Розочка (DMC)

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 17.09.2020
Добавлено: 20.09.2020
Размер: 0.12 Мб

Page 1 ЛЛ_роза
перенабор Николаева Ольга
%%%x%
xxx%%
xxx%%%%
xxKx%%%%
xxxxK%%x%x
„„„„„xKK%%%xxx
%
„„„„„„„KKx„xxxx
%%
VV'ZZ
„„„„VV„KK„VVVxx
x%%x
V''ZZZWVVVV'V„„KV'''V„
„„x%%xx
%
VV''ZZWZZWZZ„Z'V„„'ZZZ'V„„„„„V%xx%
%
%
V''ZZWWZWWWVV„„Z'V„Z„„1Z'V„„„1V%x%x
%
xx%
V'ZWWZZWZWZZZ„V„Z'VV„1WZ'V„„1„Vx%x
x%%
xxxx
VZZZZWW|||¤WZ'„VVZ'V„1|WZ'V11„„%xx
xx%%pxxpp
VZWWZW|WWW||¤WV'„VVZ'V„W|WZ'V1„„xK
xxx%%ppVVV
VWZWZ†WW||W|¤WVV'„VVZVZW|¤WZ'1„VKK
pxxx%%pVV''V„VVVWW|††|W1V„V„'„VZVZW|¤|WZ„1VK
ppxxx%VV'ZZ„V'''ZZWWW|1VVV„V„'ZZVZW||¤¤W„1„K
x%%%
%
ppxxxVV'ZVV''ZZZW||††W1V„„„„V„ZWZ111|¤|W„1„p
pKxKpKpKpK
%
ApxxVV'ZV'ZZZ¤W|†WWWW†„V„1„„„VVW11VV||¤WV„Vp
pKKpKpKpppKKK%%
x
AppxV'ZV'ZWWWW|†W|†|†WVVV„11„V11ZVVVV†|¤V1VV
pppKpApKKK%%%x
VV''ZZWx%
pppVZV'ZWW¤¤W†W†WWW+1VVV„„„„11Z„VVVV†|¤V„VVZZZZAppAKK%%%xxx
„WWV'ZZZW¤|%
AppVZVZWW¤†¤¤|†W||||1''VV„„1ZV„„„V„VV|¤V„VVZZZZZAAAA%K%x%%%
V„||ZWWZVVVx%
AA?ZWZW¤†W¤|††W|+ZZ1Z'VVV1„VV„1„„V„V¤¤V„VVZZZZZ?AA%xKK%xx
ZV|WWWVV¤¤¤xxx
A?WVZ¤†W¤W¤|†|+ZW1„ZZ'VV„'VVV„1„„VV|¤V„VVZZZZZ?-%xKKKx%
ZZZW„VZZW¤¤¤KKK
--ZW¤†W¤WW¤|†ZWW1ZZZZ'„„Z'V„V„1„„V¤WV„VVZZZZZ-xxpKKKKx
„„„ZZZWWWW¤ppp
WZW¤†W¤¤|W¤ZW||„ZZZZZ„ZZ''VV„1„„VWVVVVVZWZZZZKKppKpKK
ZZZZZZZZWW¤AA??
W¤ZW¤||¤|†††W||†VZZZZ„„WZZZ''V„1„VZVVVWWWZZZZZZKpKpKp
ZWWZZZWW¤||?Kp-W¤|Z¤|††WWW|||†+„ZZZZ„WZWZZZ''V„VZVV†|¤WZWZZZZApApKp
WWWWWW¤|pp?KpAW||†Z¤WWW††|||†+VZZ„V„WWWWZZZ''VVZVV†||¤WZZZW?pApApK
¤¤¤¤KpAA?pp-W|||†Z||††††|†++VZ„|VVWWWWWZ'''VZZV„„||¤WWZW-?ApppA
%%%%%
KKKKKKKA
?-
WW|||†ZZZZZ†WWW„„|||VWWWWWWWZZ'Z„„„††||¤WWW---?Ap
%%xxxxx%%
K
AAA
¤|WWWWWWWWWWW||V¤|||†V¤WWWWWWZZZ„„†|||||¤WWW|¤WW
%xxKKKKKxx%
W¤¤|WWWWWW|||ZZZ¤¤¤||†V¤W¤WWWWW„„VW†||||¤WWW||WW
ppKKpppppKKx
xx
WW¤W¤|||ZZZZ¤¤¤¤¤|||†Z¤¤W¤WWW„V¤WW††||¤WWW||¤WW
AAAAAAAApKx%
xKKp
WW¤W¤¤||ZZ||¤¤¤||||†Z¤¤¤WWW„V¤WW+†||¤¤WWW|¤WW
---?????ApKxxx
WWWWWWW
KK
W¤¤¤|||||||¤¤¤||††Z|¤¤¤¤„V¤WW+†||¤WWW††¤WWW?ApAp
x
WW¤¤¤¤¤¤¤WAKA?
ZZZZ'Z'||¤¤||††+Z||¤„„V¤WW+†||¤¤WW+†|¤WW??p?pxp%
ZW¤||||||||?KA?-W¤
†+++++'Z'Z†††+++Z|„VV¤WW+†||¤WWW+†|¤WW-?-?pApKx%
W¤||||†xxxx-A?-W¤W¤||†††††+++VZ†+++++VVV¤¤+††||¤¤WW+†|¤WWW-??-?pAKKx%
|¤|†|||KKKK
??
WW¤W¤¤|||||†††++VZZZWZZZ++†|††¤¤WWWW†||¤WWp%%??A?ApKKx%
††††ppp
WWWW¤¤¤¤|||||||||||ZZWW†||||WW¤WWW|||¤WWpxxx%%??pApKx%
p
?---WWWW¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ZW††||||||+WW++|¤¤WWWppKKxx%%?pApKx
AAA?---?--WWWWWWWWWWW+++ZW†|||||¤¤+++†++WWWWAApKKKKxx%ppKpK
A???????A?---WWWWWWW++++ZWW|||¤|¤¤W††††††WWWAAApppKKKKKxKpKpK
?AAAAAAAp??-|††WWW††††††+W|||¤|¤¤W+††|†††+--AAppppppKKKKxKpK
AKKpppppA?--¤||†††††|††††+||||¤¤¤W†||†||-----ApApApppppKKxKp
KKppApApA?--W¤¤¤¤|||||||†††|¤|¤WWW†|||||---?----ApApApAppKKxKp
KpAAAApA?----WWWW¤¤||||||††||¤††††||||p---??--A?---pApAppKKKxKK
Kp
AA????
-----WWW¤¤¤¤¤¤
†††|||||||?App--A?--A?---
pK
K
-------WWWW--
-||||||---??AAp--A-?-A?--
--?Ap?p------
-?-???--A?A?AApp?-?A-?-A-
??Ap?pp?p??
--?-?-AA?A?A?App-??A--?-
???Apppppppp
-??A??ApA?A?AApp-??-A-?-?
A?AppKKKKK
KK
-??AA?ApA?A?Ap
--AA??A-?
AApK
-?A??AppA?A?Ap
-?A?-A-
A
?A??AKppA?Ap
A?A-
A??AKpKpA??p
A?
A??AKpKpA??
A
?AKppK
AAKp
AA
10 20 30 40 50 60 70 80 90
10
20
30
40
50
60
70

Page 2 ЛЛ_роза перенабор Николаева Ольга
Pattern Name: ЛЛ_роза
Designed By: перенабор Николаева Ольга
Company: Моя коллекция схем
Fabric: Aida 14, КАНВА_3
87w X 65h Stitches
Size: 14 Count, 15.78w X 11.79h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol
Strands
Type
Number
Color
1
2 DMC 225 Shell Pink-UL VY LT
W
2 DMC 347 Salmon-VY DK
p
2 DMC 469 Avocado Green
K
2 DMC 470 Avocado Green-LT
x
2 DMC 471 Avocado Green-VY LT
%
2 DMC 472 Avocado Green-UL LT
V
2 DMC 760 Salmon

2 DMC 761 Salmon-LT

2 DMC 814 Garnet-DK
|
2 DMC 815 Garnet-MD
?
2 DMC 936 Avocado Green-DK MD
A
2 DMC 937 Avocado Green-MD
Z
2 DMC 3328 Salmon-DK
+
2 DMC 3371 Black Brown
-
1 1 DMC
DMC 934
3371 Avocado Green-VY DK
Black Brown
'
1 1DMC
DMC 760
3328 Salmon
Salmon-DK
¤
1 1DMC
DMC 347
815 Salmon-VY DK
Garnet-MD
Floss Used for Back Stitches:
Symbol
Strands
Type
Number
Color
2 DMC 469 Avocado Green 2 DMC 3371 Black Brown

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.