Красные маки (Anchor)

До загрузки: 30 сек.Благодарим, что скачиваете у нас :)

Если, что - то:

  • Поделится ссылкой:
  • Документ найден в свободном доступе.
  • Загрузка документа - бесплатна.
  • Если нарушены ваши права, свяжитесь с нами.
Формат: pdf
Найдено: 17.09.2020
Добавлено: 20.09.2020
Размер: 0.22 Мб

Page 1 5678000-01089 Poppies Maia cross stitch collection (2)
(3) (4)
ÏÏ Ï Ï¿ Ï¿¿¿v ¿¿¿xxvvv Ï Ï¿¿xxvvvvx ¿¿Ï¿xxxvvvvvvx ¿fxxxvvvvvvx fxxxxxvvvvvx fxxxxxvvvvvv ¬ ffxxxvvvvxvv ¬¬ ffxxxxvvvxvv ¬¬|| ffxxxvvvxvv ¬|||| ffxxxxvxvvv ¬|||_| ffxxxxxvv ¬|||_|| ffxxxxxv ¬|||_|² fffxxf |¬|__|| ffffx ||__|| fxx |||___||| fxx ¬¬||__|||| fx ¬¬²__||||| ¬¬ ²² fx ¬¬²²_|||||² ¬¬¬²²²²²²²²² fx ¬¬²_|||||²² ²²²²²|²²²_____ fx ¬²__|||||²| ²²²²²||||||______kk ¬¬¬¬¬ ¬¬¬ fx ¬²_||||||²² ²²²||||²|||___|||___kkk ¬¬||||¬¬¬ ¬||¬¬fx ¬²²__||||²²² ²||||||__|____||||____kk k¬||||||||¬²¬||||||x ¬²__||||²²²² ||||__________||||_____kkk kkk___|||||||²²|||_||¬¬ ¬²_|||²|²²²² ¬|||__||______|||||_____kkkkk______|___||||²²_|__||¬¬ ¬¬_|||²²|²²²| ¬||_||||______|||||______kk_____________||||||____||¬¬¬¬_|||²|||²²² ¬|||_|||||_____||||______kkk____________||||||²|_|__||¬ ¬___|²|||²|² ¬¬||_||||||_____||||______kk_______________|||||²©_|__||¬ |__||||©||² ¬|||_||||||_||__||____©____k_______________||||²²©|||_||| |___||²©|²² ¬¬²|__|||||||||________©____k________________|||²k©|||__|| ||__|_²©|²_ ¬²²|__||||||||||______©©___k©_________________|²²k©©|___||k |____²©|²_ ¬¬²||__||||||||||k_____©____k__________________|²|k©©©©__|||k||__²©©||_ ¬¬²||___|||||||||k____©©_____________________||²|kk©©©©©__||kkk_²©©|²|_ ¬²²|||____|||||||k___©©©k__________k________|||||k©©kk©©__||||k_|©|||²© ¬¬²²²²||___||||||||k__©©©kk________k_____k__||||kkkkkkkk©__||||©|²©||²_© ¬²²|²²||______|||||k©©©©©kk____©©kk_____kk_|||||kkkkkkk©©_|||©©|²²©|²²_© ¬²²||||²||________||k©©k©©kk__©©©kk______k__||__§kkkkkk©©©||©©©|²²©||²___ ¬¬²|||_____||______©©©k©k©©kkk_©©kk____kkkk_||__§kkkkk©©©©©|©©©||²©©|²|©_© ¬¬²|||__||||||||_©©©©©©kkk©©kkkk©©kk___kk____|__§kkkkkk©©©©©©©©|||²©|||©©©© ¬²²||__||||||||||©©©©kk©kkkkkkkkkkkkk_kk_______§kkkk©©©©©©©©©©|||||©©||©©kk ¬|²||__|||||||||©©©©©©©kkkk§ggggggg§kkkk©_____©§kkk©©©©©©©©©k|||||²|©©||©kkk ¬||||_|||||||©©©©©©©kkk©k§g¿vvvvvxxg§kkk©©__©©§kkkkk©©©©©©©k|||||²_©©©|©kkkk ¬||||__|||||||©©kkk©©©kkk§¿vvxxÏfÏfÏx¿g§kk©©©§§kkkkkkkkk©©kk²²||||_|©©|©©kkkk ¬||||_____©©©©©©©©kkkkkk§¿vxxff_____||||||k§§§§§§kkkkkkkk||²²|²||_|©©©©_©kkk§ ¬|||______|||||©©©©©kk§g¿xxf___|||||||||||||||||||||||||||||||||_©|¬||©_©©k§_ ¬||_____||||||||©©kkkgvxÏf_|||||||||||²²²²²²²|²²²|||²²²²||||||_©|¬¬||___§§__ ||__|||||||||||©kk§gxÏf_|||||||²²²²²²²²|²²²²|||²²||||||||||_©| ¬¬|||__§___ k_|||||||||||||©©©§§¿¿||||||||²²²|²²²²²|||²²|||²²||||||||||_©| ¬¬|||__§___ ©k§__|||||||©©©©©©©©g¿|||||||²²²||||²²²|||||||||||||||||||__©| ¬¬||||_§__| ||©©k§§_____________§gg||||||²²|||||²²²²²|||||||||||||||||___©© ¬¬||__©__| ||||©©kk§§___________g|||²|²²|||||||||²²|||||||||||||||______©© ¬¬||_©_|² ||||©©©©kkkkkk§§§§§§§|||||²|||||||||||||||_______||________k©©x ¬||_©_|² |||_©©©©kkkkkkkkkk||||____||||||||||||___________________kk© fx ¬|_©|_| ||||_©©©kk||||||||||____©©___|||||||_________©©©©©©©____kkk© fx ¬¬|©|__ |||__©©©k|||__________©©©©©©___|||_______©©©©©©©©©©©©_kkkk fx ¬¬|©|_ |||__©©k|||©©©©©__©©©©©©©©©©©©||_____©©©©©©©kkk©©©©kkkkkk fx ¬¬¬©|| |||___©k||©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©kkkkkkkkkkkk§ fv ¬¬|| ||___©©k²|©©©©©©©©©©©©©©©©©©©kkkkk©©©©kkkkkkkkkkkkkk§ fv ¬¬ ||____©©²|__©©©©©©©©©©©©©©©kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§§ fv ²||___©©©²|__©©©©©©©©©©©©©kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§ fv ¬¬¬ ²||_____©©²||__©©©©©kkkkk©©©©kkkkkkkkkkkkkkkkkk§§ ¬¬¬f¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬ ²²||______©©||__©©kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§§ ¬¬¬¬¬||||||¬¬¬¬ ¬¬|||| ²²|||_____©©²|__kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§§§ ¬¬¬¬|||||||||||||¬¬²²|___ |||||__|||©©²²|_kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk§§§§ ¬¬|||||©©©©kk§||²²²||___© ²²|||||||||©©²²|kkkkkkkkkkkkkkkk§§§f ¬¬||||||©©kkk§§§²||||___©© ²||||||||||©©²²||kkkkkkkkkk§§§§§ff ¬¬||||©|©©kk§§§§²||||||_©©© ||||||||||©©©©|||| fff ¬¬|||©©©kkk§§§§|||||||___©© |||||||||||||| xff ¬¬¬¬|||©©kk§§§§§²||________© ||||||||| xf ¬¬¬||||©©_kk§§§g²||_________ xff ¬¬||__|||_kkk§§g|²|_________ xff ||©©©__|_©kk§§g||||____©©©© xxf ¬||©©©©___©kkk§§g|______©©©© xf ¬||©©©©©©___kk§§gg|____©©©©© xf ¬||©©©©©©©_k_kk§§g||___©©©©© xxx ¬¬|©©|©kkkkkk_k§§§g|||©©©©©© vxx ¬||©|||kkkkkkkk§§§g|||©k©©© vx ¬|||||||²²²²kkkk§§g²|kkkk©© xxxx vxx ¬|||§|||||||²²²kk§g²²|kkkk© xxxxxxx vxx ||||§||||||||²²²²kgg²²|kkkk xx xxx vx ²|||§§||__||||²²|²²g²|§§kkk xx xv vx ²²|kk§||___||²||||²g|§kkkk xx xv vvx ²²|k§||||__²|||||²²g§§k§§ xx xv vvx ¬²²|k§||____||||||²²²§§§§ xx xv vx ¬²|kk§|___©___||||²²²§§g vxx xv vx ¬²|k§§||_©©____|||²²²gf
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2 5678000-01089 Poppies Maia cross stitch collection
(4)
¬¬¬ ¬|| ||| |_| _|| _|² _|| _|| ||| ||| ||| ||² |²² |²| |²² ²²² ²²² ²²² ²²| ²²² ²|² ||² |²² |²_ |²_ ||_ ²|_ |²© ²_© ²_© ___ ©_© ©©© ©kk kkk kkk kkk kk§ k§_ §__ ___ ___ __| __| _|² _|² |_| |__ ©|_ ©|| ¬||¬¬
¬¬¬ ||| ___ __© _©© ©©© _©© __© ___ ___ ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© k©© kk© kkk kkk kkk k§§ §§§ §§g ²gf
¬¬¬¬¬ |¬¬¬ ||¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ||||¬¬¬¬¬¬|||||¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ||||____²¬¬¬²²¬¬|||||¬|||¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬|_©___²²²¬²²²||||||||||||¬¬¬¬ ¬¬¬|k©©©__|_²²²²||||||_||||²²|¬¬¬¬¬ ¬|²kk©©©___©|_²|||||©©____|||²²²¬²¬¬¬¬ ¬¬|²kk_©___|©©|_|______©©__||||||²²²²¬²¬¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬||²kk_©©_|||©©||__kk____©_|||||||||²²¬²²²¬¬¬||||¬¬ ¬|²²kk©_©_||||©©_|_kkkkk___©__|||___²²²²²|²¬¬¬|||||¬¬ ¬|²___kk_©_||||©©©|_kkkkk___©©||||||__²²²|||²²²||||||¬¬¬¬ ¬¬²_____k©__|||||©©_kkkk____©©©|||||||__²_|||||²²_|||||¬¬¬¬ ¬¬ ¬¬²²_____kk__©©©|©©©_kkk____©©©©__||_||_____|||||²___|||||¬¬¬¬ ¬¬¬||¬¬²²_______kk__©©©©©©_kk____©©©©©_____|||||___||__²____|||||¬¬¬¬ ¬¬¬||||²²²|________k__©©©©©©__k___©©©©©__________|||_||__²k©___|||||¬¬¬ |||²|||²©|___||||__©k___©©©__©____©©©©___©©©_____||||||___²k©____||||¬¬ |²²|||||©|___|||___©k___©©___©©___©©©©__©©©©©©©___||||____²kk©____|||¬¬¬ ²___|||©©|_||||____©k©©__©___©©©___©©©__©©©©k_____||||__|||²k©©©k_||||¬¬¬ |²___||©k|_||||___©©©©©__©__©©©©©__©©___©©©©k_____||||_||||²kk©©__k||||¬¬ ²²___©©©k|_||||__©©©©©©©____©©©©©__©____©©©kk______||||||||²kkk©©kk||||¬¬¬ ²___©©©§k|_|||___©©©_©©©____©©©©©______©©©kk__©©©__||||_||||²kk©kkkk||||¬¬ ²___©©k§kk|_||___©___©©©©__©©©©©_______©©kk__©©©©©___||__|||²§kkkkkk||||¬ ||_©©©k§§k|_||_______©©©©___©©©©_____©©©©k___©©©©©©©__|___|||§kk©©kkk|||¬ ²|©©©©kk§§k|_|_______©©©©__©©©©©_____©©©kk___©©©©©©___|___|||§kkk©_kk||¬¬ |²©©©©kk§§k|________©©©©©©_©©©©©___©©©©kk___©©©©©©____|||__|||§kk©©_|||¬¬¬ ²©__©©kkk§k|²______©©©©©©©_©©©©©___©©©©k____©©©©©____||||__|||§kk©__||¬|_¬ |_©_©©©kk§g|²______©©©©©©©kkk©©©__©©©©kk___©©©©©_____||||_||||§kkk_©|||__ _______kk§§g²____©©©©©k©kkkkkk©©_©kk©kk©_©©©©©©©©__|||||||||²|§§kk___||_ ____©©©©kk§g_²__©©©©©©©kkkkkkkk©©kkk©k©©©©©©©©©©©©_|||||||||²|§§kk__©___ ___©©©©©kk§§§|²_©©©©©©kkkkkkkkkk©kkk©©©©©©©©©k©____||||||||²||§§kk__kk_¬¬ ²_©©©©©©kkk§§g|__k©©©©kkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©©k_____|||||||||²|§§kk__kk_|¬¬ ²__©©©©©©kkk§g|²_k©©©©©kkkkkkkkkkkk©©©©©©©kkk____©||||||||²²|§§k__kk©|²¬¬ |___©©©©©©kkk§g|²_k©©©©©kkkkkkkkkkk©©©©©©kk_____©©|||||||²²||§§kk___||²¬¬¬ |_____©©©©kkk§§g|_kk©©kkkkkkkkkkkk©©©©©kk©©_____©©||||||²²||§§§kkk__|||²²¬ ______©©©kkkkk§g|__kk©kkkk¿¿¿ggkkkkkk©©©©©©©©©©©©©©||||²²|||§§kkkk__||||²¬ ²___©©©©©kkkkkk§g|_©k©kk¿¿ÏÏÏfxxgkkkkk©©©©©©©©©©©©©||²²|||§§§kkkk©©_|||²|¬ ²__©©©©©©kkkkkkk§g|_kkk¿ffffxvxxxxgkkkk©©©©©©©©©©||²|||||§§kkkkk©©k_||||¬¬ ___©©©©©©©kkkkkkk§g|_k¿fxÏxvxxxvÏxxg©©©©©©©©©©²²|²||||§§§§§kkkk©©©kk||||¬ ©©©©©©kkk©©kkkkkk§§g_¿Ï¿vxxxvvxxvvxxkk©©©_|²²²²²²|||g§§§kkkkkk©©©©©kk||¬ _©©©©kkkkk©kkkkkkk§§g¿Ïxfxvvvxvvvxxxk____²²_|²²||ggg§§kkkkk©©©©©©©©_k||¬¬ ©©©©©kk§§kkkkkkkkk§§¿f¿ÏxxxvvvvvxvÏxx_____ggggggg§§§§§k©©©©©©©©©______||¬¬ ©©©©kk§§§§kkkkkkk§§§g¿Ï¿vÏvvxvxvvxvxx_gggg§§§§§§§kkkk©©©©©©©©©©©______|||¬ ©©©kkk§§§§kkkk§§§§§gg¿ÏxxvxvvxvvxvÏxf¿g§§§§§§kkkk©©©©©©©©©©____©_____||||¬¬ ©©©kk§§§§kk§§§§ggggggg¿¿ÏÏvxÏvvÏvÏxxf¿§§§©©©©©©©©©©©©©©©©_©_________||||²|¬ ©©©©k§§§§§§§gggg©©©©©g¿Ï¿xxÏvÏxvvxff¿ggggg§§§kkkk©©©©©©_____________|||²²|¬ ©©©kk§§§§§gg__©©©©kkk§g¿ÏÏ¿fvÏvf¿ff¿kk©©©_ggg§§kkk©©©©©©_____________||²¬¬¬ ©©kkk§§§§g___©©©©kkkkk§§f¿Ï¿Ï¿Ï¿ff¿§kkk©©©___gg§kkk©©©©©©©_©_________|²²¬¬¬ kkkk§§§g____©©©©kkkkkkk§gg¿¿fffff¿§kkkkkk©©©___g§§kkkk©©©©©©_________|²¬¬¬ kk§§§§g___©©©©©kkkkkkk§§§§g¿¿¿¿¿¿k§§§§kkkkk©©©___g§kkk©©©©©©_________||¬¬ kkk§gg_____©©©©kk©©kk§§§§§§kkkkkkkkkkkkkkkkkk©©©__§§§kk©©©___©©©____||||¬ k§§g________©©©©©©©kk§§kkkkkkkkkkkkk©©©kkkkkkkk©©©__§§kk©©©_©©©____|||||¬ §§_________©___©©©©kkkkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©kkkkk©©©___§§§k©©©©©__©__||||¬¬ _____||__©©©©©_©©©©©k©©©kkkkkkk©©©kkk©©©©©©©©k©©©______§kk©©©©_____||||¬¬ __|||||___©©©©©©©©©©©©©©©kkkkkkk©©©©©©©©©©©©©©©©________§k©©©©_____||||¬ ||||||______©©©©©©©©©©©©©©kkkkkkk©©©©©©©©©©©©_____|____²§kk©©©©©___|||¬¬ ||²|________©©©©©©©©©©©©©©kkkkkkk©©©©©©©©©©©_____|||||__²§k©©©©©_|||²|¬¬ |²|__________©©©©©©©©©©©©©©kkkkkk©©©©©©©©©©©____|||||___²kk©©©kk_||²|¬¬ ²|_____________©©©©©©©©__©©©kkkk©©©©©©©©______||||²||____kk©©©kkk|²²¬¬ ²||____©©©©_____©©©______©©©©kk©©©©©©©©©____|||||²||©©_²|k©©kkkkk|²|¬ ²||___©©©©©______©|||||_____©©©©©©©©©©©___||||²²²²|||©__²©k©kkk||²²¬¬ ²|||_©©©©©©©____|||||||||_____©©©©©©©_|||||||²²²²|||©©_|²©k||k||²²¬¬¬ ²²|||_©©©©©©||||||²²²²²²||||||__©©©©||||²²²²²²||||©©©©_||²|||||²²²²¬¬ |²|||__©©©©©©||||||||²²²²||²²|||__©|||²²²²²²²||||©©©©___|²||||²²²¬¬¬ ||²|||__©©©©©©©©©©||||²²²²²²²²²||_||²²²²²²²²|||©©©©©_____|||²²²²²¬¬ _||||||__©©©©©©©©©©|_|||²²²²²²²²||||²||²²||||©©©©©______|| ²²²²²¬¬¬ |||||||||||©©©©©©©©|||||²²²²²²²²²²²²²||||||©©©©©©©©____|| ¬¬²²¬¬¬¬ |||||||||||||©©©©©©©_||||²²²|²²²²²²|||||||©©©©©©©©©___|¬¬ ¬¬¬¬¬ ||||||||_©©©©©©©©©©©_||||©|||||²²||||||©©©©©©©©©©___|¬¬ ¬¬ ||kkkkkkk©©©©©©©©©|||||||||||||||©©©©©©©©©____|¬¬ ¬¬¬²²²²²²²²||||kk©©©©©©©||||||||||||||©©©©©©©©____||¬¬ ||||²²²||||²|||||kk©©©©©©©©©__|||||||©©©_________|¬¬¬ ___©©©©©©______||||k©©©©©©©©©©©©|||||____||||__|||¬¬ ©kkkkkkk©©©©_____|||k©©©©©©©©©©©©_|||||||||||||||¬¬ ©©kkkkkkkkk©©©___||||kk©©©©©©©___||||¬¬¬||¬¬¬||¬¬ ©©©©©©kkkkkkk©©___|||k©©©©©©____|||¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬ ©©©©©©©©kkkkkk©©___||²k|_______|||¬¬ ©©©©©©©©©©kkkkk©©__|||²k|||__|||xx ____©©©©©©©©kkkk©©__|||² |||| fxx _______©©©©©kkkkk©__||||² fxx ©©________©©©©kkk©©__||||² fx ©©©©©©_______©©©©k©_|||||² fx ©©©©©©©______©©©©©©|||||||² fx ©©©©©©©©_____©©©©©©||___|||² fx ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©|____|||__ fx ©©©©©©©©©©©©©©_____©©©__©©_|||_fx ©©©©©©©©©©©©©©_____©©©|__©©©|||fx ©©©©©©©©©©©____________|___©©|||||¬ k©©kkkkkk©©©©_©©©________|__©||||§||¬ kkkkkkkkkkk©©©©©©_________|_©©||||§||¬¬¬ k§§§§§kkkkk©©©©©©©©©©_____|||©©|||§k|²¬¬¬ §§§§§§§§kkkkk©©©©©©©©____|||||©©|||§k_²¬¬¬ §ggggg§§§kkkkk©©©©©©©©____|||||©|||§k__²¬¬¬ gxvvvvgg§§§kkkk©©©©©©©©____|||||||_²§k__²¬¬ fxfvxÏvvgg§§§kkkk©©©©©©©©___|||||__²§___²¬¬
80 90 100 110 120 130 140 150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3 5678000-01089 Poppies Maia cross stitch collection (4)
xx xv vvx ¬²²|k§||____||||||²²²§§§§ xx xv vx ¬²|kk§|___©___||||²²²§§g vxx xv vx ¬²|k§§||_©©____|||²²²gf vvxxf xv vx ¬|kk§||_©©©_____²||²²² vvxxxf xv vvx ¬||k§§|_©©©©____|||||| vvxkxxf xv vvx ¬|kk§|_|©©©©_||||____ vvvxkxf xv vx ¬||k§||||©©©©_||_____ vvvxkxxf xv vx ¬||kk§|||©©©©©_______ vvxkxxf xv vx ¬||kk§|||©©©©©____©© vvvxkxxf xv vx ¬||kkk§||©©©©©©©_©©© vvxkkxxf xv vx f¬||kk§|||©©©©©©©©©© vvvxkxx xv vvx ff||kkk§||©©©k©©©©©© vvxkkxx xv vvx ff|||kk§||©©©kk©©©©© vxxkxx xv vx ff ||kkk|||©©kkkk©©k xkkkx xv vx fx ||kkk§||©©kkkk©©k kkxx xv vx fx |_kk§|||©kkkkk©k xv vx fx ¬__kkk§|©©kkkkkk xv vvx fx ¬|_kkk§|©©kkkkkk xv vvx fx ¬|_kkkk§|©kk§kkk xv vx fx ¬²|_kkkk§|©k§kkk xv vx fx ¬²²|kkkk§|©k§§k xv vx fx ¬¬²||kkkk|©§§k xv vx xv ¬¬²²||||||©§§ xv vx xv ¬¬²²²|²|||§§ xv vx xv ¬¬²²¬¬¬¬f§ xv vvx xxv ¬¬¬¬ ff xv vvx xvv fff xv vx xv fff xv vx xv xxff xv vx xv xff xv vvx xv vxf xv vvx xv xff xv vx xv vxf xv vx xv xf xv vx xvv vxf xv vx xvv xf xv vx xv vxf xv vx xv xf xv vx xv vxf xv vvx xv xf xv vvx xv vxf xv vx xv vx xv vx xvv vvx xv vx xvv vx xv vx xv vx xv vvx xv vvx xv vvx xv vx xv vx xv vx xv vx xv vvx xv vx xv vx xv vx xv vxx xv vx xv vx
10 20 30 40 50 60 70 80
110
120
130
140
150

Page 4 5678000-01089 Poppies Maia cross stitch collection
§§§ §§g ²gf ²²² ||| ___ ___ ___ _©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©k ©©k k©k kkk kkk kkk kkk §§k §§k ©§§ |§§ ¬f§ff fff fff xff ffff
§ggggg§§§kkkkk©©©©©©©©____|||||©|||§k__²¬¬¬ gxvvvvgg§§§kkkk©©©©©©©©____|||||||_²§k__²¬¬ fxfvxÏvvgg§§§kkkk©©©©©©©©___|||||__²§___²¬¬ ²¿¿ffxxvxxg§§§kkk©©©©©©©©____||||_©²§k_|²¬ |²²¿¿¿fÏvvxxg§§kkk©©©©©©©_____||||©©²k||²¬ |||²²²ÏffÏvxx§§kk©©©©©©©______||||||²kk_|²¬ __|||²²¿¿fÏxxg§§k©©©©©_______|||__|²§kk_|²¬ ____||²²²²Ïffx§kkkk©©©©©________|²²§kkk_|²¬ ©___||||___¿Ïf§kkk©©©©©_______||²g§§kkkk_|¬ ©©___||||___¿fgkk©©©©______||||²²g§§kkkk_|¬¬ ©©©__|||||___¿gkk_____|||||²²²²gg§§kkkkk_|¬¬ ©©©©__|||||||²²©©©©|||||gggggggg§§§kkkk__|¬¬ ©©©©___||||||||²©©©©©©ggg§§§§§§§§§§§kk__|||¬¬ ©©©©©©_|||||||||²²²||||²²²²²²§§§§§§§kk___||¬¬¬ ©©©©©©©©__|||||||||||||||||²²²²§§§kkkk____|¬¬¬ k©©©©©©©©____|||©©©©©_|||||||²|²kkkkkk____||¬¬ kkk©©©©©©____||©©©©©____|||||||²²kkkk_____||¬¬¬ kkk©©©©©©©©___k©©©©©©©©___|||||||²kkk_____||²¬¬ kkkkkkkk©©©_©kk©©©©©©©©©___|||||||²______||||²¬ kkkkkkkk©©©©kkkk©©©©©©©©____||||||²²²___|||||²²² kkkkkkkkk©kkkkkkk©©©©©©_____|||||||²²___|||||²²¬ kkkkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©__|©©||||||²²___|||²²¬¬ kkk§§§kkkkkkkkkkkkk©©©©©©©_©©©_|||||²____||²²²¬¬ §§§§kkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©©©©_|||||||²__||²²²¬¬¬ §§§kkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©©©©©____|||||²¬|¬¬¬²¬¬ f§§kkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©©©©©©©___|||||¬¬¬¬¬¬ ff §§kkkkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©©©©__|||||¬ ¬¬ f §§kkkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©©©©©___||||¬ §§kkkkkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©©____||¬¬ §§§kkkkkkkkkkkkkkkkk©©©©©___|||||¬ §§§§§§kkkkkkkkkkkk©©©©©___||||¬ §§§§§§§§kkkkkk©©©©©___||¬¬ ffkkkkkk©©©___|¬ ff ______ |¬ fxfx fxx fxx fxfxfxfx fxv fxv xxxvxv xxv xvv xvxvxv
80 90 100 110 120 130 140 150
110
120
130
140
150

Page 5 5678000-01089 Poppies Maia cross stitch collection
Pattern Name: 5678000-01089 Poppies
Designed By: Maia cross stitch collection
Company: Anchor
Copyright: okeana 2.07.2009
Fabric: Aida 16, White
155w X 143h Stitches
Size: 16 Count, 24.61w X 22.70h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color § 2 Anchor 20 Burgundy Med DK g 2 Anchor 22 Burgundy VY DK © 2 Anchor 46 Crimson Red k 2 Anchor 47 Carmine Red ¬ 2 Anchor 323 Apricot LT ² 2 Anchor 329 Melon Med | 2 Anchor 332 Blaze LT _ 2 Anchor 334 Blaze Med v 2 Anchor 858 Laurel Green LT x 2 Anchor 860 Laurel Green Med LT f 2 Anchor 861 Laurel Green Med Ï 2 Anchor 898 Sierra ¿ 2 Anchor 1050 Tawny Med DK
Floss Used for French Knots:
Symbol Strands Type Number Color
1 MH GS Bead 02014 Black
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 MH PGS Bead 42014 Black
Notes:
соответствие цвета канвы - Zweigart Dark ecru

Page 6 5678000-01089 Poppies Maia cross stitch collection
Usage Summary
Нитей на моток :6
Длина мотка : 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
Anchor 20 457 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 22 138 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 46 2298 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 47 1684 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 323 552 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 329 661 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 332 2595 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 334 2237 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 858 340 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 860 436 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 861 175 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 898 47 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
Anchor 1050 71 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 N/A
MH GS Bead 02014 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 151 0 N/A
MH PGS Bead 42014 0 0 0 0 8.6 0.0 0.0 0 0 N/A

Сообщить о нарушении / Abuse

Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.