Фин. учет (Силина) методичка

There is still time to download: 30 sec.Thank you for downloading from us :)

If anything:

  • Share this document:
  • Document found in the public.
  • Downloading this document for you is completely free.
  • If your rights are violated, please contact us.
Type of: doc
Founded: 08.10.2012
Added: 01.05.2020
Size: 1.54 Мб
ЗИЭИТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор


(підпис) А.В. Сипко


МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ
і завдання для практичних занять та самостійної роботи
по дисципліні ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК"
для студентів денної форми навчання
за спеціальністю 6.030509 "Облік i аудит";Запоріжжя - 2012Методичні вказівки складені на основі робочої навчальної програми курсу “Фінансовий облік 1, 2”, затвердженої в _________ році.


АвториСіліна І.В., доцент

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку та аудиту,
протокол № __ від “ __ ” _______ 200_р.Завідувач кафедри
обліку і аудиту Є.В. Калюга , д.е.н., професор


Загальні методичні вказівки

Методичні вказівки та практичні завдання з курсу “Фінансовий облік 1,2” для підготовки бакалаврів денної форми навчання складено згідно з програмою курсу “Фінансовий облік 1,2” спеціальності в галузі знань 0305 Економіка і підприємництво за напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит за варіативними компонентами Облік і аудит підприємницької діяльності, Облік і аудит в бюджетних організаціях та установах.
Методичні вказівки складено з метою закріплення теоретичних матеріалів та набуття практичних навичок з курсу “Фінансовий облік 1,2”.
Після вивчення предмету студенти повинні знати: теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, методику організації та ведення бухгалтерського обліку, основні нормативні документи, що регламентують порядок організації та ведення бухгалтерського обліку; план рахунків бухгалтерського обліку та інструкцію з його використання; типові форми первинних облікових документів і реєстрів бухгалтерського обліку, порядок складання і ведення їх; кореспонденцію рахунків з основних господарських операцій; організацію синтетичного та аналітичного обліку; порядок проведення і оформлення результатів інвентаризацій; склад, зміст і порядок складання та здачі фінансової звітності.
Після вивчення предмету студенти повинні вміти: складати первинні документи, обробляти дані первинних документів для узагальнення та систематизації, вести облікові реєстри, розраховувати амортизацію по необоротних активах, визначати первісну вартість та вартість вибуття необоротних активів та запасів, нараховувати заробітну плату, визначати доходи і фінансові результати діяльності підприємства, узагальнювати дані бухгалтерського обліку у Головній книзі та формах звітності.
Виконання практичного завдання слід здійснювати у такій послідовності:
вивчити теоретичні питання;
ознайомитись із методичними вказівками по виконанню практичного завдання;
письмово виконати практичні вправи до кожного завдання;
практичні роботи повинні бути зброшуровані по темах в окремій папці.
Під час перевірки практичних робіт викладач з’ясовує ступінь закріплення теоретичних знань, практичних навичок, самостійності виконання його курсантами та виставляє оцінку.
Студент, який здав усі практичні завдання з позитивною оцінкою, має право здавати екзамен.

РЕЦЕНЗІЯ
на методичні вказівки для проведення практичних занять
з курсу Фінансовий облік 1, 2
для студентів денної та заочної форми навчання
в галузі знань 0305 Економіка і підприємництво
за напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит

Оскільки, бухгалтерський облік визнається державою у якості інформаційної системи для управління суспільством, тому законодавством
передбачено обов’язковість його ведення всіма юридичними особами всіх видів діяльності і форм господарювання. Інформація бухгалтерського обліку має актуальне значення як для зовнішніх так і для внутрішніх користувачів. З точки зору внутрішніх користувачів дана інформація використовується для проведення аналізу витрат виробництва та пошуку шляхів щодо їх зменшення. Зовнішні користувачі використовують інформацію для прийняття рішень щодо надання кредитів, інвестування грошей в дане підприємство.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу Фінансовий облік 1, 2 складено з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок. Крім того на підставі завдань методичних вказівок студенти зможуть ознайомитися з порядком складання первинних документів, відображенням на підставі них господарських операцій на рахунках обліку та заповнення облікових регістрів. Практичні завдання наведені в послідовності викладення лекційного матеріалу. У кожному завданні вказані: мета вивчення теми та завдання, які необхідно виконати на практичному занятті.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни Фінансовий облік 1, 2 охоплюють кожну тему курсу і можуть бути рекомендовані для використання в процесі навчання.
Рецензент Калюга Є.В., д.е.н., професор
Практична робота № 1
Тема: Облік грошових коштів.
Облік касових операцій
Мета роботи: засвоєння порядку відображення касових операцій в обліку.
Матеріальне забезпечення:
Прибутковий касовий ордер.
Видатковий касовий ордер.
Касова книга (один листок).
Журнал № 1 і відомість №1.1.
Журнал реєстрації господарських операцій.
Початкові дані:
Довідкові дані для складання первинних документів (таблиця 1).
Перелік господарських операцій за вересень (таблиця 2).
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 скласти прибуткові та видаткові касові ордери.
Здійснити записи до касової та скласти звіт касира за 1 вересня.
Записати в журнал реєстрації господарські операції за вересень і скласти по них бухгалтерські проводки.
Беручи до уваги, що за синтетичним рахунком 30 “Каса” залишок станом на 01.09. становить – 75грн., відобразити бухгалтерські записи в журналі № 1 і відомості № 1.1.
Закрити журнал № 1 і відомість № 1.1, підрахувати обороти по рахунку 30 “Каса” та визначити залишок на кінець місяця.

Таблиця 1
Дата здійснення операції
Зміст операції
Найменування та номер документа

01 вересня
Касиром Іванченко Н.П. 01.09 по чеку № 0712300 одержано з рахунку в банку 920 грн., в т. ч. для виплати заробітної плати – 320 грн.; авансу на відрядження – 400 грн.; матеріальної допомоги – 200 грн.
Прибутковий касовий ордер № 125

01 вересня
Менеджером Ткаченко П.В. внесений до каси невикористаний залишок підзвітної суми – 65 грн.
Прибутковий касовий ордер № 126

01 вересня
Водію Остапенку В.І. 01.09. видано у підзвіт на відряджувальні витрати – 400 грн. При одержанні коштів водій Остапенко В.І. пред’явив паспорт: серія БК, № 256726, виданий Печерським ВВС м. Києва 12.02.96.
Видатковий касовий ордер № 450


01 вересня
Закрійниці Ніконенко В.М. 01.09. видано заробітну плату у сумі 320 грн. При одержанні коштів Ніконенко В.М. надала паспорт серії 4-БК № 239475, виданий Дніпровським ВВС м. Києва 18.03.90.
Видатковий касовий ордер № 451

01 вересня
Швачці Левченко М.М. 01.09. видана матеріальна допомога в сумі 200 грн. При одержанні коштів робітниця надала паспорт серії 7-БК № 442714, виданий Радянським ВВС м. Києва 14.12.89.
Видатковий касовий ордер № 452
Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій
по касі за вересень


п/п
Дата
Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
01.09.
Отримано по чеку з рахунку в банку:
на виплату заробітної плати;
відрядження;
матеріальну допомогу
Всього

320,0
400,0
200,0
920,02.
01.09.
Менеджером Ткаченко П.В. повернуто невикористаний залишок підзвітної суми

65,03.
01.09.
Видано в підзвіт водію Остапенку В.І. аванс на відрядження
400,04.
01.09.
Видано заробітну плату закрійниці Ніконенко В.М.

320,05.
01.09.
Видана матеріальна допомога швачці Левченко М.М.

200,06.
05.09.
Отримано по чеку з рахунку в банку на виплату:
заробітної плати робітникам і службовцям за серпень
авансів на відрядження
Всього4450,0
200,0
4650,07.
05.09.
Видано в підзвіт на відряджувальні витрати Ткаченку П.В.
200,08.
05.09.
Виплачена робітникам і службовцям заробітна плата за серпень

4250,09.
10.09.
Внесена на рахунок в банку сума депонованої заробітної плати

200,010.
15.09.
Внесено до каси завідуючою складом Єгоровою О.П. сума виявленої нестачі ТМЦ

63,3611.
15.09.
Отримана по чеку з рахунку в банку готівка на:
відряджувальні і господарські витрати
виплату аліментів
Всього

500,0
230,0
730,012.
17.09.
Видана в підзвіт готівка менеджеру Ткаченку П.В. на господарські потреби

200,013.
17.09.
Видана в підзвіт готівка на відрядження директору Дорошенку В.П.

300,014.
18.09.
Виплачені по виконавчих листах аліменти:
Іванченко Н.П.
Глущенко Г.О.
Всього:

95,0
135,0
230,015.
18.09.
Одержано готівку від ПП Макаренко О.М. за реалізовану продукцію

5280,016.
19.09.
Повернено до каси невикористану підзвітну суму Ткаченком П.В.

140,017.
20.09.
Внесено готівку до каси від батьків за утримання дітей у дитячому садку

320,018.
20.09.
Внесено з каси на рахунок в банку повернений залишок підзвітних сум та суму відшкодування нестачі ТМЦ

268,3619.
23.09.
Внесено на рахунок в банк з каси суму, одержану за утримання дітей у дитячому садку

320,020.
25.09.
Одержано готівку в касу за раніше відвантажену продукцію від магазину “Одяг”

1200,021.
27.09.
Сплачено АТ “Укртелеком” за послуги зв’язку
800,022.
29.09.
Внесено з каси на рахунок в банку залишок виручки від реалізації продукції

400,0
Практична робота № 2
Тема: Облік грошових коштів.
Облік операцій на рахунках в банках

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку банківських операцій.

Матеріальне забезпечення:
Грошовий чек
Заявка на переказ грошових коштів
Платіжне доручення
Журнал № 1, відомість № 1.2
Журнал реєстрації операцій.

Початкові дані:
Дані для складання розрахункових документів (таблиця 1).
Господарські операції на рахунку в банку у національній валюті (таблиця 2)
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 скласти грошовий чек, заявку на переказ грошових коштів, платіжне доручення.
Записати господарські операції за звітний місяць у журналі реєстрації і скласти бухгалтерські проводки.
Відобразити бухгалтерські записи в журналі № 1 та відомості № 1.2 в частині рахунка 31 “Рахунки в банках”.
Підрахувати обороти та визначити залишки на кінець місяця за рахунком 31 “Рахунки в банках”.


Таблиця 1
Дані для складання розрахункових документів
Дата здійснення операції
Зміст операції
Найменування та номер документа

01 вересня
Касиром Іванченко Н.П. одержано готівку у сумі 920 грн., у т.ч. на виплату депонованої заробітної плати – 320 грн., матеріальної допомоги – 200 грн., відрядження – 400 грн. В установі банку був пред’явлений паспорт СН 244567, виданий Ірпінським РУГУ Київської обл. 23 липня 1996 р. Чек підписано директором і головним бухгалтером
Грошовий чек

10 вересня
Касиром Іванченко Н.П. було внесено з каси на рахунок в банку готівка – залишок невиданої заробітної плати – в сумі 200 грн.
Заявка на переказ грошових коштів

19 вересня
Виписане платіжне доручення на перерахування ВАТ “Антекс” коштів за тканину у сумі 33360 грн., у тому числі ПДВ 5560 грн., згідно рахунку № 412 від 26.08. (Реквізити одержувача - код підприємства 14458220, банк одержувача – КБ “Приватбанк”, МФО 302640, рахунок № 26002564204101.
Платіжне доручення № 305Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій
на рахунку в банку
№ п/п
Дата
Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
01.09.
Видано по грошовому чеку з рахунку в банку готівку на виплату
заробітної плати
матеріальної допомоги
відрядження
Всього


320,0
200,0
400,0
920,02.
01.09.
Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб, утриманий з заробітної плати працівників


816,403.
01.09.
Перераховано кошти на соціальне страхування, що пов’язані з виплатою заробітної плати:
до Пенсійного фонду
на випадок тимчасової втрати працездатності
на випадок безробіття
Всього1816,81

178,14
163,18
2158,134.
01.09.
Перераховано профспілковому комітету внески, що були утримані із заробітної плати працівників


44,025.
02.09.
Надійшли на рахунок в банк кошти за раніше відвантажену продукцію від фірми “Імідж ЛТД”


38520,06.
05.09.
Видано по чеку готівку для виплати
заробітної плати
на відрядження
Всього

4450,0
200,0
4650,07.
05.09.
Перераховано кошти АТ “Київенерго” за користування електроенергією у серпні

2904,08.
05.09.
Надійшли кошти за продукцію від магазину “Жіночий одяг”

21600,09.
07.09.
Перераховано кошти магазину “Господарчі товари”

184,8010.
08.09.
Надійшли кошти від МП “Олена” по короткостроковому векселю одержаному

20000,011.
08.09.
Сплачено з рахунку в банку за періодичні видання на ІV квартал

780,012.
08.09.
Перераховано кошти НПП “Київтехносервіс” на придбання комп’ютера РІІІ-1000


3000,013.
10.09.
Внесено готівку з каси на рахунок в банку – залишок невиплаченої заробітної плати

200,014.
10.09.
Оплачено платіжним дорученням ВАТ “Антекс” за тканину
33360,015.
12.09.
Платіжним дорученням перераховано до бюджету суму податку на додану вартість

1800,016.
13.09.
Перераховано кошти АТ “Факт” за придбані акції

50000,017.
14.09.
Перераховано кошти Донецькому ткацькому комбінату за тканину

11040,018.
14.09.
Перераховано кошти Донецькому ткацькому комбінату за послуги по доставці тканини


300,019.
14.09.
Одержано кошти від МП “Альфа” за реалізований офісний стіл

324,020.
15.09.
Видано по чеку готівку на виплату:
аліментів
на відрядження
Всього

230,0
500,0
730,021.
17.09.
Надійшов на рахунок в банк короткостроковий кредит від “Приватбанку”


5000,022.
19.09.
Надійшли кошти від АТ “Крок” за частково повернені акції

20000,023.
20.09.
Внесено на рахунок в банк з каси сума невикористаного залишку підзвітних сум та сум відшкодування ТМЦ


268,3624.
20.09.
Надійшла часткова сума по раніше одержаному короткостроковому векселю від магазину “Одяг”


10000,025.
22.09.
Перераховано платіжним дорученням до бюджету податок на прибуток

3300,026.
22.09.
Надійшла сума по претензії від Донецького ткацького комбінату

2300,0
27.
22.09.
Перераховано кошти АТ “Київводоканал” за користування водою у серпні

672,028.
23.09.
Надійшов короткостроковий кредит під сировину і матеріалу

30000,029.
23.09.
Внесена з каси готівка, що була одержана від батьків за утримання дітей у дитячому садку


320,030.
25.09.
Зараховано на рахунок в банку кошти цільового фінансування та цільових надходжень від ВАТ “Фактор”


4900,031.
25.09.
Перераховано з рахунку в банку фірмі “Візаж” за придбане програмне забезпечення

384,032.
28.09.
Сплачено ЗАТ “Віатон” по короткостроковому векселю виданому

20000,033.
29.09.
Внесено на рахунок в банк з каси виручка за реалізовану продукцію

400,034.
29.09.
Перераховано кошти ТОВ “Сана ЛТД” за раніше одержану фурнітуру

1000,035.
29.09.
Сплачено ВАТ “Антекс” за тканину
50000,036.
30.09.
Повернено кошти по кредиту під розрахункові документи

40000,0

Практична робота № 3
Тема: Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями.
Матеріальне забезпечення:
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями для ознайомлення і закріплення теми (таблиці 1-3).
Вихідні дані для наскрізної задачі (таблиці 4-5).
Відомість 4.2 аналітичного обліку фінансових інвестицій.
Методичні вказівки:
На підставі наведених завдань у таблицях 1-3 скласти бухгалтерські проводки з обліку поточних фінансових інвестицій.
За даними таблиці 4 відкрити відомість 4.2 аналітичного обліку фінансових інвестицій до рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”.
Відобразити господарські операції з поточними фінансовими інвестиціями за вересень у таблиці 5.
Відобразити обороти за місяць за рахунком 35 “Поточні фінансові інвестиції” і визначити залишки за рахунком на кінець місяця у відомості 4.2.
За даними задачі № 1 навести бухгалтерські проводки, пов’язані з обліком довгострокових фінансових інвестицій та визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 31.12.200_р.
За даними задачі № 2 підрахувати балансову вартість придбаних інвестицій.
За даними задачі № 3 навести бухгалтерські проводки за методом участі в капіталі, та підрахувати балансову вартість інвестицій на кінець року.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
11.02.
Сплачено з рахунку в банку за 10 акцій АТ “Світ” по ціні 100 грн. (номінальна вартість кожної акції – 130 грн., строк сплати по акціях – 6 місяців)
2.
Протягом 6 місяців
Відображена різниця між купівельною і номінальною вартістю акцій (щомісяця 1/6 різниці)
3.
11.08.
Зараховано на рахунок в банк від АТ “Світ” кошти по повернених акціях

Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
20.10.00
Придбано акції АТ “Промінвест” (номінальна вартість акцій – 30000 грн., 10 % річних на строк 1 рік)
36000,02.
Протягом року
Доведення вартості придбаних акцій до їх номінальної вартості (1/12 різниці щомісячно)
6000,03.
Протягом року
Нараховані відсотки по акціях
4.
20.10.00
Одержано на рахунок в банк кошти за повернені облігації від АТ “Промінвест”
30000,05.
20.10.00
Списана на доходи різниця між купівельною і номінальною вартістю
6.
20.10.01
Отримана на рахунок в банк сума відсотків по акціях від АТ “Промінвест”

Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п/п
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Реалізовано 10 акцій по ціні 250 грн. невласної емісії (номінальна вартість кожної – 170 грн.)
2.
Одночасно списано дохід на фінансові результати
3.
Отримано на рахунок в банк кошти за продані акції
4.
Списана балансова вартість реалізованих акцій
5.
Одночасно списані витрати на фінансові результати
6.
Визначено фінансовий результат

Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 4
Розшифровка залишків по рахунку
35 “Поточні фінансові інвестиції”

Найменування векселедавця
Сума, грн.

1.
АТ “Крок”
35000


Всього:
35000


Таблиця 5
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
13.09.
Перераховано з рахунку в банку АТ “Факт” за придбані акції

50000,02.
19.09.
Надійшли кошти на рахунок в банк від АТ “Крок” за частково повернені акції

20000,0
Завдання для ознайомлення і закріплення теми
„Облік довгострокових фінансових інвестицій”


Задача № 1
Підприємство „Бриз” 03.12.2005 р. придбало частку (40 %) у власному капіталі підприємства „Декор”. Підприємство „Бриз” веде облік інвестицій в асоційоване підприємство „Декор” за методом участі в капіталі. Чистий прибуток за 2005 р. Асоційованого підприємства становить 110000 грн., сума нарахованих дивідендів – 50000 грн.

Задача № 2
Підприємство придбало 11000 акцій по 7,30 грн. за акцію. Вартість послуг брокерської фірми з урахуванням ПДВ склала 5 440 грн.

Задача № 3
Підприємство А придбало контрольний пакет (50 %) акцій підприємства Б на суму 80000 грн. (80000 акцій за ринковою ціною 1 грн. кожна). Номінальна вартість однієї акції – 0,60 грн. За брокерські та інші послуги з придбання акцій на Українській фондовій біржі сплачено 600 грн.Практична робота № 4
Тема: Облік дебіторської заборгованості.
Облік резервів сумнівних боргів

Мета роботи: засвоїти порядок створення і обліку резерву сумнівних боргів та порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості.
Матеріальне забезпечення:
План рахунків бухгалтерського обліку.
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку створення резерву сумнівних боргів і списання простроченої дебіторської заборгованості для закріплення теми (табл. 1).
Вихідні дані для наскрізної задачі (таблиці 2-3).
Методичні вказівки:
Відобразити операції, які наведені у таблиці 1, на рахунках бухгалтерського обліку.
Розв’язати завдання для наскрізної задачі, використовуючи дані таблиць 2 і 3.
Зробити відповідні записи у журналі № 3.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій


Дата
Зміст операції
Сума,
грн.
Дт
Кт

1.
15.08.96
20.10.96
07.11.96
Реалізована продукція покупцям:
АТ “Фарби”
магазину № 8
фірмі “Каштан”

7000,0
12000,0
8600,02.
2000 рік
10.08
За даними інвентаризації розрахунків було прийняте рішення про створення резерву сумнівних боргів по підприємствах:
АТ “Фарби”
магазину № 8
фірмі “Каштан”5000,0
9000,0
6000,03.
10.09
Після закінчення звітного періоду списана дебіторська заборгованість по АТ “Фарби”, яка визнана безнадійною, за рахунок створеного резерву


5000,04.
12.09
Зараховано на рахунок в банк кошти від магазину № 8 в рахунок погашення заборгованості

8000,05.
20.09
Після закінчення звітного періоду списано залишок заборгованості по магазину № 8 за рахунок резерву сумнівних боргів

4000,0
6.
20.09
Одночасно коригується сума по магазину № 8 за нарахованим боргом

5000,07.
17.09
Отримано від фірми “Каштан” матеріали
4800,08.
17.09
Зараховано в погашення дебіторської заборгованості по фірмі “Каштан” вартість отриманих матеріалів

4800,09.
20.09
Після закінчення звітного періоду списана решта боргу по фірмі “Каштан” за рахунок резерву сумнівних боргів

3800,0
10.
20.09
Одночасно коригується сума по фірмі “Каштан” за нарахованим боргом
2200,011.
20.09
Списується з балансу сума безнадійної дебіторської заборгованості

Вихідні дані для наскрізної задачі

Таблиця 2
Розшифровка залишків по рахунку
38 “Резерв сумнівних боргів”


Найменування дебітора
Сума, грн.

1.
ТОВ “Лілея”
2420,0


Всього:
2420,0


Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
В кінці місяця
Створено резерв сумнівних боргів по фірмі “Аліса”
1800,02.
В кінці місяця
Списано за рахунок резерву сумнівних боргів дебіторська заборгованість ТОВ “Лілея”

1000,0
Практична робота № 5
Тема: Облік дебіторської заборгованості.
Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку операцій з короткостроковими векселями одержаними.
Матеріальне забезпечення:
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку операцій з короткостроковими векселями одержаними для ознайомлення і закріплення теми (табл.1-3).
Вихідні дані для наскрізної задачі (таблиці 4-5).
Відомість № 3.4 “Аналітичного обліку векселів” по рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані”.
Методичні вказівки:
На підставі наведених даних у таблицях 1-3 відобразити наведені господарські операції з простим і переказним векселем, а також з придбання і продажу векселів.
Відкрити відомість 3.4 аналітичного обліку векселів по рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” на підставі даних таблиці 4.
Відобразити операції за рахунками бухгалтерського обліку за вересень у таблиці 5.
Відобразити обороти по рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” і визначити залишки на кінець місяця у відомості 3.4.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
03.02.
Реалізована продукція підприємству “Зірка”
28000,02.
03.02.
Зараховано на рахунок в банк від підприємства “Зірка” частину виручки від реалізованої продукції
3.
05.02.
Одержано від підприємства “Зірка” вексель в оплату за отриману продукцію
20000,04.

Нараховані відсотки по векселю (10 % річних, строк 6 місяців)
5.
05.08.
Погашено вексель підприємством “Зірка” перерахуванням коштів на рахунок в банк векселедержателю
20000,06.
05.08.
Зарахована на рахунок в банк сума відсотків по векселю

Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
02.09.
Реалізована продукція фірмі “Мрія”
46000,02.
02.09.
Зарахована на рахунок в банк часткова виручка від реалізованої продукції від фірми “Мрія”
12000,03.
04.09.
Одержано в оплату за продукцію вексель від фірми “Мрія” (12% річних, строк - 8 місяців )
34000,04.

Нараховані відсотки по векселю
5.
02.12.
Придбано у підприємства “Троянда” запасні частини
43000,06.
04.12.
Передано в оплату підприємству “Троянда” вексель, отриманий від фірми “Мрія”
34000,07.
04.12.
Зменшено заборгованість перед підприємством “Троянда” на суму перерахованих відсотків по векселю
8.
05.12.
Сплачено з рахунку в банку підприємству “Троянда” решту заборгованості за отримані запасні частини

Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
10.11.
Отримано вексель від фабрики “Каштан”
15000,02.
22.11.
Отримано вексель від заводу “Прогрес”
22000,03.
26.11.
Продано вексель, отриманий від фабрики “Каштан” із знижкою 5 %
4.
26.11.
Одночасно відображено списання знижки по векселю
5.
26.11.
Продано вексель, отриманий від заводу “Прогрес” з націнкою 3 %
6.
26.11.
Одночасно відображено списання націнки по векселю


Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 4
Розшифровка залишків по рахунку
34 “Короткострокові векселі одержані”


Найменування векселедавця
Сума, грн.

1.
МП "Олена"
50000

2.
Магазин "Одяг"
60000


Всього:
110000


Таблиця 5
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
05.09.
Відвантажена продукція фірмі “Елегант”
50640,02.
05.09.
Одержано вексель від фірми “Елегант” за відвантажену продукцію

50640,03.
08.09.
Надійшли на рахунок в банк кошти від МП “Олена” по раніше одержаному векселю

20000,04.
20.09.
Надійшла на рахунок в банк часткова сума по раніше одержаному векселю від магазину “Одяг”

10000,0
Практична робота № 6
Тема: Облік дебіторської заборгованості.
Облік розрахунків з підзвітними особами

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку операцій з підзвітними сумами.

Матеріальне забезпечення:
Розшифровка залишків по субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.
Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.
Відрядна посвідка.
Журнал реєстрації господарських операцій.
Відомість № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами.

Методичні вказівки:
За даними таблиці 1 скласти Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.
На підставі даних таблиці 2 відкрити відомість № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами у частині субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.
У журналі реєстрації господарських операцій відобразити операції з розрахунків з підзвітними особами на рахунках обліку.
Здійснити бухгалтерські записи у відомості № 3.2, підрахувати обороти за місяць та вивести кінцеве сальдо за розрахунками з підзвітними особами і за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами” в цілому.
Таблиця 1
Дані для складання авансових звітів
Дата здійснення операції
Зміст операції
Назва і номер документа

09 вересня
Згідно з наказом по підприємству від 01.09. № 129 водій Остапенко В.І. з 02.09. по 08.09 перебував у відрядженні у м. Запоріжжя. 01.09 водій Остапенко В.І. отримав з каси 400 грн. на відряджувальні витрати. Після повернення з відрядження ним було подано Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт про наступні витрати:
добові (розрахувати самостійно);
телефонні розмови – 32 грн.;
витрати на проживання у готелі без харчування – 160 грн.
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
№ 36

21 вересня
Згідно з наказом по підприємству від 16.09. № 135 директор Дорошенко В.П. перебував у відрядженні у м. Вінниця з 18.09 по 20.09. З каси підприємства 17.09 Дорошенком В.П. було отримано на відряджувальні витрати 300 грн. Після повернення з відрядження було подано Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт про наступні витрати:
добові (розрахувати самостійно);
витрати на проїзд – 58 грн.;
витрати на проживання у готелі без харчування – 180 грн.
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
№ 37

Таблиця 2
Розшифровка залишку по субрахунку 372
“Розрахунки з підзвітними особами”


Прізвище, ім’я по батькові
Посада
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Остапенко В.І.
водій

60,00

2.
Ткаченко П.В.
менеджер
65,00Разом:

65,00
60,00Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій


Дата
Документальне оформлення та зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
01.09.
Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористаний залишок підзвітної суми

65,02.
01.09.
Видано готівку з каси у підзвіт водію Остапенко В.І. на відряджувальні витрати

400,03.
03.09.
Видано готівку з каси у підзвіт на відряджувальні витрати менеджеру Ткаченко П.В.

200,04.
09.09.
Витрачено водієм Остапенко В.І. підзвітну суму на відрядження при перевезенні продукції покупцям (на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 36)
5.
10.09.
Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на відрядження з 6 по 8 вересня під час укладення договорів з покупцями на поставку продукції


188,06.
10.09.
Утримано з заробітної плати водія Остапенко В.І. невикористаний залишок підзвітних сум (з урахуванням заборгованості на 01.09.)
7.
17.09.
Видано готівку з каси в підзвіт на господарські потреби менеджеру Ткаченко П.В.
100,08.
17.09.
Видано готівку з каси у підзвіт директору Дорошенко В.П. на відрядження

300,09.
18.09.
Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на придбання канцелярських товарів, що були оприбутковані на склад


50,010.
18.09.
Одночасно на підставі податкової накладної відображена сума ПДВ від вартості придбаних канцелярських товарів


10,011.
18.09.
Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористану підзвітну суму, що була отримана ним для придбання канцелярських товарів
12.
21 09.
Витрачено директором Дорошенко В.П. підзвітну суму на відрядження і списано на витрати на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 37Практична робота № 7
Тема: Облік дебіторської заборгованості.
Облік нетоварних операцій (розрахунків за претензіями, за відшкодування завданих збитків, з різними дебіторами)

Мета роботи: засвоєння порядку розрахунків за кредитами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, з різними кредиторами та дебіторами та відображення в бухгалтерському обліку.
Матеріальне забезпечення:
Розшифровка залишку за субрахунком 374 “Розрахунки за претензіями” на 01.09. (таблиця 1).
Розшифровка залишку за субрахунком 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” на 01.09. (таблиця 2).
Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 3).
Журнал № 3.
Відомість № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37 з практичної роботи 4).
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиць 1-2 записати у відповідні відомості аналітичного обліку залишки за аналітичними рахунками до субрахунків 374, 375.
На підставі даних таблиці 3 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Відобразити бухгалтерські записи у відомостях аналітичного обліку за відповідними субрахунками.
Підрахувати обороти за місяць і залишки за кожним рахунком на кінець звітного періоду.

Таблиця 1
Розшифровка залишку за субрахунком
374 “Розрахунки за претензіями” на 01.09
№ п/п
Найменування дебіторів
Сума, грн.

1.
Донецький ткацький комбінат – нестача матеріалів по рахунку 335 від 19.08

2300,0


Таблиця 2
Розшифровка залишку за субрахунком
375 “Розрахунки за відшкодуванням збитків” на 01.09

№ п/п
Найменування дебіторів
Сума, грн.

1.
Єгорова О.П.
56,0

2.
Бойко Т.І.
112,0


Разом
168,0Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій
з нетоварних операцій за вересень
№ п/п
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Дт
Кт

1.
01.09.
Пред’явлена претензія Донецькому ткацькому комбінату у зв’язку з неправильним застосуванням цін


2208,02
12.09.
Реалізовано МП “Альфа” офісний стіл (основні засоби)

324,03
14.09.
Надійшли на рахунок в банк кошти від МП “Альфа” за реалізований офісний стіл

324,04
15.09.
Згідно з рішенням інвентаризаційної комісії нестача ТМЦ віднесена на винуватця – зав. складом Єгорову О.П.


63,365
15.09.
Утримано із заробітної плати Бойко І.І. сума за відшкодування завданих збитків

30,06.
15.09.
Внесено до каси Єгоровою О.П. сума відшкодування завданих збитків

63,367.
22.09.
Надійшла на рахунок в банк сума по претензіях від Донецького ткацького комбінату

2300,0


Практична робота № 8

Тема: Облік основних засобів.
Документування господарських операцій з обліку придбання основних засобів

Мета роботи: засвоєння порядку оформлення первинних документів з обліку придбання основних засобів.

Матеріальне забезпечення:
Акт прийому-передачі основних засобів.
Інвентарна картка обліку основних засобів.
Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій.

Початкові дані:
1. Довідкові дані для складання первинних документів з обліку основних засобів (таблиця 1).
2. Дані про наявність основних засобів на початок звітного місяця (таблиця 2).
Перелік господарських операцій за вересень (таблиця 3) для наскрізної задачі.
Завдання для закріплення матеріалу.

Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 скласти первинні документи:
акт прийому-передачі основних засобів;
інвентарну картку обліку основних засобів.
Відобразити операції в журналі реєстрації операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Зробити бухгалтерські записи у відомості 4.1.
Розв’язати додаткові завдання (таблиця 4).


Завдання для наскрізної задачі


Таблиця 1
Дані про складання первинних документів
з обліку основних засобів

Документ
Зміст господарських операцій

Акт прийому-передачі основних засобів № 15
від 13.09.
Згідно наказу керівника № 58 від 12.09 комісія у складі голови комісії менеджера Ткаченко П.В., членів комісії: головного бухгалтера Кравченко О.М., закрійниці Бойко І.І. прийняла в експлуатацію комп’ютер Р-ІІІ-1000 вартістю 3000 грн. з ПДВ, поточного року випуску, придбаний від НПП “Київтехносервіс“.
Комп’ютер було встановлено в бухгалтерії. Прийняла на матеріальну відповідальність комп’ютер касир Іванченко Н.П. Здала зав. складом Єгорова О.П. Комп’ютеру присвоєно інвентарний номер 10409

Інвентарна картка № 15
Комп’ютер РІІІ-1000, інвентарний номер 10409
Таблиця 2
Дані про наявність основних засобів на початок звітного періоду

№ п/п
Інв.№
Дата введення в експлуатацію
Найменування об’єкта
Строк експлуатації, у роках
К-ть
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість

1.
10301
02.88
Будинок
50
1
52600
15780
36820

2.
10401
04.98
Комп’ютер
3
1
3600
2160
1440

3.
10402
09.98
Машина швейна (ч.п.)
5
1
2700
1620
1080

4.
10403
09.98
Машина швейна (ж.п.)
5
1
2700
1620
1080

5.
10404
09.98
Машина швейна
5
1
2700
1620
1080

6.
10405
10.98
Стіл закрійника (ч.п.)
5
1
960
576
384

7.
10406
10.98
Стіл закрійника (ж.п.)
5
1
960
576
384

8.
10407
04.98
Стіл офісний
5
1
580
348
232

9.
10408
10.00
Комплект меблів офісних

5

1

5400

2160

3240

10.
1051
06.00
Автомобіль легковий
10
1
25000
5000
20000

11.
1052
07.01
Автомобіль вантажний
10
1
36000
3420
32580
Разом:

11
133200
34880
98320Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Документальне оформлення та зміст операції
Сума,
грн.
Дт
Кт

1.
08.09.
Придбано у НПП “Київтехносервіс” комп’ютер РІІІ-1000
податковий кредит (визначити)

2500,0
2.
08.09.
Перераховано з рахунку в банку НПП “Київтехносервіс” за комп’ютер РІІІ-1000

3000,03.
12.09.
Згідно акту прийому-передачі комп’ютер РІІІ-1000 встановлено в бухгалтерії і введено в експлуатаціюЗавдання для закріплення матеріалу

Таблиця 4
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Документальне оформлення та зміст операції
Сума,
грн.
Дт
Кт

Завдання 1

1.1.
Підприємством отримано фрезерувальний верстат від ВО “Атек”:
відпускна ціна
ПДВ (суму визначити самостійно)


7000,0
1.2.
Акцептований (прийнятий до оплати) рахунок транспортної організації за перевезення фрезерувального верстата:
відпускна ціна
ПДВ (суму визначити самостійно)120,01.3.
Акцептований пред(явлений до оплати рахунок за виконані роботи по монтажу фрезерувального верстата
ПДВ (суму визначити самостійно)

180,01.4.
Прийнятий до експлуатації фрезерувальний верстат згідно акту прийому-передачі
1.5.
Акт внутрішнього переміщення основних засобів.
Фрезерувальний верстат, прийнятий до експлуатації у цех № 1, передати у цех № 2
Завдання 2

2.1.
Списано на будівництво будівлі транспортного цеху будівельні матеріали
12000,02.2.
Нарахована заробітна плата працівникам, які брали участь у будівництві
3600,02.3.
Списано вартість проектно-монтажних робіт на будівництво транспортного цеху
відображено ПДВ (визначити)

8400,02.4.
Згідно акту прийняття-передачі основних засобів введено в експлуатацію будівлю транспортного цеху
Практична робота № 9

Тема: Облік основних засобів.
Облік зносу й амортизації основних засобів

Мета: засвоєння методів нарахування амортизації і відображення її в обліку.
Матеріальне забезпечення:
Розрахунки амортизації основних засобів за різними методами (таблиці 1-5).
Відомість нарахування амортизації.
Журнал № 4.
Початкові дані:
Підприємство придбало комп’ютер РІІІ-1000, первісна вартість якого складає 2500 грн. Очікуваний строк експлуатації 5 років. Ліквідаційна вартість комп’ютера складає 200 грн.
Методичні вказівки:
На підставі початкових даних розрахувати амортизацію за методом рівномірного (прямолінійного) списання; виробничим методом; методом списання вартості за сумою чисел (кумулятивний метод); методом залишку, що зменшується, придбаного комп’ютера (таблиці № 1-4).
Використовуючи дані таблиці 2 практичної роботи № 9 розрахувати амортизацію за податковим методом (таблиця 5).
Порівняти різні методи нарахування амортизації.
Для розв’язування наскрізної задачі розрахувати амортизацію наявних основних засобів за прямолінійним методом, використовуючи дані таблиці 2 практичної роботи № 9. Одержані дані занести до Відомості нарахування амортизації (таблиця 6).
Відобразити нарахування амортизації за рахунками бухгалтерського обліку (таблиця 7).
Зробити відповідні бухгалтерські записи у журналі 4.

Таблиця 1
Метод рівномірного (прямолінійного) списання
Роки
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1

2

3

4

5Таблиця 2
Виробничий метод
Роки
Первісна вартість
Випуск продукції, од.*
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1

1000
2

1000
3

1200
4

1400
5

1400
*Запланований обсяг продукції на 5 років –6000 одиниць.

Таблиця 3
Метод списання вартості по сумі чисел (кумулятивний метод)
Роки
Первісна
вартість
Коефіцієнт
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1


2


3


4


5Таблиця 4
Метод залишку, що зменшується (прискорений)
Роки
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1

2

3

4

5


Таблиця 5
Податковий метод
Група
Балансова вартість
Норма амортизації щокварталу
Сума амортизації

Разом

Завдання для наскрізної задачі
Таблиця 6
Відомість нарахування амортизації (зносу)
за звітний період
Найменування
Строк експлуатації
Первісна вартість
Сума амортизації за місяці
Балансовий рахунок

Будинок

Комп’ютер

Машина швейна (ч.п.)

Машина швейна (ж.п.)

Машина швейна (резерв)

Стіл закрійника (ч.п.)

Стіл закрійника (ж.п.)

Стіл офісний

Комплект меблів офісних

Автомобіль легковий

Автомобіль вантажний

Разом:

Таблиця 7
Журнал реєстрації господарських операцій


Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Нарахована амортизація (знос) на виробниче обладнання для пошиття:
чоловічих пальт
жіночих пальт
2.
Нарахована амортизація (знос) на об’єкти основних засобів загальновиробничого призначення
3.
Нарахована амортизація (знос) на об’єкти основних засобів адміністративного призначення

Практична робота № 10

Тема: Облік основних засобів.
Вибуття основних засобів

Мета: засвоєння порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій ліквідації і реалізації основних засобів.
Матеріальне забезпечення:
Акт про ліквідацію основних засобів
Накладна на відпуск на сторону
Методичні вказівки:
На підставі таблиці 1 скласти акт ліквідації основних засобів, накладну на реалізацію основних засобів.
Відобразити операції з ліквідації і реалізації основних засобів у журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 2).
Занести відповідні бухгалтерські записи до журналу № 4, відомості 5.1.

Таблиця 1
Дані для складання первинних документів

Дата здійснення операції
Зміст операції
Назва документа і його номер

07 вересня
У зв’язку з непридатністю до експлуатації ліквідовано машину швейну, яка знаходилась у виробничому цеху, інв.№10404, капітальні ремонти не проводились, додається паспорт технічний № 366821.
Комісія призначена наказом № 62 від 05.09. у складі менеджера Ткаченко П.В., головного бухгалтера Кравченко О.П., швачки Глущенко Г.О. Комісією прийнято рішення про ліквідацію об’єкта.
Від ліквідації одержано і оприбутковано на склад згідно з накладною 132 від 15.09. металобрухт 50 кг по ціні 0,20 грн. (Сума ліквідації = залишкова вартість на початок місяця – амортизація за місяць; сума зносу = знос на початок місяця + амортизація за місяць)
Акт про ліквідацію основних засобів № 19

12 вересня
Підприємству МП “Альфа” реалізовано стіл офісний по ціні 270 грн. без ПДВ. Відпустив зі складу Єгорова О.П. представнику МП “Альфа” Симоненко С.С., згідно з довіреністю № 281362 від 10.09.
Накладна на відпуск на сторону №138Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Списано знос ліквідованої швейної машинки, інв. № 10404
2.
Списано залишкову вартість ліквідованої швейної машинки, інв. № 10404
3.
Нараховано ПДВ на залишкову вартість ліквідованої швейної машинки, інв. № 10404
4.
Оприбутковано на склад металобрухт від ліквідованої швейної машинки
5.
Списано витрати по ліквідації швейної машинки на фінансові результати
6.
Списано доходи по ліквідації швейної машинки на фінансові результати
7.
Реалізовано МП “Альфа” стіл офісний
8.
Нараховано ПДВ від вартості реалізації
9.
Списано знос реалізованого офісного столу (знос на початок місяця + амортизація за місяць)
10.
Списано залишкова вартість реалізованого офісного столу (залишкова вартість на початок місяця – амортизація за місяць)
11.
Списано доход від реалізації офісного столу на фінансові результати
12.
Списано витрати від реалізації офісного столу на фінансові результати
13.
Одержано кошти від МП “Альфа” на рахунок в банку за офісний стіл


Практична робота № 11

Тема: Облік інших необоротних матеріальних активів

Мета: вивчення порядку обліку наявності та руху інших необоротних матеріальних активів.
Матеріальне забезпечення:
Задачі 1-4.
Методичні вказівки:
За даними задачі 1 відобразити в обліку операції з придбання малоцінних необоротних матеріальних активів на умовах передоплати і після оплати.
За даними задачі 2 відобразити в обліку операції з придбання малоцінних необоротних матеріальних активів через підзвітну особу.
За даними задачі 3 відобразити в обліку господарські операції з безкоштовного придбання необоротних активів.
За даними задач 4 відобразити в обліку операції з реалізації інших необоротних матеріальних активів на умовах після оплати і передоплати.Завдання для ознайомлення і закріплення теми


Задача 1

Підприємство придбало у постачальника малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) вартістю 2400 грн. (у т.ч. ПДВ).
Було прийнято рішення нараховувати амортизацію за ставкою 50 %, виходячи з вартості, яка амортизується. Ліквідаційна вартість визначена у розмірі 400 грн.
МНМА будуть використовуватись у виробництві.


Задача 2

Підзвітній особі видано з каси аванс в сумі 400 грн. на придбання МНМА. На наступний день підзвітна особа представила звіт про придбання МНМА на суму 300 грн. (у т.ч. ПДВ). Решта виданих під звіт і не підтверджених фактом понесення витрат коштів повернено підзвітною особою до каси.
Придбані МНМА передано в експлуатацію. На підприємство прийнято рішення нараховувати амортизацію за ставкою 50 %, виходячи з вартості, яка амортизується. Ліквідаційна вартість визначена у розмірі 50 грн. МНМА будуть використовуватись для адміністративних потреб.


Задача 3

З метою поповнення бібліотечного фонду підприємство безкоштовно придбало друковані видання. Вартість безкоштовно одержаних друкованих видань становить 800 грн. на підприємстві прийнято рішення амортизацію нараховувати у розмірі 50 % вартості при передачі видань в експлуатацію.

Практична робота № 12

Тема: Облік нематеріальних активів

Мета: вивчення порядку обліку наявності, руху і нарахування амортизації (зносу) нематеріальних активів.
Матеріальне забезпечення:
Дані про наявність нематеріальних активів на 01.09. (таблиця 1).
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку руху нематеріальних активів і нарахування амортизації (таблиця 2).
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 розрахувати амортизацію нематеріальних активів.
Відобразити операції з обліку руху нематеріальних активів і нарахування амортизації на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 2).
Зробити відповідні бухгалтерські записи у журналі 4.
За даними задач 1, використовуючи прямолінійний метод нарахування амортизації, визначити річну та місячну суму амортизаційних відрахувань.
За даними задачі 2, використовуючи виробничий метод нарахування амортизації, визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань.

Таблиця 1
Залишки нематеріальних активів на початок звітного періоду


Найменування
Строк користування
Первинна вартість
Знос

1.
Програмне забезпечення “MS Office XP SBE Rus”
3
850,0
296,0

Разом

850,0
296,0Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій


Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Одержано від фірми “Візаж” програмне забезпечення “1С: Бухгалтерія 7.7”

320,02.
Відображено податковий кредит від вартості одержаного програмного забезпечення (визначити)
3.
Сплачено фірмі “Візаж” за придбане програмне забезпечення
4.
Введено в експлуатацію програмне забезпечення “1С: Бухгалтерія 7.7”
5.
Нарахована амортизація на програмне забезпечення “MS Office XP SBE Rus” (за прямолінійним методом)Задача 1
Підприємство придбало нематеріальний актив, вартість якого 24000 грн. При цьому встановлено термін корисного використання 5 років.

Задача 2
Придбаний 31.12.2005 р. підприємством нематеріальний актив вартістю 24000 грн. з встановленим терміном використання 4 роки планується використовувати у випуску 300 одиниць продукції. Фактично у першому році вироблено 80 одиниць, у другому – 90 одиниць, у третьому – 60, у четвертому – 70.Практична робота № 13

Тема: Облік запасів.
Документальне оформлення руху виробничих запасів

Мета роботи: засвоєння порядку оформлення первинних документів з обліку руху виробничих запасів на склад та відпуску їх із складу.

Матеріальне забезпечення:
Довіреність.
Журнал реєстрації довіреностей.
Товарно-транспортна накладна.
Прибутковий ордер.
Картка складського обліку матеріалів.
Акт прийому матеріалів.
Лімітно-забірна картка.
Вимога.

Початкові дані:
1. Довідкові дані для складання первинних документів з обліку виробничих запасів (таблиця 1).

Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 скласти довіреність, журнал обліку виданих довіреностей, товарно-транспортну накладу, прибутковий ордер, картку складського обліку матеріалів, акт прийому матеріалів, лімітно-забірну картку, вимогу.
Таблиця 1
Дані для складання документів
Дата здійснення операції
Зміст господарської операції
Документ, його номер і назва

3 вересня
На ім’я менеджера Ткаченко П.В. (паспорт серії VI-БК № 414520, виданий 13.07.94. ВВС Ірпінського райвиконкому м. Ірпеня Київської обл.) була виписана довіреність на одержання від ВАТ “Антекс” за договором № 140 від 12.08. наступні матеріали:
тканина “Рута” – 200 м;
тканина “Гранд” – 300 м.
Довіреність підписана директором і головним бухгалтером.
Довіреність

3 вересня
Одержано від постачальника ВАТ “Антекс” супроводжуючий документ на відвантаження:
тканина “Рута” – 200 м;
тканина “Гранд” – 300 м.
Товарно-транспортна накладна

3 вересня
Завідуюча складом Єгорова Є.П. 03.09 прийняла від менеджера Ткаченко П.В.:
тканину “Рута”, № 201012, 200 м., по ціні 58 грн. за метр;
тканину “Гранд”, № 201041, 300 м., по ціні 54 грн. за метр
Прибутковий ордер № 154

3 вересня
На підставі прибуткового ордеру відкрито картку аналітичного обліку на тканині “Рута”
Картка складського обліку матеріалів
№ 438

21 вересня
На склад надійшла тканина для пошиття чоловічих пальт від Донецького ткацького комбінату по накладній № 346 від 20.09, де було 200 м тканини у двох рулонах по 100 м по ціні 46 грн./м без ПДВ.
Фактично було виявлено 160 м – два рулони по 80 м по ціні 46 грн./м без ПДВ. Комісія у складі головного бухгалтера Кравченко О.М., водія Остапенко В.І., закрійника Бойко І.І. склала акт про виявлену нестачу. Тканина була прийнята по факту і оприбуткована на склад.
Висновки комісії: вартість нестачі тканини віднести за рахунок постачальника і надіслати йому претензію
Акт прийому матеріалів № 192

Вересень
На вересень на пошиття жіночих пальт було встановлено ліміт витрачання тканини “Рута” 650 м. Було відпущено протягом місяця:
– 200 м
– 160 м
– 200 м
25.09 – 50 м
Лімітно-забірну картку підписали: головний бухгалтер, завідуючий складом, закрійниця Ніконенко В.М.
Лімітно-забірна картка № 242

18 вересня
18.09. зі складу до бухгалтерії було видано папір (2 пачки) за обліковою ціною 20 грн. Замовив папір головний бухгалтер, відпуск дозволив директор. Відпустила папір зав. складом
Вимога № 34

Практична робота № 14

Тема: Облік запасів.
Облік надходження виробничих запасів

Мета роботи: засвоєння порядку оприбуткування виробничих запасів.

Матеріальне забезпечення:
Журнал реєстрації господарських операцій.

Початкові дані:
Перелік господарських операцій (таблиця 1).

Методичні вказівки:
Записати операції за вересень місяць (таблиця 1) в реєстраційний журнал операцій та на їх підставі скласти бухгалтерські записи.


Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій за вересень


Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
03.09.
Одержано від АТ “Антекс” і оприбутковано на склад тканину:
“Рута” 200м х 58 грн.
“Гранд” 300м х 54 грн.
2.
03.09.
Відображена вартість податкового кредиту від вартості придбаної від АТ “Антекс” тканини (визначити)
3.
07.09.
Сплачено з рахунку в банку магазину “Госптовари” за матеріальні цінності
податковий кредит (визначити)

184,804.
07.09.
Одержано від ТОВ “Імпромсервіс” підкладковий матеріал 400м х 3 грн.
податковий кредит
5.
10.09.
Перераховано з рахунку в банку ВАТ “Антекс” за придбану раніше тканину

33360,06.
12.09.
Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ “Антекс” тканину:
“Рута” 250м х 60 грн./м
“Гранд” 200м х 58 грн./м
податковий кредит (визначити)
7.
14.09.
Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за тканину для чоловічих пальт
податковий кредит (визначити)

11040,08.
14.09.
Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за транспортні послуги по доставці тканини
податковий кредит (визначити)


300,09.
18.09.
Оприбутковано на склад канцелярські прилади, придбані менеджером Ткаченко П.В. за рахунок підзвітних сум
податковий кредит (визначити)50,010.
21.09.
Одержано від Донецького ткацького комбінату і оприбутковано на склад на підставі акту приймання-передачі (практична робота № 13)
податковий кредит (визначити)
11.
24.09.
Виставлено претензію Донецькому ткацькому комбінату за недопоставку тканини згідно акту приймання-передачі від 21.09.
12.
25.09.
Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ “Антекс” тканину:
“Рута” 150м х 64 грн./м
“Гранд” 150м х 60 грн./м
податковий кредит (визначити)
13.
27.09.
Одержано від магазину “Госптовари” і оприбутковано на склад:
сервіз кавовий
сервіз чайний
ваза скляна
податковий кредит (визначити)


52,0
68,0
34,014.
28.09.
Одержано від ВАТ “Агропромбуд” будівельні матеріали
податковий кредит

15000,015.
28.09.
Видано ВАТ “Агропромбуд” вексель на вартість придбаних будматеріалів
16.
28.09.
Одержано від МП “Рутекс”:
нитки різнокольорові 100к. х 1 грн.
ґудзики 1000 шт х 0,50 грн.
податковий кредит (визначити)
17.
29.09.
Сплачено ВАТ “Антекс” за раніше одержану тканину
50000,018.
29.09.
Сплачено з рахунку ТОВ “Сана ЛТД” за раніше одержану фурнітуру

1000,019.
30.09.
Одержано від АТ “Київкар” запасні частини для автомобілів
податковий кредит (визначити)

3600,020.
30.09.
Нарахована заробітна плата водію Савенку В.В. за перевезення придбаних матеріальних цінностей (практична робота № 26)
21.
30.09.
Нараховані відрахування на соціальні заходи на заробітну плату водія (практична робота № 26)
22.
30.09.
Списано бензин на витрати з перевезення придбаних сировини і матеріалів

840,023.
30.09.
Віднесено на витрати раніше сплачена вартість доставки тканини з Донецького ткацького комбінату
податковий кредит (визначити)
Практична робота № 15

Тема: Облік запасів.
Розрахунок оцінки вибуття запасів за різними методами оцінки

Мета: ознайомлення з методами розрахунку оцінки вибуття запасів.
Матеріальне забезпечення:
Розрахунок оцінки вибуття запасів за різними методами (таблиці 3-5).
Журнал реєстрації господарських операцій про витрачання запасів (таблиця 6).
Розрахунок ТЗВ (таблиця 7).
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиць 3-5 зробити розрахунки оцінки вибуття запасів за різними методами.
Зробити записи у журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 6).
Використовуючи дані з практичної роботи № 15 по субрахунку 289 “ТЗВ” і дані таблиць 1, 2, 6 практичної роботи № 16 зробити розрахунок ТЗВ.
Скласти відомість аналітичного обліку руху виробничих запасів № 5.1.


Таблиця 1
Розшифровка залишку за рахунком 20 “Виробничі запаси” на 01.09.

№ п/п
Найменування
Од.вим.
Ціна
Кількість
Сума, грн.

1.
Тканина “Рута”
м
55,0
80
4400,0

2.
Тканина “Гранд”
м
50,0
64
3200,0

3.
Підкладковий матеріал
м
2,50
10
25,0

4.
Нитки
шт.
1,0
20
20,0

5.
Ґудзики
шт.
0,50
360
180,


Разом по субрахунку 2017825,0

1.
Автошини
шт.
240,0
2
480,0

2.
Диски автомобільні
шт.
200,0
4
800,0


Разом по субрахунку 2071280,0


Разом по рахунку 209105,0Таблиця 2
Розшифровка залишку за рахунком 22 “МШП” на 01.09.

№ п/п
Найменування
Одиниця
виміру
Ціна
Кількість
Сума, грн.

1.
Папір
пач.
24,0
4
96,0

2.
Ваза для квітів
шт.
18,0
1
18,0

3.
Сервіз чайний
комп.
24,0
2
48,0

4.
Чайник
шт.
62,0
1
62,0


Разом по рахунку 22224,0Таблиця 3
Розрахунок оцінки вибуття запасів
за методом середньозваженої собівартості (тканина “Рута”)

Зміст операції
Кількість, м
Ціна за од.
Сума, грн.

Залишок на 01.09.
80
55,0
4400,0

Надійшло:
03.09.

200

58,0

11600,0

12.09
250
60,0
15000,0

25.09.
150
64,0
9600,0

Вибуло
610Залишок на 01.10.
70

Таблиця 4
Розрахунок оцінки вибуття запасів
за методом ФІФО (тканина “Рута”)

Зміст операції
Кількість, м
Ціна за од.
Сума, грн.

Залишок на 01.09.
80
55,0
4400,0

Надійшло:
03.09.
200
58,0
11600,0

12.09
250
60,0
15000,0

25.09.
150
64,0
9600,0

Вибуло:
05.09

20016.09
16020.09
20025.09
50Залишок на 01.10.
70
Таблиця 5
Журнал реєстрації господарських операцій
з обліку витрачання виробничих запасів


Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
05.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Гранд” для пошиття чоловічих пальт

12412,02.
05.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)
3.
08.09.
Видано зі складу на пошиття чоловічих пальт нитки і ґудзики

228,04.
08.09.
Видано зі складу на пошиття жіночих пальт нитки і ґудзики

240,05.
12.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Гранд” на пошиття чоловічих пальт

12360,06.
16.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)
7.
18.09.
Видано зі складу за вимогою папір 2 пачки
8.
23.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)
9.
25.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Рута” на пошиття жіночих пальт (за методом ФІФО)
10.
26.09.
Видано зі складу згідно лімітно-забірної картки тканину “Гранд” на пошиття чоловічих пальт

13600,011.
28.09.
Видано зі складу у приймальну директора сервізи кавовий і чайний

120,012.
30.09.
Здано з виробництва на склад відходи тканин з пошиття:
чоловічих пальт
жіночих пальт


12,40
9,1813.
30.09.
Розраховано і списано на витрати ТЗВ:
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
адміністративні витрати

Таблиця 7
Розрахунок ТЗВ за вересень
Показники
Запаси
ТЗВ

Залишок виробничих запасів на 01.09.
Всього

Надходження:
Рах.201
Рах.205
Рах.207
Рах.22
ВсьогоРазом залишок і надходженняВитрачено:
Рах.
Рах.
Рах.
ВсьогоЗалишок виробничих запасів на 01.10.
ВсьогоКоефіцієнт ТЗВ = ___________залишок ТЗВ на п.м. + надходження ТЗВ__________
залишок вироб.запасів і МШП на п.м. + надходження запасів і МШППрактична робота № 16

Тема: Облік запасів.
Облік результатів інвентаризації виробничих запасів

Мета: вивчити порядок відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів.

Методичне забезпечення:
Наказ на проведення інвентаризації.
Дані про результати інвентаризації.
Інвентаризаційна відомість.
Журнал реєстрації господарських операцій.

Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 скласти інвентаризаційну відомість.
Визначити надлишки, нестачі, пересортиці. Для порівняння (облікові дані) використати дані залишків за рахунками виробничих запасів і МШП з практичної роботи № 16 (таблиці 1,2).
Відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 2).
Результати інвентаризації відобразити у відомості 5.1. (практична робота № 16).


НАКАЗ
по АТ “Промінь”
№ 56 від 13 вересня 200__р.
У зв’язку з наданням чергової щорічної відпустки завідуючій складом Єгоровій О.П. наказую:
1. Створити інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії – головний бухгалтер Кравченко О.М., члени комісії: закрійниця з пошиття жіночих костюмів Ніконенко В.М., закрійниці з пошиття чоловічих костюмів Бойко І.І.
2. Інвентаризацію матеріальних цінностей провести станом на 14 вересня 200__р.
3. Інвентаризацію розпочати 14 вересня і закінчити 15 вересня 200__р.
4. Завідуючій складом Єгоровій О.П. передати, а менеджеру Ткаченко П.В. прийняти матеріальні цінності по складу під матеріальну відповідальність на час чергової відпустки Єгорової О.П.

Директор Дорошенко В.П.Таблиця 1
Дані про результати інвентаризації по складу

№ п/п
Найменування
Інв. №
Одиниця виміру
Ціна за одиницю
Кількість
Сума,
грн.

1.
Тканина “Рута”
201006
м
55,0
80


2.
Тканина “Гранд”
201008
м
50,0
64


3.
Підкладковий матеріал
201012
м
2,50
10


4.
Нитки
201010
шт.
1,00
20


5.
Ґудзики
201007
шт.
0,50
340


6.
Автошини
207004
шт.
240,0
2


7.
Диски автомобільні
207007
шт.
200,0
4


8.
Папір
220001
пач
24,0
5


9.
Ваза для квітів
220008
шт.
18,0
1


10.
Сервіз чайний
220002
компл
24,0
1


11.
Чайник
220004
шт.
62,0
1ВсьогоТаблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Згідно з порівняльною відомістю відображена сума нестачі ґудзиків у складі витрат підприємства (винна особа не встановлена)
2.
Відображена сума нестачі чайного сервізу із встановленням винної особи – зав. складом Єгорова О.П.
3.
Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винною особою ((сума нестачі за обліковою ціною * індекс інфляції + ПДВ) * 2, індекс інфляції становить 1,1)
4.
Відображено ПДВ від вартості нарахованої суми відшкодування (ряд. 3 : 6)
5.
Відображена сума, що підлягає сплаті до бюджету (різниця між вартістю відшкодування без урахування ПДВ і фактичною вартістю нестачі)
6.
Внесено до каси готівкою вартість нестачі зав. складом Єгоровою О.П.
7.
Оприбутковано на склад лишки виробничих запасів (папір)


Практична робота № 17

Тема: Облік готової продукції.

Мета: засвоєння порядку відображення в бухгалтерському обліку руху готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками.

Матеріальне забезпечення:
Розшифровка залишку за рахунком 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” на 01.09.
Накладна на здачу готової продукції на склад.
Накладна на відпуск готової продукції на сторону.
Податкова накладна.
Дані для складання первинних документів.
Розрахунок собівартості реалізованої продукції (таблиця 2).
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку руху готової продукції (таблиця 3).
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Методичні вказівки:
Скласти первинні документи з обліку руху готової продукції на підставі даних таблиці 1.
Розрахувати собівартість реалізованої продукції на підставі даних таблиці 2.
Відобразити операції з обліку руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 3).
Відкрити відомість 3.1 на підставі даних таблиці 1. Зробити у відомості відповідні бухгалтерські записи.

Таблиця 1
Розшифровка залишку за рахунком
36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” на 01.09.


Найменування
Сума, грн.

1.
ТОВ “Імідж ЛТД”
38520,0

2.
МП “Юлія”
3180,0

3.
Магазин “Одяг”
1460,0

4.
МП “Лілея”
2420,0


Разом:
45580,0Таблиця 2
Дані для складання первинних документів
з обліку руху готової продукції
Документ
Зміст операції

Накладна на здачу готової продукції на склад № 148 від 10.09.
З цеху на склад надійшла готова продукція: пальта жіночі у кількості 10 шт. по обліковій ціні 1200 грн. Здала швачка цеху Левченко М.М., прийняла завідуюча складом Єгорова О.П.

Накладна на відпуск на сторону № 172 від 05.09.
Зі складу відпущено представникові фірми “Елегант” Савчук Л.Л. згідно довіреності серії ММ № 52638 від 04.09.:
чоловічі пальта 23 шт. за обліковою ціною 1000 грн.
жіночі пальта 16 шт. за обліковою ціною 1200 грн.
Відпустила зав.складом Єгорова О.П.

Податкова накладна № 184 від 05.09.
Згідно з накладною № 172 виписана податкова накладна. Ідентифікаційний код фірми “Елегант” 34358640; юридична адреса – м. Київ, пр. Перемоги, 24; свідоцтво платника ПДВ № 15484016, код платника ПДВ 34358640183. Договір № 118 від 01.09. Розрахунок векселем.


Таблиця 3
Розрахунок собівартості реалізованої продукціїНайменування готової продукції

Кількість
Ціна за одиницю
облікова
Сума


облікова

фактична

1.
Залишок продукції на складі на початок місяця:
чоловічі пальта
жіночі пальта
Разом:


12
8


1000,0
1200,0
?


12000,0
9600,0
21600,0


10440,18
7872,56
18312,74

2.
Надійшло із цеху на склад:
чоловічі пальта
жіночі пальта
Разом:

52
44

1000,0
1200,0
?

52000,0
52800,0
104800,0

42910,23
40801,34
?

3.
Реалізовано:
чоловічі пальта
жіночі пальта
Разом:

57
47

1000,0
1200,0
?

57000,0
56400,0
?

46010,40
45526,08
?

4.
Залишок готової продукції на складі на кінець місяця:
чоловічі пальта
жіночі пальта1000,0
1200,0
Відхилення собівартості готової продукції від облікових цін ( % ) =

залишок на п.м. за факт.с/в + надходження за місяць за факт.с/в _______ х 100 залишок на п.м. за обліковими цінами + надходження за місяць за обліковими цінами
Таблиця 4
Журнал реєстрації господарських операцій

Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.

Здана з виробництва на склад готова продукція чоловічі пальта
за обліковими цінами
відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартість


52000
9089,77
?2.

Здана з виробництва на склад готова продукція жіночі пальта
за обліковими цінами
відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартість


52800
11998,66
?3.
02.09.
Відвантажена продукція ЦУМу:
чоловічі пальта – 10 шт. х 1200 грн.
жіночі пальта – 12 шт. х 1440 грн.
податкові зобов’язання
4.
02.09.
Надійшли кошти на рахунок в банку за раніше відвантажену продукцію від ТОВ “Імідж ЛТД”

38520,05.
05.09.
Надійшла передплата на рахунок в банку від магазина “Жіночий одяг”
податкові зобов’язання (визначити)

21600,06.
05.09.
Відвантажена продукція фірмі “Елегант”:
чоловічі пальта – 23 шт. х 1200 грн.
жіночі пальта – 16 шт. х 1440 грн.
податкові зобов’язання (визначити)
7.
05.09.
Одержано короткостроковий вексель від фірми “Елегант” в оплату відвантаженої продукції
8.
08.09.
Реалізовано магазину “Жіночий одяг” жіночі пальта – 15 шт. х 1440 грн.
податкові зобов’язання (визначити)
9.
18.09.
Реалізовано продукцію приватному підприємцю Макаренко О.М. за готівку:
чоловічі пальта – 2 шт.
жіночі пальта – 2 шт.
податкові зобов’язання (визначити)
10.
21.09.
Відвантажена продукція магазину “Одяг”:
чоловічі пальта – 2 шт.
жіночі пальта – 2 шт.
податкові зобов’язання (визначити)
11.
25.09.
Одержано готівку до каси за раніше відвантажену продукцію від магазину “Одяг”

1200,012.
27.09.
Відвантажено магазину “Олександр” чоловічі пальта – 20 шт. х 1200 грн.
податкові зобов’язання (визначити)
13.

Розрахована і списано по закінченні місяця собівартість реалізованої продукції:
чоловічі пальта
жіночі пальта
Разом:


46010,40
45526,08
?14.

По закінченню місяця списано за рахунок резерву сумнівних боргів дебіторську заборгованість по МП “Лілея”


1000,0Практична робота № 18

Тема: Облік витрат виробництва.
Облік витрат звітного періоду, розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції

Мета: вивчення порядку відображення витрат виробництва та діяльності підприємства у бухгалтерському обліку та складання журналу № 5.
Матеріальне забезпечення:
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку витрат виробництва (табл. 1).
Розрахунок розподілу постійних і змінних загальновиробничих витрат за двома варіантами (таблиці 2-3).
Відомість розподілу загальновиробничих витрат між видами виробленої продукції (таблиця 4).
Розрахунок собівартості виробленої продукції за статтями калькуляції (табл. 5).
Зведена відомість незавершеного виробництва на початок звітного періоду (таблиця 6).
Журнал № 5.
Методичні вказівки:
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1).
Зробити розрахунок розподілу постійних і змінних загальновиробничих витрат за двома варіантами (таблиці 2-3)
Розподілити загальновиробничі витрати між видами виробленої продукції (таблиця 4).
Визначити собівартість виробленої продукції за статтями калькуляції (таблиця 5).
Розрахувати фактичну собівартість готової продукції, використовуючи дані таблиці 6. Результати записати у таблицю 7.
Скласти журнал № 5.
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Менеджером Ткаченко П.В. витрачено на відрядження під час укладення договорів з покупцями (відомість 3.2. практичної роботи № 6)


2.
Директором Дорошенко В.П. витрачено на відрядження (відомість 3.2 практичної роботи № 6)
3.
Водієм Остапенко В.І. витрачено на відрядження при перевезенні продукції покупцям (відомість 3.2 практичної роботи № 6)
4.
Створено резерв сумнівних боргів по фірмі “Аліса” (бухгалтерська довідка, журнал 3, практична робота 4)
1800,05.
Списано вартість періодичних видань за 3 квартал (бухгалтерська довідка, журнал 3, практична робота 19)

260,06.
Нарахована заробітна плата і інші виплати працівникам (розробна таблиця практичної роботи № 26):
з пошиття чоловічих пальт
з пошиття жіночих пальт
за браковані вироби
загальновиробничого призначення
адміністрації
збуту
ТЗВ
7.
Нарахована сума по лікарняному листу звише п’яти днів (розробна таблиця практичної роботи № 26)
8.
Нараховані відпускні за рахунок резерву відпускних (розробна таблиця практичної роботи № 26)
9.
Нараховані відрахування на соціальні заходи на ФОП працівників (розробна таблиця практичної робота № 26):
з пошиття чоловічих пальт
з пошиття жіночих пальт
за браковані вироби
загальновиробничого призначення
адміністрації
збуту
ТЗВ
відпускні
10.
Списано паливо на транспортно-заготівельні витрати (відомість 5.1 практичної роботи № 15)
11.
Віднесена вартість послуг по доставці придбаної сировини Донецьким ткацьким комбінатом на ТЗВ (відомість 3.4 практичної роботи № 14)
12.
Списано вартість електроенергії, води, телефонного зв’язку на витрати (відомість 3.4. практичної роботи № 14):
загальновиробничі
адміністративні
13.
Витрачено використані виробничі запаси на (відомість 5.1. практичної роботи № 15):
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
адміністративні витрати (МШП)
14.
Списано ТЗВ на (відомість 5.1. практичної роботи № 15):
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
адміністративні витрати
15.
Списано вартість нестачі без встановлення винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)
16.
Списано вартість нестачі із встановленням винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)
17.
Нарахована амортизація на основні засоби і нематеріальні активи і списана на (журнал 4 практична робота 9):
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
загальновиробничі витрати
адміністративні витрати
18.
Списана залишкова вартість ліквідованих основних засобів (журнал 4 практичної роботи № 10)
19.
Здано з виробництва на склад відходи (відомість 5.1. практичної роботи № 15):
чоловічих пальт
жіночих пальт

20.
Виявлено брак у виробництві жіночих пальт (оцінено за вартістю витраченої тканини)

112,8021.
Віднесено на витрати вартість виправленого браку (вартість сировини + заробітна плата + відрахування на соціальні заходи)
22.
Розподілено і списано на витрати виробництва розподілені загальновиробничі витрати (таблиця 4):
чоловічі пальта
жіночі пальта
23.
Списано на собівартість реалізації нерозподілені загальновиробничі витрати (таблиця 2)
24.
Здана з виробництва на склад готова продукція (чоловічі пальта):
за обліковими цінами 52 шт. х 1000 грн.
відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартість
25.
Здана з виробництва на склад готова продукція (жіночі пальта):
за обліковими цінами 44 шт. х 1200 грн.
відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартість


Таблиця 2
Розподіл постійних і змінних загальновиробничих витрат
(1 варіант)

Показники
Всього
Витрати на виробництво
Собівартість реалізованої продукції

1.
Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності, од.

1002.
Загальновиробничі витрати за умови нормальної виробничої потужності, грн.

32002.1.
Змінні
24002.2.
Постійні
8003.
Фактичний обсяг виробництва, надання послуг, виконання робіт, од.

824.
Фактичні загальновиробничі витрати, грн.
4.1.
Змінні
4.2.
Постійні, усього
4.2.1
У т.ч. постійні розподілені
(стр.2.2 / стр.1 х стр.3)
4.2.2
Постійні нерозподілені (стр.4.2 – стр.4.2.1)
Разом

Таблиця 3
Розподіл постійних і змінних загальновиробничих витрат
(2 варіант)

Показники
Всього
Витрати на виробництво
Собівартість реалізованої продукції

1.
Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності, од.

802.
Загальновиробничі витрати за умови нормальної виробничої потужності, грн.

32002.1.
Змінні
24002.2.
Постійні
8003.
Фактичний обсяг виробництва, надання послуг, виконання робіт, од.
824.
Фактичні загальновиробничі витрати, грн.
4.1.
Змінні
4.2.
Постійні, усього
4.2.1
У т.ч. постійні розподілені
(стр.2.2 / стр.1 х стр.3)
4.2.2
Постійні нерозподілені (стр.4.2 – стр.4.2.1)
Разом

Таблиця 4
Відомість розподілу загальновиробничих витрат
між видами виробленої продукції (за 1 варіантом)


Найменування продукції
База розподілу
(ОЗП)
Відсоток розподілу
Загальновиробничі витрати (табл2)

1.
Чоловічі пальта
2.
Жіночі пальта
Разом

Таблиця 5
Собівартість продукції за статтями калькуляції


Статті калькуляції
Чоловічі костюми
Жіночі костюми

1.
Сировина і матеріали + ТЗВ2.
Зворотні відходи ( - )3.
Основна заробітна плата виробничих робітників4.
Відрахування на соціальні заходи5.
Загальновиробничі витрати6.
Витрати від браку ( - + )7.
Інші виробничі витрати
Виробнича собівартість продукції

Таблиця 6
Зведена відомість незавершеного виробництва


Найменування продукції
На початок місяця
На кінець місяцяСировина і матеріали
ОЗП
Сировина і матеріали
ОЗП

1.
Чоловічі пальта
890,20
316,40
780,24
212,56

2.
Жіночі пальта
924,36
280,84
534,18
184,82

Разом
1814,56
597,24
1414,42
397,38Таблиця 7
Розрахунок собівартості готової продукції

Статті витрат
Чоловічі пальта
Жіночі пальта
Сума, грн.

НЗВ на початок місяця ( + )
Витрати за місяць ( + )
НЗВ на кінець місяця ( - )
Фактична собівартість готової продукціїПрактична робота № 19
Тема: Облік витрат майбутніх періодів

Мета роботи: засвоїти порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів та порядок їх списання на відповідні витратні рахунки.
Матеріальне забезпечення:
1. План рахунків бухгалтерського обліку.
2. Журнал реєстрації господарських операцій з обліку витрат майбутніх періодів для ознайомлення і закріплення теми (таблиці 1-4).
3. Вихідні дані для наскрізної задачі (таблиці 5,6).
Методичні вказівки:
Відобразити операції, які наведені у таблицях 1-4 на рахунках бухгалтерського обліку.
Виконати завдання для наскрізної задачі, наведені у таблицях 5 і 6.
Зробити відповідні записи у журналі № 3.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми
Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.

Списання передоплати за періодичні видання
1.1.
10.10.
Підприємство сплатило з рахунку в банку за газети і журнали:
газета “Урядовий кур’єр” – 12 місяців
газета “Все про бухгалтерський облік” – 12 місяців
журнал “Баланс” – 6 місяців
журнал “Бізнес” – 3 місяці
Всього


600,0
900,0
600,0
300,0
2400,01.2.
15.10.
На підставі рахунку-фактури № 256 від 07.10. і платіжного доручення № 320 від 10.10. зроблено розрахунок бухгалтерії про списання вартості передплати на газети і журнали щомісяця

Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

2.

Списання витрат, пов’язаних з освоєнням нових виробництв
2.1.

Підприємство протягом півроку здійснювало підготовку виробництва нового виду продукції, що включило:
матеріали на виготовлення зразків продукції
заробітна плата працівників
вартість електроенергії
витрати на відрядження
Всього28000,0
12800,0
10600,0
2600,0
54000,02.2.
20.10
Розпочато виробництво нового виду продукції. Витрати на освоєння планується покрити протягом півроку виробництва продукції. При цьому запланований обсяг продукції становить 10000 шт., у тому числі щомісяця:
1 місяць – 1000 шт.
2 місяць – 1500 шт.
3 місяць – 2000 шт.
4 місяць – 2000 шт.
5 місяць – 1500 шт.
6 місяць – 2000 шт.
На підставі аналітичної відомості по рахунку № 39 і плану виробництва продукції зроблено розрахунок бухгалтерії по списанню витрат на освоєння нового виду продукції на її валовий випуск щомісяця.


Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

3.

Списання витрат по здійсненню передоплати за оренду приміщення
3.1.
22.10.
Сплачено з рахунку в банку передоплату за оренду службового приміщення загальногосподарського призначення строком на 9 місяців
27000,03.2.
23.10.
Згідно з договором про оренду приміщення № 48 і платіжним дорученням № 352 від 22.10 зроблено розрахунок бухгалтерії про списання передплати за оренду службового приміщення щомісяця

Таблиця 4
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

4.

Списання витрат по страхуванню майна
4.1.
24.10.
Сплачено з рахунку в банку за страхування автотранспорту виробничого підприємства строком на 2 роки:
вантажні автомобілі
легкові автомобілі
Всього12000,0
9000,0
21000,04.2.
25.10.
На підставі страхового полісу зроблено розрахунок бухгалтерії по списанню вартості страхування майна щомісяця:
вантажні автомобілі
легкові автомобілі
Всього

Завдання для наскрізної задачі

Таблиця 5
Розшифровка залишків по рахунку
39 “Витрати майбутніх періодів”


Вид витрат
Сума, грн.

1.
Підписка періодичних видань на ІІІ квартал
260,0


Всього:
260,0


Таблиця 6
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
08.09.
Сплачено з рахунку в банку підписній агенції вартість періодичних видань на ІV квартал

780,02.
В кінці місяця
Списана частина вартості періодичних видань за ІІІ квартал

260,0
Практична робота № 20

Тема: Облік зобов’язань за довгостроковими позиками

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку розрахунків за довгостроковими позиками
Матеріальне забезпечення:
Завдання для закріплення теми.
Методичні вказівки:
1. На підставі даних задачі 1 вказати бухгалтерські проводки.
2. На підставі даних задачі 2 відобразити в обліку господарську операцію, пов’язану з одержанням та погашенням довгострокового кредиту, нарахуванням відсотків, пені тощо.


Задача 1
1 липня 2005 р. підприємству наданий кредит у розмірі 900000 грн. строком на три роки під 14 % річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість підприємства по основній сумі боргу погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит.


Задача 2
Підприємство 02.09.2005 р. отримало в банку кредит на фінансування будівництва будівлі цеху в розмірі 150000 грн. на три року під 23 % річних. Дата повернення кредиту – 02.09.2008 р. Відсотки за користування кредитом протягом трьох років погашаються щороку в перший робочий день вересня. У разі порушення строку погашення кредиту та несвоєчасної сплати відсотків за нього кредитним договором передбачено нарахування пені в розмірі 0,05 % за кожний день прострочення платежу.
За умовами, що склалися на підприємстві, воно погасило борг 04.10.2008 р., тобто прострочення платежів склало 32 дні.Практична робота № 21

Тема: Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку розрахунків за довгостроковими облігаціями
Матеріальне забезпечення:
Завдання для закріплення теми.
Методичні вказівки:
1. На підставі даних задачі 1 відобразити в обліку випуск та погашення довгострокової облігаційної позики.
2. На підставі даних задачі 2 скласти бухгалтерські проводки, необхідні для відображення в обліку здійснених операцій.


Задача 1
Підприємство випустило 500 облігацій за номінальною вартістю 1000 грн. за одну облігацію строком обігу 3 роки. Оголошений відсоток становить 10 % річних і виплачується один раз на рік 31 грудня. 200 облігацій продано за безготівковим розрахунком за ціною 1200 грн., з яких 50 придбано за передоплатою (передоплату проведено за номіналом). 300 облігацій продано за готівку – 900 грн. за облігацію. Сума премії становить 40 000 грн. сума дисконту – 30 000 грн.
Основні дані щодо амортизації премії, дисконту та нарахування відсотків наведено в таблиці:
Період
Для облігацій, випущених з премією
(200 шт.)
Для облігацій, випущених з дисконтром (300 шт.)


Списання премії
Нарахований відсоток
Амортизація дисконту
Нарахований
відсоток

1-й рік
15 000
20 000
5 000
30 000

2-й рік
15 000
20 000
10 000
30 000

3-й рік
20 000
20 000
15 000
30 000

Всього
50 000
60 000
30 000
90 000


Задача 2
01.08.2005 р. підприємство випустило 1000 облігацій номіналом 1000 грн., кожна з терміном погашення через три роки під 10 % річних при ринковій ставці 10 %.
Практична робота № 22

Тема: Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами

Мета роботи: засвоєння порядку розрахунків з постачальниками.
Матеріальне забезпечення:
Журнал реєстрації господарських операцій.
Відомість 3.3.
Відомість 3.5.
Початкові дані:
Довідкові дані про залишки на 01.09. по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” (таблиця 1).
Перелік господарських операцій (таблиця 2).
Розшифровка залишку за субрахунком 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” на 01.09. (таблиця 3).
Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 4).
Відомість № 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до субрахунку 685).
Методичні вказівки:
1. На підставі даних таблиці 1 відкрити відомість № 3.3 на початок місяця.
Записати операції за вересень місяць (таблиця 2) в реєстраційний журнал операцій та на їх підставі скласти бухгалтерські записи.
Відобразити бухгалтерські записи у відомості 3.3 та підрахувати сальдо на 01 жовтня.
На підставі даних таблиці 3 записати у відомість 3.5 залишки за аналітичними рахунками до субрахунку 685.
На підставі даних таблиці 4 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та відобразити бухгалтерські записи у відомості 3.5; підрахувати сальдо на 01 жовтня.

Таблиця 1
Залишки по рахунку
63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” на 01 вересня


Постачальник
Кредитове сальдо на початок місяця

1.
ТОВ “Сана ЛТД”
1360

2.
АТ “Київенерго”
2904

3.
АТ “Київводоканал”
672

4.
АТ “Укртелеком”
1200


Разом:
6136


Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій за вересень

Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
03.09.
Одержано від АТ “Антекс” і оприбутковано на склад тканину:
“Рута” 200м х 58 грн.
“Гранд” 300м х 54 грн.
2.
03.09.
Відображена вартість податкового кредиту від вартості придбаної від АТ “Антекс” тканини (визначити)
3.
05.09.
Сплачено з рахунку в банку АТ “Київенерго” за користування електроенергією у серпні

2904,04.
07.09.
Сплачено з рахунку в банку магазину “Госптовари” за матеріальні цінності
податковий кредит (визначити)

184,805.
07.09.
Одержано від ТОВ “Імпромсервіс” підкладковий матеріал 400м х 3 грн.
податковий кредит
6.
08.09.
Придбано у НПП “Київтехносервіс” комп’ютер РІІІ-1000
податковий кредит (визначити)

2500,0
7.
08.09.
Перераховано з рахунку в банку НПП “Київтехносервіс” за комп’ютер РІІІ-1000

3000,08.
10.09.
Перераховано з рахунку в банку ВАТ “Антекс” за придбану раніше тканину

33360,09.
12.09.
Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ “Антекс” тканину:
“Рута” 250м х 60 грн./м
“Гранд” 200м х 58 грн./м
податковий кредит (визначити)
10.
14.09.
Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за тканину для чоловічих пальт
податковий кредит (визначити)

11040,011.
14.09.
Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за транспортні послуги по доставці тканини
податковий кредит (визначити)


300,012.
18.09.
Оприбутковано на склад канцелярські прилади, придбані менеджером Ткаченко П.В. за рахунок підзвітних сум
податковий кредит (визначити)50,013.
21. 09.
Сплачено з рахунку в банку АТ “Київводоканал” за користування водою у серпні

672,014.
21.09.
Одержано тканину від Донецького ткацького комбінату і оприбутковано на склад на підставі акту приймання-передачі (практична робота № 13)
податковий кредит (визначити)
15.
21.09.
Одержано від фірми “Візаж” програмне забезпечення
податковий кредит (визначити)
320,016.
24.09.
Виставлено претензію Донецькому ткацькому комбінату за недопоставку тканини згідно акту приймання-передачі від 21.09.
17.
25.09.
Перераховано з рахунку в банку фірмі “Візаж” за придбане програмне забезпечення
18.
25.09.
Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ “Антекс” тканину:
“Рута” 150м х 64 грн./м
“Гранд” 150м х 60 грн./м
податковий кредит (визначити)
19.
27.09.
Одержано від магазину “Госптовари” і оприбутковано на склад:
сервіз кавовий
сервіз чайний
ваза скляна
податковий кредит (визначити)


52,0
68,0
34,020.
27.09.
Сплачено готівкою з каси за видатковим касовим ордером за послуги зв’язку АТ “Укртелеком” за серпень


800,021.
28.09.
Одержано від ВАТ “Агропромбуд” будівельні матеріали
податковий кредит

15000,022.
28.09.
Видано ВАТ “Агропромбуд” вексель на вартість придбаних будматеріалів
23.
28.09.
Одержано від МП "Рутекс":
нитки різнокольорові 100к. х 1 грн.
ґудзики 1000 шт. х 0,50 грн.
податковий кредит (визначити)
24.
29.09.
Сплачено ВАТ “Антекс” за раніше одержану тканину
50000,025.
29.09.
Сплачено з рахунку ТОВ “Сана ЛТД” за раніше одержану фурнітуру

1000,026.
30.09.
Одержано від АТ “Київкар” запасні частини для автомобілів
податковий кредит (визначити)

3600,027.
30.09.
Нарахована заробітна плата водію Савенку В.В. за перевезення придбаних матеріальних цінностей (практична робота № 26)
28.
30.09.
Нараховані відрахування на соціальні заходи на заробітну плату водія (практична робота № 26)
29.
30.09.
Списано бензин на витрати з перевезення придбаних сировини і матеріалів

840,030.
30.09.
Віднесено на витрати раніше сплачена вартість доставки тканини з Донецького ткацького комбінату
податковий кредит (визначити)


31.
30.09.
Одержано рахунок від АТ “Київенерго” і списано вартість електроенергії, витраченої у вересні на витрати:
загальновиробничі
адміністративні
податковий кредит (визначити)2764,0
1825,0
32.
30.09.
Одержано рахунок від АТ “Київводоканал” і списано вартість води за вересень на витрати:
загальновиробничі
адміністративні
податковий кредит (визначити)


446,0
124,033.
30.09.
Одержано рахунок від АТ “Укртелеком” і віднесено на адміністративні витрати вартість послуг зв’язку
податковий кредит (визначити)

778,0Таблиця 3
Розшифровка залишку за субрахунком
685 “Розрахунки з іншими кредиторами” на 01.09

№ п/п
Найменування кредиторів
Сума, грн.

1.
Іванченко Н.П. (за виконавчими листами)
150,0

2.
Глущенко Т.О. (за виконавчими листами)
200,0

3.
Батьки по внесках за утримання дітей у дитячому садку
540,0

4.
Профспілкові внески
44,02


Разом
934,02Таблиця 4
Журнал реєстрації господарських операцій
з нетоварних операцій за вересень

№ п/п
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Дт
Кт

1.
01.09.
Перераховано з рахунку в банку профспілкові внески за серпень

44,022.
18.09.
Утримано із заробітної плати Ткаченко П.В. суми аліментів третім особам

50,03.
19.09.
Виплачені аліменти з каси наступним працівникам:
Іванченко Н.П.
Глущенко Т.О.
Разом:

95,0
135,0
230,04.
20.09.
Одержано готівку в касу від батьків за утримання дітей у дитячому садку

320,05.
30.09.
Утримано із заробітної плати працівників профспілкові внески

43,24

Практична робота № 23

Тема: Облік короткострокових зобов’язань
Облік короткострокових кредитів


Мета роботи: засвоєння порядку розрахунків за кредитами.
Матеріальне забезпечення:
Розшифровка залишків за рахунком 60 “Короткострокові позики” на 01.09. (таблиця 1).
Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 2).
Журнал № 2 за кредитом рахунка 60.
Задачі для засвоєння теми.
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 записати у відповідні відомість аналітичного обліку залишки за аналітичними рахунками до рахунка 60.
На підставі даних таблиці 2 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
На підставі операцій за рахунком 60 скласти журнал № 2; підрахувати обороти за місяць і залишки за кожним рахунком на кінець звітного періоду.
За даними задач 1, 2, 3, 4 відобразити вказані операції за допомогою бухгалтерських проводок.

Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 1
Розшифровка залишків за рахунком
60 “Короткострокові позики” на 01.09.
№ п/п
Вид кредиту
Сума, грн.


60 “Короткострокові позики”


1.
Кредит під сировину і матеріали
60000,0

2.
Кредит під розрахункові документи
90000,0


Разом
150000,0


Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій
з нетоварних операцій за вересень
№ п/п
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Дт
Кт

1.
17.09.
Надійшли на рахунок в банк кошти по короткостроковому кредиту від Приватбанку

5000,02.
23.09.
Надійшла на рахунок в банк частина короткострокового кредиту під сировину і матеріали

30000,03.
30.09.
Повернено з рахунку в банку кредит під розрахункові документи

40000,0

Завдання для ознайомлення і закріплення теми
Задача 1
01.09.200_ р. торгівельні підприємство „Максима” отримало від банку „Кредит” кредит у розмірі 60000 грн. строком на 6 місяців під 16 % річних для закупівлі партії товару. За умови кредитного договору сума кредиту перераховується на поточний рахунок підприємства, відсотки за кредит нараховуються і сплачуються щомісяця. Основна сума кредиту повинна бути повернена в кінці терміну дії кредитного договору.

Задача 2
01.01.200_ р. підприємство одержало від банку позику в сумі 50000 грн. терміном на 3 місяці під 16 % річних. Позику було погашено 01.03. поточного року.

Задача 3
Підприємство 10.06.200_р. отримало в банку кредит на купівлю обладнання в розмірі 50000 грн. на 4 місяці під 12 % річних. Відсотки за користування кредитом сплачуються щомісяця в останній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення кредиту. Кредит погашено 10.10. поточного року.

Задача 4
01.09.200_ р. ВАТ „Зеро” отримало кредит в банку 300000 грн. під 14 % річних на строк 5 місяців. За кредитним договором відсотки за кредит нараховуються щомісяця, починаючи з дати отримання кредиту ы виплачуються щомісяця.


Практична робота № 24
Тема: Облік короткострокових зобов’язань
Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку операцій з короткостроковими векселями виданими.
Матеріальне забезпечення:
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку операцій з короткостроковими векселями виданими для ознайомлення і закріплення теми (таблиця 1).
Вихідні для наскрізної задачі (таблиці 2-3).
Відомість № 3.4 аналітичного обліку векселів за рахунком 62 “Короткострокові векселі видані”.
Методичні вказівки:
На підставі наведених даних у таблиці 1 відобразити наведені господарські операції з простим і переказним векселем.
Відкрити відомість 3.4 аналітичного обліку векселів за рахунком 62 “Короткострокові векселі видані” на підставі даних таблиці 2.
Відобразити операції за рахунками бухгалтерського обліку за вересень у таблиці 3.
Відобразити обороти за рахунком 62 “Короткострокові векселі видані” і визначити залишки на кінець місяця у відомості 3.4.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій


Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
15.01.
Одержано комплектуючі напівфабрикати від АТ “Техноком” (за обліковими цінами)
20000,02.
15.01.
Відображено податковий кредит
3.
20.01.
Видано вексель АТ “Техноком” під 5 % річних
4.
(2-5 міс
Нараховані відсотки по векселю виданому
5.
20.05.
Сплачено по векселю виданому з рахунку в банку підприємству
6.
20.05.
Сплачено відсотки по векселю виданому
7.
02.02.
Одержано від фірми “Мрія” тканину (за обліковими цінами)

10000,08.
02.02.
Відображено податковий кредит
9.
02.02.
Видано вексель фірмі “Мрія” на повну вартість одержаного товару на строк 3 місяця, безвідсотковий
10.
10.03.
Відвантажено продукцію фірмі “Мрія”
16000,011.
10.03.
Зараховано в покриття дебіторської заборгованості по фірмі “Мрія” вартість виданого векселя
12.
15.03.
Одержано на рахунок в банк залишок заборгованості за продукцію від фірми “Мрія”


Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 2
Розшифровка залишків по рахунку
62 “Короткострокові векселі видані”


Найменування векселедержателя
Сума, грн.

1.
ЗАТ “Віатон”
20000,0


Всього:
20000,0


Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
28.09.
Одержано від АТ “Агропромбуд” будівельні матеріали

15000,02.
28.09.
Одночасно відображена сума податкового кредиту з ПДВ від вартості одержаних матеріалів

3000,03.
28.09.
Видано вексель АТ “Агропромбуд” в оплату придбаних будматеріалів

18000,04.
28.09.
Перераховано з рахунку в банку кошти по векселю ЗАТ “Віатон”

20000,0Практична робота № 25

Тема: Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.
Облік розрахунків з оплати праці, відрахувань і утримань з заробітної плати

Мета роботи: засвоїти порядок нарахування відрядної, погодинної заробітної плати, здійснення відрахувань на соціальні заходи від фонду оплати праці та утримань із заробітної плати працівників, розрахунок середньої заробітної плати, а також документування операцій з нарахування заробітної плати і відображення цих нарахувань на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріальне забезпечення:
Штатний розклад працівників підприємства (таблиця 1).
Норми відрядних розцінок на одиницю продукції (таблиця 2).
Дані для складання табеля обліку використання робочого часу (таблиця 3).
Дані для складання наряду на відрядну роботу (таблиця 4).
Дані для розрахунку середнього заробітку для нарахування заробітної плати за час відрядження, відпускних, виплат за час тимчасової непрацездатності (таблиця 5).
Дані про додаткові нарахування (таблиця 6).
Дані для складання розрахунково-платіжної відомості (таблиця 7).
Розробна таблиця з розподілу нарахованої заробітної плати і відрахувань на соціальні заходи (таблиця 8).
Журнал реєстрації господарських операцій з нарахування заробітної плати, утримань з неї і відрахувань на соціальні заходи на ФОП (таблиця 9).
Табель обліку використання робочого часу.
Наряд на відрядну роботу.
Розрахунково-платіжна відомість(працівника).
Розрахунково-платіжна відомість(зведена).
Реєстр депонованої заробітної плати.
Методичні вказівки:
Скласти табель обліку робочого часу (на підставі таблиці 3).
Скласти наряд на відрядну роботу (на підставі таблиці 2).
Зробити розрахунки з нарахування середньої заробітної плати за час відрядження, відпускних і виплат з тимчасовій непрацездатності (таблиця 5).
Скласти розрахунково-платіжну відомість (таблиці 1, 6, розрахунки бухгалтерії).
Скласти розробну таблицю з розподілу нарахованої заробітної плати і відрахувань на соціальні заходи за кодами витрат (таблиця 8).
Скласти журнал реєстрації господарських операцій з відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати, утримань з неї і відрахувань на ФОП (таблиця 9).
Отримані дані з нарахування заробітної плати і відрахувань на соціальні заходи використати у подальшому при складанні журналу № 5.

Таблиця 1
Штатний розклад працівників
№ п/п
Посада
Тарифний оклад, грн.
Тарифна ставка за 1 годину, грн.

1.
Директор
1000,00


2.
Головний бухгалтер
900,00


3.
Менеджер
700,00


4.
Завідуючий складом
600,00


5.
Касир
600,00


6.
Водій 1 категорії (адміністративного призначення)

5 грн. 40 коп.

7.
Водій 1 категорії (вантажні перевезення)

5 грн. 10 коп.

8.
Закрійник чоловічих пальт
відрядна форма оплати праці

9.
Закрійник жіночих пальт
відрядна форма оплати праці

10.
Швачка з пошиття чоловічих пальт
відрядна форма оплати праці

11.
Швачка з пошиття жіночих пальт
відрядна форма оплати праці

12.
Прибиральниця
400,00Таблиця 2
Норми відрядних розцінок на одиницю продукції

№ п/п
Найменування робіт
Розцінка на одиницю, грн.

1.
Розкрій чоловічого пальта
10,00

2.
Розкрій жіночого пальта
12,00

3.
Пошиття чоловічого пальта
9,00

4.
Пошиття жіночого пальта
11,00Таблиця 3
Дані для складання табеля
обліку використання робочого часу
(у звітному місяці 21 робочий день, 8-годинний робочий день,
вихідні 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня)

П.І.П.
Дані про відпрацьований час

Дорошенко Володимир Петрович, директор, таб. № 1001
Відпрацював повний місяць, перебував у відрядженні з 18 по 20 вересня

Кравченко Ольга Миколаївна, головний бухгалтер, таб. № 1002
Надала лікарняний лист на період з 11 по 15 вересня, решту днів місяця відпрацювала

Ткаченко Павло Володимирович, менеджер, таб. № 1003
Відпрацював повний місяць, перебував у відрядженні з 6 по 8 вересня

Єгорова Олена Петрівна, завідуюча складом, таб. № 2003
Знаходилась у черговій відпустці з 15 по 27 вересня, решту днів відпрацювала

Іванченко Наталя Петрівна, касир, таб. № 1004
Відпрацювала повний місяць

Остапенко Володимир Іванович, водій І кат. (адміністративного призначення), таб.№ 2001
Відпрацював повний місяць, з 2 по 8 знаходився у відрядженні

Савенок Віктор Володимирович, водій І категорії (вантажні перевезення), таб. № 2002
Відпрацював повний місяць, 6, 14 і 28 вересня працював понаднормово по 2 години кожен день

Бойко Ірина Іванівна, закрійник чоловічих пальт, таб. № 3001
Відпрацювала повний місяць

Ніконенко Валентина Миколаївна, закрійник жіночих пальт, таб. № 3002
Надала лікарняний лист на період з 18 по 27 вересня, решту днів відпрацювала

Глущенко Галина Олексіївна, швачка з пошиття чоловічих пальт, таб. № 3003
Відпрацювала повний місяць

Левченко Марія Миколаївна, швачка з пошиття жіночих пальт, таб. № 3004
Відпрацювала повний місяць

Ковальчук Галина Петрівна, прибиральниця, таб.№ 2004
Відпрацювала повний місяць


Таблиця 4
Дані для складання наряду на відрядну роботу

№ п/п
П.І.П.
Найменування робіт
Од. вим.
Задано
Зроблено


Придатних
Брак

1.
Бойко І.І.
Розкрій чоловічих пальт
шт
48
48
-

2.
Ніконенко Н.М.
Розкрій жіночих пальт
шт
38
38
-

3.
Глущенко Г.О.
Пошиття чоловічих пальт
шт
48
48
-

4.
Левченко М.М.
Пошиття жіночих пальт
шт
38
37
1
Таблиця 5
Дані для розрахунку середнього заробітку з метою нарахування
відпускних, виплат за час тимчасової непрацездатності і
за час відрядження працівників

П.І.П.
Дані для розрахунку

Дорошенко В.П.
Заробітна плата за попередні два місяці становить 1360 грн., відпрацьовано 41 день

Кравченко О.М.
Сума нарахованої заробітної плати за попередні 6 місяців становить:
8 м. – 500 (21 день) 5 м. – 500 (18 днів)
7 м. – 480 (19 днів) 4 м. – 492 (19 днів)
6 м. – 500 (20 днів) 3 м. – 500 (20 днів)

Ткаченко П.В.
Заробітна плата за попередні два місяці становить 800 грн., відпрацьовано 41 день

Єгорова О.П.
Загальна сума нарахованої заробітної плати за попередні 12 місяців становить 3843 грн., у тому числі по лікарняних листах 90 грн. і сума оплати попередньої відпустки 320 грн.

Остапенко В.І.
Заробітна плата за попередні два місяці становить 756 грн., відпрацьовано 41 день

Ніконенко В.М.
Заробітна плата за попередні 6 місяців становить:
8 м. – 436 (21 день) 5 м. – 442 (18 днів)
7 м. – 444 (19 днів) 4 м. – 438 (19 днів)
6 м. – 442 (20 днів) 3 м. – 418 (20 днів)Таблиця 6
Додаткові нарахування працівникам

П.І.Б.
Вид нарахувань

Ткаченко П.В.
Доплата за виконання додаткових обов’язків завідувача складом на час чергової відпустки зав. складом Єгорової О.П. у сумі 30 грн.

Глущенко Г.О.
Премія за підсумками місяця – 30 % від нарахованої заробітної плати

Левченко М.М.
Заробітна плата за допущення виправного браку при виготовленні продукції (згідно наряду)


Таблиця 7
Дані для складання розрахунково-платіжної відомості

П.І.П.
Дані для розрахунку

Дорошенко В.П.
Є членом профспілки

Кравченко О.М.
Є членом профспілки

Ткаченко П.В.
Сплачує аліменти на одну дитину у розмірі 50 грн. від нарахованої заробітної плати, є членом профспілки

Єгорова О.П.
Є членом профспілки

Іванченко Н.П.
Є членом профспілки

Остапенко В.І.
Є членом профспілки.

Савенок В.В.
Не є членом профспілки

Бойко І.І.
Є членом профспілки. Крім того, утримано з заробітної плати за відшкодування нестач 30 грн.

Ніконенко В.М.
Є членом профспілки

Глущенко Г.О.
Є членом профспілки

Левченко М.М.
Є членом профспілки

Ковальчук Г.П.
Є членом профспілкиТаблиця 8

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку нарахування
заробітної плати, утримань з неї і нарахувань на ФОП
№ п/п
Зміст операції
Сума
Д-т
К-т

1.
Нарахована заробітна плата працівникам підприємства:
Дорошенко В.П
Кравченко О.М.
Ткаченко П.В.
Єгорова О.П.
Іванченко Н.П.
Остапенко В.І.
Савенок В.В.
Бойко І.І.
Ніконенко В.М.
Глущенко Г.О.
Левченко М.М.
Ковальчук Г.П.
2.
Нарахована заробітна плата працівникам за час відрядження:
Дорошенко В.П.
Ткаченко П.В.
Остапенко В.І.
3.
Нараховано по лікарняному листу за час тимчасової непрацездатності Кравченко О.М.
4.
Нараховано відпускні завідуючій складом Єгоровій О.П. за рахунок резерву відпускних
5.
Нараховано за понаднормову роботу водію Савенку В.В.
6.
Нараховано по лікарняному за час тимчасової непрацездатності Ніконенко В.М.:
за перші п’ять днів
за наступні дні
7.
Нарахована за виконання додаткових обов’язків зав. складом доплата менеджеру Ткаченко П.В.
8.
Нарахована премія за підсумками місяця Глущенко Г.О.
9.
Нарахована заробітна плата за допущення виправного браку Левченко М.М.
10.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників з пошиття чоловічих пальт
11.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників з пошиття жіночих пальт
12.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників, що допустили виправний брак
13.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників, що займаються транспортуванням та заготівлею запасів
14.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників загальновиробничого призначення
15.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників адміністрації
16.
Нараховані на ФОП відрахування на соціальні заходи на заробітну плату працівників відділу збуту
17.
Нараховані на суму відпускних відрахування на соціальні заходи
18.
Утримано з заробітної плати працівників:
податок з доходів фізичних осіб
збір до Пенсійного фонду
збір до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
збір до фонду на випадок безробіття
19.
Утримано із заробітної плати працівників внески до профспілки
20.
Утримано із заробітної плати Ткаченко П.В. аліменти
21.
Утримано із заробітної плати Бойко І.І. сума по відшкодуванню нестач
22.
Отримано з рахунку в банку по грошовому чеку кошти на виплату:
депонованої заробітної плати
матеріальної допомоги


320,0
200,023.
Виплачена:
депонована заробітна плата Ніконенко В.М.
матеріальна допомога Левченко М.М.

320,0
200,025.
Одержано з рахунку в банку по грошовому чеку гроші на виплату заробітної плати

4450,026.
Згідно платіжної відомості № 32 від 08.09. виплачена заробітна плата працівникам:
Дорошенко В.П
Кравченко О.М.
Ткаченко П.В.
Єгорова О.П.
Іванченко Н.П.
Остапенко В.І.
Бойко І.І.
Ніконенко В.М.
Глущенко Г.О.
Левченко М.М.
Ковальчук Г.П.
Всього видано:
27.
Перераховано з рахунку в банку під час виплати заробітної плати:
податок з доходів фізичних осіб
утримання і відрахування на соціальні заходи
профспілкові внески
28.
Депонована невиплачена заробітна плата Савенка В.В.
29.
Внесено на рахунок в банк залишок невиплаченої заробітної плати
Практична робота № 26
Тема: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.
Облік розрахунків з бюджетом

Мета роботи: засвоєння порядку відображення в обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість та відображення на рахунках бухгалтерського обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту.
Матеріальне забезпечення:
Завдання для закріплення теми (таблиця 1).
Розшифровка залишків з рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами” на 01.09. (таблиця 2).
Журнал реєстрації господарських операцій за вересень (таблиця 3).
4. Відомість № 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом (до рахунку 64).
Методичні вказівки:
1. На підставі даних у таблиці 1 відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
2. На підставі даних таблиці 2 записати у відомість аналітичного обліку залишки за аналітичними рахунками до рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами”.
3. На підставі даних таблиці 3 відобразити в реєстраційному журналі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
4. Відобразити бухгалтерські записи у відомості 3.6 аналітичного обліку по розрахунках з бюджетом.
5. Підрахувати обороти за місяць і залишки за кожним аналітичним рахунком на кінець звітного періоду.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Сплачено Черкаському ткацькому комбінату за тканину з рахунку в банку

3600,02.
Відображено податковий кредит від суми сплаченого авансу (на підставі податкової накладної)
3.
Одержано від Черкаського ткацького комбінату тканину
3000,04.
Відображено ПДВ під час отримання ТМЦ, за які була здійснена передоплата
5.
Одержано на рахунок в банку передоплата за продукцію від фірми “Едем”

12000,06.
Відображено податкові зобов’язання від суми одержаного авансу (на підставі податкової накладної)
7.
Відвантажена продукція фірмі “Едем”
12000,08.
Відображено податкові зобов’язання від суми відвантаженої продукції, за яку була раніше одержано передоплату
9.
Одержано від механічного заводу запасні частини
600,010.
Відображено податковий кредит від вартості одержаних запасних частин (на підставі податкової накладної)

11.
Одержана на рахунок в банку передоплата від магазину № 45 за готову продукцію

8400,012.
Відображено податкові зобов’язання від суми одержаної передоплати від магазину № 45 (на підставі податкової накладної)
13.
Сплачено з рахунку в банку шкіряної фабрики за сировину
5400,014.
Відображено податковий кредит від суми сплаченого авансу шкіряної фабрики
15.
Відвантажена готова продукція магазину “Жіночий одяг”
18000,016.
Відображено податкові зобов’язання від вартості відвантаженої магазину “Жіночий одяг” готової продукції (на підставі податкової накладної)
17.
Перераховано з рахунку в банку до бюджету ПДВ
1000,018.
Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає до сплати в бюджет (по субрахунку 641)


Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 2
Розшифровка залишку по рахунку
64 “Розрахунки за податками і платежами” на 01.09

№ п/п
Субрахунок
Вид податку
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
6411
Податок на додану вартість

1800,0

2.
6412
Податок на прибуток

3300,0

3.
6413
Податок з доходів фізичних осіб

816,40

4.
643
Податкові зобов’язання

600,

5.
644
Податковий кредит
400,0Разом по рахунку 64

400,0
6516,4


Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій
за розрахунками з бюджетом за вересень

№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
01.09.
Згідно виписки банку було перераховано у вересні з рахунку в банку податок з доходів фізичних осіб

816,402.
12.09.
Згідно виписки банку було перераховано з рахунку в банку податкові зобов’язання з ПДВ за серпень

1800,03.
22.09.
Згідно виписки банку було перераховано з рахунку в банку податок на прибуток за серпень

3300,04.
18.09.
На підставі прибуткової накладної оприбутковано на склад канцелярські товари, що були придбані за рахунок підзвітних сум менеджером Ткаченко П.В.


50,05.
18.09.
На підставі податкової накладної одночасно відображена сума податкового кредиту від вартості придбаних канцелярських товарів

10,06.

Згідно розрахункової відомості утримано з заробітної плати працівників податок з доходів фізичних осіб

775,687.

Згідно бухгалтерської довідки про отримання від постачальників сировини, матеріалів, запасних частин і МШП відображена сума податкового кредиту від вартості придбаних ТМЦ на підставі податкових накладних і змісту першої події:
перша подія – одержання запасів
перша подія – перерахування коштів постачальникам
одержання запасів після попередньої оплати постачальникам

20431,4

1920,80

1552,808.

Згідно бухгалтерської довідки про реалізацію продукції покупцям відображена сума податкових зобов’язань з ПДВ на підставі виписаних податкових накладних і змісту першої події:
перша подія – відвантаження продукції покупцям
перша подія – одержання передплати від покупців
відвантаження продукції покупцям після одержання передплати

19080,0

3600,0

3600,09.

На підставі рішення інвентаризаційної комісії було прийняте рішення про відшкодування завданих збитків за нестачі матеріальних цінностей і відшкодування їх вартості винною особою. Від суми відшкодування нестачі була нарахована сума податкових зобов’язань з ПДВ (бухгалтерська довідка)
10,5610.

Крім того до перерахування в бюджет підлягає різниця між сумою відшкодування винною особою і фактичною сумою нестачі


28,8011.

Згідно акту ліквідації основних засобів було списано об’єкт основних засобів і нарахована сума податкових зобов’язань з ПДВ на залишкову вартість об’єкта (бухгалтерська довідка)


207,012.

Згідно бухгалтерської довідки про реалізацію об’єкта основних засобів була відображена сума податкових зобов’язань з ПДВ


54,013.

За підсумками місяця було нараховано податок на прибуток

3200,0


Практична робота № 27

Тема: Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
Облік доходів діяльності підприємства

Мета: вивчення порядку формування та обліку доходів за видами діяльності.
Матеріальне забезпечення:
Журнали реєстрації господарських операцій за різними видами діяльності для закріплення матеріалу (таблиця 1-4).
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку доходів для наскрізної задачі (таблиця 5).
Журнал № 6.
Методичні вказівки:
На підставі наведених даних у таблицях 1-4 відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Розв’язати завдання для наскрізної задачі (таблиця 5).
Зробити відповідні бухгалтерські записи у журналі № 6.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

І. Облік доходів від операційної діяльності
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій
від реалізації продукції (рахунок 70)


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Реалізовано підприємству “Приват” готову продукцію (з ПДВ):
крісла офісні – 10 шт. по ціні 198 грн.
столи офісні – 2 шт. по ціні 516 грн.
податкові зобов’язання (визначити)
2.
Реалізовано підшипниковому заводу електричні лампи, які обліковуються на підприємстві як товар (підприємство-реалізатор має право на здійснення оптової і роздрібної торгівлі) – 1000 шт. по ціні 1,20 грн. з ПДВ
податкові зобов’язання (визначити)
3.
Надано послуги фізичним особам по ремонту меблів (за касовим методом), оплата в касу підприємства:
відображено ПДВ

120,04.
Фірма “Приват” повернула на підприємство раніше одержану продукцію:
крісла офісні – 2 шт.
податкові зобов’язання (визначити)
5.
Видано робітникам підприємства заробітну плату готовою продукцією:
крісла офісні – 3 шт. по ціні 216 грн. з ПДВ
податкові зобов’язання (визначити)
6.
Одержано на рахунок в банку кошти від фірми “Приват” за раніше відвантажену продукцію

Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій
з обліку інших операційних доходів (рахунок 71)


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Реалізовано заводу “Лакма” запасні частини, які не використовуються у діяльності підприємства
податковий кредит (визначити)

720,02.
Одержано готівкою в касу підприємства за надання в оренду складського приміщення кошти від орендаря (за касовим методом)
податкові зобов’язання (визначити)

300,03.
Нарахована сума відшкодування нестачі винною особою
податкові зобов’язання (визначити)
240,04.
Одержано на рахунок в банк від боржника пеня за прострочення поставки товарів згідно укладеного договору

120,0

ІІ. Облік доходів від іншої операційної діяльності
Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку
доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів
та інших доходів (рахунки 72, 73, 74)


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Одержано на рахунок в банк доход від участі в капіталі
12000,02.
Нараховано суму дивідендів, яку підприємство повинно отримати по придбаних акціях
800,03.
Реалізовані іншому підприємству акції не власної емісії
3600,04.
Реалізовано автомобіль легковий (знаходиться у складі основних засобів)
податкові зобов’язання (визначити)
12600,05.
Безоплатно одержані сировина і матеріали
140,0


ІІІ. Облік доходів від надзвичайної діяльності

Таблиця 4
Журнал реєстрації господарських операцій з обліку
доходів від надзвичайної діяльності (рахунок 75)


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
У результаті пожежі списано знос складського приміщення
12400,02.
Списано залишкову вартість складу
6200,03.
Одержано на рахунок в банк страховку у зв’язку з пожежею (якщо майно було застраховано)
3800,0

Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 5
Журнал реєстрації господарських операцій


Дата
Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
02.09.
Відвантажена готова продукція ЦУМу (практична робота № 17)
податкові зобов’язання

29280,0
4880,02.
05.09.
Відвантажена продукція фірмі “Елегант” (практична робота № 17)
податкові зобов’язання

50640,0
8440,03.
07.09.
Оприбутковано на склад металобрухт від ліквідації швейної машини (практична робота № 10)

10,04.
08.09.
Реалізовано продукцію магазину “Жіночий одяг” після попередньої оплати
податкові зобов’язання

21600,0
3600,05.
12.09.
Реалізовано МП “Альфа” стіл офісний (практична робота № 10)
податкові зобов’язання

324,0
54,06.
14.09.
Нараховано суму відшкодувань збитків винною особою (Єгоровою О.П.) за результатами інвентаризації (практична робота № 14)
податкові зобов’язання
сума, що підлягає сплаті до бюджету63,36
10,56
28,807.
14.09.
Оприбутковано на склад лишки паперу, які виявлені при інвентаризації (практична робота № 10)

24,08.
18.09.
Реалізовано за готівку, що надійшла в касу підприємства, приватному підприємцю Макаренко О.М. готову продукцію (практична робота № 17)
податкові зобов’язання5280,0
880,09.
21.09.
Відвантажена готова продукція магазину “Одяг” (практична робота № 17)
податкові зобов’язання

5280,0
880,010.
27.09.
Відвантажена продукція магазину “Олександр” (практична робота № 17)
податкові зобов’язання

24000,0
4000,0


Практична робота № 28

Тема: Облік витрат.
Облік витрат діяльності з використанням рахунків класу 8 “Витрати діяльності”


Мета: вивчення порядку обліку витрат діяльності підприємства з застосуванням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”
Матеріальне забезпечення:
1. Журнал реєстрації господарських операцій.
Методичні вказівки:
На підставі даних таблиці 1 відобразити господарські операції з використанням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.
Порівняти бухгалтерські записи за господарськими операціями з обліку витрат діяльності з бухгалтерськими записами у практичній роботі № 18.
Підрахувати витрати за елементами, дані записати до таблиці 2.
Таблиця 1
Журнал господарських операцій


Зміст операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1.
Менеджером Ткаченко П.В. витрачено на відрядження під час заключення договорів з покупцями (відомість 3.2. практичної роботи № 6)


2.
Директором Дорошенко В.П. витрачено на відрядження (відомість 3.2 практичної роботи № 6)
3.
Водієм Остапенко В.І. витрачено на відрядження при перевезенні продукції покупцям (відомість 3.2 практичної роботи № 6)
4.
Створено резерв сумнівних боргів по фірмі “Аліса” (бухгалтерська довідка, журнал 3, практичної роботи № 4)
1800,05.
Списано вартість періодичних видань за 3 квартал (бухгалтерська довідка, журнал 3, практичної роботи № 19)

260,06.
Нарахована заробітна плата і інші виплати працівникам (розробна таблиця практичної роботи № 26):
з пошиття чоловічих пальт
з пошиття жіночих пальт
за браковані вироби
загальновиробничого призначення
адміністрації
збуту
ТЗВ
7.
Нарахована сума по лікарняному листу звише п’яти днів (розробна таблиця практичної роботи № 25)
8.
Нараховані відпускні за рахунок резерву відпускних (розробна таблиця практичної роботи № 25)
9.
Нараховані відрахування на соціальні заходи на ФОП працівників (розробна таблиця практичної роботи № 25):
з пошиття чоловічих пальт
з пошиття жіночих пальт
за браковані вироби
загальновиробничого призначення
адміністрації
збуту
ТЗВ
Відпускні
10.
Списано паливо на транспортно-заготівельні витрати (відомість 5.1 практичної роботи № 15)
11.
Віднесена вартість послуг по доставці придбаної сировини Донецьким ткацьким комбінатом на ТЗВ (відомість 3.4 практичної роботи № 14)
12.
Списано вартість електроенергії, води, телефонного зв’язку на витрати (відомість 3.4. практичної роботи № 14):
загальновиробничі
адміністративні
13.
Витрачено сировину і матеріали на (відомість 5.1. практичної роботи № 15):
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
адміністративні витрати
14.
Списано ТЗВ на (відомість 5.1. практичної роботи № 15):
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
адміністративні витрати
15.
Списано вартість нестачі без встановлення винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)
16.
Списано вартість нестачі із встановленням винної особи (відомість 5.1. практичної роботи № 16)
17.
Нарахована амортизація на основні засоби і нематеріальні активи і списана на (журнал 4 практичної роботи № 9):
пошиття чоловічих пальт
пошиття жіночих пальт
загальновиробничі витрати
адміністративні витрати
18.
Списана залишкова вартість ліквідованих основних засобів (журнал 4 практичної роботи № 10)
19.
Здано з виробництва на склад відходи від (відомість 5.1. практичної роботи № 15):
чоловічих пальт
жіночих пальт

20.
Виявлено брак у виробництві жіночих пальт (оцінено за вартістю витраченої тканини)

112,8021.
Віднесено на витрати вартість виправленого браку (вартість сировини + зар.плата + відрахування на соціальні заходи)
22.
Розподілено і списано на витрати виробництва розподілені загальновиробничі витрати (таблиця 4):
чоловічі пальта
жіночі пальта
23.
Списано на собівартість реалізації нерозподілені загальновиробничі витрати (таблиця 2)
24.
Здана з виробництва на склад готова продукція – чоловічі пальта:
за обліковими цінами
відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартість
25.
Здана з виробництва на склад готова продукція – жіночі пальта:
за обліковими цінами
відхилення від фактичної собівартості
Всього фактична собівартістьТаблиця 2
Витрати за елементами

Рахунок
Елементи витрат
Сума


Матеріальні витрати + ТЗВВитрати на оплату праціВідрахування на соціальні заходиАмортизаціяІнші операційні витратиРазом

Практична робота № 29
Тема: Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства
Облік фінансових результатів, формування та використання нерозподіленого прибутку
Мета: Засвоїти порядок визначення фінансових результатів, формування та використання нерозподіленого прибутку та відображення їх в обліку.
Матеріальне забезпечення:
Журнали реєстрації господарських операцій для виконання завдань (таблиця 1-2).
Журнал № 6.
Методичні вказівки:
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, що наведені у таблицях 1-2.
Зробити відповідні записи у журналі № 6.

Завдання для ознайомлення і закріплення теми

Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Списано на фінансові результати доход від реалізації готової продукції (практична робота № 27, таблиця 1)
2.
Списано вартість реалізованої готової продукції на собівартість реалізації
2 008,003.
Списано на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції
4.
Списано на фінансові результати доходи від реалізації ламп (практична робота № 27, таблиця 1)
5.
Списано вартість реалізованих товарів на собівартість реалізації
800,006.
Списано на фінансові результати собівартість реалізованих товарів
7.
Списано на фінансові результати доход від реалізації послуг (практична робота № 27, таблиця 1)
8.
Списано вартість реалізованих послуг на собівартість реалізації
420,009.
Списано на фінансові результати собівартість реалізації послуг
10.
Списано на фінансові результати доход від реалізації продукції, яка була видана в рахунок заробітної плати (практична робота № 27, таблиця 1)
11.
Списано вартість реалізованої продукції під заробітну плату на собівартість реалізації
585,0012.
Списано на фінансові результати собівартість реалізації продукції, виданої в рахунок заробітної плати
13.
Списано на фінансові результати доход від реалізації
14.
Списано вартість реалізованих запасних частин на собівартість реалізації
520,0015.
Списано на фінансові результати собівартість реалізації запасних частин
16.
Списано вартість доходу від здачі в оренду приміщення на фінансові результати (практична робота № 27, таблиця 2)
17.
Списано вартість утримання складського приміщення, яке надається в оренду, на собівартість реалізації
160,0018.
Списано на фінансові результати собівартість реалізації зданого в оренду складського приміщення
19.
Списано на витрати вартість нестачі палива з встановленням винної особи
100,0020.
Списано на фінансові результати вартість нестачі палива
21.
Списано на фінансові результати сума відшкодування нестачі винною особою (практична робота № 27, таблиця 2)
240,0022.
Списано на фінансові результати доход від одержаної пені за прострочення поставки товарів (практична робота № 27, таблиця 2)
23.
Списано на фінансові результати доход від участі в капіталі (практична робота № 27, таблиця 3)
24.
Списано на фінансові результати суму дивідендів по одержаних акціях (практична робота № 27, таблиця 3)
25.
Списано на фінансові результати доход від продажу акцій невласної емісії (практична робота № 27, таблиця 3)
26.
Списано вартість реалізованих акцій на витрати підприємства
2 800,0027.
Списано на фінансові результати вартість реалізованих акцій
28.
Списано знос реалізованого автомобіля
14 100,0029.
Списано залишкову вартість реалізованого автомобіля на витрати підприємства
7 900,0030.
Списано на фінансові результати доход від реалізації автомобіля (практична робота № 28, таблиця 3)
31.
Списано на фінансові результати доход від безоплатно одержаних сировини і матеріалів (практична робота № 27, таблиця 3)
32.
Списано на фінансові результати залишкову вартість складського приміщення після пожежі (практична робота № 27, таблиця 4)
33.
Списано на фінансові результати доход, одержаний у вигляді страховки (практична робота № 27, таблиця 4)
34.
Списано на фінансові результати адміністративні витрати
6 384,0035.
Списано на фінансові результати витрати на збут
2 120,0036.
Нараховано податок на прибуток
37.
Списано на фінансові результати податок на прибуток
38.
Визначено фінансовий результат (прибуток)
39.
Нараховані дивіденди власникам підприємства
1 600,0040.
Проведено відрахування до резервного капіталу (5 % від чистого прибутку)
41.
Перераховано податок на прибуток з рахунку в банку до бюджету
Таблиця 2
Облік податку на прибуток


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

Якщо податок, розрахований за даними податкового обліку, менше, ніж податок, визначений за даними бухгалтерського обліку

1.
Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку (практична робота № 29, таблиця 1)
2.
Податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку
860,003.
Списано витрати з нарахування податку на прибуток на зменшення фінансового результату від основної діяльності
Якщо податок, розрахований за даними податкового обліку, більше, ніж податок, визначений за даними бухгалтерського обліку

1.
Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку (практична робота № 29, таблиця 1)
2.
Податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку
1 350,003.
Списано витрати з нарахування податку на прибуток на зменшення фінансового результату від основної діяльності


Практична робота № 30

Тема: Облік формування та змін статутного капіталу.
Облік резервного, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку

Мета: Засвоїти порядок відображення формування і руху статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку.

Матеріальне забезпечення:
Завдання № 1-3 для закріплення матеріалу .
Журнали реєстрації господарських операцій для завдань 1-3.
Розшифровка залишків за рахунками класу 4 “Власний капітал” на початок звітного періоду (таблиця 4).
Журнали реєстрації господарських операцій для наскрізної задачі (таблиця 5).
Журнал № 7.

Методичні вказівки:
На підставі наведених даних, завдання 1-3, відобразити формування і рух статутного капіталу та інших елементів власного капіталу за рахунками бухгалтерського обліку у журналі реєстрації господарських операцій.
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, що наведені у таблиці 4.
Зробити відповідні записи у журналі № 3, 7.

Завдання № 1
Згідно з статутними документами сформовано статутний капітал ТзОВ “Темп” у розмірі 34375грн.
Засновниками є:
Фірма “МСН” – 50% статутного капіталу – 17187 грн. (коштами на рахунок в банку);
громадянка України Іванова О.І. – 20% – 6875 грн. (готівкою);
громадянин України Коваленко І.П. – 30% – 10313 грн. (готівкою).
Через рік громадянин Коваленко І.П. прийняв рішення про вихід з ТзОВ, у зв’язку з чим йому була повернена сума його внеску коштами з рахунку в банку і, крім того, нарахована частка прибутку як учаснику і виплачена готівкою. За цей час прибуток ТзОВ склав 12600 грн.
Необхідно: відобразити формування і рух статутного капіталу ТзОВ у бухгалтерському обліку.
Таблиця 1
Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Сформовано статутний капітал ТзОВ
2.
Внесено учасниками до Статутного капіталу:
фірма “МСН”
громадянка України Іванова О.І.
громадянин України Коваленко І.П.
3.
Зменшення статутного капіталу у зв’язку із виходом одного з учасників
4.
Повернення суми внеску Коваленко І.П. у зв’язку з виходом з ТзОВ
5.
Розподілено частка прибутку між учасниками товариства:
фірма “МСН”
громадянка України Іванова О.І.
громадянин України Коваленко І.П.
6.
Виплачено нараховані дивіденди Коваленко І.П.

Кінцевий розмір статутного капіталу складає ______________ грн.

Завдання 2
Згідно з статутними документами було сформовано статутний капітал АТ у розмірі 68750 грн. і здійснено випуск акцій.
Вкладами акціонерів є:
фірма “Мрія” – основні засоби (комп’ютерна техніка) – 20000 грн.;
громадянин України Петров П.П. – програмне забезпечення до комп’ютера – 8750 грн.
ТзОВ “Анюта” – грошові кошти в національній валюті на рахунок в банк – 25000 грн.
У зв’язку з індексацією основних засобів було збільшено розмір статутного капіталу (коефіцієнт індексації 1,5).
Через 6 місяців було викуплено акції у акціонерів ТзОВ “Анюта” на суму 25000 грн. і перепродано фірмі “Калина” на суму 32400 грн. За цей час сума одержаного прибутку, який підлягає розподілу між учасниками (дивіденди), становила 18600 грн.
Необхідно: відобразити у бухгалтерському обліку створення АТ, рух статутного капіталу, розрахувати суму дивідендів по кожному учаснику і розрахунок з учасниками коштами з рахунку в банку по дивідендам і по виходу з АТ.
Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Сформовано статутний капітал АТ
2.
Внесено учасниками до статутного капіталу:
фірма “Мрія”
громадянин України Петров П.П.
ТзОВ “Анюта”
3.
Збільшено вартість основних засобів у зв’язку з індексацією
4.
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів, які було внесено учасниками
5.
Викуплено акції у ТзОВ “Анюта”
6.
Продано акції фірмі “Калина”
7.
Нараховано дивіденди акціонерам:
фірма “Мрія”
громадянин України Петров П.П.
ТзОВ “Анюта”
8.
Виплачено дивіденди учасникам


Завдання 3
Згідно з статутними документами було зареєстровано житлово–будівельний кооператив (ЖБК) і сформовано пайовий капітал у сумі 48200 грн. Було внесено членами ЖБК коштами на рахунок у банк 33740 грн. і готівкою 14460 грн. За рішенням зборів ЖБК за підсумками року було прийняте рішення про направлення нерозподіленого прибутку у сумі 12420 грн. на збільшення пайового капіталу.
Крім того за рахунок прибутку було нараховано доход пайовикам від участі в капіталі в сумі 8640 грн. , який було виплачено пайовикам готівкою.
Необхідно: відобразити у бухгалтерському обліку створення ЖБК, формування і рух пайового капіталу та розрахунки з учасниками.


Таблиця 3
Журнал реєстрації господарських операцій


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Сформовано пайовий капітал ЖБК
2.
Внесено членами ЖБК паї
3.
Збільшено розмір пайового капіталу за рахунок прибутку
4.
Нараховано доход пайовикам
5.
Виплачено нарахований доход пайовикам


Вихідні дані для наскрізної задачі
Таблиця 4
Розшифровка залишків за рахунками класу 4 “Власний капітал” на 01.09.


Найменування
Сума, грн.

1.
Статутний капітал:
МП “Контракт” 46 %
ТОВ “Квант” 38 %
працівники АТ 16 %
Разом:

102727,0
84862,0
35731,0
223320,0

2.
Додатковий капітал
29502,80

3.
Резервний капітал
12640,0

4.
Нерозподілений прибуток
2820,0

5.
Забезпечення наступних витрат і платежів
3960,0

6.
Цільове фінансування і цільові надходження
8000,0Таблиця 5
Журнал реєстрації господарських операцій


Зміст операції
Сума
Дт
Кт

1.
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

20000,02.
Зараховано на рахунок в банк кошти цільового фінансування та цільових надходжень від ВАТ “Фактор”

4900,03.
Визначено чистий прибуток за звітний період (практична робота № 27)
4.
Використано частину прибутку на збільшення резервного капіталу (практична робота № 29)
5.
Нараховано дивіденди учасникам (практична робота № 29)
Практична робота №31

Тема: Фінансова звітність

Мета: Засвоїти порядок відображення оборотів за рахунками у головній книзі та її взаємозв’язок з іншими реєстрами бухгалтерського обліку і формами бухгалтерської звітності.
Матеріальне забезпечення:
Журнал 1, відомості 1.1, 1.2
Журнал 2
Журнал 3, відомості 3.1 – 3.6
Журнал 4
Журнал 5
Журнал 6
Журнал 7
Головна книга
Форма № 1 “Баланс”
Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”
Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”
Форма № 4 “Звіт про власний капітал”
Форма № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”

Методичні вказівки:
Відкрити Головну книгу, тобто записати у Головній книзі залишки за рахунками на початок звітного періоду.
Зробити записи у Головній книзі на підставі даних журналів за відповідними рахунками.
Підрахувати залишки за рахунками на кінець звітного періоду.
На підставі даних Головної книги скласти форми фінансової звітності


HYPER13PAGE HYPER15


70