57 21-09-20.ROZhD.BOGORODICY

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 17.09.2020
Добавлено: 20.09.2020
Размер: 1.01 Мб

21 сентябр я́ 20 20 г о́ да.
Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы .

ВСЕН О�ЩНОЕ БД Е�НИЕ
ВЕЛИ�КАЯ ВЕЧ Е�РНЯ
Диа́кон: Вост а́ните!
Хор: Благослов и́.

Иерей: Сла́ ва Свят е́й, и Единос у́щней, и Животвор я́щей, и Неразд е́льней Тр о́ице всегд а́, н ы́не и
пр и́сно, и во ве́ки век о́в.
Хор: Аминь.

Священнослужители в алтаре:
Приид и́те, поклон и́мся Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Христ у́ Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Самом у́ Христ у́, Цар е́ви и Б о́гу н а́шему.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Ему́ .

ПСАЛ О�М 103, ПРЕДНАЧИН А�ТЕЛЬНЫЙ :
Хор: Благослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода./ Благослов е́н ес и́, Г о́споди./ Г о́споди,
Б о́же мой, возвел и́чился ес и́ зел о́./ Благослов е́н ес и́, Г о́споди./ Вся пр е-
м у́дростию сотвор и́л е си́ ./ Сл а́ва Ти, Г о́споди, сотвор и́вшему вся.
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же. (Трижды)

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИ Я� :
Диакон : Ми́ром Г о́споду пом о́лимся.
Х ор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон : О Св ы́шнем м и́ре и спас е́нии душ н а́ших, Г о́споду пом о́лимся.
О м и́ре всег о́ м и́ра, благосто я́нии Свят ы́х Б о́жиих Церкв е́й и соедин е́нии всех, Г о́споду п ом о́лимся.
О свят е́м хр а́ме сем и с в е́рою, благогов е́нием и ст ра́хом Б о́жиим вход я́щих в онь, Г о́споду п ом о́лимся.
О вел и́ком Господ и́не и Отц е́ н а́шем Свят е́йшем Патри а́рхе Кир и́лле , и о Господ и́не н а́шем, Выс о-
копреосвящ е́ннейшем митропол и́те
(или: архиеп и́скопе, или: преосвящ е́ннейшем еп и́скопе имярек) ,
честн е́м пресв и́терстве, вo Христ е́ ди а́констве, о всем пр и́чте и л ю́дех, Г о́споду п ом о́лимся.
О Богохран и́мей стран е́ н а́шей, власт е́х и в о́инстве ея, Г о́споду п ом о́лимся.
О гр а́де сем
(или о в е́си сей ), вс я́ком гр а́де, стран е́ и в е́рою жив у́щих в них, Г о́спод у пом о́лимся.
О благораствор е́нии возд у́хов, о изоб и́лии плод о́в земн ы́х и вр е́менех м и́рных, Г о́споду п ом о́лимся.
О пл а́вающих, путеш е́ствующих, нед у́гующих, стр а́ждущих, плен е́нных и о спас е́нии их.
Г о́ споду пом о́лимся.
О изб а́витися нам от вс я́кия ск о́рби, гн е́ва и н у́жды, Г о́споду п ом о́лимся.
Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, са́ ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Иере́й: Я�ко подоб а́ет Теб е́ вс я́кая сл а́ва честь и поклон е́ние, Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, н ы́не и
пр и́сно и во в е́ки в ек о́в.
Хор: Ам и́нь.

БЛАЖ Е�Н М УЖ :
Хор: Блаж е́н муж, и́же не и́де на сов е́т нечест и́вых.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Я�ко весть Госп о́дь путь пр а́ведных, и путь нечест и́вых пог и́бнет.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Раб о́тайте Г о́сподеви со стр а́хом и р а́дуйтеся Ем у́ с тр е́петом.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Блаж е́ни вси над е́ющиися Нань.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Воскресн и́, Г о́споди, спас и́ мя, Бо́ же мой.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Госп о́дне есть спас е́ние, и на л ю́дех Тво и́х благослов е́ние Тво е́.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Духу.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же
. (Т рижды)

ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Ди а́кон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду п ом о́лимся.
Хор: Го́споди, по ми́луй.

Ди а́кон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и с охран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, по ми́луй.
Ди а́кон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, П реблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иер е́й: Я�ко Твоя́ держ а́ва, и Тво е́ есть Ц а́рство , и си́ла, и сл а́ва, Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха,
н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в.
Хор: Ам и́нь .

ГОСПОДИ , ВОЗЗВАХ , ГЛАС 6 :
Хор: Го́споди, воззв а́х к Теб е́, усл ы́ши мя./ Усл ы́ши мя, Г о́споди./ Г о́споди, во з-
зв а́х к Теб е́, усл ы́ши мя:/ вонм и́ гл а́су мол е́ния моег о́,/ внегд а́ воззв а́ти ми к
Теб е́.// Усл ы́ши мя, Г о́споди.
последование.рф 2 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Да испр а́вится мол и́тва мо я́,/ я́ко кад и́ло пред Тоб о́ю,/ возде я́ние рук у́
мо е́ю/ – же́ртва веч е́рняя. // Усл ы́ши мя, Г о́споди.


Чтец: Стихиры праздника , глас 6, самогл а́сны :
На 8. Стих:
Из глубин ы́ воззв а́х к Теб е́, Г о́споди, // Го́ споди, усл ы́ши глас мой.
Стихира: Днесь И�же на раз у́мных Прест о́лех почив а́яй Бог/ Прест о́л свят на земл и́
Себ е́ предугот о́ва:/ утверд и́вый м у́дростию Небес а́/ Н е́бо одушевл е́нное ч е-
ловекол ю́бием сод е́л а,/ от непл о́днаго бо к о́рене/ сад живон о́сен израст и́
нам, М а́терь Сво ю́,/ И�же чуд е́с Бог/ и ненад е́ющихся над е́жда,// Г о́споди,
сл а́ва Теб е́.


Стих: Да б у́дут у́ши Тво и́// вне́млюще гл а́су мол е́ния мо его́ .
Стихира: Сей день Госп о́день,/ р а́дуйтеся, лю́ дие:/ се бо Св е́та черт о́г/ и кн и́га Сл о́ва
Жив о́тнаго/ из утр о́бы произ ы́де,/ и Я�же к вост о́ком дверь, р о́ждшися,/ ож и-
д а́ет вх о́да Свят и́теля вел и́каго,/ eд и́на и Eд и́наго ввод я́щи Христ а́ во вс е-
л е́нную,// во спас е́ние душ н а́ших.

На 6. Стих: А� ще беззак о́ния н а́зриши, Г о́споди, Г о́споди, кто посто и́т?// Я�ко у
Теб е́ очищ е́ние е́сть.
Стихира: А�ще и Бож е́ственным хот е́нием/ св е́тлыя непл о́дны жeн ы́ прозяб о́ша,/ но
всех Мар и́я рожд е́нных боголепно превозси я́:/ я́ко, от непл о́дныя пресл а́вно
р о́ждшис я ма́тере,/ пород и́ пл о́тию всех Б о́га,/ п а́че eстеств а́ от безс е́менныя у т-
р о́бы;/ eди́ на дверь Eдинор о́днаго С ы́на Б о́жия,/ Ю�же прош е́д, заключ е́нну с о-
хран и́/ и, вся м у́дре устр о́ив, я́ко весть Сам,// всем челов е́ком спас е́ние с од е́ла.

Стих: И�мене р а́ди Твоег о́ потерп е́х Тя, Г о́споди, потерп е́ душ а́ мо я́ в сл о́во
Тво е́,// упов а́ душа́ мо я́ на Г о́спода.
Стихира: А�ще и Бож е́ственным хот е́нием/ св е́тлыя непл о́дны жeн ы́ прозяб о́ша,/ но
всех Мар и́я рожд е́нных боголепно превозси я́:/ я́ко, от непл о́дныя п ресла́вно
р о́ждшися м а́тере,/ пород и́ пл о́тию всех Б о́га,/ п а́че eстеств а́ от безс е́менныя у т-
р о́бы;/ eди́ на дверь Eдинор о́днаго С ы́на Б о́жия,/ Ю�же прош е́д, заключ е́нну с о-
хран и́/ и, вся м у́дре устр о́ив, я́ко весть Сам,// всем челов е́ком спас е́ние с од е́ла.

На 4. Стих: О т стр а́жи у́тренния до н о́щи, от стр а́жи у́тренния, // да упова е́т И з-
р а́иль на Г о́спода.
Стихира: Днесь непл о́дная врат а́ отверз а́ются, / и дверь дев и́ческая Б ож е́ственная
предгряд е́т, / днесь плод ражд а́ти благод а́ть начин а́ет, / явл я́ющи м и́ру
Б о́жию М а́терь, / E� юже земн а́я с Неб е́сными совокупл я́ются, // во спас е́ние
душ н а́ших.


последование.рф 3 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Стих: Я�ко у Г о́спода м и́лость, и мн о́гое у Нег о́ избавл е́ние, // и Той из ба́вит
Изр а́иля от всех бе ззак о́ний eг о́.
Стихира: Днесь непл о́дная врат а́ отверз а́ются,/ и дверь дев и́ческая Бож е́ственная
предгряд е́т,/ днесь плод ражд а́ти благод а́ть начин а́ет,/ явл я́ющи м и́ру
Б о́жию М а́терь ,/ E�юже земн а́я с Неб е́сными совокупл я́ются,// во спас е́ние
душ н а́ших.


На 2. Стих: Хвал и́те Г о́спода вси яз ы́цы, похвал и́те Ег о́ вс и л ю́дие .
Стихира: Днесь всем и́рныя р а́дости провозвещ е́ние,/ днесь возв е́яша в е́три,/
спас е́ния провозв е́стницы,/ eстеств а́ н а́шего разреш а́ется непл о́дство:/
непл о́ды бо м а́ти показ у́ется/ д е́вствующия и по рождеств е́ Зи ж-
д и́ телеве,/ из Не я́же ч у́ждее пр исвоя́ет И�же eстеств о́
м Бог/ и з а-
бл у́ждшим Пл о́тию спас е́ние содев а́ет,/ Христ о́с Человекол ю́бец,// и И з-
б а́витель душ н а́ших.


Стих: Я�ко утверд и́ся м и́лость Ег о́ на нас, и и́стина Госп о́дня пр ебыв а́ет во век .
Стихира: Днесь непл о́дная А�нна ражд а́ет Б огоoтроков и́цу,/ от всех род о́в прои з-
бр а́нную/ в жил и́ще всех Цар я́ и Зижд и́теля, Христ а́ Б о́га,/ во исполн е́ние
Бож е́ственнаго смотр е́ния,/ и́мже назд а́хомся, земнор о́днии,// и обн о-
в и́ хомся от тли к ж и́зни нек он е́чней.

Глас 6:
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Хор: Днесь И�же на раз у́мных Прест о́лех почив а́яй Бог/ Прест о́л свят на земл и́ Себ е́
предугот о́ва:/ утверд и́вый м у́дростию Небес а́/ Н е́бо одушевл е́нное человек о-
л ю́ бием соде́ ла,/ от непл о́днаго бо ко́рене/ сад живон о́сен израст и́ нам, М а́терь
Сво ю́,/ И�же чуд е́с Бог/ и ненад е́ющихся над е́жда,// Г о́споди, сл а́ва Теб е́.

ВХОД С КАДИЛОМ :
Диакон : Прем у́дрость, пр о́сти.
СВЕ�ТЕ ТИ� ХИЙ :
Хор: Све́те Т и́хий свят ы́я сл а́вы Безсм е́ртнаго Отц а́ Неб е́сн аго, Свят а́го, Бл а-
ж е́ннаго, Иис у́се Христ е́! Приш е́дше на з а́пад с о́лнца, в и́девше свет в е-
ч е́рний, по е́м Отц а́, С ы́на и Свят а́го Д у́ха, Б о́га. Дост о́ин ес и́ во вся врем е-
н а́ пет б ы́ти гл а́сы препод о́бными, С ы́не Б о́жий, жив о́т да я́й; т е́мже мир
Тя сл а́вит.


Диакон : Во́нмем.
Иерей : Мир всем.
Хор: И д у́хови твоем у́

последование.рф 4 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ПРОКИ�МЕН ДНЯ (В ВОСКРЕС Е�НЬЕ ВЕ�ЧЕРА ):
Диакон : Прем у́дрость в о́нмем. Прок и́мен, глас ось мы́ й:
Се н ы́не благослов и́те Г о́спода, / вси раб и́ Госп о́дни .
Хор: Се н ы́не благослов и́те Г о́спода, / вси раб и́ Госп о́дни .
Диакон : Сто я́щии в о хр а́ме Гос по́дни, во дв о́рех д о́му Б о́га н а́шего.
Хор: Се н ы́не благослов и́те Г о́спода, / вси раб и́ Госп о́дни .

Диакон : Се н ы́не благослов и́те Г о́спода,
Хор: Вси раб и́ Госп о́дни .

ПАРЕМ И�И :
Диакон : Премудр ость.
Чтец: Быти я́ чт е́ние .
Диакон : Во́нмем .
(Из г лавы 2 8 :)
Чтец: Изы́ де И а́ков от студенц а́ кл я́твеннаго и и́де в Харр а́нь. И обр е́те м е́сто, и
спа т а́мо: з а́йде бо с о́лнце, и взят от к а́мения м е́ста тог о́, и полож и́ во згл а́вие
себ е́, и спа на м е́сте о́ ном. И сон в и́де. И се л е́ствица, утвержд е́на на земл и́,
e я́ же глав а́ досяз а́ше до неб е́с, и А�нгели Б о́жии восхожд а́ху и низх ожд а́ху по
ней. Госп о́дь же утвержд а́шеся на ней, и реч е́: Аз Бог Авра а́мов, о тц а́ твоег о́,
и Бог Иса а́ков, не б о́йся: земл я́, ид е́же ты сп и́ши на ней, теб е́ дам ю и с е́мени
твоем у́. И б у́дет с е́мя тво е́, я́ ко пес о́к земн ы́й, и распростран и́тся на м о́ре, и
л и́ ву, и с е́вер, и на вост о́ки; и во зблагослов я́тся о теб е́ вся кол е́на земн а́я и о
с е́ мени тво е́м. И се Аз с тоб о́ю, сохран я́яй тя на вс я́ком пут и́, а́може а́ще
п о́йдеши. И возвращ у́ тя в з е́млю си ю́, яко не и́мам теб е́ ост а́вити, д о́ндеже
сотвор и́ти Ми вся, ел и́ка глаг о́лах теб е́. И вост а́ И а́ков от сна своег о́, и реч е́:
яко
e сть Госп о́дь на м е́сте сем, аз же не в е́дех. И убо я́ся, и реч е́: я́ ко стр а́шно
м е́сто си е́; несть си е́, но дом Бо́ жий и сия́ врат а́ Н еб е́сная.


Диакон : Премудрость.
Чтец: Пр oр о́чества Иезек и́илева чт е́ние .
Диакон : Во́нмем .
(Из г лав 4 3 -4 4: )
Чтец: Та́ко глаг о́лет Госп о́дь: бу́ дет от дне осм а́го и пр о́че е, сотвор я́т иер е́и
на олтар и́ всесожж е́ния в а́шего и я́же спас е́ния в а́шего, и приим у́ вы, гл а-
г о́ лет Ад она и́ Госп о́дь. И обрат и́ мя на путь врат свят ы́х вн е́шних, зр я́щих
на вост о́ки, и си я́ б я́ ху затвор е́на. И реч е́ Госп о́дь ко мне: врат а́ си я́ затв о-
р е́н а б у́дут и не отв е́рзутся, и никт о́же пр о́йдет сквоз е́ их; я́ко Госп о́дь
Бог Изр а́илев пр о́йдет и́ми, и б у́дут затвор е́на. Я�ко Иг у́мен с я́дет в них
сн е́сти хлеб, по пут и́ Ел а́мских врат вн и́дет и по пут и́ ег о́ из ы́дет. И введ е́
последование.рф 5 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
мя по пут и́ врат свят ы́х, с у́щих к с е́веру, пр я́мо хр а́му, и в и́дех, и се и с-
п о́лнь сла́ вы храм Госп о́день.


Диакон : Премудрость.
Чтец: Пр и́тчей чт е́ние .
Диакон : Во́нмем .
(Из г лавы 9 :)
Чтец: Прем у́дрость созд а́ Себ е́ дом и утверд и́ столп о́в седмь. Закл а́ Сво я́
ж е́ртвенная, и р аствори́ в ч а́ши Сво е́й вин о́, и угот о́ва Сво ю́ трап е́зу. Посл а́
Сво я́ раб ы́, созыв а́ющи с выс о́ким пропов е́данием на ч а́шу, глаг о́лющи: И�же
есть без у́мен, да уклон и́тся ко Мне. И тр е́бующим ум а́ реч е́: Приид и́те, яд и́те
Мой хлеб, и п и́йте вин о́, е́ же рас твори́х вам. Ост а́вите без у́мие и ж и́ви б у́дете, и
взыщ и́те р а́зума, да поживет е́, и испр а́вите р а́зум в в е́дении. Наказ у́яй зл ы́я
при и́мет себ е́ безч е́стие, облич а́яй же нечест и́ваго опор о́чит себ е́: облич е́ния
бо нечест и́вому р а́ны ем у́. Не о блич а́й злых , да не возненав и́дят теб е́. Облич а́й
прем у́дра, и возл ю́бит тя. Даждь прем у́дрому вин у́, и прем у́дрший б у́дет. Ск а-
з у́ й пр а́ведному, и прилож и́т приим а́ти. Нач а́ло пр ем у́дрости страх Госп о́день
и сов е́т свят ы́х р а́зум: разум е́ти бо зак о́н п о́мысла есть бла га́ го. Сим бо
о́ бразом мн о́гое пожив е́ши вр е́мя, и прил ож а́тся теб е́ л е́та живот а́.


ЕКТЕНИ Я� СУГ У�БАЯ :
Даикон : Рце́м вси от все я́ душ и́, и от всег о́ помышл е́ния н а́шего рцем.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Го́споди Вседерж и́телю, Б о́же от е́ц н а́ши х, м о́лим Ти ся, усл ы́ши и п ом и́луй.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон: Пом и́луй нас, Б о́же, по вел и́цей м и́лости Тво е́й, м о́лим Ти ся, усл ы́ши и п ом и́луй.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (Трижды, на каждое прошение)
Диакон: Ещ е́ м о́лимся о Вел и́ком Господ и́не и Отц е́ н а́шем Свят е́йшем Патри а́рхе Кир и́лле , и о Господ и́не
н а́шем Высокоп реосвяще́ннейшем митропол и́те
(или: архиеп и́скопе, или: преосвящ е́ннейшем
еп и́скопе
имяр е́к) , и всей во Христ е́ бр а́тии н а́шей.
Ещ е́ м о́лимся о Богохран и́мей стран е́ н а́шей, в ласте́х и в о́инстве е я́, да т и́хое и безм о́лвное
жити е́ пожив е́м во вс я́ком благоче́ стии и чистот е́.
Ещ е́ м о́лимся о блаж е́нных и присноп а́мятных созд а́телех свят а́го хр а́ма сег о́, и о всех пре ж-
депоч и́вших отц е́х и бр а́тиях, зде леж а́щих и п овс ю́ду, прав осла́вных.
Ещ е́ м о́лимся о м и́лости, ж и́зни, м и́ре, здр а́вии, спас е́нии, посещ е́нии, прощ е́нии и оста вл е́нии
грех о́в раб о́в Б о́жиих насто я́теля, бр а́тии и прих о́жан свят а́го хр а́ма сег о́.
Ещ е́ м о́лимся о плодонос я́щих и доброд е́ющих во свят е́м и всечес тне́м хр а́ме сем, тру ж-
д а́ющихся, по ю́щих и предсто я́щих л ю́дех, ожид а́ющих от Теб е́ вел и́кия и бог а́тыя м и́лости.

Иерей: Я�ко М и́лостив и Человекол ю́бец Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Св ято́ му
Д у́ху, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

последование.рф 6 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
СПОДО�БИ , ГО�СПОДИ :
Хор: Спод о́би, Г о́споди, в в е́чер сей без грех а́ сохран и́тися нам. Благослов е́н
ес и́, Г о́споди, Б о́же от е́ц н а́ших, и хв а́льно и просл а́влено и́мя Тво е́ во
в е́ки. Ам и́нь.
Бу́ди, Г о́споди, м и́лость Тво я́ на нас, я́коже упов а́хом на Тя. Благослов е́н
ес и́, Г о́споди, науч и́ мя оправд а́нием Тво и́м. Благослов е́н ес и́, Влад ы́ко, вр а-
зум и́ мя оправд а́нием Тво и́м. Благослов е́н ес и́, Свят ы́й, просвет и́ мя опра в-
д а́нии Тво и́ми.
Го́споди, м и́лость Тво я́ во век, дел руку́ Тво е́ю не пр е́зри. Теб е́ подоб а́ет
хвал а́, Теб е́ подоб а́ет п е́ние, Теб е́ сл а́ва подоб а́ет. Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му
Ду́ ху, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.

ЕКТЕНИ Я� ПРОС И�ТЕЛЬНАЯ :
Диакон : Исп о́лним веч е́рнюю мол и́тву н а́шу Г о́сподеви.
Хор: Го́сп оди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон: Ве́чера всег о́ соверш е́нна, св я́та, м и́рна и безгр е́шна у Г о́спода пр о́сим.
Хор: Под а́й, Г о́споди. (На каждое прошение)
Диак он: А�нгела м и́рна, в е́рна наст а́вника, хран и́теля душ и тел е́с н а́ших, у Г о́спода пр о́сим.
Прощ е́ния и оставл е́ния грех о́в и прегреш е́ний н а́ших у Г о́спода пр о́сим.
До́брых и пол е́зных душ а́м н а́шим и м и́ра м и́рови у Г о́спода пр о́сим.
Про́чее вр е́м я живот а́ н а́шего в м и́ре и пока я́нии сконч а́ти у Г о́спода пр о́сим.
Христи а́нския конч и́ны живот а́ н а́шего, безбол е́знены, непост ы́дны, м и́рны и д о́браго о тве́та
на Стр а́шнем Суд и́щи Христ о́ве пр о́сим.
Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вн ую Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́, и др у́г др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко Бл а́г и Человекол ю́бец Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, О тцу́ и С ы́ну и Св ято́ му Д у́ху,
н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иерей: Мир всем.
Хор: И д у́хови твоем у́.

Диакон : Глав ы́ н а́ша Г о́сподеви прикл о́ним.
Хор: Теб е́, Г о́споди.

Иерей: Бу́ди держ а́ва Ц а́рствия Твоег о́ благослов е́на и препросл а́влена. Отц а́ и С ы́на и Св ята́ го
Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.
последование.рф 7 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ЛИТИЯ� :
Стихир ы праздника , самогласны :
Глас 1:
Хор Нач а́ло н а́шего спас е́ния, л ю́дие, днесь бысть:/ се бо пронареч е́нная от
род о́в др е́вних/ М а́ти и Д е́ва и при я́телище Б о́жие/ от непл о́дове род и́тися
происх о́дит,/ цвет от Иесс е́я и от к о́рене eг о́ жезл прозяб е́./
Да р а́дуется Адам пр а́o тец ,/ и E�ва да весел и́тся р а́достию,/ се бо созд а́нная
от ребр а́ Ад а́мова дщерь и Вн у́ку блаж и́т я́вственне:/ род и́ся бо мне, рече,
избавл е́ние,/ eг о́же р а́ди от уз а́довых свобожд у́ся./ Да р а́дуется Дав и́д, би я́
в г у́сли,/ и да благослов и́т Б о́га,/ се бо Д е́ва происх о́дит от утр о́бы н е-
пл о́дныя,// ко спас е́нию душ н а́ших.

Глас 2:
Приид и́те, любод е́вственнии вси / и ч истот ы́ рач и́телие, / приид и́те, п о-
дым и́те люб о́вию д е́вства похвал у́,/ от к а́мене тв е́рдаго тек у́щий и ст о́ чник
ж и́зни / и от безч а́дствующия купин у́ невещ е́ственнаго Oгн я́,// очи-
щ а́ющаго и просвещ а́ющаго д у́ши н а́ша.
Что шум пр а́зднующих бывает?/ Иоак и́м и А�нна торжеств у́ют т а́йно:/
р а́дуйтеся с н а́ми, глаг о́люще, Ад а́ме и E�во, днесь,/ я́ко и́мже др е́вле престу п-
л е́нием затвор и́ша рай,/ плод благосл а́вен нам дад е́ся,/ Богоoтроков и́ца М а-
р и́ я,// отверз а́ющи eг о́ всем вход.
Пронареч е́нная всех Цар и́ца,/ Б о́жие oб и́телище,/ от непл о́дныя днесь у т-
р о́бы пр о́йде А�нны сл а́вныя,/ Приснос у́щнаго Существ а́ Бож е́ственное преб ы-
в а́лище ,/ E�юже безст у́дный ад попр а́ся/ и всер о́дная E�ва в тв е́рдую жизнь
вв о́дится./ Той дост о́йно возопи и́м:// блаже́ нна Ты в жен а́х, и Плод чр е́ва
Твоег о́ благослов е́н.
Глас 8:
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и ны́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
В благознамен и́тый день пр а́здника н а́шего/ востр у́бим дух о́вною це в-
н и́ цею:/ Я�же бо от с е́мене Дав и́дова, днесь ражд а́ется Ма́ти Живот а́,/ тьму
разреш а́ющи,/ Ад а́мово обновл е́ние , и E�вино воззв а́ние,/ и нетл е́ния ис-
т о́ чник, тли премен е́ние,/ E я́же р а́ди мы обож и́хомся/ и от см е́рти из-
б а́влени б ы́хом,/ и возопи и́м Той с Гаври и́лом, в е́рнии:/ р а́дуйся, Благ о-
д а́тная, Госп о́дь с Тобо́ю,// Теб е́ р а́ди д а́руя нам в е́лию м и́лость.


Диакон : Спас и́, Б о́же, л ю́ди Тво я́ и благослов и́ досто я́ние Тво е́, посет и́ мир Твой м и́лостию и
щедр о́тами, возв ы́си рог христи а́н правосл а́вных и низпосл и́ на ны м и́лости Тво я́ бог а́тыя,
мол и́твами всепр ечи́стыя Влад ы́чицы н а́шея Богор о́дицы и Приснод е́вы Мар и́и, с и́лою Ч е-
стн а́го и Животвор я́щаго Крест а́, предст а́тельствы честн ы́х Неб е́сных С и́л безпл о́тных, ч е-
последование.рф 8 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
стна́го, сл а́внаго прор о́ка, Предт е́чи и Крест и́теля Ио а́нна, свят ы́х сл а́вных и всехв а́льных
Ап о́стол, и́же во свят ы́х от е́ц н а́ших и всел е́нских вел и́ких уч и́телей и свят и́телей, Вас и́лия
Вел и́каго, Григ о́рия Бог осл о́ва и Ио а́нна Злато у́стаго, и́же во свят ы́х отц а́ н а́шего Никол а́я,
архиеп и́скопа Мирлик и́йскаго, чудотв о́рца, свят ы́х равноап о́стольн ых Меф о́дия и Кир и́лла,
уч и́телей слов е́нских, свят ы́х равноап о́стольных вел и́каго кн я́зя Влад и́мира и вел и́кия
княг и́ни О�льги, и́же во свят ы́х от е́ц н а́ших: свят и́теля Миха и́ла, п е́рвого митропол и́та
К и́евскаго, первосвят и́телей Моск о́вских и все я́ Рус и́: Петр а́, Алекс и́я, И о́ны, Мак а́рия, Ф и-
л и́ ппа, И�ова, Ермог е́на и Т и́хона, митропол и́тов Моск о́вских Филар е́та, Иннок е́нтия и М а-
к а́рия. Свят ы́х, сл а́вных и добропоб е́дных м у́чеников, новом у́чеников и испов е́дников
Ц е́ркве Р у́сския : Влад и́мира, митропол и́та К и́евскаго, Вениам и́на, митропол и́та Петр о-
гр а́дского, Петр а́, митропол и́та Крут и́цкаго, Илари о́на, архиеп и́скопа Вер е́йскаго, свят ы́х
ц а́рственных страстот е́рпцев, преподобном у́чениц вел и́кия княг и́ни Елис ав е́ты и и́нокини
Варв а́ры, препод о́бных и богон о́сных от е́ц н а́ших, препод о́бных от е́ц ст а́рцев О�птинских,
свят ы́х пр а́ведных Ио а́нна Кроншт а́дтскаго и Алекс и́я Моск о́вскаго, свят ы́х блаж е́нных
Кс е́нии Петерб у́ржския и Матр о́ны Моск о́вския, свят ы́х и пр а́ведных богоот е́ц Иоак и́ма и
А� нны (и святаго имяр ек, егоже есть храм и егоже есть день) , и всех святы́х. М о́лим Т я́,
многом и́лостиве Г о́споди, усл ы́ши нас, гр е́шных, мол я́щихся Теб е́, и пом и́луй нас .
Хор: Го́споди, пом и́луй. (40 раз)

Диакон : Ещ е́ м о́лимся о Вел и́ком Господ и́не и отц е́ н а́шем Свят е́йше м Патри а́рхе Кирилле , и о госп о-
д и́ не н а́шем преосвящ е́ннейшем митропол и́те
(или архиеп и́скопе, или епископе имярек) и о всем
во Христ е́ бр а́тстве н а́шем, и о вс я́кой душ и́ христи а́нстей, скорб я́щей же и озл о́бленней, м и́лости
Б о́жия и п о́мощи тр е́бующей; о покров е́нии гр а́да сег о́, и жив у́щих в нем, о м и́ре, и состо я́нии
всег о́ м ира; о бл агосто я́нии свят ы́х Б о́жиих церкв е́й; о спас е́нии и п о́мощи со тщ а́нием и стр а́хом
Б о́жиим тружд а́ющихся и служ а́щих от е́ц и бр а́тий н а́ших; о ост а́вльшихся и во отш е́ствии
с у́ щих; о исцел е́нии в н е́мощех леж а́щих; о усп е́нии, осл а́бе, блаж е́нней па́ мяти и о оставл е́нии
грех о́в всех преждеотш е́дших от е́ц и бр а́тий н а́ших, зде леж а́щих и повс ю́ду правосл а́вных; о и з-
бавл е́нии плен е́нных, и о бр а́тиях н а́ших во сл у́жбах с у́щих, и о всех служ а́щих и служ и́вших во
свят е́м хр а́ме сем рцем.

Хор: Го́споди, пом и́луй . (50 раз)
Диакон : Ещ е́ м о́лимся о е́же сохран и́тися гр а́ду сем у́, и свят о́му хр а́му сем у́, и вс я́кому гр а́ду и стран е́,
от гл а́да, губ и́тельства, тр у́са, пот о́па, огн я́, меч а́, наш е́ствия иноплем е́нников и междоус о́бныя
бр а́ни; о е́же м и́лостиву и благоув е́тливу б ы́ти благ о́му и человеколюб и́вому Б о́гу н а́шему, от-
врат и́ти вс я́кий гнев на ны дв и́жимый, и изб а́вити ны от належ а́щаго и пр а́веднаго Своег о́ пр е-
щ е́ния и пом и́ловати н ы́.
Хор: Го́споди, пом и́луй . ( Т рижды)

Диакон : Ещ е́ м о́лимся и о е́ же услы́шати Г о́споду Б о́гу глас мол е́ния нас, гр е́шных, и п ом и́ловати нас.
Хор: Го́споди, пом и́луй . (Т рижды)

Иерей: Усл ы́ши ны, Б о́же, Сп а́сителю наш, упов а́ние всех конц е́в зе мли́ и с у́щих в м о́ри д ал е́че, и
м и́лостив, м и́лостив б у́ди, Влад ы́ко, о грес е́х н а́ших, и пом и́луй ны. М и́лостив бо и челов е-
кол ю́бец Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́, и С ы́ну, и Свят о́му Д у́ху, н ы́не и пр и́сно, и
во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

последование.рф 9 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Иерей: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоем у́.

Диакон : Глав ы́ в а́ша Г о́сподеви приклон и́те.
Хор: Теб е́, Г о́споди.

Иерей: Влад ы́ко многом и́лостиве, Г о́споди Иис у́се Христ е́, Б о́же наш, мол и́твами всепр е-
ч и́ стыя Влад ы́чицы н а́шея Богор о́дицы и Приснод е́вы М ари́и, с и́лою Честн а́го и Жив о-
твор я́щаго Крест а́, предст а́тельствы честн ы́х Неб е́сных С и́л безпл о́тных, честн а́го,
сл а́внаго прор о́ка, Предт е́чи и Крест и́теля Ио а́нна, свят ы́х сл а́вных и всехв а́льных
Ап о́стол, и́же во свят ы́х от е́ц н а́ших и всел е́нских вел и́ких уч и́телей и свят и́телей, В а-
с и́ лия Вел и́каго, Григ о́рия Богосл о́ва и Ио а́нна Злато у́стаго, и́же во свят ы́х отц а́ н а́шего
Никол а́я, архиеп и́скопа Мирлик и́йскаго, чудотв о́рца, свят ы́х равноап о́стольных М е-
ф о́дия и Кир и́лла, уч и́телей слов е́нских, свят ы́х равноап о́стольных вел и́каго кн я́зя
Влад и́мира и вел и́кия княг и́ни О�льги, и́же во свят ы́х от е́ц н а́ших: свят и́теля Миха и́ла,
п е́рвого митропол и́та К и́евскаго, первосвят и́телей Моск о́вских и все я́ Рус и́: Петр а́,
Алекс и́я, И о́ны, Мак а́рия, Фил и́ппа, И�ова, Ермог е́на и Т и́хона, митропол и́тов Мо с-
к о́вских Филар е́та, Иннок е́нтия и Мак а́рия. Свят ы́х, сл а́вных и добропоб е́дных
м у́чеников, новом у́чеников и испов е́дников Це́ркве Р у́сския : Влад и́мира, м итропол и́та
К и́евскаго, Вениам и́на, митропол и́та Петрогр а́дского, Петр а́, м итропол и́та Крут и́цкаго,
Иларио́ на, архиеп и́скопа Вер е́йскаго, свят ы́х ц а́рственных страстот е́рпцев, преподо б-
ном у́чениц вел и́кия княг и́ни Елисав е́ты и и́нокини Варв а́ры, препод о́бных и бог о-
н о́сных от е́ц н а́ших, препод о́бных от е́ц ст а́рцев О�птинс ких, свят ы́х пр а́ведных Ио а́нна
Кроншт а́дтскаго и Алекс и́я Моск о́вскаго, свят ы́х блаж е́нных Кс е́нии Петерб у́ржския и
Матр о́ны Моско́ вския, свят ы́х и пр а́ведных богоот е́ц Иоаки́ ма и А�нны (и святаго им я-
рек, егоже есть храм и егоже есть день) , и всех святы́х. благопри я́тну сотвор и́ мол и́тву
н а́шу, д а́руй нам оставл е́ние прегреш е́ний н а́ших, покр ы́й нас кр о́вом крил у́ Тво е́ю, о т-
жен и́ от нас вс я́каго враг а́ и супост а́та, умир и́ н а́шу жизнь. Г о́споди, пом и́луй нас и мир
Твой, и спас и́ д
у́ ши н а́ша, я́ко благ и че ловекол ю́ бец .
Хор: Ам и́нь.

СТИХИ� РЫ НА СТИХ О�ВНЕ :
Чтец:
Стихиры праздника , глас 4 , самогл а́сны :
Стихира:
Всем и́рная р а́дость от пр а́ведных возси я́ нам,/ от Иоак и́ма и А�нны, Вс е-
п е́тая Д е́ва,/ Я�же премн о́гия р а́ди чистот ы́/ храм Б о́жий одушевл е́нный б ы-
в а́ет/ и eд и́на во и́стинну Богор о́дица познав а́ется./ То я́ мол и́твами, Христ е́
Б о́же,/ мир м и́ру низпосл и́// и душ а́м н а́шим в е́лию м и́лость.


Стих 1: Сл ы́ ши, Дщи, и виждь,/ и приклон и́ у́ хо Тво е́.
Стихира: А�нгеловым прореч е́нием/ плод преч и́ст от Иоак и́ма и А�нны,
пр а́ведников,/ днесь произ ы́де Д е́ва,/ н е́бо и прест о́л Б о́жий,/ и при я́телище
Чистоты́ ,/ ра́дость провозвещ а́ющи всем у́ м и́ру,/ живот а́ н а́шего Ход а́таица,/
кл я́твы отъ я́тие, благослов е́ния под а́ние./ Тем в рождеств е́ Тво е́м, Д е́во Б о-
гозв а́н ная,/ м и́ру мир испрос и́// и душ а́м н а́шим в е́лию м и́лость.


Стих 2: Лиц у́ Твоем у́ пом о́лятся/ бог а́тии л ю́дстии.
последование.рф 10 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Стихира: Непло́ды безч а́дная А�нна/ днесь рук а́ми да воспл е́щет св е́тло,/ да светл он о́сят
зeмн а́я, ц а́рие да игр а́ют,/ свят и́телие во благо слове́ниих да веселя́ тся,/ да
пр а́зднует весь мир:/ се бо Цар и́ца и непор о́чная Нев е́ста O�тча/ от к о́рене Ие с-
с е́ ева прозяб е́./ Ктом у́ жен ы́ в печ а́лех не род я́т чад:/ Р а́дость бо процвет е́, и Ж и-
в о́т всем челов е́ком в м и́ре ж и́тельствует./ И ктом у́ д а́ры И оаки́мовы не возвр а-
щ а́ются,/ рыд а́ние бо А�нны в р а́дость прелож и́ся:/ ср а́дуйтеся мне, глаг о́лющи,
весь избр а́нный Изр а́иль,/ се бо дад е́ ми Госп о́дь одушевл е́нную пал а́ту/ Бо-
ж е́ственныя сл а́вы Eг о́,/ во óбщее вес е́лие и р а́дость// и спас е́ние душ н а́ших .

Глас 8:
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Приид и́те, вси в е́рнии, к Д е́ве тец е́м:/ се бо ражд а́ется Я�же пр е́жде чр е́ва
предв и́денная Б о́га н а́шего М а́ти,/ д е́вства сос у́д, Аар о́нов проз я́бший жезл о т
к о́рене Иесс е́ева,/ прор о́ческое пропов е́дание/ и пр а́ведных Иоак и́ма и А�нны
прозяб е́ние./ Ражд а́ется у́бо, и мир с Н е́ю обновл я́ется./ Ражд а́ется, и Ц е́рковь
во сво е́ благол е́пие украш а́ется. Храм свят ы́й, Божеств а́ при я́телище,/
д е́вственный сос у́д, ц а́рский черт о́г,/ в н е́мже пресл а́вное неизреч е́ннаго с о-
един е́ния, сош е́дшихся во Христ е́ eст е́ств,/ соверш е́нное сод е́яся т а́инство./
Eм у́же поклан я́ющеся,// воспев а́ем Д е́вы Всенепор о́чныя рождеств о́.

М ОЛ И�ТВА СВЯТ А�ГО СИМЕ О�НА БОГОПРИ И�МЦА :
Хор: Ны́ не отпущ а́еши раб а́ Твоег о́, Влад ы́ко,/ по глаг о́лу Твоем у́, с м и́ром;/
я́ ко в и́деста о́чи мо и́ спас е́ние Тво е́,/ е́же ес и́ угот о́вал пред лиц е́м всех л ю-
д е́й,/ свет во откров е́ние яз ы́ков,// и сла́ ву люде́й Тво и́х Изр а́иля.


ТРИСВЯТ О�Е ПО О�ТЧЕ НАШ :
Чтец:
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Пресвята́я Тр о́ице, пом и́луй нас; Г о́споди, оч и́сти грех и́ н а́ша; Влад ы́ко, пр ост и́
безза ко́ния н а́ша; Свят ы́й, посет и́ и исцел и́ н е́мощи н а́ша, и́мене Твоег о́ р а́ди.

Го́споди, пом и́луй. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
О�тче наш, И�же ес и́ на Небес е́х, да свят и́тся и́мя Тво е́, да при и́дет Ц а́рствие
Тво е́, да б у́дет в о́ля Тво я́, я́ ко на Небес и́ и на земл и́. Хлеб наш нас у́щный д а́ждь
нам днесь; и ост а́ви нам д о́лги н а́ша, я́коже и мы о ставл я́ем должник о́м н а́шим;
и не введ и́ нас во искуш е́ние, но изб а́ви нас от л ук а́ваго.

Иерей: Я�ко Твое́ есть Ц а́рство и с и́ла и сл а́ва Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во
в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.
последование.рф 11 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ТРОПА�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4 :
Хор: Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей всел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.
(Трижды )

БЛАГОСЛОВ Е�НИЕ ХЛ Е�БОВ :
Диакон : Го́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй .

Иерей: Го́ споди Иис у́се Христ е́ Б о́же наш, благослов и́вый пять хл е́бов и пять т ы́сящ н асы́ тивый,
Сам благослов и́ и хл е́бы си я́, пшен и́цу, вин о́ и ел е́й; и умн о́жи си я́ во гр а́де сем и во всем
м и́ре Тво е́м; и вкуш а́ющыя от них в е́рныя освят и́. Я� ко Ты ес и́ благословл я́яй и освящ а́яй
вс я́ческая, Христ е́ Б о́же наш, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, со Безнач а́льным Тво и́м Отц е́м, и
Всесвят ы́м, и Благ и́м, и Животв оря́ щим Тво и́м Д у́хом, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.

Хор: Аминь. Б у́ди И�мя Госп о́дне благослов е́но от н ы́ не и до в е́ка . (Трижды)
ПСАЛ О�М 33:
Хор: Благословл ю́ Го́ спода на вс я́кое вр е́мя,/ в ы́ну хвал а́ Ег о́ во уст е́х мо и́х./ О
Го́ споде похв а́лится душ а́ мо я́,/ да усл ы́шат кр о́тцыи, и возвесел я́тся./ Во з-
вел и́чите Г о́спода со мн о́ю,/ и вознес е́м И�мя Ег о́ вк у́пе./ Взыск а́х Г о́спода , и
усл ы́ша мя,/ и от вс е́х скорб е́й мо и́х изб а́ви мя./ Приступ и́те к Нем у́, и пр о-
свет и́теся,/ и л и́ца в а́ша не постыд я́тся./ Сей н и́щий воззв а́, и Госп о́дь у с-
л ы́ ша и,/ и от вс е́х скорб е́й ег о́ спас е́ и./ Ополч и́тся а́нгел Госп о́день о́крест
бо я́щихся Ег о́,/ и изб а́вит их./ Вкус и́те и в и́дите, я́ко благ Госп о́дь:/ блаж е́н
муж, и́же упов а́ет Нань./ Б о́йтеся Г о́спода, вс и́ свят и́и Ег о́,/ я́ко несть л и-
ш е́ния бо я́щимся Ег о́./ Бог а́тии обнищ а́ша и взалк а́ша:/ взыск а́ющии же
Го́ спода// не лиш а́тся вс я́каго бл а́га .


Иерей: Благослов е́ние Госп о́дне на вас, Тог о́ благод а́тию и человекол ю́бием, всегд а́, н ы́не и
пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.
У� ТРЕНЯ
Ш
ЕСТОПС А�ЛМИЕ :
Х ор: Сл а́ва в в ы́шних Б о́гу, и на земл и́ мир, в челов е́цех благовол е́ние.
(Трижды)
Го́спо ди, устн е́ мо и́ отв е́рзеши, и уст а́ мо я́ возвест я́т хвал у́ Тво ю́.
(Дважды)
Чтец: ПСАЛОМ 3:
Г о́споди, что ся умн о́жиша стуж а́ющии м и́? Мн о́зи воста ю́т на мя, мн о́зи гл а-
г о́ лют души́ мо е́й: несть спас е́ния eм у́ в Б о́зе eг о́. Ты же, Г о́споди, Заст у́пник мо й
ес и́, сл а́ва мо я́ и вознос я́й глав у́ мо ю́. Гл а́сом мо и́м ко Г о́споду воззв а́х, и у сл ы́ ша
мя от гор ы́ свят ы́я Свое я́. Аз усн у́х, и спах, вост а́х, я́ко Госп о́дь заст у́пит мя. Не
последование.рф 12 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
убою́ся от тем люд е́й, о́крест нап а́дающих на мя. Воскресн и́, Г о́споди, спас и́ мя,
Б о́же мой, я́ко Ты пораз и́л ес и́ вся вражду́ ющыя ми вс у́е: з у́бы гр е́шников сокр у-
ш и́л ес и́. Госп о́дне есть спас е́ние, и на л ю́дех Тво и́х благосл ове́ние Тво е́.

Аз усн у́х, и спах, вост а́х, я́ко Госп о́дь заст у́пит мя.
ПСАЛОМ 37:
Г о́споди, да не я́рос тию Тво е́ю обличи́ ши мене́, ниж е́ гн е́вом Тво и́м н ак а́жеши
мен е́. Я� ко стр е́лы Тво я́ унз о́ша во мне, и утверди́ л еси́ на мне р у́ку Тво ю́. Несть
исцел е́ния в пл о́ти мо е́й от лиц а́ гн е́ва Твоег о́, несть м и́ра в кост е́х мо и́х от лиц а́
грех мо и́х. Я�ко беззак о́ния мо я́ превзыдо́ ша главу́ мо ю́, я́ ко бр е́мя т я́жкое отяг о-
т е́ша на мне. Возсмерд е́ша и согн и́ша р а́ны мо я́ от лиц а́ без у́мия моег о́. Постр а-
д а́х и сляк о́хся до конц а́, весь день с е́туя хожд а́х. Я�ко л я́двия мо я́ нап о́лнишася
поруг а́ний, и несть исцел е́ния в пл о́ти мо е́й. Озл о́блен бых и смир и́хся до зел а́,
рык а́х от воздых а́ния с е́рдца моег о́. Г о́споди, пред Тоб о́ю все жел а́ние мо е́ и
воздых а́ние мо е́ от Теб е́ не ута и́ся. С е́рдце мо е́ смят е́ся, ост а́ви мя с и́ла мо я́, и
свет о́чию мо е́ю, и той несть со мн о́ю. Др у́зи мо и́ и и́скреннии мо и́ пр я́мо мне
прибл и́жишася и ст а́ша, и бл и́жнии мо и́ отдал е́че мен е́ ст а́ша и нужд а́хуся
и́ щущии д у́шу мо ю́, и и́щущии зл а́я мне глаг о́лаху с у́етная и льст и́вным весь
день поуч а́хуся. Аз же я́ко глух не сл ы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст сво и́х. И
бых я́ко челов е́к не сл ы́шай и не им ы́й во уст е́х сво и́х облич е́ния. Я�ко на Тя,
Г о́споди, упов а́х, Ты усл ы́шиши, Г о́споди Б о́же мой. Я�ко рех: да не когд а́ п о-
р а́дуют ми ся враз и́ мо и́: и внегда́ подвиж а́тися ног а́м мо и́м, на мя ве ле-
р е́чеваша. Я�ко аз на р а́ны гот о́в, и бол е́знь мо я́ предо мн о́ю есть в ы́ну. Я�ко бе з-
зак о́ние мо е́ аз возвещ у́ и попек у́ся о грес е́ мо е́м. Враз и́ же мо и́ жив у́т и укр е-
п и́шася п а́че мен е́, и умн о́жишася ненав и́дящии мя без пр а́вды. Возда ю́щии ми
зл а́я возб лага́я оболг а́ху мя, зан е́ гон я́х благост ы́ню. Не ост а́ви мен е́, Г о́споди
Б о́же мой, не отступ и́ от Мен
е́ . Вонм и́ в п о́мощь мо ю́, Г о́споди спас е́ния моег о́.
Не ост а́ви мен е́, Г о́споди Б о́же мой, не отступ и́ от Мен е́. Вонм и́ в п о́мощь
мо ю́, Г о́споди спас е́ния моег о́.
ПСАЛОМ 62:
Бо́же, Б о́же мой, к Теб е́ у́ тренюю, возжад а́ Теб е́ душ а́ мо я́, коль мн о́жицею
Тебе́ плоть мо я́, в земл и́ п у́сте и непрох о́дне, и безв о́дне. Т а́ко во свят е́м
яв и́хся Теб е́, в и́дети с и́лу Тво ю́ и сл а́ву Тво ю́. Я� ко л у́чши м и́лость Т воя́ п а́че
жив о́т, устн е́ мо и́ похвал и́те Тя. Т а́ко благословл ю́ Тя в живот е́ мо е́м, о и́мени
Тво е́м воздеж у́ р у́це мо и́. Я� ко от т у́ка и м а́сти да исп о́лнится душ а́ мо я́, и ус т-
н а́ма р а́дости восхва́ лят Тя уста́ мо я́. А� ще помин а́х Тя на пост е́ли мо е́й, на
у́ тренних поуч а́хся в Тя. Я�ко был ес и́ Пом о́щник мой, и в кр о́ве крил у́ Тво е́ю
последование.рф 13 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
возра́дуюся. Прильп е́ душ а́ мо я́ по Теб е́, мен е́ же при я́т десн и́ца Тво я́. Т и́и же
вс у́е иск а́ша д у́шу мо ю́, вн и́дут в преисп о́дняя земл и́, предад я́тся в р у́ки
ор у́жия, ч а́сти л и́ совом б у́дут. Царь же возвесел и́тся о Бо́ зе, похва́лится всяк
клен ы́йся Им, я́ко заград и́шася уст а́ глаг о́лющих н епр а́ведная.
На у́тренних поуч а́хся в Тя. Я�ко был ес и́ Пом о́щник мой, и в кр о́ве кр илу́
Тво е́ю возр а́дуюся. Прильп е́ душ а́ мо я́ по Теб е́, мен е́ же при я́т десн и́ца Тво я́.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же. (Трижды)
Го́споди пом и́луй.
(Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
ПСАЛОМ 87:
Го́споди Б о́же спас е́ния моег о́, во дни воззв а́х, и в нощ и́ пред Тобо́ ю. Да
вн и́дет пред Тя мол и́тва мо я́: приклон и́ у́ хо Тво е́ к мол е́нию моем у́, я́ко и с-
п о́лнися зол душ а́ мо я́, и жив о́т мой аду при бли́жися. Привмен е́н бых с низх о-
д я́щими в ров, бых я́ ко челове́к без п о́мощи, в м е́ртвых своб о́дь, я́ко я́звеннии
сп я́щии во гр о́бе, и́хже не помян у́л ес и́ ктом у́, и т и́и от рук и́ Твое я́ отринов е́ни
б ы́ ша. Полож и́ша мя в р о́ве преисп о́днем, в т е́мных и с е́ни см е́ртней. На мне у т-
верд и́ся я́рость Тво я́, и вся в о́лны Тво я́ наве́ л еси́ на мя. Уд а́лил ес и́ зн а́емых
мо и́х от Мен е́, полож и́ша мя м е́рзость себ е́: пр е́дан бых и не исхожда́ х. О�чи мо и́
изнемог о́сте от нищет ы́, воззв а́х к Теб е́, Г о́споди, весь день, в озде́х к Теб е́ р у́це
мо и́. Ед а́ м е́ртвыми твор и́ши чудес а́? Ил и́ вр а́чеве воскрес я́т, и испов е́дятся Т е-
б е́? Ед а́ пов е́сть кто во гр о́бе м и́лость Тво ю́, и и́стину Тво ю́ в пог и́бели? Ед а́ п о-
зн а́на б у́дут во тьме чудес а́ Тво я́, и пр а́вда Тво я́ в земл и́ забв е́нней? И аз к Теб е́,
Г о́споди, воззв а́х и у́тро мол и́тва мо я́ предвар и́т Тя. Вск у́ю, Г о́споди, отр е́еши
д у́шу мо ю́, отвращ а́еши лиц е́ Тво е́ от Мен е́? Нищ есмь аз, и в труд е́х от ю́ности
мое я́; возн е́с же ся, смир и́хся, и изнемог о́х. На мне преид о́ша гн е́ви Тво и́, устр а-
ш е́ния Тво я́ во змут и́ша мя, обыдо́ ша мя я́ко вод а́, весь день одерж а́ша мя вк у́пе.
Уд а́лил ес и́ от Мен е́ др у́га и и́скренняго, и зн а́емых мо и́х от страст е́й.
Го́споди Б о́же спас е́ния моег о́, во дни воззва́ х, и в нощи́ пред Тоб о́ю. Да
вн и́дет пред Тя мол и́тва мо я́: приклон и́ у́ хо Тво е́ к мол е́нию моем у́.
ПСАЛОМ 102:
Б лагослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода, и вся вн у́тренняя моя́ и́ мя св я́тое Ег о́. Благ о-
слов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода, и не забыв а́й всех возда я́ний Ег о́, очищ а́ющаго вся бе з-
зак о́ния тво я́, исцел я́ющаго вся нед у́ги тво я́, избавл я́ющаго от истл е́ния жив о́т
твой, венч а́ющаго тя м и́лостию и щедр о́тами, исполн я́ющаго во благ и́х жел а́ние
тво е́: обнов и́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́ . Творя́й м и́лостыни Госпо́ дь, и судьбу́
последование.рф 14 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
всем об и́димым. Сказ а́ п ут и́ Сво я́ Моисе́ ови, сынов о́м Изр а́илевым х оте́ния Сво я́:
Щедр и М и́лостив Госп о́дь, Долготерпел и́в и Многом и́лостив. Не до конц а́ пр о-
гн е́вается, ниж е́ во век вражд у́ет, не по беззак о́нием н а́шым сотвор и́л есть нам,
ниж е́ по грех о́м н а́шым возд а́л есть на м. Я�ко по высот е́ неб е́сней от земл и́, у т-
верд и́л есть Госпо́ дь ми́лость Свою́ на бо я́щихся Ег о́. Ел и́ко отсто я́т вост о́цы от
з а́ пад, уд а́лил есть от нас беззак о́ния н а́ша. Я�коже щ е́дрит от е́ц с ы́ны, ущ е́дри
Госпо́ дь боя́щихся Ег о́. Я� ко Той позн а́ созд а́ние н а́ше, помян у́, я́ ко персть есм ы́.
Челов е́к, я́ко трав а́ дн и́е eг о́, я́ко цвет с е́льный, т а́ко оцвет е́т, я́ко дух пр о́йде в
нем, и не б у́дет, и не позн а́ет ктому́ м е́ста своег о́. М и́лость же Госп о́дня от в е́ка и
до в е́ка на бо я́щихся Ег о́, и пр а́вда Ег о́ на сын е́х сын о́в, хран я́щих зав е́т Ег о́, и
п о́мнящих з а́поведи Ег о́ твор и́ти я́. Госпо́ дь на Небес и́ угот о́ва Прест о́л Свой, и
Ц а́рство Ег о́ вс е́ми облад а́ет. Благослов и́те Г о́спода вси А�нгели Ег о́, с и́льнии
кр е́постию, твор я́щии сл о́во Ег о́, усл ы́шати глас слов е́с Ег о́. Благослов и́те
Г о́ спода вся С и́лы Ег о́, слуг и́ Ег о́, твор я́щии в о́лю Ег о́. Благослов и́те Г о́спода вся
дел а́ Ег о́, на вс я́ком м е́сте влад ы́чества Ег о́, бл агослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода.
На вс я́ком м е́сте влад ы́чества Ег о́, благослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода.
ПСАЛОМ 142:
Г о́споди, усл ы́ши мол и́тву мо ю́, внуш и́ мол е́ние мо е́ во и́стине Тво е́й, у с-
лы́ ши мя в пр а́вде Тво е́й и не вн и́ди в суд с раб о́м Тво и́м, я́ко не оправд и́тся
пред Тоб о́ю всяк жив ы́й. Я�ко погн а́ враг д у́шу мо ю́, смир и́л е сть в з е́млю ж и-
в о́т мой, посад и́л мя есть в т е́мных, я́ко м е́ртвыя в е́ка. И ун ы́ во мне дух мой,
во мне смят е́ся с е́рдце мо е́. Помян у́х дни др е́вния, поучи́ хся во всех д е́лех
Тво и́х, в твор е́ниих рук у́ Тво е́ю поуча́ хся. Возд е́х к Теб е́ р у́це мо и́, душ а́ мо я́,
я́ ко земл я́ безв о́дная Теб е́. Ск о́ро усл ы́ши мя, Г о́споди, исчез е́ дух мой, не о т-
врат и́ лиц а́ Твоег о́ от Мен е́, и упод о́блюся низход я́щым в ров. Сл ы́шану сотв о-
р и́ мне за у́тра м и́лость Тво ю́, я́ко на Тя упов а́х. Скаж и́ мне, Г о́споди, путь
в о́ньже пойд у́, я́ ко к Теб е́ взях д у́шу мо ю́. Изм и́ мя от враг мо и́х, Г о́споди, к Т е-
б е́ прибег о́х. Науч и́ мя твор и́ти в о́лю Тво ю́, я́ ко Ты ес и́ Бог мой. Дух Твой Бл а-
г и́ й наст а́вит мя на з е́млю пр а́ву. И�мене Твоег о́ р а́ди, Г о́споди, жив и́ши мя,
пр а́вдою Тво е́ю извед е́ши от печ а́ли д у́шу мо ю́. И м и́лостию Тво е́ю потр е-
б и́ ши враг и́ мо я́ и погуб и́ши вся стуж а́ющыя душ и́ мо е́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Усл ы́ши мя, Г о́споди, в пр а́вде Тво е́й и не вн и́ди в суд с раб о́м Тво и́м.
Усл ы́ши мя, Г о́споди, в пр а́вде Тво е́й и не вн и́ди в суд с раб о́м Тво и́м.
Дух Твой Благ и́й наст а́вит мя на з е́млю пр а́ву.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же. (Трижды)
последование.рф 15 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИ Я� :
Диакон : Ми́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (На каждое прошение)
Диакон : О Св ы́шнем м и́ре и спас е́нии душ н а́ших, Г о́споду пом о́лимся.
О ми́ре всег о́ м и́ра, благосто я́нии Свят ы́х Б о́жиих Церкв е́й и соедин е́нии всех, Г о́споду п ом о́лимся.
О свя те́м хр а́ме сем и с в е́рою, благогов е́нием и стр а́хом Б о́жиим вход я́щих в онь, Г о́споду п ом о́лимся.
О вел и́ком Господ и́не и Отц е́ н а́шем Свят е́йшем Патри а́рхе Кир и́лле , и о Господ и́не н а́шем, Выс о-
копреосвящ е́ннейшем митропол и́те
(или: архиеп и́скопе, или: преосвящ е́ннейшем еп и́скопе имяр е́к) ,
честн е́м пресв и́терстве, вo Христ е́ ди а́констве, о всем пр и́чте и л ю́дех, Г о́споду п ом о́лимся.
О Богохран и́мей стран е́ н а́шей, власт е́х и в о́инстве е я́, Г о́споду п ом о́лимся.
О гр а́де сем
(ил и о ве́си сей ), вс я́ком гр а́де, стран е́ и в е́рою жив у́щих в них, Г о́споду п ом о́лимся.
О благораствор е́нии возд у́хов, о изоб и́лии плод о́в земн ы́х и вр е́менех м и́рных, Г о́споду п ом о́лимся.
О пл а́вающих, путеш е́ствующих, нед у́гующих, стр а́ждущих, плен е́нных и о спас е́нии их.
Г о́ споду пом о́лимся.
О изб а́витися нам от вс я́кия ск о́рби, гн е́ва и н у́жды, Г о́споду п ом о́лимся.
Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и П ри снод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко подоб а́ет Теб е́ вс я́кая сл а́ва честь и поклон е́ние, Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, н ы́не и
пр и́сн о и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

БОГ ГОСП О�ДЬ , ГЛАС 4 :
Диакон : Бог Госп о́дь, и яв и́ся нам, благослов е́н Гряд ы́й во И� мя Госп о́дне.
Стих 1: Испов е́дайтеся Г о́сподеви, я́ко благ, я́ко в век м и́лость Ег о́.
Хор: Бог Госп о́дь, и яв и́ся нам, благослов е́н Гряд ы́й во И�мя Го сп о́д не.
(И далее на каждый стих)
Стих 2: Обыш е́дше обыд о́ша мя, и И�менем Госп о́дним противл я́хся им.
Стих 3: Не умр у́, но жив б у́ду, и пов е́м дел а́ Госп о́дня.
Стих 4: Ка́мень, Ег о́же небрег о́ша з и́ждущии, Сей б ы́сть во глав у́ у́ гла, от Г о́спода бысть Сей, и есть
д и́ вен во очес е́х н а́ших.

Т
РОП А�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4 :
Хор: Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей всел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.
(Дважды)

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей всел е́нней:/ из
Теб е́ бо воз сия́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.

последование.рф 16 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
КАФИ�ЗМЫ :
Хор: Го́споди, пом и́луй .
( Т рижды)
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Чтец: И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
К
АФ И�ЗМА ЧЕТВ Е�РТАЯ :
ПСАЛ О�М 24:
К Теб е́, Г о́споди, воздвиг о́х д у́шу мо ю́, Б о́же мой, на Тя упов а́х, да не п о-
стыж у́ся во век, ниж е́ да посме ю́т ми ся враз и́ мо и́, и́ бо вси терп я́щии Тя не
постыд я́тся. Да постыд я́тся беззак о́ннующии в отще́. Пут и́ Тво я́, Г о́споди,
скаж и́ ми, и стез я́м Тво и́м науч и́ мя. Наст а́ви мя на и́стину Тво ю́, и науч и́ мя,
я́ ко Ты ес и́ Бог Спас мой, и Теб е́ терп е́х весь день. Помян и́ щедр о́ты Тво я́,
Го́ споди, и м и́лости Тво я́, я́ко от в е́ка суть. Грех ю́ности мое я́, и нев е́дения
моег о́ не помян и́, по м и́лости Тво е́й помян и́ мя Ты, р а́ди бл а́гости Твое я́,
Го́ споди. Благ и прав Госп о́дь, сег о́ р а́ди законополож и́т согреш а́ющым на
пут и́. Наст а́вит кр о́ткия на суд, науч и́т кр о́ткия пут е́м Сво и́м. Вси пути е́ Го с-
п о́дни м и́лость и и́стина, взыск а́ющым зав е́та Ег о́, и свид е́ния Ег о́. Р а́ди
и́ мене Твоег о́, Г о́споди, и оч и́
сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челов е́к
бо я́йся Г о́спода? Законополож и́т eм у́ на пут и́, eг о́же изв о́ли. Душ а́ eг о́ во
благ и́х водвор и́тся, и с е́мя eг о́ насл е́дит з е́млю. Держ а́ва Госп о́дь бо я́щихся
Ег о́, и зав е́т Ег о́ яв и́т им. О�чи мо и́ в ы́ ну ко Г о́споду, я́ко Той ист о́ргнет от
с е́ ти н о́зе мо и́. Пр и́зри на мя и пом и́луй мя, я́ко единор о́
д и нищ есмь аз.
Ско́рби с е́рдца моег о́ умн о́жишася, от нужд мо и́х извед и́ мя. Виждь см и-
р е́ние мо е́, и труд мой, и ост а́ви вся грех и́ мо я́. Виждь враг и́ мо я́, я́ко у м-
н о́жишася, и ненавид е́нием непр а́ведным возненав и́деша мя. Сохран и́ д у́шу
мо ю́, и изб а́ви мя, да не постыж у́ся, я́ко упов а́х на Тя. Незл о́бивии и пр а́вии
пр илепл я́хуся мне, я́ко п отерп е́х Тя, Г о́споди, Изб а́ви, Б о́же, Изр а́иля от всех
скорб е́й eг о́.
ПСАЛ О�М 25:
Суд и́ ми, Г о́споди, я́ко аз незл о́бою мо е́ю ход и́х, и на Г о́спода упов а́я, не и з-
немог у́. Искус и́ мя, Г о́споди, и испыт а́й мя, разжз и́ утр о́бы мо я́, и с е́рдце мо е́.
Я� ко м и́лость Тво я́ пред оч и́ма мо и́ма есть, и благоугод и́х во и́стине Тво е́й. Не
сед о́х с с о́нмом с у́етным, и со законопрест у́пными не вн и́ду. Возненав и́дех
ц е́рковь лук а́внующих, и с нечест и́выми не с я́ду. Ум ы́ю в непов и́нных р у́це
мо и́, и об ы́ду ж е́ртвенник Твой, Г о́споди. Е�же усл ы́шати ми глас хвал ы́ Твое я́, и
пов е́дати вся чудес а́ Тво я́. Г о́споди, возлюб и́х благ ол е́пие д о́му Твоег о́ и м е́сто
сел е́ния сл а́вы Твое я́. Да не погуб и́ши с нечест и́выми д у́шу мо ю́, и с м у́жи кр о-
в е́й жив о́т мой . И� хже в рук у́ беззак о́ния, десн и́ца их исп о́лнися мзды. Аз же н е-
зл о́бою мо е́ю ход и́х, изб а́ви мя, Г о́споди, и пом и́луй мя. Ног а́ мо я́ ста на право-
т е́: в ц е́рквах благ ословл ю́ Тя, Г о́споди.

последование.рф 17 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ПСАЛО�М 26:
Госп о́дь просвещ е́ние мо е́ и Спас и́тель мой, ког о́ убо ю́ся? Госп о́дь З а-
щ и́титель живот а́ моег о́, от ког о́ устраш у́ся? Внегд а́ приближ а́тися на мя
зл о́бующым, е́же сн е́сти пл о́ти мо я́, оскорбл я́юшии мя, и враз и́ мо и́, т и́и и з-
нем о́гоша и пад о́ша. А�ще ополч и́тся на мя полк, не убо и́тся с е́рдце мо е́, а́ще
вос та́нет на мя брань, на Нег о́ аз упова́ ю. Еди́но прос и́х от Г о́спода, то вз ыщ у́:
е́ же жи́ ти ми в дом у́ Госп о́дни вся дни живот а́ моег о́, зр е́ти ми красот у́ Го с-
п о́дню и посещ а́ти храм свят ы́й Ег о́. Я� ко скры мя в сел е́нии Сво е́м в день зол
мо и́х, покр ы́ мя в т а́йне сел е́ния Своег о́, на к а́мень вознес е́ мя. И н ы́не се во з-
нес е́ глав у́ мо ю́, на враг и́ мо я́: обыд о́х и пожр о́х в сел е́нии Ег о́ ж е́ртву хв а-
л е́ния и воскликнов е́ния, по ю́ и воспо ю́ Г о́ сподеви. Усл ы́ши, Г о́споди, глас
мой, и́мже воззв а́х: пом и́луй мя и услы́ши мя. Теб е́ реч е́ с е́ рдце мо е́, Г о́спода
взыщ у́. Взыск а́ Теб е́ лиц е́ мо е́, лиц а́ Твоег о́, Г о́споди, взыщ у́. Не о тврат и́ лиц а́
Твоег о́ от мен е́ и не уклон и́ся гн е́вом от раб а́ Твоег о́: пом о́щник мой б у́ди, не
отр и́ни мен е́, и не ост а́ви мен е́, Б о́же С паси́телю мой. Я�ко от е́ц мой и м а́ти
мо я́ ост а́виста мя, Госп о́дь же воспри я́т мя. Законополож и́ ми, Г о́споди, в пут и́
Тво е́м и наст а́ви мя на стез ю́ пр а́вую враг мо и́х р а́ди. Не пред а́ждь мен е́ в
д у́шы стуж а́ющих ми, я́ко вост а́ша на мя свид е́теле непр а́веднии и солг а́ н е-
пр а́вда себ е́. В е́рую в и́дети благ а́я Госп о́дня на земл и́ жив ы́х. Потерп и́
Го́ спода, муж а́йся и да креп и́тся с е́рдце тво е́, и потерпи́ Г о́ спода .
Чтец: Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Хор: И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. А м и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же .
(Трижды)
Го́споди, пом и́луй. (Т рижды)
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Чтец: И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
ПСАЛ О�М 27:
К Теб е́, Г о́споди, воззов у́, Б о́же мой, да не пр емолчи́ши от мен е́, да не к о-
гд а́ премолч и́ши от мен е́: и упод о́блюся низход я́щым в ров. Усл ы́ши,
Го́ споди, глас мол е́ния моег о́, внегд а́ мол и́ти ми ся к Теб е́, внегд а́ возд е́ти
ми р у́це мо и́ ко хр а́му свят о́му Твоем у́. Не привлец ы́ мен е́ со гр е́шники и с
д е́лающими непр а́вду не погуб и́ мен е́, глаг о́лющими мир с бл и́жними
сво и́ми, зл а́я же в сердц а́х сво и́х. Даждь им, Г о́споди, по дел о́м их, и по л у-
к а́вству начин а́ний их: по дел о́м рук у́ их даждь им: возд а́ждь возда я́ние их
им. Я� ко не разум е́ша в дел а́ Госп о́дня и в дел а́ рук у́ Ег о́: разор и́ши я́, и не с о-
з и́ ждеши я́. Благослов е́н Госп о́дь, я́ко усл ы́ша глас мол е́ния моег о́. Госп о́дь
последование.рф 18 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Помо́щник мой, и Защ и́титель мой: на Нег о́ упов а́ с е́ рдце мо е́, и пом о́же ми,
и процвет е́ плоть мо я́, и в о́лею мо е́ю испов е́мся Ем у́. Госп о́дь утвержд е́ние
люд е́й Сво и́х, и Защ и́титель спас е́ний христ а́ Своег о́ есть. Спас и́ л ю́ ди Тво я́ и
благослови ́досто я́ние Тво е́, и упас и́ я́ , и возм и́ я́ до в е́ка
.
ПСАЛ О�М 28:
Принес и́те Г о́сподеви с ы́нове Б о́жии, принес и́те Г о́сподеви, с ы́ны о́вни,
принес и́те Г о́сподеви сл а́ву и честь. Принес и́те Г о́сподеви сл а́ву и́мени Ег о́,
поклон и́теся Г о́сподеви во двор е́ свят е́м Ег о́. Глас Госп о́день на вод а́х, Бог
сл а́вы возгрем е́, Госп о́дь на вод а́х мн о́гих. Глас Госп о́день в кр е́пости, глас
Госп о́ден ь в великол е́пии. Глас Г о́спода, сокруш а́ющаго к е́дры, и стр ы́ет Го с-
п о́дь к е́дры Лив а́нския: и истн и́т я́ я́ ко тельц а́ Лив а́нска, и во зл ю́ бленный я́ко
сын единор о́жь. Глас Г о́спода, пресец а́ющаго пл а́мень огн я́. Глас Г о́спода,
стряс а́ющаго пуст ы́ню, и стря се́ т Госп о́дь пуст ы́ню Кадд и́йскую. Глас Го с-
п о́день сверш а́ющий ел е́ни, и откр ы́ет дубр а́вы, и в хр а́ме Ег о́ вс я́кий глаг о́лет
сл а́ву. Госп о́дь пот о́п насел я́ет, и с я́дет Госп о́дь Царь в век. Госп о́дь кр е́пость
л ю́ дем Сво и́м даст, Госп о́дь благослов и́т л ю́ди Сво я́ м и́ром .
ПСАЛ О�М 29:
Вознес у́ Тя, Г о́споди, я́ко подъ я́л мя ес и́, и не возвесел и́л ес и́ враг о́в мо и́х
о мне. Го́ споди Б о́же мой, воззв а́х к Теб е́, и исцел и́л мя ес и́. Го́ споди, возв е́л
ес и́ от а́да д у́шу мо ю́, спасл мя ес и́ от низход я́щих в ров. П о́йте Г о́сподеви,
препод о́бнии Ег о́, и испов е́дайте п а́мять свят ы́ни Ег о́. Я� ко гнев в я́рости Ег о́,
и жив о́т в в о́ли Ег о́: в е́чер водвор и́тся плачь, и за у́тра р а́дость. Аз же рех во
об и́лии мо е́м: не подв и́жуся во век. Г о́споди, в о́лею Тво е́ю под а́ждь до бро́те
мо е́й с и́лу. Отврат и́л же ес и́ лиц е́ Тво е́, и бых смущ е́н. К Теб е́, Г о́споди, во з-
зов у́, и к Б о́гу моем у́ помол ю́ся. К а́я п о́льза в кр о́ви мо е́й, внегд а́ сход и́ти ми
во истл е́ние? Ед а́ испов е́стся Теб е́ персть, ил и́ возвест и́т и́стину Тво ю́?
Сл ы́ша Г оспо́дь и пом и́лова мя: Госп о́дь бысть Пом о́щник мой. Обрат и́л ес и́
плачь мой в р а́дость мне: растерз а́л ес и́ вр е́тище мо е́, и препо я́сал мя ес и́ в е-
с е́ лием. Я� ко да воспо е́т Теб е́ сл а́ва мо я́, и не умил ю́ся: Г о́споди Б о́же мой, во
век испов е́мся Теб е́
.
Чте ц: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу .

Хор: И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же.
(Трижды)
Го́споди, пом и́луй . (Трижды)
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Чтец: И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
последование.рф 19 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ПСАЛО�М 30:
На Тя, Г о́споди, упов а́х, да не постыж у́ся во век: пр а́вдою Тво е́ю изб а́ви мя
и изм и́ мя. Приклон и́ ко мне у́хо Тво е́, ускор и́ изъ я́ти мя, б у́ди ми в Б о́га З а-
щ и́тителя, и в дом приб е́жища, е́же спаст и́ мя. Я� ко держ а́ва мо я́ и при-
б е́жище мо е́ ес и́ Ты, и и́мене Твоег о́ р а́ди наст а́виши мя, и препит а́еши мя.
Извед е́ши мя от с е́ти се я́, ю́ же скр ы́ша ми, я́ко Ты ес и́ Защ и́титель мой,
Го́ споди. В р у́це Тво и́ предлож у́ дух мой: изб а́вил мя ес и́, Г о́споди Б о́же
и́ стины. Вознена ви́ дел ес и́ хран я́щыя сует ы́ вотщ е́: аз же на Г о́спода упов а́х.
Возр а́дуюся и возвесел ю́ся о м и́лости Тво е́й, я́ко призр е́л ес и́ на смир е́ние
мо е́, спасл ес и́ от нужд д у́шу мо ю́, и н е́си мен е́ затвор и́л в рук а́х вр а́жиих, п о-
ст а́вил ес и́ на простр а́нне н о́зе мо и́. Пом и́луй мя, Г о́споди, я́ко скорбл ю́:
смят е́ся я́ростию о́ко мо е́, душ а́ мо я́ и утро́ ба моя́. Я� ко исчез е́ в бол е́зни ж и-
в о́т мой и л е́та мо я́ в воздых а́ниих, изнем о́же нищет о́ю кр е́пость мо я́ и
к о́сти мо я́ смят о́шася. От всех враг мо и́х бых понош е́ние, и сос е́дом мо и́м з е-
л о́, и страх зн а́емым мо и́м: в и́дящии мя вон беж а́ша от мен е́. Забв е́н бых я́ко
мертв от с е́рдца, бых я́ко сос у́д погубл е́н. Я� ко сл ы́шах гажд е́ние мн о́гих, ж и-
в у́щих о́крест, внегд а́ собр а́тися им вк у́пе на мя, при я́ти д у́шу мо ю́ со ве-
щ а́ша. Аз же на Тя, Г о́споди, упов а́х, рех: Ты ес и́ Бог мой. В рук у́ Тво е́ю
жр е́бии мо и́: изб а́ви мя из рук и́ враг мо и́х и от гон я́щих мя. Просвет и́ лиц е́
Тво е́ на раб а́ Твоег о́, спас и́ мя м и́лостию Тво е́ю. Г о́споди, да не постыж у́ся,
я́ ко призв а́х Тя: д а постыд я́
тся нечест и́вии и сн и́дут во ад. Н е́мы да бу́ дут
устн ы́ льст и́выя, глаг о́лющыя на пр а́веднаго беззак о́ние, горд ы́нею и ун и-
чиж е́нием. Коль мн о́гое мн о́жество бл а́гости Твое я́, Г о́споди, ю́же скрыл ес и́
бо я́щымся Теб е́, сод е́лал ес и́ упов а́ющым на Тя пред сы́ны челов е́ческими.
Скр ы́еши их в т а́йне лиц а́ Твоег о́ от мят е́жа челов е́ческа, покр ы́еши их в
кр о́ве от пререк а́ния яз ы́к. Благослов е́н Госп о́дь, я́ко удив и́ м и́лость Сво ю́
во гр а́де огражд е́ния. Аз же рех во изступл е́нии мо е́м: отв е́ржен есмь о т ли-
ц а́ о́ чию Тво е́ю: сег о́ р а́ди усл ы́шал ес и́ глас мол и́твы мое я́, внегд а́ воззв а́х к
Теб е́. Возлюб и́те Г о́спода, вси препод о́бнии Ег о́, я́ко и́стины взыск а́ет Го с-
п о́дь, и возда е́т изл и́ше твор я́щым горд ы́ню. Муж а́йтеся, и да креп и́тся
с е́ рдце в а́ше, вси упов а́ющии на Г о́спода .
ПСАЛ О�М 31:
Блаж е́ни, и́хже ост а́вишася беззак о́ния и и́хже прикр ы́шася грес и́. Блаж е́н
муж, eм у́же не вмен и́т Госп о́дь грех а́, ниж е́ есть во уст е́х eг о́ лесть. Я� ко
умолч а́х, обетш а́ша к о́сти мо я́, от е́же зв а́ти ми весь день. Я� ко день и нощь
отягот е́ на мне рук а́ Тво я́, возврат и́хся на страсть, егд а́ унз е́ ми терн. Безз а-
последование.рф 20 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ко́ние мо е́ позн а́х и грех а́ моег о́ не покр ы́х, рех: испов е́м на мя беззак о́ние
мо е́ Го́ сподеви, и Ты ост а́вил ес и́ неч е́стие с е́рдца моег о́. За то пом о́лится к
Теб е́ всяк препод о́бный во вр е́мя благопотр е́бно: об а́че в пот о́пе вод мн о́гих
к нем у́ не прибл и́жатся. Ты ес и́ приб е́жище мо е́ от ск о́рби обдерж а́щия мя:
р а́досте мо я́, изб а́ви мя от обыш е́дших мя. Вразумл ю́ тя и наст а́влю тя на
путь сей, в о́ньже п о́йдеш и, утверж у́ на тя о́чи Мо и́. Не б у́дите я́ко конь и
меск, и́мже несть р а́зума: брозд а́ми и узд о́ю ч е́люсти их вост я́гнеши, не
приближ а́ющихся к теб е́. Мн о́ги ра́ ны гр е́шному, упов а́ющаго же на Г о́спода
м и́лость об ы́дет. Весел и́теся о Г о́споде, и р а́дуйтеся , пра́веднии, и хв а-
л и́ теся, вси пр а́вии с е́рдцем .
Чтец:
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же.
(Трижды)

ЕКТЕНИЯ� М А�ЛАЯ :
Диакон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : П ресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Приснод е́ву Ма-
р и́ ю, с о вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.

Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко Твоя́ держ а́ва и Тво е́ есть Ц а́рство, и с и́ла, и сл а́ва, Отц а́, и С ы́на, и Свят а́го Д у́ха,
н ы́ не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь .

СЕДАЛ ЕН , ГЛАС 4 , ПОД О�БЕН : «У ДИВ И�СЯ ИО�СИФ …» :
Возоп и́й, Дав и́де, что кл я́тся теб е́ Бог?/ Я�же мне кл я́тся, реч е́, и исп о́лни
уж е́:/ от плод а́ чр е́ва моег о́ д а́вый Дев и́цу,/ из Не я́же Сод е́тель Христ о́с,
Н о́вый Ад а́м ро ди́ ся, Царь на прест о́ле мо е́м;/ и ц а́рствует днесь, им е́яй
Ца́ рство недв и́жимо.// Непл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу
Ж и́зни н а́шея.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Возоп и́й, Дав и́де, что к ля́тся теб е́ Бог?/ Я�же мне кл я́тся, реч е́, и исп о́лни
уж е́:/ от плод а́ чр е́ва моег о́ д а́вый Дев и́цу,/ из Не я́же Сод е́тель Христ о́с,
Н о́вый Ад а́м род и́ся, Царь на прест о́ле мо е́м;/ и ц а́рствует днесь, им е́яй
Ца́ рство недв и́жимо.// Непл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу
Ж и́зни н а́шея.

Хор: Го́споди, пом и́луй . ( Т ри́жды)
последование.рф 21 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Чтец: И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
К
АФ И�ЗМА ПЯ�ТАЯ :
ПСАЛ О�М 32:
Ра́дуйтеся, пр а́веднии, о Г о́споде, пр а́вым подоб а́ет похв ала́. Исп о-
в е́дайтеся Г о́сподеви в г у́слех, во псалт и́ри десятостр у́ннем п о́йте Ем у́. Во с-
п о́йте Ем у́ песнь н о́ву, д о́бре п о́йте Ем у́ со восклиц а́нием: я́ко пр а́во сл о́во
Госп о́дне, и вся дел а́ Ег о́ в ве́ ре. Л ю́ бит м и́лостыню и суд Госп о́дь, м и́лости
Госп о́д ни исп о́лнь земл я́. Сл о́вом Госп о́дним небес а́ утверд и́шася, и д у́хом
уст Ег о́ вся с и́ла их. Собир а́яй я́ко мех в о́ды морск и́я, пол ага́ яй в сокр о́вищах
б е́здны. Да убо и́тся Г о́спода вся земл я́, от Нег о́же да подв и́жутся вси ж и-
в у́щии по всел е́нней. Я� ко Той реч е́, и б ы́ша, Той повел е́, и созд а́шася. Го с-
п о́дь разор я́ет сов е́ты яз ы́ков, отмет а́ет же м ы́сли люд е́й, и отмет а́ет сов е́ты
княз е́й. Сов е́т же Госп о́день во век пребыв а́ет, помышл е́ния с е́рдца Ег о́ в
род и род. Блаж е́н яз ы́к, eм у́же есть Госп о́дь Бог e го́ , л ю́ди, я́же избр а́ в н а-
сл е́дие Себ е́. С Небес е́ призр е́ Госп о́дь, в и́де вся с ы́ны челов е́ческия. От г о-
т о́ ваго жил и́ща Своег о́ призр е́ на вся жив у́щыя на земл и́. Со зд а́вый на ед и́не
сердц а́ их, разумев а́яй на вся дел а́ их. Не спас а́ется царь мн о́гою с и́лою, и
испол и́н не спас е́тся мн о́жеством кр е́пости свое я́. Лож конь во спас е́ние, во
мн о́жестве же с и́лы свое я́ не спас е́тся. Се о́чи Госп о́дни на бо я́щыяся Ег о́,
упов а́ющыя на м и́лость Ег о́. Изб а́вити от см е́рти д у́шы их, и препит а́ти я́ в
глад. Душ а́ же н а́ша ч а́ет Г о́спода, я́ко Пом о́щник и Защ и́титель наш есть.
Я� ко о Нем возвесел и́тся с е́рдце н а́ше, и во и́мя свят о́е Ег о́ упов а́хом. Б у́ди,
Го́ споди, м и́лость Тво я́ на нас, я́коже упов а́хом на Тя .
ПСАЛ О�М 33:
Благословл ю́ Г о́ спода на вс я́кое вр е́мя, в ы́ну хвал а́ Ег о́ во уст е́х мо и́х. О
Го́ споде похв а́лится душ а́ мо я́, да усл ы́шат кр о́тцыи и возвесел я́тся. Возв е-
л и́ чите Г о́спода со мн о́ю и вознес е́м и́мя Ег о́ вку́ пе. Взыск а́х Г о́спода и у с-
л ы́ ша мя, и от всех скорб е́й мо и́х изб а́ви мя. Приступ и́те к Нем у́ и просв е-
т и́ теся, и л и́ца в а́ша не постыд я́тся. Сей н и́щий воззв а́, и Го сп о́дь усл ы́ша и́,
и от всех скорб е́й eг о́ спас е́ и́ . Ополч и́тся А�нгел Госп о́день о́крест бо я́щихся
Ег о́, и изб а́вит их. Вкус и́те и в и́дите, я́ко благ Госп о́дь; блаж е́н муж, и́же уп о-
в а́ет Нань. Б о́йтеся Г о́спода, вси свят и́и Ег о́, я́ко несть лиш е́ния бо я́щымся
Ег о́. Бог а́тии обнищ а́ша и взалк а́ша, взыск а́ющии же Г о́спода не лиш а́тся
вс я́каго бл а́га. Приид и́те, ч а́да, посл у́шайте мен е́, стр а́ху Госп о́дню науч у́
вас. Кт о́ есть челов е́к х отя́й жив о́т, люб я́й дни в и́дети бл а́ги? Удерж и́ яз ы́к
последование.рф 22 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
твой от зла, и устн е́ тво и́, е́ же не глаг о́лати льсти. Уклон и́ся от зла и сотвор и́
бл а́го. Взыщ и́ м и́ра, и пожен и́ и́ . о́ чи Госп о́дни на пр а́ведныя, и у́ши Ег о́ в
мол и́тву их. Лиц е́ же Госп о́дне на тво ря́щыя зл а́я, е́же потреб и́ти от земл и́
п а́мять их. Воззв а́ша пр а́веднии, и Госп о́дь усл ы́ша их, и от всех скорб е́й их
изб а́ви их. Близ Госп о́дь сокр уш е́нных с е́рдцем, и смир е́нныя д у́хом спас е́т.
Мн о́ги ск о́рби пр а́ведным, и от всех их изб а́вит я́ Госп о́д ь. Хран и́т Госп о́дь
вся к о́сти их, ни ед и́на от них сокруш и́тся. Смерть гр е́шников лют а́, и нен а-
в и́ дящии пр а́веднаго прегр е́шат. Изб а́вит Госп о́дь д у́шы раб Сво и́х, и не
прегреш а́т вси, упов а́ющии на Нег о́.
Чтец: Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Хо р: И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. А м и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же.
(Трижды)
Го́споди, пом и́луй . ( Т рижды)
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Чтец: И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
ПСАЛ О�М 34:
Суд и́, Г о́споди, об и́дящыя мя, побор и́ бор ю́щыя мя. Приим и́ ор у́жие и щит,
и вост а́ни в п о́мощь мо ю́. Изс у́ни мечь, и заключ и́ сопрот и́в гон я́щих мя.
Рцы душ и́ мо е́й: спас е́ние тво е́ есмь Аз. Да постыд я́тся и поср а́мятся
и́ щущии д у́шу мо ю́, да возврат я́тся всп ять и постыд я́тся м ы́слящии ми зл а́я.
Да б у́дут я́ко прах пред лиц е́м в е́тра, и А�нгел Госп о́день оскорбл я́я их. Да
б у́дет путь их тма и п о́лзок, и А�нгел Госп о́день погон я́яй их: я́ко т у́не
скр ы́ша ми п а́губу с е́ти свое я́, вс у́е понос и́ша душ и́ мо е́й. Да при и́дет eм у́
сеть, ю́же не весть, и лов и́тва, ю́же скры, да объ и́мет и́, и в сеть да впад е́т в
ню. Душ а́ же мо я́ возр а́дуется о Г о́споде, возвесел и́тся о спас е́нии Ег о́. Вся
к о́сти мо я́ рек у́т: Г о́споди, Г о́споди, кт о́ под о́бен Теб е́? Избавл я́яй н и́ща из
рук и́ кр е́пльших eг о́, и н и́ща, и уб о́га от расхищ а́ющих eг о́. Вост а́вше на мя
свид е́теле непр а́веднии, я́же не в е́дях, вопрош а́ху мя. Возд а́ша ми лук а́вая
воз благ а́я, и безч а́дие душ и́ мо е́й. Аз же, внегд а́ он и́ стуж а́ху ми, облач а́хся
во вр е́тище, и сми ря́х пост о́м д у́шу мо ю́, и мол и́тва мо я́ в н е́дро мо е́ возвр а-
т и́ тся. Я� ко бл и́жнему, я́ко бр а́ту н а́шему, т а́ко угожд а́х, я́ко пл а́ча и с е́туя,
т а́ко смир я́хся. И на мя возвесел и́шася и собр а́шася: собр а́шася на мя р а́ны,
и не позн а́х, раздел и́шася, и не у мили́шася. Искус и́ша мя, подражн и́ша мя
подражн е́нием, поскрежет а́ша на мя зуб ы́ сво и́ми. Г о́споди, когд а́ у́ зриши?
Устр о́й д у́шу мо ю́ от злод е́йства их, от лев единор о́дную мо ю́. Испов е́мся
последование.рф 23 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Тебе́ в ц е́ркви мн о́зе, в л ю́дех т я́жцех восхвал ю́ Тя. Да не возр а́дуются о мне
вражд у́ющии ми непр а́ведно, ненав и́дящии мя т у́не и помиз а́ющии оч и́ма.
Я� ко мне у́бо м и́рная глаг о́лаху и на гнев л е́сти помышл я́ху. Разшир и́ша на
мя уст а́ сво я́, р е́ша: бл а́гоже, бл а́гоже, в и́деша о́чи н а́ши. В и́дел ес и́, Г о́споди,
да не п ремолч и́ши. Г о́споди, не отступ и́ от мен е́. Вост а́ни, Г о́споди, и вонм и́
суд у́ моем у́, Б о́же мой и Г о́споди мой, на прю мо ю́. суд и́ ми, Г о́споди, по
пр а́вде Тво е́й, Г о́споди Б о́же мой, и да не возр а́дуются о мне. Да не рек у́т в
сердц а́х своих: бл а́гоже, бл а́гоже душ и́ н а́шей, ниж е́ да реку́ т: пожр о́хом eг о́.
Да постыд я́тся и поср а́мятся вк у́пе р а́дующиися злом мо и́м, да облек у́тся в
студ и срам велер е́чующии на мя. Да возр а́дуются и возвесел я́тся хот я́щии
пр а́вды мое я́, и да рек у́т в ы́ну: да возвел и́чится Г оспо́дь, хот я́щии м и́ра раб у́
Ег о́. И яз ы́к мой поуч и́тся пр а́вде Тво е́й, весь день хвал е́ Тво е́й .
ПСАЛ О�М 35:
Глаг о́лет пребеззак о́нный согреш а́ти в себ е́: несть стр а́ха Б о́жия пред
оч и́ма eг о́. Я� ко ульст и́ пред ним обрест и́ беззак о́ние сво е́ и вознен ави́дети.
Глаг о́лы уст eг о́ беззак о́ние и лесть, не восхот е́ разум е́ти е́же ублаж и́ти.
Беззак о́ние пом ы́сли на л о́жи сво е́м: предст а́ вс я́кому пут и́ небл а́гу, о зл о́бе
же не негодов а́. Го́ споди, на Небес и́ м и́лость Тво я́ и и́стина Тво я́ до о́блак.
Пр а́вда Твоя́, я́ ко г о́ры Б о́жия, судьб ы́ Тво я́ б е́здна мн о́га. Челов е́ки и скот ы́
спас е́ши, Г о́споди. Я� ко умн о́жил ес и́ м и́лость Тво ю́, Б о́же, с ы́нове же чел о-
в е́честии в кр о́ве крил у́ Тво е́ю над е́ятися и́мут. Упи ю́тся от т у́ка д о́му Тво е-
г о́ , и пот о́ком сл а́дости Твое я́ напо и́ши я́. Я� ко у Теб е́ ист о́чник живот а́, во
св е́те Тво е́м у́зрим свет. Проб а́ви м и́лость Тво ю́ в е́дущим Тя и пр а́вду Тво ю́
пр а́вым с е́рдцем. Да не при и́дет мне ног а́ горд ы́ни, и рук а́ гр е́шнича да не
подв и́жит мен е́. Т а́мо п ад о́ша вси д е́лающии беззак о́ние: изринов е́ни б ы́ша,
и не возм о́гут ст а́ти .
Чтец: Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Хор: И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. А м и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же.
(Трижды)
Го́споди, пом и́луй . ( Т рижды)
Сла́в а Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

Чтец: И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
ПСАЛ О�М 36:
Не ревну́й лук а́внующым, ниж е́ зав и́ди твор я́щим беззак о́ние. Зане́ я́ ко трав а́
ск о́ро и́зсшут, и я́ко з е́лие зл а́ка ск о́ро отпад у́т. Упов а́й на Г о́спода и твор и́ благ о-
ст ы́ню, и насел и́ з е́ млю, и упас е́шися в бог а́тстве е я́. Наслад и́ся Г о́сподеви, и даст
последование.рф 24 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ти прош е́ния с е́рдца Твоег о́. Откр ы́й ко Г о́споду путь твой и упов а́й на Н его́ , и Той
сотвор и́т: и извед е́т, я́ко свет, пр а́вду тво ю́ и судьб у́ тво ю́, я́ ко пол у́дне. Повин и́ся
Г о́сподеви и умол и́ Ег о́. Не ревн у́й сп е́ющему в пут и́ сво е́м, челов е́ку, твор я́щему
законопреступл е́ние. Прест а́ни от гн е́ва и ост а́ви я́рость, не ревн у́й е́же л у-
к а́вновати. Зан е́ лук а́внующии потреб я́тся, терп я́щии же Г о́спода, т и́и н асле́дят
з е́ млю. И ещ е́ м а́ло, и не б у́дет гр е́шника, и вз ы́щеши м е́сто eг о́, и не обр я́щеши.
Кр о́тцыи же насл е́дят з е́млю и наслад я́тся о мн о́жестве м и́ра. Назир а́ет гр е́шный
пр а́веднаго и поскреж е́щет нань зуб ы́ сво и́ми. Госп о́дь же посме е́тся eм у́, зан е́ пр о-
зир а́ет, я́ко при и́дет день eг о́. Мечь извлек о́ша гр е́шницы, напряг о́ша лук свой,
низлож и́ти уб о́га и н и́ща, закл а́ти пр а́выя с е́рдцем. Мечь их да вн и́дет в сердц а́ их,
и л у́цы их да сокруш а́тся. Л у́чше м а́лое пр а́веднику, п а́че бог а́тства гр е́шных
мн о́га. Зан е́ м ы́ шцы гр е́шных сокруш а́тся, утвержд а́ет же пр а́ведныя Госп о́дь.
Весть Госп о́дь пут и́ непор о́чных, и досто я́ние их в век б у́дет. Не постыд я́тся во
вр е́мя л ю́тое, и во днех гл а́да нас ы́тятся, я́ко гр е́шницы пог и́бнут. Враз и́ же Го с-
п о́дни, к у́пно просл а́витися им и вознест и́ся, исчез а́юще я́ко дым исчез о́ша.
За е́млет гр е́шный и не возврат и́т, пр а́ведный же щ е́дрит и да е́т. Я�ко благосл о-
в я́ щии Ег о́ насл е́дят з е́млю, клен у́щии же Ег о́ потреб я́тся. От Г о́спода стоп ы́ чел о-
в е́ку исправл я́ются, и пут и́ eг о́ восх о́щет зел о́. Егд а́ пад е́т, не разби е́тся, я́ко Гос-
п о́дь подкрепл я́ет р у́ку eг о́. Юне́ йший бых, и́бо состар е́хся, и не в и́дех пр а́ведника
ост а́влена, ниж е́ се́ мени eг о́ прос я́ща хл е́бы. Весь день м и́лует и вза и́м да е́т
пр а́ведный, и с е́мя eг о́ во б лагослов е́ние б у́дет. Уклон и́ся от зла и с отвор и́ бл а́го, и
всел и́
ся в век в е́ка. Я�ко Госп о́дь л ю́бит суд и не ост а́вит преп од о́бных Сво и́х, во век
сохран я́тся. Беззак о́нницы же изжен у́тся, и с е́мя нечест и́вых потреб и́тся.
Пр а́ведницы же насл е́дят з е́млю и всел я́тся в век в е́ка на ней. Уст а́ пр а́веднаго п о-
уч а́тся прем у́дрости, и яз ы́к eг о́ возглаг о́лет суд. Зак о́н Б о́га eг о́ в с е́рдце eг о́, и не
з а́ пнутся стоп ы́ eг о́. Сматр я́ет гр е́шный пр а́веднаго и и́щет е́же умертв и́ти eг о́.
Госп о́дь же не ост а́вит eг о́ в рук у́ eг о́, ниж е́ ос у́дит eг о́, егд а́ с у́ дит eм у́. Потерп и́
Г о́спода и сохран и́ путь Ег о́, и вознес е́т тя, е́же насл е́дити з е́млю, внегда́ потре б-
л я́тися гр е́шником у́зриши. В и́дех нечест и́ваго превознос я́щася и в ы́сящася, я́ко
к е́дры Лив а́нския. И м и́мо ид о́х, и се не б е́, и взыск а́х eг о́, и не обр е́теся м е́сто eг о́.
Хран и́ незл о́бие и виждь правот у́, я́ ко есть ост а́нок чел ов е́ку м и́рну. Беззак о́нницы
же потреб я́тся вк у́пе: ост а́нцы же нечест и́вых потр еб я́тся. Спас е́ние же пр а́ведных
от Г о́спода, и Защ и́титель их есть во вр е́мя ск о́рби. И пом о́жет им Госп о́дь, и и з-
б а́вит их, и изм е́т их от гр е́шник, и спас е́т их, я́ко уп ов а́ша на Нег о́.
Чтец: Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же.
(Трижды)
последование.рф 25 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Диакон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко Благ и Человекол ю́бец Бо г еси́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́, и С ы́ну, и Свят о́му
Д у́ху, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Аминь .
С
ЕДА�Л ЕН , Г ЛАС 4 , ПОД О�БЕН : «У ДИВ И�СЯ ИО�СИФ …» :
От к о́рене Иесс е́ева и от чресл Дав и́довых/ Богоотроков и́ца Мари а́м ра ж-
д а́ется днесь нам;/ р а́достию бо р а́дуются вс я́ческая и обновл я́ются./
Ср а́дуйтеся к у́пно, Н е́бо и земл я́,/ восхвал и́те Ю, от е́чествия яз ы́к! Иоак и́м
весел и́тся, и А�нна торжеств у́ет, зов у́щи:// непл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и
Пит а́тальницу Ж и́зни н а́шея.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
От к о́рене Иесс е́ева и от чресл Дав и́довых/ Богоотроков и́ца Мари а́м ра ж-
д а́ется днесь нам;/ р а́достию бо р а́дуются вс я́ческая и обновл я́ются./
Ср а́дуйтеся к у́пно, Н е́бо и земл я́,/ восхв али́те Ю, от е́чествия яз ы́к! Иоак и́м
весел и́тся, и А�нна торжеств у́ет, зов у́щи:// непл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и
Пит а́тальницу Ж и́зни н а́шея.


ПОЛИЕЛ Е�Й :
Хор: Хвал и́те И�мя Госп о́дне, хвал и́те, раб и́ Го́ спода.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Благос лове́н Госп о́дь от Си о́на, жив ы́й во Иерусал и́ме.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Испов е́дайтеся Г о́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век м и́лость Ег о́.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.
Испов е́дайтеся Б о́гу Неб е́сному, я́ко в век м и́лость Ег о́.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа.

ВЕЛИЧ А�НИЕ ПРА�ЗНИКА :
Духовенство : В елич а́ем Тя,/ Пресвят а́я Д е́во,/ и чтим свят ы́х Тво и́х род и́телей,/ / и всесл а́вное сл а́вим
рождеств о́ Тво е́.

Хор: Велич а́ем Тя,/ Пресвят а́я Д е́во,/ и чтим свят ы́х Тво и́х род и́телей,// и вс е-
сл а́вное сл а́вим рождеств о́ Тво е́.
последование.рф 26 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ПСАЛО�М ИЗБР А�ННЫЙ :
Хор: Помян и́, Г о́споди, Дав и́да и всю кр о́тость его. / Я� ко кл я́тся Г о́сподеви,
обещ а́ся Б о́гу И а́ковлю. / С е, сл ы́шахом я во Евфр а́фе, обрет о́хом я в пол я́х
дубр а́вы. / Пресл а́вная глаг о́лашася о теб е́, г ра́де Б о́жий. / Б ог поср ед е́ ег о́, и
не подв и́жится. / К ля́тся Госп о́дь Дав и́ду и́стиною, и не отв е́ржется ея. / О т
плод а́ чр е́ва твоег о́ посажд у́ на прест о́ле тво е́м. / Я� ко избр а́ Госп о́дь Си о́на,
изв о́ли ег о́ в жил и́ще себ е́./ О свят и́л есть сел е́ние Сво е́ В ы́ шний. / С вят ы́ня и
велел е́пота во свят и́ле ег о́./ С вят храм твой, д и́вен в пр а́вде. / Д о́му Твоем у́
подоб а́ет свят ы́ня, Г о́споди, в долгот у́ дней. / Помян у́ и́ мя Тво е́ во вс я́ком
р о́де и р о́де. // Б лагослов е́н Госп о́дь во век, и в век в е́ка.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа,// сл а́ва Теб е́, Б о́же. (Дважды)

Духовенство : Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа,// сл а́ва Теб е́, Б о́же. (Единожды)
Духовенство: В елич а́ем Тя,/ Пресвят а́я Де́во,/ и чтим свят ы́х Тво и́х род и́телей,// и всесл а́вное сл а́вим
рождеств о́ Тво е́.

ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Диакон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́т ию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко Благослов и́ся И�мя Тво е́, и просл а́вися Ц а́рство Тво е́, Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха
н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь .

СЕД А�Л ЬН Ы , ГЛАС 8 , ПОД О�БЕН : «П ОВЕЛ Е�ННОЕ Т А�ЙНО …» :
Чтец: Да р а́дуется Н е́бо, и земл я́ д а весел и́тся:/ Б о́жие бо н е́бо на земл и́ род и́ся,
Богонев е́стная Си я́, от обетов а́ния./ Непл о́ды Млад е́нца до и́т Мар и́ю, и
р а́дуется о рождеств е́ Иоак и́м:/ жезл, глаг о́ля, род и́ся мне,/ из нег о́же Цвет
Христ о́с прозяб е́,/ из к о́рене Дав и́дова.// Во и́стину чу́до пресл а́вно!


Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му и ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Обнов и́ся, Ад а́ме, р а́дуйся, Е�во, весел и́ся, Дав и́де, благод у́шствуй А�нно,/
и́ бо М а́ти Зижд и́теля твоег о́ ражд а́ется пресл а́вно;/ лик у́ет, обн о́вльшися,
в ся земл я́/ и р а́дуется, од е́яна во од е́жду;/ всяк яз ы́к, лик у́я, да вопи е́т М а-
р и́ и:// блаж е́н дом Дав и́дов, я́ко пит а́ет Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.


последование.рф 27 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
СТЕПЕ�ННА , ГЛАС 4 :
1
АНТИФ О�Н :
Хор: От ю́ности мое я́/ мн о́зи б о́рют мя стр а́сти,/ но Сам мя заступ и́// и спас и́,
Сп а́се мой.
Ненав и́дящии Си о́на,/ посрам и́теся от Г о́спода,/ я́ко трав а́ бо огн е́м//
б у́дете изс о́хше.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Свят ы́м Д у́хом/ вс я́ка душ а́ жив и́тся,/ и чистот о́ю во звыш а́ется,// све т-
л е́ется Тр о́йческим ед и́нством, священнот а́йне.


ПРОК И�МЕН И ЧТ Е�НИЕ ЕВ А� НГЕЛИЯ :
Диакон : Вонмем. Премудрость вонмем, п рокимен, глас 4 :
Помян у́ и́ мя Тво е́/ во вс я́ком р о́де и р о́де.
Хор: Помян у́ и́ мя Тво е́/ во вс я́ком р о́де и р о́де.

Диакон : Отр ы́гну с е́рдце мое сл о́во бл а́го, глаг о́лю аз дел а́ моя Цар е́ви.
Хор: Помян у́ и́ мя Тво е́/ во вс я́ком р о́де и р о́де.
Диакон : Помян у́ и́ мя Тво е́
Хор: Во вс я́ком р о́де и р о́де.

Диакон : Го́споду пом о́лимся .
Хор: Го́споди, пом и́луй .

Иерей: Я�ко Свят ес и́ Б о́же наш, и во святы́х почив а́еши, и Т ебе́ сл а́ву воссыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и
Свят о́му Д у́ху, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Диакон : Вся́ кое дых а́ние да хв а́лит Г о́спода.
Хор: Вся́ кое дых а́ние да хв а́лит Г о́спода.

Диакон : Хвал и́те Б о́га во свят ы́х Ег о́, хвал и́те Ег о́ во устверж е́нии с и́лы Ег о́.
Хор: Вся́ кое дых а́ние да хв а́лит Г о́спода.

Диакон : Вся́ кое дых а́ние.
Хор: Да хв а́лит Г о́спода.

Диакон : И о спод о́битися нам сл ы́шанию Свят а́го Ев а́нгелиа, Г о́спода Б о́га м о́лим.
Хор: Го́споди, пом и́луй . ( Т рижды)

Диакон : Прем у́дрость, пр о́сти, усл ы́шим Свят а́го Ев а́нгелия.
Иерей Мир всем.
Хор: И д у́хови твоем у́.

Иерей: От Лук и́ Свят а́го Ев а́нгелия чт е́ние.
Хор: Сла́ва, Теб е́, Г о́споди, сл а́ва Теб е́.

Диакон : Во́нмем.
последование.рф 28 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
(Л к., зач. 4:)
Иерей: Во дни о́ны, вост а́вши, Мари а́м, и́де в г о́рняя со тщ а́нием, во град И у́дов. И вн и́де в дом
Зах а́риин, и целов а́ Елисав е́т. И бысть я́ко усл ы́ша Елисав е́т целов а́ние Мар и́ино, взыгр а́ся
млад е́нец во чр е́ве е я́: и исп о́лнися Д у́ха Св я́та Елисав е́т. И возоп и́ гл а́сом в е́лиим, и реч е́:
благослов е́на Ты в жен а́х, и благослов е́н плод чр е́ва Твоег о́. И отк у́ду мне си е́, да при и́де
М а́ти Г о́спода моег о́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целов а́ния Твоег о́ во у́шию мо е́ю, вз ы-
гр а́ся млад е́нец р а́дощами во чр е́ве мо е́м. И блаж е́нна В е́ровавшая, яко б у́дет соверш е́ние
глаг о́ланным Ей от Г о́спода. И реч е́ Мари а́м: вел и́чит душ а́ Мо я́ Г о́ спода, и возр а́довася дух
Мой о Б о́зе Сп а́се Мо е́м. Я�ко призр е́ на смир е́ние Раб ы́ Свое я́: се бо, отн ы́не ублаж а́т Мя вси
р о́ди. Я�ко сотвор и́ Мне в ели́ чие С и́льный, и св я́то и́мя Ег о́. Преб ы́сть же Мари а́мь с нею я́ко
три м е́сяцы, и возврат и́ся в дом Свой.

Хор: Сла́ва, Теб е́, Г о́споди, сл а́ва Теб е́.

ПСАЛ О�М 50:
Чтец:
Пом и́луй мя, Б о́же, по вел и́це й м и́лости Твое́ й, и по мно́жеству щедр о́т Тво и́х
оч и́сти беззак о́ние мо е́. Наип а́че ом ы́й мя от беззак о́ния моег о́, и от грех а́ моег о́
оч и́сти мя. Я�ко беззак о́ние мо е́ аз зн а́ю и грех мой предо мн о́ю есть в ы́ну. Теб е́
Ед и́ному согреш и́х, и лук а́вое пред Тобо́ю сотвор и́х, я́ко да оправд и́шися во слов е-
с е́ х Тво и́х и побед и́ши, внегд а́ суд и́ти Ти. Се бо в беззак о́ниих зач а́т есмь, и во гр е-
с е́ х род и́ мя м а́ти мо я́. Се бо и́стину возлюб и́л ес и́, безв е́стная и т а́йная пр е-
м у́дрости Твое я́ яв и́л ми ес и́. Окроп и́ши мя исс о́пом, и оч и́щуся, ом ы́еши мя, и п а́че
сне́ га убел ю́ся. Сл у́ху моем у́ д а́си р а́дость и вес е́лие, возр а́дуются к о́сти см и-
ре́ нныя. Отврат и́ лиц е́ Тво е́ от грех мо и́х, и вся беззак о́ния мо я́ оч и́сти. С е́рдце
ч и́ сто соз и́жди во мне, Б о́же, и дух прав об нови́ во утр о́бе мо е́й. Не отв е́ржи мен е́
от лиц а́ Твоег о́, и Д у́ха Твоег о́ Свят а́го не отым и́ от мен е́. Возд а́ждь ми р а́дость
спас е́ния Твоег о́, и Д у́хом Влад ы́чним утверд и́ мя. Науч у́ беззак о́нныя пут е́м
Тво и́м, и нечест и́вии к Теб е́ обрат я́тся. Изб а́ви мя от кр ов е́й, Б о́же, Б о́же спас е́ния
моег о́, возр а́дуется яз ы́к мой пр а́вде Тво е́й. Г о́споди, устн е́ мо и́ отв е́рзеши, и уст а́
мо я́ возвест я́т хвал у́ Тво ю́. Я� ко а́ще бы восхот е́л ес и́ ж е́ртвы, дал бых у́бо, всес о-
жж е́ния не благовол и́ши. Ж е́ртва Б о́гу дух сокруш е́н, с е́рдце сокруш е́нно и см и-
ре́ нно Бог не уничиж и́т. Ублаж и́, Г о́споди, благовол е́нием Тво и́м Си о́на, и да с о-
з и́ ждутся ст е́ны Иерусал и́мския, тогд а́ благовол и́ши ж е́ртву пр а́вды, вознош е́ние
и всесожег а́емая: тогд а́ возлож а́т на олт а́рь Твой тел ьц ы́
.
Глас 6:
Хор: Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свято́ му Ду́ху ./ Мол и́твами Богор о́дицы,/
М и́лостиве, оч и́сти// мн о́жества согреш е́ний н а́ших.
И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. А ми́нь./ Мол и́твами Богор о́дицы,/
М и́лостиве, оч и́сти// мн о́жества согреш е́ний н а́ших.
Пом и́луй мя, Б о́же,/ по вел и́цей м и́лости Тво е́й,/ и по мн о́жеству щедр о́т
Тво и́х// оч и́сти беззак о́ние мо е́.
последование.рф 29 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
СТИХИ�РА ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 6 :
Сей день Госп о́день,/ р а́дуйтеся, л ю́дие:/ се бо Св е́та черт о́г/ и кн и́га Сл о́ва
Жив о́тнаго/ из утр о́бы пр оизы́де,/ и Я�же к вост о́ком дверь, р о́ждшися,/ ож и-
д а́ет вх о́да Свят и́теля вел и́каго,/ eд и́на и Eд и́наго ввод я́щи Христ а́ во вс е-
л е́нную,// во спас е́ние душ н а́ших.

Диа́кон : Спас и́, Б о́же, л ю́ди Тво я́ и благослов и́ досто я́ние Тво е́, посет и́ мир Твой м и́ло стию и щедр о́тами, во зв ы́ си
рог христи а́н правосл а́вных и низпосл и́ на ны м и́лости Тво я́ бог а́тыя, мол и́твами всепреч и́стыя Вл а-
д ы́ чицы н а́шея Богор о́дицы и Приснод е́вы Ма р и́и, с и́лою Честн а́го и Животвор я́щаго Крест а́, пре д-
ст а́тельствы честн ы́х Неб е́сных С и́л безпл о́тных, честн а́го, сл а́внаго прор о́ка, Предт е́чи и Крест и́теля
Иоа́ нна, свят ы́х сл а́вных и всехв а́льных Ап о́стол, и́же во свят ы́х от е́ц н а́ших и всел е́нских вел и́ких уч и́телей
и свят и́телей, Вас и́лия Вел и́каго, Григ о́рия Богосл о́ва и Ио а́нна Злато у́стаго, и́же во свят ы́х отц а́ н а́шего
Никол а́я, архиеп и́скопа Мирлик и́йскаго, чудотв о́рца, свят ы́х равноап о́стольных Меф о́дия и Кир и́лла,
уч и́телей слов е́нских, свят ы́х равноап о́стольных вел и́каго кн я́зя Влад и́мира и вел и́кия княг и́ни О�льги, и́же
во свят ы́х от е́ц н а́ших: св ят и́ теля Миха и́ла, п е́рвого митропол и́та К и́евскаго, первосвят и́телей Моск о́вских
и все я́ Рус и́: Петр а́, Алекс и́я, И о́ны, Мак а́рия, Фил и́ппа, И�ова, Ермог е́на и Т и́хона, митропол и́тов Моск о́вских
Филар е́та, Иннок е́нтия и Мак а́рия. Свят ы́х, сл а́вных и добропоб е́дных м у́чеников, новом у́чеников и исп о-
в е́дников Ц е́ркве Р у́сския: Влад и́мира, митропол и́та К и́евскаго, Вениам и́на, митропол и́та Петрогр а́дского,
Петр а́, митропол и́та Крут и́цкаго, Илари о́на, архиеп и́скопа Вер е́йскаго, свят ы́х ц а́рст венных страст о-
т е́рпцев, преподобном у́чениц вел и́кия княг и́ни Елисав е́ты и и́нокини Варв а́ры, препод о́бных и бог о-
н о́сных от е́ц н а́ших, препод о́бных от е́ц ст а́рцев О�птинских, свят ы́х пр а́ведных Ио а́нна Кроншт а́дтскаго и
Алекс и́я Моск о́вскаго, свят ы́х блаж е́нных Кс е́нии Петерб у́ржския и Матр о́ны Моск о́вския, свят ы́х и
пр а́ведных богоот е́ц Иоак и́ма и А�нны
(и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день) , и всех
свят ы́х. М о́лим Т я́, многом и́лостиве Г о́споди, усл ы́ши нас, гр е́шных, мол я́щихся Теб е́, и пом и́луй нас .

Хор: Го́споди, пом и́луй. (12 раз)
Иерей: Ми́лостию и щедр о́тами и человекол ю́бием единор о́днаго Твоег о́ С ы́ на, с Н и́мже благосл ове́н
ес и́, со Пресвят ы́м, и Благ и́м, и Животвор я́щим Тво и́м Д у́хом, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки в ек о́в.
Хор: Ам и́нь.
КАН О�Н :
ПЕСНЬ 1:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПРА� ЗДНИКА , ГЛАС 2 :
Хор:
Ирмос: Гряд и́те, л ю́дие,/ по и́м песнь Христ у́ Б о́гу,/ разд е́льшему м о́ре и н а-
ст а́вльшему л ю́ди,/ я́же извед е́ из раб о́ты ег и́петския,// я́ко пр о-
сл а́вися.
(Дважды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Бого ро́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Гряд и́те, в е́рнии, Д у́хом Бож е́ственным р а́дующеся, / Ю� же от н епл о́дове
днесь приш е́дшую челов е́ков на спас е́ние // Приснод е́ву Отроков и́цу
п е́сньми почт и́м.
( Дважды )

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
последование.рф 30 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Тропарь: Р а́дуйся, Ч и́стая, Ма́ ти и Раб о́ Христ а́ Б о́га, / Я� же п е́рвому Ход а́таица бл а-
ж е́нству, // челов е́ческий род, Тя вси дост о́йно п е́сньми сл а́вим.
( Два жды )

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Ж и́зни ражд а́ется днесь мост, / и́ мже челов е́цы, в оззва́ние пад е́ния, еже от
а́ да, обр е́тшии, // Христ а́ Живнод а́вца п е́сньми прославл я́ют.
(Дв ажды )

ВТОР О�Й К АНО�Н ПРА� ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Сокруш и́вшему бр а́ни м ы́шцею Сво е́ю/ и пров е́дшему Изр а́иля скв о-
з е́ Чермн о́е мо́ ре/ по и́м Ему́ , я́ ко Изб а́вит елю н а́шему Б о́гу,// я́ко пр о-
сл а́вися.
(Д важды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Д а ликовств у́ет вся тварь, да весел и́тся же и Дав и́д, / я́ ко от кол е́на и от
с е́ мене ег о́ произ ы́де жезл, // Цвет нос я́щи, Г о́спода, Творц а́ вс я́ческ их.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Свят а́я Свят ы́х, во свят е́м свят и́лищи Млад е́нец возлаг а́ется / восп ита́тися
от рук и́ А� нгеловы. // Вси у́бо в е́рно спр а́зднуим в рождеств е́ Е я́.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропар ь: Н епл о́ды неражд а́ющая А�нна, но не безч а́дна Б о́гу:/ се бо пронареч е́ся от р о-
д о́в Чи́ стая Д е́ва М а́ти.// Т е́мже естеств а́ израст и́ Зижди́ теля в р а́бии о́бразе.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Т я, незл о́бивую А�гницу, / А� гнца Хрис та́ Млад е́нца от чр е́ва Твоег о́ пр и-
в е́дшую в н а́ше существ о́,// вси от А�нны рожд е́нную Тя п е́сньми поч ита́ем.


Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Тро ичен : Три Безнач а́льна сла́ влю,/ Три Св я́та по ю́,/ Три Соприснос у́щна в Сущес тве́
Ед и́ном пропов е́дую:// Ед и́н бо во Отц е́, и С ы́не, и Д у́се славосл о́вится Бог.

И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородичен : К то в и́де Отроч а́, Ег о́же не вс е́я От е́ц, млек о́м пит а́емое? Ил и́ где в и́дена
бысть Д е́ва М а́ти? // И�стинно п а́че ум а́ обо я́, Богоро ди́ тельнице Ч и́стая.

КАТАВ А�СИЯ , ГЛАС 8:
Хор: Крест начерт а́в, Моис е́й/ впр я́мо жезл о́м Чермн о́е пресеч е́,/ Изр а́илю
пешеход я́щу;/ т о́же обр а́тно фара о́новым колесн и́цам, уд а́рив, совок у-
п и́ ,/ вопрек и́ напис а́в непобед и́мое ор у́жие.// Тем Христ у́ по и́м, Б о́гу
н а́шему, я́ко пр осла́вися.


последование.рф 31 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ПЕСНЬ 3:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 2:
Хор:
Ирмос: Утверд и́ нас в Теб е́, Г о́споди,/ Др е́вом умерщвл е́й грех,/ и страх Твой
всад и́// в сердц а́ нас, по ю́щих Тя.
(Дважды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас .
Тропарь: Н епор о́чно Бо́ гу пожи́вшии, / всех род и́сте Спас е́ние, / богом у́дрии ро-
д и́ теле // Зижд и́теля Р о́ждшия и Б о́га н а́шего.
( Дважды )
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: В сем жизнь источ а́яй Госп о́дь / от непл о́дове произвед е́ Д е́ву, / в Н ю́же
всел и́тися изв о́ли, // и по Рождеств е́ сохран и́в нетл е́нну.
( Дважды )

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: А� ннин плод, Мар и́ю, днесь, / Грозд р о́ждшую живон о́сный, / я́ко Бог о-
р о́дицу воспо и́м, // Предст а́тельницу же всех, и П ом о́щ ницу.
(Дважды )

ВТОР О�Й К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Утверд и́ся с е́рдце мо е́ во Г о́споде,/ вознес е́ся рог мой в Б о́зе мо е́м,/ разш и-
р и́ шася на враг и́ мо я́ уст а́ мо я́,// возвесел и́хся о спас е́нии Тво е́м.
(Два жды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́д ице, спас и́ нас.
Тропарь: В оспит а́вшися во Свят а́я Свят ы́х,/ Д е́во Преч и́стая Богор о́дице, / в ы́ шши
яв и́лася ес и́ тв а́ри, // Зижд и́теля пл о́тию п ор о́ждши.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Б лагослов е́нно чр е́во тво е́, целом у́дренная А�нно,/ плод бо израст и́ла ес и́
д е́вства,/ Ю�же безс е́менно Пит а́теля тв а́ри р о́ждшую// и Изб а́вителя И ису́ са.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Т я блаж и́т, Приснод е́во, вся тварь, / от А�нны днесь р о́ждшуюся, / от
к о́рене Иесс е́ева жезл, // преч и́ст цвет, Христ а́, израст и́вшую.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Т я в ы́шшую все я́ тв а́ри, Богор о́дице, / показ у́я, Ч и́стая, Сын Твой, / е́ же от
А� нны вел и́чит Тво е́ рождеств о́// и всех весел и́т днесь.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Тро ичен : Теб е́ поклан я́емся, О�тче, Безнач а́льне Существ о́м,/ по е́м Безл е́тнаго Сына Тво е-
го/ и чтем Соприснос у́щнаго Д у́ха Твоег о́,// я́ко Ед и́наго Тр о́е естеств о́м Б о́га.


последование.рф 32 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородичен : С вет ода́вца и Нач а́льника ж и́зни челов е́ческия р о́ждшая, Ч и́стая Бог о-
р о́дице,/ яв и́лася ес и́ сокр о́вище ж и́зни н а́шея// и дверь неприст у́пнаго Св е́та.

КАТАВАСИЯ , ГЛАС 8:
Хор: Жезл во о́браз т а́йны при е́млется,/ прозяб е́нием бо предразсу жда́ет
свящ е́нника;/ н еплодя́щей же пр е́жде Це́ ркви,/ н ы́не процвет е́ Др е́во
Крест а́,/ / в держ а́ву и утвержд е́ние.

ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Диакон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хо р: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко Т ы ес и́ Бог наш, и Теб е́ сл а́ву воссыл а́ем , Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, н ы́не и пр и́сно
и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь .

СЕ Д A�ЛЕН ПРА�ЗДНИКА , ГЛAС 4:
Де́ва Мар и́я и Богор о́дица и́стинно,/ я́ко о́блак св е́та, дн есь возси я́ нам/ и
от пр а́ведных предгряд е́т в сл а́ву н а́шу./ Не ктом у́ Ад а́м осужд а́ется,/ и Е�ва
от уз свобод и́ся,/ и сег о́ р а́ди зов е́м, вопи ю́ще со дерзнов е́нием ед и́ней
Ч и́стей:// р а́дость возвещ а́ет рождеств о́ Тво е́ всей всел е́нней.

Сл а́ва Отц у́ и Сы́ ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Де́ва Мар и́я и Богор о́дица и́стинно,/ я́ко о́блак св е́та, днесь возси я́ нам/ и
от пр а́ведных предгряд е́т в сл а́ву н а́шу./ Не ктом у́ Ад а́м осужд а́ется,/ и Е�ва
от уз свобод и́ся,/ и сег о́ р а́ди зов е́м, вопи ю́ще со дерзнов е́нием ед и́ней
Ч и́стей:// р а́дость возвещ а́ет рождеств о́ Тво е́ всей всел е́нней.


ПЕСНЬ 4:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 2:
Хор:
Ирмос: Усл ы́шах, Г о́споди,/ слух Твоег о́ смотр е́ния/ и просл а́вих Тя,/ / Ед и́не
Человекол ю́бч е.
(Дважды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: В оспев а́ем Тя, Г о́споди, / в е́рным спас и́тельное прист а́нище под а́вшаго
всем, // Теб е́ Р о́ждшую.
( Дважды )
последование.рф 33 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Т я, Богонев е́сто, / похв алу́ всем Христ о́с яв и́ и держ а́ву // пою́щим в е́рно
Тво е́ т а́инство.
(Дважды )
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Н еискусобр а́чная Влад ы́чице, / Тво и́ми мол и́твами избавл я́еми прегр е-
ш е́ний, // благораз у́мно вси Тя ублаж а́ем.
(Дважды )
В
ТОР О�Й К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Прор о́к Аввак у́м у́мныма оч и́ма/ пров и́де, Г о́споди, приш е́ствие
Тво е́,/ тем и вопи я́ше: от ю́га при и́дет Бог./ Сл а́ва с и́ле Тво е́й, // сл а́ва
снизхожд е́нию Твоему́ .
( Д важды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Патри а́рх И а́ков, пров и́дев, Сп а́се, вел и́чия я́сно стро е́ния Твоег о́,/ в о-
пи я́ше Д у́хом, ко И у́де глаг о́ля т а́йно: / от л е́торасли возш е́л ес и́, С ы́не
мой, // возвещ а́я Тя от Д е́вы Б о́га.
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Н ы́ не жезл Аар о́нов, от к о́рене Дав и́дова проз я́бший, / н ы́ не Д е́ва Ч и́стая
происх о́дит, / и сликовств у́ет Н е́бо и земл я́, и вся от е́чествия яз ы́ков, // и
А� нна и Иоак и́м т а́инственно.
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Н ы́ не да ве сели́тся Н е́бо, да р а́дуется же земл я́, и да лик у́ет Иоак и́м и Д а-
в и́ д: / ов у́бо я́ко род и́тель Твой, и́стинно р о́ждшия Б о́га, / ов же я́ко пр а́отец
Твой, // пропов е́дая Тво я́ вел и́чествия, Ч и́стая.
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Сра́дуется Теб е́ днесь, богом у́дренная А�нно, всел е́нная: / Изб а́вителя бо
то я́ М а́терь процвел а́ ес и́,/ Ю� же от к о́рене проз я́бшую Дав и́дова, // жезл
с и́ лы, нам нос я́щую Цвет, Христ а́.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Тро ичен : Сла́влю Безнач а́льна Б о́га, Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, / Единос у́щную
Тр о́ицу Несозд а́нную, / Е� йже предсто я́т Сераф и́ми благогов е́йно, зовуще: //
Свят, Свят, Свят ес и́, Б о́же.

И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородичен : Пребезнач а́льное Нач а́ло нач а́ло при е́мле т из Теб е́, Богород и́тельнице,
плотск и́м вр е́менем / и пребыв а́ет собезнач а́льно и вопл о́щься Сл о́во О�тчее
и Д у́ху соприснос у́щное, // сохран я́я Бож е́ственное до ст о́инство.

последование.рф 34 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
КАТАВАСИЯ , ГЛАС 8:
Хор: Усл ы́шах, Г о́споди,/ смотр е́ния Твоег о́ та́ инство,/ разум е́х дел а́
Тво я́// и просл а́вих Тво е́ Божеств о́.


ПЕСНЬ 5:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 2:
Хор:
Ирмос: Сенноп и́санный мрак гад а́ний разор и́в/ и в е́рных прибы́ тием
и́ стины,/ Богоотроков и́цею, озар и́в сердц а́,/ / и нас св е́том Тво и́м, Хр и-
ст е́, наст а́ви.
(Два жды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Воспои́ м, лю́дие, всех вин у́/ с у́щаго по нам б ы́ти Вин о́внаго:/ Е я́же о́бразу
р а́довахуся сподобл я́еми прор о́цы,// явл е́нное спасе́ ние от Тоя́ плод я́ще.
( Три жды)

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: О т с у́ха прозяб е́ние жезл а́ иер е́ева/ Изр а́илю показ а́ проразс ужд е́ние, / и
н ы́ не св е́тлость проз я́бших пресл а́вно све́ тит,// от непл о́дове всесл а́вное
рожд е́ние.
(Три жды )

ВТОР О�Й К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Го́ спод и Бо́же наш/ мир даждь нам,/ Г о́споди Б о́же наш, стяж и́ ны,/
Г о́ споди, р а́зве Теб е́ ин о́го не в е́мы, // И�мя Тво е́ имен у́ем.
(Д ва жды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Преч и́стое Тво е́ рождеств о́, Д е́ва Непор о́чная, несказ а́нное, / и зач а́тие н е-
изглаг о́ланно, и рожд е́ние Тво е́,/ Нев е́сто ненев е́стная, //
Бог бо бе, весь в
мя облек и́йся.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Д несь да весел я́тся а́нгельстии ч и́ни,/ п е́сньми да лик у́ют с у́щии из Ад а́ма:/
род и́ся бо жез л, Цвет возраст и́вший, Христа,// Ед и́наго И зб а́вителя н а́шего.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Д несь Е�ва разреш а́ется осужд е́ния, / разреш а́ется же и непл о́дство, / и
Ад а́м др е́вния кл я́твы о рождеств е́ Тво е́м, // Тоб о́ю бо от тли и зб а́вихомся.


Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Сла́ва Теб е́, Просл а́вльшему непл о́дную днесь: / род и́ бо жезл присноцв е-
т у́щий от обещ а́ния, / от нег о́же прозяб е́ Христ о́с, // Цвет ж и́зни н а́шея.

последование.рф 35 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Тр оичен : Сла́ва Теб е́, О� тче Свят ы́й, Б о́же Нерожд е́нне; / сл а́ва Теб е́, С ы́не Без ле́тне,
Единор о́дне; / сл а́ва Теб е́, Д у́ше Бож е́ственный и Сопре сто́льный, // от Отц а́
происход я́й и в С ы́не пребыв а́яй.


И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородич ен : Б ысть чр е́во Тво е́ С о́лнца нос и́ло, / преб ы́сть чистот а́ Тво я́, я́ коже пр е́жде,
невред и́ма, Д е́во, / Христ о́с бо С о́лнце, // я́ко от черт о́га жен и́х, яв и́ся из Теб е́.

КАТАВ А�СИЯ , ГЛАС 8:
Хор: О, треблаж е́нное Др е́во,/ на н е́мже расп я́ся Христ о́с, Царь и Го сп о́дь,/
И� мже пад е́ др е́вом прельст и́вый,/ тоб о́ю прельст и́вся,/ Б о́гу пригво з-
д и́ вшуся Пл о́тию, // пода ю́щему мир душа́ м на́шим.


ПЕСНЬ 6:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 2:
Хор:
Ирмос: Ко Г о́споду от к и́та И о́на возоп и́:/ Ты мя возвед и́ из глубин ы́ а́ да, м ол ю́ ся,/ да
я́ ко Изб а́вителю, во гл а́се хвал е́ния,// и́стины же д у́хом пожр у́ Тебе́ .
(Дважды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: К о Г о́споду в ск о́рби непл о́дства возоп и́ша/ Богом а́тере богом у́дрии ро-
д и́ тели/ и Си ю́ в р о́ды р одо́в род и́ша,// на о́бщее спас е́ние и похвал у́.
( Три жды)

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: При я́ша Неб е́сный дар от Б о́га дост о́ин / Богом а́тере богом у́дрии ро-
д и́ тели, / сам е́х Херув и́мов прев ы́шшее нос и́ло, // Сло́ва и Зижд и́теля Р о-
д и́ тельницу.
(Три жды )

ВТОР О�Й К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Яко в о́ды морск и́я, Человекол ю́бче,/ волн а́ми жит е́йскими обур е-
в а́юся,/ т е́мже, я́ко И о́на, т а́ко вопи ю́ Ти:/ возвед и́ от тли жив о́т мой, //
Благоутр о́бне Г о́споди.
(Д важды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Свят у́ю Свят ы́х с у́щу,/ целом у́дреннии род и́тели Тво и́, Ч и́стая,/ возл ож и́ша
Тя в хр а́ме Госп о́дни воспит а́тися ч е́стно// и угот о́ватися в М а́терь Ем у́.


Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
последование.рф 36 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Тропарь: Н епл о́ды и м а́тери, лик у́йте, / дерз а́йте и игр а́йте, безч а́дныя: / бе зч а́дна
бо непл о́ды Богор о́дицу прозяб а́ет, // Я�же изб а́вит от бол е́зней Е�ву и
кл я́твы Ад а́ма.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Слы́ шу Дав и́да, по ю́ща Теб е́:/ прив еду́тся д е́вы во след Теб е́,/ прив ед у́тся
в храм Цар е́в. // И с ним Тя и аз, Дщерь Цар е́ву, во спев а́ю.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: По е́м свят о́е Тво е́ рождеств о́,/ чтим и непор о́чное зач а́тие Тво е́,/ Н ев е́сто
Богозв а́нная и Д е́во ;// сла́вят же с н а́ми А�нгелов ч и́ни и свят ы́х д у́ши.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Тро ичен : В Теб е́ Тр о́ическое т а́инство по е́тся и сл а́вится, Ч и́стая:/ От е́ц бо благов о-
л и́ ,/ и Сл о́во всел и́ся в Тя, // и Бож е́ственный Дух Теб е́ осен и́.

И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородичен : Злат а́я кад и́льница был а́ ес и́,/ Огнь бо во утр о́бе Тво е́й всел и́ся, Сл о́во от Д у́ха
Св я́та,/ и челов е́ческим зр а́ком в Теб е́ в и́ деся,// Богород и́тельнице Ч и́стая.


КАТАВАСИЯ , ГЛАС 8:
Хор: Во́днаго з ве́ря во утр о́бе/ дл а́ни И о́на крестов и́дно распрост е́р,/ сп а-
с и́ тельную Страсть проображ а́ше я́ве./ Тем, тридн е́вен изш е́д,/ пр е-
м и́рное Воскрес е́ние пропис а́ше/ Пл о́тию пригвожд е́ннаго Христ а́
Б о́га // и тридн е́вным Воскрес е́нием мир просв е́щшаго.
ЕКТЕНИЯ� М А�ЛАЯ :
Диакон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную В лады́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Ты бо ес и́ Царь м и́ра и Спас душ н а́ших, и Теб е́ сл а́ву воссыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Св ято́ му
Д у́ху, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Аминь .
КОНД А�К ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4 :
Чтец: Иоак и́м и А�нна понош е́ния безч а́дства / и Ад а́м и E�ва от тли см е́ртныя
свобод и́стася, Преч и́стая, / во свят е́м рождеств е́ Тво е́м. / То пр а́здную т и
л ю́ дие Тво и́,/ вин ы́ прегреш е́ний изб а́вльшеся, / внегд а́ зв а́ти Ти: // н е-
пл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.
последование.рф 37 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
И�КОС :
Мол и́тва к у́пно и воздых а́ние непл о́дства и безч а́дства Иоак и́ма же и
А� нны благопри я́тное / и во у́ши Госп о́дни вн и́де, и прозяб е́ плод жив он о́сен
м и́ру. / Ов бо мол и́тву на гор е́ твор я́ше, о́ва же в сад е́ понош е́ние нош а́ше, //
но с р а́достию непл о́ды р ажд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.


ПЕСНЬ 7:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 2:
Хор:
Ирмос: Купина́ в гор е́ огненеоп а́льная и росон о́сная пещь халд е́йская/ я́ве
предпис а́ Тя, Богонев е́сто,/ Бож е́ственный бо невещ е́ственный в ве-
щ е́ственнем чр е́ве Огнь неоп а́льно при я́ла ес и́./ Т е́мже из Теб е́
Р о́ждшемуся по е́м: // благослов е́н ес и́, Б о́же от е́ц н а́ших.
(Дважды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Т во е́ в вещ е́ственных явл е́ниих / законопол о́жник возбран и́ся раз ум е́ти /
и вел и́кое, Преч и́стая, т а́инство, / не м у́дрствовати земнор е́вностная о б-
р а́зно наказ у́емь иногд а́./ Т е́мже, уд и́вль ся чудес и́, глаг о́лаше: // благосло-
в е́н Бог от е́ц н а́ших.
( Три жды )

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Го́ру и дверь Неб е́сную и м ы́сленную Тя л е́ствицу/ богол е́пно лик б о-
ж е́ственный пронареч е́,/ от Теб е́ бо К а́мень отсеч е́ся не рук а́ми м у́жескими,// и
дверь, Е�юже пр о́йде Госп о́дь, И�же чуд е́с Бог от е́ц н а́ших.
(Три жды)

ВТОРО�Й К АНО�Н ПРА� ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Халд е́йская пещь, огн е́м распал а́емая,/ орош а́шеся Д у́хом,/ Б о́жиим пре д-
сто я́нием,/ о́троцы по я́ху:// благослов е́н ес и́, Б о́же от е́ц н а́ших.
(Два жды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: П ра́зднуем, Ч и́стая,/ и в е́рно поклан я́емся свят о́му Твоем у́ Рождеств у́,/
по ю́ще С ы́на Твоег о́,// И�мже изба́ вихомся др е́вняго Ад а́мова н ы́не осу жде́ния.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Н ы́ не А�нна весел и́тся и вопи е́т, хв а́лящися: / непл о́ды с у́щи, род и́х Б о́жию
М а́терь, / Е я́же р а́ди осужд е́ние Е�вино разреш и́ся // и я́же в п еч а́лех бол е́знь.


Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
последование.рф 38 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Тропар ь: А да́м свобод и́ся, и Е�ва лик у́ет, / и вопи ю́т д у́хом к Теб е́, Богор о́дице: / Т о-
б о́ю изб а́вихомся первор о́дныя кл я́твы, // я́ вльшуся Христ у́.


Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: О чр е́во, вмест и́вшее Б о́жие сел е́ние! / О утро́ бо, нос и́вш ая Неб е́с ш и́ршую,
прест о́л свят ы́й, // мы́ сленный кив о́т свящ е́ния!

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Тро ичен : Отц а́ просл а́вим, С ы́на и Д у́ха, / во Ед и́нстве Божеств а́,/ Тр о́ицу Пресв я-
т у́ю, Неразд е́льную, Несозд а́нную, // и Соприснос у́щную, и Един осу́ щную.


И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородичен : Т ы Б о́га ед и́на родил а́ ес и́, Д е́во, пресл а́вно, / Ты естеств о́ обнов и́ла ес и́
Рождеств о́м Тво и́м, Мар и́е, / Ты Е�ву разреш и́ла ес и́ первор о́дныя кл я́твы, //
Богород и́тельнице Ч и́стая.

КАТ АВА�СИЯ , ГЛАС 8:
Хор:
Без у́мное вел е́ние муч и́теля злочести́ ваго лю́ди поколеб а́,/ д ы́шущее
прещ е́ние и злохул е́ние богом е́рзкое;/ об а́че три о́троки не устраш и́ я́ рость
зв е́рская,/ ни огнь снед а́яй,/ но противод ы́шущу росон о́сному Д у́ху,/ со о г-
н е́м с у́ще , по я́ху:// Преп е́тый отц е́в и нас Б о́же, благослов е́н ес и́.


ПЕСНЬ 8:
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 2:
Хор:
Ирмос: В пещ и́ о́ трочестей прообраз и́л ес и́ иногд а́ Тво ю́ М а́терь, Г о́споди,/
о́ браз же Си я́ из огн я́ изым а́ше неоп а́льно вход я́щия,/ Ю�же по е́м ,
я́ вльшуюся Тоб о́ю конц е́м днесь, // и превозн о́сим во вся в е́ки.
(Два жды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Я� же к Б о́гу н а́шего примир е́ния предопредел е́нная ск и́ния / е́же б ы́ти
н ы́ не начин а́ет, / им у́щи род и́ти Сл о́ва, нам дебе льство́м Пл о́ти я́вльшася, /
Ег о́же по е́м, из не с у́щих во е́же б ы́ти Тем при е́мшии, // и превозн о́сим во
вся в е́ки.
( Три жды )

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Н епл о́дства прелож е́ние мирск о́е благ и́х разреш и́ непл о́дство / и я́сно
ч у́д о Христ а́ показ а́, к земн ы́м приш е́дша, / Ег о́же по е́м, из не с у́щих во е́же
б ы́ ти Тем при е́мшии, // и превозн о́сим во вся в е́ки.
(Три жды )

последование.рф 39 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ВТОРО�Й К АНО�Н ПРА� ЗДНИКА , ГЛАС 8:
Хор:
Ирмос: Покрыв а́яй вод а́ми прев ы́спренняя Сво я́,/ полаг а́яй м о́рю пред е́л п е-
с о́ к и содерж а́й вся,/ Тя по е́т со́ лнце, Тя сл а́вит лун а́,/ Теб е́ прин о́сит
песнь вся тварь, // я́ко Сод е́телю всех во в е́ки.
(Д важды)
Чтец:
Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Сотвор и́вый пресл а́вная непл о́дней утр о́бе, / отв е́рзый А�нны н ераж-
д а́ющая ложесн а́ и плод ей дав, / Ты, Б о́же Свят ы́й, Ты, С ы́не Д е́вы, / Ты от
Се я́ Плоть при я́л ес и́,// присноцвет у́щия Д е́вы и Богор о́дицы.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Затвор я́яй б е́здну и отверз а́яй ю, / вознос я́й в о́ду во о́блацех и да я́й
дождь, / Ты, д а́вый, Г о́споди, от непл о́днаго к о́рене / проз я́бнути А�нны св я-
т ы́ я преч и́ст плод // и род и́ти Богор о́дицу.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Д е́лателю м ы́слей н а́ших/ и Насад и́телю душ н а́ших,/ Ты, непл о́дну ю зе́млю
благопл о́дну показ а́вый,/ Ты др е́вле сух у́ю родов и́ту, благокл а́сну, бразд у́ пл о-
дон о́сну сод е́лал ес и́ А� нну свят у́ю,// преч и́ст плод израст и́ти, Б огор о́дицу.

Припев: Пресвят а́я Богор о́дице, спас и́ нас.
Тропарь: Приид и́те, вси у́зрим, / яко от ч ерто́га м а́ла, Б о́жий град, н ы́не ра ж-
д а́емый, / и́ же от дв е́ри утр о́бныя исх о́д им у́щую, / вход же не в е́дущу о б-
щ е́ния: // Еди́н Бог Зижд и́тель С е́ю пр о́йде стез е́ю стр а́нною.

Благослов и́м Отц а́, и С ы́на, и Свят а́го Д у́ха, Г о́спода.
Тро ичен : О Тр о́ице Прес у́щная, Ед и́нице Собезнач а́льная!/ Тя по е́т и треп е́щет
мн о́жество А�нгел,/ Н е́бо и земл я́ и б е́здны ужас а́ются,/ челов е́цы благослов я́т,
огнь раб о́тает,// вся посл у́шают Теб е́, Тр о́ице Свят а́я, со стр а́хом, я́же в тв а́ри.
И ны́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в, ам и́нь .
Богородичен : О нов е́йшаго сл ы́шания: Бог Сын Жен ы́!/ О безс е́меннаго Рождеств а́! Бе з-
м у́жныя М а́ти и рожд е́нное Бог! / О уж а́снаго вид е́ния! О зач а́тия стр а́ннаго
Де́ вы! О несказ а́ннаго Рождеств а́!// И�стинно п а́че ум а́ вся и в иде́ния.
К
АТАВ А�СИЯ , ГЛАС 8:
Хор: Хва́лим, благослов и́м, поклан я́емся Г о́сподеви, по ю́ще и превозн о-
с я́ ще во вся в е́ки.
Благослов и́те, о́троцы,/ Тр о́ицы равноч и́сленнии,/ Сод е́теля Отц а́
Б о́га,/ п о́йте снизш е́дшее Сл о́во,/ и огнь в р о́су претв о́ршее,/ и прево з-
нос и́те вс ем жизнь подав а́ющаго// Д у́ха Вс есвят а́го во в е́ки.
последование.рф 40 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Диакон : Велича́ й, душ е́ мо я́,/ пресл а́вное рождеств о́ Б о́жия М а́тере.
ПЕСНЬ 9 :
П
Е� РВЫЙ К АНО�Н ПРА� ЗДНИКА , ГЛАС 5 :
Хор:
Ирмос: Я�же пр е́жде С о́лнца Свет и́льника Б о́га возси я́вшаго,/ пл о́тски к нам
приш е́дшаго,/ из бок у́ Дев и́чу неизреч е́нно воплот и́вшая,/ Благосл о-
в е́нная Всеч и́стая, // Тя, Богор о́дице, велич а́ем.
(Дважды)
Хор поет припевы :
Припев: Велич а́й, душе́ мо я́,/ пресл а́вное рождеств о́ Б о́жия М а́тере.
Чтец читает тропари :

Тропарь:
И� же непокор и́вым лю́ дем из к а́мене источ и́в во́ ду,/ благопок ори́ вым же
яз ы́ком д а́рует от чресл непл о́дных плод на вес е́лие нам,/ Тя, Богом а́ти Пр е-
ч и́ стая,// Ю�же дост о́йно велич а́ем.
( Три жды)

Припев: Велич а́й, душе́ мо я́,/ пресл а́вное рождеств о́ Б о́жия М а́тере.
Тропарь: Н апр а́снаго др е́вняго Отъ я́тельницу осужд е́ния и прам а́тере испра в-
л е́ние, / Ю� же р о́да к Б о́гу вин у́ присво е́ния, к Зижд и́телю мост, // Тя, Бог о-
р о́дице, велич а́ем.
(Три жды )

ВТОРО�Й К АНО�Н ПРА� ЗДНИКА , ГЛАС 8 :
Хор:
Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от не пло́дове р о́ждшуюся Д е́ву Мар и́ю.
Ирмос: Чу́жде м а́терем д е́вство,/ и стр а́нно д е́вам деторожд е́ние;/ на Т еб е́,
Богор о́дице,/ обо я́ устр о́ишася./ Тем Тя, вся племен а́ земн а́я, // непр е-
ст а́нно велич а́ем.
(Д важды)
Хор поет припевы :
Припев: Велич а́й, душ е́ м оя́ ,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.

Чтец читает тропари :
Тропарь:
Д ост о́йное, Богом а́ти, / Твое я́ чистот ы́ рождеств о́ насл е́довала ес и́ чрез
обещ а́ние: / иногд а́ бо непл о́дней богопрозяб е́н плод вдал а́ся ес и́.// Тем Тя,
вся племен а́ земн а́я, непре ста́нно вел ича́ем.


Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.
Тропарь: И сп о́лнися вопи ю́щаго прор о́чество, / глаг о́лет бо: возст а́влю ск и́нию
п а́дшую свящ е́ннаго Дав и́да, / в Теб е́, Ч и́стая, прообраз и́вшуюся, // Ея́же
р а́ди всех челове́ков персть в Т е́ло созд а́ся Б о́жие.


Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.
последование.рф 41 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Тропарь: Пелен а́м поклан я́емся Тво и́м, Богор о́дице, / сл а́вим Д а́вшаго плод пр е́жде
непл о́дней / и Отв е́рзшаго ложесн а́ неражд а́ющей пресл а́в но. // Твор и́т бо
вся, ел и́ка х о́щет, Бог сый самовл а́стен.


Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.
Тропарь: Я�ко дар Теб е́, Богор о́дице, песноп е́ние, от А�нны р о́ждшейся, в е́рно дар о-
н о́сим: / м а́тери М а́терь, д е́вы же Д е́ву еди́ну, // славосл о́вяще, покл ан я́емся
Теб е́, по е́м и сл а́вим.


Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.
Тро ичен : Чу́жде есть беззак о́нным сл а́вити Безнач а́льную Тр о́ицу, / Отц а́, и С ы́на
же, и Свят а́го Д у́ха, / несозд а́нное Все держа́вство, // Е� юже мир весь соде р-
ж и́тся м а́нием держ а́вы Е я́.

Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.
Богородичен : В мест и́ла ес и́ во утр о́бе Тво е́й, Д е́во М а́ти, Ед и́наго от Тр о́ицы, Христ а́ Ца-
р я́,/ Ег о́же по е́т вся тварь и трепе́щут в ы́шнии ч и́ни: // Тог о́ мол и́, Вс е-
ч и́ стая, спаст и́ся душ а́м н а́шим.


КАТАВ А�СИЯ , ГЛАС 8 :
Хор:
Припев: Велич а́й, душе́ мо я́,/ пресл а́вное рождеств о́ Б о́жия М а́тере.
Катавасия: Та́ин ес и́, Богор о́дице, рай,/ невозд е́ланно возраст и́вший Христ а́,/ И�мже
кр е́стное живон о́сное на земл и́ насад и́ся Др е́во./ Тем, н ы́не вознос и́му,//
поклан я́ющеся Ем у́, Тя велич а́ем.
Припев: Велич а́й, душ е́ мо я́,/ от непл о́дове р о́ждшуюся Д е́ву М ар и́ ю.
Сн е́дию др е́ва р о́ду приб ы́вшая смерть/ Крест о́м упраздн и́ся дне сь,/
и́ бо прам а́терняя всер о́дная кл я́тва разруш и́ся/ прозяб е́нием Ч и́стыя
Богом а́тере, // Ю� же вся С и́лы Неб е́сныя велич а́ют.


ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Диакон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иерей: Я�ко Тя хв а́лят вся с и́лы неб е́сныя, и Теб е́ сл а́ву воссыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Св ято́ му Д у́ху,
н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь .
последование.рф 42 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
СВЕТИ�ЛЕН ПРА�ЗДНИКА :
От непл о́дныя днесь А�нны цвет произ ы́де, Богор о́дица,/ вся благов о́ния
Бож е́ственнаго исполн я́ющи конц ы́ м и́ра/ и ра́ дости всю наполн я́ющи
тварь,/ Ю�же по ю́ще, дост о́йно восхвал я́ем,// я́ко с у́щу земнор о́дных пр е-
в ы́ шшую.
(Дважды)

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и ны́ не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в, ам и́нь.
Ада́ме, обнов и́ся, и Е�ва, возвел и́чися, / прор о́цы, со ап о́столы лик у́йте и
пр а́ведными, / о́бщая бо р а́дость возси я́, А�нгелов же и челов е́ков // от
пр а́ведных днесь Иоак и́ма и А�нны, Богор о́дица Мар и́я.

ХВАЛ И�ТНЫ ПСАЛМ Ы� , ГЛАС 1 :
Хор: Вся́ кое дых а́ние да хв а́лит Г о́спода./ Хвал и́те Г о́спода с неб е́с,/ хвал и́те
Ег о́ в вы́ шних. // Теб е́ подоб а́ет песнь Б о́гу.
Хвал и́те Ег о́ вси а́нгели Ег о́,/ хвал и́те Ег о́ вся с и́лы Ег о́.// Теб е́ подоб а́ет
песнь Б о́гу.
Чтец:
Стихи ры праздника , глас 1, под о́бен «О, д и́внаго чудес е́…» :
На 4. Стих:
Хвал и́те Ег о́ на с и́лах Ег о́,/ хвал и́те Ег о́ по мн о́жеству вел и́чествия Ег о́.
Стихира: О, д и́ внаго чудес е́!/ Ист о́чник Ж и́зни/ от непл о́дныя ражд а́ется,/ и благ о-
д а́ть плодород и́ти св е́тло начин а́ется,/ весел и́ся, Иоак и́ме,/ Богор о́дицы
быв род и́тель:/ несть ин, я́коже ты,/ земнор о́дных род и́телей, бог о-
при я́тне:/ боговм ест и́мая бо Oтроков и́ца,/ Б о́жие сел е́ние, пресвят а́я гор а́//
тоб о́ю нам даров а́ся.

Стих: Хвал и́те Ег о́ во гл а́се тр у́бнем ,/ хвал и́те Ег о́ во псалт и́ри и г у́слех.
Стихира: О, д и́внаго чудес е́!/ Ист о́чник Ж и́зни/ от непл о́дныя ражд а́ется,/ и благ о-
д а́ть плодород и́ти св е́тло начин а́ется,/ весел и́ся, Иоак и́ме,/ Богор о́дицы
быв род и́тель:/ несть ин, я́коже ты,/ земнор о́дных род и́телей, бог о-
при я́тне:/ боговм ест и́мая бо Oтроков и́ца,/ Б о́жие сел е́ние, пресвят а́я гор а́//
тоб о́ю нам дар ова́ся.

На 2. Стих: Хвал и́те Ег о́ в тимп а́не и л и́це, / хвал и́те Ег о́ во стр у́нах и орг а́не.
Стихира: О, д и́внаго чудес е́!/ От непл о́дове плод возси я́/ манов е́нием всех С од е́теля и
Вседерж и́теля,/ д о́блественно мирск о́е благ и́х разреш и́ н епл о́дство./ М а́тeри с
м а́терию Богор о́дичною лик у́йте, зов у́ще:/ Обр а́дованная, р а́дуйся, с Тоб о́ю
Госп о́дь,// пода я́й м и́ру Тоб о́ю в е́лию м и́лость.


Стих: Хвал и́те Е го в кимв а́лех доброгл а́сных, хвал и́те Ег о́ в кимв а́лех во с-
клиц а́ния. / Вс я́кое дых а́ние да хв а́лит Г о́спода.
последование.рф 43 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Стихира: Столп целом у́дрия одушевл е́н / и св е́тлое при я́телище, блист а́ющееся
благод а́тию, / А� нна благосл а́вная я́вльшися, / пород и́ забр а́ло во и́ст инну
д е́вства, / Бож е́ственное процвет е́ние: / Я� же всем д е́вствeнным / и д е́вства
жел а́ющим даров а́ние, / де́вства добр о́ту я́ве пода ю́щую, // и д а́рующую
всем в е́рным в е́лию м и́лость.


Глас 6, самогл а́сен:
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и ны́ не и п ри́ сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Сей день Госп о́день,/ р а́дуйтеся, л ю́дие:/ се бо Св е́та черт о́г/ и кн и́га Сл о́ва
Жив о́тнаго/ из утр о́бы произ ы́де,/ и Я�же к вост о́ком дверь, р о́ждшися,/ ож и-
д а́ет вх о́да Свят и́теля вел и́каго,/ eд и́на и Eд и́наго ввод я́щи Христ а́ во вс е-
л е́нную,// во спас е́ние душ н а́ших.

Иерей: Сла́ ва Теб е́, показ а́вшему нам свет.
СЛАВОСЛО�ВИЕ ВЕЛ И�КОЕ :
Хор: Сла́ва в в ы́шних Б о́гу, и на земл и́ мир, в челов е́цех благовол е́ние. Хв а́лим Тя,
благослов и́м Тя, кл а́няем Ти ся, славосл о́вим Тя, благодар и́м Тя, вел и́кия р а́ди
сл а́вы Твое я́. Г о́споди Цар ю́ Неб е́сный, Б о́же О�тче Вседерж и́телю, Г о́споди, С ы́не
Единор о́дный, Иис у́се Христ е́, и Свят ы́й Д у́ше. Г о́споди Б о́же, А�гнче Б о́жий,
С ы́ не От е́чь, вз е́мляй грех м и́ра, пом и́луй нас; вз е́мляй грехи́ м и́ра, приим и́ м о-
л и́ тву н а́шу; сед я́й одесн у́ю Отц а́, пом и́луй нас. Я�ко Ты ес и́ ед и́н Свят, Ты ес и́
ед и́н Го сп о́дь, Иис у́с Христ о́с, в сл а́ву Б о́га Отц а́. А ми́нь.
На всяк день благословл ю́ Тя, и восхвал ю́ И� мя Тво е́ во в е́ки, и в век в е́ка.
Спо до́би, Г о́споди, в день сей без грех а́ сохран и́тися нам. Благослов е́н ес и́,
Г о́споди, Б о́же от е́ц н а́ших, и хв а́льно и просл а́влено И�мя Тво е́ во в е́ки. Ам и́нь.
Бу́ди, Г о́споди, м и́лость Тво я́ на нас, я́коже упов а́хом на Тя.
Благослов е́н ес и́, Г о́спо ди, науч и́ мя оправд а́нием Тво и́м.
(Трижды)
Го́споди, приб е́жище был ес и́ нам в род и род. Аз рех: Г о́споди, пом и́луй
мя, исцел и́ д у́шу мо ю́, я́ко согреш и́х Теб е́. Г о́споди, к Теб е́ прибег о́х, науч и́
мя твор и́ти в о́лю Тво ю́, я́ ко Ты ес и́ Бог мой: я́ко у Теб е́ ист о́чник живот а́, во
св е́те Тво е́м у́зрим свет. Проб а́ви м и́лость Тво ю́ в е́дущим Тя.
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас.
(Трижды)
Сла́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ами́нь .
Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас.
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас.

ТРОПА�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4:
Хор: Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей всел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.
последование.рф 44 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ЕКТЕНИ Я� СУГ У�БАЯ :
Диакон : Пом и́луй нас, Б о́же, по вел и́цей м и́лости Тво е́й, м о́лим Ти ся, усл ы́ши и п ом и́луй.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (Трижды, на каждое прошение)
Диакон: Ещ е́ м о́лимся о Вели́ком Господ и́не и Отц е́ н а́шем Свят е́йшем Патри а́рхе Кир и́лле , и о Господ и́не
н а́шем Высокопреосвящ е́ннейшем митрополи и́те
(или: архиеп и́скопе, или: преосвящ е́ннейшем
еп и́скопе
имярек) , и всей во Христ е́ бр а́тии н а́шей.
Ещ е́ м о́лимся о Богохран и́мей стран е́ н а́шей, власт е́х и в о́инстве е я́, да т и́хое и безм о́лвное
жити е́ пожив е́м во вс я́ком благоче́ стии и чистот е́.
Ещ е́ м о́лимся о блаж е́нных и присноп а́мятных созд а́телех свят а́го хр а́ма сег о́, и о вс е́х пре ж-
депоч и́вших отц е́х и бр а́тиях, зд е́ леж а́щих и повс ю́ду, правосл а́вных.
Ещ е́ м о́лимся о м и́лости, ж и́зни, м и́ре, здр а́вии, спас е́нии, посещ е́нии, прощ е́нии и оста вл е́нии
грех о́в раб о́в Б о́жиих насто я́теля, бр а́тии и прих о́жан свят а́го хр а́ма сег о́.
Ещ е́ м о́лимся о плодонос я́щих и доброд е́ющих во свят е́м и всечестн е́м хр а́ме сем, тру ж-
д а́ющихся, по ю́щих и предсто я́щих л ю́дех, ожид а́ющих от Теб е́ вел и́кия и бог а́тыя м и́лости.
Иерей: Я�ко М и́лостив и Человекол ю́бец Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Св ято́ му
Д у́ху, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

ЕКТЕНИ Я� ПРОС И�ТЕЛЬНАЯ :
Диакон : Исп о́лним у́ тренюю моли́тву н а́шу Г о́сподеви.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диакон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Бо́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Господи, помилуй.
Диа́кон : Дне́ всег о́ соверш е́нна, св я́та, м и́рна и безгр е́шна у Г о́спода пр о́сим.
Хор: Под а́й , Г о́споди. (На каждое прошение.)
Ди а́кон : А�нгела м и́рна, в е́рна наст а́вника, хран и́теля душ и тел е́с н а́ш их, у Г о́спода пр о́сим.
Прощ е́ния и оставл е́ния грех о́в и прегреш е́ний н а́ших у Г о́спода пр о́сим.
До́брых и пол е́зных душ а́м н а́шим и м и́ра м и́рови у Г о́спода пр о́сим.
Про́чее вр е́мя живот а́ н а́шего в м и́ре и пока я́нии сконч а́ти у Г о́спода пр о́сим.
Христи а́нския конч и́ны живот а́ н а́шего, безбол е́знены, непост ы́дны, м и́рны и д о́браго о тве́та
на Стр а́шнем Суд и́щи Христ о́ве пр о́сим.
Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́, и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иере́й: Я�ко Благ и Человекол ю́бец Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Св ято́ му Д у́ху,
н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: Мир всем.
Хор: И д у́хови твоем у́.

Ди а́кон : Глав ы́ н а́ша Г о́сподеви прикл о́ним.
Хор: Теб е́, Господи.

последование.рф 45 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Иере́й: Тво е́ бо е́ сть , е́же м и́ловати и спаса́ ти ны , Бо́же наш , и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем , Отц у́ и
С ы́ ну и Свят о́му Д у́ху , н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Диа́кон : Прем у́дрость.
Хор: Благослов и́.

Иерей: Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Утверд и́, Б о́же, свят у́ю правосл а́вную в е́ру, правосл а́вных х ри-
сти а́н во век в е́ка.


Иер е́й: Пресвят а́я Богор о́дице, спаси́ нас.
Хор: Честн е́йшую Херув и́м и Сл а́внейшую без сравн е́ния Сераф и́м, без ис тл е́ния
Б о́га Сл о́ва р о́ждшую, с у́щую Бог ор о́дицу, Тя велич а́ем.


Иер е́й: Сла́ ва Теб е́, Христ е́ Б о́же, Упов а́ни е н а́ше, сл а́ва Теб е́.
Хор: Сла́ва, и н ы́не. Го́споди, пом и́луй . ( Т рижды) Б лагослов и́.
ОТП У�СТ :
Иерей: Христ о́с, и́стинный Бог наш, мол и́твами преч и́стыя Свое я́ М а́тере, и всех свят ы́х, пом и́лует и
сп асе́ т нас, я́ко Благ и Человекол ю́бец.
М НОГОЛЕТИЕ :
Хор: Вел и́каго Господ и́на и Отц а́ н а́шего Кир и́лла ,/ Свят е́йшаго Патр и́арха
Моск о́вского и все я́ Рус и́,/ и Господ и́на н а́шего
(Высоко -) Преосвящ е́ннейшаго
(имярек) ,/ (архи -) еп и́скопа (митрополита (титул)) ,/ богохран и́мую стран у́ н а́шу Ро с-
с и́ йскую,/ насто я́теля, бр а́тию и прих о́жан свят а́го хр а́ма сег о́/ и вся прав о-
сл а́вныя христ и́аны,// Г о́споди, сохран и́ их на мн о́гая л е́та.

ЧИТ А�ЕТСЯ П Е�РВЫЙ ЧАС :

ПЕ� РВЫЙ ЧАС :
Чтец: Приид и́те, поклон и́мся Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Хрис ту́, Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Самом у́ Христ у́, Цар е́ви и Б о́гу н а́шему.
ПСАЛО�М 5:
Глаго́лы мо я́ внуш и́, Г о́споди, разум е́й зв а́ние мо е́. Вонм и́ гл а́су мол е́ния мо е-
г о́ , Цар ю́ мой и Б о́же мой, я́ко к Теб е́ помол ю́ся, Г о́споди. За у́тра усл ы́ши глас
мой, за у́тра предст а́ну Ти, и у́зриши мя. Я�ко Бог не хот я́й беззако́ ния, Ты ес и́: не
присел и́тся к Тебе́ лук а́внуяй, ниж е́ преб у́дут беззак о́нницы пред оч и́ма
Тво и́ма: возненав и́дел ес и́ вся д е́лающыя беззак о́ние. Погуб и́ши вся гл а-
г о́ лющыя лжу: м у́жа кров е́й и льст и́ва гнуш а́ется Госп о́дь. Аз же мн о́жеством
м и́лости Твое я́, вн и́ду в дом Твой, поклон ю́ся ко хр а́му свят о́му Твоем у́, в стр а́се
Тво е́м. Г о́споди, наст а́ви мя пр а́вдою Тво е́ю, враг мо и́х р а́ди испр а́ви пред Тоб о́ю
последование.рф 46 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
путь мой. Я�ко несть во уст е́х их и́стины, с е́рдце их с у́етно, гроб отв е́рст горт а́нь
их: яз ы́ки сво и́ми льщ а́ху. Суд и́ им, Б о́же, да отпад у́т от м ы́слей сво и́х, по
мн о́жеству неч е́стия их изр и́ни я́, я́ко преогорч и́ша Тя, Г о́споди. И да возвес е-
л я́тся вси упов а́ющии на Тя, во век возр а́дуются, и всел и́шися в них, и п о-
хв а́лятся о Теб е́ л ю́ бящии и́мя Тво е́. Я� ко Ты благослов и́ши пр а́ведника, Г о́споди:
я́ ко ор у́жием благовол е́ния венч а́л ес и́ нас.
ПСАЛ О�М 89:
Го́споди, приб е́жище был ес и́ нам в род и род. Пр е́жд е д а́же гор а́м не б ы́ти и со з-
д а́тися земл и́ и всел е́нней, и от в е́ка и до в е́ка Ты ес и́. Не отврат и́ челов е́ка во см и-
р е́ние, и рекл ес и́: обрат и́теся, с ы́нове челов е́честии. Я�ко т ы́сяща лет пред оч и́ма
Тво и́ма, Г о́споди, я́ко день вчер а́шний, и́же мимо и́де, и стр а́жа нощн а́я. Уничи-
ж е́ния их л е́та б у́дут. Утро я́ко трав а́ м имо и́дет, у́тро процвет е́т и пр е́йдет: на в е́чер
отпад е́т ожест е́ет и и́зсхнет. Я�ко исч е́зохом гн е́вом Тво и́м, и я́ростию Тво е́ю см у-
т и́ хомся. Полож и́л ес и́ беззак о́ния н а́ша пред Тоб о́ю: век наш в просвещ е́ние лиц а́
Твоег о́. Я� ко вси дн и́е н а́ши оскуд е́ша, и гн е́вом Тво и́м исчез о́хом, л е́та н а́ша я́ко
пауч и́на поуч а́хуся. Дн и́е лет н а́ших, в н и́хже с е́дмьдесят лет, а́ще же в с и́лах,
о́ смьдесят лет, и мн о́жае их труд и бол е́знь: я́ко при и́де кр о́тость на ны, и н а-
к а́жемся. Кто весть де рж а́ву гн е́ва Твоег о́, и от стр а́ха Твоег о́, я́ рость Тво ю́ исчест и́?
Десн и́цу Тво ю́ т а́ко скаж и́ ми, и оков а́нныя с е́рдцем в м у́дрости. Обрат и́ся, Г о́споди,
док о́ле? И умол е́н б у́ди на раб ы́ Тво я́. Исп о́лнихомся за у́тра м и́лости Твое я́,
Г о́споди, и возр а́довахомся, и возвесел и́хомся, во вся дни н а́ша возвесел и́хомся, за
дни в н я́же смир и́л ны ес и́, л е́та в н я́же в и́дехом зл а́я. И пр и́зри на раб ы́ Тво я́, и на
дел а́ Тво я́, и н аст а́ви с ы́ны их. И б у́ди св е́тлость Г о́спода Б о́га н а́шего на нас, и дел а́
рук н а́ших испр а́ви на нас, и д е́ло рук н а́ших испр а́ви.
ПСАЛ О�М 100:
Ми́лость и суд воспо ю́ Теб е́, Г о́споди. По ю́ и разум е́ю в пут и́ непор о́чне, к о-
гд а́ при и́деши ко мне? Прехожд а́х в незл о́бии с е́рдца моег о́ посред е́ д о́му мо е-
г о́ . Не предлаг а́х пред оч и́ма мо и́ма вещь законопрест у́пную: твор я́щыя пр е-
ступл е́ние возненав и́дех. Не прильп е́ мне с е́рдце стропт и́во, уклон я́ющагося
от мен е́ лук а́ваго не позн а́х. Оклевет а́ющаго тай и́скренняго своег о́, сег о́ изг о-
н я́х: г о́рды м о́ком, и нес ы́тым с е́рдцем, с сим не яд я́х. О�чи мо и́ на в е́рныя зе м-
л и́ , посажд а́ти я́ со мн о́ю: ход я́й по пут и́ непор о́чну, сей ми служ а́ше. Не ж и-
в я́ше посред е́ д о́му моег о́ твор я́й горд ы́ню, глаг о́ляй непр а́ведная, не испра в-
л я́ше пред оч и́ма мо и́ма. Во у́ трия избив а́х вся гр е́шныя земл и́, е́ же потреб и́ти
от гр а́да Госп о́дня вся д е́лающыя безз ак о́ние.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
последование.рф 47 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же. (Тр и́жды)
Го́споди, пом и́луй . ( Т ри́жды)

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Т
РОП А�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4:
Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей вс ел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.
И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.

Что Тя нареч е́м, о Благод а́тная? Н е́бо, я́ко возси я́ла ес и́ С о́лнце Пр а́вды.
Рай, я́ко прозябл а́ ес и́ цвет нетл е́ния Д е́ву, я́ко пребыл а́ ес и́ нетл е́нна.
Ч и́стую М а́терь, я́ко им е́ла ес и́ на свят ы́х Тво и́х объ я́тиях С ы́на, всех Б о́га.
Тог о́ мол и́ спаст и́ся душ а́м н а́шим.
Стоп ы́ мо я́ напр а́ви по словес и́ Твоем у́ и да не облад а́ет мн о́ю вс я́кое бе з-
зак о́ние. Изб а́ви мя от клевет ы́ челов е́чес кия, и сохран ю́ з а́ поведи Тво я́. Л и-
ц е́ Тво е́ просвет и́ на раб а́ Твоег о́ и на у́чи мя оправд а́нием Тво и́м.
Да исп о́лнятся уст а́ мо я́ хвал е́ния Твоег о́, Г о́споди, я́ ко да воспо ю́ сл а́ву
Тво ю́, весь день великол е́пие Тво е́.

ТРИСВЯТ О�Е ПО О�ТЧЕ НАШ :
Чтец:
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Пресвята́я Тр о́ице, пом и́луй нас; Г о́споди, оч и́сти грех и́ н а́ша; Влад ы́ко, пр ост и́
беззак о́ния н а́ша; Свят ы́й, посет и́ и исцел и́ н е́мощи н а́ша, и́мене Твоег о́ р а́ди.

Го́споди, пом и́луй. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
О�тче наш, И�же ес и́ на Небес е́х, да свят и́тся и́мя Тво е́, д а при и́дет Ц а́рствие
Тво е́, да б у́дет в о́ля Тво я́, я́ ко на Небес и́ и на земл и́. Хлеб наш нас у́щный д а́ждь
нам днесь; и ост а́ви нам д о́лги н а́ша, я́коже и мы о ставл я́ем должник о́м н а́шим;
и не введ и́ нас во искуш е́ние, но изб а́ви нас от л ук а́ваго.
Иере́й: Я�ко Твое́ есть Ц а́рство и с и́ла и сл а́ва Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во
в е́ки век о́в.
Чтец: Ам и́нь.
КОНД A�К ПР А�ЗДНИКА , ГЛAС 4 :
Иоак и́м и А�нна понош е́ния безч а́дства/ и Ад а́м и E�ва от тли см е́ртныя
свобод и́стася, Преч и́стая,/ во свят е́м рождеств е́ Тво е́м./ То пр а́зднуют и
л ю́ дие Тво и́,/ вин ы́ прегреш е́ний изб а́вльшеся,/ внегд а́ зв а́ти Ти:// н е-
пл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.
последование.рф 48 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Го́споди, пом и́луй. (40 раз)

И�же на вс я́кое вр е́мя и на вс я́кий час, на Небес и́ и на земл и́, покл ан я́емый
и сл а́вимый, Христ е́ Б о́же, Долготерпел и́ве, Многом и́лостиве, Многоблаг о-
утр о́бне, И�же пр а́ведныя люб я́й и гр е́шныя м и́луяй, И�же вся зов ы́й ко сп а-
с е́ нию обещ а́ния р а́ди б у́дущих благ. Сам, Г о́споди, приим и́ и н а́ша в час сей
мол и́твы и испр а́ви жив о́т наш к з а́поведем Тво и́м, д у́ши н а́ша освят и́, тел е-
с а́ оч и́сти, помышл е́ния испр а́ви, м ы́сли оч и́сти и изб а́ви нас от вс я́кия
ск о́рби, зол и бол е́зней, оград и́ нас свят ы́ми Тво и́ми А�нгелы, да ополч е́нием
их соблюд а́еми и нас тавля́еми, дост и́гнем в соедин е́ние в е́ры и в р а́зум н е-
прист у́пныя Твое я́ сл а́вы, я́ко благослов е́н ес и́ во в е́ки век о́в, ам и́нь.
Го́споди пом и́луй .
( Т ри́жды.)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Честн е́йшую Херув и́м и сл а́внейшую без сравн е́ния Сераф и́м, без ис т-
л е́ния Б о́га Сл о́ва р о́ждшую, с у́щую Богор о́дицу, Тя в елич а́ем.
И�менем Госп о́дним благослов и́, о́ тче.


Иер е́й: Бо́же, ущ е́дри ны и благослов и́ ны, просвет и́ лиц е́ Тво е́ на ны и пом и́луй ны .
Чтец: Ам и́нь.
Иер е́й: Христ е́, Св е́те И�стинный, просвещ а́яй и освящ а́яй вс я́каго челов е́ка, гряд у́щаго в ми р, да
зн а́менается на нас свет лиц а́ Твоег о́, да в нем у́ зрим Свет Неприст у́пный: и ис пра́ви стоп ы́
н а́ша к д е́ланию з а́поведей Тво и́х, мол и́тва ми Преч и́стыя Твое я́ М а́тере, и всех Тво и́х св я-
т ы́ х, ам и́нь.

КОНД A�К ПР А�ЗДНИКА , ГЛAС 4 :
Иоак и́м и А�нна понош е́ния безч а́дства/ и Ад а́м и E�ва от тли см е́ртныя
свобод и́стася, Преч и́стая,/ во свят е́м рождеств е́ Тво е́м./ То пр а́зднуют и
л ю́ дие Тво и́,/ ви ны́ прегреш е́ний изб а́вльшеся,/ внегд а́ зв а́ти Ти:// н е-
пл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.

Иере́й: Сла́ ва Теб е́, Христ е́ Б о́же, упов а́ние н а́ше, сл а́ва Теб е́.
Хор : Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки ве ко́в.
А м и́нь. Г о́споди, пом и́луй .
( Т ри́ жды.) Б лаг ослов и́.

ОТП У�СТ .
Иер е́й: Христ о́с, и́стинный Бог наш, мол и́твами преч и́стыя Свое я́ М а́тере, препод о́бных и бог о-
н о́сных от е́ц н а́ших , и всех свят ы́х, пом и́лует и спас е́т нас, я́ко Благ и Человеко лю́бец.

Хор: Го́споди, пом и́луй. (Тр и́жды)

последование.рф 49 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ТРЕ�ТИЙ ЧАС :
Иер е́й: Благослов е́н Бог наш всегд а́, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Чтец : Ам и́нь.
Сла́ва Теб е́, Б о́же наш, сл а́ва Теб е́.
Цар ю́ Неб е́сный, Ут е́шителю, Д у́ше и́стины, И�же везд е́ сый и вся испо л-
н я́яй, Сокр о́вище благ и́х и ж и́зни Под а́телю, приид и́ и всел и́
ся в ны, и
очи́сти ны от вс я́кия скв е́рны, и спас и́, Бл а́же, д у́ши н а́ша.

Т РИСВЯТ О�Е ПО О�ТЧЕ НАШ :
Чтец:
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас. (Три жды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Пресвята́я Тр о́ице, пом и́луй нас; Г о́споди, оч и́сти грех и́ н а́ша; Влад ы́ко, пр ост и́
беззак о́ния н а́ша; Свят ы́й, посет и́ и исцел и́ н е́мощи н а́ша, и́мене Твоег о́ р а́ди.

Го́споди, пом и́луй. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
О�тче наш, И�же ес и́ на Небес е́х, да свят и́тся и́мя Тво е́, да при и́дет Ц а́рствие
Тво е́, да б у́дет в о́ля Тво я́, я́ ко на Небес и́ и на земли́. Хлеб наш нас у́щный д а́ждь
нам днесь; и ост а́ви нам д о́лги н а́ша, я́коже и мы о ставл я́ем должник о́м н а́шим;
и не введ и́ нас во искуш е́ние, но изб а́ви нас от л ук а́ваго.
Иере́й: Я�ко Твое́ есть Ц а́рство и с и́ла и сл а́ва Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во
в е́ки век о́в.
Чтец: Ам и́нь. Го́споди, пом и́луй . (12 раз)
Чтец: Приид и́те, поклон и́мся Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Христ у́, Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Самом у́ Христ у́, Цар е́ви и Б о́гу н а́шему.
ПСАЛО�М 16:
Усл ы́ши, Г о́споди, пр а́вду мо ю́, вонм и́ мол е́нию моем у́, внуш и́ мол и́тву
мо ю́ не во устн а́х льст и́вых. От лиц а́ Твоег о́ судьб а́ мо я́ из ы́дет , ó чи мо и́ да
в и́ дита правот ы́. Искус и́л eс и́ с е́ рдце мо е́, посет и́л eс и́ н о́щию, искус и́л мя
eс и́, и не обр е́теся во мне непр а́вда. Я�ко да не возглаг о́лют уст а́ мо я́ дел ч е-
лов е́ческих, за словес а́ уст е́н Тво и́х аз сохран и́х пут и́ ж е́стоки. Соверш и́ ст о-
п ы́ мо я́ во стез я́х Тво и́х, да не подв и́жутся стоп ы́ мо я́. Аз воззв а́х, я́ко у с-
л ы́ шал мя eс и́, Б о́же, приклон и́ у́ хо Тво е́ мне и усл ы́ши глаг о́лы мо я́. Удив и́
м и́лости Тво я́, спас а́яй упов а́ющыя на Тя от прот и́вящихся десн и́це Тво е́й.
Сохран и́ мя, Г о́споди, я́ко з е́ницу óка, в кр о́ве крил у́ Тво éю покр ы́еши мя. От
лиц а́ нечест и́вых остр а́стших мя, враз и́ мо и́ д у́шу мо ю́ одерж а́ша. Тук свой
затвор и́ша, уст а́ их глаг о́лаша горд ы́ню. Изгон я́щии мя н ы́не обыд о́ша мя ,
последование.рф 50 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
óчи сво и́ возлож и́ша уклон и́ти на з е́млю. Объ я́ша мя я́ко лев гот о́в на лов и
я́ ко ски́ мен обит а́яй в т а́йных. Воскре сни́, Г о́споди, предвар и́ я́ и запн и́ им,
изб а́ви д у́шу мо ю́ от нечест и́ваго, oр у́жие Тво е́ от враг рук и́ Твое я́. Г о́споди,
от м а́лых от земл и́, раздел и́ я́ в живот е́ их, и сокров е́нных Тво и́х исп о́лнися
чр е́во их, нас ы́тишася сын о́в, и ост а́виша ост а́нки млад е́нцeм сво и́м. Аз же
пр а́вдою явл ю́ся лиц у́ Твоем у́, нас ы́щуся, внегд а́ яв и́ти ми ся сл а́ве Тво е́й.
ПСАЛ О�М 24:
К Тебе́ , Го́споди, воздвиг о́х д у́шу мо ю́, Б о́же мой, на Тя упов а́х, да не пост ы-
ж у́ся во век, ниж е́ да посме ю́т ми ся враз и́ мо и́, и́ бо вси терп я́щии Тя не пост ы-
д я́тся. Да постыд я́тся беззак о́ннующии вотщ е́. Пут и́ Тво я́, Г о́споди, скаж и́ ми, и
стез я́м Тво и́м науч и́ мя. Наст а́ви мя на и́стину Тво ю́, и науч и́ мя, я́ко Ты ес и́
Бог Спас мой, и Теб е́ терп е́х весь день. Помян и́ щедр о́ты Тво я́, Г о́споди, и
м и́лости Тво я́, я́ ко от в е́ка суть. Грех ю́ности мое я́, и нев е́дения моег о́ не пом я-
н и́, по м и́лости Тво е́й помян и́ мя Ты, р а́ди бл а́гости Твое я́, Г о́споди. Благ и
прав Госп о́дь, сег о́ р а́ди законополож и́т согреш а́ющым на пут и́. Наст а́вит
кр о́ткия н а суд, науч и́т кр о́ткия пут е́м Сво и́м. Вси пути е́ Госп о́дни м и́лость и
и́ стина, взыск а́ющым зав е́та Ег о́, и свид е́ния Ег о́. Р а́ди и́мене Твоег о́, Г о́споди,
и оч и́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челов е́к бо я́йся Г о́спода? Законоп о-
лож и́т eм у́ на пут и́, eг о́же изв о́ли. Душ а́ eг о́ во благ и́х водвор и́тся, и с е́мя eг о́
насл е́дит з е́млю. Держ а́ва Госп о́дь бо я́щихся Ег о́, и зав е́т Ег о́ яв и́т им. О�чи мо и́
в ы́ ну ко Г о́споду, я́ко Той ист о́ргнет от с е́ти н о́зе мо и́. Пр и́зри на мя и пом и́луй
мя, я́ко единор о́д и нищ есмь аз. Ск о́рби с е́рдца моег о́ умн о́жишася, от нужд
мо и́х извед и́ мя. Виждь смире́ ние мое́, и труд мой, и ост а́ви вся грех и́ мо я́.
Виждь враг и́ мо я́, я́ко умн о́жишася, и ненавид е́нием непр а́ведным вознен а-
в и́ деша мя. Сохран и́ д у́шу мо ю́, и изб а́ви мя, да не постыж у́ся, я́ко упов а́х на Тя.
Незл о́бивии и пр а́вии прилепл я́хуся мне, я́ко потерп е́х Тя, Г о́споди. Изб а́ви,
Б о́же, Изр а́иля от всех скорб е́й eг о́.
ПСАЛ О�М 50:
Поми́луй мя, Б о́же, по вел и́цей м и́лости Тво е́й, и по мн о́жеству щедр о́т Тво и́х
очи́ сти беззак о́ние мо е́. Наип а́че ом ы́й мя от беззак о́ния моег о́, и от грех а́ моег о́
очи́ сти мя; я́ко беззак о́ние мо е́ аз зн а́ю, и грех мой предо мн о́ю есть в ы́ну. Теб е́
Ед и́ному согреш и́х и лук а́вое пред Тоб о́ю сотвор и́х, я́ко да оправд и́шися во слов е-
с е́ х Тво и́х, и побед и́ши внегд а́ суд и́ти Ти. Се бо, в беззак о́ниих зач а́т есмь, и во гр е-
с е́ х род и́ мя м а́ти мо я́. Се бо, и́стину возлюб и́л ес и́; безв е́стная и т а́йная пр е-
м у́дрости Твое я́ яв и́л ми ес и́. Окроп и́ши мя иссо́ пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и
п а́че сн е́га у белю́ся. Сл у́ху моем у́ да́ си р а́дость и вес е́лие; возр а́дуются к о́сти см и-
последование.рф 51 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ре́нныя. Отврат и́ лиц е́ Тво е́ от грех мо и́х и вся беззак о́ния мо я́ очи́ сти. С е́рдце
ч и́ сто соз и́жди во мне, Б о́же, и дух прав обнов и́ во утр о́бе мо е́й. Не отв е́ржи мен е́
от лиц а́ Твое го́ и Д у́ха Твоег о́ Свят а́го не отым и́ от мен е́. Возд а́ждь ми р а́дость сп а-
с е́ ния Твоег о́ и Д у́хом Влад ы́чним у тверд и́ мя. Науч у́ беззак о́нныя пут е́м Тво и́м, и
нечест и́вии к Теб е́ обрат я́тся. Изб а́ви мя от кров е́й, Б о́же, Б о́же спас е́ния моег о́;
возр а́дуетс я язы́к мой пр а́вде Тво е́й. Г о́споди, устн е́ мо и́ отв е́рзеши, и уст а́ мо я́
возвест я́т хвал у́ Тво ю́. Я� ко а́ще бы восхот е́л ес и́ ж е́ртвы, дал бых у́бо: всесожж е́ния
не благовол и́ши. Ж е́ртва Б о́гу дух сокруш е́н; с е́рдце сокруш е́нно и смир е́нно Бог
не уничиж и́т. Ублаж и́, Г о́споди, благовол е́нием Тво и́м Си о́на, и да соз и́ждутся
ст е́ны Иерусал и́мския. Тогд а́ благовол и́ши ж е́ртву пр а́вды, вознош е́ние и всес о-
жег а́емая; тогд а́ возлож а́т на oлт а́рь Твой тельц ы́.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа, сл а́ва Теб е́ Б о́же. (Тр и́жды)
Го́споди, пом и́луй . ( Т ри́жды)

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .

ТРОП А�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4:
Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвес ти́ всей вс ел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.

И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Богор о́дице, Ты ес и́ лоз а́ и́ ст инная, возраст и́вшая нам Плод живот а́, Теб е́
м о́лимся: мол и́ся, Влад ы́чице, со свят ы́ми ап о́столы поми́ловати д у́ши н а́ша.
Госп о́дь Бог благослов е́н, благослов е́н Госп о́дь день дне, / п оспеш и́т нам
Бог спас е́ний н а́ших, Бог наш, Бог спас а́ти.


ТРИСВЯТ О�Е ПО О�ТЧЕ НАШ :
Чтец:
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Пресвята́я Тр о́ице, пом и́луй нас; Г о́споди, оч и́сти грех и́ н а́ша; В лады́ко, пр ост и́
беззак о́ния н а́ша; Свят ы́й, посет и́ и исцел и́ н е́мощи н а́ша, и́мене Твоег о́ р а́ди.

Го́споди, пом и́луй. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
О�тче наш, И�же ес и́ на Небес е́х, да святи́тся и́мя Тво е́, да при и́дет Ц а́рствие
Тво е́, да б у́дет в о́ля Тво я́, я́ ко на Небес и́ и на земл и́. Хлеб наш нас у́щный д а́ждь
нам днесь; и ост а́ви нам д о́лги н а́ша, я́коже и мы о ставл я́ем должник о́м н а́шим;
и не введ и́ нас во искуш е́ние, но изб а́ви нас от лук а́ваго.
последование.рф 52 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Иере́й: Я�ко Твое́ есть Ц а́рство и с и́ла и сл а́ва Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во
в е́ки век о́в.
Чтец: Ам и́нь.
КОНД A�К ПР А�ЗДНИКА , ГЛAС 4 :
Иоак и́м и А�нна понош е́ния безч а́дства/ и Ад а́м и E�ва от тли см е́ртныя
своб оди́стася, Преч и́стая,/ во свят е́м рождеств е́ Тво е́м./ То пр а́зднуют и
л ю́ дие Тво и́,/ вин ы́ прегреш е́ний изб а́вльшеся,/ внегд а́ зв а́ти Ти:// н е-
пл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.

Го́споди, пом и́луй. (40 раз)

И�же на вс я́кое вр е́мя и на вс я́кий час, на Небес и́ и на земл и́, покл ан я́емый
и сл а́вимый, Христ е́ Б о́же, Долготерпел и́ве, Многом и́лостиве, Многоблаг о-
утр о́бне, И�же пр а́ведныя люб я́й и гр е́шныя м и́луяй, И�же вся зов ы́й ко сп а-
с е́ нию обещ а́ния р а́ди б у́дущих благ. Сам, Г о́споди , приим и́ и н а́ша в час сей
мол и́твы и испр а́ви жив о́т наш к з а́поведем Тво и́м, д у́ши н а́ша освят и́, тел е-
с а́ оч и́сти, помышл е́ния испр а́ви, м ы́сли оч и́сти и изб а́ви нас от вс я́кия
ск о́рби, зол и бол е́зней, оград и́ нас свят ы́ми Тво и́ми А�нгелы, да ополч е́ни ем
их соблюд а́еми и наставл я́еми, дост и́гнем в соедин е́ние в е́ры и в р а́зум н е-
прист у́пныя Твое я́ сл а́вы, я́ко благослов е́н ес и́ во в е́ки век о́в, ам и́нь.

Го́споди пом и́луй . ( Т ри́жды.)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Честн е́йшую Херув и́м и сл а́внейшую без сравн е́ния Сераф и́м, без ис т-
л е́ния Б о́га Сл о́ва р о́ждшую, с у́ щую Богор о́дицу, Тя вел ича́ем.
И�менем Госп о́дним благослов и́, о́ тче.

Иер е́й: Мол и́твами свят ы́х от е́ц н а́ших, Г о́споди Иис у́се Христ е́, Б о́же наш, пом и́луй нас.
Чтец: Ам и́нь.
Влад ы́ко Б о́же О�тче Вседерж и́телю, Г о́споди С ы́не Единор о́дный И ису́ се
Христ е́, и Свят ы́й Д у́ше, Ед и́но Бож е́ство, Ед и́на С и́ла, пом и́луй мя, гр е́шнаго,
и и́миже в е́си судьб а́ми, спас и́ мя, недост о́йнаго раб а́ Твоег о́, я́ко благосл о-
в е́н ес и́ во в е́ки век о́в, ам и́нь.

Ш ЕСТ О�Й ЧАС :
Чтец: Приид и́те, поклон и́мся Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Христ у́, Цар е́ви н а́шему Б о́гу.
Приид и́те, поклон и́мся и припад е́м Самом у́ Христ у́, Цар е́в и и Б о́гу н а́шему.
ПСАЛО�М 53:
Бо́же, во и́мя Тво е́ спаси́ мя, и в с и́ле Тво е́й суд и́ ми. Б о́же, усл ы́ши м ол и́ тву
мо ю́, внуш и́ глаг о́лы уст мо и́х. Я�ко ч у́ждии вост а́ша на мя и кр е́пцыи взыск а́ша
последование.рф 53 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ду́шу мо ю́, и не предлож и́ша Б о́га пред соб о́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госп о́дь
Заст у́пник душ и́ мо е́й. Отврат и́т зл а́я враг о́м мо и́м, и́стиною Тво е́ю потреб и́ их.
В о́лею пожр у́ Теб е́, испов е́мся и́мени Твоем у́, Г о́споди, я́ко бл а́го, я́ко от вс я́кия
печ а́ли изб а́вил мя ес и́, и на враг и́ мо я́ во ззр е́ о́ ко мо е́.
ПСАЛ О�М 54:
Внуши́, Б о́же, мол и́тву мо ю́ и не пр е́зри мол е́ния моег о́. Вонм и́ ми и усл ы́ши мя:
возскорб е́х печа́ лию мо е́ю и смят о́хся. От гл а́са вр а́жия и от стуж е́ния гр е́шнича,
я́ ко уклон и́ша на мя беззак о́ние и во гн е́ве враждов а́ху ми. С е́рдце мо е́ смят е́ся во
мне и бо я́знь см е́рти напад е́ на мя. Страх и тр е́пет при и́де на мя и п окр ы́ мя тьма. И
рех: кто даст ми крил е́, я́ ко голубин е́, и полещ у́, и поч и́ю? Се удал и́хся б е́гая и в о-
двор и́хся в пуст ы́ни. Ч а́ях Б о́га, спас а́ющаго мя от малод у́шия и от б у́ри. Потоп и́,
Г о́споди, и раздел и́ яз ы́ки их: я́ко в и́дех беззак о́ние и пререк а́ние во гр а́де. Днем и
н о́щию об ы́дет и́ по стен а́м eг о́. Беззак о́ние и труд посред е́ eг о́ и непр а́вда. И не о с-
куде́ от стогн eг о́ л и́ хва и лесть. Я�ко а́ще бы враг понос и́л ми , претерп е́л бых у́бо, и
а́ ще бы ненав и́дяй мя на мя велер е́чевал, укр ы́л бых ся от нег о́. Ты же, челов е́че
равнод у́шне, влад ы́ко мой и зн а́емый мой, и́же к у́пно наслажд а́лся ес и́ со мн о́ю
бр а́шен, в дом у́ Б о́жии х оди́ хом единомышл е́нием. Да при и́дет же см ерть на ня, и да
сн и́дут во ад ж и́ви, я́ко лука́ вство в жил и́щах их, посред е́ их. Аз к Б о́гу воззв а́х, и
Госп о́дь усл ы́ша мя. В е́чер и за у́тра, и пол у́дне пов е́м, и возвещ у́, и усл ы́шит глас
мой. Изб а́вит ми́ ром ду́шу мо ю́ от приближ а́ющихся мне, я́ко во м но́зе б я́ху со
мн о́ю. Усл ы́шит Бог и смир и́т я́, Сый пр е́жде век. Несть бо им измен е́ния, я́ко не
убо я́шася Б о́га. Простр е́ р у́ку сво ю́ на возда я́ние, оскверн и́ша зав е́т Ег о́. Разд е-
л и́ шася от гн е́ва лиц а́ Ег о́, и прибл и́жишася сердц а́ их, ум я́кнуша словес а́ их п а́че
ел е́а, и та суть стр е́лы. Возв е́рзи на Г о́спода печ а́ль тво ю́, и Той тя препит а́ет, не
даст в век молв ы́ пр а́веднику. Ты же, Б о́же, низвед е́ши их во студен е́ц истл е́ния,
м у́жие кров е́й и льсти не преполов я́т дней сво и́х. Аз же, Г о́споди, упов а́ю на Тя.
ПСАЛО�М 90:
Жив ы́й в п о́мощи В ы́шняго, в кр о́ве Б о́га Неб е́снаго водвор и́тся. Реч е́т
Г о́сподеви: Заст у́пник мой ес и́ и Приб е́жище мо е́, Бог мой, и упов а́ю на Нег о́.
Я� ко Той изб а́вит тя от с е́ти л о́вчи и от словес е́ мят е́жна, плещм а́ Сво и́ма ос ен и́т
тя, и под крил е́ Ег о́ над е́ешися: ору́ жием обы́дет тя и́стина Ег о́. Не убо и́шися от
стр а́ха нощн а́го, от стрел ы́ лет я́щия во дни, от в е́щи во тме преход я́щия, от
ср я́ща и б е́са пол у́деннаго. Пад е́т от стран ы́ твое я́ т ы́ сяща, и тма одесн у́ю теб е́,
к теб е́ же не прибл и́жится, об а́че оч и́ма тво и́ма см о́триши, и возда я́ние
гр е́шников у́зриши. Я�ко Ты, Г о́споди, упов а́ние мо е́, В ы́шняго полож и́л ес и́ пр и-
б е́жище тво е́. Не при и́дет к теб е́ зло и р а́на не прибл и́жится телес и́ твоем у́, я́ ко
последование.рф 54 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
А�нгелом Сво и́м запове́ сть о теб е́, сохран и́ти тя во всех пут е́х тво и́х. На рук а́х
в о́ змут тя, да не когд а́ преткн е́ши о к а́мень н о́гу тво ю́, на а́спида и васил и́ска
наст у́пиши, и попер е́ши льва и зм и́я. Я�ко на Мя упов а́ и изб а́влю и́, покр ы́ю и́,
я́ ко позн а́ и́ мя Мо е́. Воззо ве́т ко Мне и усл ы́шу eг о́, с ним есмь в ск о́рби, изм у́ eг о́
и просл а́влю eг о́, долгот о́ю дний исп о́лню eг о́ и явл ю́ eм у́ спас е́ние Мо е́.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
Аллил у́иа, аллил у́иа, аллил у́иа , сл а́ва Теб е́ Б о́же. (Тр и́жды)
Го́споди, пом и́луй . ( Т ри́жды)

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху .
Т
РОП А�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4:
Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей вс ел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и, разруш и́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.

И н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Я�ко не и́мамы дерзнов е́ния за премн о́гия грех и́ н а́ша, Ты и́же от Теб е́
Р о́ждшагося мол и́, Богор о́дице Д е́во, мн о́го бо м о́жет мол е́ние М а́тернее ко
благос е́рдию Влад ы́ки. Не пр е́зри гре́ шных мольб ы́, Всеч и́стая, я́ко
м и́лостив есть и спаст и́ мог и́й, И� же и страд а́ти о нас изв о́ливый.
Ско́ро да предвар я́т ны щедр о́ты Тво я́, Г о́споди, я́ ко обнищ а́хо м зел о́; п о-
моз и́ нам, Б о́же, Сп а́се наш, сл а́вы р а́ди И�мене Твоег о́, Г о́споди, изб а́ви нас и
оч и́сти грех и́ н а́ша, И�мене р а́ди Твоег о́.


ТРИСВЯТ О�Е ПО О�ТЧЕ НАШ :
Чтец:
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Пресвята́я Тр о́ице, пом и́луй нас; Г о́споди, оч и́сти грех и́ н а́ша; Влад ы́ко, пр ост и́
беззак о́ния н а́ша; Свят ы́й, посет и́ и исцел и́ н е́мощи н а́ша, и́мене Твоег о́ р а́ди.

Го́споди, пом и́луй. (Трижды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
О�тче наш, И�же ес и́ на Небес е́х, да свят и́тся и́мя Тво е́, да при и́дет Ц а́рствие
Тво е́, да б у́дет в о́ля Тво я́, я́ ко на Небес и́ и на земл и́. Хле б наш нас у́щный д а́ждь
нам днесь; и ост а́ви нам д о́лги н а́ша, я́коже и мы о ставл я́ем должник о́м н а́шим;
и не введ и́ нас во искуш е́ние, но изб а́ви нас от л ук а́ваго.

Иере́й: Я�ко Твое́ есть Ц а́рство и с и́ла и сл а́ва Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во
в е́ки век о́в.
Чтец: Ам и́нь.
последование.рф 55 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
КОНДA�К ПР А�ЗДНИКА , ГЛAС 4 :
Иоак и́м и А�нна понош е́ния безч а́дства/ и Ад а́м и E�ва от тли см е́ртныя
свобод и́стася, Преч и́стая,/ во свят е́м рождеств е́ Тво е́м./ То пр а́зднуют и
л ю́ дие Тво и́,/ вин ы́ прегреш е́ний изба́вльшеся,/ внегд а́ зв а́ти Ти:// н е-
пл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.

Го́споди, пом и́луй. (40 раз)
И�же на вс я́кое вр е́мя и на вс я́кий час, на Небес и́ и на земл и́, покл ан я́емый
и сл а́вимый, Христ е́ Б о́же, Долготерпел и́ве, Мн огоми́лостиве, Многоблаг о-
утр о́бне, И�же пр а́ведныя люб я́й и гр е́шныя м и́луяй, И�же вся зов ы́й ко сп а-
с е́ нию обещ а́ния р а́ди б у́дущих благ. Сам, Г о́споди, приим и́ и н а́ша в час сей
мол и́твы и испр а́ви жив о́т наш к з а́поведем Тво и́м, д у́ши н а́ша освят и́, тел е-
с а́ оч и́сти, помышл е́ния испр а́ви, м ы́сли оч и́сти и изб а́ви нас от вс я́кия
ск о́рби, зол и бол е́зней, оград и́ нас свят ы́ми Тво и́ми А�нгелы, да ополч е́нием
их соблюд а́еми и наставл я́еми, дост и́гнем в соедин е́ние в е́ры и в р а́зум н е-
прист у́пныя Твое я́ сл а́вы, я́ко благослов е́н ес и́ во в е́ки век о́в, ам и́нь.

Го́споди пом и́луй . ( Т ри́жды.)

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.

Честн е́йшую Херув и́м и сл а́внейшую без сравн е́ния Сераф и́м, без ис тл е́ния
Б о́га Сл о́ва ро́ждшую, с у́щую Богор о́дицу, Тя вел ича́ем.

И�менем Госп о́дним благослов и́, о́ тче.

Иер е́й: Мол и́твами свят ы́х от е́ц н а́ших, Г о́споди Иис у́се Христ е́, Б о́же наш, пом и́луй нас.
Чтец: Ам и́нь. Б о́же и Г о́споди сил и все я́ тв а́ри Сод е́телю, И�же за мил осе́рдие бе з-
прикл а́дныя м и́лости Твое я́ Единор о́днаго С ы́на Твоег о́, Г о́спода н а́шего Иис у́са
Христ а́, низпосл а́вый на спас е́ние р о́да н а́шего, и честн ы́м Ег о́ Крест о́м рукоп и-
с а́ ние грех н а́ших растерз а́вый, и победи́ вый тем нача́ла и вл а́сти тьмы. Сам,
Влад ы́ко Человекол ю́бче, приим и́ и нас, гр е́шных, благод а́рственныя си я́ и м о-
л е́бныя мол и́твы и изб а́ви нас от вс я́каго всегуб и́тельнаго и мр а́чнаго прегре-
ш е́ния и всех озл о́бити нас и́щущих в и́димых и нев и́димых враг. Пригвозд и́
стр а́ху Твоем у́ пл о́ти н а́ша и не уклон и́ серд е́ц н а́ших в словес а́ ил и́ помы ш-
л е́ния лук а́вствия, но люб о́вию Тво е́ю уязв и́ д у́ши н а́ша, да, к Теб е́ всегд а́ вз и-
р а́юще и е́же от Тебе́ св е́том наставл я́еми, Теб е́, неприст у́пнаго и присн о-
с у́ щнаго зр я́ще Св е́та, непрест а́нное Теб е́ испов е́дание и благодар е́ние возс ы-
л а́ем, Безнач а́льному Отц у́ со Единор о́дным Тво и́м С ы́ном и Всесвят ы́м, и Бл а-
г и́ м, и Животвор я́щим Тво и́м Д у́хом н ы́не, и пр и́сно, и во в е́ки век о́в, ам и́нь.

последование.рф 56 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Б ОЖЕ�СТВЕННАЯ ЛИТУРГ И�Я :
Ди а́кон: Благослов и́, влад ы́ко.
Иер е́й: Благослов е́но Ц а́рство Отц а́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Аминь.
В
ЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИ Я� :
Ди а́кон : Ми́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон : О Св ы́шнем м и́ре и спас е́нии душ н а́ших, Г о́споду пом о́ли мся.
О м и́ре всег о́ м и́ра, благосто я́нии Свят ы́х Б о́жиих Церкв е́й и соедин е́нии всех, Г о́споду п ом о́лимся.
О свят е́м хр а́ме сем и с в е́рою, благогов е́нием и стр а́хом Б о́жиим вход я́щих во_нь, Г о́споду п ом о́лимся.
О вел и́ком Господ и́не и Отц е́ н а́шем С вяте́йшем Патри а́рхе Кир и́лле , и о Господ и́не н а́шем, Выс о-
копреосвящ е́ннейшем митропол и́те
(или: архиеп и́скопе, или: преосвящ е́ннейшем еп и́скопе имярек) ,
честн е́м пресв и́терстве, вo Христ е́ ди а́констве, о всем пр и́чте и л ю́дех, Г о́споду п ом о́лимся.
О Бог охран и́мей стран е́ н а́шей, власт е́х и в о́инстве ея, Г о́споду п ом о́лимся.
О гр а́де сем
(или о в е́си сей ), вс я́ком гр а́де, стран е́ и в е́рою жив у́щих в них, Г о́споду п ом о́лимся.
О благораствор е́нии возд у́хов, о изоб и́лии плод о́в земн ы́х и вр е́менех м и́рны х, Го́споду п ом о́лимся.
О пл а́вающих, путеш е́ствующих, нед у́гующих, стр а́ждущих, плен е́нных и о спас е́нии их.
Г о́ споду пом о́лимся.
О изб а́витися нам от вс я́кия ск о́рби, гн е́ва и н у́жды, Г о́споду п ом о́лимся.
Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Бо́же, Тво е́ю благод а́тию.
Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди .
Иере́й: Я�ко подоб а́ет Теб е́ вс я́кая сл а́ва честь и поклон е́ние, Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, н ы́не и
пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

ПЕ�РВЫЙ АНТИФ О�Н , ПСАЛ О�М 102 1:
Хор: Благослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода,/ благослов е́н ес и́ Го́ споди./
Благослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода,/ и вся вн у́тренняя мо я́/ и́мя св я́тое Ег о́./
Благослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода,/ и не забыв а́й всех возда я́ний Ег о́,/ оч и-
щ а́ющаго вся беззак о́ния тво я́,/ исцел я́ющаго вся нед у́ги тво я́,/ изба в-
л я́ющаго от истл е́ния жив о́т твой,/ венч а́ющаго тя м и́лостию и ще д-
р о́тами,/ исполн я́ющаго во благ и́х жел а́ние тво е́:/ обнов и́тся я́ко о́рля
ю́ ность тво я́./ Твор я́й м и́лостыни Госп о́дь,/ и судьб у́ всем об и́димым./ Ск а-
з а́ пут и́ Сво я́ Моис е́ови,/ сынов о́м Изр а́илевым хот е́ния Сво я́:/ Щ едр и
М и́лостив Госп о́дь,/ Долготерпел и́в и Многом и́лостив./ Не до конц а́ пр о-
гн е́вается,/ ниж е́ во век вражд у́ет,/ не по беззак о́нием н а́шим сотвор и́л есть
нам,/ ниж е́ по грех о́м н а́шим возд а́л есть нам./ Я�ко по высот е́ неб е́сней от
1 Чаще всего поется в сокращении.
последование.рф 57 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
земли́,/ утверд и́л ест ь Госп о́дь м и́лость Сво ю́ на бо я́щихся Ег о́./ Ел и́ко о т-
сто я́т вост о́цы от з а́пад,/ уд а́лил есть от нас беззак о́ния н а́ша./ Я�коже
щ е́дрит от е́ц с ы́ны,/ ущ е́дри Госп о́дь бо я́щихся Ег о́./ Я�ко Той позн а́ со з-
д а́ние н а́ше,/ помян у́, я́ко персть есм ы́./ Челов е́к, я́ко трав а́ дн и́е eг о́,/ я́ко
цвет с е́льный, т а́ко оцв ет е́т,/ я́ко дух пр о́йде в нем,/ и не б у́дет, и не позн а́ет
ктом у́ м е́ста своег о́./ М и́лость же Госп о́дня от в е́ка и до в е́ка на бо я́щихся
Ег о́,/ и пр а́вда Ег о́ на сын е́х сын о́в, хран я́щих зав е́т Ег о́, и п о́мнящих
з а́ поведи Ег о́ твор и́ти я́./ Госп о́дь на Небес и́ угот о́ва Прест о́л Свой,/ и
Ца́ рство Ег о́ вс е́ми облад а́ет./ Благослов и́те Г о́спода вси А�нгели Ег о́,/
с и́ льнии кр е́постию, твор я́щии сл о́во Ег о́, усл ы́шати глас слов е́с Ег о́./ Благ о-
слов и́те Г о́спода вся С и́лы Ег о́,/ слуг и́ Ег о́, твор я́щии в о́лю Ег о́./ Благосло-
в и́ те Г о́спода вся дел а́ Ег о́, на вс я́ком м е́сте влад ы́чества Ег о́./
Благослов и́, душ е́ мо я́, Г о́спода,/ и вся вн у́тренняя мо я́/ и́мя св я́тое Ег о́.//
Благослов е́н ес и́, Г о́споди.


ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Ди а́кон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Ди а́кон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Ди а́кон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иер е́й: Я�ко Твоя́ держ а́ва, и Тво е́ есть Ц а́рство, и с и́ла, и сл а́ва, От ца́ и С ы́на и Свят а́го Д у́ха,
н ы́ не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь .

ВТОР О�Й АНТИФ О�Н , ПСАЛ О�М 145:
Хор: Хвал и́, душ е́ мо я́, Г о́спода./ Восхвал ю́ Го́ спода в живот е́ мо е́м,/ по ю́ Б о́гу м о-
ем у́, д о́ндеже есмь./ Не над е́йтеся на кн я́зи, на с ы́ны челов е́ческия,/ в н и́хже
несть спас е́ния./ Из ы́дет дух eг о́/ и возврат и́тся в з е́млю сво ю́./ В той день п о-
г и́ бнут вся помышл е́ния eг о́./ Блаж е́н, eм у́же Бог И а́ковль Пом о́щник ег о́,/
упов а́ние eг о́ на Г о́спода Б о́га своег о́,/ сотв о́ршаго н е́бо и з е́млю,/ мо́ре и вся,
я́ же в них,/ хран я́щаго и́стину в век,/ твор я́щаго суд об и́димым,/ да ю́щаго
п и́ щу а́лчущим./ Госп о́дь реш и́т оков а́нныя./ Госп о́дь умудр я́ет слепц ы́./ Го с-
п о́дь возв о́дит низв е́рженныя./ Госп о́дь л ю́бит пр а́ведники./ Госп о́дь хран и́т
приш е́льцы ,/ си́ра и вдов у́ при и́мет/ и путь гр е́шных погуб и́т./ Воцар и́тся
Госп о́дь во век,// Бог твой, Си о́не, в род и род.

последование.рф 58 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь 2.
ЕДИНОРО� ДНЫЙ СЫ�НЕ :
Единор о́дный С ы́не и Сл о́ве Б о́жий, Безсм е́ртен Сый/ и изв о́ливый сп а-
с е́ ния н а́шего р а́ди/ воплот и́тися от Свят ы́я Богор о́дицы и Приснод е́вы М а-
р и́ и,/ непрел о́жно вочелов е́чивыйся,/ распн ы́йся же, Христ е́ Б о́же, см е́ртию
смерть попр а́вый,/ Еди́н Сый Свят ы́я Тр о́ицы,// спрославл я́емый Отц у́ и
Свят о́му Д у́ху, спас и́ нас.

ЕКТЕНИ Я� М А�ЛАЯ :
Ди а́кон : Па́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Ди а́кон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Ди а́кон : Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иер е́й: Я�ко благ и человекол ю́бе ц Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́, и С ы́ну, и Свят о́му
Д у́ху, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь .

ТР Е�ТИЙ АНТИФ О�Н , БЛАЖ Е�ННЫ :
Хор:
Во Ц а́рствии Тво е́м помян и́ нас, Г о́споди, егда́ при и́деши, во Ц а́рствии Тво е́м.
На 12: Блаж е́н и н и́щии д у́хом, я́ко тех есть Ца́ рство Небе́сное.
Блаж е́ни пл а́чущии, я́ко т и́и ут е́шатся.

На 10: Блаж е́ни кр о́тции, я́ко т и́и насл е́дят з е́млю.
Блаж е́ни а́лчущии и ж а́ждущии пр а́вды, я́ко т и́и н асы́ тятся.

На 8: Блаж е́ни м и́лостивии, я́ко т и́и пом и́ловани б у́дут.
Праздника, глас 2:
Ирмос :
Утверд и́ нас в Теб е́, Г о́споди,/ Др е́вом умерщвл е́й грех,/ и страх Твой вс а-
д и́ // в сердц а́ нас, по ю́щих Тя.


Блаж е́ни ч и́стии с е́рдцем, я́ ко ти́и Б о́га у́зрят.
Тропарь: Непор о́чно Бо́ гу пожи́вшии, / всех род и́сте Спас е́ние, / богом у́дрии ро-
д и́ теле // Зижд и́теля Р о́ждшия и Б о́га н а́шего.


На 6 Блаж е́ни миротв о́рцы, я́ко т и́и с ы́нове Б о́жии нар ек у́тся.
Тропарь: В сем жизнь источ а́яй Госп о́дь / от непл о́дове произвед е́ Д е́ву, / в Н ю́же
всел и́тися изв о́ли, // и по Ро ждестве́ сохран и́в нетл е́нну.

2 Может быть спето иначе: Слава: Х вали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне…
последование.рф 59 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Блаж е́ни изгн а́ни пр а́вды р а́ди, я́ко тех есть Ц а́рство Н еб е́сное.
Тропарь: А� ннин плод, Мар и́ю, днесь, / Грозд р о́ждшую живон о́сный, / я́ко Бог о-
р о́дицу воспо и́м, // Предст а́тельницу же всех, и П ом о́щницу.


На 4: Блаж е́ни ес те́ , егд а́ пон о́сят вам, и изжен у́т, и рек у́т всяк зол глаг о́л
на вы, лж у́ще Мен е́ р а́ди.
Праздника, глас 8:
Тропарь :
Свят у́ю Свят ы́х с у́щу,/ целом у́дреннии род и́тели Тво и́, Ч и́стая,/ возл ож и́ша
Тя в хр а́ме Госп о́дни воспит а́тися ч е́стно// и угот о́ватис я в Ма́терь Ем у́.

Ра́дуйтеся и весел и́теся, я́ко мзда в а́ша мн о́га на Небес е́х.
Тропарь:
Н епл о́ды и м а́тери, лик у́йте, / дерз а́йте и игр а́йте, безч а́дныя: / бе зч а́дна
бо непл о́ды Богор о́дицу прозяб а́ет, // Я�же изб а́вит от бол е́зней Е�ву и
кл я́твы Ад а́ма.


Слава Отцу и Сыну и Святому Духу .
Тро ичен : В Теб е́ Тр о́ическое т а́инство по е́тся и сл а́вится, Ч и́стая:/ От е́ц бо благов о-
л и́ ,/ и Сл о́во всел и́ся в Тя, // и Бож е́ственный Дух Теб е́ осен и́.


И ныне и присно и во веки веков. А минь.
Богородичен : З лат а́я кад и́льница был а́ ес и́,/ Огнь бо во утр о́бе Тво е́й всел и́ся, Сл о́во от
Ду́ ха Св я́та, / и челов е́ческим зр а́ком в Теб е́ в и́ деся, // Богород и́тельнице
Ч и́стая.

М А�ЛЫЙ ВХОД (С ЕВ А�НГЕЛИЕМ ):
Ди а́кон: Прем у́дрость, пр о́сти.
Хор: Приид и́те, поклон и́мся и припа де́м ко Христ у́. Спас и́ ны, С ы́не Б о́жий, во
свят ы́х д и́вен Сый, по ю́щия Ти: аллил у́иа.

ТРОП А�РЬ ПР А�ЗДНИКА , ГЛАС 4:
Хор: Рождеств о́ Тво е́, Богор о́дице Д е́во,/ р а́дость возвест и́ всей всел е́нней:/ из
Теб е́ бо возси я́ С о́лнце Пр а́вды, Христ о́с Бог наш,/ и , разруши́в кл я́тву, дад е́
благослов е́ние,// и, упраздн и́в смерть, даров а́ нам жив о́т в е́чный.

Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки в ек о́в. Ам и́нь.
КОНД A�К ПР А�ЗДНИКА , ГЛAС 4 :
Иоак и́м и А�нна понош е́ния безч а́дства/ и Ад а́м и E�ва от тли см е́ртныя
свобод и́стася, Преч и́стая,/ во свят е́м рождеств е́ Тво е́м./ То пр а́зднуют и
л ю́ дие Тво и́,/ вин ы́ прегреш е́ний изб а́вльшеся,/ внегд а́ зв а́ти Ти:// н е-
пл о́ды ражд а́ет Богор о́дицу и Пит а́тельницу Ж и́зни н а́шея.

последование.рф 60 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Диа́кон : Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй.

Иере́й: Я�ко Свят́ ес и́, Б о́же наш, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху, н ы́не и пр и́сно.
Диа́кон : Го́споди, спас и́ благочест и́выя.
Хор: Го́споди, спас и́ благочест и́выя .

Ди а́кон : И усл ы́ши ны.
Хор: И усл ы́ши ны.

Диа́кон: И во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

ТРИСВЯТ О�Е :
Хор: Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас.
(Три́жды)
Сл а́ва Отц у́ и С ы́ну и Свят о́му Д у́ху и н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в. Ам и́нь.
Свят ы́й Безсм е́ртный, пом и́луй нас.
Свят ы́й Б о́же, Свят ы́й Кр е́пкий, Свят ы́й Безсм е́ртный, п ом и́луй нас.

Диа́кон : Во́нмем.
Иер е́й: Мир всем.
Чтец: И д у́хови твоем у́.

Ди а́кон : Прем у́дрость.
Чтец: Прок и́мен, глас тре́тий, песнь Богор о́дицы:
Вел и́чит душ а́ Мо я́ Го́ спода, / и возр а́довася дух Мой о Б о́зе Сп а́се Мо е́м.
Хор: Вел и́чит душ а́ Мо я́ Го́ спода,/ и возр а́довася дух Мой о Б о́зе Сп а́се Мо е́м.

Чтец: Я�ко призр е́ на смир е́ние Раб ы́ Свое я́, се бо отн ы́не ублаж а́т Мя вси р о́ди.
Хор: Вел и́чит душ а́ Мо я́ Го́ спода, / и возр а́довася дух Мой о Б о́зе Сп а́се Мо е́м.

Чтец: Вел и́чит душ а́ Мо я́ Го́ спода, /
Хор: И возр а́довася дух Мой о Б о́зе Сп а́се Мо е́м.

Ди а́кон : Прем у́дрость.
Чтец: К Филиппис и́ем посл а́ния свят а́го ап о́стола П а́вла чт е́ние .

Ди а́кон : Во́нмем.
(З ач . 240 ):
Чтец: Бра́тие, си е́ да м у́дрствуется в вас, е́же и во Христ е́ Иис у́се. И�же во о́бразе
Б о́жии с ы́й, не восхищ е́нием непщев а́ б ы́ ти р а́вен Б о́гу. Но Себ е́ ум а́лил, зрак
раб а́ при и́м, в под о́бии челов е́честем быв, и о́бразом обр е́теся я́коже чел ове́к.
Смир и́л Себ е́, послушл и́в быв д а́же до см е́рти, см е́рти же кр е́стныя. Т е́мже и
Бог Ег о́ превознес е́, и даров а́ Ем у́ и́ мя, е́же п а́че вс я́каго и́мене. Да о и́мени И и-
с у́ сове вс я́ко кол е́но поклон и́тся Неб е́сных, и земн ы́х, и преисп о́дних. И всяк
яз ы́к испов е́сть, я́ко Госп о́дь Иис у́с Христ о́с, в сл а́ву Б о́га О тц а́.
последование.рф 61 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Иере́й: Мир ти.
Чтец: И д у́хови твоем у́.

Ди а́кон : Прем у́дрость.
Чтец: Глас осьм ы́й: А ллил у́ия, аллил у́ия, аллил у́ия .
Хор: Аллил у́ия, аллил у́ия, аллил у́ия.

Чтец: Слы́ ши , Дщи , и ви́ждь, и приклон и́ у́ хо Тво е́.
Хор: Аллил у́ия, аллил у́ия, аллил у́ия .

Чтец: Лиц у́ Твоем у́ пом о́лятся бог а́тии л ю́дстии .
Хор: Аллил у́ия, аллил у́ия, аллил у́ия .

Ди а́кон : Благослов и́, влад ы́ко, благовест и́теля свят а́го Ап о́стола и Евангел и́ста Лук и́. 3
Иер е́й: Бог, мол и́твами свят а́го, сл а́внаго, всехв а́льнаго Ап о́стола и Евангели́ ста Луки́, да д а́ст
теб е́ глаг о́л благовеств у́ющему с и́лою мн о́гою, во исполн е́ние Ев а́нгелия возлю́ бленнаго
С ы́ на Своег о́, Го́ спода н а́шего Иис у́са Христ а́.
Ди а́кон : Аминь.

Второ́й диа́ кон: Прем у́дрость, пр о́сти, усл ы́шим свят а́го Ев а́нгелия.
Иер е́й: Мир всем.
Хор: И д у́хови твоем у́.

Ди а́кон : От Лук и́ свят а́го Ев а́нгелия чт е́ние.
Хор: Сла́ва Теб е́, Г о́споди, сл а́ва Теб е́.

Втор о́й диа́ кон: Во́нмем.
(Лк., зач. 54):
Ди а́кон: Во вр е́мя о́но, вн и́де Иис у́с в весь н е́кую: жен а́ же н е́кая и́менем М а́рфа при я́т Ег о́ в дом свой. И сес т-
р а́ ей бе нариц а́емая Мар и́я, я́же и с е́дши при ног у́ Иис у́сову, сл ы́шаше сл о́во Ег о́. М а́рфа же м о́лвяше о
мн о́зе сл у́жбе, ст а́вши же реч е́: Г о́споди, не бреж е́ши ли, я́ко сестр а́ мо я́ ед и́ну мя ост а́ви служ и́ти; рцы
убо ей, да ми пом о́жет. Отвещ а́в же Иис у́с, рече́ ей: М а́рфо, М а́рфо, печ е́шися и м о́лвиши о мн о́зе. Ед и́но
же есть на потр е́бу. Мар и́я же благ у́ю ча сть избр а́, я́ же не от ы́мется от не я́. Бысть же егд а́ глаг о́лаше
си я́, воздв и́гши н е́кая жен а́ глас от нар о́да, реч е́ Ем у́: блаж е́но чр е́во н оси́ вшее Тя, и сосц а́, яже ес и́ ссал.
Он же реч е́: т е́мже у́бо блаж е́ни сл ы́шащии сл о́во Б о́жие, и хр ан я́щии е́.

Х ор: Сла́ва Теб е́, Г о́споди, сл а́ва Теб е́.

ЕКТЕНИ Я� СУГ У�БАЯ :
Ди а́кон : Рце́м вси от все я́ душ и́, и от всег о́ помышл е́ния н а́шего рцем.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон : Го́споди Вседерж и́телю, Б о́же от е́ц н а́ших, м о́лим Ти ся, усл ы́ши и п ом и́луй.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Ди а́кон: Пом и́луй нас, Б о́же, по вел и́цей м и́лости Тво е́й, м о́лим Ти ся, усл ы́ши и п ом и́луй.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (Тр и́жды , на каждое прошение)
3 По служебнику этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но та к-
же распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуа рия.
последование.рф 62 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Диа́кон: Ещ е́ м о́лимся о Вел и́ком Господ и́не и Отц е́ н а́шем Свят е́йшем Патри а́рхе Кир и́лле , и о Господ и́не
н а́шем Высокопреосвящ е́ннейшем митропол и́те
(или: архиеп и́скопе, или: преосвящ е́ннейшем
еп и́скопе
имяр е́к) , и всей во Христ е́ бр а́тии н а́шей.
Ещ е́ м о́лимся о Богохран и́мей стран е́ н а́шей, власт е́х и в о́инстве е я́, да т и́хое и безм о́лвное
жити е́ пожив е́м во вс я́ком благоче́ стии и чистот е́.
Ещ е́ м о́лимся о бр а́тиях н а́ших, свящ е́нницех, священномон а́сех, и всем во Христ е́ бр а́тстве н а́шем.
Ещ е́ м о́лимся о блаж е́нных и присноп а́мятных созд а́телех свят а́го хр а́ма сег о́, и о в сех пре ж-
депоч и́вших отц е́х и бр а́тиях, зде леж а́щих и п овс ю́ду, правосл а́вных.
Ещ е́ м о́лимся о м и́лости, ж и́зни, м и́ре, здр а́вии, спас е́нии, посещ е́нии, прощ е́нии и оста вл е́нии
грех о́в раб о́в Б о́жиих насто я́теля, бр а́тии и прих о́жан свят а́го хр а́ма сег о́.
Ещ е́ м о́лимся о плодонос я́щих и доброд е́ющих во свят е́м и всечестн е́м хр а́ме сем, тру ж-
д а́ющихся, по ю́щих и предсто я́щих л ю́дех, ожид а́ющих от Теб е́ вел и́кия и бог а́тыя м и́лости.

Иер е́й: Я�ко М и́лостив и Человекол ю́бец Бог ес и́, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́ и С ы́ну и Св ято́ му
Д у́ху, н ы́не и пр и́сно и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.
ЕКТЕНИ Я� ОБ ОГЛАШ Е�ННЫХ :
Ди а́кон : Помол и́теся, оглаш е́ннии, Г о́сподеви.
Хор: Го́споди, пом и́луй. ( Н а каждое прошение)
Ди а́кон : Ве́рнии, о оглаш е́нных пом о́лимся, да Госп о́дь пом и́лует их.
Оглас и́т их сл о́вом и́стины.
Откр ы́ет им Ев а́нгелие пр а́вды.
Соедин и́т их свят е́й Сво е́й соб о́рней и ап о́стольстей Ц е́ркви.
Спас и́, пом и́луй, заступ и́ и сохран и́ их, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Оглаш е́ннии, главы в а́ша Г о́сподеви приклон и́те.
Хор: Теб е́, Г о́споди .
Иер е́й: Да и т и́и с н а́ми сл а́вят пречестн о́е и великоле́ пое и́мя Тво е́, Отц а́, и С ы́на, и Свят а́го
Д у́ха, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.
ЕКТЕНИ Я� В Е�РНЫХ , ПЕ� РВАЯ :
Ди а́кон : Ели́ цы оглаш е́ннии, изыд и́те.
Втор о́й диа́ кон: Оглаш е́ннии, изыд и́те.
П е́рвый: Ели́ цы оглаш е́ннии, изыд и́те.
Сн о́ва втор о́й: Да никто от оглаш е́нных, ел и́цы в е́рнии, п а́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду п ом о́лимся .
(Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд:
Диа́кон : Е ли́цы оглаш е́ннии, изыд и́те. Оглаш е́ннии, изыд и́те. Ел и́цы. оглаш е́ннии, изыд и́те. Да
никто от оглаш е́нных, ел и́цы в е́рнии, п а́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду пом о́лимся .)
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и с охрани́ нас, Б о́же, Тво е́ю благ од а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон : Прем у́дрость.
Иер е́й: Я�ко подоб а́ет Теб е́ вс я́кая сл а́ва, честь и поклон е́ние, Отц у́, и С ы́ну, и Св ято́ му Д у́ху, н ы́не
и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.
последование.рф 63 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ЕКТЕНИ Я� В Е�РНЫХ , ВТОР А�Я :
Ди а́кон : Па́ки и п а́ки, м и́ром Г о́споду пом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (На ка́ ждое прош е́ние)
Ди а́кон : О св ы́шнем м и́ре и спас е́нии душ н а́ших, Г о́споду п ом о́лимся.
О м и́ре всег о́ м iра, благосто я́нии свят ы́х Б о́жиих церкв е́й и соедин е́нии всех, Г о́споду п ом о́лимся.
О свят е́м хр а́ме сем и с в е́рою, благогов е́нием и стр а́хом Б о́жиим вход я́щих в онь, Г о́споду п ом о́лимся.
О изб а́витися нам от вс я́кия ск о́рби, гн е́ва и н у́жды, Г о́споду пом о́лимся.
Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благ од а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.

Диа́кон : Прем у́дрость.
Иер е́й: Я�ко да под держ а́вою Тво е́ю всегд а́ хран и́ми, Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́, и С ы́ну, и Св я-
т о́ му Д у́ху, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

ХЕРУВ И�МСКАЯ ПЕСНЬ :
Хор: И�же Херув и́мы т а́йно образ у́юще и животвор я́щей Тр о́ице Трисвят у́ю
песнь припев а́юще, вс я́кое н ы́не жит е́йское отлож и́м попеч е́ние.

ВЕЛИ�КИЙ ВХОД :
Ди а́к он: Вел и́каго господ и́на и отц а́ н а́шего Кири́лла, Свят е́йшаго Патри а́рха Мо ск о́вскаго и все я́ Р у́си,
и господ и́на н а́шего
(В ыс о́ко -) Прео свящ е́ннейшаго (имярек ), (архи -) еп и́скопа (митрополита
(титул))
, да помян е́т Госп о́дь Бог во Ц а́рствии Сво е́м всегд а́, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Иер е́й: Преосвящ е́нныя митроп оли́ты, архиеп и́скопы и еп и́скопы, и весь свящ е́ннический и м о-
н а́шеский чин, и пр и́чет церк о́вный, бр а́тию свят а́го хр а́ма сег о́, всех вас, правосл а́вных хри-
стиа́ н, да помян е́т Госп о́дь Бог во Ц а́рствии Сво е́м, всегд а́, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки в ек о́в.

Хор: Ам и́нь. Я� ко да Цар я́ всех под ы́мем, а́нгельскими нев и́димо доринос и́ма
ч и́ нми. Аллил у́иа, алл илу́иа, аллил у́иа.

ЕКТЕНИ Я� ПРОС И�ТЕЛЬНАЯ :
Ди а́кон : Исп о́лним мол и́тву н а́шу Г о́сподеви.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (На каждое прошение)
Ди а́кон : О пре длож е́нных Честн ы́х Дар е́х, Г о́споду пом о́лимся.
О свят е́м хр а́ме сем, и с в е́рою, благогов е́нием и стр а́хом Б о́жиим вход я́щих в онь, Г о́споду п ом о́лимся.
О изб а́витися нам от вс я́кия ск о́рби, гн е́ва и н у́жды, Г о́споду пом о́лимся.
Заступ и́, спас и́, п ом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон: Дне всег о́ соверш е́нна, св я́та, м и́рна и безгр е́шна у Г о́спода пр о́сим.
Хор: Под а́й, Г о́споди. (На каждое прошение)
Ди а́кон: А�нгела м и́рна, в е́рна наст а́вника, хран и́теля душ и тел е́с н а́ших, у Г о́спода пр о́сим.
Прощ е́ния и оставл е́ния грех о́в и прегреш е́ний н а́ших у Г о́спода пр о́сим.
До́брых и пол е́зных душ а́м н а́шим и м и́ра м и́рови у Г о́спода пр о́сим.
Про́чее вр е́мя живот а́ н а́шего в м и́ре и пока я́нии сконч а́ти у Г о́спода пр о́сим.
Христи а́нския конч и́ны живот а́ н а́шего, безбол е́знены, непост ы́дны, м и́рны и д о́браго о тве́та
последование.рф 64 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
на Стр а́шнем Суд и́щи Христ о́ве пр о́сим.
Пресвят у́ю, Преч и́стую, Преблагослов е́нную, Сл а́вную Влад ы́чицу н а́шу Богор о́дицу и Пр иснод е́ву
Мар и́ю, со вс е́ми свят ы́ми помян у́вше, с а́ми себ е́, и др у́г др у́га, и весь жив о́т наш Христ у́ Б о́гу предад и́м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.

Иере́й: Щедр о́тами Единор о́днаго С ы́на Твоег о́, с Н и́мже благослов е́н ес и́, со Пресвят ы́м и Бл аги́ м и
Животвор я́щим Т вои́м Д у́хом, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: Мир всем.
Хор: И д у́хови твоем у́.

Ди а́кон : Возл ю́бим друг др у́га, да едином ы́слием испов е́мы.
Хор: Отц а́, и С ы́на, и Свят а́го Д у́ха,/ Тр о́ицу единос у́щную/ и неразд е́льную.

Диа́кон : Две́ри, дв е́ри, прем у́дростию в о́нмем.
СИ�МВОЛ В Е�РЫ :
Л ю́ ди : Ве́рую во ед и́наго Б о́га Отц а́ Вседерж и́теля, Творц а́ не́бу и земл и́,
в и́ димым же всем и нев и́димым. И во ед и́наго Г о́спода Иис у́са Христ а́, С ы́на
Б о́жия, Единор о́днаго, И�же от Отц а́ рожд е́ннаго пр е́жде всех век. Св е́та от
Св е́та, Б о́га и́стинна от Б о́га и́стинна, рожд е́нна, несотвор е́нна, единос у́щна
Отц у́, И� мже вся б ы́ша. Нас р а́ди челов е́к и н а́шего р а́ди спас е́ния сш е́дшаго с
неб е́с и воплот и́вшагося от Д у́ха Св я́та и Мар и́и Д е́вы и вочелов е́чшася. Ра с-
п я́таго же за ны при Понт и́йстем Пил а́те, и страд а́вша, и погреб е́нна. И во с-
кр е́сшаго в тр е́тий день по Пис а́нием. И возш е́дшаго на небес а́, и сед я́ща
одесн у́ю Отц а́. И п а́ки гряд у́щаго со сл а́вою суд и́ти жив ы́м и м е́ртвым, Ег о́же
Ца́ рствию не б у́дет конц а́. И в Д у́ха Свят а́го, Г о́спода, Животвор я́щаго, И�же
от Отц а́ исход я́щаго, И�же со Отц е́м и С ы́ном споклан я́ема и ссл а́вима, гл а-
г о́ лавшаго прор о́ки. Во ед и́ну Свят у́ю, Соб о́рную и Ап о́стольскую Ц е́рковь.
Испов е́дую ед и́но крещ е́ни е во оставл е́ние грех о́в. Ч а́ю воскрес е́ния
м е́ртвых, и ж и́зни б у́дущаго в е́ка. А м и́нь.

ЕВХАРИСТ И�ЧЕСКИЙ КАН О�Н :
Ди а́кон : Ста́нем д о́бре, ст а́нем со стр а́хом, в о́нмем, свят о́е вознош е́ние в м и́ре прин оси́ ти.
Хор: Ми́лость м и́ра,/ ж е́ртву хвал е́ния.

Иер е́й: Благод а́ть Г о́спода н а́шего Иис у́са Христ а́, и люб ы́ Б о́га и Отц а́, и прич а́стие Свят а́го
Д у́ха, б у́ди со вс е́ми в а́ми.
Хор: И со д у́хом тво и́м.

Иер е́й: Гор е́ 4 им е́им сердц а́.
Хор: И�мамы ко Г о́споду.

4 Гор е́ = к Г о́рнему , духо́вному, ввысь
последование.рф 65 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
Иере́й: Благодар и́м Г о́спода.
Хор: Дост о́йно и пр а́ведно есть / поклан я́тися Отц у́ и С ы́ну, и Свят о́му Д у́ху, //
Тр о́ице един осу́ щней и неразд е́льней.

Иере́й: Поб е́дную песнь по ю́ще, вопи ю́ще, взыв а́юще и глаг о́люще.
Хор: Свят, свят, свят Госп о́дь Сава о́ф, / исп о́лнь н е́бо и земл я́ сл а́вы Твое я́;/
ос а́нна в в ы́шних, / благослов е́н Гряд ы́й во и́ мя Госп о́дне, / ос а́нна в в ы́шних.

Иере́й: Приим и́те, яд и́те, си е́ есть Те́ ло Мое́, е́ же за вы лом и́мое во оставл е́ние гре хо́ в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: Пи́йте от не я́ вси, си я́ есть Кровь Мо я́ Н о́ваго Зав е́та, я́же за вы и за мн о́гия изли ва́емая,
во оставл е́ние грех о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: Тво я́ от Тво и́х Теб е́ принос я́ще, о всех и за вся.
Хор: Теб е́ по е́м,/ Теб е́ благослов и́м,/ Теб е́ благодар и́м, Го́ споди,/ и м о́лим Ти
ся, Б о́же наш.

Иер е́й: Изр я́дно о Пресвят е́й, Пречи́ стей, Преблагослов е́нней, Сл а́вней Влад ы́чице н а́шей Бог о-
р о́дице и Приснод е́ве Мар и́и.

ВМЕ�СТО ДОСТ О�ЙНО :
Припев: Велич а́й, душе́ мо я́,/ пресл а́вное рождеств о́ Б о́жия М а́тере.
Ирмо́с, глас 8: Ч у́жде м а́терем д е́вство,/ и стр а́нно д е́вам деторожд е́ние;/ на Теб е́,
Богор о́дице,/ обо я́ устр о́ишася./ Тем Тя, вся племен а́ земн а́я, // непр е-
ст а́нно велич а́ем.

Иер е́й: В п е́рвых помян и́, Г о́споди, вел и́каго господ и́на и отц а́ н а́шего имярек, Свят е́йшаго Па т-
ри а́рха Моско́ вскаго и все я́ Рус и́, и господ и́на н а́шего
(Выс о́ко -) Преосвящ е́ннейшаго (им я-
рек), (архи -)
еп и́скопа (митрополита (титул)) , и́хже д а́руй свят ы́м Тво и́м ц е́рквам, в м и́ре,
ц е́лых, честн ы́х, здр а́вых, долгод е́нствующих, пр а́во пр а́вящих сл о́во Твое я́ и́ стины.
Хор: И всех, и вся.

Иере́й: И даждь нам еди́ неми усты́ и ед и́нем с е́рдцем сл а́вити и воспев а́ти пречестн о́е и вел и-
кол е́пое и́мя Тво е́, Отц а́, и С ы́на, и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки в ек о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: И да б у́дут м и́лости ве ли́ каго Б о́га и Сп а́са н а́шего Иис у́са Христ а́ со вс е́ми в а́ми.
Хор: И со д у́хом тво и́м.
Е
КТЕНИ Я� ПРОС И�ТЕЛЬНАЯ :
Ди а́кон : Вся свят ы́я помян у́вше, п а́ки и п а́ки м и́ром Г о́споду п ом о́лимся.
Хор: Го́споди, пом и́луй. (На каждое прошение)
Ди а́кон : О прин есе́нных и освящ е́нных Честн ы́х Дар е́х, Г о́споду п ом о́лимся.
Я�ко да человекол ю́бец Бог наш, при е́м я́ во свят ы́й и пренеб е́сный и м ы́сленный Свой
ж е́ртвенник, в вон ю́ благоух а́ния дух о́внаго, вознисп о́слет нам Бож е́ственную благод а́ть и дар
Свят а́го Д у́ха, пом о́лимся.
последование.рф 66 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
О изб а́витися нам от вс я́кия ск о́рби, гн е́ва и н у́жды, Г о́споду пом о́лимся.
Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди, пом и́луй.
Диа́кон: Дне всег о́ соверш е́нна, св я́та, м и́рна и безгр е́шна у Г о́спода пр о́сим.
Хор: Под а́й, Г о́споди. (На каждое прошение)
Ди а́кон: А�нгела м и́рна, в е́рна наст а́вника, хран и́теля душ и тел е́с н а́ших, у Г о́спода пр о́сим.
Прощ е́ния и оставл е́ния грех о́в и прегреш е́ний н а́ших у Г о́спода пр о́сим.
До́брых и пол е́зных душ а́м н а́шим и м и́ра м и́рови у Г о́спода пр о́сим.
Про́чее вр е́мя живот а́ н а́шего в м и́ре и пока я́нии сконч а́ти у Г о́спода пр о́сим.
Христи а́нския конч и́ны живот а́ н а́шего, безбол е́знены, непост ы́дны, м и́рны и д о́браго о тве́та
на Стр а́шнем Суд и́щи Х ристо́ве пр о́сим.
Соедин е́ние в е́ры и прич а́стие Свят а́го Д у́ха испрос и́вше, с а́ми себ е́, и друг др у́га, и весь жив о́т
наш Христ у́ Б о́гу пред ад и́ м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иере́й: И спод о́би нас, Влад ы́ко, со дерзнов е́нием, неосужд е́нно см е́ти призыв а́ти Теб е́, Н е-
б е́снаго Б о́га Отц а́, и глаг о́лати:

М ОЛИ�ТВА ГОСП О�ДНЯ :
Л ю́ ди : О�тче наш, И�же ес и́ на небес е́х, да свят и́тся и́мя Тво е́, да при и́дет Ц а́рствие
Тво е́, да б у́дет в о́ля Тво я́, я́ко на небес и́ и на земл и́. Хлеб наш нас у́щный
д а́ждь нам днесь; и ост а́ви нам д о́лги н а́ша, я́коже и мы оставл я́ем должн и-
к о́м н а́шим; и не введ и́ нас во искуш е́ние, но изб а́ви нас от лук а́ваго.

Иере́й: Я�ко Твое́ есть Ц а́рство, и с и́ла, и сл а́ва, Отц а́, и С ы́на, и Свят а́го Д у́ха, н ы́не и пр и́сно, и во
в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: Мир всем .
Хор: И д у́хови твоем у́.

Ди а́кон : Глав ы́ в а́ша Г о́сподеви приклон и́те.
Хор: Теб е́, Г о́споди.

Иере́й: Благод а́тию, и щедр о́тами, и человекол ю́бием Единор о́днаго С ы́на Твоег о́, с Н и́мже благосл о-
в е́н ес и́, со Пресвят ы́м и Благ и́м и Животвор я́щим Тво и́м Д у́хом, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.

Хор: Ам и́нь.

Диа́кон : Во́нмем.
Иер е́й: Свят а́я свят ы́м.

Хор: Еди́ н свят,/ ед и́н Госп о́дь,/ Иис у́с Христ о́с,/ во сл а́ву Б о́га Отц а́./ Ам и́нь.
П
РИЧ А�СТЕН ПРА�ЗДНИКА :
Ча́шу спас е́ния приим у́, и и́мя Госп о́дне призов у́. А ллил у́ия .
( Т ри жды)

ПРИЧ А�СТИЕ :
Ди а́кон : Со стр а́хом Б о́жиим и в е́рою приступ и́те.
Хор: Благослов е́н Гряд ы́й во и́ мя Госп о́дне, Бог Госп о́дь и яв и́ся нам.
последование.рф 67 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.

Иере́й: Ве́рую, Г о́споди, и испов е́дую, я́ко Ты ес и́ во и́стинну Христ о́с, Сын Б о́га жив а́го, пр и-
ш е́дый в мир гр е́шныя спаст и́, от н и́хже п е́рвый есмь аз. Ещ е́ в е́рую, я́ко си е́ есть с а́мое
преч и́стое Т е́ло Тво е́, и си я́ есть с а́мая честн а́я Кровь Тво я́. Мол ю́ся у́бо Теб е́: пом и́луй мя и
прост и́ ми прегреш е́ния мо я́, в о́льная и нев о́льная, я́же сл о́вом, я́же д е́лом, я́же в е́дением и
нев е́дением, и спод о́би мя неосужд е́нно причастит и́ся пречи́ стых Тво и́х Т а́инств, во оста в-
ле́ ние грех о́в и в жизнь в е́чную. Ами́нь.
Ве́чери Твое я́ т а́йныя днесь, С ы́не Б о́жий, прич а́стника мя приим и́; не бо враг о́м Тво и́м
т а́йну пов е́м, ни лобз а́ния Ти дам, я́ко И у́да, но я́ко разб о́йник испов е́даю Тя: помян и́ мя,
Г о́ споди, во Ц а́рствии Тво е́м.
Да не в суд ил и́ во осужд е́ние б у́дет мне причащ е́ние Свят ы́х Тво и́х Т а́ин , Го́споди, но во
исц еле́ ние душ и́ и т е́ла.

Во время Причащения людей:
Хор: Те́ло Христ о́во приим и́те, Источника безсм е́ртнаго вкусите.

После Причащения людей:
Хор: Аллил у́ия, аллил у́ия, а ллил у́ия .

Иер е́й: Спас и́, Б о́же, л ю́ди Тво я́, и благосло ви́ досто я́ние Тво е́.
Хор: Ви́дехом свет и́стинный,/ при я́хом Д у́ха Неб е́снаго,/ обрет о́хом в е́ру
и́ стинную,/ неразд е́льней Тр о́ице поклан я́емся,// Та бо нас спасл а́ есть.

Иере́й: Всегд а́, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь. Д а исп о́лня тся уст а́ н а́ша/ хвал е́ния Твоег о́ Г о́споди,/ я́ко да по е́м
сл а́ву Тво ю́,/ я́ко спод о́бил ес и́ нас причаст и́тися/ Свят ы́м Тво и́м, Б о-
ж е́ственным, безсм е́ртным и животвор я́щим Т а́йнам,/ соблюд и́ нас во Тво е́й
свят ы́ни/ весь день поуч а́тися пр а́вде Тво е́й.// Аллилу́ иа, аллил у́иа, аллилу́ иа.

ЕКТЕНИ Я� ЗАКЛЮЧ И�ТЕЛЬНАЯ :
Ди а́кон : Про́сти при и́мше Бож е́ственных, свят ы́х, преч и́стых, безсм е́ртных, неб е́сных и животв ор я́щих,
стр а́шных Христ о́вых Т а́ин, дост о́йно благодар и́м Г о́спода.
Хор: Го́споди , поми́луй .
Ди а́кон : Заступ и́, спас и́, пом и́луй и сохран и́ нас, Б о́же, Тво е́ю благод а́тию.
Хор: Го́споди , поми́луй .
Ди а́кон : День весь соверш е́н, свят, м и́рен и безгр е́шен испрос и́вше, с а́ми себ е́ и друг др у́га, и весь ж и-
в о́т наш Христ у́ Б о́гу пред ад и́ м.
Хор: Теб е́, Г о́споди.
Иере́й: Я�ко Ты ес и́ освящ е́ние н а́ше, и Теб е́ сл а́ву возсыл а́ем, Отц у́, и С ы́ну, и Св ято́ му Д у́ху, н ы́не
и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: С м и́ром из ы́дем.
Хор: О и́мени Госп о́дни.

Диа́кон : Го́споду пом о́лимся.
Хор : Го́споди , поми́луй .
последование.рф 68 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ЗААМВО�ННАЯ МОЛ И�ТВА :
Иер е́й: Благословл я́яй благослов я́щия Тя, Г о́споди, и освящ а́яй на Тя упов а́ющия, спас и́ лю́ ди
Тво я́ и благослов и́ досто я́ние Тво е́, исполн е́ние Ц е́ркве Твое я́ сохран и́, освят и́ лю́ бящия
благол е́пие д о́му Твоег о́: Ты тех возпросл а́ви Б ож е́ственною Тво е́ю с и́лою, и не ост а́ви нас,
упов а́ющих на Тя. Мир м iрови Твоем у́ д а́руй, ц е́рквам Тво и́м, свящ е́нником, в о́инству и
всем л ю́дем Тво и́м. Я�ко вс я́кое да я́ние бл а́го, и всяк дар соверш е́н св ы́ше есть, сход я́й от
Теб е́ Отц а́ св е́тов, и Теб е́ сл а́ву, и благодар е́ние, и поклон е́ние возсыл а́ем, Отц у́, и С ы́ну, и
Свят о́му Д у́ху, н ы́не и пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь. Б у́ди И�мя Госп о́дне благослов е́но от н ы́не и до в е́ка. (Тр и́жды )
ПСАЛ О�М 33:
Хор: Благос ловлю́ Го́ спода на вс я́кое вр е́мя,/ в ы́ну хвал а́ Ег о́ во уст е́х мо и́х./ О
Го́ споде похв а́лится душ а́ мо я́,/ да усл ы́шат кр о́тцыи, и возвесел я́тся./ Во з-
вел и́чите Г о́спода со мн о́ю,/ и вознес е́м И�мя Ег о́ вк у́пе./ Взыск а́х Г о́спода, и
усл ы́ша мя,/ и от вс е́х скорб е́й мо и́х изб а́ви мя./ Приступ и́те к Нем у́, и пр о-
свет и́теся,/ и л и́ца в а́ша не постыд я́тся./ Сей н и́щий воззв а́, и Госп о́дь у с-
л ы́ ша и,/ и от вс е́х скорб е́й ег о́ спас е́ и./ Ополч и́тся а́нгел Госп о́день о́крест
бо я́щихся Ег о́,/ и изб а́вит их./ Вкус и́те и в и́дите, я́ко благ Госп о́дь:/ блаж е́н
муж, и́же упов а́ет Нань./ Б о́йтеся Г о́спода, вс и́ свят и́и Ег о́,/ я́ко несть л и-
ш е́ния бо я́щимся Ег о́./ Бог а́тии обнищ а́ша и взалк а́ша:/ взыск а́ющии же
Го́ спода не лиш а́тся вс я́каго бл а́га./ Приид и́те, ч а́да, посл у́ша йте мен е́,/
стр а́ху Госп о́дню науч у́ вас./ Кт о́ есть челов е́к хот я́й жив о́т,/ люб я́й дни
в и́ дети бл а́ги?/ Удерж и́ яз ы́к твой от зла,/ и устн е́ тво и́, е́же не глаг о́лати
льсти./ Уклон и́ся от зла и сотвор и́ бл а́го./ Взыщ и́ м и́ра, и пожен и́ и́ ./ О�чи
Госп о́дн и на пр а́ведныя,/ и у́ши Ег о́ в мол и́тву их./ Лиц е́ же Госп о́дне на
твор я́щия зл а́я,/ е́же потреб и́ти от земл и́ п а́мять их./ Воззв а́ша пр а́веднии,
и Госп о́дь усл ы́ша их,/ и от всех скорб е́й их изб а́ви их./ Близ Госп о́дь с о-
круш е́нных с е́рдцем,/ и смир е́нныя ду́хом спас е́т./ Мн о́ги ск о́рби
пр а́ведным,/ и от всех их изб а́вит я́ Госп о́дь./ Хран и́т Госп о́дь вся к о́сти их,/
ни ед и́на от них сокруш и́тся./ Смерть гр е́шников лют а́,/ и ненав и́дящии
пр а́веднаго прегр е́шат./ Изб а́вит Госп о́дь д у́шы раб Сво и́х,/ и не пр егре-
ш а́т// вси, уп ова́ющии на Нег о́.
Иер е́й: Благослов е́ние Госп о́дне на в а́с, Тог о́ благод а́тию и человекол ю́бием, всегд а́, н ы́не и
пр и́сно, и во в е́ки век о́в.
Хор: Ам и́нь.

Иер е́й: Сла́ ва Теб е́, Христ е́ Б о́же, упов а́ние н а́ше, сл а́ва Теб е́.
Хор: Сл а́ва, и н ы́не. Г о́споди, пом и́луй . ( Тр и́жды ) Б лаг ослов и́.

последование.рф 69 posledovanie.ru

21 сентября́ 2020 го́ да. Рождеств о́ Пресвят о́й Богор о́дицы.
ОТПУ�СТ :
Иер е́й: Христ о́с, и́стинный Бог наш, мол и́твами преч и́стыя Свое я́ М а́тере, свят ы́х сл а́вных и все-
хв а́льных Ап о́стол, свят ы́х пр а́ведных Богоот е́ц Иоак и́ма и А�нны, и всех свят ы́х, п ом и́лует и
спасе́ т нас, я́ко Благ и Человекол ю́бец.

М НОГОЛ Е�ТИЕ :
Хор: Вел и́каго Господ и́на и Отц а́ н а́шего Кир и́лла ,/ Свят е́йшаго Патр и́арха
Моск о́вского и все я́ Рус и́,/ и Господ и́на н а́шего
(Высоко -) Преосвящ е́ннейшаго
(имярек) ,/ (архи -) еп и́скопа (митропо лита (титул)) ,/ богохран и́мую стран у́ н а́шу Ро с-
с и́ йскую,/ насто я́теля, бр а́тию и прих о́жан свят а́го хр а́ма сег о́/ и вся прав о-
сл а́вныя христ и́аны,// Г о́споди, сохран и́ их на мн о́гая л е́та.
последование.рф 70 posledovanie.ru

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.