXùùùùùXX'''A'A''XXXXXXXXùùùùùùùùX'XX Q""B"""QXQQ"""QZXXXXXùùùùùXùX''A''''XXXX''''XùùùùùùùùùXXX Q""""B"QXXXQQQXZXXùùXùùùùXùùX''AA''''XXXX'X'XùùùùùùùùXXXX QB"""QXXXXXXXZXXXXùùXùùùXXXX''AA'''X''XXX''XùùùùùùùùùùXù QQQQXXXXXXXXZXXXXùùXùùXXXXX''AA''''X'XXX''XXXùùXùXXXXùX XXXXXXXXXXQXXXXXXùXXùXùXùX''''A'''XXX''''XùùùùXùXXXXXX XXXXXXXXkkéQXXXXXùùXùùùùX'''AAA''''XX'''XXùùùùùùùùXXXX XXXXXXkkéééBQXXXXXXXùùXXX'''AAA'''''X'X'XXùùùùùùùùXXXX XXXXkkééééBéBQXXXXXùXùùXX'''A''''''XXX'XXXùùùXXùXXXXXX XXXkéééééééBéBQXXùXXùùùù''''A'''''X''''X'XùùùùùXXX'''' XXkéééééééBéBéQXXùùùXùXXX'''AA''''XX'X'X''ùùùùùXXX'XX' XkéééééééBéBéBéQXXXXùùXXX'''AA'A'''''X'XXXXùùùùXXXX''' kéééééééééBéBéBQXXùXùùùXX'''AA''''''''X'XXXùùXùùùXXXXX kééééééééBéBéBéQXXXXXùXX''''AAA''''''XX'XXùùXXXùXXXXXX kéééééééBéBéBéBéQXXXXXXXX'''A'A'''''XXX'XXXXùùùùXXXXXX XkééééééééBéBéBéBQXXXXXXXXX''A''''''''XXXX'XùXùùùXXXXXX XXkééééékBéBéBéBéQXXXX'X'XX''A''''''''X''X'XùùùùùùXXX'X XXXkkkkkXQBéBéBéBQXXXXXXXX'''AA''''''''''XkkkXùùkkùXXXX ''XXXXXXXXQBéBéBéQXXXXXXXXX''A'A''''''XXXXkkkkùkkkkXXXX ''X'XXXXXX'QBéBéQXXXXXXXXXX''AAA'''''''XXkk""kkk"kkXX'X 'X'''XXXXXXXQQQQ'XXXXXXXXX'''AA''''''''kkkk""kk""kkX'XX '''XXX[[X'XX[[[XXX'XXXXXXX'''AA''''''Xk"kkk"""k""kk''XX ''''XXX[[[XX¿[X''''XXXXXXXX'''AA'''''X'k""k"""""""kX'XX' '''XX'¿[[[X¿[['XXXXXXXXXXXXX''AA'''''''k""""""""""kkkk'' '''X'¿¿[[['¿[[XXXXXXXXXXXXXX''A''''''X''k""""BB"""k""k'' ''''¿¿¿[[['¿[''X''XX'XXXXXXX''AA'''''''kk"""BBBB"""""k'' '''¿¿¿¿[[[Xg'X'XXXXX'XXXXX'''''A''''''kkk"""BBBB""""kkƒƒ ''¿¿¿¿[[[[Xg'XX'XXX'XXX'XX''''AA'''''Xkk""""BBBB ƒƒ ''¿¿¿[[[['g''''X''XXXX'XX''''''A''''''kk"""" ƒƒ ''¿¿¿[[X'gXX'X'XXXXX'X''''''''?ƒƒƒ ƒƒ '''¿XX''''gggXX'XX'''''' ?ƒƒƒƒ ƒƒ ''gggggggg'''[[[[ ?ƒƒƒƒ ƒƒ ??ƒƒƒ ƒƒ ??ƒƒƒ ƒƒ ??ƒƒƒ ƒƒ ??ƒƒƒ ƒƒ ??ƒƒƒ ƒƒ ???ƒƒ ƒƒ ???ƒƒ ƒƒ ???ƒƒ ƒƒ ???ƒƒ ƒƒ ???ƒƒ ƒƒ ???ƒƒ ƒƒ ????ƒ ƒƒ ?ƒ?ƒ ƒƒ ???ƒ ƒƒ ???ƒ ƒƒ ???ƒ ƒƒ ???ƒ ƒ ??ƒƒ ƒ ??ƒƒ ƒ ???ƒ ƒ ???ƒ ƒ ???ƒ ƒ ???ƒ ƒ ?ƒ?ƒ ƒ ?ƒƒƒ ƒ ???ƒ ƒ ??ƒƒ ƒ ???ƒ ƒ ???ƒ ƒ ???ƒ ƒ ???ƒ ƒ ????ƒ ƒ ????ƒ ƒ ????ƒ ƒ ????ƒ ƒ ????ƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ?ƒ?ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ??ƒƒƒ ƒ ??ƒƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ??ƒƒƒ ƒ ?ƒ?ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ??ƒƒƒ ƒ ??ƒƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ƒ ???ƒƒ ???ƒƒ ??ƒƒƒ """ƒƒ """"" """"" ""Q"" "QQQ" "Q"Q" "QQQ" QQQQ" QQQƒƒ ?ƒƒƒƒ ?ƒƒƒƒ ??ƒƒƒ ??ƒƒƒ
10 20 30 40 50 60 70
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Page 6
(8)
'XX XXX XXX ùXù XùX XXX XXX XXX XXX ''' XX' ''' XXX XXX XXX XXX X'X XXX XXX X'X 'XX 'XX XX' k'' k'' k'' kƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
XXkkkéééééééééé''XXX'ékXXXXXX XkkkéX''éééXéééé'XXXXé'XXXX'X Xkkéé'XXXX'''ééé'XXX'ék'XXX'XX XkkkééX''''''Xééé'XX'ékk'XXXXX ù'kkkééXX''XX'Xééé'''XékkùXXXX XXX'XkéXX''X''XXééééééékkXXXXX XXXXXkééXXé'''XXééé'éékkXXXXXX XXXXXkkkéééX'''XéXéXXXXXXùXXXX[ XXXXXXkkkéééXXXééXXéXXXXXXXXX[[ X'XXXXX''XkkéXééXXXXXXXXXXXXX[[ 'XXXXXX'''XkkékkXXX[[[[XXXXXX[X X'XXùùùXX'XkkkkXXXXX¿[[[XXXXgXX XXXXùXXXXX'XXkkXXXXXù¿¿¿ggXXgXX XX'XX''XXXXXX'XXXXXXXXXXXXgXg'X XXXXXX'ùXX''XXXXXXXXX[[[[[XgX'X' XXXXXXXùXXXXXXXXùXX[[[[[[[[ùgXXX XXXXXXXXX''XX'XXXXXX[[[[[[[XgXXX XXXXXXXXX'XX''XXXXXXX¿¿¿¿[[['gXX XXXXXXXXXX''X'XXXXXXXX¿¿¿¿[[XgùX X'''X'''XX'XXXX'XXXXXXX¿¿¿¿¿'gX'' X'XXXXXXXXX'X'''XXXXXXXX¿¿¿¿¿gXX' XX''X''XXX'XXXXXXX'''XXXX¿¿¿'gg'' ''X''''X''''''X'''''''XXX'''''g' X''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ƒ?ƒ?ƒ?ƒ?ƒ?????ƒ???ƒ?? ƒ?? ??? ??? ƒ?? ??? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ??? ??? ??? ƒ?? ??? ??? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ??? ƒ?? ƒ?? ?ƒ? ?ƒ? ??? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ƒ?? ??? ƒƒ? Bƒ? Bƒ? Bƒ?? Bƒ?? ƒ??? ƒ??? ƒ??? ƒ??? ƒ??? ƒ??? ƒƒ?? ƒƒ?? ƒ??? ƒ??? ?ƒ?? ???? ƒƒ?? ƒƒ?? ƒ??? ƒ??? ƒ??? ƒ??? ƒƒ?? ƒƒ?? ƒƒ?? """" """"" """"" QQ""Q Q"QQ" QQQQQ QQQQQ ƒQQQQ ƒƒ??? ƒ???? ƒ?ƒ?? ƒƒƒ??
80 90 100 110 120 130 140 150
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Page 7 (8)
?ƒƒƒƒ ??ƒƒƒ ??ƒƒƒ ?ƒƒƒƒ ?ƒƒƒƒ ??ƒƒƒ ??ƒƒƒ ??ƒƒƒ ?"""" """"" """"" """"Q "QQ"Q QQ"QQ ?Q"QQ ??ƒƒƒ ???ƒƒ ????ƒ ????ƒ ???ƒƒ ???ƒƒ ???ƒƒ ??""" """"" """"Q QQ"Q" QQQQQ QQQQQ QQQ?ƒ ???ƒƒ ????ƒ ????ƒ ???ƒƒ ???ƒƒ ??"" """" """" """" """Q ""QQ ""QQ ???ƒ ???ƒ ??ƒƒ ???ƒƒ ????ƒ ????ƒ ???ƒƒ ƒ??ƒƒ ƒ??ƒƒ ?ƒ?ƒƒ ?ƒ??ƒ ?ƒ??ƒ ???ƒƒ ??ƒƒƒ ?ƒ?ƒƒ ¿¿ [[Z[[?ƒƒƒƒ[Z[ZZ[ ¿¿Z¿¿Z ¿Z[[Z¿Z¿Z¿Z[[[Z[¿Z¿¿ [[[Z[¿Z ¿¿Z[[Z[Z¿Z[Z[Z[[Z[Z¿¿ ¿[[Z¿[Z[ ¿[Z[ZZ[Z[Z[Z[Z[[Z[Z[¿[ ¿[[Z[[Z[ ¿¿Z[Z[[Z[Z[Z[[[Z[[Z¿¿¿ [[[Z[[Z[ ¿Z[[Z[Z[[Z[Z[Z[Z[Z¿Z¿¿ [[[[[[Z[ ¿Z[[Z[Z[[Z[Z[Z[Z[Z¿Z¿¿ ¿[Z[[Z[Z [Z[Z[[Z[Z[[Z[Z[Z[Z¿Z[¿ ¿[Z¿¿Z[Z \\ [Z[Z[[Z[Z[[Z[Z[[[¿¿Z[[ [¿Z¿¿Z¿Z \ \\\[Z[Z[[Z[Z[[Z[Z[[Z¿Z[[ [¿Z¿Z¿Z \ \\Z¿Z[Z[[Z[¿Z¿Z¿¿Z¿Z[ Zéééé \ \ ¿Z¿Z¿¿ZéééééééZ¿Z QQQQ \\ \\ Zééééééééééééé¿ QQQQ \\\ \ QQQQQQQQQQQQQ QQQQ \\\\QQQQQQQQQQQQQQ QQQQ \\\\\ \\†QQQQQQQQQQQQQ QQQQ \\ \\\††QQQQQQQQQQQQQ QQQQQ \\ \\Q\QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQ \ \\ QQ\QQQQQQQQQQQQQQk QQQQQ \\\\ \ †Q\\QQQQQQQQQQQQQQk QQQQQ \\††\\QQQQQQQQQQQQQQQQk QQQQQ kk\QQ\\QQQQQQQQQQQQQQQQQk QQQQQ †kkkk\\\QQQQQQQQQQkQkQQQQQk kkQQk kk††kkkQQQQQQkQQQQQQQkQkkQkQQkk kkkkQk †kkkkkkkkkkkkkQkkQQkQQkkkkkkQQkQkk kkkkkk kk††kkkkkkkkkkkkkkkkkQkkQkkkkkkkkkkkk kkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ékkkéké ééékékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkékkéééékkkkkkkkké ééééééé \\ééééééééékkééééééééééééééééééééééééééééééé \\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
10 20 30 40 50 60 70
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

Page 8
¿¿¿Z [¿Z [Z[ [Z[ [Z[ [Z[ Z[Z Z[Z Z¿Z Z¿Z ééé QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQk kQk kkk kkk kkk kkk kkk éké ééé \\\
ƒ???? ƒ?ƒ?? ƒƒƒ?? ƒ?ƒ?? ƒƒƒ?? ƒƒƒ?? ƒƒ??? """"" """Q" ""Q"" Q""QQ QQQQQ QQQQQ ƒ???? ƒ???? ƒƒ??? ƒƒ??? ƒƒ??? ƒƒƒ?? ƒƒ??? ƒ?""" """"" """"" ""Q"" "Q"Q" QQQQQ QQQQQ ƒQQQ? ƒƒ??? ƒƒ??? ƒƒƒ?? ƒƒ??? ƒƒ??? ƒƒ??? ƒ"""" """"Q ""QQ" "Q"QQ "QQQQ "QQQQ QQQQ? ƒ???? ƒ???? ƒƒ??? ƒƒ??? ƒƒ?ƒ? ƒƒƒ?? ƒƒƒƒ? ƒƒƒ?? ƒƒƒƒƒ ƒ?ƒƒ? ƒ??ƒ? ƒ???? ƒ???? ƒ???? ƒƒ???¿ZZZZ[ ¿Z[Z¿¿ZZ¿Z¿[[ ¿Z[Z[¿Z[Z[Z¿[ [Z[Z[[Z[Z[[Z[[ [Z[[Z[Z[[Z[[[[ [Z[[Z¿Z¿[Z[[Z¿ [Z[[Z[Z¿¿Z[[Z¿ [Z[[Z[Z¿[[[[Z¿ \\\ [Z[[Z[[Z¿Z¿¿¿\\\ \\ [Z[[Z¿¿Z¿Z¿¿\\ \ ¿Z¿¿Z¿¿Z¿Z¿ \ \ éééééééééé \ \\ QQQQQQQQQQ \ \\ QQQQQQQQQQ \ \\\ QQQQQQQQQQQ\ \\ QQQQQQQQQQ†\\\ QQQQQQQQQQ††\\\\\\\ QQQQQQQQQQQQ\\ \\ QQQQQQQQ\\\\Q\\† \ QQQQQQQQ\QQQQQ\\\ \ QQQQQQQ\QQQQQQQQ\\\\ QQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQkkk† kQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQk††kk kkkkQQk\kkQQQQQQkkQkQkkQQkkkk kkkkkkkkkkQkQQkQkkQkkkkkkkkkkk† kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkQkkkkk††Q kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkQQQQQ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkQQQQQ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkQQkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk éééééééééééééééééééééééééééékkkkkkéééé ééééééééééééééééééé\\\\\\\éééééééééé\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\
80 90 100 110 120 130 140 150
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

Page 9
Fabric:Aida 14, White
111w X 385h Stitches
Size: 14 Count, 20.14w X 69.85h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
W 2 DMC 301 Mahogany-MD
A 2 DMC 451 Shell Gray-DK
' 2 DMC 452 Shell Gray-MD
X 2 DMC 453 Shell Gray-LT
\ 2 DMC 498 Christmas Red-DK
é 2 DMC 600 Cranberry-VY DK
k 2 DMC 602 Cranberry-MD
Q 2 DMC 603 Cranberry
[ 2 DMC 703 Christmas Green-LT
ƒ 2 DMC 712 Cream
z 2 DMC 754 Peach-LT
x 2 DMC 758 Terra Cotta-VY LT
@ 2 DMC 818 Geranium-Pale VY LT
† 2 DMC 844 Beaver Brown-UL DK
% 2 DMC 950 Desert Sand-LT
¤ 2 DMC 975 Golden Brown-DK
g 2 DMC 3346 Hunter Green
¿ 2 DMC 3347 Yellow Green-MD
" 2 DMC 3609 Plum-UL LT
b 2 DMC 3722 Shell Pink-MD
* 2 DMC 3774 Desert Sand-VY LT
™ 2 DMC 3778 Terra Cotta-LT
Z 2 DMC 3816 Celadon Green-MD
Ÿ 2 DMC 3822 Straw-LT
½ 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale
? 2 DMC 3865 Winter White
ù 2 DMC 3866 Beige Brown-UL VY LT
B 2 DMC B5200 Snow White
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 310 Black
1 DMC 602 Cranberry-MD
1 DMC 603 Cranberry
1 DMC 818 Geranium-Pale VY LT
1 DMC 3609 Plum-UL LT
1 DMC B5200 Snow White
Расход нитей
Нитей в мотке: 6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 301 564 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 310 0 0 0 0 14.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 451 336 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 452 2358 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 453 4043 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 498 292 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 600 753 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 602 1108 0 0 0 6.4 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 603 851 0 0 0 19.7 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 703 556 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 712 537 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 754 199 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 758 54 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Page 10
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 818 143 0 0 0 30.1 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 844 28 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 950 607 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 975 710 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3346 226 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3347 364 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3609 784 0 0 0 5.9 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3722 22 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3774 281 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3778 42 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3816 463 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3822 354 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3823 400 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3865 527 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 3866 1298 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC B5200 401 0 0 0 42.3 0.0 0.0 0 0 1.000

Page 11

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.